Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Liczby pierwsze – sito liniowe

SPIS TREŚCI

Problem

W przedziale liczb naturalnych <2, n> należy znaleźć wszystkie liczby pierwsze (ang. primes).

Rozwiązanie

W roku 1978 dwaj informatycy, David Gries z Cornell University oraz Jayadev Misra z University of Texas w Austin, opublikowali w ramach ACMs algorytm wyszukiwania liczb pierwszych, który działa w czasie liniowym O(n) i z tego powodu został nazwany sitem liniowym (ang. linear sieve). W porównaniu do algorytmu sita Eratostenesa, sito liniowe wyrzuca ze zbioru liczby złożone tylko jeden raz – sito Eratostenesa robi to  wielokrotnie, gdy wyrzucana liczba rozkłada się na różne czynniki pierwsze. Z  drugiej strony algorytm sita liniowego wykorzystuje intensywnie mnożenie, co  może powodować spadek jego efektywności dla małych n.

Algorytm operuje na zbiorze liczbowym S = {2,3,…,n}, w którym zdefiniowano dwie operacje:

usuń(S,i) – jest zdefiniowana dla liczby i ∈ S; S ← S\{i}

następne(S,i) – jest funkcją zdefiniowaną dla liczby i ∈ S, której wynikiem jest bezpośrednio następna liczba naturalna w S, większa od i.

W algorytmie wykorzystuje się twierdzenie:

Liczba złożona x może zostać jednoznacznie zapisana jako:

x = pk×q
gdzie:  p jest najmniejszą liczbą pierwszą dzielącą x bez reszty;
k ≥ 1;
p = q lub p jest mniejsze od najmniejszej liczby pierwszej, która dzieli q bez reszty.

Ponieważ w powyższy sposób nie można zapisać żadnej liczby pierwszej, zatem w  celu usunięcia ze zbioru S liczb złożonych, algorytm musi jedynie wygenerować wszystkie kombinacje trójek (p,q,k) i usunąć odpowiadające im liczby złożone x. Sztuka polega na uzyskaniu każdej kombinacji dokładnie jeden raz oraz w takiej kolejności, aby następna kombinacja mogła być efektywnie wyliczona z kombinacji bieżącej. W tym celu algorytm stosuje mocne uporządkowanie α dla liczb złożonych wyznaczanych przez trójki (p,q,k), indukowane uporządkowaniem leksykograficznym odpowiednich trójek (p,q,k).

Porządek α zdefiniowany jest następująco:

x = pk×q
x = pk×q
 
x α x <=>
p < p
p = pq < q
p = pq = qk < k

Poniższa tabelka przedstawia to uporządkowanie, jednocześnie wyjaśniając sposób pracy algorytmu. Wiersze zawierają kolejne wartości par (p, q) wraz z zawartością zbioru S przed usunięciem liczb złożonych zawierających te składniki p i q. Wartości liczb złożonych x = pk×q dla k = 1,2,3,4 zostały zaznaczone na czerwono.

 p q S
2
2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2
3
2 3 468 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
5
2 3 46810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
7
2 3 46810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
9
2 3 46810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
11
2 3 46810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
13
2 3 46810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
15
2 3 46810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3
3
2 3 468 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3
5
2 3 468 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3
7
2 3 468 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5
5
2 3 468 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
   2 3 468 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zasada działania algorytmu sita liniowego jest następująca: Za p i q przyjmujemy pierwszą liczbę zbioru. Za k przyjmujemy 1. Następnie w pętli generujemy liczby x = pk×q dla kolejnych k = 1,2,… do momentu, gdy x przekroczy n. Wygenerowane liczby x usuwamy ze zbioru. Wtedy za q przyjmujemy następną liczbę w zbiorze i całość powtarzamy. Jeśli pierwsze x, dla k = 1 wykracza poza n, to zmieniamy p i q na następną liczbę, która ze zbioru S nie została jeszcze wyrzucona. Algorytm kończymy, jeśli iloczyn p×q wykracza poza n. Z przedstawionej tablicy wynika jasno, iż każde x pojawia się tylko jeden raz, nie dochodzi więc do zbędnych przebiegów.

Algorytm sita liniowego

Wejście:

n : liczba określająca górny kraniec przedziału poszukiwania liczb pierwszych; n ∈ N, n > 1.

Wyjście:

Kolejne liczby pierwsze w przedziale od 2 do n.

Elementy pomocnicze:

S : zbiór liczbowy; S ⊂ {2,3,…,n}.
p : mnożnik – liczba pierwsza; p ∈ S.
q : mnożnik drugi; q ∈ S.
x : liczba złożona; x ∈ S.
i : liczba; i ∈ S.

Lista kroków:

K01: S ← {2,3,…,n} ; początkowo zbiór S zawiera wszystkie
          ; liczby z przedziału <2,n>
K02: p ← 2     ; pierwszy mnożnik
K03: Dopóki p×pn:
   wykonuj kroki K04…K11
K04:  qp    ; drugi mnożnik
K05:  Dopóki p×qn:
    wykonuj kroki K06…K10
K06:   xp×q  ; obliczamy liczbę złożoną
K07:   Dopóki xn: ; w pętli wyrzucamy ze zbioru liczby złożone
     wykonuj kroki K08…K09
K08:    usuń(S,x)
K09:    xp×x ; następna liczba złożona
K10:   qnastępne(S,q) ; za q przyjmujemy następną liczbę w zbiorze,
          ; które nie została jeszcze wyrzucona
K11:  pnastępne(S,p) ; za p przyjmujemy następną
          ; liczbę pierwszą ze zbioru
K12: Dla i = 2,3,…,n: ;przeglądamy zbiór i wypisujemy
   wykonuj krok K13 ; pozostałe w nim liczby pierwsze
K13:  Jeśli i ∈ S,
    to pisz i
K14: Zakończ

Przykładowe programy

 Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program w pierwszym wierszu czyta liczbę n i w następnych wierszach wypisuje kolejne liczby pierwsze zawarte w przedziale od 2 do n.
Pascal
// Sito Liniowe
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

type
 Tbarray = array of boolean;

var i, n, p, q, x : longword;
  S : Tbarray;

begin
 readln(n);
 setlength (S, n+1);
 for i := 2 to n do S[i] := true;
 p := 2;
 while p * p <= n do
 begin
  q := p;
  while p * q <= n do
  begin
   x := p * q;
   while x <= n do
   begin
    S[x] := false;
    x := p * x;
   end;
   repeat
    inc(q);
   until S[q];
  end;
  repeat
   inc(p);
  until S[p];
 end;
 for i := 2 to n do
  if S[i] then write(i, ' ');
 writeln;
end.
C++
// Sito Liniowe
// Data  : 17.03.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned int i, n, p, q, x;
 bool * S;

 cin >> n;
 S = new bool [n + 1];
 for(i = 2; i <= n; i++) S[i] = true;
 p = 2;
 while(p * p <= n)
 {
  q = p;
  while(p * q <= n)
  {
   x = p * q;
   while(x <= n)
   {
    S[x] = false;
    x *= p;
   }
   while(!S[++q]);
  }
  while(!S[++p]);
 }
 for(i = 2; i <= n; i++)
  if(S[i]) cout << i << " ";
 cout << endl;
 delete [] S;
 return 0;
}
Basic
' Sito Liniowe
' Data  : 17.03.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

Dim As Uinteger i, n, p, q, x

Input n

Dim As Byte S(n + 1)

For i = 2 To n: S(i) = 1: Next
p = 2
While p * p <= n
 q = p
 While p * q <= n
  x = p * q
  While x <= n
   S(x) = 0
   x *= p
  Wend
  Do
   q += 1
  Loop Until S(q) = 1
 Wend
 Do
  p += 1
 Loop Until S(p) = 1
Wend
For i = 2 To n
 If S(i) = 1 Then Print i;" ";
Next
Print
End
Python (dodatek)
# Sito Liniowe
# Data  : 11.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# ---------------------------

n = int(input())
S = [True, True]
for i in range(2, n + 1):
  S.append(True)
p = 2
while p * p <= n:
  q = p
  while p * q <= n:
    x = p * q
    while x <= n:
      S[x] = False
      x *= p
    while 1:
      q += 1
      if S[q]: break
  while 1:
    p += 1
    if S[p]: break
for i in range(2, n + 1):
  if S[i]: print(i, end=" ")
print()
Wynik:
100
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Sito Liniowe
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

n =Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.