Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Pierwszość liczby naturalnej – algorytmy naiwne

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Problem

Należy sprawdzić, czy liczba naturalna p jest liczbą pierwszą.

Rozwiązanie 1

Liczba jest pierwsza (ang. prime), jeśli nie posiada dzielników (ang. divisors) innych poza 1 i sobą samą. Pierwsze rozwiązanie testu na pierwszość (ang. primality test) polega na próbnym dzieleniu liczby p przez liczby z przedziału od 2 do [√p(do części całkowitej z pierwiastka z p) i badaniu reszty z dzielenia. Powód takiego postępowania jest prosty – jeśli liczba p posiada czynnik większy od pierwiastka z p, to  drugi czynnik musi być mniejszy od pierwiastka, aby ich iloczyn był równy p. W przeciwnym razie iloczyn dwóch liczb większych od √p dawałby liczbę większą od p. Zatem wystarczy przebadać podzielność p  przez liczby z przedziału <2,[√p ]>, aby wykluczyć liczby złożone.

Algorytm sprawdzania pierwszości liczby naturalnej

Wejście:

p : liczba badana na pierwszość, p ∈ N, p > 1.

Wyjście:

TAK, jeśli p jest pierwsze lub NIE w przypadku przeciwnym.

Elementy pomocnicze:

g : granica sprawdzania podzielności p. g ∈ N.
i : kolejne podzielniki liczby p, i ∈ N,
sqr(x) : pierwiastek z x.

Lista kroków:

K01: g ← [sqr(p)] ; wyznaczamy granicę sprawdzania podzielności p
K02: Dla i = 2, 3, …, g: ; przebiegamy przez przedział <2,[√p]>
   wykonuj krok K03
K03:  Jeśli p mod i = 0, ; jeśli liczba z przedziału <2,[√p]> dzieli p,
    to pisz NIE i zakończ ; to p nie jest pierwsze
K04: Pisz TAK ; jeśli żadna liczba z <2,[√p]> nie dzieli p, p jest pierwsze
K05: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje w pierwszym wierszu liczbę p, a w drugim wierszu wypisuje słowo TAK, jeśli liczba p jest pierwsza lub NIE w przypadku przeciwnym. W programie zastosowano zmienne 64-bitowe, zatem zakres p jest dosyć duży. Jednakże dla wielkich liczb naturalnych test na pierwszość może zająć wiele czasu.
Pascal
// Badanie pierwszości
// Data  : 3.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

var g,i,p : qword;
  t : boolean;

begin
 readln(p);
 g := round(sqrt(p));
 t := true;
 i := 2;
 while i <= g do
 begin
  if p mod i = 0 then
  begin
   t := false; break;
  end;
  inc(i);
 end;
 if t then writeln('TAK')
 else   writeln('NIE');
end.
C++
// Badanie pierwszości
// Data  : 3.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned long long g,i,p;
 bool t;

 cin >> p;
 g = (unsigned long long)sqrt(p);
 t = true;
 for(i = 2; i <= g; i++)
 {
  if(p % i == 0)
  {
   t = false; break;
  }
 }
 if(t) cout << "TAK";
 else cout << "NIE";
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic

' Badanie pierwszości
' Data  : 3.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim As Ulongint g,i,p
Dim t As Byte

Input p
g = Culngint(Sqr(p))
t = 1
For i = 2 To g
 If p Mod i = 0 Then
  t = 0: Exit For
 End If
Next
If t = 1 Then
 Print "TAK"
Else
 Print "NIE"
End If
End
Python (dodatek)
# Badanie pierwszości
# Data  : 13.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import math

p = int(input())
g = int(math.sqrt(p))
t = True
for i in range(2,g+1):
  if not(p % i):
    t = False
    break
if t:
  print("TAK")
else:
  print("NIE")
Wynik:
10000000000037
TAK

100000000000031
TAK

1000000000000037
TAK

10000000000000061
TAK

100000000000000003
TAK

1000000000000000003
TAK

9223372036854775783
TAK

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 2

Liczba p jest liczbą pierwszą, jeśli nie dzieli się przez żadną liczbę pierwszą z przedziału <2,[√p]>. Wszystkie liczby pierwsze z wyjątkiem 2 są liczbami nieparzystymi. Możemy zatem w poprzednim algorytmie zmniejszyć dwukrotnie liczbę potrzebnych dzieleń, jeśli liczbę p będziemy dzielić przez kolejne liczby nieparzyste z przedziału <2,[√p]>. Oczywiście najpierw należy wykonać test podzielności przez 2.

Algorytm sprawdzania pierwszości liczby naturalnej

Wejście:

p : liczba badana na pierwszość, p ∈ N, p > 1.

Wyjście:

TAK, jeśli p jest pierwsze lub NIE w przypadku przeciwnym.

Elementy pomocnicze:

g : granica sprawdzania podzielności p. g ∈ N.
i : kolejne podzielniki liczby p. i ∈ N.
sqr(x) : pierwiastek z x.

Lista kroków:

K01: Jeśli p = 2,    ; liczba 2 jest pierwsza
   to idź do kroku K08
K02: Jeśli p mod 2 = 0, ; sprawdzamy podzielność przez 2
   to idź do kroku K10
K03: g ← [sqr(p)]    ; granica sprawdzania podzielności
K04: i ← 3       ; pierwszy podzielnik nieparzysty
K05: Dopóki i ≤ g,   ; w pętli sprawdzamy podzielność
   wykonuj kroki K06…K07 ; przez podzielniki nieparzyste
K06:  Jeśli p mod i = 0,
    to idź do kroku K10
K07:  i ← i+2     ; następny podzielnik nieparzysty
K08: Pisz "TAK"     ; p nie dzieli się, zatem jest pierwsze
K09: Zakończ
K10: Pisz "NIE"     ; p jest podzielne, zatem nie jest pierwsze
K11: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje w pierwszym wierszu liczbę p, a w drugim wierszu wypisuje słowo TAK, jeśli liczba p jest pierwsza lub NIE w przypadku przeciwnym.
Pascal
// Badanie pierwszości
// Data  : 3.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

var g,i,p : qword;
  t : boolean;

begin
 readln(p);
 t := true;
 if p > 2 then
 begin
  if p mod 2 = 0 then
   t := false
  else
  begin
   g := round(sqrt(p));
   i := 3;
   while i <= g do
   begin
    if p mod i = 0 then
    begin
     t := false;
     break;
    end;
    inc(i,2);
   end;
  end;
 end
 if t then writeln('TAK')
 else   writeln('NIE');
end.
C++
// Badanie pierwszości
// Data  : 3.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

typedef unsigned long long ulong;

int main()
{
 ulong g,i,p;
 bool t = true;

 cin >> p;
 if(p > 2)
 {
  if(p % 2 == 0) t = false;
  else
  {
   g = (ulong)sqrt(p);
   for(i = 3; i <= g; i += 2)
    if(p % i == 0)
    {
     t = false;
     break;
    }
  }
 }
 cout << (t ? "TAK": "NIE")
    << endl;
 return 0;
}
Basic
' Badanie pierwszości
' Data  : 3.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim As Ulongint g,i,p
Dim t As Byte

Input p
t = 1
If p > 2 Then
 If p Mod 2 = 0 Then
  t = 0
 Else
  g = Culngint(Sqr(p))
  For i = 3 To g Step 2
   If p Mod i = 0 Then
    t = 0
    Exit For
   End If
  Next
 End If
End If
If t = 1 Then
 Print "TAK"
Else
 Print "NIE"
End If
End
Python (dodatek)
# Badanie pierwszości
# Data  : 13.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# ---------------------------
import math

p = int(input())
t = True
if p > 2:
  if not (p % 2):
    t = False
  else:
    g = int(math.sqrt(p))
    for i in range(3,g+1,2):
      if not (p % i):
        t = False
        break
if t:
  print("TAK")
else:
  print("NIE")

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 3

Liczbę niezbędnych dzieleń można dalej ograniczyć, jeśli liczbę p  będziemy dzielić przez dzielniki:

2,3 oraz 6k±1, dla k = 1,2,…
6k±1 ∈ <2,[√p]>.

Dwa pierwsze dzielniki są początkowymi liczbami pierwszymi. Gdy wyeliminujemy czynniki 2 i 3, pozostałe liczby pierwsze muszą przybrać postać 6k±1. Wyjaśnienie jest bardzo proste:

6k  = 2×3×k   – liczby podzielne przez 2 lub 3 nie są pierwsze
6k±2 = 2×(3k±1) – liczby podzielne przez 2 nie są pierwsze
6k±3 = 3×(2k±1) – liczby podzielne przez 3 nie są pierwsze
6k±4 = 2×(3k±2) – liczby podzielne przez 2 nie są pierwsze

Pozostają liczby postaci:

6k±1, które mogą być pierwsze (ale nie muszą!). Jednakże liczb tych jest 1/3 w stosunku do pierwotnego algorytmu, co zaowocuje zmniejszeniem liczby wykonywanych dzieleń.

Algorytm sprawdzania pierwszości liczby naturalnej

Wejście:

p : liczba badana na pierwszość, p ∈ N, p > 1.

Wyjście:

TAK, jeśli p jest pierwsze lub NIE w przypadku przeciwnym.

Elementy pomocnicze:

g : granica sprawdzania podzielności p. g ∈ N.
i : podzielniki liczby p. i ∈ N.
k : mnożnik do wyznaczania podzielników postaci 6k±1. k  ∈ N.
d : zmienna pomocnicza do wyznaczania podzielników, d ∈ {false, true}.
sqr(x) : pierwiastek z x.

Lista kroków:

K01: g ← [sqr(p)] ; wyznaczamy granicę sprawdzania podzielności
K02: i ← 2    ; pierwszy dzielnik
K03: k ← 1    ; ustawiamy Elementy pomocnicze
   d ← false
K04: Dopóki ig:
   wykonuj kroki K05…K14
K05:  Jeśli p mod i = 0, ; sprawdzamy podzielność p przez i
    to idź do kroku K17
K06:  Jeśli i > 2, ; podzielniki > 3 generujemy wg wzoru 6k±1
    to idź do kroku K09
K07:  ii+1   ; podzielniki 2 i 3
K08:  Następny obieg pętli K04
K09:  d ← ¬ d   ; generujemy podzielnik i = 6k±1
K10:  i ← 6k
K11:  Jeśli d = true,
    to idź do kroku K14
K12:  kk+1
K13  ii+1
    i następny obieg pętli K04
K14  ii-1
K15: Pisz "TAK" ; p nie dzieli się przez żaden z dzielników
K16: Zakończ
K17: Pisz "NIE" ; p nie jest pierwsze
K18: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje w pierwszym wierszu liczbę p, a w drugim wierszu wypisuje słowo TAK, jeśli liczba p  jest pierwsza lub NIE w przypadku przeciwnym.
Pascal
// Badanie pierwszości
// Data  : 3.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

var i,g,k,p : qword;
  d,t : boolean;
begin
 readln(p);
 g := round(sqrt(p));
 i := 2;
 k := 1; d := false;
 t := true;
 while i <= g do
 begin
  if p mod i = 0 then
  begin
   t := false; break;
  end;
  if i > 2 then
  begin
   d := not d;
   i := (k shl 1)+(k shl 2);
   if d then dec(i)
   else
   begin
    inc(k); inc(i);
   end;
  end
  else inc(i);
 end;
 if t then writeln('TAK')
 else   writeln('NIE');
end.
C++
// Badanie pierwszości
// Data  : 3.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

typedef unsigned long long ulong;

int main()
{
 ulong i,g,k,p;
 bool d,t;

 cin >> p;
 g = (ulong)sqrt(p);
 i = 2;
 k = 1; d = false;
 t = true;
 while(i <= g)
 {
  if(p % i == 0)
  {
   t = false; break;
  }
  if(i > 2)
  {
   d = !d;
   i = (k << 1)+(k << 2);
   if(d) i--;
   else
   {
    k++; i++;
   }
  }
  else i++;
 }
 cout << (t ? "TAK": "NIE") << endl;
 return 0;
}
Basic
' Badanie pierwszości
' Data  : 3.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Dim As Ulongint i,g,k,p
Dim As Byte d,t

Input p
g = Culngint(Sqr(p))
i = 2
k = 1
d = 0
t = 1
While i <= g
 If p Mod i = 0 Then
  t = 0
  Exit While
 End If
 If i > 2 Then
  d = 1-d
  i = (k Shl 1)+(k Shl 2)
  If d = 1 Then
   i -= 1
  Else
   k += 1
   i += 1
  End If
 Else
  i += 1
 End If
Wend
If t = 1 Then
 Print "TAK"
Else
 Print "NIE"
End If
End
Python (dodatek)
# Badanie pierwszości
# Data  : 13.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# ---------------------------

import math

p = int(input())
g = int(math.sqrt(p))
i,k,d = 2,1,0
t = True
while i <= g:
  if not (p % i):
    t = False
    break
  if i > 2:
    d = 1-d
    i = (k << 1)+(k << 2)
    if d:
      i -= 1
    else:
      k += 1
      i += 1
  else:
    i += 1
if t:
  print("TAK")
else:
  print("NIE")

Badanie pierwszości
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

p =Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.