Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

NWD - algorytm Euklidesa

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

Dla danych dwóch liczb naturalnych a i b należy znaleźć największą liczbę naturalną c, która dzieli bez reszty liczbę a i dzieli bez reszty liczbę b.


Liczba c o powyższej własności nosi nazwę NWD – największego wspólnego dzielnika a i b (ang. GCD –  greatest common divisor). NWD znajdujemy za pomocą znanego algorytmu Euklidesa, będącego jednym z najstarszych algorytmów, ponieważ pojawił się on w dziele Elementy napisanym przez Euklidesa około 300 p.n.e. Właściwie Euklides nie podał algorytmu dla liczb, lecz dla dwóch odcinków. Chodziło w nim o znalezienie wspólnej miary (czyli odcinka jednostkowego), która mogłaby posłużyć do  zmierzenia obu danych odcinków – wspólna miara odkłada się w  każdym z odcinków całkowitą liczbę razy.

Rozwiązanie 1

Euklides wykorzystał prosty fakt, iż NWD liczb ab dzieli również ich różnicę. Zatem od większej liczby odejmujemy w pętli mniejszą dotąd, aż obie liczby się zrównają. Wynik to NWD dwóch wyjściowych liczb.

Algorytm Euklidesa

Wejście:

a, b : liczby naturalne, których NWD poszukujemy; ab ∈ N.

Wyjście:

NWD liczb ab.

Lista kroków:

K01: Dopóki ab:
   wykonuj krok K02
K02:  Jeśli a < b,
    to   bb-a ; od większej liczby odejmujemy
    inaczej aa-b ; mniejszą aż się zrównają
K03: Pisz a      ; wtedy dowolna z nich jest NWD
K04: Zakończ

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza dwie liczby a i b, a następnie wypisuje w następnym wierszu ich NWD. Żadna z liczb a i b nie może wynosić 0 – wtedy różnica nie zmienia większej z nich i program działa w nieskończoność. Niedogodność tę da się prosto zlikwidować –  proponuję to jako ćwiczenie dla czytelników.
Pascal
// NWD - wersja z odejmowaniem
// Data  : 12.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

var a,b : cardinal;

begin
 readln(a,b);
 while a <> b do
  if a < b then b := b-a
  else     a := a-b;
 writeln(a);
end.
C++
// NWD - wersja z odejmowaniem
// Data  : 12.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned int a,b;

 cin >> a >> b;
 while(a != b)
  if(a < b) b -= a;
  else   a -= b;
 cout << a << endl;
 return 0;
}
Basic
' NWD - wersja z odejmowaniem
' Data  : 12.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Uinteger a,b

Input a,b
While a <> b
 If a < b Then b -= a: Else: a -= b
Wend
Print a
End
Python (dodatek)
# NWD - wersja z odejmowaniem
# Data  : 03.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#----------------------------

arr = input().split(" ")
a = int(arr[0])
b = int(arr[1])
while a != b:
  if a < b: b -= a
  else: a -= b
print(a)
Wynik:
18 24
6

Algorytm Euklidesa
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

a =
b =Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 2

Pierwsze rozwiązanie problemu znajdowania NWD jest złe z punktu widzenia efektywności. Wyobraźmy sobie, iż a jest równe 4 miliardy, b jest równe 2. Pętla odejmująca będzie wykonywana dotąd, aż zmienna a zrówna się ze zmienną b, czyli w tym przypadku 2 miliardy razy – trochę dużo. Tymczasem można wykorzystać operację reszty z dzielenia. Mniejszą liczbę można odjąć od większej liczby tyle razy, ile wynosi iloraz całkowity tych liczb. Po odejmowaniu pozostaje reszta z dzielenia – a Euklides właśnie zauważył, iż NWD dzieli również różnicę danych liczb, czyli:

NWD(a,b) = NWD(a mod bb)

Ponieważ reszta zawsze jest mniejsza od dzielnika, wymieniamy a z b, b z a mod b. Jeśli otrzymamy wynik b = 0, to w a jest ostatni dzielnik dzielący bez reszty różnicę.

Algorytm Euklidesa

Wejście:

ab : liczby naturalne, których NWD poszukujemy, ab ∈ N.

Wyjście:

NWD liczb a i b.

Zmienne pomocnicze:

t : tymczasowo przechowuje dzielnik, t ∈ N.

Lista kroków:

K01: Dopóki b ≠ 0:
   wykonuj kroki K02…K04
K02:  tb    ; zapamiętujemy dzielnik
K03:  ba mod b ; reszta z dzielenia staje się dzielnikiem
K04:  at    ; poprzedni dzielnik staje się dzielną
K05: Pisz a    ; NWD jest ostatnią dzielną
K06: Zakończ

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza dwie liczby a i b, a następnie wypisuje w następnym wierszu ich NWD.
Pascal
// NWD - wersja z resztą z dzielenia
// Data  : 12.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------

program prg;

var a, b, t : cardinal;

begin
 readln(a, b);
 while b <> 0 do
 begin
  t := b;
  b := a mod b;
  a := t;
 end;
 writeln(a);
end.
C++
// NWD - wersja z resztą z dzielenia
// Data  : 12.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned int a, b, t;

 cin >> a >> b;
 while(b)
 {
  t = b;
  b = a % b;
  a = t;
 }
 cout << a << endl;
 return 0;
}
Basic
' NWD - wersja z resztą z dzielenia
' Data  : 12.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------

Dim As Uinteger a, b, t

Input a, b
While b
 t = b
 b = a Mod b
 a = t
Wend
Print a
End
Python (dodatek)
# NWD - wersja z resztą z dzielenia
# Data  : 12.03.2008
# (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
#----------------------------------

arr = input().split(" ")
a = int(arr[0])
b = int(arr[1])
while b:
  t = b
  b = a % b
  a = t
print(a)
print()

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 3

Istnieje algorytm znajdowania NWD, w którym nie wykonuje się dzieleń – są one kłopotliwe dla małych procesorów, np. dla kontrolerów jednoukładowych, i zajmują stosunkowo dużo czasu procesora. Algorytm ten wykorzystuje fakt, iż wszystkie liczby są przechowywane w komputerze w postaci ciągu bitów. Operacje dzielenia z resztą zastępuje się przesunięciami bitów, które są proste w realizacji i wykonywane szybko, nawet na najprostszym sprzęcie komputerowym. W efekcie otrzymujemy około 60% przyrost szybkości wyznaczania NWD w stosunku do standardowego algorytmu Euklidesa. Opisywany algorytm nosi nazwę binarnego algorytmu NWD (ang. binary GCD algorithm).

Algorytm redukuje problem znajdowania NWD przez stosowanie poniższych równoważności:

 1. NWD(0, b) = b, ponieważ każda liczba naturalna dzieli zero, a b jest największą liczbą dzielącą b. Podobnie NWD(a, 0) = a. Natomiast NWD(0, 0) nie jest zdefiniowane.
 2. Jeśli liczby a i b są parzyste, to
  NWD(ab) = 2 × NWD(a / 2,b / 2),
  ponieważ obie posiadają wspólny podzielnik 2.
 3. Jeśli liczba a jest parzysta, a liczba b jest nieparzysta, to
  NWD(ab) = NWD(a / 2, b),
  ponieważ 2 nie jest wspólnym podzielnikiem i można go pominąć. Podobnie jest w przypadku odwrotnym, gdy a jest nieparzyste, a b jest parzyste, wtedy
  NWD(ab) = NWD(ab / 2).
 4. Jeśli obie liczby a i b są nieparzyste i a ≥ b, to
  NWD(ab) = NWD((a − b) / 2, b),
  inaczej jeśli obie są nieparzyste i a < b, to
  NWD(ab) = NWD((b - a) / 2, a).
  Takie same operacje wykonuje w pętli podstawowy algorytm Euklidesa – od większej liczby odejmuje mniejszą. Podzielenie różnicy przez 2 daje zawsze liczbę całkowitą, ponieważ odejmowane są dwie liczby nieparzyste.
 5. Kroki 3 i 4 należy powtarzać aż do otrzymania b = 0. Wtedy NWD jest równy 2k × a, gdzie k jest liczbą wspólnych czynników 2 wyeliminowanych w kroku 2. Mnożenie 2k wykonujemy przez przesunięcie bitów zmiennej a o k pozycji w lewo.

Algorytm Euklidesa

Wejście:

a, b : liczby naturalne, których NWD poszukujemy, ab ∈ Z.

Wyjście:

NWD liczb a i b.

Zmienne pomocnicze:

k : przechowuje liczbę wspólnych podzielników 2, k ∈ Z.
r : wykorzystywane do przechowywania różnicy a b, r ∈ Z.

Lista kroków:

K01: Jeśli a = 0,   ; NWD(0,b) = b
   to pisz b i zakończ
K02: Jeśli b = 0,   ; NWD(a,0) = a
   to pisz a i zakończ
K03: k ← 0 ; inicjujemy liczbę wspólnych podzielników 2
K04: Dopóki a i b są parzyste: ; usuwamy z a i b wspólne czynniki 2,
   wykonuj kroki K05…K07   ; zapamiętując ich liczbę w k
K05:  aa shr 1;  ; przesuwamy bity a o 1 w prawo
K06:  bb shr 1   ; przesuwamy bity b o 1 w prawo
K07:  kk + 1
K08: Jeśli a = 0,   ; NWD(0,b) = b
   to ab i idź do kroku K18
K09: Dopóki a jest parzyste: ; eliminujemy podzielniki 2 z a
   wykonuj aa shr 1
K10: Dopóki b jest parzyste, ; eliminujemy podzielniki 2 z b,
   wykonuj bb shr 1 ; teraz a i b są nieparzyste
K11: Jeśli ab, to idź do kroku K16
K12: r ← (b - a) shr 1 ; NWD(a,b) = NWD((b-a)/2,a)
K13: ba       ; zamieniamy b z a
K14: ar       ; a z różnicą r
K15: Idź do kroku K17
K16: a ← (a - b) shr 1 ; NWD(a,b) = NWD((a-b)/2,b)
K17: Jeśli b ≠ 0, to idź do kroku K08
K18: Jeśli k > 0,   ; przesuwamy bity a o k pozycji
   to aa shl k  ; w lewo → mnożenie przez 2k
K19: Pisz a
K20: Zakończ

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza dwie liczby a i b, a następnie wypisuje w następnym wierszu ich NWD.
Pascal
// NWD - wersja binarna z przesuwem bitów
// Data  : 13.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

program prg;

var a, b, k, r : cardinal;

begin
 readln(a, b);
 if(a = 0) or (b = 0) then writeln(a or b)
 else
 begin
  k := 0;
  while((a or b) and 1) = 0 do
  begin
   a := a shr 1;
   b := b shr 1;
   inc (k);
  end;
  repeat
   if a = 0 then
   begin
    a := b;
    break;
   end;
   while(a and 1) = 0 do a := a shr 1;
   while(b and 1) = 0 do b := b shr 1;
   if a < b then
   begin
    r := (b - a) shr 1;
    b := a;
    a := r;
   end
   else a := (a - b) shr 1;
  until b = 0;
  if k > 0 then a := a shl k;
  writeln(a);
 end;
end.
C++
// NWD - wersja binarna z przesuwem bitów
// Data  : 14.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned int a, b, k, r;

 cin >> a >> b;
 if(!a || !b) cout << (a | b) << endl;
 else
 {
  for(k = 0; !((a | b) & 1); k++)
  {
   a >>= 1;
   b >>= 1;
  }
  do
  {
   if(!a)
   {
    a = b; break;
   }
   while(!(a & 1)) a >>= 1;
   while(!(b & 1)) b >>= 1;
   if(a < b)
   {
    r = (b - a) >> 1;
    b = a;
    a = r;
   }
   else a = (a - b) >> 1;
  } while(b);
  if(k) a <<= k;
  cout << a << endl;
 }
 return 0;
}
Basic
' NWD - wersja binarna z przesuwem bitów
' Data  : 13.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------------------

Dim As Uinteger a, b, k, r

Input a, b
if(a = 0) Or (b = 0) Then
  Print a Or b
Else
 k = 0
 while((a Or b) And 1) = 0
  a = a Shr 1
  b = b Shr 1
  k += 1
 Wend
 Do
  If a = 0 Then
   a = b
   Exit Do
  End If
  while(a And 1) = 0: a = a Shr 1: Wend
  while(b And 1) = 0: b = b Shr 1: Wend
  If a < b Then
   r = (b - a) Shr 1
   b = a
   a = r
  Else
   a = (a - b) Shr 1
  End If
 Loop Until b = 0
 If k > 0 Then a = a Shl k
 Print a
End If
End
Python (dodatek)
# NWD - wersja binarna z przesuwem bitów
# Data  : 03.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# ---------------------------------------

arr = input().split(" ")
a = int(arr[0])
b = int(arr[1])
if not a or not b:
  print(a | b)
else:
  k = 0
  while not ((a | b) & 1):
    a >>= 1
    b >>= 1
    k += 1
  while True:
    if not a:
      a = b
      break
    while not (a & 1): a >>= 1
    while not (b & 1): b >>= 1
    if a < b:
      r = (b - a) >> 1
      b = a
      a = r
    else:
      a = (a - b) >> 1
    if not b: break
  if k: a <<= k
  print(a)
print()

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.