Liczby podzielne lub niepodzielne przez zadane podzielniki


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Przedziały liczbowe i liczby
Liczby parzyste i nieparzyste
Liczby podzielne lub niepodzielne przez zadane podzielniki
Ciągi arytmetyczne
NWD – algorytm Euklidesa
Liczby względnie pierwsze
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Odwrotność modulo – rozszerzony algorytm Euklidesa
Liczby pierwsze – generacja przez sprawdzanie podzielności
Liczby pierwsze – generacja sitem Eratostenesa
Liczby pierwsze – generacja sitem liniowym
Liczby pierwsze – generacja sitem Atkina-Bernsteina
Czynniki pierwsze – metoda próbnych dzieleń
Czynniki pierwsze – metoda Fermata
Pierwszość liczby naturalnej – algorytmy naiwne
Pierwszość liczby naturalnej – Chiński Test Pierwszości
Pierwszość liczby naturalnej – Małe Twierdzenie Fermata
Pierwszość liczby naturalnej – test Millera-Rabina
Liniowe generatory liczb pseudolosowych
Generator pseudolosowy Park-Miller
Generator pseudolosowy Mersenne Twister
Wbudowane generatory liczb pseudolosowych
Generowanie liczb pseudolosowych
Liczby Fibonacciego
System liczbowy Fibonacciego
Całkowity pierwiastek kwadratowy
  Problem 1
    Rozwiązanie alternatywne
Problem 2
Problem 3

 

Problem nr 1

W przedziale <a,b> liczb całkowitych wyszukać wszystkie liczby podzielne przez jedną z liczb z zadanego zbioru P.

 

 

W przypadku ogólnym stosujemy podejście pierwsze, czyli generujemy wszystkie kolejne liczby z przedziału <a,b> i sprawdzamy, czy dzielą się bez reszty przez jedną z liczb z zadanego zbioru. Jeśli tak, wyprowadzamy je na wyjście.

 

Algorytm wyznaczania liczb podzielnych przez zadane czynniki

Wejście
a     początek przedziału, a Z
b  – koniec przedziału, b Z, a < b
n  – liczba podzielników,  n N
P  – tablica, której kolejne elementy są podzielnikami. Elementy Z. Numeracja elementów od zera.
Wyjście:

Kolejne liczby z przedziału <a,b> podzielne przez jeden z podzielników w P

Zmienne pomocnicze

i – przebiega przez kolejne liczby w przedziale <a,b>,  i Z
j – przebiega przez numery kolejnych podzielników w Pj N

Lista kroków:
K01: Dla i = a,a+1,...,b wykonuj K02...K03 ; przechodzimy przez kolejne liczby z przedziału <a,b>
K02:     Dla j = 0,1,...,n-1 wykonuj K03 ; sprawdzamy, czy liczba i dzieli się przez jeden z podzielników
K03:         Jeśli i mod P[j] = 0, to:
            pisz i
            następny obieg pętli K01
; z tablicy P[]. Jeśli tak, wyprowadzamy i, przerywamy pętlę K02
K04: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program spodziewa się w pierwszym wierszu liczb a i b. W drugim wierszu należy podać n = 1...1000, a następnie w n wierszach kolejne podzielniki (nie muszą być uporządkowane).

Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

 

-100 100
3
5
12
17

Lazarus
// Liczby podzielne
// Data  : 11.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

const MAXP = 1000;

var a,b,i,j,n : longint;
  P : array[0..MAXP-1] of longint;

begin
 readln(a,b);
 readln(n);
 for i := 0 to n - 1 do
  readln(P[i]);
 for i := a to b do
  for j := 0 to n - 1 do
   if i mod P[j] = 0 then
   begin
    write(i,' ');
    break;
   end;
 writeln;
end.
Code::Blocks
// Liczby podzielne
// Data  : 11.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXP = 1000;

int main()
{
 int a,b,i,j,n,P[MAXP];

 cin >> a >> b >> n;
 for(i = 0; i < n; i++)
  cin >> P[i];

 for(i = a; i <= b; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   if(i % P[j] == 0)
   {
    cout << i << " ";
    break;
   }
 cout << endl;
 return 0;
}
Free Basic
' Liczby podzielne
' Data  : 11.03.2008
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Const MAXP = 1000

Dim As Integer a,b,i,j,n,P(MAXP-1)

Input a,b
Input n
For i = 0 To n - 1
 Input P(i)
Next
For i = a To b
 For j = 0 To n - 1
  If i Mod P(j) = 0 Then
   Print i;" ";
   Exit For
  End If
 Next
Next
Print
End
Wynik
-100 100
3
5
12
17
-100 -96 -95 -90 -85 -84 -80 -75 -72 -70 -68 -65 -60 -55 -51 -50 -48 -45 -40 -36
 -35 -34 -30 -25 -24 -20 -17 -15 -12 -10 -5 0 5 10 12 15 17 20 24 25 30 34 35 36
40 45 48 50 51 55 60 65 68 70 72 75 80 84 85 90 95 96 100

 

Liczby podzielne
(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek

a = , b = dzielniki =


...

 

Rozwiązanie alternatywne

Problem można rozwiązać podejściem drugim, tzn. wyznaczając kolejne liczby podzielne przez jeden z podzielników z tablicy P[]. Wystarczy zauważyć, iż liczby te będą wielokrotnościami swoich podzielników. Zatem dla każdego podzielnika wyznaczamy najmniejszą wielokrotność zawartą w przedziale <a,b>. Następnie z tych wielokrotności wybieramy najmniejszą i przesyłamy na wyjście. Jeśli w trakcie szukania najmniejszej liczby trafimy na taką, która została już wysłana na wyjście, to zamieniamy ją na jej następną wielokrotność. Operację kontynuujemy dotąd, aż najmniejsza liczba przekroczy kraniec b przedziału. Poniżej przedstawiamy szczegółowy algorytm tego rozwiązania.

 

Algorytm wyznaczania liczb podzielnych przez zadane czynniki

Wejście
a     początek przedziału, a Z
b  – koniec przedziału, b Z
n  – liczba podzielników,  n N
P  – tablica, której kolejne elementy są podzielnikami. Elementy Z. Numeracja elementów od zera.
Wyjście:

Kolejne liczby z przedziału <a,b> podzielne przez jeden z podzielników w P

Zmienne pomocnicze
i    przebiega przez indeksy podzielników w P[]. i Z
s  – liczba przesłana na wyjście, s Z
minv  – minimalna wartość wielokrotności podzielników z P[]. minv Z
V  – tablica wielokrotności podzielników. Elementy Z. Numeracja elementów od zera zgodna z numeracją P.
MAXZ  – największa wartość całkowita
Lista kroków:
K01: Dla i = 0,1,...,n-1 wykonuj kroki K02...K03  
K02:     Jeśli P[i] < 0, to P[i] ← -P[i] ; ujemne podzielniki zamieniamy na dodatnie
K03:     Jeśli a < 0, to V[i] ← (a div P[i]) × P[i]
    inaczej          V[i] ← ((a + P[i] - 1) div P[i]) × P[i]
; wyznaczamy pierwszą w <a,b> wielokrotność
; podzielnika P[i]
K04: sa - 1 ; s zapamiętuje wysłaną na wyjście liczbę. Nadajemy mu wartość niemożliwą
K05:     minv ← MAXZ ; wśród wielokrotności V szukamy najmniejszej
K06:     Dla i = 0,1,...,n-1 wykonuj kroki K07...K08  
K07:         Jeśli V[i] = s, to V[i] ← V[i] + P[i] ; jeśli trafimy na wysłaną już wielokrotność, to obliczamy kolejną
K08:         Jeśli V[i] < minv, to minvV[i] ; zapamiętujemy najmniejszą z wielokrotności
K09:     sminv; ; zapamiętujemy w s znalezioną najmniejszą z wielokrotności
K10:     Jeśli s > b, to zakończ ; jeśli jest ona poza przedziałem <a,b>, to kończymy
K11:     Pisz s ; inaczej wyprowadzamy s i kontynuujemy pętlę
K12: Idź do K05  

 

Algorytm wygląda na dłuższy niż w pierwszej wersji. Jednakże działa on efektywniej, ponieważ w pętli głównej nie wykonujemy dzieleń, a jedynie dodawania oraz pętla ta nie wykonuje pustych przebiegów – przy każdym obiegu wyprowadzana jest jedna liczba. Korzyści ujawnią się szczególnie przy dużym przedziale <a,b> oraz znacznej różnicy pomiędzy dzielnikami.

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program spodziewa się w pierwszym wierszu liczb a i b. W drugim wierszu należy podać n = 1...1000, a następnie w n wierszach kolejne podzielniki (nie muszą być uporządkowane).

Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

-100 100
3
5
12
17

Lazarus
// Liczby podzielne - wersja 2
// Data  : 12.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

const MAXZ = 2147483647;
const MAXP = 1000;

var a,b,i,n,s,minv : longint;
  P,V : array[0..MAXP-1] of longint;

begin
 readln(a,b);
 readln(n);
 for i := 0 to n-1 do
 begin
  readln(P[i]);
  if P[i] < 0 then P[i] := -P[i];
  if a < 0 then
   V[i] := (a div P[i]) * P[i]
  else
   V[i] := ((a + P[i] - 1) div P[i]) * P[i];
 end;
 s := a - 1;
 while true do
 begin
  minv := MAXZ;
  for i := 0 to n-1 do
  begin
   if V[i] = s then inc(V[i],P[i]);
   if V[i] < minv then minv := V[i];
  end;
  s := minv;
  if s > b then break;
  write(s,' ');
 end;
 writeln;
end.
Code::Blocks
// Liczby podzielne - wersja 2
// Data  : 12.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXZ = 2147483647;
const int MAXP = 1000;

int main()
{
 int a,b,i,n,s,minv;
 int P[MAXP],V[MAXP];

 cin >> a >> b >> n;
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  cin >> P[i];
  if(P[i] < 0) P[i] = -P[i];
  if(a < 0)
   V[i] = (a / P[i]) * P[i];
  else
   V[i] = ((a + P[i] - 1) / P[i]) * P[i];
 }
 s = a - 1;
 while(true)
 {
  minv = MAXZ;
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   if(V[i] == s) V[i] += P[i];
   if(V[i] < minv) minv = V[i];
  }
  s = minv;
  if(s > b) break;
  cout << s << " ";
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
Free Basic
' Liczby podzielne - wersja 2
' Data  : 12.03.2008
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Const MAXZ = 2147483647
Const MAXP = 1000

Dim As Integer a,b,i,n,s,minv
Dim As Integer P(MAXP),V(MAXP)

Input a,b
Input n
For i = 0 To n-1
 Input P(i)
 If P(i) < 0 Then P(i) = -P(i)
 If a < 0 Then
  V(i) = (a \ P(i)) * P(i)
 Else
  V(i) = ((a + P(i) - 1) \ P(i)) * P(i)
 End If
Next
s = a - 1
Do
 minv = MAXZ
 For i = 0 To n - 1
  If V(i) = s Then V(i) += P(i)
  If V(i) < minv Then minv = V(i)
 Next
 s = minv
 If s > b Then Exit Do
 Print s;" ";
Loop
Print
End

 

Problem nr 2

W przedziale <a,b> liczb całkowitych wyszukać wszystkie liczby podzielne przez każdą z liczb z zadanego zbioru P liczb względnie pierwszych

 

 

Jeśli liczba ma być podzielna przez każdy z podzielników, to również musi być podzielna przez ich iloczyn. Zatem w podejściu 1 obliczamy iloczyn kolejnych podzielników, a następnie w pętli przebiegającej przez kolejne liczby z przedziału <a,b> sprawdzamy, czy są one podzielne przez ten iloczyn. Jeśli tak, to wyprowadzamy je na wyjście.

W podejściu drugim obliczamy najmniejszą wielokrotność iloczynu podzielników, która wpada w przedział <a,b> (patrz powyżej – rozwiązanie alternatywne). Następnie w pętli dopóki wielokrotność jest mniejsza lub równa b, wyprowadzamy ją na wyjście i obliczamy następną dodając iloczyn podzielników.

W ramach ćwiczeń proponuję czytelnikom samodzielne utworzenie algorytmów oraz na ich podstawie odpowiednich programów.

 

 

Problem nr 3

W przedziale <a,b> liczb całkowitych wyszukać wszystkie liczby niepodzielne przez żadną z liczb z zadanego zbioru P.

 

 

Stosując pierwsze podejście przebiegamy przez kolejne liczby w przedziale <a,b>. Każdą liczbę sprawdzamy na podzielność przez podzielniki z P. Jeśli któryś z nich dzieli liczbę, to przechodzimy do następnej liczby w <a,b>. Jeśli żaden nie dzieli liczby, liczbę wyprowadzamy na wyjście.

 

Algorytm wyszukiwania liczb niepodzielnych przez zadane liczby

Wejście
a     początek przedziału, a Z
b  – koniec przedziału, b Z
n  – liczba podzielników,  n N
P  – tablica, której kolejne elementy są podzielnikami. Elementy Z. Numeracja elementów od zera.
Wyjście:

Kolejne liczby z przedziału <a,b> niepodzielne przez żaden z podzielników w P

Zmienne pomocnicze
i    przebiega przez kolejne liczby w <a,b>. i Z
j    przebiega przez indeksy podzielników w P. j N
Lista kroków:
K01: Dla i = a,a+1,...,b wykonuj kroki K02...K04 ; pętla przebiegająca przez kolejne liczby z <a,b>
K02:     Dla j = 0,1,...,n-1 wykonuj krok K03 ; pętla sprawdzająca podzielność przez dzielniki z P
K03:         Jeśli i mod P[j] = 0, to następny obieg pętli K01 ; jeśli jakiś dzielnik dzieli i, przechodzimy do następnej liczby
K04:     Pisz i ; jeśli żaden dzielnik nie dzieli i, wyprowadzamy je
K05: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program spodziewa się w pierwszym wierszu liczb a i b. W drugim wierszu należy podać n = 1...1000, a następnie w n wierszach kolejne podzielniki (nie muszą być uporządkowane).

Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

-100 100
4
2
3
5
7

 

Lazarus
// Liczby niepodzielne
// Data  : 12.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

const MAXP = 1000;

var a,b,i,j,n : longint;
  P : array[0..MAXP-1] of longint;
  t : boolean;

begin
 readln(a,b);
 readln(n);
 for i := 0 to n - 1 do readln(P[i]);
 for i := a to b do
 begin
  t := true;
  for j := 0 to n - 1 do
   if i mod P[j] = 0 then
   begin
    t := false;
    break;
   end;
  if t then write(i,' ');
 end;
 writeln;
end.
Code::Blocks
// Liczby niepodzielne
// Data  : 12.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXP = 1000;

int main()
{
 int a,b,i,j,n,P[MAXP];
 bool t;

 cin >> a >> b >> n;
 for(i = 0; i < n; i++) cin >> P[i];
 for(i = a; i <= b; i++)
 {
  t = true;
  for(j = 0; j < n; j++)
   if(i % P[j] == 0)
   {
    t = false;
    break;
   }
  if(t) cout << i << " ";
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
Free Basic
' Liczby niepodzielne
' Data  : 12.03.2008
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Const MAXP = 1000

Dim As Integer a,b,i,j,n,P(MAXP),t

Input a,b
Input n
For i = 0 To n - 1: Input P(i): Next
For i = a To b
 t = 1
 For j = 0 To n - 1
  If i Mod P(j) = 0 Then
   t = 0
   Exit For
  End If
 Next
 If t Then Print i ;" ";
Next
Print
End
Wynik
-100 100
4
2
3
5
7
-97 -89 -83 -79 -73 -71 -67 -61 -59 -53 -47 -43 -41 -37 -31 -29 -23 -19 -17 -13
-11 -1 1 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Liczby niepodzielne
(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek

a = , b = dzielniki =


...

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe