Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sortowanie rozrzutowe
 Distribution Sort

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Wszystkie opisane dotychczas algorytmy sortujące opierają się na sprawdzaniu uporządkowania zbioru, które polega na porównywaniu elementów. Udowodniono, iż barierą efektywności takich algorytmów w przypadku ogólnym (sortowanie zbioru o losowym rozkładzie elementów) jest klasa złożoności obliczeniowej O(n log n). Zachodzi zatem naturalne pytanie: czy istnieją inne sposoby sortowania o niższej klasie złożoności obliczeniowej?

Na samym początku III części "Sztuki Programowania Komputerów" prof. Donald Knuth opisuje znany od dawna sposób porządkowania talii kart.

Ustalmy kolejność kolorów kart wg ich starszeństwa (pierwszy pik, ostatni trefl):

♠ - pik
- kier
- karo
♣ - trefl

Teraz ustalmy kolejność figur (dla uproszczenia przyjmujemy talię z 24 kart, chociaż algorytm jest również poprawny dla pełnej talii 52 kart):

A - as
K - król
D - dama
W - walet
T - dziesiątka
9 - dziewiątka

Przykład:

Załóżmy, iż mamy potasowaną losowo talię 24 kart:

D K K 9 D W A K 9 T A K T W A D D W 9 A 9 W T T

Chcemy je posortować szybko, tak aby najpierw występowały piki, później kiery, kara a na końcu trefle. W obrębie każdego koloru karty powinny być uporządkowane wg podanej powyżej kolejności. Postępujemy tak:

Najpierw kolejne karty układamy na 6 stosów wg figur (kolorem się chwilowo nie przejmujemy):

A   K   D   W   T   9
A K D W T 9
A K D W T 9
A K D W T 9
A K D W T 9

Poszczególne stosy łączymy ze sobą w talie kart - karty pobieramy z kupek w tej samej kolejności, w której były na nie wstawiane (u nas wstawianie rozpoczęliśmy od góry, zatem również od góry rozbieramy każdą z kupek):

A A A A K K K K D D D D W W W W T T T T 9 9 9 9

W drugim kroku otrzymaną talie rozkładamy na 4 stosy wg kolorów:

     
A A A A
K K K K
D D D D
W W W W
T T T T
9 9 9 9

Teraz wystarczy połączyć ze sobą otrzymane stosy w jedną talię 24 kart:

A K D W T 9 A K D W T 9 A K D W T 9 A K D W T 9

Talia kart jest posortowana.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Lista kroków

K01: Przygotuj miejsce na tyle stosów, ile figur mogą mieć karty. Pierwszy stos będzie dla najstarszej karty, a ostatni dla najmłodszej.
K02: Rozdziel poszczególne karty na przygotowane wcześniej stosy wg figur - np. wszystkie asy idą do stosu asów, króle idą do stosu króli, itd.
K03: Złóż ze sobą karty w kolejnych stosach poczynając od stosu zawierającego najstarsze figury, a kończąc na stosie z najmłodszymi figurami.
K04: Przygotuj miejsce dla czterech stosów kolorów. Stosy powinny być ułożone w kolejności starszeństwa kolorów, np. piki, kiery, karo, trefle.
K05: Rozdziel karty na poszczególne stosy wg ich kolorów.
K06: Złóż ze sobą karty z kolejnych stosów poczynając od stosu zawierającego karty w najstarszym kolorze a kończąc na stosie z kartami w najmłodszym kolorze. Talia zostanie uporządkowana
K07: Zakończ algorytm

Zwróć uwagę, iż przedstawiona metoda w ogóle nie porównuje elementów ze sobą. Elementy trafiają do odpowiednich stosów (są rozrzucane - stąd nazwa sortowanie rozrzutowe) na podstawie swojej wartości, a nie na podstawie ich relacji z innymi elementami zbioru. Dzięki takiemu podejściu zmieniona zostaje klasa czasowej złożoności obliczeniowej:

Sumarycznie cały algorytm będzie posiadał klasę złożoności O(n + m). Jest to klasa liniowa, zatem sortowanie będzie bardzo szybkie. Co więcej, algorytm tego typu nie posiada przypadku pesymistycznego - czas sortowania każdego zbioru danych jest porównywalny. Mankament tego rozwiązania stanowi dodatkowe zapotrzebowanie na pamięć O(n) - musimy zarezerwować komórki na elementy przechowywane w stosach.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przykładowe programy

W programach wykorzystuje się opisany algorytm sortowania kart, który może stanowić część większego programu gry w karty (to już pozostawiamy inwencji czytelnika). Od razu zastrzegam, iż problem sortowania kart rozwiązuje się o wiele prościej, jednakże tutaj chodzi o przedstawienie sposobu realizacji opisanego algorytmu. Zatem program ma raczej wartość dydaktyczną niż użytkową.

 

C++
// Sortowanie Kart
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

// Definicje typów danych
//--------------------------------------------------------

 enum TKolor {K_PIK,K_KIER,K_KARO,K_TREFL,K_PUSTY};
 enum TFigura {F_A,F_K,F_D,F_W,F_10,F_9,F_8,F_7,F_6,F_5,F_4,F_3,F_2,F_0};
 struct TKarta
 {
  TKolor Kolor;
  TFigura Figura;
 };
 

// Definicja operatora ++ dla typów TKolor i TFigura
//---------------------------------------------------------
inline TKolor operator++(TKolor &rs,int)
{
  return rs = (TKolor)(rs + 1);
}

inline TFigura operator++(TFigura &rs,int)
{
  return rs = (TFigura)(rs + 1);
}

// Deklaracje zmiennych globalnych
//--------------------------------------------------------

 TKarta talia[52];
 TKarta gracz[4][13];

// Definicje procedur i funkcji
//--------------------------------------------------------

// Procedura ustawia pozycję wydruku w oknie konsoli
//--------------------------------------------------------
void gotoXY(int x, int y)
{
 COORD p;
 HANDLE h;

 h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 p.X = x - 1; p.Y = y - 1;
 SetConsoleCursorPosition(h,p);
}

// Procedura inicjuje talię kart
//--------------------------------------------------------
void Inicjuj_talie()
{
 int i;
 TKolor k;
 TFigura f;

 k = K_PIK; f = F_A;
 for(i = 0; i < 52; i++)
 {
  talia[i].Kolor = k; talia[i].Figura = f;
  f++;
  if(f == F_0)
  {
   k++; f = F_A;
  }
 }
}

// Procedura tasuje talię kart
//--------------------------------------------------------
void Tasuj_talie()
{
 int i,a,b;

 for(i = 0; i < 1000; i++)
 {
  a = rand() % 52; b = rand() % 52;
  swap(talia[a], talia[b]);
 }
}

// Procedura rozdaje karty poszczególnym graczom
//--------------------------------------------------------
void Rozdaj_karty()
{
 int i,j,k;

 k = 0;
 for(i = 0; i < 4; i++)
  for(j = 0; j < 13; j++) gracz[i][j] = talia[k++];
}

// Procedura sortuje karty gracza wg kolorów i figur
//--------------------------------------------------------
void Sortuj_karty(int g)
{
 TKarta karty[4][13];
 int lfig[13], lkol[4],i,j;
 TFigura f;
 TKolor k;

// Ustawiamy liczniki figur

 for(f = F_A; f < F_0; f++) lfig[f] = 0;

// Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
// figur wg figury

 for(i = 0; i < 13; i++)
 {
   f = gracz[g][i].Figura;
   karty[lfig[f]++][f] = gracz[g][i];
 }

// Przeglądamy tablicę figur pobierając z niej karty do ręki gracza

 i = 0;
 for(f = F_A; f < F_0; f++)
  for(j = 0; j < lfig[f]; j++) gracz[g][i++] = karty[j][f];

// Ustawiamy liczniki kolorów

 for(k = K_PIK; k < K_PUSTY; k++) lkol[k] = 0;

// Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
// kolorów wg koloru karty

 for(i = 0; i < 13; i++)
 {
   k = gracz[g][i].Kolor;
   karty[k][lkol[k]++] = gracz[g][i];
 }

// Przeglądamy tablicę kolorów pobierając z niej karty do ręki gracza

 i = 0;
 for(k = K_PIK; k < K_PUSTY; k++)
  for(j = 0; j < lkol[k]; j++) gracz[g][i++] = karty[k][j];
}

// Procedura wyświetla karty gracza wg jego numeru:
// 1 : gracz u góry  (15,1)
// 2 : gracz po prawej (30,6)
// 3 : gracz u dołu  (15,11)
// 4 : gracz po lewej (1,6)
// okna konsoli. Wydruk zajmuje 4 wiersze, w każdym do 15 znaków.
// Figurę 10 wyświetlamy jako T - każda karta powinna zajmować jeden
// znak, a zapis 10 wymaga dwóch znaków.
//--------------------------------------------------------
void Wyswietl_karty(int g)
{
 const char kolory[4] = {6,3,4,5};
 const char * figury = "AKDWT98765432";
 const int px[4] = {15,30,15,1};
 const int py[4] = {1,6,11,6};

 int i;
 TKolor k;

 for(k = K_PIK; k < K_PUSTY; k++)
 {
  gotoXY(px[g],py[g] + k);
  cout << kolory[k] << " ";
  for(i = 0; i < 13; i++)
   if(gracz[g][i].Kolor == k) cout << figury[gracz[g][i].Figura];
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 int i;

 srand((unsigned)time(NULL));

 Inicjuj_talie();
 Tasuj_talie();
 Rozdaj_karty();
 for(i = 0; i < 4; i++)
 {
  Sortuj_karty(i); Wyswietl_karty(i);
 }
 gotoXY(1,16);

 return 0;
}
Pascal
// Sortowanie Kart
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

program skart;

uses Crt;

// Definicje typów danych
//--------------------------------------------------------

type

 TKolor = (K_PIK,K_KIER,K_KARO,K_TREFL,K_PUSTY);
 TFigura = (F_A,F_K,F_D,F_W,F_10,F_9,F_8,F_7,F_6,F_5,F_4,F_3,F_2,F_0);
 TKarta = record
  Kolor : TKolor;
  Figura : TFigura;
 end;

// Definicje zmiennych globalnych
//--------------------------------------------------------

var
 talia : array[1..52] of TKarta;
 gracz : array[1..4,1..13] of TKarta;

// Definicje procedur i funkcji
//--------------------------------------------------------

// Procedura inicjuje talię kart
//--------------------------------------------------------
procedure Inicjuj_talie;
var
 i : integer;
 k : TKolor;
 f : TFigura;
begin
 k := K_PIK; f := F_A;
 for i := 1 to 52 do
 begin
  talia[i].Kolor := k; talia[i].Figura := f;
  inc(f);
  if f = F_0 then
  begin
   inc(k); f := F_A;
  end
 end;
end;

// Procedura tasuje talię kart
//--------------------------------------------------------
procedure Tasuj_talie;
var
 i,a,b : integer;
 x   : TKarta;
begin
 for i := 1 to 1000 do
 begin
  a := 1 + random(52); b := 1 + random(52);
  x := talia[a]; talia[a] := talia[b]; talia[b] := x;
 end;
end;

// Procedura rozdaje karty poszczególnym graczom
//--------------------------------------------------------
procedure Rozdaj_karty;
var
 i,j,k : integer;
begin
 k := 1;
 for i := 1 to 4 do
  for j := 1 to 13 do
  begin
   gracz[i,j] := talia[k];
   inc(k);
  end;
end;

// Procedura sortuje karty gracza wg kolorów i figur
//--------------------------------------------------------
procedure Sortuj_karty(g : integer);
var
 karty  : array[0..3,0..12] of TKarta;
 lfig  : array[TFigura] of integer;
 lkol  : array[TKolor] of integer;
 f  : TFigura;
 k  : TKolor;
 i,j : integer;
begin

// Ustawiamy liczniki figur

 for f := F_A to F_2 do lfig[f] := 0;

// Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
// figur wg figury

 for i := 1 to 13 do
 begin
   f := gracz[g,i].Figura;
   karty[lfig[f],ord(f)] := gracz[g,i];
   inc(lfig[f]);
 end;

// Przeglądamy tablicę figur pobierając z niej karty do ręki gracza

 i := 1;
 for f := F_A to F_2 do
  for j := 0 to lfig[f] - 1 do
  begin
   gracz[g,i] := karty[j,ord(f)];
   inc(i);
  end;

// Ustawiamy liczniki kolorów

 for k := K_PIK to K_TREFL do lkol[k] := 0;

// Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
// kolorów wg koloru karty

 for i := 1 to 13 do
 begin
   k := gracz[g,i].Kolor;
   karty[ord(k),lkol[k]] := gracz[g,i];
   inc(lkol[k]);
 end;

// Przeglądamy tablicę kolorów pobierając z niej karty do ręki gracza

 i := 1;
 for k := K_PIK to K_TREFL do
  for j := 0 to lkol[k] - 1 do
  begin
   gracz[g,i] := karty[ord(k),j];
   inc(i);
  end;
end;

// Procedura wyświetla karty gracza wg jego numeru:
// 1 : gracz u góry  (15,1)
// 2 : gracz po prawej (30,6)
// 3 : gracz u dołu  (15,11)
// 4 : gracz po lewej (1,6)
// okna konsoli. Wydruk zajmuje 4 wiersze, w każdym do 15 znaków.
// Figurę 10 wyświetlamy jako T - każda karta powinna zajmować jeden
// znak, a zapis 10 wymaga dwóch znaków.
//--------------------------------------------------------
procedure Wyswietl_karty(g : integer);
const
 kolory : string[4] = (#6#3#4#5);
 figury : string[13] = ('AKDWT98765432');
 px   : array[1..4] of integer = (15,30,15,1);
 py   : array[1..4] of integer = (1,6,11,6);
var
 i : integer;
 k : TKolor;
begin
 for k := K_PIK to K_TREFL do
 begin
  gotoXY(px[g], py[g] + ord(k));
  write(kolory[1 + ord(k)],' ');
  for i := 1 to 13 do
   if gracz[g,i].Kolor = k then
    write(figury[1 + ord(gracz[g,i].Figura)]);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 i : integer;
begin
 Randomize;
 Inicjuj_talie;
 Tasuj_talie;
 Rozdaj_karty;
 for i := 1 to 4 do
 begin
  Sortuj_karty(i);
  Wyswietl_karty(i);
 end;
 gotoXY(1,16); writeln('Gotowe. Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;
end.
Basic
' Sortowanie Kart
'--------------------------------------------------------
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. K. Brodzińskiego
' w Tarnowie
'--------------------------------------------------------

' Definicje typów danych
'--------------------------------------------------------

OPTION EXPLICIT

ENUM TKolor
   K_PIK
   K_KIER
   K_KARO
   K_TREFL
   K_PUSTY
END ENUM

ENUM TFigura
   F_A
   F_K
   F_D
   F_W
   F_10
   F_9
   F_8
   F_7
   F_6
   F_5
   F_4
   F_3
   F_2
   F_0
END ENUM

TYPE TKarta
 Kolor AS TKolor
 Figura AS TFigura
END TYPE

' Definicje zmiennych globalnych
'--------------------------------------------------------

DIM SHARED talia(52) AS TKarta
DIM SHARED gracz(4,13) AS TKarta

' Definicje procedur i funkcji
'--------------------------------------------------------

' Procedura inicjuje talię kart
'--------------------------------------------------------

DECLARE SUB Inicjuj_talie()

SUB Inicjuj_talie()

 DIM i AS INTEGER
 DIM k AS TKolor
 DIM f AS TFigura

 k = K_PIK: f = F_A
 FOR i = 1 TO 52
  talia(i).Kolor = k: talia(i).Figura = f
  f += 1
  IF f = F_0 THEN
   k += 1: f = F_A
  END IF
 NEXT
END SUB

' Procedura tasuje talię kart
'--------------------------------------------------------

DECLARE SUB Tasuj_talie()

SUB Tasuj_talie()

 DIM AS INTEGER i,a,b

 FOR i = 1 TO 1000
  a = 1 + INT(RND(1) * 52): b = 1 + INT(RND(1) * 52)
  SWAP talia(a), talia(b)
 NEXT
END SUB

' Procedura rozdaje karty poszczególnym graczom
'--------------------------------------------------------

DECLARE SUB Rozdaj_karty()

SUB Rozdaj_karty()

 DIM AS INTEGER i,j,k

 k = 1
 FOR i = 1 TO 4
  FOR j = 1 TO 13
   gracz(i,j) = talia(k)
   k += 1
  NEXT
 NEXT
END SUB

' Procedura sortuje karty gracza wg kolorów i figur
'--------------------------------------------------------

DECLARE SUB Sortuj_karty(BYVAL g AS INTEGER)

SUB Sortuj_karty(BYVAL g AS INTEGER)

 DIM karty(0 TO 3,0 TO 12) AS TKarta
 DIM AS INTEGER lfig(0 TO 12),lkol(0 TO 3),i,j
 DIM f AS TFigura
 DIM k AS TKolor

' Ustawiamy liczniki figur

 FOR f = F_A TO F_2: lfig(f) = 0: NEXT

' Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
' figur wg figury

 FOR i = 1 TO 13
   f = gracz(g,i).Figura
   karty(lfig(f),f) = gracz(g,i)
   lfig(f) += 1
 NEXT

' Przeglądamy tablicę figur pobierając z niej karty do ręki gracza

 i = 1
 FOR f = F_A TO F_2
  FOR j = 0 TO lfig(f) - 1
   gracz(g,i) = karty(j,f)
   i += 1
  NEXT
 NEXT

' Ustawiamy liczniki kolorów

 FOR k = K_PIK TO K_TREFL: lkol(k) = 0: NEXT

' Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
' kolorów wg koloru karty

 FOR i = 1 TO 13
  k = gracz(g,i).Kolor
  karty(k,lkol(k)) = gracz(g,i)
  lkol(k) += 1
 NEXT

' Przeglądamy tablicę kolorów pobierając z niej karty do ręki gracza

 i = 1
 FOR k = K_PIK TO K_TREFL
  FOR j = 0 TO lkol(k) - 1
   gracz(g,i) = karty(k,j)
   i += 1
  NEXT
 NEXT
END SUB

' Procedura wyświetla karty gracza wg jego numeru:
' 1 : gracz u góry  (15,1)
' 2 : gracz po prawej (30,6)
' 3 : gracz u dołu  (15,11)
' 4 : gracz po lewej (1,6)
' okna konsoli. Wydruk zajmuje 4 wiersze, w każdym do 15 znaków.
' Figurę 10 wyświetlamy jako T - każda karta powinna zajmować jeden
' znak, a zapis 10 wymaga dwóch znaków.
'--------------------------------------------------------

DECLARE SUB Wyswietl_karty(BYVAL g AS INTEGER)

SUB Wyswietl_karty(BYVAL g AS INTEGER)

 DIM kolory AS STRING * 4
 DIM figury AS STRING * 13
 DIM px(1 TO 4) AS INTEGER => {15,30,15,1}
 DIM py(1 TO 4) AS INTEGER => {1,6,11,6}
 DIM i AS INTEGER, k AS TKolor

 kolory = CHR$(6) + CHR$(3) + CHR$(4) + CHR$(5)
 figury = "AKDWT98765432"
 FOR k = K_PIK TO K_TREFL
  LOCATE py(g) + k, px(g)
  PRINT MID$(kolory, 1 + k, 1);" ";
  FOR i = 1 TO 13
   IF gracz(g,i).Kolor = k THEN
    PRINT MID$(figury, 1 + gracz(g,i).Figura, 1);
   END IF
  NEXT 
 NEXT
END SUB

'---------------
' Program główny
'---------------

DIM i AS INTEGER

RANDOMIZE
Inicjuj_talie()
Tasuj_talie()
Rozdaj_karty()
FOR i = 1 TO 4
 Sortuj_karty(i)
 Wyswietl_karty(i)
NEXT
LOCATE 16,1
PRINT "Gotowe. Nacisnij dowolny klawisz..."
SLEEP
END
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
         PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
         PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 1px;
         BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset; PADDING-TOP: 1px;
         BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
         BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmdistsort">
   <h3 style="text-align: center">Sortowanie Kart</h3>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
   </p>
   <hr>
   <p style="TEXT-ALIGN: center">
    <input onclick="main()" type="button" value="Sortuj" name="B1">
   </p>
   <div align="center">
    <table border="0" id="table194" cellpadding="8"
        style="border-collapse: collapse" bgcolor="#FFFFFF">
     <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><span id="tg1">.</span></td>
      <td>&nbsp;</td>
     </tr>
     <tr>
      <td><span id="tg4">.</span></td>
      <td bgcolor="#009900" style="border: 4px solid #006600">&nbsp;</td>
      <td><span id="tg2">.</span></td>
     </tr>
     <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><span id="tg3">.</span></td>
      <td>&nbsp;</td>
     </tr>
    </table>
   </div>
  </form>

<script language="javascript">

// Sortowanie Kart
//--------------------------------------------------------
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------------------------------------

// Deklaracje zmiennych globalnych
//--------------------------------------------------------

var talia = new Array();
var gracz = new Array()
var i,j;

for(i = 0; i < 52; i++) talia[i] = new Object();
for(i = 0; i < 4; i++)
{
 gracz[i] = new Array();
 for(j = 0; j < 13; j++) gracz[i][j] = new Object();
}

// Definicje procedur i funkcji
//--------------------------------------------------------

// Procedura inicjuje talię kart
//--------------------------------------------------------
function Inicjuj_talie()
{
 var i,k,f

 k = f = 0;
 for(i = 0; i < 52; i++)
 {
  talia[i].Kolor = k; talia[i].Figura = f;
  f++;
  if(f == 13)
  {
   k++; f = 0;
  }
 }
}

// Procedura tasuje talię kart
//--------------------------------------------------------
function Tasuj_talie()
{
 var i,a,b;
 var x = new Object();

 for(i = 0; i < 1000; i++)
 {
  a = Math.floor(Math.random() * 52); b = Math.floor(Math.random() * 52);
  x = talia[a]; talia[a] = talia[b]; talia[b] = x;
 }
}

// Procedura rozdaje karty poszczególnym graczom
//--------------------------------------------------------
function Rozdaj_karty()
{
 var i,j,k;

 k = 0;
 for(i = 0; i < 4; i++)
  for(j = 0; j < 13; j++) gracz[i][j] = talia[k++];
}

// Procedura sortuje karty gracza wg kolorów i figur
//--------------------------------------------------------
function Sortuj_karty(g)
{
 var karty = new Array();
 var lfig = new Array()
 var lkol = new Array()
 var i,j,f,k;

 for(i = 0; i < 4; i++)
 {
  karty[i] = new Array(); 
  for(j = 0; j < 13; j++) karty[i][j] = new Object();
 }

// Ustawiamy liczniki figur

 for(f = 0; f < 13; f++) lfig[f] = 0;

// Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
// figur wg figury

 for(i = 0; i < 13; i++)
 {
  f = gracz[g][i].Figura;
  karty[lfig[f]++][f] = gracz[g][i];
 }

// Przeglądamy tablicę figur pobierając z niej karty do ręki gracza

 i = 0;
 for(f = 0; f < 13; f++)
  for(j = 0; j < lfig[f]; j++) gracz[g][i++] = karty[j][f];

// Ustawiamy liczniki kolorów

 for(k = 0; k < 4; k++) lkol[k] = 0;

// Przeglądamy rękę gracza i umieszczamy kolejne karty w tablicy
// kolorów wg koloru karty

 for(i = 0; i < 13; i++)
 {
  k = gracz[g][i].Kolor;
  karty[k][lkol[k]++] = gracz[g][i];
 }

// Przeglądamy tablicę kolorów pobierając z niej karty do ręki gracza

 i = 0;
 for(k = 0; k < 4; k++)
  for(j = 0; j < lkol[k]; j++) gracz[g][i++] = karty[k][j];
}

// Procedura wyświetla karty gracza wg jego numeru:
// 0 : gracz u góry
// 1 : gracz po prawej
// 2 : gracz u dołu
// 3 : gracz po lewej
// okna konsoli. Wydruk zajmuje 4 wiersze, w każdym do 15 znaków.
// Figurę 10 wyświetlamy jako T - każda karta powinna zajmować jeden
// znak, a zapis 10 wymaga dwóch znaków.
//--------------------------------------------------------
function Wyswietl_karty(g)
{
 var kolory = new Array("&#9824;","&#9829;","&#9830;","&#9827;");
 var figury = "AKDWT98765432";
 var i,k,t;

 t = "";

 for(k = 0; k < 4; k++)
 {
  switch(k)
  {
   case 0:
   case 3: t += "<font color='black'>"; break;
   case 1:
   case 2: t += "<font color='red'>"; break;
  }
  t += kolory[k] + " ";
  for(i = 0; i < 13; i++)
   if(gracz[g][i].Kolor == k) t += figury.charAt(gracz[g][i].Figura);
  t += "</font><br>"
 }
 g++;
 document.getElementById("tg" + g).innerHTML = t;
}

//---------------
// Program główny
//---------------

function main()
{
 var i;

 Inicjuj_talie();
 Tasuj_talie();
 Rozdaj_karty();
 for(i = 0; i < 4; i++)
 {
  Sortuj_karty(i); Wyswietl_karty(i);
 }
}

</script>

 </body>
</html>
Wynik:
              ♠ KD987
              ♥ D83
              ♦ D54
              ♣ K3

♠ A3                         ♠ 652
♥ KW4                        ♥ T96
♦ W973                       ♦ A86
♣ D764                       ♣ W852

              ♠ WT4
              ♥ A752
              ♦ KT2
              ♣ AT9

Sortowanie Kart

(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie


  .  
.   .
  .  

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zobacz również na:
Sortowanie kubełkowe 1 | Listy | Sortowanie kubełkowe 2 | Sortowanie przez zliczanie | Sortowanie pozycyjne


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.