Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie stogowe
  Heap Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm rozbioru kopca

W tym rozdziale nauczymy się rozbierać kopiec.  Zasada jest następująca:

 1. Zamień miejscami korzeń z ostatnim liściem, który wyłącz ze struktury kopca. Elementem pobieranym z kopca jest zawsze jego korzeń, czyli element największy.
 2. Jeśli jest to konieczne, przywróć warunek kopca idąc od korzenia w dół.
 3. Kontynuuj od kroku 1, aż kopiec będzie pusty.

Przykład:

Dokonaj rozbioru następującego kopca:

obrazek

Operacja Opis
obrazek
9
Rozbiór kopca rozpoczynamy od korzenia, który usuwamy ze struktury kopca. W miejsce korzenia wstawiamy ostatni liść.
obrazek   
obrazek obrazek Poprzednia operacja zaburzyła strukturę kopca. Idziemy zatem od korzenia w dół struktury przywracając warunek kopca - przodek większy lub równy od swoich potomków. Praktycznie polega to na zamianie przodka z największym potomkiem. Operację kontynuujemy dotąd, aż natrafimy na węzły spełniające warunek kopca.
obrazek 
8 9
Usuwamy z kopca kolejny korzeń zastępując go ostatnim liściem
obrazek   obrazek obrazek W nowym kopcu przywracamy warunek kopca.
obrazek 
7 8 9
Usuwamy z kopca kolejny korzeń zastępując go ostatnim liściem
obrazek     obrazek

W nowym kopcu przywracamy warunek kopca. W tym przypadku już po pierwszej wymianie węzłów warunek koca jest zachowany w całej strukturze.

obrazek   
5 7 8 9
Usuwamy z kopca kolejny korzeń zastępując go ostatnim liściem
  obrazek obrazek

Przywracamy warunek kopca w strukturze.

  obrazek
4 5 7 8 9
Usuwamy z kopca kolejny korzeń zastępując go ostatnim liściem
obrazek       obrazek

Przywracamy warunek kopca w strukturze.

     obrazek
2 4 5 7 8 9
Usuwamy z kopca kolejny korzeń zastępując go ostatnim liściem.
             obrazek
1 2 4 5 7 8 9
Po wykonaniu poprzedniej operacji usunięcia w kopcu pozostał tylko jeden element - usuwamy go. Zwróć uwagę, iż usunięte z kopca elementy tworzą ciąg uporządkowany.

Operację rozbioru kopca można przeprowadzić w miejscu. Jeśli mamy zbiór d[ ] ze strukturą kopca, to idąc od końca zbioru (ostatnie liście drzewa) w kierunku początku zamieniamy elementy z pierwszym elementem zbioru (korzeń drzewa), a następnie poruszając się od korzenia w dół przywracamy warunek kopca w kolejno napotykanych węzłach.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

d[ ] - Zbiór zawierający poprawną strukturę kopca. Elementy są numerowane począwszy od 1.
n - Ilość elementów w zbiorze,  n ∈ N

Dane wyjściowe

d[ ] - Zbiór zawierający elementy pobrane z kopca ułożone w porządku rosnącym

Zmienne pomocnicze

i - zmienna licznikowa pętli pobierającej kolejne elementy z kopca,  i ∈ N, i ∈ {n,n-1,...,2}
j,k - indeksy elementów leżących na ścieżce w dół od korzenia,  j,k ∈ N
m - indeks większego z dwóch elementów potomnych, m ∈ N

Lista kroków

K01: Dla i = n, n - 1, ..., 2:
    wykonuj kroki K02...K08
K02:     d[1] ↔ d[i]
K03:     j ← 1;  k ← 2
K04:     Dopóki (k < i):
        wykonuj kroki K05...K08
K05:         Jeżeli (k + 1 < i) ∧ (d[k + 1] > d[k]),
        to mk + 1
        inaczej  mk
K06:         Jeżeli d[m] ≤ d[j],
        to wyjdź z pętli K04
        i kontynuuj następny obieg K01
K07:         d[j] ↔ d[m]
K08:         jmkj + j
K09: Zakończ

Schemat blokowy

obrazek

Rozbiór kopca wykonywany jest w dwóch zagnieżdżonych pętlach. Pętla nr 1 zamienia miejscami kolejne liście ze spodu drzewa z korzeniem. Zadaniem pętli nr 2 jest przywrócenie w strukturze warunku kopca.

Pętla nr 1 przebiega wstecz indeksy elementów zbioru d[ ] poczynając od indeksu n a kończąc na indeksie 2. Element i-ty jest wymieniany z korzeniem kopca. Po tej wymianie rozpoczynamy w pętli nr 2 przeglądanie drzewa od korzenia w dół. Zmienna j przechowuje indeks przodka, zmienna k przechowuje indeks lewego potomka. Pętla nr 2 kończy się, gdy węzeł j-ty nie posiada potomków. Wewnątrz pętli wyznaczamy w zmiennej m indeks większego z dwóch węzłów potomnych. Następnie sprawdzamy, czy w węźle nadrzędnym j-tym jest zachowany warunek kopca. Jeśli tak, to następuje wyjście z pętli nr 2. W przeciwnym razie zamieniamy miejscami węzeł nadrzędny j-ty z jego największym potomkiem m-tym i za nowy węzeł nadrzędny przyjmujemy węzeł m-ty. W zmiennej k wyznaczamy indeks jego lewego potomka i kontynuujemy pętlę nr 2.

Po wyjściu z pętli nr 2 zmniejszamy zmienną i o 1 - przenosimy się do kolejnego, ostatniego liścia drzewa i kontynuujemy pętlę nr 1.

W celu wyznaczenia klasy złożoności obliczeniowej algorytmu rozbioru kopca zauważamy, iż pętla zewnętrzna nr 1 wykona się n - 1 razy, a w każdym obiegu tej pętli pętla wewnętrzna wykona się maksymalnie log2n razy. Daje to zatem górne oszacowanie O(n log n) w przypadku pesymistycznym oraz O(n) w przypadku optymistycznym, który wystąpi tylko wtedy, gdy zbiór d[ ] będzie zbudowany z ciągu tych samych elementów.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

C++
// Rozbiór kopca
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

int main()
{
 const int N = 15; // liczba elementów
 int d[N + 1],i,j,k,m,x;

 srand((unsigned)time(NULL));

 cout << "  Rozbior kopca\n"
     "----------------------\n"
     "(C)2005 Jerzy Walaszek\n\n"
     "Zbior wejsciowy ze struktura kopca:\n\n";

// W zbiorze d konstruujemy kopiec

  d[1] = 9;
  for(i = 2; i <= N; i++) d[i] = rand() % (d[i / 2] + 1);

// Prezentujemy kopiec

 for(i = 1; i <= N; i++) cout << setw(2) << d[i];
 cout << endl << endl;
 x = (N + 1) / 2; k = 2;
 for(i = 1; i <= N; i++)
 {
  for(j = 1; j < x; j++) cout << " ";
  cout << d[i];
  for(j = 1; j <= x; j++) cout << " ";
  if(i + 1 == k)
  {
   k += k; x /= 2; cout << endl;
  }
 }

// Rozbieramy kopiec

 for(i = N; i > 1; i--)
 {
  swap(d[1], d[i]);
  j = 1; k = 2;
  while(k < i)
  {
   if((k + 1 < i) && (d[k + 1] > d[k]))
    m = k + 1;
   else
    m = k;
   if(d[m] <= d[j]) break;
   swap(d[j], d[m]);
   j = m; k = j + j;
  }
 }

// Wyświetlamy wynik rozbioru kopca

 cout << endl << "Zbior wyjsciowy po rozbiorze kopca:\n\n";
 
 for(i = 1; i <= N; i++) cout << setw(2) << d[i];
 cout << endl << endl;

// Gotowe

 return 0;
}
Pascal
// Rozbiór kopca
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program kopiec;

const N = 15; // liczba elementów
var
 d     : array[1..N] of integer;
 i,j,k,m,x : integer;

begin
 randomize;
 writeln('  Rozbior kopca');
 writeln('----------------------');
 writeln('(C)2005 Jerzy Walaszek');
 writeln;

// W zbiorze d konstruujemy kopiec

  d[1] := 9;
  for i := 2 to N do d[i] := random(d[i div 2] + 1);

// Prezentujemy kopiec

 writeln('Zbior wejsciowy ze struktura kopca:');
 writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i]:2);
 writeln; writeln;
 x := (N + 1) div 2; k := 2;
 for i := 1 to N do
 begin
  for j := 1 to x - 1 do write(' ');
  write(d[i]);
  for j := 1 to x do write(' ');
  if i + 1 = k then
  begin
   k := k + k; x := x div 2; writeln;
  end;
 end;

// Rozbieramy kopiec

 for i := N downto 2 do
 begin
  x := d[1]; d[1] := d[i]; d[i] := x;
  j := 1; k := 2;
  while k < i do
  begin
   if (k + 1 < i) and (d[k + 1] > d[k]) then
    m := k + 1
   else
    m := k;
   if d[m] <= d[j] then break;
   x := d[j]; d[j] := d[m]; d[m] := x;
   j := m; k := j + j;
  end;
 end;

// Wyświetlamy wynik rozbioru kopca

 writeln;
 writeln('Zbior wyjsciowy po rozbiorze kopca:');
 writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i]:2);

// Gotowe

 writeln; writeln;
 write('KONIEC, nacisnij klawisz Enter...'); readln;

end.
Basic
' Rozbiór kopca
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

CONST N = 15 ' liczba elementów

DIM d(N) AS INTEGER, i AS INTEGER, j AS INTEGER
DIM k AS INTEGER, m AS INTEGER, x AS INTEGER

RANDOMIZE

PRINT "  Rozbior kopca"
PRINT "----------------------"
PRINT "(C)2005 Jerzy Walaszek"
PRINT

' W zbiorze d konstruujemy kopiec

d(1) = 9
FOR i = 2 TO N: d(i) = INT(RND * (d(i \ 2) + 1)): NEXT

' Prezentujemy kopiec

PRINT "Zbior wejsciowy ze struktura kopca:"
PRINT
FOR i = 1 TO N: PRINT USING "##";d(i);:NEXT
PRINT: PRINT
x = (N + 1) \ 2: k = 2
FOR i = 1 TO N
 FOR j = 1 TO x - 1: PRINT " ";: NEXT
 PRINT USING "#";d(i);
 FOR j = 1 TO x: PRINT " ";: NEXT
 IF i + 1 = k THEN
  k = k + k: x = x \ 2: PRINT
 END IF
NEXT

' Rozbieramy kopiec

FOR i = N TO 2 STEP -1
 SWAP d(1), d(i)
 j = 1: k = 2
 WHILE k < i
  IF (k + 1 < i) AND (d(k + 1) > d(k)) THEN
   m = k + 1
  ELSE
   m = k
  END IF
  IF d(m) <= d(j) THEN EXIT WHILE
  SWAP d(j), d(m)
  j = m: k = j + j
 WEND
NEXT

' Wyświetlamy wynik rozbioru kopca

PRINT
PRINT "Zbior wyjsciowy po rozbiorze kopca:"
PRINT
FOR i = 1 TO N: PRINT USING "##";d(i);:NEXT
PRINT: PRINT

' Gotowe

PRINT "KONIEC, nacisnij klawisz Enter..."
SLEEP
END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmheap">
   <h3 style="text-align: center">Rozbiór kopca</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
<input onclick="main()" type="button" value="Rozbierz Kopiec" name="B1">
   </p>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <font face="Courier New"><span id="t_out">.</span></font>
   </p>
  </form>

<script language=javascript>

// Rozbiór kopca
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------


function main()
{
 var N = 15; // liczba elementów
 var d = new Array(N + 1);
 var i,j,k,x,t;

// W zbiorze d konstruujemy kopiec

 d[1] = 9;
 for(i = 2; i <= N; i++)
  d[i] = Math.floor(Math.random() * (d[Math.floor(i / 2)] + 1));

// Prezentujemy kopiec

 t = "";
 for(i = 1; i <= N; i++) t += d[i] + " ";
 t += "<BR><BR>";
 x = Math.floor((N + 1) / 2); k = 2;
 for(i = 1; i <= N; i++)
 {
  for(j = 1; j < x; j++) t += "&nbsp;";
  t += d[i];
  for(j = 1; j <= x; j++) t += "&nbsp;";
  if(i + 1 == k)
  {
   k += k; x = Math.floor(x / 2); t += "<BR>";
  }
 }

// Rozbieramy kopiec

 for(i = N; i > 1; i--)
 {
  x = d[1]; d[1] = d[i]; d[i] = x;
  j = 1; k = 2;
  while(k < i)
  {
   if((k + 1 < i) && (d[k + 1] > d[k]))
    m = k + 1;
   else
    m = k;
   if(d[m] <= d[j]) break;
   x = d[j]; d[j] = d[m]; d[m] = x;
   j = m; k = j + j;
  }
 }

// Wyświetlamy wynik rozbioru kopca

 t += "<BR>";
 for(i = 1; i <= N; i++) t += d[i] + " ";

// Gotowe

 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script> 

 </body>
</html>
Wynik:
    Rozbior  kopca
----------------------
(C)2005 Jerzy Walaszek

Zbior wejsciowy ze struktura kopca:

 9 7 8 0 6 2 6 0 0 0 4 0 0 6 4

       9
   7       8
 0   6   2   6
0 0 0 4 0 0 6 4

Zbior wyjsciowy po rozbiorze kopca:

 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 6 6 7 8 9

Rozbiór kopca

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na: Drzewo binarne | Tworzenie kopca | Sortowanie przez kopcowanie


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.