Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Liczby pierwsze – sito Eratostenesa

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

W przedziale [ 2, n ] należy wyszukać wszystkie liczby pierwsze (ang. primes ).

Sito Eratostenesa

Liczby pierwsze można wyszukiwać poprzez eliminację ze zbioru liczbowego wszystkich wielokrotności wcześniejszych liczb.

Przykład:

Mamy następujący zbiór liczb naturalnych:

{2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50}

Ze zbioru wyrzucamy wszystkie wielokrotności pierwszej liczby 2. Otrzymujemy następujący zbiór:

{2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50}}

W zbiorze pozostały liczby nieparzyste – z wyjątkiem pierwszej liczby 2. Liczby podzielne przez dwa zostały wyeliminowane. Teraz eliminujemy wielokrotności kolejnej liczby 3. Otrzymamy następujący zbiór:

{2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50}

Teraz w zbiorze pozostały liczby niepodzielne przez 2 i 3 – z wyjątkiem pierwszych 2 i 3. Zwróć uwagę, iż kolejna liczba 4 została już ze zbioru wyeliminowana. Skoro tak, to ze zbioru zniknęły również wszystkie wielokrotności liczby 4, ponieważ są one również wielokrotnościami liczby 2, a te wyeliminowaliśmy przecież na samym początku. Przechodzimy zatem do liczby 5 i eliminujemy jej wielokrotności otrzymując zbiór wynikowy:

{2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50}

Oprócz 2, 3 i 5 pozostałe w zbiorze liczby nie dzielą się już przez 2, 3 i 5. Liczba 6 jest wyeliminowana (wielokrotność 2 ), zatem przechodzimy do 7. Po wyeliminowaniu wielokrotności liczby 7 zbiór przyjmuje postać:

{2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50}

W zbiorze pozostały same liczby pierwsze.

{2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50}

Przy eliminacji wystarczy usunąć ze zbioru wielokrotności liczb leżących w przedziale od 2 do pierwiastka z n. Wyjaśnienie tego faktu jest identyczne jak w algorytmie szukania liczb pierwszych przez testowanie podzielności. Jeśli liczba p  jest złożona, to musi posiadać czynniki pierwsze w przedziale od 2 do pierwiastka z p.

Powyższe operacje wyrzucania wielokrotności prowadzą do przesiania zbioru wejściowego. W zbiorze pozostają tylko liczby pierwsze, liczby będące wielokrotnościami poprzedzających je liczb zostają ze zbioru odsiane. Algorytm dokonujący tej eliminacji nosi nazwę sita Eratostenesa (ang. Eratosthenes' sieve )  i jest jednym z najszybszych sposobów generowania liczb pierwszych.

Sito Eratostenesa jest algorytmem dwuprzebiegowym. Najpierw dokonuje on eliminacji ze zbioru liczb złożonych oznaczając je w określony sposób, a w drugim obiegu przegląda zbiór ponownie, wyprowadzając na wyjście liczby, które nie zostały oznaczone. Podstawowe znaczenie w tym algorytmie ma wybór odpowiedniej struktury danych do reprezentacji  zbioru liczb. Na tym polu można dokonywać różnych optymalizacji. W pierwszym podejściu zastosujemy tablicę wartości logicznych S. Element S [ i  ] będzie odpowiadał liczbie o wartości i. Zawartość S [ i  ] będzie z kolei informowała o tym, czy liczba i  pozostała w zbiorze (S [ i  ] = true ) lub została usunięta (S [ i  ] = false )

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 1

Najpierw przygotowujemy tablicę reprezentującą zbiór liczbowy wypełniając ją wartościami logicznymi true. Odpowiada to umieszczeniu w zbiorze wszystkich liczb wchodzących w zakres od 2 do n. Następnie z tablicy będziemy usuwali kolejne wielokrotności początkowych liczb od 2 do pierwiastka całkowitego z n w pisując do odpowiednich elementów wartość logiczną false. Na koniec przeglądniemy zbiór i wypiszemy indeksy elementów zawierających wartość logiczną true – odpowiadają one liczbom, które w zbiorze pozostały.

Za pierwszą wielokrotność do wyrzucenia ze zbioru przyjmiemy kwadrat liczby i. Przyjrzyj się naszemu przykładowi. Gdy wyrzucamy wielokrotności liczby 2, to pierwszą z nich jest 4 = 2 2. Następnie dla wielokrotności liczby 3 pierwszą do wyrzucenia jest 9 = 3 2, gdyż 6 zostało wyrzucone wcześniej jako wielokrotność 2. Dla 5 będzie to 25 = 5 2, gdyż 10 i 20 to wielokrotności 2, a 15 jest wielokrotnością 3, itd. Pozwoli to wyeliminować zbędne obiegi pętli usuwającej wielokrotności.

Algorytm sita Eratostenesa

Wejście:

n  –   liczba określająca górny kraniec przedziału poszukiwania liczb pierwszych, nN, n  > 1.

Wyjście:

Kolejne liczby pierwsze w przedziale od 2 do n.

Zmienne pomocnicze:

S  –  tablica wartości logicznych. S [ i ] ∈ {false, true}, dla i  = 2, 3, ..., n.
g  – zawiera granicę wyznaczania wielokrotności. g  ∈ N.
i  – przebiega przez kolejne indeksy elementów S [ i  ]. i  ∈ N.
w  – wielokrotności wyrzucane ze zbioru S, w  ∈ N.

Lista kroków:

K01: Dla i  = 2, 3, ..., n,
wykonuj
S [ i ] ← true
zbiór początkowo zawiera wszystkie liczby
K02: g ← [ sqr ( n ) ] obliczamy granicę eliminowania wielokrotności
K03: Dla i  = 2, 3, ..., g,
wykonuj kroki K04...K08
w pętli wyrzucamy ze zbioru wielokrotności i
K04:     Jeśli S [ i ] = false,
    to następny obieg pętli K03
sprawdzamy, czy liczba i jest w zbiorze
K05:     w  ← i 2 jeśli tak, wyrzucamy jej wielokrotności
K06:     Dopóki w  ≤ n,
    wykonuj kroki K07...K08
ze zbioru
K07:         S [ w ] ←  false  
K08:         w  ← w  + i następna wielokrotność
K09: Dla i  = 2, 3, ..., n,
wykonuj
krok K10
przeglądamy zbiór wynikowy
K10:     Jeśli S [ i ] = true,
    to pisz i
wyprowadzając pozostałe w nim liczby
K11: Zakończ  

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program w pierwszym wierszu czyta liczbę n  i w następnych wierszach wypisuje kolejne liczby pierwsze zawarte w przedziale od 2 do n.
Pascal
// Sito Eratostenesa
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

type
 Tbarray = array of boolean;

var i, n, w : longword;
  S  : Tbarray;

begin
 readln ( n );
 setlength ( S, n + 1 );
 for i := 2 to n do S [ i ] := true;
 for i := 2 to round ( sqrt ( n ) ) do
  if S [ i ] then
  begin
   w := i * i;
   while w <= n do
   begin
    S [ w ] := false; inc ( w, i );
   end;
  end;
 for i := 2 to n do if S [ i ] then write ( i, ' ' );
 writeln;
end.
C++
// Sito Eratostenesa
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main( )
{
 unsigned int g, i, n, w;
 bool * S;

 cin >> n;
 S = new bool [ n + 1 ];
 for( i = 2; i <= n; i++ ) S [ i ] = true;
 g = ( unsigned int )sqrt ( n );
 for( i = 2; i <= g; i++ )
  if( S [ i ] )
  {
   w = i * i;
   while( w <= n )
   {
    S [ w ] = false; w += i;
   }
  } 
 for( i = 2; i <= n; i++ ) if( S [ i ] ) cout << i << " ";
 cout << endl;
 delete [ ] S;
 return 0;
}
Basic
' Sito Eratostenesa
' Data  : 17.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Uinteger g, i, n, w

Input n
 
Dim As Byte S ( n += 1 )

For i = 2 To n: S ( i ) = 1: Next
g = Cuint ( Sqr ( n ) )
For i = 2 To g
 If S ( i ) > 0 Then
  w = i * i
  While w <= n
   S ( w ) = 0: w += i
  Wend
 End If
Next
For i = 2 To n
 If S ( i ) > 0 Then Print i;" ";
Next
Print
End
Wynik:
100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
Sito Eratostenesa
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

n =


...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 2

Jedyną parzystą liczbą pierwszą jest 2. Zatem wszystkie pozostałe liczby parzyste ( 4, 6, 8, ... ) już nie mogą być pierwsze. Utwórzmy tablicę S, której elementy będą reprezentowały kolejne liczby nieparzyste, począwszy od 3. Poniżej przedstawiamy początkowe przypisania indeksów liczbom nieparzystym.

indeks   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Komórka o indeksie i  oznacza liczbę o wartości 2i + 1. Np. komórka 7 reprezentuje liczbę 2 × 7 + 1 = 15.

Liczba o wartości k  jest reprezentowana przez komórkę ( k - 1 ) / 2. Np. liczbę 45 reprezentuje komórka ( 45 - 1 ) / 2 = 22.

Z poprzedniego algorytmu pamiętamy, że pierwszą wyrzucaną wielokrotnością jest zawsze kwadrat liczby podstawowej. Nasza tablica rozpoczyna się od liczby 3, zatem pierwszą wielokrotnością, którą usuniemy, będzie liczba 9 na pozycji 4:

indeks   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Zauważ, że kolejne wielokrotności liczby 3, które są reprezentowane w tablicy, znajdują się w niej w odstępach co 3:

indeks   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Oznaczmy przez p  odstępy pomiędzy wielokrotnościami, a przez q  pozycję kwadratu liczby, której wielokrotności usuwamy z tablicy. Na początku mamy:

p 0 = 3
q 0 = 4

Po usunięciu tych wielokrotności tablica S  nie będzie zawierała dalszych liczb podzielnych przez 3. Przejdźmy do kolejnej liczby, czyli do 5. Kwadrat 5 znajduje się na pozycji 12:

indeks   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Kolejne wielokrotności 5 znajdują się w naszej tablicy w odstępach co 5 (niektóre z nich są usunięte, ponieważ są również wielokrotnościami liczby 3) :

indeks   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Zapiszmy:

p 1 = p 0 + 2 = 3 + 2 = 5
q 1 = q 0 + 8 = 4 + 8 = 12

Następna liczba to 7 i jej pierwsza wielokrotność 49 na pozycji 24. Kolejne wielokrotności są w odstępach co 7:

indeks   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Znów zapiszmy:

p 2 = p 1 + 2 = 5 + 2 = 7
q 2 = q 1 + 12 = 12 + 12 = 24

Następna liczba to 9 i jej pierwsza wielokrotność 81 na pozycji 40. Kolejne wielokrotności są w odstępach co 9:

indeks   1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
liczba 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

Znów zapiszmy:

p 3 = p 2 + 2 = 7 + 2 = 9
q 3 = q 2 + 16 = 24 + 16 = 40

Wyrzucanie wielokrotności liczby 9 możemy pominąć, ponieważ sama liczba 9 jest już wyrzucona z tablicy przez 3. Ostatnią rozważaną tu liczbą jest 11 o kwadracie równym 121. Liczba 121 znajduje się na pozycji ( 121-1 ) / 2 = 60:

p 4 = p 3 + 2 = 9 + 2 = 11
q 4 = q 2 + 20 = 40 + 20 = 60

W tablicy ta pozycja już nie występuje (indeksy kończą się na wartości 40 ), zatem kończymy. W S  pozostały jedynie liczby pierwsze. Na koniec wyprowadźmy wzory rekurencyjne dla kolejnych wartości p  oraz q. W tym celu wystarczy zauważyć prostą zależność (dla dociekliwych - wynika ona z rozkładu kwadratów liczb nieparzystych na sumę różnic - patrz: całkowity pierwiastek kwadratowy ):

Kolejne p  powstaje z poprzedniego przez dodanie 2. Kolejne q powstaje z poprzedniego przez dodanie 2 ( p-1 ):
i p i 2 ( p i-1 ) q i
0 3   4
1 3 + 2 = 5 2 × ( 5 - 1 ) = 8 4 + 8 = 12
2 5 + 2 = 7 2 × ( 7 - 1 ) = 12 12 + 12 = 24
3 7 + 2 = 9 2 × ( 9 - 1 ) = 16 24 + 16 = 40
4 9 + 2 = 11 2 × ( 11 - 1 ) = 20 40 + 20 = 60

Zatem możemy zapisać wzór rekurencyjny:

p 0 = 3, q 0 = 4  – wartości startowe

Dla i > 0:

p i = p i -1 + 2
q i = q i-1 + 2 ( p i - 1 )

Po tych rozważaniach przystępujemy do zapisu algorytmu.

Algorytm ulepszonego sita Eratostenesa

Wejście:

n  –   liczba określająca górny kraniec przedziału poszukiwania liczb pierwszych, nN, n  > 1.

Wyjście:

Kolejne liczby pierwsze w przedziale od 2 do n.

Zmienne pomocnicze:

S  –  tablica wartości logicznych. S [ i ]  ∈ { false, true }, dla i  = 1, 2, ..., n/2 - 1.
i, k  – przebiega przez indeksy S [ i  ]. iN.
p, q  – odstęp wielokrotności oraz pierwsza wielokrotność, p, qN.
m  – połowa z n, mN.

Lista kroków:

K01: Jeśli n  jest nieparzyste,
to n  ←  n  = 1
n sprowadzamy do parzystego
K02: m  ←  n  shr 1 m to połowa z n
K03: Dla i  = 1, 2, ..., m  - 1
wykonuj S [ i ] ← true
w S są początkowo wszystkie liczby nieparzyste
K04: i ← 1 indeks kolejnych liczb liczb pierwszych w S
K05: p  ← 3;  q  ← 4 odstęp 3, pierwsza wielokrotność 4 ( 9 )
K06: Jeśli S [ i ] = false,
to idź do kroku K11
przeskakujemy liczby wyrzucone z S
K07: k  ← q w k indeks pierwszej wielokrotności liczby 2i = 1
K08: Dopóki k  < m,
wykonuj kroki K09...K10
wyrzucamy z S wielokrotności
K09:     S [ k ] ← false  
K10:     kk  = p wyznaczamy pozycję kolejnej wielokrotności, przesuniętą o odstęp p
K11: i  ← i  + 1 indeks następnej liczby w S
K12: p  ← p  + 2 zwiększamy odstęp wielokrotności
K13: q  ← q  + ( p  shl 1 ) - 2 wyznaczamy pierwszą wielokrotność
K14: Jeśli q  < m,
to idź do kroku K06
 
K15: Pisz 2 pierwsza liczba pierwsza wyprowadzana bezwarunkowo
K16: Dla i  = 1, 2, ..., m - 1,
wykonuj
krok K17
przeglądamy S wypisując pozostałe w niej liczby pierwsze
K17:     Jeśli S [ i ] = true,
    to pisz 2i  + 1
 
K18: Zakończ  

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program w pierwszym wierszu czyta liczbę n  i w następnych wierszach wypisuje kolejne liczby pierwsze zawarte w przedziale od 2 do n.
Pascal
// Program: 0014
// Sito Eratostenesa
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

type
 Tbarray = array of boolean;

var i, k, p, q, n, m : longword;
  S      : Tbarray;

begin
 readln ( n );
 if n and 1 = 1 then inc ( n );
 m := n shr 1;
 setlength ( S, m+1 );
 for i := 1 to m - 1 do S [ i ] := true;
 i := 1; p := 3; q := 4;
 repeat
  if S [ i ] then
  begin
   k := q;
   while k < m do
   begin
    S [ k ] := false; inc ( k, p );
   end;
  end;
  inc ( i ); inc ( p, 2 );
  inc ( q, ( p shl 1 ) - 2 );
 until q >= m;
 write ( 2, ' ' );
 for i := 1 to m - 1 do if S [ i ] then write ( ( i shl 1 ) + 1, ' ' );
 writeln;
end.
C++
// Program: 0014
// Sito Eratostenesa
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )
{
 unsigned int i, k, p, q, n, m;
 bool * S;

 cin >> n;
 if( n & 1 ) n++;
 m = n >> 1;
 S = new bool [ m + 1 ];
 for( i = 1; i < m; i++ ) S [ i ] = true;
 i = 1; p = 3; q = 4;
 do
 {
  if( S [ i ] )
  {
   k = q;
   while( k < m )
   {
    S [ k ] = false; k += p;
   }
  }
  i++; p += 2;
  q += ( p << 1 ) - 2;
 } while( q < m );
 cout << 2 << " ";
 for( i = 1; i < m; i++ )
  if( S [ i ] ) cout << ( i << 1 ) + 1 << " ";
 cout << endl;
 delete [ ] S;
 return 0;
}
Basic
' Program: 0014
' Sito Eratostenesa
' Data  : 17.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Uinteger i, k, p, q, n, m

Input n
If n And 1 = 1 Then n += 1
m = n Shr 1

Dim As Byte S ( m + 1 )

For i = 1 To m - 1:
 S ( i ) = 1:
Next
i = 1: p = 3: q = 4
Do
 If S ( i ) = 1 Then
  k = q
  While k < m
   S ( k ) = 0: k += p
  Wend
 End If
 i += 1: p += 2:
 q += ( p Shl 1 ) - 2
Loop Until q >= m
Print 2;" ";
For i = 1 To m - 1
 If S ( i ) = 1 Then
  Print ( i Shl 1 ) + 1;" ";
 End If
Next
Print
End
Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 3

Autorem prezentowanego algorytmu jest chiński informatyk Xuedong Luo. W rozwiązaniu 2 zbiór liczbowy ograniczyliśmy do liczb nieparzystych. Teraz pójdziemy dalej i wrzucimy z tego zbioru dodatkowo wszystkie liczby podzielne przez 3. W efekcie nasz zbiór S przybierze postać:

Wartość indeksu i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... i n i p ... m
S [ i ] odpowiada liczbie: 5 7 11 13 17 19 23 25 29 31 35 37 41 43 47 49 53 55 59 61 ... 3i n+2 3i p+1   n
gdzie:
i n
  – indeks nieparzysty,
i p  – indeks parzysty.

Element S [ i ] odwzorowuje liczbę niepodzielną ani przez 2, ani przez 3. Wartość liczby określamy w zależności od tego, czy indeks i  jest parzysty, czy nieparzysty:

S [ i n  ] → 3i n  + 2
S [ i p  ] → 3i p + 1

Dodatkowe założenie obejmuje n, które powinno spełniać równanie:

n  = 3m  + 2, gdzie m  jest liczbą nieparzystą

Algorytm wyrzuca ze zbioru S wszystkie wielokrotności początkowych liczb. Najpierw wyznaczana jest pozycja kwadratu liczby na podstawie poprzedniej pozycji. W dalszej kolejności algorytm wyznacza wszystkie pozycje wielokrotności liczby począwszy od jej kwadratu i pomijając wielokrotności podzielne przez 2 lub przez 3. Elementy zbioru S znajdujące się na tych pozycjach są zaznaczane jako wyrzucone.

Algorytm jest trochę trudny do zrozumienia, lecz działa znakomicie. Zaletą jest zmniejszone 3 krotnie zapotrzebowanie na pamięć w stosunku do podstawowego algorytmu Euklidesa. Przy określaniu n  pamiętaj, iż musi spełniać zależność n  = 3m  + 2, gdzie m  jest liczbą nieparzystą. W przeciwnym razie ostatnie liczby pierwsze mogą nie zostać wyliczone.

Algorytm ulepszonego sita Eratostenesa

Wejście:

n  –   liczba określająca górny kraniec przedziału poszukiwania liczb pierwszych, nN, n  > 4, n  = 3m  + 2, gdzie m  jest liczbą nieparzystą.

Wyjście:

Kolejne liczby pierwsze w przedziale od 2 do n.

Zmienne pomocnicze:

m  – ilość elementów w zbiorze S. m N, m  = [ ( n - 2 ) / 3 ].
S  –  tablica wartości logicznych. S [ i ]  ∈  { false, true }, dla i  = 1, 2, ..., m.
c  – pozycja pierwszej wielokrotności, wskazuje kwadrat liczby, cN.
q  – górna granica pozycji liczb, których wielokrotności są usuwane ze zbioru, qN.
k, t, ij  – zmienne służą do wyznaczania pozycji następnych wielokrotności. k, t, ijN.
i, j  – indeksy elementów S, i, j N.

Lista kroków:

K01: m  ← ( n  - 2 ) div 3 obliczamy liczbę elementów w S
K02: Dla i  = 1, 2, ..., m:
wykonuj
S [ i ] ← true
w zbiorze S są początkowo wszystkie liczby
K03: c  ← 0 c będzie wskazywało pozycję kwadratu kolejnej liczby w zbiorze
K04: k  ← 1; t  ← 2 Zmienne pomocnicze:
K05: q  ← [ sqr ( n )/3 ] granica pozycji liczb, których wielokrotności eliminujemy
K06: Dla i  = 1, 2, ..., q:
wykonuj kroki K07...K15
w pętli wyznaczamy pozycje liczb do usunięcia
K07:     k  ← 3 - k  
K08:     c  ← c  + 4k × i pozycja kwadratu liczby o indeksie i
K09:     j  ← c do wyrzucania liczb posłuży indeks j
K10:     ij  ← 2i × ( 3-k  ) + 1  
K11:     t  ← t  + 4k  
K12:     Dopóki j  ≤ m,
    wykonuj kroki K13...K15
pętla usuwająca liczby
K13:         S [ j ] ← false; usuwamy j-tą liczbę
K14:         j  ← j  + ij ;  obliczamy pozycję następnej do usunięcia liczby
K15:         ij  ← t  - ij  
K16: Pisz 2 3 dwie początkowe liczby pierwsze wyprowadzamy bezwarunkowo
K17: Dla i  = 1, 2, ..., m:
wykonuj
kroki K18...K19
przeglądamy zbiór S
K18:     Jeśli S [ i ] = false,
    to następny obieg pętli K17
pomijamy liczby usunięte
K19:     Jeśli i  nieparzyste,
    to pisz 2i  + 2
    inaczej pisz 2i  + 1
inaczej wyprowadzamy wartości liczb, które w zbiorze pozostały
K20: Zakończ  

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program w pierwszym wierszu czyta liczbę n  = 3m  + 2, gdzie m jest liczbą nieparzystą. Jeśli n  nie spełnia warunku, to program odpowiednio dopasuje n  i m, co może skutkować powiększeniem przedziału wyszukiwania liczb.
Pascal
// Sito Eratostenesa
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

type
 Tbarray = array of boolean;

var
 c, k, t, q, m, n, i, j, ij : longword;
 S : Tbarray;

begin
 readln ( n );
 m := n div 3;
 if( m and 1 ) = 0 then inc ( m ); 
 setlength ( S, m+1 );
 c := 0; k := 1; t := 2;
 q := round ( sqrt ( n ) ) div 3;
 for i := 1 to m do S [ i ] := true;
 for i := 1 to q do
 begin
  k := 3 - k;
  inc ( c, ( k shl 2 ) * i );
  j := c;
  ij := ( i shl 1 ) * ( 3 - k ) + 1;
  inc ( t, k shl 2 );
  while j <= m do
  begin
   S [ j ] := false;
   inc ( j, ij );
   ij  := t - ij;
  end;
 end;
 write ( 2, ' ', 3, ' ' );
 for i := 1 to m do
  if S [ i ] then
  begin
   if( i and 1 ) = 1 then write ( 3 * i + 2 )
   else          write ( 3 * i + 1 );
   write ( ' ' );
  end;
 writeln;
end.
C++
// Sito Eratostenesa
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main( )
{
 unsigned int c, k, t, q, m, n, i, j, ij;
 bool * S;

 cin >> n;
 m = n / 3;
 if( ! ( m & 1 ) ) m++; 
 
 S = new bool [ m + 1 ];
 
 c = 0; k = 1; t = 2;
 q = ( ( unsigned int )sqrt ( n ) ) / 3;
 for( i = 1; i <= m; i++ ) S [ i ] = true;
 for( i = 1; i <= q; i++ )
 {
  k = 3 - k;
  c += ( k << 2 ) * i;
  j = c;
  ij = ( i << 1 ) * ( 3 - k ) + 1;
  t += k << 2;
  while( j <= m )
  {
   S [ j ] = false;
   j  += ij;
   ij  = t - ij;
  }
 }
 cout << 2 << " " << 3 << " ";
 for( i = 1; i <= m; i++ )
  if( S [ i ] )
  {
   if( i & 1 ) cout << 3 * i + 2;
   else    cout << 3 * i = 1;
   cout << " ";
  }
 cout << endl;
 delete [ ] S;
 return 0;
}
Basic
' Sito Eratostenesa
' Data  : 17.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Uinteger c, k, t, q, m, n, i, j, ij

Input n
m = n \ 3
if( m And 1 ) = 0 Then m += 1 
 
Dim As Byte S ( m + 1 )

c = 0: k = 1: t = 2
q = Cuint ( Sqr ( n ) ) \ 3
For i = 1 To m: S ( i ) = 1: Next
For i = 1 To q
 k = 3 - k
 c += ( k Shl 2 ) * i
 j = c
 ij = ( i Shl 1 ) * ( 3 - k ) + 1
 t += k Shl 2
 While j <= m
  S ( j ) = 0
  j  += ij
  ij  = t - ij
 Wend
Next
Print 2;" ";3;" ";
For i = 1 To m
 If S ( i ) = 1 Then
  if( i And 1 ) = 1 Then
   Print 3 * i + 2;
  Else
   Print 3 * i + 1;
  End If
  Print " ";
 End If
Next
Print
End
Wynik:
100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.