Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie stogowe
  Heap Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Jeśli przeczytałeś uważnie poprzednie dwa rozdziały, to zasadę sortowania przez kopcowanie zrozumiesz od razu - w zbiorze tworzymy kopiec, a następnie dokonujemy jego rozbioru. W wyniku wykonania tych dwóch operacji zbiór zostanie posortowany.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

d[ ] - Zbiór zawierający elementy do posortowania, które są numerowane począwszy od 1.
n - Ilość elementów w zbiorze,  n ∈ N

Dane wyjściowe

d[ ] - Zbiór zawierający elementy posortowane rosnąco

Zmienne pomocnicze i funkcje

Twórz_kopiec - procedura budująca kopiec z elementów zbioru d[ ]. Kopiec powstaje w zbiorze d[ ].
Rozbierz_kopiec - procedura dokonująca rozbioru kopca utworzonego w zbiorze d[ ]. Wynik rozbioru trafia z powrotem do zbioru d[ ].

Lista kroków

K01: Twórz_kopiec
K02: Rozbierz_kopiec
K03: Zakończ algorytm

Ponieważ sortowanie przez kopcowanie składa się z dwóch następujących bezpośrednio po sobie operacji o klasie czasowej złożoności obliczeniowej O(n log n), to dla całego algorytmu klasa złożoności również będzie wynosić O(n log n).


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Sortowanie przez kopcowanie
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

int main()
{
 const int N = 20; // liczebność zbioru
 int d[N + 1],i,j,k,m,x;

 srand((unsigned)time(NULL));

 cout << " Sortowanie przez kopcowanie \n"
     "-----------------------------\n"
     "  (C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Przed sortowaniem:\n\n";

// Wypełniamy tablicę liczbami pseudolosowymi i wyświetlamy je

 for(i = 1; i <= N; i++)
 {
  d[i] = rand() % 100; cout << setw(4) << d[i];
 }
 cout << endl;

// Budujemy kopiec

 for(i = 2; i <= N; i++)
 {
  j = i; k = j / 2;
  x = d[i];
  while((k > 0) && (d[k] < x))
  {
   d[j] = d[k];
   j = k; k = j / 2;
  }
  d[j] = x;
 }

// Rozbieramy kopiec

 for(i = N; i > 1; i--)
 {
  swap(d[1], d[i]);
  j = 1; k = 2;
  while(k < i)
  {
   if((k + 1 < i) && (d[k + 1] > d[k]))
    m = k + 1;
   else
    m = k;
   if(d[m] <= d[j]) break;
   swap(d[j], d[m]);
   j = m; k = j + j;
  }
 }

// Wyświetlamy wynik sortowania

 cout << "Po sortowaniu:\n\n";
 for(i = 1; i <= N; i++) cout << setw(4) << d[i];
 cout << endl;
 return 0;
}
Pascal
// Sortowanie przez kopcowanie
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program heap_sort;

const N = 20; // liczebność zbioru

var
 d     : array[1..N] of integer;
 i,j,k,m,x : integer;

begin
 writeln(' Sortowanie przez kopcowanie ');
 writeln('-----------------------------');
 writeln('  (C)2005 Jerzy Walaszek');
 writeln;
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;

// Wypełniamy tablicę liczbami pseudolosowymi i wyświetlamy je

 randomize;
 for i := 1 to N do
 begin
  d[i] := random(100); write(d[i] : 4);
 end;

// Budujemy kopiec

 for i := 2 to N do
 begin
  j := i; k := j div 2;
  x := d[i];
  while (k > 0) and (d[k] < x) do
  begin
   d[j] := d[k];
   j := k; k := j div 2;
  end;
  d[j] := x;
 end;

// Rozbieramy kopiec

 for i := N downto 2 do
 begin
  x := d[1]; d[1] := d[i]; d[i] := x;
  j := 1; k := 2;
  while k < i do
  begin
   if (k + 1 < i) and (d[k + 1] > d[k]) then
    m := k + 1
   else
    m := k;
   if d[m] <= d[j] then break;
   x := d[j]; d[j] := d[m]; d[m] := x;
   j := m; k := j + j;
  end;
 end;

// Wyświetlamy wynik sortowania

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Sortowanie przez kopcowanie
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

CONST N = 20 ' liczebność zbioru

DIM d(N) AS INTEGER, i AS INTEGER, j AS INTEGER
DIM k AS INTEGER, m AS INTEGER, x AS INTEGER

PRINT " Sortowanie przez kopcowanie"
PRINT "-----------------------------"
PRINT "  (C)2005 Jerzy Walaszek"
PRINT
PRINT "Przed sortowaniem:": PRINT

' Wypełniamy tablicę liczbami pseudolosowymi i wyświetlamy je

RANDOMIZE
FOR i = 1 TO N
 d(i) = INT(RND * 100): PRINT USING "####";d(i);
NEXT
PRINT

' Budujemy kopiec

FOR i = 2 TO N
 j = i: k = j \ 2
 x = d(i)
 WHILE (k > 0) AND (d(k) < x)
  d(j) = d(k)
  j = k: k = j / 2
 WEND
 d(j) = x
NEXT

' Rozbieramy kopiec

FOR i = N TO 2 STEP -1
 SWAP d(1), d(i)
 j = 1: k = 2
 WHILE k < i
  IF (k + 1 < i) AND (d(k + 1) > d(k)) THEN
   m = k + 1
  ELSE
   m = k
  END IF
  IF d(m) <= d(j) THEN EXIT WHILE
  SWAP d(j), d(m)
  j = m: k = j + j
 WEND
NEXT

' Wyświetlamy wynik sortowania

PRINT "Po sortowaniu:": PRINT
FOR i = 1 TO N: PRINT USING "####";d(i);: NEXT
PRINT
PRINT "Nacisnij Enter..."
SLEEP
END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmheapsort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Przez Kopcowanie</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <p id="t_out" style="TEXT-ALIGN: center">...</p>
  </form>

<script language=javascript>

// Sortowanie Przez Kopcowanie
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

function main()
{
 var N = 20; // liczba elementów
 var d = new Array(N + 1);
 var i,j,k,x,t;

 // Najpierw wypełniamy tablicę d[] liczbami pseudolosowymi

 for(i = 1; i <= N; i++) d[i] = Math.floor(Math.random() * 100);
 t = "Przed sortowaniem:<BR><BR>";
 for(i = 1; i <= N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";

// Budujemy kopiec

 for(i = 2; i <= N; i++)
 {
  j = i; k = Math.floor(j / 2);
  x = d[i];
  while((k > 0) && (d[k] < x))
  {
   d[j] = d[k];
   j = k; k = Math.floor(j / 2);
  }
  d[j] = x;
 }

// Rozbieramy kopiec

 for(i = N; i > 1; i--)
 {
  x = d[1]; d[1] = d[i]; d[i] = x;
  j = 1; k = 2;
  while(k < i)
  {
   if((k + 1 < i) && (d[k + 1] > d[k]))
    m = k + 1;
   else
    m = k;
   if(d[m] <= d[j]) break;
   x = d[j]; d[j] = d[m]; d[m] = x;
   j = m; k = j + j;
  }
 }

 // Wyświetlamy wynik sortowania

 t += "Po sortowaniu:<BR><BR>";
 for(i = 1; i <= N; i++) t += d[i] + " ";
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
 Sortowanie przez kopcowanie
-----------------------------
   (C)2005  Jerzy Walaszek

Przed sortowaniem:

  48  40  48  29  21  11  12  63  77  89  99  97  80  62  64  32  28   5  16  36

Po sortowaniu:

   5  11  12  16  21  28  29  32  36  40  48  48  62  63  64  77  80  89  97  99

Sortowanie Przez Kopcowanie

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


...


Na początek:  podrozdziału   strony 

Badania algorytmów sortowania

W celach badawczych testujemy czas wykonania algorytmu sortowania przez kopcowanie w środowisku opisanym we wstępie. Program testujący jest następujący:

Pascal
// Program testujący czas sortowania dla
// danego algorytmu sortującego
//--------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// w Tarnowie
//--------------------------------------

program TestCzasuSortowania;

uses Windows;

const
 NAZWA = 'Sortowanie przez kopcowanie';
 K1  = '-----------------------------------------------------------';
 K2  = '(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie';
 K3  = '------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp';
 K4  = '-------------------------------------------------------------------';
 MAX_LN = 8; // określa ostatnie LN
 LN : array[1..8] of integer = (1000,2000,4000,8000,16000,32000,64000,128000);

var
 d     : array[1..128000] of real; // sortowana tablica
 n     : integer;         // liczba elementów
 qpf,tqpc : int64;          // dane dla pomiaru czasu
 qpc1,qpc2 : int64;

// Tutaj umieszczamy procedurę sortującą tablicę d
//-------------------------------------------------------

procedure HeapSort;
var
 i,j,k,m : integer;
 x    : real;

begin

// Budujemy kopiec

 for i := 2 to n do
 begin
  j := i; k := j div 2;
  x := d[i];
  while (k > 0) and (d[k] < x) do
  begin
   d[j] := d[k];
   j := k; k := j div 2;
  end;
  d[j] := x;
 end;

// Rozbieramy kopiec

 for i := n downto 2 do
 begin
  x := d[1]; d[1] := d[i]; d[i] := x;
  j := 1; k := 2;
  while k < i do
  begin
   if (k + 1 < i) and (d[k + 1] > d[k]) then
    m := k + 1
   else
    m := k;
   if d[m] <= d[j] then break;
   x := d[j]; d[j] := d[m]; d[m] := x;
   j := m; k := j + j;
  end;
 end;
end;

function Sort : extended;
begin
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
 HeapSort;
 QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
 Sort := (qpc2 - qpc1 - tqpc) / qpf;
end;

// Program główny
//---------------
var
 i,j,k        : integer;
 tpo,tod,tpp,tpk,tnp : extended;
 f          : Text;
begin
 if QueryPerformanceFrequency(addr(qpf)) then
 begin
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc1));
  QueryPerformanceCounter(addr(qpc2));
  tqpc := qpc2 - qpc1;

  assignfile(f,'wyniki.txt'); rewrite(f);

// Wydruk na ekran

  writeln('Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(K1);
  writeln(K2);
  writeln;
  writeln(K3);

// Wydruk do pliku

  writeln(f,'Nazwa: ',NAZWA);
  writeln(f,K1);
  writeln(f,K2);
  writeln(f,'');
  writeln(f,K3);
  for i := 1 to MAX_LN do
  begin
   n := LN[i];

// Czas sortowania zbioru posortowanego

   for j := 1 to n do d[j] := j;
   tpo := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie

   for j := 1 to n do d[j] := n - j;
   tod := Sort;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na początku - średnia z 10 obiegów

   tpp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[1] := random * n + 1;
    tpp += Sort;
   end;
   tpp /= 10;

// Czas sortowania zbioru posortowanego
// z przypadkowym elementem na końcu - średnia z 10 obiegów

   tpk := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := k;
    d[n] := random * n + 1;
    tpk += Sort;
   end;
   tpk /= 10;

// Czas sortowania zbioru nieuporządkowanego - średnia z 10 obiegów

   tnp := 0;
   for j := 1 to 10 do
   begin
    for k := 1 to n do d[k] := random;
    tnp += Sort;
   end;
   tnp /= 10;

   writeln(n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
   writeln(f,n:7,tpo:12:6,tod:12:6,tpp:12:6,tpk:12:6,tnp:12:6);
  end;
  writeln(K4);
  writeln(f,K4);
  writeln(f,'Koniec');
  closefile(f);
  writeln;
  writeln('Koniec. Wyniki w pliku WYNIKI.TXT');
 end
 else writeln('Na tym komputerze program testowy nie pracuje !');
 writeln;
 write('Nacisnij klawisz ENTER...'); readln;
end.

Otrzymane wyniki są następujące (dla komputera o innych parametrach wyniki mogą się różnić co do wartości czasów wykonania, dlatego w celach porównawczych proponuję uruchomić podany program na komputerze czytelnika):

Zawartość pliku wygenerowanego przez program
Nazwa: Sortowanie przez kopcowanie
-----------------------------------------------------------
(C)2011/2012 I Liceum Ogolnoksztalcace w Tarnowie

------n---------tpo---------tod---------tpp---------tpk---------tnp
1000 0.000567 0.000541 0.000564 0.000760 0.000500
2000 0.001245 0.001056 0.001251 0.001294 0.001376
4000 0.002780 0.002234 0.003499 0.002826 0.002729
8000 0.006278 0.004912 0.006704 0.006385 0.005474
16000 0.013232 0.011120 0.013231 0.013665 0.012407
32000 0.028305 0.024424 0.028688 0.028988 0.028558
64000 0.060927 0.052423 0.061291 0.062938 0.067073
128000 0.133429 0.112287 0.131137 0.133940 0.158330
-------------------------------------------------------------------
Koniec

Objaśnienia oznaczeń (wszystkie czasy podano w sekundach):

n  -  ilość elementów w sortowanym zbiorze
tpo  -  czas sortowania zbioru posortowanego
tod  -  czas sortowania zbioru posortowanego malejąco
tpp  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na początku
tpk  -  czas sortowania zbioru posortowanego z losowym elementem na końcu
tnp  -  czas sortowania zbioru z losowym rozkładem elementów

(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania klasy czasowej złożoności obliczeniowej)
(Arkusz kalkulacyjny Excel do wyznaczania wzrostu prędkości sortowania)


Na początek:  podrozdziału   strony 

Podsumowanie

Analizując wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym otrzymanych czasów sortowania dla algorytmu sortowania przez kopcowanie wyciągamy następujące wnioski:

Cechy Algorytmu Sortowania Przez Kopcowanie
klasa złożoności obliczeniowej optymistyczna
klasa złożoności obliczeniowej typowa
klasa złożoności obliczeniowej pesymistyczna
Sortowanie w miejscu TAK
Stabilność NIE

Klasy złożoności obliczeniowej szacujemy następująco:

Własności algorytmu
Algorytm tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie przez kopcowanie
 1. Wszystkie badane czasy są proporcjonalne do nlog2n, zatem wnioskujemy, iż algorytm sortowania przez kopcowanie posiada klasę czasowej złożoności obliczeniowej równą O(n log n).
 2. Najdłużej trwa sortowanie zbioru nieposortowanego. Otrzymane czasy nie różnią się wiele od siebie, co sugeruje, iż algorytm jest mało czuły na postać danych wejściowych.
 3. Ciekawostką jest to, iż czas sortowania zbiorów posortowanych jest dłuższy od sortowania zbioru posortowanego odwrotnie (jest to najkrótszy czas z otrzymanych, zatem możemy przyjąć, iż dla algorytmu sortowania przez kopcowanie przypadkiem optymistycznym jest właśnie sortowanie zbioru posortowanego odwrotnie).
Wzrost prędkości sortowania
Algorytmy tpo tod tpp tpk tnp
Sortowanie przez scalanie
Sortowanie przez kopcowanie

źle

źle

źle

źle

źle
 1. Z porównania czasów sortowania wynika jasno, iż przedstawiony tutaj algorytm sortowania przez kopcowanie jest około dwa razy wolniejszy od wcześniej podanego algorytmu sortowania przez scalanie. Zaletą jest sortowanie w miejscu - poprzedni algorytm wymaga dodatkowej pamięci, co może go dyskwalifikować przy sortowaniu dużych zbiorów danych. Do dalszych porównań czasów sortowania będziemy dalej stosowali algorytm sortowania przez scalanie.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadania dla ambitnych

 1. Co należy zmienić w podanym algorytmie, aby uzyskać sortowanie malejące?
 2. Udowodnij, iż algorytm sortowania przez kopcowanie nie jest stabilny.
 3. Uzasadnij, iż czas sortowania zbioru posortowanego odwrotnie jest najkrótszy.
 4. Uzasadnij, iż klasa złożoności algorytmu sortowania przez kopcowanie wynosi O(n log n).

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: Drzewo binarne | Tworzenie kopca | Rozbiór kopca


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.