Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Pierwszość liczby naturalnej – test Millera-Rabina

SPIS TREŚCI

Problem

Należy sprawdzić, czy liczba naturalna p  jest liczbą pierwszą.

Rozwiązanie

Opisany w tym rozdziale algorytm testowania pierwszości ( ang. primality testing algorithm ) liczby naturalnej p  został opracowany w roku 1975 przez Michaela O. Rabina na podstawie prac Gary'ego L. Millera. Udostępnia on szybką metodę sprawdzania pierwszości liczby z możliwością kontrolowania poziomu prawdopodobieństwa popełnienia błędu – jest to zatem metoda probabilistyczna, zwana testem Millera-Rabina ( ang. the Rabin-Miller Probabilistic Primalty Algorithm ).

Test Millera-Rabina oparty jest na następującym twierdzeniu:

Niech p  będzie nieparzystą liczbą pierwszą zapisaną jako p  = 1 + 2 sd, gdzie d  jest nieparzyste. Wtedy dla dowolnej liczby naturalnej a   ∈  [ 2, p  - 2 ] ciąg Millera-Rabina:

kończy się liczbą 1. Co więcej, jeśli a d  nie przystaje modulo p  do 1, to wyraz ciągu Millera-Rabina bezpośrednio poprzedzający 1 jest równy p  - 1.

Jeśli liczba p  przejdzie test, to jest albo pierwsza, albo silnie pseudopierwsza przy podstawie a. Test Millera-Rabina daje złe wyniki ( p  złożona ) dla co najwyżej 1/4 baz a  < p. Zatem dla jednego przebiegu prawdopodobieństwo błędu wynosi 1/4. Dla n  przebiegów przy różnych podstawach a  prawdopodobieństwo błędu spada do ( 1/4 ) n. Już dwadzieścia testów daje szansę 1 do 1099511627776, iż liczba złożona p  zostanie potraktowana jako pierwsza. Widzimy zatem wyraźnie, iż liczbę p  możemy sprawdzić na pierwszość z bardzo dużym prawdopodobieństwem wykonując odpowiednią liczbę testów Millera-Rabina.

W algorytmie testu Millera-Rabina wykorzystujemy procedury mnożenia i potęgowania modulo, które opisaliśmy w rozdziale o chińskim teście pierwszości. Test ten wykorzystują obecnie prawie wszystkie systemy kryptografii publicznej do testowania pierwszości dużych liczb potrzebnych przy generacji kluczy szyfrujących/deszyfrujących.

Algorytm sprawdzania pierwszości nieparzystej liczby naturalnej testem Millera-Rabina

Wejście:

p  –   liczba badana na pierwszość, p  ∈ N, p  > 2, p  jest nieparzyste.
n  – ilość powtórzeń testu Millera-Rabina, n  ∈ N.

Wyjście:

TAK, jeśli p  jest pierwsze lub silnie pseudopierwsze z prawdopodobieństwem ( 1/4 ) n.
NIE , jeśli p  jest liczbą złożoną.

Zmienne pomocnicze:

s  –  wykładnik potęgi 2 w dzielniku p - 1. s  ∈ N.
d  – mnożnik potęgi 2 w dzielniku p - 1. d  ∈ N.
i  – zlicza wykonane testy Millera-Rabina, i  ∈ N.
a  – baza. a  ∈ N, a  ∈ [ 2, p - 2 ].
x  – wyraz ciągu Millera-Rabina, x  ∈ N.
j  – zlicza wyrazy ciągu Millera-Rabina, j  ∈ N.

Lista kroków:

K01: d  ← p  - 1 obliczamy s i d
K02: s  ← 0  
K03: Dopóki d  mod 2 = 0,
wykonuj kroki K04...K05
usuwamy z p - 1 dzielniki 2 zliczając je w s
K04:     s  ← s  = 1  
K05:     d  ← d  div 2  
K06: Dla i  = 1, 2, ..., n,
wykonuj kroki K07...K15
wykonujemy n testów Millera-Rabina
K07:     a  ← Losuj ( 2, p-2 ) losujemy bazę a
K08:     x  ← a d mod p wyliczamy pierwszy wyraz ciągu Millera-Rabina
K09:     Jeśli ( x  = 1 ) ∨ ( x  = p  - 1 ),
    to następny obieg pętli K06
jeśli x nie spełnia warunku, wybieramy inne a
K10:     j  ← 1  
K11:     Dopóki ( j  < s  ) ∧ ( x  ≠ p  - 1 ),
    wykonuj kroki K12...K14
rozpoczynamy generację kolejnych wyrazów ciągu Millera-Rabina
K12:         x  ← x 2 mod p obliczamy kolejny wyraz
K13:         Jeśli x  = 1,
        to idź do kroku K17
tylko ostatni wyraz ciągu Millera-Rabina może mieć wartość 1!
K14:         j  ← j  + 1  
K15:     Jeśli x  ≠ p  - 1,
    to idź do kroku K17
przedostatni wyraz ciągu Millera-Rabina musi być równy p - 1
K16: Pisz "TAK" i zakończ pętla wykonała n testów i zakończyła się naturalnie.
K17: Pisz "NIE" i zakończ liczba p nie przeszła testów Millera-Rabina

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza liczbę p  oraz ilość testów Millera-Rabina n, a w drugim wierszu wypisuje:

TAK – jeśli liczba p  jest pierwsza z prawdopodobieństwem 1 - ( 1/ 4 ) n

NIE – jeśli liczba p  jest liczbą złożoną

Pascal
// Test Millera-Rabina
// Data  : 6.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

// 64 bitowy generator pseudolosowy
//---------------------------------
function Losuj ( a, b : qword ) : qword;

var w : qword;
  i : integer;
begin
 for i := 1 to 8 do
 begin
  w := w shl 8;
  w := w or random ( 256 );
 end;
 Losuj := a = ( w mod ( b - a ) );
end;

// Funkcja mnoży a i b mod n
//--------------------------
function MnozModulo ( a, b, n : qword ) : qword;

var m, w : qword;

begin
 w := 0; m := 1;
 while m <> 0 do
 begin
  if b and m <> 0 then w := ( w + a ) mod n;
  a := ( a shl 1 ) mod n;
  m := m shl 1;
 end;
 MnozModulo := w;
end;

// Funkcja oblicza a^e mod n
//--------------------------
function PotegujModulo ( a, e, n : qword ) : qword;

var m, p, w : qword;

begin
 p := a; w := 1; m := 1;
 while m <> 0 do
 begin
  if e and m <> 0 then w := MnozModulo ( w, p, n );
  p := MnozModulo ( p, p, n );
  m := m shl 1;
 end;
 PotegujModulo := w;
end;

var a, d, p, x : qword;
  i, j, s, n : integer;
  t : boolean;

begin
 randomize;
 readln ( p, n );
 d := p - 1;
 s := 0;
 while d mod 2 = 0 do
 begin
  inc ( s ); d := d div 2;
 end;
 t := true;
 for i := 1 to n do
 begin
  a := Losuj ( 2, p-2 );
  x := PotegujModulo ( a, d, p );
  if( x = 1 ) or ( x = p - 1 ) then continue;
  j := 1;
  while( j < s ) and ( x <> p - 1 ) do
  begin
   x := MnozModulo ( x, x, p );
   if x = 1 then
   begin
    t := false; break;
   end;
   inc ( j );
  end;
  if not t then break;
  if x <> p - 1 then
  begin
   t := false; break;
  end;
 end;
 if t then writeln ( 'TAK' )
 else   writeln ( 'NIE' );
end.
C++
// Test Millera-Rabina
// Data  : 6.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

typedef unsigned long long ulong;

// 64 bitowy generator pseudolosowy
//---------------------------------
ulong Losuj ( ulong a, ulong b )
{
 ulong w;
 int i;

 for( i = 1; i <= 8; i++ )
 {
  w <<= 8;
  w |= rand( ) % 256;
 }
 return a = ( w % ( b - a ) );
}

// Funkcja mnoży a i b mod n
//--------------------------
ulong MnozModulo ( ulong a, ulong b, ulong n )
{
 ulong m, w;

 w = 0;
 for( m = 1; m; m <<= 1 )
 {
  if( b & m ) w = ( w + a ) % n;
  a = ( a << 1 ) % n;
 }
 return w;
}

// Funkcja oblicza a^e mod n
//--------------------------
ulong PotegujModulo ( ulong a, ulong e, ulong n )
{
 ulong m, p, w;

 p = a; w = 1;
 for( m = 1; m; m <<= 1 )
 {
  if( e & m ) w = MnozModulo ( w, p, n );
  p = MnozModulo ( p, p, n );
 }
 return w;
}

int main( )
{
 ulong a, d, p, x;
 int i, j, s, n;
 bool t;

 srand ( ( unsigned )time ( NULL ) );
 cin >> p >> n;
 s = 0;
 for( d = p - 1; d % 2 == 0; s++ ) d /= 2;
 t = true;
 for( i = 1; i <= n; i++ )
 {
  a = Losuj ( 2, p-2 );
  x = PotegujModulo ( a, d, p );
  if( ( x == 1 ) || ( x == p - 1 ) ) continue;
  for( j = 1; ( j < s ) && ( x != p - 1 ); j++ )
  {
   x = MnozModulo ( x, x, p );
   if( x == 1 )
   {
    t = false; break;
   }
  }
  if( !t ) break;
  if( x != p - 1 )
  {
   t = false; break;
  }
 }
 cout << ( t ? "TAK": "NIE" ) << endl;
 return 0;
}
Basic
' Test Millera-Rabina
' Data  : 6.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

' 64 bitowy generator pseudolosowy
'---------------------------------
Function Losuj ( Byval a As Ulongint, Byval b As Ulongint ) As Ulongint

 Dim w As Ulongint, i As Integer

 For i = 1 To 8
  w = w Shl 8
  w = w Or Culngint ( Rnd ( 1 )* 256 )
 Next
 Losuj = a = ( w Mod ( b - a ) )
End Function

' Funkcja mnoży a i b mod n
'--------------------------
Function MnozModulo ( Byval a As Ulongint, Byval b As Ulongint, Byval n As Ulongint ) As Ulongint

 Dim As Ulongint m, w

 w = 0: m = 1
 While m
  If b And m Then w = ( w + a ) Mod n
  a = ( a Shl 1 ) Mod n
  m = m Shl 1
 Wend
 MnozModulo = w
End Function

' Funkcja oblicza a^e mod n
'--------------------------
Function PotegujModulo ( Byval a As Ulongint, Byval e As Ulongint, Byval n As Ulongint ) As Ulongint

 Dim As Ulongint m, p, w

 p = a: w = 1: m = 1
 While m
  If e And m Then w = MnozModulo ( w, p, n )
  p = MnozModulo ( p, p, n )
  m = m Shl 1
 Wend
 PotegujModulo = w
End Function

Dim As Ulongint a, d, p, x
Dim As Integer i, j, s, n
Dim t As Byte

Randomize
Input p, n
d = p - 1
s = 0
While d Mod 2 = 0
 s += 1: d \= 2
Wend
t = 1
For i = 1 To n
 a = Losuj ( 2, p-2 )
 x = PotegujModulo ( a, d, p )
 if( x = 1 ) Or ( x = p - 1 ) Then Continue For
 j = 1
 while( j < s ) And ( x <> p - 1 )
  x = MnozModulo ( x, x, p )
  If x = 1 Then
   t = 0: Exit While
  End If
  j += 1
 Wend
 If t = 0 Then Exit For
 If x <> p - 1 Then
  t = 0: Exit For
 End If
Next
If t = 1 Then Print "TAK": Else Print "NIE"
End
Wynik:
9223372036854775783 20
TAK

9223372036854775787 1
NIE
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.