Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie bąbelkowe - wersja nr 4
  Bubble Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Czy algorytm sortowania bąbelkowego można jeszcze ulepszyć? Tak, ale zaczynamy już osiągać kres jego możliwości, ponieważ ulepszenia polegają jedynie na redukcji operacji pustych. Wykorzystamy informację o miejscu wystąpienia zamiany elementów (czyli o miejscu wykonania operacji sortującej).

Jeśli w obiegu sortującym wystąpi pierwsza zamiana na pozycji i-tej, to w kolejnym obiegu będziemy rozpoczynali sortowanie od pozycji o jeden mniejszej (chyba że pozycja i-ta była pierwszą pozycją w zbiorze). Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Zamiana spowodowała, iż młodszy element znalazł się na pozycji i-tej. Ponieważ w obiegu sortującym młodszy element zawsze przesuwa się o 1 pozycję w kierunku początku zbioru, to nie ma sensu sprawdzanie pozycji od 1 do i-2, ponieważ w poprzednim obiegu zostały one już sprawdzone, nie wystąpiła na nich zamiana elementów, zatem elementy na pozycjach od 1 do i-2 są chwilowo w dobrej kolejności względem siebie. Nie mamy tylko pewności co do pozycji i-1-szej oraz i-tej, ponieważ ostatnia zamiana elementów umieściła na i-tej pozycji młodszy element, który być może należy wymienić z elementem na pozycji wcześniejszej, czyli i-1. W ten sposób określimy początkową pozycję, od której rozpoczniemy sortowanie elementów w następnym obiegu sortującym.

Ostatnia zamiana elementów wyznaczy pozycję końcową dla następnego obiegu. Wiemy, iż w każdym obiegu sortującym najstarszy element jest zawsze umieszczany na swojej docelowej pozycji. Jeśli ostatnia zamiana elementów wystąpiła na pozycji i-tej, to w następnym obiegu porównywanie elementów zakończymy na pozycji o 1 mniejszej - w ten sposób nie będziemy sprawdzać już najstarszego elementu z poprzedniego obiegu.

Sortowanie prowadzimy dotąd, aż w obiegu sortującym nie wystąpi ani jedna zamiana elementów.

Teoretycznie powinno to zoptymalizować algorytm, ponieważ są sortowane tylko niezbędne fragmenty zbioru - pomijamy obszary posortowane, które tworzą się na końcu i na początku zbioru. Oczywiście zysk nie będzie oszałamiający w przypadku zbioru nieuporządkowanego lub posortowanego odwrotnie (może się zdarzyć, iż ewentualne korzyści czasowe będą mniejsze od czasu wykonywania dodatkowych operacji). Jednakże dla zbiorów w dużym stopniu uporządkowanych możemy uzyskać całkiem rozsądny algorytm sortujący prawie w czasie liniowym O(n).

Przykład:

Według opisanej powyżej metody posortujmy zbiór { 0 1 2 3 5 4 7 9 }. W zbiorze tym są tylko dwa elementy nieuporządkowane - 5 i 4.

Obieg Zbiór Opis operacji
1
 0 1 2 3 5 4 7 9 
Pierwszy obieg, rozpoczynamy od pierwszej pozycji.
 0 1 2 3 5 4 7 9 
Elementy w dobrej kolejności. Zamiana miejsc nie występuje.
 0 1 2 3 5 4 7 9 
 0 1 2 3 5 4 7 9 
 0 1 2 3 5 4 7 9 
Elementy w złej kolejności. Zapamiętujemy pozycję wymiany. Jest to jednocześnie pierwsza i ostatnia wymiana elementów w tym obiegu sortującym.
 0 1 2 3 4 5 7 9 
Elementy w dobrej kolejności. Zamiana miejsc nie występuje.
 0 1 2 3 4 5 7 9 
 0 1 2 3 4 5 7 9 
Koniec pierwszego obiegu. Zbiór jest już uporządkowany, ale ponieważ była zamiana elementów, algorytm dla pewności musi wykonać jeszcze jeden obieg sortujący.
2
 0 1 2 3 4 5 7 9 
Sortowanie rozpoczynamy od pozycji o 1 mniejszej od tej, na której wystąpiła w poprzednim obiegu wymiana elementów. Elementy są w dobrej kolejności. Dalszych sprawdzeń nie wykonujemy - kończymy na pozycji o 1 mniejszej, niż pozycja ostatniej zamiany w poprzednim obiegu.
 0 1 2 3 4 5 7 9 
Koniec, zbiór jest posortowany

Chociaż podany przykład jest troszeczkę tendencyjny, to jednak pokazuje wyraźnie, iż zoptymalizowany algorytm sortowania bąbelkowego może bardzo szybko posortować zbiory prawie uporządkowane.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

n - liczba elementów w sortowanym zbiorze, n ∈ N
d[ ] - zbiór n-elementowy, który będzie sortowany. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Dane wyjściowe

d[ ] - posortowany zbiór n-elementowy. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Zmienne pomocnicze

i - zmienna sterująca pętli, i ∈ N
pmin - dolna granica pozycji sortowanych elementów,  pmin ∈ N
pmax - górna granica pozycji sortowanych elementów,  pmax ∈ N
p - numer pozycji zamiany elementów,  p ∈ N

Lista kroków

K01: pmin ← 1;  pmax n - 1
K02 p ← 0
K03: Dla i = pmin, ..., pmax:
    wykonuj kroki K04...K07
K04:     Jeśli d[i] ≤ d[i + 1],
    to następny obieg pętli K03
K05:     d[i] ↔ d[i + 1]
K06:     Jeśli p = 0,
    to pmin ← i
K07:     pi
K08: Jeśli pmin > 1,
to pminpmin - 1
K09: pmaxp - 1
K10: Jeśli p > 0,
to idź do kroku K02
K11: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Tym razem wprowadzonych zmian do algorytmu sortowania bąbelkowego jest dużo, zatem opiszemy cały algorytm od początku.

Zmienna pmin przechowuje numer pozycji, od której rozpoczyna się sortowanie zbioru. W pierwszym obiegu sortującym rozpoczynamy od pozycji nr 1. Zmienna pmax przechowuje numer ostatniej pozycji do sortowania. Pierwszy obieg sortujący kończymy na pozycji n-1, czyli na przedostatniej.

Pętla numer 1 wykonywana jest dotąd, aż w wewnętrznej pętli nr 2 nie wystąpi żadna zamiana elementów. Zmienna p pełni w tej wersji algorytmu nieco inną rolę niż poprzednio. Mianowicie będzie przechowywała numer pozycji, na której algorytm ostatnio dokonał wymiany elementów. Na początku wpisujemy do p wartość 0, która nie oznacza żadnej pozycji w zbiorze. Zatem jeśli ta wartość zostanie zachowana, uzyskamy pewność, iż zbiór jest posortowany, ponieważ nie dokonano wymiany elementów.

Wewnętrzną pętlę sortującą rozpoczynamy od pozycji pmin. W pętli sprawdzamy kolejność elementu i-tego z elementem następnym. Jeśli kolejność jest zła, wymieniamy miejscami te dwa elementy. Po wymianie sprawdzamy, czy jest to pierwsza wymiana - zmienna p ma wtedy wartość 0. Jeśli tak, to numer pozycji, na której dokonano wymiany umieszczamy w pmin. Numer ten zapamiętujemy również w zmiennej p. Zwróć uwagę, iż dzięki takiemu podejściu p zawsze będzie przechowywało numer pozycji ostatniej wymiany - jest to zasada zwana "ostatni zwycięża".

Po sprawdzeniu elementów przechodzimy do następnej pozycji zwiększając i o 1 i kontynuujemy pętlę, aż do przekroczenia pozycji pmax. Wtedy pętla wewnętrzna zakończy się.

Jeśli w pętli nr 2 była dokonana zamiana elementów, to pmin zawiera numer pozycji pierwszej zamiany. Jeśli nie jest to pierwsza pozycja w zbiorze, pmin zmniejszamy o 1, aby pętla sortująca rozpoczynała od pozycji poprzedniej w stosunku do pozycji pierwszej zamiany elementów.

Pozycję ostatnią zawsze ustalamy o 1 mniejszą od numeru pozycji końcowej zamiany elementów.

Na koniec sprawdzamy, czy faktycznie doszło do zamiany elementów. Jeśli tak, to p jest większe od 0, gdyż zawiera numer pozycji w zbiorze, na której algorytm wymienił miejscami elementy. W takim przypadku pętlę nr 1 rozpoczynamy od początku. W przeciwnym razie kończymy, zbiór jest uporządkowany


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 4
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 20; // Liczebność zbioru.

// Program główny
//---------------

int main()
{
 int d[N],i,p,pmin,pmax;
 
 cout << " Sortowanie babelkowe\n"
     "   WERSJA NR 4\n"
     "----------------------\n"
     "(C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 pmin = 0; pmax = N - 1;
 do
 {
  p = -1;
  for(i = pmin; i < pmax; i++)
   if(d[i] > d[i+1])
   {
    swap(d[i], d[i+1]);
    if(p < 0) pmin = i;
    p = i;
   }
  if(pmin) pmin--;
  pmax = p;
 } while(p >= 0);

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal

// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 4
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program Bubble_Sort_4;

const N = 20; // Liczebność zbioru.

var
 d : array[1..N] of integer;

// Program główny
//---------------

var
  i,p,pmin,pmax,x : integer;
begin
 writeln(' Sortowanie babelkowe ');
 writeln('   WERSJA NR 4   ');
 writeln('----------------------');
 writeln('(C)2005 Jerzy Walaszek');
 writeln;

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 randomize;
 for i := 1 to N do d[i] := random(100);
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;

// Sortujemy

 pmin := 1; pmax := N - 1;
 repeat
  p := 0;
  for i := pmin to pmax do
   if d[i] > d[i+1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    if p = 0 then pmin := i;
    p := i;
   end;
  if pmin > 1 then dec(pmin);
  pmax := p - 1;
 until p = 0;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 4
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

 OPTION EXPLICIT

 CONST N = 20 ' Liczebność zbioru.

 DIM d(1 TO N) AS INTEGER
 DIM i AS INTEGER, p AS INTEGER, pmin AS INTEGER, pmax AS INTEGER

 PRINT " Sortowanie babelkowe "
 PRINT "   WERSJA NR 4   "
 PRINT "----------------------"
 PRINT "(C)2005 Jerzy Walaszek"
 PRINT

' Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
' a następnie wyświetlamy jej zawartość

 RANDOMIZE TIMER
 FOR i = 1 TO N: d(i) = INT(RND * 100): NEXT
 PRINT "Przed sortowaniem:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT

' Sortujemy

 pmin = 1: pmax = N - 1
 DO
  p = 0
  FOR i = pmin TO pmax
   IF d(i) > d(i+1) THEN
    SWAP d(i), d(i+1)
    IF p = 0 THEN pmin = i
    p = i
   END IF
  NEXT
  IF pmin > 1 THEN pmin = pmin - 1
  pmax = p - 1
 LOOP UNTIL p = 0

' Wyświetlamy wynik sortowania

 PRINT "Po sortowaniu:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT
 PRINT "Nacisnij Enter..."
 SLEEP
 END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbubblesort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 4</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 4
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

var N = 20; // Liczebność zbioru.

function main()
{
 var d = new Array(N);
 var i,p,pmin,pmax,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

 // Sortujemy

 pmin = 0; pmax = N - 1;
 do
 {
  p = -1;
  for(i = pmin; i < pmax; i++)
   if(d[i] > d[i+1])
   {
    x = d[i]; d[i] = d[i+1]; d[i+1] = x;
    if(p < 0) pmin = i;
    p = i;
   };
  if(pmin) pmin--;
  pmax = p;
 } while(p >= 0);

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
Sortowanie babelkowe
     WERSJA NR 4
----------------------
(C)2005 Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  18   5   9  51  20  65  75  32  84  98  77  42   0  30   5  44  97  77  31  12

Po sortowaniu:

   0   5   5   9  12  18  20  30  31  32  42  44  51  65  75  77  77  84  97  98

Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 4

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu sortowania bąbelkowego 4 w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

DevPascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 4';
 K1  = '--------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 6; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------
function Sort : extended;
var
 i,p,pmin,pmax : integer;
 x       : real;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 pmin := 1; pmax := N - 1;
 repeat
  p := 0;
  for i := pmin to pmax do
   if d[i] > d[i+1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    if p = 0 then pmin := i;
    p := i;
   end;
  if pmin > 1 then dec(pmin);
  pmax := p - 1;
 until p = 0;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika):

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 4
--------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.000007 0.028411 0.000040 0.000026 0.019901
2000 0.000013 0.120219 0.000080 0.000060 0.072574
4000 0.000025 0.476896 0.000156 0.000094 0.286498
8000 0.000051 1.906012 0.000222 0.000141 1.150969
16000 0.000114 7.639477 0.000657 0.000420 4.593252
32000 0.000280 30.786192 0.001275 0.000788 18.598717
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu sortowania bąbelkowego 4 wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu Sortowania Bąbelkowego
wersja nr 4
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność TAK

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp

Sortowanie bąbelkowe
wersja nr 4

 1. Wprowadzona zmiana wpłynęła na zmianę klasy czasowej złożoności obliczeniowej przy sortowaniu zbioru uporządkowanego z losowym elementem na końcu z O(n2) na O(n).
 2. Nie zmieniła się natomiast klasa czasowej złożoności obliczeniowej przy sortowaniu zbioru uporządkowanego odwrotnie i przy sortowaniu zbioru nieuporządkowanego. Dlatego w przypadku ogólnym klasa czasowej złożoności obliczeniowej wynosi O(n2).
 3. Z wyników testu wyciągamy wniosek, iż ta wersja algorytmu sortowania bąbelkowego jest najlepszą ze wszystkich przedstawionych tutaj wersji. Dlatego dalsze algorytmy sortujące będziemy porównywali do wyników zoptymalizowanego algorytmu sortowania bąbelkowego.
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe 3
Sortowanie bąbelkowe 4
brak brak brak dobrze brak
 1. Analizując wzrost prędkości algorytmu sortowania bąbelkowego w wersji 4 w stosunku do wersji 3 zauważamy, iż wprowadzona zmiana nie zwiększyła w istotny sposób prędkości działania algorytmu w przypadku ogólnym. Zysk jest tylko przy sortowaniu zbiorów w dużym stopniu uporządkowanych. W takich przypadkach zoptymalizowany algorytm sortowania bąbelkowego posiada liniową czasową złożoność obliczeniową.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Uzasadnij powód zmiany klasy czasowej złożoności obliczeniowej z O(n2) na O(n) w tej wersji algorytmu dla przypadku sortowania zbiorów w znacznym stopniu uporządkowanych.
 2. Dlaczego w pozostałych przypadkach wzrost prędkości działania algorytmu jest niewielki?

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: Wersję 1 | Wersję 2 | Wersję 3 | Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.