Liczby pierwsze – sito Atkina Bernsteina


Tematy pokrewne
Przedziały liczbowe i liczby
Liczby parzyste i nieparzyste
Liczby podzielne lub niepodzielne przez zadane podzielniki
Ciągi arytmetyczne
NWD – algorytm Euklidesa
Liczby względnie pierwsze
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Odwrotność modulo – rozszerzony algorytm Euklidesa
Liczby pierwsze – generacja przez sprawdzanie podzielności
Liczby pierwsze – generacja sitem Eratostenesa
Liczby pierwsze – generacja sitem liniowym
Liczby pierwsze – generacja sitem Atkina-Bernsteina
Czynniki pierwsze – metoda próbnych dzieleń
Czynniki pierwsze – metoda Fermata
Pierwszość liczby naturalnej – algorytmy naiwne
Pierwszość liczby naturalnej – Chiński Test Pierwszości
Pierwszość liczby naturalnej – Małe Twierdzenie Fermata
Pierwszość liczby naturalnej – test Millera-Rabina
Liniowe generatory liczb pseudolosowych
Generator pseudolosowy Park-Miller
Generator pseudolosowy Mersenne Twister
Wbudowane generatory liczb pseudolosowych
Generowanie liczb pseudolosowych
Liczby Fibonacciego
System liczbowy Fibonacciego
Całkowity pierwiastek kwadratowy

 

Problem

W przedziale <2,n> znaleźć wszystkie liczby pierwsze (ang. primes).

 

 

Sito Atkina-Bernsteina (ang. Atkin-Bernstein Sieve) należy do nowoczesnych algorytmów wyszukujących liczby pierwsze w przedziale od 2 do zadanej liczby naturalnej n. Jest to zoptymalizowany algorytm w stosunku do starożytnego sita Eratostenesa, który najpierw wykonuje wstępne przetwarzanie zbioru liczb, a następnie wyrzuca z niego wszystkie wielokrotności kwadratów początkowych liczb pierwszych zamiast samych liczb pierwszych. Twórcami algorytmu są dwaj profesorowie University of Illinois w Chicago: Arthur Oliver Lonsdale Atkin – emerytowany profesor matematyki oraz Daniel Julius Bernstein – profesor matematyki, kryptolog i programista.

Przedstawiony poniżej algorytm i jego realizacja nie są optymalne. Umieściłem je tutaj ze względów dydaktycznych. Prawdziwą implementację sita Atkina można znaleźć na stronie domowej prof. Bernsteina, czyli u źródeł i tam odsyłam wszystkich zainteresowanych tym tematem.

W przeciwieństwie do sita Eratostenesa, sito Atkina-Bernsteina rozpoczyna pracę ze zbiorem S, w którym wszystkie liczby są zaznaczone jako złożone (czyli nie pierwsze). Ma to sens, ponieważ algorytm ignoruje kompletnie liczby podzielne przez 2, 3 lub 5. Zaoszczędzamy czas na wyrzucaniu ich ze zbioru.

Algorytm opiera swoje działanie na następujących faktach matematycznych:

 

Algorytm sita Atkina-Bernsteina

Wejście
n     liczba określająca górny kraniec przedziału poszukiwania liczb pierwszych, n N, n > 4
Wyjście:

Kolejne liczby pierwsze w przedziale od 2 do n.

Zmienne pomocnicze
S  –  zbiór liczbowy. S ⊂ {5, 6, ..., n}
g   granica przetwarzania liczb w S[]. g N
x,y  – używane w równaniach kwadratowych. x,y N
xx,yy  – kwadraty x i y, xx,yy N
z  – rozwiązanie równania, z N
i  – indeks, i N
Lista kroków:
K01: Dla i = 5,6,...,n wykonuj S[i] ← false ; inicjujemy zbiór liczbowy – wszystkie liczby zaznaczamy jako liczby złożone
K02: g[√n] ; granica wyznaczania początkowych liczb pierwszych
K03: Dla każdego (x,y) z <1,g> x <1,g> wykonuj kroki K04...K12 ; szukamy rozwiązań równań kwadratowych
K04:     xx = x × x ; xx = x2
K05:     yy = y × y ; yy = y2
K06:     z ← (xx shl 2) + yy ; z = 4x2 + y2
K07:     Jeśli (zn) ∧ (z mod 12 = 1 ∨ z mod 12 = 5),
    to S[z] ← ¬ S[z]
; jeśli spełnione są warunki, to zmieniamy na przeciwny
; stan liczby w S
K08:     zz - xx ; z = 3x2 + y2
K09:     Jeśli (zn) ∧ (z mod 12 = 7), to S[z] ← ¬ S[z]  
K10:     Jeśli xy, to następny obieg pętli K03 ; ostatnie równanie sprawdzamy tylko dla x > y
K11:     zz - (yy shl 1) ; z = 3x2 - y2
K12:     Jeśli (zn) ∧ ( z mod 12 = 11),  to S[z] ← ¬ S[z]  
K13: Dla i = 5,6,...,g wykonuj kroki K14...K18 ; eliminujemy liczby złożone sitem
K14:     Jeśli S[i] = false, to następny obieg pętli K13  
K15:     xx = i × i;   zxx ; z S eliminujemy wielokrotności kwadratów liczb pierwszych
K16:     Dopóki zn wykonuj kroki K17...K18  
K17:         S[z] ← false  
K18:         zz + xx  
K19: Pisz 2 3 ; dwie pierwsze liczby wyprowadzamy bezwarunkowo
K20: Dla i = 5,6,...,n wykonuj krok K21 ; przeglądamy zbiór wypisując znalezione liczby pierwsze
K21:     Jeśli S[i], to pisz i  
K22: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program w pierwszym wierszu czyta liczbę n i w następnych wierszach wypisuje kolejne liczby pierwsze zawarte w przedziale od 2 do n.

 

Lazarus
// Sito Atkina-Bernsteina
// Data  : 21.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

type
 Tbarray = array of boolean;

var n,g,x,y,xx,yy,z,i : longword;
  S : Tbarray;

begin
 readln(n);
 setlength(S,n+1);
 for i := 5 to n do S[i] := false;
 g := round(sqrt(n));
 for x := 1 to g do
 begin
  xx := x * x;
  for y := 1 to g do
  begin
   yy := y * y;
   z := (xx shl 2) + yy;
   if (z <= n) and ((z mod 12 = 1) or (z mod 12 = 5)) then S[z] := not S[z];
   dec(z,xx);
   if (z <= n) and (z mod 12 = 7) then S[z] := not S[z];
   if (x > y) then
   begin
    dec(z,yy shl 1);
    if (z <= n) and (z mod 12 = 11) then S[z] := not S[z];
   end; 
  end;
 end;
 for i := 5 to g do
  if S[i] then
  begin
   xx := i * i;
   z := xx;
   while z <= n do
   begin
    S[z] := false;
    inc(z,xx);
   end;
  end;
 write(2,' ',3,' ');
 for i := 5 to n do
  if S[i] then write(i,' ');
 writeln;
end.
Code::Blocks
// Sito Atkina-Bernsteina
// Data  : 21.03.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned int n,g,x,y,xx,yy,z,i;
 bool * S;

 cin >> n;
 S = new bool[n+1];
 for(i = 5; i <= n; i++) S[i] = false;
 g = (unsigned int)(sqrt(n));
 for(x = 1; x <= g; x++)
 {
  xx = x * x;
  for(y = 1; y <= g; y++)
  {
   yy = y * y;
   z = (xx << 2) + yy;
   if((z <= n) && ((z % 12 == 1) || (z % 12 == 5))) S[z] = !S[z];
   z -= xx;
   if((z <= n) && (z % 12 == 7)) S[z] = !S[z];
   if(x > y)
   {
    z -= yy << 1;
    if((z <= n) && (z % 12 == 11)) S[z] = !S[z];
   } 
  }
 }
 for(i = 5; i <= g; i++)
  if(S[i])
  {
   xx = i * i;
   z = xx;
   while(z <= n)
   {
    S[z] = false;
    z += xx;
   }
  }
 cout << 2 << " " << 3 << " ";
 for(i = 5; i <= n; i++)
  if(S[i]) cout << i << " ";
 cout << endl;
 delete [] S;
 return 0;
}
Free Basic
' Sito Atkina-Bernsteina
' Data  : 21.03.2008
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Uinteger n,g,x,y,xx,yy,z,i

Input n

Dim As Byte S(n+1)

For i = 5 To n: S(i) = 0: Next
g = Cuint(Sqr(n))
For x = 1 To g
 xx = x * x
 For y = 1 To g
  yy = y * y
  z = (xx Shl 2) + yy
  If (z <= n) And ((z Mod 12 = 1) Or (z Mod 12 = 5)) Then S(z) = 1-S(z)
  z -= xx
  If (z <= n) And (z Mod 12 = 7) Then S(z) = 1-S(z)
  If (x > y) Then
   z -= yy Shl 1
   If (z <= n) And (z Mod 12 = 11) Then S(z) = 1-S(z)
  End If
 Next
Next
For i = 5 To g
 If S(i) = 1 Then
  xx = i * i
  z = xx
  While z <= n
   S(z) = 0
   z += xx
  Wend
 End If
Next
Print 2;" ";3;" ";
For i = 5 To n
 If S(i) Then Print i;" ";
Next
Print
End
Wynik
100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
 

Sito Atkina-Bernsteina
(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek

n =


...

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe