Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe
  Bidirectional Bubble Sort
 Cocktail Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe oparte jest na spostrzeżeniu, iż każdy obieg wewnętrznej pętli sortującej umieszcza na właściwym miejscu element najstarszy, a elementy młodsze przesuwa o 1 pozycję w kierunku początku zbioru. Jeśli pętla ta zostanie wykonana w kierunku odwrotnym, to wtedy najmłodszy element znajdzie się na swoim właściwym miejscu, a elementy starszy przesuną się o jedną pozycję w kierunku końca zbioru. Połączmy te dwie pętle sortując wewnętrznie naprzemiennie w kierunku normalnym i odwrotnym, a otrzymamy algorytm dwukierunkowego sortowania bąbelkowego.

Wykonanie pętli sortującej w normalnym kierunku ustali maksymalną pozycję w zbiorze, od której powinna rozpocząć sortowanie pętla odwrotna. Ta z kolei ustali minimalną pozycję w zbiorze, od której powinna rozpocząć sortowanie pętla normalna w następnym obiegu pętli zewnętrznej. Sortowanie możemy zakończyć, jeśli nie wystąpiła potrzeba zamiany elementów w żadnej z tych dwóch pętli.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

n - liczba elementów w sortowanym zbiorze, n ∈ N
d[ ] - zbiór n-elementowy, który będzie sortowany. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Dane wyjściowe

d[ ] - posortowany zbiór n-elementowy. Elementy zbioru mają indeksy od 1 do n.

Zmienne pomocnicze

i - zmienna sterująca pętli, i ∈ N
pmin - dolna granica pozycji sortowanych elementów,  pmin ∈ N
pmax - górna granica pozycji sortowanych elementów,  pmax ∈ N
p - numer pozycji zamiany elementów,  p ∈ N

Lista kroków

Operacja sortująca

K01: Jeśli d[i] ≤ d[i + 1],
to zakończ operację sortującą
K02: d[i] ↔ d[i + 1]
K03: pi
K04: Zakończ operację sortującą

Algorytm główny

K01: pmin ← 1;  pmaxn - 1
K02: p ← 0
K03:     Dla i = pmin, pmin + 1, ..., pmax:
    wykonuj operację sortującą
K04:     Jeśli p = 0,
    to zakończ
K05:     pmaxp - 1;   p ← 0
K06:     Dla i = pmax, pmax - 1, ..., pmin:
    wykonuj operację sortującą
K07:     pminp + 1
K08:     Jeśli p > 0,
    to idź do kroku K02
K09: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

W algorytmie wydzieliliśmy powtarzający się fragment operacji i nazwaliśmy go operacją sortującą. Porównuje ona dwa kolejne elementy zbioru i zamienia je miejscami, jeśli są w złej kolejności. Po zamianie do zmiennej p trafia indeks pierwszego z elementów pary. Podany warunek sprawdza uporządkowanie rosnące. Jeśli chcemy posortować zbiór malejąco, relację większości należy zastąpić relacją mniejszości.

W algorytmie występują trzy pętle. Pętla nr 1 jest pętlą warunkową i obejmuje dwie pętle wewnętrzne nr 2 i nr 3. Pętla ta wykonywana jest dotąd, aż w sortowanym zbiorze nie wystąpi w trakcie sortowania ani jedna zamiana miejsc elementów.

Pętla nr 2 jest pętlą sortującą w górę. Pętla nr 3 sortuje w dół.

Na początku algorytmu ustalamy dwie granice sortowania:

Granice te określają indeksy elementów zbioru, które będą przeglądały pętle sortujące nr 2 i nr 3. Początkowo granice są tak ustawione, iż obejmują cały sortowany zbiór.

Na początku pętli nr 1 zerujemy zmienną p. Zmienna ta będzie zapamiętywać pozycję ostatniej zamiany elementów. Jeśli po przejściu pętli sortującej nr 2 lub nr 3 zmienna p wciąż zawiera wartość 0, to nie wystąpiła żadna zamiana elementów. Zbiór jest wtedy uporządkowany i kończymy algorytm.

Pierwszą pętlę sortującą wykonujemy kolejno dla indeksów od pmin do pmax. Po zakończeniu pętli sprawdzamy, czy p jest równe 0. Jeśli tak, kończymy algorytm. W przeciwnym razie p zawiera pozycję ostatniej zamiany elementów. Ponieważ pętla nr 2 ustala pozycję najstarszego elementu, to elementy o indeksach od p do n są już właściwie uporządkowane. Dlatego dla kolejnego obiegu pętli przyjmujemy pmax o 1 mniejsze niż p.

Przed rozpoczęciem drugiej pętli zerujemy p. Jest to dosyć ważne. Załóżmy, iż zbiór został już uporządkowany w poprzedniej pętli nr 2, lecz wystąpiła tam zamiana elementów. Jeśli nie wyzerujemy p, to następna pętla sortująca nie zmieni zawartości tej zmiennej i p zachowa wartość większą od 0. Zatem pętla główna nr 1 nie zakończy się i algorytm wykona niepotrzebnie jeszcze jeden pusty obieg. Niby nic, a jednak...

Pętla nr 3 sortuje w kierunku odwrotnym od pmax do pmin. Po jej zakończeniu p zawiera indeks ostatniej zamiany elementów. Podobnie jak poprzednio zbiór jest uporządkowany od elementu nr 1 do p. Zatem dla kolejnych obiegów przyjmujemy pmin o 1 większe od p. Jeśli p jest równe 0, kończymy algorytm. W przeciwnym razie kontynuujemy pętlę nr 1.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Dwukierunkowe Sortowanie Bąbelkowe
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 20; // Liczebność zbioru.

// Program główny
//---------------

int main()
{
 int d[N],i,pmin,pmax,p;
 
 cout << "Dwukierunkowe Sortowanie babelkowe\n"
     "----------------------------------\n"
     "   (C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 srand((unsigned)time(NULL));

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;

// Sortujemy

 pmin = 0; pmax = N - 2;
 do
 {
  p = -1;
  for(i = pmin; i <= pmax; i++)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    swap(d[i], d[i + 1]);
    p = i;
   }
  if(p < 0) break;
  pmax = p - 1;
  p = -1;
  for(i = pmax; i >= pmin; i--)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    swap(d[i], d[i + 1]);
    p = i;
   }
  pmin = p + 1;
 } while(p >= 0);

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal
// Dwukierunkowe Sortowanie Bąbelkowe
//-----------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program Bidirectional_Bubble_Sort;

const N = 20; // Liczebność zbioru.

var
 d : array[1..N] of integer;

// Program główny
//---------------

var
 i,p,pmin,pmax,x: integer;
begin
 writeln('Dwukierunkowe sortowanie babelkowe');
 writeln('----------------------------------');
 writeln('   (C)2005 Jerzy Walaszek');
 writeln;

// Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
// a następnie wyświetlamy jej zawartość

 randomize;
 for i := 1 to N do d[i] := random(100);
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;

// Sortujemy

 pmin := 1; pmax := N - 1;
 repeat
  p := 0;
  for i := pmin to pmax do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    p := i;
   end;
  if p = 0 then break;
  pmax := p - 1;
  p := 0;
  for i := pmax downto pmin do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    p := i;
   end;
  pmin := p + 1;
 until p = 0;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Dwukierunkowe Sortowanie Bąbelkowe
'-----------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

 OPTION EXPLICIT
 
 CONST N = 20 ' Liczebność zbioru.

 DIM d(1 TO N) AS INTEGER
 DIM i AS INTEGER, p AS INTEGER, pmin AS INTEGER, pmax AS INTEGER

 PRINT "Dwukierunkowe sortowanie babelkowe"
 PRINT "----------------------------------"
 PRINT "   (C)2005 Jerzy Walaszek"
 PRINT

' Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi
' a następnie wyświetlamy jej zawartość

 RANDOMIZE TIMER
 FOR i = 1 TO N: d(i) = INT(RND * 100): NEXT
 PRINT "Przed sortowaniem:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT

' Sortujemy

 pmin = 1: pmax = N - 1
 DO
  p = 0
  FOR i = pmin TO pmax
   IF d(i) > d(i + 1) THEN
    SWAP d(i), d(i + 1)
    p = i
   END IF
  NEXT
  IF p = 0 THEN EXIT DO
  pmax = p - 1
  p = 0
  FOR i = pmax TO pmin STEP -1
   IF d(i) > d(i + 1) THEN
    SWAP d(i), d(i + 1)
    p = i
   END IF
  NEXT 
  pmin = p + 1
 LOOP UNTIL p = 0

' Wyświetlamy wynik sortowania

 PRINT "Po sortowaniu:"
 PRINT
 FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####"; d(i);: NEXT
 PRINT
 PRINT "Nacisnij Enter...";
 SLEEP
 END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmbubblesort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 3</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Sortowanie Bąbelkowe - wersja nr 3
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

var N = 20; // Liczebność zbioru.

function main()
{
 var d = new Array(N);
 var i,j,pmin,pmax,p,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 0; i < N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

 // Sortujemy

 pmin = 0; pmax = N - 2;
 do
 {
  p = -1;
  for(i = pmin; i <= pmax; i++)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    x = d[i]; d[i] = d[i+1]; d[i+1] = x;
    p = i;
   }
  if(p < 0) break;
  pmax = p - 1;
  p = -1;
  for(i = pmax; i >= pmin; i--)
   if(d[i] > d[i + 1])
   {
    x = d[i]; d[i] = d[i+1]; d[i+1] = x;
    p = i;
   }
  pmin = p + 1;
 } while(p >= 0);

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 0; i < N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
Dwukierunkowe Sortowanie babelkowe
----------------------------------
     (C)2005  Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  22  67   9  15   4   3  21  40  66  83  89  38  31  42  92  55   3  87  48  50

Po sortowaniu:

   3   3   4   9  15  21  22  31  38  40  42  48  50  55  66  67  83  87  89  92

Dwukierunkowe Sortowanie Bąbelkowe

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu dwukierunkowego sortowania bąbelkowego w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

Pascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe';
 K1  = '--------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 6; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------
function Sort : extended;
var
 i,p,pmin,pmax : integer;
 x       : real;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 pmin := 1; pmax := n - 1;
 repeat
  p := 0;
  for i := pmin to pmax do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    p := i;
   end;
  if p = 0 then break;
  pmax := p - 1;
  p := 0;
  for i := pmax downto pmin do
   if d[i] > d[i + 1] then
   begin
    x := d[i]; d[i] := d[i+1]; d[i+1] := x;
    p := i;
   end;
  pmin := p + 1;
 until p = 0;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika):

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe
--------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.000008 0.025453 0.000042 0.000035 0.016423
2000 0.000015 0.101098 0.000085 0.000076 0.062626
4000 0.000027 0.400720 0.000157 0.000141 0.241540
8000 0.000051 1.608819 0.000226 0.000232 0.968169
16000 0.000114 6.432362 0.000663 0.000573 3.876952
32000 0.000282 25.828298 0.001269 0.001122 15.551078
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu dwukierunkowego sortowania bąbelkowego wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu Dwukierunkowego
Sortowania Bąbelkowego
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność TAK

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp

Dwukierunkowe
sortowanie bąbelkowe

 1. W przypadku zbioru posortowanego odwrotnie oraz zbioru nieuporządkowanego algorytm wykonuje się w czasie proporcjonalnym do kwadratu liczby elementów, zatem jego typowa czasowa złożoność obliczeniowa jest klasy O(n2).
 2. Zbiór nieuporządkowany sortowany jest szybciej od zbioru uporządkowanego odwrotnie. Wnioskujemy zatem, iż zbiór uporządkowany odwrotnie jest najtrudniejszym zadaniem dla tego algorytmu.
 3. Przy sortowaniu zbiorów w znacznym stopniu posortowanych klasa czasowej złożoności obliczeniowej redukuje się do O(n), jest zatem bardzo korzystna.
 4. W porównaniu do zoptymalizowanego algorytmu bąbelkowego w wersji 4 algorytm dwukierunkowego sortowania bąbelkowego nie wykazuje specjalnie nowych własności. Obserwujemy jedynie wyrównanie czasów sortowania zbioru uporządkowanego z jednym elementem losowym na początku i na końcu.
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie bąbelkowe 4
Dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe
brak lepiej brak gorzej lepiej
 1. Jeśli porównamy prędkości obu algorytmów, to obecna wersja radzi sobie nieco lepiej w przypadku zbiorów uporządkowanych odwrotnie oraz zbiorów nieuporządkowanych. W pozostałych sytuacjach jest bez zmian, lub nawet gorzej.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Uzasadnij wyrównanie czasów tpp i tpk w algorytmie dwukierunkowego sortowania bąbelkowego.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: Wersję 1 | Wersję 2 | Wersję 3 | Wersję 4


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.