Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Pierwszość liczby naturalnej – test Millera-Rabina

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI

Problem

Należy sprawdzić, czy liczba naturalna p jest liczbą pierwszą.

Rozwiązanie

Opisany w tym rozdziale algorytm testowania pierwszości (ang. primality testing algorithm) liczby naturalnej p został opracowany w roku 1975 przez Michaela O. Rabina na podstawie prac Gary'ego L. Millera. Udostępnia on szybką metodę sprawdzania pierwszości liczby z możliwością kontrolowania poziomu prawdopodobieństwa popełnienia błędu – jest to zatem metoda probabilistyczna, zwana testem Millera-Rabina (ang. the Rabin-Miller Probabilistic Primalty Algorithm).

Test Millera-Rabina oparty jest na następującym twierdzeniu:

Niech p będzie nieparzystą liczbą pierwszą zapisaną jako p = 1 + 2sd, gdzie d jest nieparzyste. Wtedy dla dowolnej liczby naturalnej a ∈ <2, p-2> ciąg Millera-Rabina:

kończy się liczbą 1. Co więcej, jeśli ad nie przystaje modulo p do 1, to wyraz ciągu Millera-Rabina bezpośrednio poprzedzający 1 jest równy p-1.

Jeśli liczba p przejdzie test, to jest albo pierwsza, albo silnie pseudopierwsza przy podstawie a. Test Millera-Rabina daje złe wyniki (p złożona) dla co najwyżej 1/4 baz a < p. Zatem dla jednego przebiegu prawdopodobieństwo błędu wynosi 1/4. Dla n przebiegów przy różnych podstawach a prawdopodobieństwo błędu spada do (1/4)n. Już dwadzieścia testów daje szansę 1 do 1099511627776, iż  liczba złożona p zostanie potraktowana jako pierwsza. Widzimy zatem wyraźnie, iż liczbę p możemy sprawdzić na pierwszość z bardzo dużym prawdopodobieństwem wykonując odpowiednią liczbę testów Millera-Rabina.

W algorytmie testu Millera-Rabina wykorzystujemy procedury mnożenia i  potęgowania modulo, które opisaliśmy w rozdziale o chińskim teście pierwszości. Test ten wykorzystują obecnie prawie wszystkie systemy kryptografii publicznej do  testowania pierwszości dużych liczb potrzebnych przy generacji kluczy szyfrujących/deszyfrujących.

Algorytm sprawdzania pierwszości nieparzystej liczby naturalnej testem Millera-Rabina

Wejście:

p : liczba badana na pierwszość, p ∈ N, p > 2, p jest nieparzyste.
: ilość powtórzeń testu Millera-Rabina, n ∈ N.

Wyjście:

TAK, jeśli p jest pierwsze lub silnie pseudopierwsze z prawdopodobieństwem (1/4)n.
NIE , jeśli p jest liczbą złożoną.

Elementy pomocnicze:

s : wykładnik potęgi 2 w dzielniku p-1. s ∈ N.
: mnożnik potęgi 2 w dzielniku p-1. d ∈ N.
i : zlicza wykonane testy Millera-Rabina, i ∈ N.
a : baza. a ∈ N. a ∈ <2, p-2>.
x : wyraz ciągu Millera-Rabina, x ∈ N.
j : zlicza wyrazy ciągu Millera-Rabina, j ∈ N.

Lista kroków:

K01: dp-1 ; obliczamy s i d
K02: s ← 0
K03: Dopóki d mod 2 = 0: ; usuwamy z p - 1 dzielniki 2,
   wykonuj kroki K04…K05 ; zliczając je w s
K04:  ss + 1
K05:  dd div 2
K06: Dla i = 1,2,…,n: ; wykonujemy n testów Millera-Rabina
   wykonuj kroki K07…K15
K07:  a ← Losuj(2,p-2) ; losujemy bazę a
K08:  xad mod p ; wyliczamy pierwszy wyraz ciągu Millera-Rabina
K09:  Jeśli (x = 1) ∨ (x = p-1), ; jeśli x nie spełnia warunku,
    to następny obieg pętli K06 ; wybieramy inne a
K10:  j ← 1
K11:  Dopóki (j < s) ∧ (xp-1): ; rozpoczynamy generację kolejnych
    wykonuj kroki K12…K14    ; wyrazów ciągu Millera-Rabina
K12:  xx2 mod p ; obliczamy kolejny wyraz
K13:  Jeśli x = 1, ; tylko ostatni wyraz ciągu Millera-Rabina
    to idź do kroku K17 ; może mieć wartość 1!
K14:  jj+1
K15:  Jeśli xp-1, ; przedostatni wyraz ciągu Millera-Rabina
    to idź do kroku K17 ; musi być równy p - 1
K16: Pisz "TAK" i zakończ ; pętla wykonała n testów
              ; i zakończyła się naturalnie.
K17: Pisz "NIE" i zakończ ; liczba p nie przeszła
              ; testów Millera-Rabina

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza liczbę p oraz ilość testów Millera-Rabina n, a w drugim wierszu wypisuje:

TAK – jeśli liczba p  jest pierwsza z prawdopodobieństwem 1-(1/4)n
NIE – jeśli liczba p jest liczbą złożoną

Pascal
// Test Millera-Rabina
// Data  : 6.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

// 64 bitowy generator pseudolosowy
//---------------------------------
function Losuj(a,b : qword) : qword;

var w : qword;
  i : integer;
begin
 for i := 1 to 8 do
 begin
  w := w shl 8;
  w := w or random(256);
 end;
 Losuj := a+(w mod (b-a));
end;

// Funkcja mnoży a i b mod n
//--------------------------
function MnozModulo(a,b,n : qword) : qword;

var m,w : qword;

begin
 w := 0; m := 1;
 while m <> 0 do
 begin
  if b and m <> 0 then w := (w+a) mod n;
  a := (a shl 1) mod n;
  m := m shl 1;
 end;
 MnozModulo := w;
end;

// Funkcja oblicza a^e mod n
//--------------------------
function PotegujModulo(a,e,n : qword) : qword;

var m,p,w : qword;

begin
 p := a; w := 1; m := 1;
 while m <> 0 do
 begin
  if e and m <> 0 then
   w := MnozModulo(w,p,n);
  p := MnozModulo(p,p,n);
  m := m shl 1;
 end;
 PotegujModulo := w;
end;

var a,d,p,x : qword;
  i,j,s,n : integer;
  t : boolean;

begin
 randomize;
 readln(p,n);
 d := p-1;
 s := 0;
 while d mod 2 = 0 do
 begin
  inc (s); d := d div 2;
 end;
 t := true;
 for i := 1 to n do
 begin
  a := Losuj(2,p-2);
  x := PotegujModulo(a,d,p);
  if(x = 1) or (x = p-1) then continue;
  j := 1;
  while(j < s) and (x <> p-1) do
  begin
   x := MnozModulo(x,x,p);
   if x = 1 then
   begin
    t := false; break;
   end;
   inc(j);
  end;
  if not t then break;
  if x <> p-1 then
  begin
   t := false; break;
  end;
 end;
 if t then writeln('TAK')
 else writeln('NIE');
end.
C++
// Test Millera-Rabina
// Data  : 6.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

typedef unsigned long long ulong;

// 64 bitowy generator pseudolosowy
//---------------------------------
ulong Losuj(ulong a,
      ulong b)
{
 ulong w;
 int i;

 for(i = 1; i <= 8; i++)
 {
  w <<= 8;
  w |= rand() % 256;
 }
 return a + (w % (b-a));
}

// Funkcja mnoży a i b mod n
//--------------------------
ulong MnozModulo(ulong a,
         ulong b,
         ulong n)
{
 ulong m,w;

 w = 0;
 for(m = 1; m; m <<= 1)
 {
  if(b & m) w = (w+a) % n;
  a = (a << 1) % n;
 }
 return w;
}

// Funkcja oblicza a^e mod n
//--------------------------
ulong PotegujModulo(ulong a,
          ulong e,
          ulong n)
{
 ulong m,p,w;

 p = a; w = 1;
 for(m = 1; m; m <<= 1)
 {
  if(e & m) w = MnozModulo(w,p,n);
  p = MnozModulo(p,p,n);
 }
 return w;
}

int main()
{
 ulong a,d,p,x;
 int i,j,s,n;
 bool t;

 srand(time(NULL));
 cin >> p >> n;
 s = 0;
 for(d = p-1; d % 2 == 0; s++) d /= 2;
 t = true;
 for(i = 1; i <= n; i++)
 {
  a = Losuj(2,p-2);
  x = PotegujModulo(a,d,p);
  if((x == 1) || (x == p-1)) continue;
  for(j = 1; (j < s) && (x != p-1); j++)
  {
   x = MnozModulo(x,x,p);
   if(x == 1)
   {
    t = false; break;
   }
  }
  if(!t) break;
  if(x != p-1)
  {
   t = false; break;
  }
 }
 cout << (t ? "TAK": "NIE") << endl;
 return 0;
}
Basic
' Test Millera-Rabina
' Data  : 6.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

' 64 bitowy generator pseudolosowy
'---------------------------------
Function Losuj(Byval a As Ulongint,_
        Byval b As Ulongint)_
        As Ulongint

 Dim w As Ulongint,i As Integer

 For i = 1 To 8
  w = w Shl 8
  w = w Or Culngint(Rnd(1)*256)
 Next
 Losuj = a+(w Mod (b-a))
End Function

' Funkcja mnoży a i b mod n
'--------------------------
Function MnozModulo(Byval a As Ulongint,_
          Byval b As Ulongint,_
          Byval n As Ulongint)_
          As Ulongint

 Dim As Ulongint m,w

 w = 0: m = 1
 While m
  If b And m Then w = (w+a) Mod n
  a = (a Shl 1) Mod n
  m = m Shl 1
 Wend
 MnozModulo = w
End Function

' Funkcja oblicza a^e mod n
'--------------------------
Function PotegujModulo(Byval a As Ulongint,_
            Byval e As Ulongint,_
            Byval n As Ulongint)_
            As Ulongint

 Dim As Ulongint m,p,w

 p = a: w = 1: m = 1
 While m
  If e And m Then w = MnozModulo(w,p,n)
  p = MnozModulo(p,p,n)
  m = m Shl 1
 Wend
 PotegujModulo = w
End Function

Dim As Ulongint a,d,p,x
Dim As Integer i,j,s,n
Dim t As Byte

Randomize
Input p,n
d = p-1
s = 0
While d Mod 2 = 0
 s += 1: d \= 2
Wend
t = 1
For i = 1 To n
 a = Losuj(2,p-2)
 x = PotegujModulo(a,d,p)
 if(x = 1) Or (x = p-1) Then Continue For
 j = 1
 while(j < s) And (x <> p-1)
  x = MnozModulo(x,x,p)
  If x = 1 Then
   t = 0: Exit While
  End If
  j += 1
 Wend
 If t = 0 Then Exit For
 If x <> p - 1 Then
  t = 0: Exit For
 End If
Next
If t = 1 Then
 Print "TAK"
Else
 Print "NIE"
End If
End
Python (dodatek)
# Test Millera-Rabina
# Data  : 14.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# ---------------------------

import random

G = 2**64

# 64 bitowy generator pseudolosowy
# ---------------------------------
def losuj(a,b):
  w = 0
  for i in range(8):
    w <<= 8
    w |= int(random.random()*256)
  return a+(w % (b-a))

# Funkcja mnoży a i b % n
# -----------------------
def mnoz_modulo(a,b,n):
  w,m = 0,1
  while m < G:
    if b & m: w = (w+a) % n
    a = (a << 1) % n
    m <<= 1
  return w

# Funkcja oblicza a ** e % n
# ---------------------------
def poteguj_modulo(a,e,n):
  p,w,m = a,1,1
  while m < G:
    if e & m: w = mnoz_modulo(w,p,n)
    p = mnoz_modulo(p,p,n)
    m <<= 1
  return w

random.seed(None,2)

arr = input().split(" ")
p = int(arr[0])
n = int(arr[1])

d,s = p-1, 0
while not (d % 2):
  s += 1
  d //= 2
t = True
for i in range(n):
  a = losuj(2,p-2)
  x = poteguj_modulo(a,d,p)
  if (x == 1) or (x == p-1): continue
  j = 1
  while (j < s) and (x != p-1):
    x = mnoz_modulo(x,x,p)
    if x == 1:
      t = False
      break
    j += 1
  if not t: break
  if x != p-1:
    t = False
    break
if t:
  print("TAK")
else:
  print("NIE")
Wynik:
9223372036854775783 20
TAK

9223372036854775787 1
NIE

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.