Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie bąbelkowe - wersja nr 1
Bubble Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Algorytm sortowania bąbelkowego jest jednym z najstarszych algorytmów sortujących. Można go potraktować jako ulepszenie opisanego w poprzednim rozdziale algorytmu sortowania głupiego. Zasada działania opiera się na cyklicznym porównywaniu par sąsiadujących elementów i zamianie ich kolejności w przypadku niespełnienia kryterium porządkowego zbioru. Operację tę wykonujemy dotąd, aż cały zbiór zostanie posortowany.

Algorytm sortowania bąbelkowego przy porządkowaniu zbioru nieposortowanego ma klasę czasowej złożoności obliczeniowej równą O(n2). Sortowanie odbywa się w miejscu.

Przykład:

Jako przykład działania algorytmu sortowania bąbelkowego posortujemy przy jego pomocy 5-cio elementowy zbiór liczb {5 4 3 2 1}, który wstępnie jest posortowany w kierunku odwrotnym, co możemy uznać za przypadek najbardziej niekorzystny, ponieważ wymaga przestawienia wszystkich elementów.

Obieg Zbiór Opis operacji
1
 5 4 3 2 1 
Rozpoczynamy od pierwszej pary, która wymaga wymiany elementów
 4 5 3 2 1 
Druga para też wymaga zamiany elementów
 4 3 5 2 1 
Wymagana wymiana elementów
 4 3 2 5 1 
Ostatnia para również wymaga wymiany elementów
 4 3 2 1 5 
Stan po pierwszym obiegu. Zwróć uwagę, iż najstarszy element (5) znalazł się na końcu zbioru, a najmłodszy (1) przesunął się o jedną pozycję w lewo.
2
 4 3 2 1 5 
Para wymaga wymiany
 3 4 2 1 5 
Para wymaga wymiany
 3 2 4 1 5 
Para wymaga wymiany
 3 2 1 4 5 
Elementy są w dobrej kolejności, zamiana nie jest konieczna.
 3 2 1 4 5 
Stan po drugim obiegu. Zwróć uwagę, iż najmniejszy element (1) znów przesunął się o jedną pozycję w lewo. Z obserwacji tych można wywnioskować, iż po każdym obiegu najmniejszy element wędruje o jedną pozycję ku początkowi zbioru. Najstarszy element zajmuje natomiast swe miejsce końcowe.
3
 3 2 1 4 5 
Para wymaga wymiany
 2 3 1 4 5 
Para wymaga wymiany
 2 1 3 4 5 
Dobra kolejność
 2 1 3 4 5 
Dobra kolejność
 2 1 3 4 5 
Stan po trzecim obiegu. Wnioski te same.
4
 2 1 3 4 5 
Para wymaga wymiany
 1 2 3 4 5 
Dobra kolejność
 1 2 3 4 5 
Dobra kolejność
 1 2 3 4 5 
Dobra kolejność
 1 2 3 4 5 
Zbiór jest posortowany. Koniec

Posortowanie naszego zbioru wymaga 4 obiegów. Jest to oczywiste: w przypadku najbardziej niekorzystnym najmniejszy element znajduje się na samym końcu zbioru wejściowego. Każdy obieg przesuwa go o jedną pozycję w kierunku początku zbioru. Takich przesunięć należy wykonać n - 1 (n - ilość elementów w zbiorze).

Algorytm sortowania bąbelkowego, w przeciwieństwie do algorytmu sortowania głupiego, nie przerywa porównywania par elementów po napotkaniu pary nie spełniającej założonego porządku. Po zamianie kolejności elementów sprawdzana jest kolejna para elementów sortowanego zbioru. Dzięki temu podejściu rośnie efektywność algorytmu oraz zmienia się klasa czasowej złożoności obliczeniowej z O(n3) na O(n2).

Uwaga:

Algorytm sortowania bąbelkowego jest uważany za bardzo zły algorytm sortujący. Można go stosować tylko dla niewielkiej liczby elementów w sortowanym zbiorze (do około 5000). Przy większych zbiorach czas sortowania może być zbyt długi.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

n - liczba elementów w sortowanym zbiorze, n N
d[ ] - zbiór n-elementowy, który będzie sortowany. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Dane wyjściowe

d[ ] - posortowany zbiór n-elementowy. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Zmienne pomocnicze

i, j - zmienne sterujące pętli, i, j ∈ N

Lista kroków

K01: Dla j = 1,2,...,n - 1:
    Wykonuj krok K02
K02:     Dla i = 1,2,...,n - 1:
        Jeśli d[i] > d[i + 1],
        to d[i] ↔ d[i + 1]
K03: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Sortowanie wykonywane jest w dwóch zagnieżdżonych pętlach. Pętla zewnętrzna nr 1 kontrolowana jest przez zmienną j. Wykonuje się ona n - 1 razy. Wewnątrz pętli nr 1 umieszczona jest pętla nr 2 sterowana przez zmienną i. Wykonuje się również n - 1 razy. W efekcie algorytm wykonuje w sumie:

obiegów pętli wewnętrznej, po których zakończeniu zbiór zostanie posortowany.

Sortowanie odbywa się wewnątrz pętli nr 2. Kolejno porównywany jest i-ty element z elementem następnym. Jeśli elementy te są w złej kolejności, to zostają zamienione miejscami. W tym miejscu jest najważniejsza różnica pomiędzy algorytmem sortowania bąbelkowego a algorytmem sortowania głupiego. Ten drugi w momencie napotkania elementów o złej kolejności zamienia je miejscami i rozpoczyna cały proces sortowania od początku. Algorytm sortowania bąbelkowego wymienia miejscami źle ułożone elementy sortowanego zbioru i przechodzi do następnej pary zwiększając indeks i o 1. Dzięki takiemu podejściu rośnie efektywność, co odzwierciedla klasa czasowej złożoności obliczeniowej:

Sortowanie głupie - O(n3); Sortowanie bąbelkowe - O(n2).


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 1
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 20; // Liczebność zbioru.

// Program główny
//---------------

int main()
{
 int d[N],i,j;
 
 cout << " Sortowanie babelkowe\n"
     "   WERSJA NR 1\n"
     "----------------------\n"
     "(C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 for(j = 0; j < N - 1; j++)
  for(i = 0; i < N - 1; i++)
   if(d[i] > d[i + 1]) swap(d[i], d[i + 1]);

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal
// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 1
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program Bubble_Sort_1;

const N = 20; // Liczebność zbioru.

var
 d : array[1..N] of integer;

// Program główny
//---------------

var
 i,j,x : integer;
begin
 writeln(' Sortowanie babelkowe ');
 writeln('   WERSJA NR 1   ');
 writeln('----------------------');
 writeln('(C)2005 Jerzy Walaszek');
 writeln;

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 randomize;
 for i := 1 to N do d[i] := random(100);
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;

// Sortujemy

 for j := 1 to N - 1 do
  for i := 1 to N - 1 do
   if d[i] > d[i+1] then // Porządek rosnący
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
   end;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 1
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

 OPTION EXPLICIT

 CONST N = 20 ' Liczebność zbioru.

 DIM d(1 TO N) AS INTEGER, i AS INTEGER, j AS INTEGER

 PRINT " Sortowanie babelkowe "
 PRINT "   WERSJA NR 1   "
 PRINT "----------------------"
 PRINT "(C)2005 Jerzy Walaszek"
 PRINT

' Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
' a następnie wyświetlamy jej zawartość

 RANDOMIZE TIMER
 FOR i = 1 TO N: d(i) = INT(RND * 100): NEXT
 PRINT "Przed sortowaniem:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT

' Sortujemy

 FOR j = 1 TO N - 1
  FOR i = 1 TO N - 1
   IF d(i) > d(i+1) THEN SWAP d(i), d(i+1)
  NEXT
 NEXT

' Wyświetlamy wynik sortowania

 PRINT "Po sortowaniu:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT
 PRINT "Nacisnij Enter..."
 SLEEP
 END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbubblesort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 1</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 1
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

var N = 20; // Liczebność zbioru.

function main()
{
 var d = new Array(N);
 var i,j,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

 // Sortujemy

 for(j = 0; j < N - 1; j++)
  for(i = 0; i < N - 1; i++)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    x = d[i]; d[i] = d[i + 1]; d[i + 1] = x;
   };

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
Sortowanie babelkowe
     WERSJA NR 1
----------------------
(C)2005 Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  74  77  21  76  64  19  43  47  75  77  66  47  60   7  97  71  87  95  76  79

Po sortowaniu:

   7  19  21  43  47  47  60  64  66  71  74  75  76  76  77  77  79  87  95  97

Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 1

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu sortowania bąbelkowego 1 w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

Pascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 1';
 K1  = '--------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 5; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------
function Sort : extended;
var
 i,j : integer;
 x  : real;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 for j := 1 to n - 1 do
  for i := 1 to n - 1 do
   if d[i] > d[i+1] then // Porządek rosnący
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
   end;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika)

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 1
--------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.007080 0.033954 0.008131 0.009170 0.021347
2000 0.025329 0.145372 0.025706 0.027021 0.086866
4000 0.096382 0.541764 0.102081 0.102371 0.347644
8000 0.414819 2.194081 0.418721 0.414379 1.401096
16000 1.672559 8.789338 1.679220 1.675513 5.628816
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu sortowania bąbelkowego 1 wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu Sortowania Bąbelkowego
wersja nr 1
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność TAK

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe
wersja nr 1
 1. Wszystkie badane przez nas czasy sortowania są proporcjonalne do kwadratu liczby elementów zbioru. Klasa czasowej złożoności obliczeniowej wynosi O(n2).
 2. Czasy sortowania tpo, tpp oraz tpk są praktycznie takie same.
 3. Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego jest krótszy od czasu sortowania zbioru uporządkowanego odwrotnie.
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie głupie
Sortowanie bąbelkowe 1

źle

dobrze

źle

źle

dobrze
 1. Porównując wzrost prędkości algorytmu sortowania bąbelkowego w stosunku do algorytmu sortowania głupiego zauważamy, iż korzyść następuje w przypadku sortowania zbioru uporządkowanego odwrotnie oraz zbioru nieuporządkowanego. Wzrost prędkości jest proporcjonalny liniowo do liczby elementów w sortowanym zbiorze. W pozostałych przypadkach algorytm sortowania głupiego jest dużo szybszy od tej wersji algorytmu.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Uzasadnij, iż wszystkie czasy dla tej wersji algorytmu są proporcjonalne do kwadratu liczby sortowanych elementów.
 2. Dlaczego czasy tpo, tpp oraz tpk są takie same?
 3. Uzasadnij wyniki otrzymane przy badaniu wzrostu prędkości algorytmu sortowania bąbelkowego w stosunku do algorytmu sortowania głupiego.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: Wersję 2 | Wersję 3 | Wersję 4 | Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.