Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Kolejki priorytetowe

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze

Kolejki priorytetowe

Kolejka priorytetowa (ang. priority queue) jest kolejką, w której elementy są ułożone nie w kolejności wprowadzania, lecz w kolejności priorytetu. Każdy element kolejki posiada dodatkowe pole prio, w którym przechowuje swój priorytet – czyli ważność. Gwarantuje to pobieranie z kolejki jako pierwszych elementów o najwyższym priorytecie. Elementy o priorytetach niższych zostaną pobrane dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte wszystkie elementy o priorytetach wyższych.

Sposobów tworzenia kolejek priorytetowych jest wiele. Różnią się one miedzy sobą klasami złożoności dla operacji wstawiania elementu. My podamy najprostsze z nich.

Do realizacji naszej kolejki priorytetowej posłużymy się lekko zmodyfikowaną listą jednokierunkową. Będziemy potrzebowali dwóch wskaźników:

head  :  wskaźnik pierwszego elementu na liście
tail  :  wskaźnik ostatniego elementu na liście

W naszej implementacji operacje empty, front i pop niczym się nie różnią od takich samych operacji dla zwykłej kolejki. Jedyna różnica pojawia się przy operacji push, która umieszcza w kolejce nowy element. W tym przypadku algorytm przegląda listę od początku do końca, aby znaleźć w niej element o priorytecie bezpośrednio niższym od priorytetu dodawanego elementu. Przed znalezionym elementem zostaje dodany nowy element.

Typ elementu listy

Pascal
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  prio : integer; // priorytet
  data : typ_danych;
 end;
C++
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int prio; // priorytet
 typ_danych data;
};
Basic
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 prio As Integer ' priorytet
 data As typ_danych
End Type

Kolejka priorytetowa – algorytm sprawdzania, czy kolejka jest pusta

Wejście:

head  :  wskaźnik początku kolejki

Wyjście:

True, jeśli kolejka jest pusta, inaczej false

Lista kroków:

K01 Jeśli head = nil,
to zakończ z wynikiem true
K02: Zakończ z wynikiem false
Pascal
function empty : boolean;
begin
 if head = nil then empty := true
 else empty := false;
end;
C++
bool empty (void)
{
 return !head;
}
Basic
Function empty() As Integer
 If head = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

Kolejka priorytetowa – algorytm odczytu kolejki

Wejście:

head  :  wskaźnik pierwszego elementu listy

Wyjście:

Wartość elementu na początku kolejki lub wartość specjalna, jeśli kolejka jest pusta.

Lista kroków:

K01 Jeśli head = 0,
to zakończ z wynikiem wartość specjalna
kolejka pusta?
K02: Zakończ z wynikiem (head→data)  
Pascal
function front : typ_danych;
begin
 if head = nil then front := wartość_specjalna
 else        front := head^.data;
end;
C++
typ_danych front()
{
 if(head) return head->data;
 else   return wartość_specjalna;
}
Basic
Function front() As typ_danych
 If head = 0 then
  front = wartość_specjalna
 Else
  front = head->data
 End If
End Function

Kolejka priorytetowa – algorytm zapisu do kolejki

Wejście:

head  :  wskaźnik pierwszego elementu listy
tail  :  wskaźnik ostatniego elementu listy
prio  :  priorytet dopisywanego elementu
v  :  dopisywany element

Wyjście:

Kolejka z dopisanym elementem o wartości v, który zostaje umieszczony na liście zgodnie ze swoim priorytetem

Elementy pomocnicze:

p, r  :  wskaźniki elementu listy

Lista kroków:

K01 Utwórz nowy element listy  
K02: p ← adres nowego elementu  
K03: (p→next) ← nil inicjujemy pola nowego elementu
K04: (p→prio) ← prio priorytet
K05: (p→data) ← v  
K06: Jeśli head ≠ nil,
to idź do K10
kolejka jest pusta?
K07: head ← p jeśli tak, to wstawiamy element
K08: tail ← p  
K09: Zakończ  
K10: Jeśli (head→prio) ≥ prio,
to idź do K14
sprawdzamy, czy element ma najwyższy priorytet
K11 (p→next) ← head element wstawiamy na początek listy
K12 head ← p  
K13 Zakończ  
K14: r ← head rozpoczynamy od początku listy
K15: Dopóki ((r→next) ≠ nil) obrazek (((r→next)→prio) ≥ prio),
wykonuj
r ← (r→next)
szukamy na liście pierwszego elementu o niższym priorytecie
K16: (p→next) ← (r→next) nowy element wstawiamy przed element (r→next)
K17: (r→next) ← p  
K18: Jeśli (p→next) = nil,
to
tail ← p
jeśli element jest na końcu, to uaktualniamy tail
K19: Zakończ  

Wstawianie elementu do kolejki priorytetowej w tej implementacji posiada czasową złożoność liniową O (n). Zmieniając typ struktury tworzącej kolejkę, można uzyskać złożoność czasową rzędu O (log n). Taką własność posiadają kolejki zbudowane na kopcach (ang. heap).

Pascal
procedure queue.push (prio: integer; v : typ_danych);
var
 p, r : PslistEl;
begin
 new (p);
 p^.next := nil;
 p^.prio := prio;
 p^.data := v;

 if head = nil then
 begin
  head := p;
  tail := p;
 end
 else if head^.prio < prio then
 begin
  p^.next := head;
  head  := p;
 end
 else
 begin
  r := head;
  while(r^.next <> nil) and (r^.next^.prio >= prio) do
   r := r^.next;
  p^.next := r^.next;
  r^.next := p;
  if p^.next = nil then tail := p;
 end;
end;
C++
void queue::push (int prio, int v)
{
 slistEl * p, * r;
 p = new slistEl;
 p->next = NULL;
 p->prio = prio;
 p->data = v;

 if(!head) head = tail = p;
 else if(head->prio < prio)
 {
  p->next = head;
  head  = p;
 }
 else
 {
  r = head;
  while((r->next) && (r->next->prio >= prio))
   r = r->next;
  p->next = r->next;
  r->next = p;
  if(!p->next) tail = p;
 }
}
Basic
Sub queue.push (ByVal prio As Integer, ByVal v As Integer)
 Dim p As slistEl Ptr
 Dim r As slistEl Ptr
 p = new slistEl
 p->next = 0
 p->prio = prio
 p->data = v
 
 If head = 0 Then
 	 head = p
 	 tail = p
 ElseIf head->prio < prio Then
  p->next = head
  head  = p
 Else
  r = head
  while(r->Next <> 0) AndAlso (r->next->prio >= prio)
   r = r->Next
  Wend
  p->next = r->Next
  r->next = p
  If p->Next = 0 Then tail = p
 End If
End Sub

Kolejka priorytetowa – algorytm usuwania z kolejki

Wejście:

head  :  wskaźnik pierwszego elementu listy
tail  :  wskaźnik ostatniego elementu listy

Wyjście:

Kolejka pomniejszona o pierwszy element.

Elementy pomocnicze:

p  :  wskaźnik elementu listy

Lista kroków:

K01 Jeśli head = nil,
to zakończ
jeśli lista jest pusta, kończymy
K02: p ← head ;zapamiętujemy adres pierwszego elementu
K03: head ← (head→next) ;odłączamy od listy pierwszy element
K04: Jeśli head = nil,
to tail ← nil
jeśli lista stała się pusta, to nie posiada ostatniego elementu
K05: Usuń z pamięci element
wskazywany przez p
 
K06: Zakończ  
Pascal
procedure pop;
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head;
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose (p);
 end;
end;
C++
void pop()
{
 if(head)
 {
  slistEl * p = head;
  head = head->next;
  if(!head) tail = NULL;
  delete p;
 } 
}
Basic
 

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program prezentuje przykładową implementację kolejki priorytetowej. Tworzy on 10 elementów o losowych priorytetach i umieszcza je w kolejce, po czym odczytuje zawartość kolejki i wyświetla ją w oknie konsoli.
Pascal
// Prosta kolejka priorytetowa
// Data: 17.11.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

program prioqueue;

// Definicja typu elementów listy
//-------------------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  prio : integer;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
 queue = object
  private
   head : PslistEl;
   tail : PslistEl;

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : integer;
   function frontprio: integer;
   procedure push (prio, v : integer);
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
constructor queue.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 while not empty do pop;
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 if head = nil then empty := true
 else        empty := false;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function queue.front : integer;
begin
 if head = nil then front := -MAXINT
 else        front := head^.data;
end;

// Zwraca priorytet pierwszego elementu
//-------------------------------------
function queue.frontprio : integer;
begin
 if head = nil then frontprio := -MAXINT
 else        frontprio := head^.prio;
end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push (prio, v : integer);
var
 p, r : PslistEl;
begin
 new (p);
 p^.next := nil;
 p^.prio := prio;
 p^.data := v;

 if head = nil then
 begin
  head := p;
  tail := p;
 end
 else if head^.prio < prio then
 begin
  p^.next := head;
  head  := p;
 end
 else
 begin
  r := head;
  while(r^.next <> nil) and (r^.next^.prio >= prio) do
   r := r^.next;
  p^.next := r^.next;
  r^.next := p;
  if p^.next = nil then tail := p;
 end;
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head;
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose (p);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 Q : queue;  // kolejka
 i, p, v : integer;

begin
 Randomize;

 Q.init;

 for i := 1 to 10 do
 begin
  v := random (100);
  p := random (10);
  writeln(v:2, ':', p);
  Q.push (p, v);
 end;

 writeln('----');

 while not Q.empty do
 begin
  writeln(Q.front:2, ':', Q.frontprio);
  Q.pop;
 end;

 Q.destroy;
end.
C++
// Prosta kolejka priorytetowa
// Data: 17.11.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

const int MAXINT = -2147483647;

// Definicja typu elementów listy
//-------------------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int prio, data;
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  slistEl * head;
  slistEl * tail;

 public:
  queue();   // konstruktor
  ~queue();   // destruktor
  bool empty (void);
  int front (void);
  int frontprio (void);
  void push (int prio, int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
queue::queue()
{
 head = tail = NULL;
}

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
queue::~queue()
{
 while(head) pop();
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty (void)
{
 return !head;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int queue::front (void)
{
 if(head) return head->data;
 else   return -MAXINT;
}

// Zwraca priorytet pierwszego elementu
//-------------------------------------
int queue::frontprio (void)
{
 if(!head) return -MAXINT;
 else   return head->prio;
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push (int prio, int v)
{
 slistEl * p, * r;
 p = new slistEl;
 p->next = NULL;
 p->prio = prio;
 p->data = v;

 if(!head) head = tail = p;
 else if(head->prio < prio)
 {
  p->next = head;
  head  = p;
 }
 else
 {
  r = head;
  while((r->next) && (r->next->prio >= prio))
   r = r->next;
  p->next = r->next;
  r->next = p;
  if(!p->next) tail = p;
 }
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop (void)
{
 if(head)
 {
  slistEl * p = head;
  head = head->next;
  if(!head) tail = NULL;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 queue Q;  // kolejka
 int i, p, v;

 srand (time(NULL));

 for(i = 0; i < 10; i++)
 {
   v = rand() % 100;
   p = rand() % 10;
   cout << setw (2) << v << ":" << p << endl;
   Q.push (p, v);
 }

 cout << "----\n";

 while(!Q.empty())
 {
  cout << setw (2) << Q.front() << ":" << Q.frontprio() << endl;
  Q.pop();
 }
}
Basic
' Prosta kolejka priorytetowa
' Data: 17.11.2012
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------

Const MAXINT = 2147483647

' Definicja typu elementów listy
'-------------------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 prio As Integer
 data As Integer
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------
Type queue
 Private:
  head As slistEl Ptr
  tail As slistEl Ptr

 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function front As Integer
  Declare Function frontprio As Integer
  Declare Sub push (ByVal prio As Integer, ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim Q As queue
Dim As Integer i, p, v

Randomize

For i = 1 To 10
 v = Int (Rnd() * 100)
 p = Int (Rnd() * 10)
 Print Using "##:#";v;p
 Q.push (p, v)
Next

Print "----"

While Q.empty() = 0
 Print Using "##:#";Q.front();Q.frontprio()
 Q.pop()
Wend

End

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy pustą listę
'---------------------------------
Constructor queue()
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Destruktor - usuwa listę z pamięci
'-----------------------------------
Destructor queue()
 While Not empty: pop: Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty() As Integer
 If head = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function queue.front() As Integer
 If head = 0 then
  front = -MAXINT
 Else
  front = head->data
 End If
End Function

' Zwraca priorytet pierwszego elementu
'-------------------------------------
Function queue.frontprio() As Integer
 If head = 0 then
  frontprio = -MAXINT
 Else
  frontprio = head->prio
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push (ByVal prio As Integer, ByVal v As Integer)
 Dim p As slistEl Ptr
 Dim r As slistEl Ptr
 p = new slistEl
 p->next = 0
 p->prio = prio
 p->data = v
 
 If head = 0 Then
 	 head = p
 	 tail = p
 ElseIf head->prio < prio Then
  p->next = head
  head  = p
 Else
  r = head
  while(r->Next <> 0) AndAlso (r->next->prio >= prio)
   r = r->Next
  Wend
  p->next = r->Next
  r->next = p
  If p->Next = 0 Then tail = p
 End If
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop()
 Dim p As slistEl Ptr
 If head Then
  p = head
  head = head->next
  If head = 0 Then tail = 0
  Delete p
 End If
End Sub
Wynik:
77:3
91:3
73:2
97:9
93:3
72:6
37:9
32:6
83:3
46:3
----
97:9
37:9
72:6
32:6
77:3
91:3
93:3
83:3
46:3
73:2

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.