Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Binarne sortowanie przez wstawianie
 Binary Insertion Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Algorytm sortowania przez wstawianie wykorzystuje poszukiwanie liniowe w celu znalezienia miejsca wstawiania wybranego elementu na liście uporządkowanej. Są trzy możliwości:

 1. Element wybrany jest mniejszy lub równy pierwszemu elementowi listy uporządkowanej (w porządku malejącym element ten jest większy lub równy). W takim przypadku wykonane zostanie tylko jedno porównanie i element wybrany wróci z powrotem na swoje poprzednie miejsce.
 2. Element wybrany jest większy od ostatniego elementu listy uporządkowanej (w porządku malejącym element wybrany jest mniejszy od ostatniego elementu listy uporządkowanej). Jeśli element wybrany znajduje się na j-tej pozycji, to algorytm musi wykonać (n - j) porównań elementy wybranego z kolejnymi elementami listy oraz tyle samo przesunięć elementów listy na puste miejsce.
 3. W pozostałych przypadkach element wybrany trafia do wnętrza listy uporządkowanej. Statystycznie będzie to jej środek, zatem średnio algorytm wykona 0,5 (n - j) porównań i przesunięć elementów.

Ponieważ lista jest uporządkowana, możemy do jej przeszukania wykorzystać algorytm wyszukiwania binarnego, który ma klasę czasowej złożoności obliczeniowej równą O(log n), jest zatem niesamowicie szybki. Zasada przeszukiwania binarnego jest bardzo prosta. Wyznaczamy element środkowy listy. Sprawdzamy, czy wstawiany element jest mniejszy lub równy (przy sortowaniu malejącym większy lub równy) od elementu środkowego listy.  Jeśli tak, to za nowy przedział przyjmujemy pierwszą część listy, w przeciwnym razie drugą. Operację tę powtarzamy dotąd, aż przedział poszukiwań skurczy się do 1 elementu (nie można wtedy wyznaczać połówek). Pozycja tego elementu wyznaczy nam miejsce wstawienia. Musimy tylko przesunąć o jedną pozycję wstecz wszystkie elementy od pozycji (j + 1) do znalezionego miejsca na liście, a następnie wstawić na zwolnione miejsce element wybrany.

Brzmi super - zmniejszymy liczbę porównań. Czy jest to jednak opłacalne, zobaczymy później, po analizie czasów wykonania algorytmu.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

n - liczba elementów w sortowanym zbiorze, n ∈ N
d[ ] - zbiór n-elementowy, który będzie sortowany. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Dane wyjściowe

d[ ] - posortowany zbiór n-elementowy. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Zmienne pomocnicze

i - indeks środkowego elementu listy uporządkowanej,  i ∈ N
j - licznik obiegów pętli zewnętrznej, indeks wybranego elementu,  j ∈ N
ip, ik - początkowa i końcowa pozycja indeksów w partycji listy uporządkowanej,   ip, ik ∈ N
x - zawiera wybrany ze zbioru element

Lista kroków

K01: Dla j = n - 1, n - 2,...,1:
    wykonuj kroki K02...K07
K02:     x ← d[j];   ipj;   ikn + 1
K03:     Dopóki ik - ip > 1:
        wykonuj kroki K04...K05
K04:         i ← (ip + ik) div 2
K05:         Jeśli x ≤ d[i], to iki
        inaczej ipi
K06:     Dla i = j, j + 1, ..., ip - 1:
        wykonuj d[i] ← d[i + 1]
K07:     d[ip] ← x
K08: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Algorytm zoptymalizowanego sortowania przez wstawianie zbudowany jest z trzech pętli:

Na początku algorytmu inicjujemy licznik j pętli zewnętrznej nr 1. Będzie ona przebiegała przez kolejne indeksy elementów sortowanego zbioru od n - 1 do 1. Na początku tej pętli umieszczamy w zmiennej pomocniczej x element wybrany. Element ten znajduje się tuż przed listą uporządkowaną, która tworzona jest na końcu zbioru. Dalej ustawiamy dwa graniczne indeksy ip i ik, które definiują pozycję elementów na liście uporządkowanej. Zwróć uwagę, iż faktycznie indeks ip wskazuje pozycję przed listą, a ik wskazuje pozycję za listą. Jest to potrzebne po to, aby pętla warunkowa nr 2 wykonała się przynajmniej jeden raz.

Rozpoczyna się pętla warunkowa nr 2. Jest to typowa pętla while, w której warunek kontynuacji sprawdzamy na początku. Pętla kontynuuje się dopóki partycja listy uporządkowanej zdefiniowana indeksami ip i ik zawiera więcej niż 1 element, gdyż tylko wtedy można dokonać podziału na dwie mniejsze partycje. Gdy pętla ta się zakończy, zmienna ip zawiera indeks pozycji wstawiania na listę uporządkowaną elementu wybranego, przechowywanego w zmiennej pomocniczej x.

Na początku pętli nr 2 wyznaczamy indeks elementu środkowego partycji i umieszczamy go w zmiennej i. Następnie sprawdzamy, czy element wybrany, przechowywany w zmiennej x, jest mniejszy lub równy (dla porządku malejącego większy lub równy) elementowi środkowemu partycji listy uporządkowanej. Jeśli tak, to pozycja wstawiania znajduje się w pierwszej części partycji - wśród elementów o indeksach od ip do i. W przeciwnym razie za nową partycję przyjmujemy drugą część - elementy o indeksach od i do ik. Pętlę kontynuujemy do momentu, aż partycja będzie zawierała tylko jeden element. Wtedy nie ma już wątpliwości i pozycja wstawiania zawsze jest w zmiennej ip.

Po znalezieniu tej pozycji uruchamia się pętla nr 3. Jej zadaniem jest przesunięcie o 1 pozycję w kierunku początku zbioru wszystkich elementów listy uporządkowanej poczynając od jej początku aż do pozycji ip. Dzięki tej operacji pozycja ip zostanie zwolniona i umieszczamy na niej element wybrany. Następnie zmniejszamy indeks j i kontynuujemy pętlę zewnętrzną aż do posortowania całego zbioru.

Przykład:

Aby lepiej zrozumieć zasadę działania naszego algorytmu, przeanalizujmy prosty przykład wstawiania elementu na listę uporządkowaną przy pomocy binarnego wyszukiwania pozycji wstawiania. Zbiór ma postać następującą: { 6 3 4 5 7 8 }. Wstawiamy pierwszy element - liczbę 6. Pozostałe elementy tworzą listę uporządkowaną. Na dole szarymi cyferkami podajemy indeksy elementów:

Zbiór Opis operacji

  3 4 5 7 8 
 1 2 3 4 5 6 
Ze zbioru wybieramy element. Ustalamy indeksy partycji:
ip = 1, ik = 7

  3 4 5 7 8 
 1 2 3 4 5
Wyznaczamy element środkowy:
i = (ip + ik) / 2 = (1 + 7) / 2 = 8 / 2 = 4
     
  3 4 5 7 8 
 1 2 3 4 5 6 
Sprawdzamy, czy 6 jest mniejsze lub równe 5. Nie jest, zatem za nową partycję przyjmujemy:
ip = i = 4, ik - pozostaje bez zmian, czyli ik = 7
     
  3 4 5 7 8 
 1 2 3 4 5
Wyznaczamy nowy element środkowy (pamiętaj, że dzielenie jest całkowitoliczbowe):
i = (ip + ik) / 2 = (4 + 7) / 2 = 11 / 2 = 5
      
  3 4 5 7 8 
 1 2 3 4 5 6 
Sprawdzamy, czy 6 jest mniejsze lub równe 7. Jest, zatem za nową partycję przyjmujemy:
ik = i = 5, ip - pozostaje bez zmian, czyli ip = 4
      
  3 4 5 7 8 
 1 2 3 4 5 6 
Ponieważ różnica ik - ip jest już równa 1, zatem ip zawiera numer pozycji wstawienia elementu. Jest to pozycja nr 4 zajmowana obecnie przez liczbę 5.
      
 3 4 5   7 8 
 1 2 3 4 5 6 
Przesuwamy o jedną pozycję w kierunku początku zbioru elementy listy od jej początku do pozycji wstawiania.
 3 4 5 6 7 8 
 1 2 3 4 5 6 
Element wybrany wstawiamy na zwolnione miejsce. Operacja zakończona

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Binarne Sortowanie Przez Wstawianie
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 20; // Liczebność zbioru.

// Program główny
//---------------

int main()
{
 int d[N],i,j,ip,ik,x;
 
 cout << " Binarne sortowanie przez wstawianie\n"
     "-------------------------------------\n"
     "    (C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 for(j = N - 2; j >= 0; j--)
 {
  x = d[j];
  ip = j;
  ik = N;
  while(ik - ip > 1)
  {
   i = (ip + ik) / 2;
   if(x <= d[i]) ik = i; else ip = i;
  }
  for(i = j; i < ip; i++) d[i] = d[i + 1];
  d[ip] = x;
 }

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal
// Binarne Sortowanie Przez Wstawianie
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program Insertion_Sort;

const N = 20; // Liczebność zbioru.

var
 d : array[1..N] of integer;

// Program główny
//---------------

var
 i,j,x,ip,ik : integer;
begin
 writeln(' Binarne sortowanie przez wstawianie ');
 writeln('-------------------------------------');
 writeln('    (C)2005 Jerzy Walaszek    ');
 writeln;

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 randomize;
 for i := 1 to N do d[i] := random(100);
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;

// Sortujemy

 for j := N - 1 downto 1 do
 begin
  x := d[j];
  ip := j;
  ik := N + 1;
  while ik - ip > 1 do
  begin
   i := (ip + ik) div 2;
   if x <= d[i] then ik := i else ip := i;
  end;
  for i := j to ip - 1 do d[i] := d[i + 1];
  d[ip] := x;
 end;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Binarne Sortowanie Przez Wstawianie
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

 OPTION EXPLICIT
 
 CONST N = 20 ' Liczebność zbioru.

 DIM d(1 TO N) AS INTEGER
 DIM i AS INTEGER, j AS INTEGER, x AS INTEGER
 DIM ip AS INTEGER, ik AS INTEGER

 PRINT " Binarne sortowanie przez wstawianie "
 PRINT "-------------------------------------"
 PRINT "    (C)2005 Jerzy Walaszek    "
 PRINT

' Najpierw wypełniamy tablicę d() liczbami pseudolosowymi
' a następnie wyświetlamy jej zawartość

 RANDOMIZE TIMER
 FOR i = 1 TO N: d(i) = INT(RND * 100): NEXT
 PRINT "Przed sortowaniem:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT

' Sortujemy

 FOR j = N - 1 TO 1 STEP -1
  x = d(j): ip = j: ik = N + 1
  WHILE ik - ip > 1
   i = INT((ip + ik) / 2)
   IF x < d(i) THEN ik = i ELSE ip = i
  WEND
  FOR i = j TO ip - 1: d(i) = d(i + 1): NEXT
  d(ip) = x
 NEXT

' Wyświetlamy wynik sortowania

 PRINT "Po sortowaniu:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT
 PRINT "Nacisnij Enter..."
 SLEEP
 END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbinaryinsertionsort">
   <h3 style="text-align: center">Binarne Sortowanie Przez Wstawianie</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Binarne Sortowanie Przez Wstawianie
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

var N = 20; // Liczebność zbioru.

function main()
{
 var d = new Array(N);
 var i,j,ip,ik,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

 // Sortujemy

 for(j = N - 2; j >= 0; j--)
 {
  x = d[j];
  ip = j;
  ik = N;
  while(ik - ip > 1)
  {
   i = Math.floor((ip + ik) / 2);
   if(x <= d[i]) ik = i; else ip = i;
  }
  for(i = j; i < ip; i++) d[i] = d[i + 1];
  d[ip] = x;
 }

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
 Binarne sortowanie przez wstawianie
-------------------------------------
       (C)2005  Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  30  36  81  45  71  90  15  57  68  24  39  83  54   1  29  48  69  23   0  77

Po sortowaniu:

   0   1  15  23  24  29  30  36  39  45  48  54  57  68  69  71  77  81  83  90

Binarne Sortowanie przez Wstawianie

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu binarnego sortowania przez wstawianie w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

Pascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Binarne sortowanie przez wstawianie';
 K1  = '-----------------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 6; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------
function Sort : extended;
var
 i,j,ip,ik : integer;
 x     : real;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 for j := n - 1 downto 1 do
 begin
  x := d[j];
  ip := j;
  ik := n + 1;
  while ik - ip > 1 do
  begin
   i := (ik + ip) div 2;
   if x <= d[i] then ik := i else ip := i;
  end;
  for i := j to ip - 1 do d[i] := d[i + 1];
  d[ip] := x;
 end;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika):

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Binarne sortowanie przez wstawianie
------------------------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.000179 0.005513 0.000184 0.000197 0.003232
2000 0.000453 0.023159 0.000381 0.000385 0.013100
4000 0.000850 0.093319 0.000840 0.000859 0.049430
8000 0.001854 0.370242 0.001848 0.001816 0.186800
16000 0.004150 1.480928 0.004025 0.003942 0.740566
32000 0.008321 6.258433 0.008564 0.008401 3.063959
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu binarnego sortowania przez wstawianie wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu
Binarnego Sortowania Przez Wstawianie
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność TAK

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp
Binarne sortowanie przez wstawianie
 1. Góra zrodziła mysz. Algorytm w wersji zoptymalizowanej posiada gorsze własności od wersji podstawowej. Zwróć uwagę, iż jedyna różnica w klasach złożoności obliczeniowej zachodzi dla przypadku optymistycznego i to na niekorzyść. Teraz mamy złożoność liniowo-logarytmiczną, która jest gorsza od złożoności liniowej w poprzedniej wersji algorytmu. Wynika z tego prosty wniosek - nie opłaca się stosować algorytmu binarnego sortowania przez wstawianie. Ewentualne korzyści są marnowane przez czas zużyty na wykonanie dodatkowych operacji. Wersja podstawowa jest lepsza i szybsza. Być może zysk wystąpiłby przy sortowaniu zbiorów o bardzo dużej liczbie elementów (wtedy oszczędności na operacjach porównań zaczęłyby odgrywać istotną rolę w ogólnym czasie sortowania), jednakże w takich przypadkach lepiej zastosować algorytm sortujący klasy O(n log n), np. Sortowanie Szybkie.
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie przez wstawianie
Binarne sortowanie przez wstawianie
źle źle źle źle źle
 1. Wszystkie parametry nowego algorytmu są gorsze od wersji podstawowej. Być może wersja ta okazałaby się szybsza w sytuacji, gdy operacje porównania pochłaniają dużo więcej czasu w porównaniu z operacjami przesuwania elementów - na przykład przy sortowaniu tablicy łańcuchów znakowych. Proponuję sprawdzenie tej hipotezy ambitnym czytelnikom serwisu.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Dlaczego zastosowanie wyszukiwania binarnego daje gorsze wyniki w algorytmie sortowania przez wstawianie? Na jakich operacjach oszczędzamy, a na jakich nie?

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: wersję podstawową


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.