Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Liczby względnie pierwsze

SPIS TREŚCI

Problem

W przedziale liczb naturalnych należy wyszukać wszystkie liczby względnie pierwsze (ang. relatively prime integers) z zadaną liczbą p.


Liczba naturalna m jest względnie pierwsza (ang. coprime) z liczbą naturalną n wtedy i tylko wtedy, gdy NWD(m,n) = 1. Definicja ta oznacza, iż liczby n i m nie posiadają wspólnych podzielników za wyjątkiem 1.

Rozwiązanie

Przechodzimy przez kolejne liczby w przedziale . Dla każdej liczby obliczamy algorytmem Euklidesa jej NWD z  liczbą p. Jeśli wynikiem będzie 1, to obie liczby są względnie pierwsze, zatem wyprowadzamy tę liczbę z przedziału na wyjście.

Algorytm wyznaczania liczb względnie pierwszych

Wejście:

a : początek przedziału; a ∈ N.
b : koniec przedziału; b ∈ N.
p : liczba służąca do wyznaczenia w przedziale liczb z nią względnie pierwszych; p ∈ N.

Wyjście:

liczby z przedziału <a,b>, które są względnie pierwsze z liczbą p.

Elementy pomocnicze:

i : przebiega przez kolejne liczby w przedziale <a,b>; i ∈ N.
t
 : tymczasowo przechowuje dzielnik w algorytmie Euklidesa; t ∈ N.
ax
 : zmienna dla algorytmu Euklidesa; ax ∈ N.
bx
 : zmienna dla algorytmu Euklidesa; bx ∈ N.

Lista kroków:

K01: Dla i = a,a+1,…,b: ; przechodzimy przez kolejne
   wykonuj kroki K02…K08 ; liczby z przedziału
K02:  axi      ; zmienne dla algorytmu
K03:  bxp      ; Euklidesa
K04:  Dopóki bx ≠ 0:  ; wyznaczamy NWD(i,p)
    wykonuj kroki K05…K07
K05:   t bx
K06:   bxax mod bx
K07:   axt
K08:  Jeśli ax = 1,  ; NWD(i,p) = 1, zatem i jest
    to pisz i    ; względnie pierwsze z p
K09: Zakończ

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza trzy liczby ab i p, a następnie wypisuje wszystkie liczby w przedziale <a,b> względnie pierwsze p.
Pascal
// Liczby względnie pierwsze
// Data  : 14.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

var a,b,p,ax,bx,i,t : cardinal;

begin
 readln(a,b,p);
 for i := a to b do
 begin
  ax := i; bx := p;
  while bx <> 0 do
  begin
   t := bx;
   bx := ax mod bx;
   ax := t;
  end;
  if ax = 1 then write(i,' ');
 end;
 writeln;
end.
C++
// Liczby względnie pierwsze
// Data  : 14.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned int a,b,p,ax,bx,i,t;

 cin >> a >> b >> p;
 for(i = a; i <= b; i++)
 {
  ax = i; bx = p;
  while(bx)
  {
   t = bx;
   bx = ax%bx;
   ax = t;
  }
  if(ax == 1)
   cout << i << " ";
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Liczby względnie pierwsze
' Data  : 14.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Uinteger a,b,p,ax,bx,i,t

Input a,b,p
For i = a To b
 ax = i: bx = p
 While bx
  t = bx
  bx = ax Mod bx
  ax = t
 Wend
 If ax = 1 Then Print i;" ";
Next
Print
End
Python (dodatek)
# Liczby względnie pierwsze
# Data  : 04.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

arr = input().split()
a = int(arr[0])
b = int(arr[1])
p = int(arr[2])
for i in range(a,b+1):
  ax = i
  bx = p
  while bx:
    t = bx
    bx = ax%bx
    ax = t
  if ax: print(i,end=" ")
print()
Wynik:
1 100 60
1 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 49 53 59 61 67 71 73 77 79 83 89 91 97

Liczby względnie pierwsze
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

a =
b =
p =Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.