Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie bąbelkowe - wersja nr 2
Bubble Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Podany w poprzednim rozdziale algorytm sortowania bąbelkowego można zoptymalizować pod względem czasu wykonania. Jeśli przyjrzymy się dokładnie obiegom wykonywanym w tym algorytmie, to zauważymy bardzo istotną rzecz:

Po wykonaniu pełnego obiegu w algorytmie sortowania bąbelkowego najstarszy element wyznaczony przez przyjęty porządek zostaje umieszczony na swoim właściwym miejscu - na końcu zbioru.

Wniosek ten jest oczywisty. W każdej kolejnej parze porównywanych elementów element starszy przechodzi na drugą pozycję. W kolejnej parze jest on na pierwszej pozycji, a skoro jest najstarszym, to po porównaniu znów przejdzie na pozycję drugą itd. - jest jakby ciągnięty na koniec zbioru (jak bąbelek powietrza wypływający na powierzchnię wody).

Przykład:

Wykonamy jeden obieg sortujący dla zbioru pięcioelementowego

{ 9 3 1 7 0 }. Elementem najstarszym jest pierwszy element - liczba 9.

Obieg Zbiór Opis operacji
1
 9 3 1 7 0  
Para wymaga przestawienia elementów. Element najstarszy przejdzie na drugą pozycję w parze.
 3 9 1 7 0 
Konieczne przestawienie elementów. Element najstarszy znów trafi na pozycję drugą w parze.
 3 1 9 7 0 
Konieczne przestawienie elementów.
 3 1 7 9 0 
Ostatnia para również wymaga przestawienia elementów.
 3 1 7 0 9 
Koniec obiegu. Najstarszy element znalazł się na końcu zbioru.

Co z tego wynika dla nas? Otóż po każdym obiegu na końcu zbioru tworzy się podzbiór uporządkowanych najstarszych elementów. Zatem w kolejnych obiegach możemy pomijać sprawdzanie ostatnich elementów - liczebność zbioru do posortowania z każdym obiegiem maleje o 1.

Przykład:

Dokończmy sortowania podanego powyżej zbioru uwzględniając podane przez nas fakty. Po pierwszym obiegu na końcu zbioru mamy umieszczony element najstarszy. W drugim obiegu będziemy zatem sortować zbiór 4 elementowy, w trzecim obiegu 3 elementowy i w obiegu ostatnim, czwartym - zbiór 2 elementowy.

Obieg Zbiór Opis operacji
2
 3 1 7 0 9  
Para wymaga przestawienia elementów.
 1 3 7 0 9 
Dobra kolejność
 1 3 7 0 9 
Konieczne przestawienie elementów.
 1 3 0 7 9 
Koniec obiegu. Na końcu zbioru mamy 2 elementy uporządkowane.
3
 1 3 0 7 9 
Dobra kolejność
 1 3 0 7 9 
Konieczne przestawienie elementów.
 1 0 3 7 9 
Koniec obiegu. Na końcu zbioru mamy 3 elementy uporządkowane.
4
 1 0 3 7 9 
Konieczne przestawienie elementów.
 0 1 3 7 9 
Koniec ostatniego obiegu - zbiór jest posortowany.

W porównaniu do tabelki z poprzedniego rozdziału nawet wzrokowo możemy zauważyć istotne zmniejszenie ilości niezbędnych operacji.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

n - liczba elementów w sortowanym zbiorze, n N
d[ ] - zbiór n-elementowy, który będzie sortowany. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Dane wyjściowe

d[ ] - posortowany zbiór n-elementowy. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Zmienne pomocnicze

i, j - zmienne sterujące pętli, i, j ∈ N

Lista kroków

K01: Dla j = n - 1, n - 2, ..., 1:
    Wykonuj krok K02
K02:     Dla i = 1, 2, ..., j:
        jeśli d[i] > d[i + 1],
        to d[i] ↔ d[i + 1]
K03: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji zaznaczyliśmy na schemacie blokowym innym kolorem elementów. Są one następujące:

Pozostała część algorytmu nie jest zmieniona - w pętli wewnętrznej nr 2 sprawdzamy, czy element d[i] jest w złej kolejności z elementem d[i+1]. Sprawdzany warunek spowoduje posortowanie zbioru rosnąco. Przy sortowaniu malejącym zmieniamy relację większości na relację mniejszości. Jeśli warunek jest spełniony, zamieniamy miejscami element d[i] z elementem d[i+1], po czym kontynuujemy pętlę nr 2 zwiększając o 1 indeks i. Po każdym zakończeniu pętli nr 2 indeks j jest zmniejszany o 1.

Ilość obiegów pętli wewnętrznej wynosi:

Otrzymane wyrażenie ma wciąż kwadratową klasę złożoności obliczeniowej, jednakże T2(n) < T1(n) dla n > 1. Osiągnęliśmy zatem większą efektywność działania dzięki wprowadzonym zmianom.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 2
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 20; // Liczebność zbioru.

// Program główny
//---------------

int main()
{
 int d[N],i,j;
 
 cout << " Sortowanie babelkowe\n"
     "   WERSJA NR 2\n"
     "----------------------\n"
     "(C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 for(j = N - 1; j > 0; j--)
  for(i = 0; i < j; i++)
   if(d[i] > d[i + 1]) swap(d[i], d[i + 1]);

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal
// Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 2
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program Bubble_Sort_2;

const N = 20; // Liczebność zbioru.

var
 d : array[1..N] of integer;

// Program główny
//---------------

var
 i,j,x : integer;
begin
 writeln(' Sortowanie babelkowe ');
 writeln('   WERSJA NR 2   ');
 writeln('----------------------');
 writeln('(C)2005 Jerzy Walaszek');
 writeln;

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 randomize;
 for i := 1 to N do d[i] := random(100);
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;

// Sortujemy

 for j := N - 1 downto 1 do
  for i := 1 to j do
   if d[i] > d[i+1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
   end;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Sortowanie Bąbelkowe - Wersja nr 2
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

 OPTION EXPLICIT

 CONST N = 20 ' Liczebność zbioru.

 DIM d(1 TO N) AS INTEGER, i AS INTEGER, j AS INTEGER

 PRINT " Sortowanie babelkowe "
 PRINT "   WERSJA NR 2   "
 PRINT "----------------------"
 PRINT "(C)2005 Jerzy Walaszek"
 PRINT

' Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
' a następnie wyświetlamy jej zawartość

 RANDOMIZE TIMER
 FOR i = 1 TO N: d(i) = INT(RND * 100): NEXT
 PRINT "Przed sortowaniem:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT

' Sortujemy

 FOR j = N - 1 TO 1 STEP -1
  FOR i = 1 TO j
   IF d(i) > d(i+1) THEN SWAP d(i), d(i+1)
  NEXT
 NEXT

' Wyświetlamy wynik sortowania

 PRINT "Po sortowaniu:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT
 PRINT "Nacisnij Enter..."
 SLEEP
 END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbubblesort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 2</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 2
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

var N = 20; // Liczebność zbioru.

function main()
{
 var d = new Array(N);
 var i,j,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

 // Sortujemy

 for(j = N - 1; j > 0; j--)
  for(i = 0; i < j; i++)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    x = d[i]; d[i] = d[i + 1]; d[i + 1] = x;
   };

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
 Sortowanie babelkowe
     WERSJA NR 2
----------------------
(C)2005 Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  44  29  43  80  95  88  40  45  28  13   8  90  49  28  76  64  22  70   4   6

Po sortowaniu:

   4   6   8  13  22  28  28  29  40  43  44  45  49  64  70  76  80  88  90  95

Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 2

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu sortowania bąbelkowego 2 w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

Pascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 2';
 K1  = '--------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 5; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------
function Sort : extended;
var
 i,j : integer;
 x  : real;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 for j := n - 1 downto 1 do
  for i := 1 to j do
   if d[i] > d[i+1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
   end;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika):

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Sortowanie bąbelkowe - Bubble Sort 2
--------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.003118 0.030915 0.003249 0.003674 0.019875
2000 0.012156 0.124258 0.013537 0.014906 0.074068
4000 0.052770 0.499130 0.049157 0.048772 0.296212
8000 0.194066 1.995982 0.196131 0.196660 1.191403
16000 0.775087 7.993864 0.800502 0.786996 4.756371
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu sortowania bąbelkowego 2 wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu Sortowania Bąbelkowego
wersja nr 2
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność TAK

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe
wersja nr 2
 1. Wszystkie czasy sortowania są proporcjonalne do kwadratu liczby elementów w sortowanych zbiorach, zatem klasa czasowej złożoności obliczeniowej jest równa O(n2).
 2. Czasy sortowania tpo, tpp oraz tpk są praktycznie takie same.
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe 1
Sortowanie bąbelkowe 2
dobrze niewiele dobrze dobrze niewiele
 1. Analizując wzrost prędkości algorytmu sortowania bąbelkowego w wersji 2 w stosunku do wersji 1 zauważamy, iż wprowadzona zmiana faktycznie zwiększyła ogólną prędkość działania. Jednakże korzyść w typowym przypadku zbioru nieuporządkowanego jest stosunkowo niewielka. Największy wzrost prędkości notujemy przy sortowaniu zbiorów częściowo uporządkowanych.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Jakiego typu operacje są wykonywane w algorytmie sortowania bąbelkowego?
 2. Na jakich operacjach zyskaliśmy w tej wersji algorytmu?
 3. Które operacje dominują przy wyznaczaniu czasów tpo, tpp oraz tpk?
 4. Uzasadnij wyniki otrzymane przy badaniu wzrostu prędkości algorytmu sortowania bąbelkowego w wersji 2 w stosunku do wersji 1.
 5. Dokonaj analogicznego porównania wzrostu prędkości tego algorytmu w stosunku do algorytmu sortowania głupiego.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: Wersję 1 | Wersję 3 | Wersję 4 | Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.