Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie bąbelkowe - wersja nr 3
Bubble Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Algorytm sortowania bąbelkowego wykonuje dwa rodzaje operacji:

Pierwsza z tych operacji nie sortuje zbioru, jest więc operacją pustą. Druga operacja dokonuje faktycznej zmiany porządku elementów, jest zatem operacją sortującą.

Ze względu na przyjęty sposób sortowania algorytm bąbelkowy zawsze musi wykonać tyle samo operacji sortujących. Tego nie możemy zmienić. Jednakże możemy wpłynąć na eliminację operacji pustych. W ten sposób usprawnimy działanie algorytmu.

Jeśli dokładnie przyjrzałeś się wersjom 1 i 2, które prezentowaliśmy w poprzednich rozdziałach, to powinieneś dokonać następujących spostrzeżeń:

 1. Wersja pierwsza jest najmniej optymalną wersją algorytmu bąbelkowego. Wykonywane są wszystkie możliwe operacje sortujące i puste.
 2. Wersja druga redukuje ilość operacji pustych poprzez ograniczanie liczby obiegów pętli wewnętrznej (sortującej).

Możliwa jest dalsza redukcja operacji pustych, jeśli będziemy sprawdzać, czy w pętli wewnętrznej były przestawiane elementy (czyli czy wykonano operacje sortujące). Jeśli nie, to zbiór jest już posortowany (dlaczego?) i możemy zakończyć pracę algorytmu.

Teraz rośnie trudność wyznaczenia czasowej złożoności obliczeniowej, ponieważ ilość faktycznie wykonywanych operacji porównań i przestawień zależy od rozkładu elementów w sortowanym zbiorze. Zadanie komplikuje dodatkowo fakt, iż operacja pusta jest zwykle wykonywana kilkakrotnie szybciej od operacji sortującej. Na pewno można powiedzieć, iż dla zbioru posortowanego algorytm wykona tylko n - 1 operacji pustych, zatem w przypadku najbardziej optymistycznym czasowa złożoność obliczeniowa redukuje się do klasy O(n) - liniowej. W przypadku najbardziej niekorzystnym algorytm wykona wszystkie operacje puste i sortujące, zatem będzie posiadał klasę czasowej złożoności obliczeniowej O(n2).

Przykład:

Posortujmy zbiór { 3 1 0 7 9 } zgodnie z wprowadzoną modyfikacją.

Obieg Zbiór Opis operacji
1
 3 1 0 7 9  
Konieczne przestawienie elementów
 1 3 0 7 9 
Konieczne przestawienie elementów
 1 0 3 7 9 
Elementy w dobrej kolejności
 1 0 3 7 9 
Elementy w dobrej kolejności
 1 0 3 7 9 
Koniec pierwszego obiegu. Ponieważ były przestawienia elementów, sortowanie kontynuujemy
2
 1 0 3 7 9 
Konieczne przestawienie elementów
 0 1 3 7 9 
Elementy w dobrej kolejności
 0 1 3 7 9 
Elementy w dobrej kolejności
 0 1 3 7 9 
Koniec drugiego obiegu. Było przestawienie elementów, zatem sortowanie kontynuujemy
3
 0 1 3 7 9 
Elementy w dobrej kolejności
 0 1 3 7 9 
Elementy w dobrej kolejności
 0 1 3 7 9 
Koniec trzeciego obiegu. Nie było przestawień elementów, kończymy sortowanie. Wykonaliśmy o 1 obieg sortujący mniej.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

n - liczba elementów w sortowanym zbiorze, n N
d[ ] - zbiór n-elementowy, który będzie sortowany. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Dane wyjściowe

d[ ] - posortowany zbiór n-elementowy. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Zmienne pomocnicze

i, j - zmienne sterujące pętli, i, j ∈ N
p - znacznik zamiany miejsc elementów w zbiorze.  p N

Lista kroków

K01: Dla j = n - 1, n - 2, ..., 1:
    Wykonuj kroki
K02...K04
K02:     p ← 1
K03:     Dla i = 1, 2, ..., j:
        Jeśli d[i] > d[i + 1],
        to d[i] ↔ d[i + 1];  p ← 0
K04:     Jeśli p = 1,
    to zakończ
K05: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Wprowadzona do algorytmu sortowania bąbelkowego modyfikacja ma na celu wykrycie posortowania zbioru. Zmiany zaznaczyliśmy blokami o odmiennym kolorze.

Zbiór będzie posortowany, jeśli po wykonaniu wewnętrznego obiegu sortującego nie wystąpi ani jedno przestawienie elementów porządkowanego zbioru.

Przed wejściem do pętli sortującej nr 2 ustawiamy zmienną pomocniczą p. Jeśli w pętli zajdzie potrzeba przestawienia elementów, to zmienna p jest zerowana. Po wykonaniu pętli sortującej sprawdzamy, czy zmienna p jest ustawiona. Jeśli tak, to przestawienie elementów nie wystąpiło, zatem kończymy algorytm. W przeciwnym razie wykonujemy kolejny obieg pętli nr 1.

Uwaga techniczna:

Zmienna p powinna być typu liczbowego integer, a nie boolean (chociaż tak może wydawać się właściwiej). Jednakże musimy pamiętać, iż procesory Pentium są zoptymalizowane na liczby 32-bitowe. Standardowy typ boolean (w C++ bool) jest daną 8-bitową, która wydłuża wykonanie programu, ponieważ dostęp do takich danych zajmuje procesorowi Pentium o wiele więcej czasu niż dostęp do danych 32-bitowych.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 3
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 20; // Liczebność zbioru.

// Program główny
//---------------

int main()
{
 int d[N],i,j,p;
 
 cout << " Sortowanie babelkowe\n"
     "   WERSJA NR 3\n"
     "----------------------\n"
     "(C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 for(j = N - 1; j > 0; j--)
 {
  p = 1;
  for(i = 0; i < j; i++)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    swap(d[i], d[i + 1]);
    p = 0;
   }
  if(p) break;
 }

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal
// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 3
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program Bubble_Sort_3;

const N = 20; // Liczebność zbioru.

var
 d : array[1..N] of integer;

// Program główny
//---------------

var
 i,j,p,x : integer;
begin
 writeln(' Sortowanie babelkowe ');
 writeln('   WERSJA NR 3   ');
 writeln('----------------------');
 writeln('(C)2005 Jerzy Walaszek');
 writeln;

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 randomize;
 for i := 1 to N do d[i] := random(100);
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;

// Sortujemy

 for j := N - 1 downto 1 do
 begin
  p := 1;
  for i := 1 to j do
   if d[i] > d[i+1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    p := 0;
   end;
  if p = 1 then break;
 end;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 3
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

 OPTION EXPLICIT

 CONST N = 20 ' Liczebność zbioru.

 DIM d(1 TO N) AS INTEGER, i AS INTEGER, j AS INTEGER, p AS INTEGER

 PRINT " Sortowanie babelkowe "
 PRINT "   WERSJA NR 3   "
 PRINT "----------------------"
 PRINT "(C)2005 Jerzy Walaszek"
 PRINT

' Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
' a następnie wyświetlamy jej zawartość

 RANDOMIZE TIMER
 FOR i = 1 TO N: d(i) = INT(RND * 100): NEXT
 PRINT "Przed sortowaniem:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT

' Sortujemy

 FOR j = N - 1 TO 1 STEP -1
  p = 1
  FOR i = 1 TO j
   IF d(i) > d(i+1) THEN
    SWAP d(i), d(i+1)
    p = 0
   END IF
  NEXT
  IF p = 1 THEN EXIT FOR
 NEXT

' Wyświetlamy wynik sortowania

 PRINT "Po sortowaniu:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT
 PRINT "Nacisnij Enter..."
 SLEEP
 END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbubblesort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 3</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 3
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

var N = 20; // Liczebność zbioru.

function main()
{
 var d = new Array(N);
 var i,j,p,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

 // Sortujemy

 for(j = N - 1; j > 0; j--)
 {
  p = 1;
  for(i = 0; i < j; i++)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    x = d[i]; d[i] = d[i + 1]; d[i + 1] = x;
    p = 0;
   }
  if(p) break;
 }

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
Sortowanie babelkowe
    WERSJA NR 3
----------------------
(C)2005 Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  31  17  26   0  42  61  24  89  56  72  92  66  91  13  74  88  10  90  68  25

Po sortowaniu:

   0  10  13  17  24  25  26  31  42  56  61  66  68  72  74  88  89  90  91  92

Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 3

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu sortowania bąbelkowego 3 w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

Pascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 3';
 K1  = '--------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 6; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------
function Sort : extended;
var
 i,j,p : integer;
 x   : real;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 for j := n - 1 downto 1 do
 begin
  p := 1;
  for i := 1 to j do
   if d[i] > d[i+1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    p := 0;
   end;
  if p = 1 then break;
 end;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika):

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 3
--------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.000008 0.030413 0.000042 0.002527 0.020769
2000 0.000014 0.122591 0.000084 0.010772 0.072822
4000 0.000025 0.487696 0.000164 0.032994 0.292399
8000 0.000050 1.954120 0.000253 0.095668 1.181462
16000 0.000119 7.963850 0.000707 0.539036 4.686158
32000 0.000283 31.464163 0.001363 1.871901 18.937897
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu sortowania bąbelkowego 3 wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu Sortowania Bąbelkowego
wersja nr 3
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność TAK

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe
wersja nr 3
 1. Wprowadzona zmiana wpłynęła na zmianę klasy czasowej złożoności obliczeniowej przy sortowaniu zbioru uporządkowanego oraz przy sortowaniu zbioru uporządkowanego z losowym elementem na początku. W obu przypadkach notujemy proporcjonalność czasu sortowania do liczby elementów w zbiorze, zatem klasa czasowej złożoności obliczeniowej wynosi O(n).
 2. Nie zmieniła się natomiast klasa czasowej złożoności obliczeniowej przy sortowaniu zbioru uporządkowanego odwrotnie, przy sortowaniu zbioru uporządkowanego z losowym elementem na końcu oraz przy sortowaniu zbioru nieuporządkowanego. Dlatego w przypadku ogólnym klasa czasowej złożoności obliczeniowej wynosi O(n2).
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe 2
Sortowanie bąbelkowe 3
dobrze  brak dobrze dobrze brak
 1. Analizując wzrost prędkości algorytmu sortowania bąbelkowego w wersji 3 w stosunku do wersji 2 zauważamy, iż wprowadzona zmiana nie zwiększyła prędkości działania algorytmu dla przypadku zbioru posortowanego odwrotnie oraz dla zbioru nieuporządkowanego. Największy zysk (zmniejszenie klasy czasowej złożoności obliczeniowej) występuje przy sortowaniu zbiorów częściowo uporządkowanych.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Uzasadnij zmianę klasy czasowej złożoności obliczeniowej z O(n2) dla operacji sortowania zbioru uporządkowanego w wersjach nr 1 i 2 algorytmu sortowania bąbelkowego na klasę O(n) w wersji nr 3.
 2. Dlaczego nie uzyskaliśmy istotnego wzrostu prędkości pracy algorytmu dla przypadku zbioru posortowanego odwrotnie oraz zbioru nieuporządkowanego.
 3. Zbadaj wzrost prędkości algorytmu sortowania bąbelkowego w wersji nr 3 w stosunku do wersji nr 2. Wyciągnij odpowiednie wnioski.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: Wersję 1 | Wersję 2 | Wersję 4 | Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.