Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega64

Porty we/wy

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Wprowadzenie

W rozdziale pojawiają się terminy angielskie Input Capture oraz Output Compare. Nie tłumaczyłem ich, ponieważ w języku polskim brak jest dobrych odpowiedników.

Termin Input Capture oznacza reakcję na zdarzenia, które mogą się pojawić w trakcie pracy mikrokontrolera. Reakcja ta polega na zapisaniu czasu wystąpienia tego zdarzenia, czyli na Rejestracji Czasu Zdarzenia Wejściowego. Odbywa się to w ten sposób, iż w momencie wykrycia zdarzenia (np. zmiany poziomu sygnału na określonej końcówce mikrokontrolera) następuje zapamiętanie w osobnym rejestrze stanu timera/licznika (stąd słowo Capture, które po angielsku oznacza "przechwycenie" lub "zarejestrowanie"). Stan ten jest znacznikiem czasu (ang. time-stamp), w którym wystąpiło zdarzenie i może być w różny sposób wykorzystywany w aplikacji.

Termin Output Compare odnosi się do zmiany stanu wybranej końcówki, jeśli wewnętrzny licznik odmierzy odpowiedni czas. Odbywa się to w ten sposób, iż stan licznika jest porównywany z rejestrem przechowującym znacznik czasu. Gdy licznik osiągnie wartość znacznika czasu, występuje zgodność porównania (ang. Compare Match) i w tym momencie mikrokontroler może wykonać różne operacje, np. zmienić stan logiczny określonej końcówki. Pozwala to generować różne przebiegi czasowe.

Wszystkie porty AVR posiadają możliwość pracy jako wejście lub wyjście danych, gdy używa się ich jako ogólne, cyfrowe porty wejścia/wyjścia. Oznacza to, iż kierunek pracy jednego portu (wejście lub wyjście) można zmieniać bez ryzyka niezamierzonej zmiany kierunku innych portów za pomocą instrukcji SBI i CBI. To samo dotyczy stanów wyjściowych (jeśli dany port pracuje jako wyjście) lub włączania/wyłączania oporników podciągających (ang. pull-up resistors). Każdy z buforów wyjściowych posiada symetryczne Parametry obciążenia z możliwością pochłaniania lub wyprowadzania prądu. Porty posiadają wystarczającą obciążalność do sterowania bezpośrednio wyświetlaczami LED. Wszystkie porty posiadają indywidualnie wybierane oporniki podciągające o oporności niezależnej od napięcia zasilającego. Wszystkie końcówki we/wy posiadają diody zabezpieczające zarówno do VCC jak i do masy, co zaznaczono na rysunku poniżej. Kompletną listę parametrów znajdziesz w rozdziale "Typowe Parametry  – TA = -40°C do 85°C".

obrazek

Wszystkie rejestry i odwołania do bitów w tym rozdziale są zapisane w sposób ogólny. Mała litera “x” reprezentuje literową nazwę portu, a mała litera "n" reprezentuje numer bitu. Jednakże, gdy stosuje się definicje rejestru lub bitu w programie, należy stosować precyzyjną postać nazwy. Na przykład PORTB3 dla bitu nr 3 w porcie B, tutaj ogólnie zapisanego jako PORTxn. Fizyczne rejestry we/wy i pozycje ich bitów opisane są dalej w tym rozdziale.

Dla każdego portu przydzielone są trzy adresy w pamięci we/wy, po jednym dla rejestru danych – PORTx (ang. Data Register), dla rejestru kierunku danych – DDRx (ang. Data Direction Register)   i dla rejestru portu wejściowego – PINx (ang. Port Input Pins). Rejestr portu wejściowego znajduje się w komórce pamięci we/wy, której zawartość można tylko odczytywać, natomiast pozostałe komórki portów danych i można odczytywać i zapisywać. Dodatkowo bit wyłączania oporników podciągających PUD (ang. Pull-up Disable) w rejestrze SFIOR po ustawieniu na jeden wyłącza funkcję podciągania dla wszystkich końcówek  we wszystkich portach.

Użycie portu we/wy jako ogólnego portu cyfrowego opisane jest w następnym podrozdziale. Większość końcówek portów jest multipleksowana z alternatywnymi funkcjami mikrokontrolera, co opisano w podrozdziale "Alternatywne funkcje Portu". Opis tych funkcji znajdziesz w dalszych rozdziałach.

Zauważ, iż włączenie alternatywnej funkcji na niektórych wyprowadzeniach portu nie wpływa na używanie innych wyprowadzeń w porcie jako ogólnego cyfrowego we/wy.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Porty jako ogólne, cyfrowe we/wy

Porty są dwukierunkowymi portami we/wy z opcjonalnymi, wewnętrznymi opornikami podciągającymi. Poniższy rysunek pokazuje funkcjonalny opis jednej z końcówek portu we/wy, tutaj ogólnie zwanej Pxn:

Uwaga: 1. WPx, WDx, RRx, RPx, i RDx są wspólne dla wszystkich końcówek w obrębie tego samego portu. clkI/O, SLEEP i PUD są wspólne dla wszystkich portów.


Konfigurowanie końcówki

Każda końcówka portu składa się z trzech bitów rejestrowych: DDxn, PORTxn i PINxn. Jak pokazano w podrozdziale "Opis rejestrów" bity DDxn są dostępne pod adresem we/wy DDRx, bity PORTxn pod adresem we/wy PORTx, a bity PINxn pod adresem we/wy PINx.

Bit DDxn w rejestrze DDRx wybiera kierunek pracy tej końcówki. Jeśli w DDxn jest zapisany stan logiczny 1, to Pxn zostaje skonfigurowane jako wyjście. Jeśli DDxn jest wyzerowane,, Pxn jest skonfigurowane jako końcówka wejścia.

Jeśli w PORTxn zostanie zapisany stan logiczny 1, gdy ta końcówka pracuje jako wejście, to uaktywniony będzie opornik podciągający. Aby wyłączyć opornik podciągający, należy wpisać do PORTxn zero lub skonfigurować tę końcówkę jako końcówkę wyjścia. Gdy warunek resetu staje się aktywny, końcówki portu przechodzą w stan wysokiej rezystancji, nawet jeśli nie pracuje żaden zegar.

Jeśli w PORTxn zostanie zapisany stan logiczny 1, gdy końcówka ta jest skonfigurowana jako końcówka wyjścia, to zostaje ona wysterowana w stan wysoki 1. Jeśli do PORTxn zostanie wpisane zero logiczne, gdy końcówka pracuje jako wyjście, to zostanie ona wysterowana w stan niski 0.

Gdy występuje przełączenie pomiędzy stanem wysokiej impedancji ({DDxn, PORTxn} = 0b00) a wyjściem w stanie wysokim 1 ({DDxn, PORTxn} = 0b11), musi pojawić się stan pośredni albo z włączonym opornikiem podciągającym ({DDxn, PORTxn} = 0b01), albo z wyjściem w stanie niskim ({DDxn, PORTxn} = 0b10). Zwykle stan z włączonym opornikiem podciągającym jest w pełni akceptowalny, ponieważ środowisko z wysoką impedancją nie zauważy różnicy pomiędzy mocnym wysterowaniem w stan wysoki a podciągnięciem za pomocą opornika. Jeśli tak nie jest, to można ustawić bit PUD w rejestrze SFIOR w celu wyłączenia oporników podciągających we wszystkich portach.

Przełączenie pomiędzy wejściem z podciąganiem oraz wyjściem w stanie niskim daje ten sam problem. Użytkownik musi użyć albo stanu wysokiej impedancji ({DDxn, PORTxn} = 0b00), albo wysokiego stanu wyjściowego ({DDxn, PORTxn} = 0b11) w kroku pośrednim. Poniższa tabela podsumowuje sygnały sterujące dla wartości sygnału na końcówce portu:

DDxn PORTxn PUD
(w SFIOR)
we/wy Podciąganie Komentarz
0 0 X Wejście Nie Stan wysokiej impedancji (Hi-Z)
0 1 0 Wejście Tak Pxn będzie wyprowadzać prąd, gdy zewnętrznie wysterowane stanem niskim
0 1 1 Wejście Nie Stan wysokiej impedancji (Hi-Z)
1 0 X Wyjście Nie Wyjście w stanie niskim (pobieranie prądu)
1 1 X Wyjście Nie Wyjście w stanie wysokim (wyprowadzanie prądu)

Odczyt wartości końcówki

Niezależnie od ustawienia bitu kierunku danych DDxn końcówka portu może być odczytywana poprzez bit rejestrowy PINxn. Jak pokazano na schemacie z początku podrozdziału bit rejestrowy PINxn i poprzedzający go przerzutnik latch tworzą synchronizator. Jest on potrzebny, aby uniknąć metastabilności, jeśli fizyczna końcówka zmienia wartość w pobliżu zbocza wewnętrznego zegar, lecz wprowadza on również pewne opóźnienie.

Poniższy rysunek pokazuje wykres czasowy synchronizacji, gdy odczytywany jest stan logiczny przykładany zewnętrznie do końcówki portu. Maksymalne i minimalne czasy opóźnień propagacyjnych są oznaczone odpowiednio jako tpd,max i tpd,min.

obrazek

Rozważmy sytuację, gdy okres zegarowy rozpoczyna się tuż za pierwszą opadającą krawędzią zegara systemowego. Przerzutnik latch jest zatrzaśnięty przy niskim poziomie sygnału zegarowego, a staje się przezroczysty (na wyjściu pojawia się sygnał z wejścia D), gdy sygnał zegara przyjmuje stan wysoki, co pokazuje na powyższym wykresie zakreskowany na czerwono obszar. Gdy sygnał zegara wróci do stanu niskiego, wartość sygnału z wejścia zostaje zatrzaśnięta w przerzutniku latch. Przy następnej krawędzi narastającej zegara stan wyjścia Q przerzutnika latch zostaje przepisany do bitu rejestru PINxn. Jak pokazują czasy tpd,max i tpd,min, przejście sygnału z końcówki do bitu portu PINxn będzie opóźnione o czas pomiędzy ½ a 1½ okresu zegara systemu.

Gdy odczytywana jest wartość końcówki portu ustawiona programowo, należy wstawić instrukcję NOP, jak pokazano na poniższym wykresie. Instrukcja OUT ustawia przerzutnik latch przy dodatniej krawędzi zegara (przejście z 0 na 1). W tym przypadku opóźnienie tpd wprowadzane przez synchronizator wynosi jeden okres zegara systemowego.

obrazek

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak ustawić końcówki portu B 0 i 1 w stan wysoki, 2 i 3 w stan niski, i zdefiniować końcówki 4...7 jako wejścia z opornikiem podciągającym podpiętym do końcówek 6 i 7. Końcówki są odczytywane z powrotem, lecz jak przedyskutowano poprzednio, została wstawiona instrukcja NOP, aby móc odczytać wartość poprzednio przypisaną do niektórych z końcówek.
Przykład w kodzie maszynowym(1)
  ...
  ; Zdefiniuj podciąganie i ustaw wyjścia w stan wysoki
  ; Zdefiniuj kierunki dla końcówek portu
  ldi r16,(1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
  ldi r17,(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)
  out PORTB,r16
  out DDRB,r17
  ; Wstaw NOP dla synchronizacji
  nop
  ; Odczytaj końcówki portu
  in r16,PINB
  ...
Przykład w języku C
unsigned char i;
  ...
  /* Zdefiniuj podciąganie i ustaw wyjścia w stan wysoki */
  /* Zdefiniuj kierunki dla końcówek portu */
  PORTB = (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
  DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
  /* Wstaw NOP dla synchronizacji */
  _NOP();
  /* Odczytaj końcówki portu */
  i = PINB;
  ...
Uwaga: 1. W programie asemblerowym używane są dwa rejestry tymczasowe w celu zminimalizowania czasu użycia oporników podciągających na końcówkach 0, 1, 6 i 7, aż zostaną właściwie ustawione bity kierunku, definiując bity 2 i 3 jako stan niski oraz redefiniując bity 0 i 1 jako mocno wysterowane w stan wysoki.


Uaktywnienienie wejścia cyfrowego a tryby uśpienia

Jak pokazano na schemacie z początku rozdziału, wejściowy sygnał cyfrowy może zostać zwarty do masy przed wejściem bramki Schmitta:

obrazek

Sygnał oznaczony na tym rysunku jako SLEEP jest ustawiany przez sterownik usypiania mikrokontrolera w trybie wyłączania napięcia (ang. Power-down Mode), w trybie oszczędzania energii (ang. Power-save Mode), w trybie gotowości (ang. Stand-by Mode) i w trybie rozszerzonej gotowości (ang. Extended Stand-by Mode), aby uniknąć wysokiego poboru energii, jeśli jakieś sygnały wejściowe pozostawiono w stanie pośrednim np. w pobliżu wartości analogowej VCC/2.

Sygnał SLEEP zostaje anulowany dla końcówek portu aktywowanych jako końcówki przerwań zewnętrznych. Jeśli żądanie przerwania zewnętrznego nie jest włączone, to sygnał SLEEP jest aktywny również dla tych końcówek. Sygnał SLEEP jest również anulowany przez różne inne funkcje alternatywne, jak opisano w kolejnym podrozdziale.

Jeśli wysoki stan logiczny utrzymuje się na końcówce asynchronicznego przerwania zewnętrznego skonfigurowanej jako "przerwanie przy narastającym zboczu, opadającym zboczu lub zmianie stanu końcówki", gdy przerwanie zewnętrzne nie jest uaktywnione, to odpowiadający tej końcówce znacznik przerwania zewnętrznego zostanie ustawiony, gdy mikrokontroler wybudzi się z powyżej wspomnianego trybu uśpienia, ponieważ zwarcie do masy w tych trybach uśpienia powoduje zmianę stanu logicznego.

Niepodłączone końcówki

Jeśli niektóre końcówki są nieużywane, to zaleca się, aby te końcówki posiadały zdefiniowany poziom. Nawet jeśli większość wejść cyfrowych jest wyłączona w głębokich trybach uśpienia, jak opisano powyżej, niepodłączonych wejść należy unikać, aby zmniejszyć pobór prądu we wszystkich innych trybach, gdzie cyfrowe wejścia są włączone (reset, tryb aktywny i tryb bezczynności).

Najprostszą metodą zapewnienia zdefiniowanego poziomu nieużywanej końcówki jest włączenie wewnętrznych oporników podciągających. W tym wypadku opornik podciągający będzie wyłączony podczas resetu. Jeśli niski pobór prądu podczas resetu jest ważny, to zaleca się użycie zewnętrznych oporników podciągających w górę lub w dół (dołączonych do Vcc lub do GND). Nie jest zalecane bezpośrednie podłączanie nieużywanych końcówek do Vcc lub do GND, ponieważ może to spowodować pobór nadmiernego prądu, jeśli końcówka zostanie przypadkowo skonfigurowana jako wyjście.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Alternatywne funkcje portów

Większość końcówek portów posiada funkcje alternatywne oprócz ogólnego wejścia/wyjścia cyfrowego. Rysunek poniżej pokazuje, jak sygnały sterujące końcówkami portu z uproszczonego rysunku z poprzedniego podrozdziału mogą zostać zastąpione funkcjami alternatywnymi:

PUOExn: Pxn PULL-UP OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji opornika podciągającego dla Pxn
       PUD: PULLUP DISABLE
wyłączenie funkcji podciągania
PUOVxn: Pxn PULL-UP OVERRIDE VALUE
stan opornika podciągającego dla Pxn po anulacji
  WDx: WRITE DDRx
zapis DDRx
DDOExn: Pxn DATA DIRECTION OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji kierunku danych dla Pxn
  RDx: READ DDRx
odczyt DDRx
DDOVxn: Pxn DATA DIRECTION OVERRIDE VALUE
kierunek danych dla Pxn po anulacji
  RRx: READ PORTx REGISTER
odczyt rejestru PORTx
PVOExn: Pxn PORT VALUE OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji stanu wyjściowego portu Pxn
  WRx WRITE PORTx
zapis rejestru PORTx
PVOVxn: Pxn PORT VALUE OVERRIDE VALUE
stan wyjściowy portu Pxn po anulacji
  RPx: READ PORTx PIN
odczyt końcówki PORTx
DIEOExn: Pxn DIGITAL INPUT-ENABLE OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji włączenia wejścia cyfrowego dla Pxn
  WPx: WRITE PINx
zapis PINx
DIEOVxn:  Pxn DIGITAL INPUT-ENABLE OVERRIDE VALUE
stan włączenia wejścia cyfrowego Pxn po anulacji
  clkI/O:  I/O CLOCK
zegar we/wy
SLEEP sterowanie uśpieniem   DIxn: DIGITAL INPUT PIN n ON PORTx
końcówka wejścia cyfrowego w PORTx
      AIOxn: ANALOG INPUT/OUTPUT PIN n ON PORTx
końcówka n we/wy analogowego w PORTx
Uwaga: Sygnały WPx, WDx, RRx, RPx i RDx są wspólne dla wszystkich końcówek wewnątrz tego samego portu. Sygnały clkI/O, SLEEP i PUD są wspólne dla wszystkich portów. Wszystkie pozostałe sygnały są indywidualne dla każdej końcówki.

Ilustracja na powyższym obrazku służy jako ogólny opis, który odnosi się do wszystkich końcówek portów w rodzinie mikrokontrolerów AVR. Niektóre sygnały anulujące mogą nie występować we wszystkich końcówkach portów.

Poniższa tabela podsumowuje funkcje sygnałów anulujących. Indeksy końcówek i portów z obrazka powyżej nie będą pokazywane w następnych tabelach. Sygnały anulujące są generowane wewnętrznie w modułach posiadających alternatywną funkcję.

Nazwa sygnału Pełna nazwa Opis
PUOE Pull-up Override Enable
włączenie anulacji opornika podciągającego
Jeśli sygnał ten ma wysoki poziom logiczny, to sterowanie przyłączaniem opornika podciągającego jest kontrolowane przez sygnał PUOV. Jeśli sygnał ten ma niski stan logiczny, to opornik podciągający zostanie podłączony do linii portu, gdy {DDxn, PORTxn, PUD} = 0b010.
PUOV Pull-up Override Value
stan opornika podciągającego po anulacji
Jeśli PUOE jest w stanie wysokim, to opornik podciągający jest podłączany/odłączany przez stan sygnału PUOV bez względu na ustawienie DDxn, PORTxn i bitu PUD.
DDOE Data Direction  Override Enable
włączenie anulacji kierunku danych
Jeśli sygnał ten ma stan wysoki, kierunek działania portu jest kontrolowany przez sygnał DDOV. Jeśli ten sygnał ma stan niski, to kierunkiem pracy portu steruje bit rejestrowy DDxn.
DDOV Data Direction Override Value
kierunek danych po anulacji
Jeśli DDOE ma stan wysoki, to kierunkiem pracy portu steruje sygnał DDOV bez względu na ustawienie bitu rejestrowego DDxn.
PVOE Port Value Override Enable
włączenie anulacji stanu wyjściowego portu
Jeśli sygnał ten ma stan wysoki i aktywne jest wyjście portu, to stan na tym wyjściu kontroluje sygnał PVOV. Jeśli PVOE ma stan niski i wyjście portu jest aktywne, to stan na tym wyjściu określa bit rejestrowy PORTxn.
PVOV Port Value Override Value
stan wyjścia portu po anulacji
Jeśli PVOE jest w stanie wysokim, to stan wyjścia portu (jeśli port pracuje jako wyjście) określa PVOV, bez względu na ustawienie bitu rejestrowego PORTxn.
DIEOE Digital Input Enable Override Enable
włączenie anulacji włączenia wejścia cyfrowego
Jeśli sygnał ten jest ustawiony, to włączanie/wyłączanie wejścia cyfrowego jest kontrolowane stanem sygnału DIEOV. Jeśli sygnał DIEOE ma stan niski to włączanie/wyłączanie wejścia cyfrowego określa stan mikrokontrolera (tryb normalny, tryb uśpienia).
DIEOV Digital Input Enable Override Value
stan włączenia wejścia cyfrowego po anulacji
Jeśli sygnał DIEOE jest ustawiony, to wejście cyfrowe jest włączane/wyłączane stanem sygnału DIEOV, bez względu na stan mikrokontrolera (tryb normalny, tryb uśpienia).
DI Digital Input
wejście cyfrowe
Jest to wejście cyfrowe dla alternatywnych funkcji. Na rysunku powyżej jest ono połączone z wyjściem bramki Schmitta przed synchronizatorem. O ile wejście cyfrowe nie będzie używane jako źródło zegarowe, moduł z alternatywną funkcją będzie korzystał ze swojego własnego synchronizatora.
AIO Analog Input/Output
wejście/wyjście analogowe
Jest to analogowe wejście/wyjście dla alternatywnych funkcji. Sygnał jest bezpośrednio podłączony do końcówki mikrokontrolera i może być używany w obu kierunkach.

Kolejne podrozdziały krótko opisują alternatywne funkcje dla każdego portu oraz łączą sygnały anulujące z tymi funkcjami. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie funkcji alternatywnych w dalszych rozdziałach.

Alternatywne funkcje portu A

Alternatywną funkcją portu A jest dolny bajt adresu oraz linie danych dla interfejsu pamięci zewnętrznej.

Końcówka portu Funkcje alternatywne
PA7 AD7 (bit 7 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)
PA6 AD6 (bit 6 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)
PA5 AD5 (bit 5 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)
PA4 AD4 (bit 4 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)
PA3 AD3 (bit 3 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)
PA2 AD2 (bit 2 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)
PA1 AD1 (bit 1 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)
PA0 AD0 (bit 0 adresu i danych interfejsu pamięci zewnętrznej)

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu A w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa sygnału PA7/AD7 PA6/AD6 PA5/AD5 PA4/AD4
PUOE SRE SRE SRE SRE
PUOV ~(WR | ADA(1)) •
PORTA7 • PUD
~(WR | ADA) •
PORTA6 • PUD
~(WR | ADA) •
PORTA5 • PUD
~(WR | ADA) •
PORTA4 • PUD
DDOE SRE SRE SRE SRE
DDOV WR | ADA WR | ADA WR | ADA WR | ADA
PVOE SRE SRE SRE SRE
PVOV A7 • ADA | Wyjście D7
WR
A6 • ADA | Wyjście D6
WR
A5 • ADA | Wyjście D5
WR
A4 • ADA | Wyjście D4
WR
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI Wejście D7 Wejście D6 Wejście D5 Wejście D4
AIO
Nazwa sygnału PA3/AD3 PA2/AD2 PA1/AD1 PA0/AD0
PUOE SRE SRE SRE SRE
PUOV ~(WR | ADA) •
PORTA3 • PUD
~(WR | ADA) •
PORTA2 • PUD
~(WR | ADA) •
PORTA1 • PUD
~(WR | ADA) •
PORTA0 • PUD
DDOE SRE SRE SRE SRE
DDOV WR | ADA WR | ADA WR | ADA WR | ADA
PVOE SRE SRE SRE SRE
PVOV A3 • ADA | Wyjście D3
WR
A2 • ADA | Wyjście D2
WR
A1 • ADA | Wyjście D1
WR
A0 • ADA | Wyjście D0
WR
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI Wejście D3 Wejście D2 Wejście D1 Wejście D0
AIO
Uwaga: 1. ADA jest skrótem angielskiego terminu ADdress Active (adres aktywny) i reprezentuje okres czasu, w którym na liniach portu A występuje adres pamięci. Zobacz do podrozdziału "Interfejs pamięci zewnętrznej".

Alternatywne funkcje portu B

Końcówka portu Funkcje alternatywne
PB7 OC2/OC1C(1) (Wyjście Output Compare i wyjście PWM dla timera/licznika 2 lub Wyjście Output Compare C i wyjście PWM C dla timera/licznika 1)
PB6 OC1B (Wyjście Output Compare B i wyjście PWM B dla timera/licznika 1)
PB5 OC1A (Wyjście Output Compare A i wyjście PWM A dla timera/licznika 1)
PB4 OC0 (Wyjście Output Compare i wyjście PWM dla timera/licznika 0)
PB3 MISO (Wejście Master/wyjście Slave dla magistrali SPI)
PB2 MOSI (Wyjście Master/wejście Slave dla magistrali SPI)
PB1 SCK (Zegar magistrali szeregowej SPI)
PB0 SS (Wejście wyboru Slave SPI)
Uwaga: 1. Sygnał OC1C nie występuje w trybie kompatybilności z ATmega103.

Alternatywna konfiguracja końcówek portu B jest następująca:

OC2/OC1C, Bit 7

OC2, wyjście zgodności porównania: Końcówka PB7 może służyć jako zewnętrzne wyjście dla modułu Output Compare timera/licznika 2. Końcówka musi zostać skonfigurowana jako wyjście (ustawiony bit DDB7), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC2 jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

OC1C, Wyjście zgodności porównani C: Końcówka PB7 może służyć jako zewnętrzne wyjście dla modułu Output Compare C timera/licznika 1. Końcówka musi zostać skonfigurowana jako wyjście (ustawiony bit DDB7), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC1C jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

OC1B, Bit 6

OC1B, Wyjście zgodności porównania B: Końcówka PB6 może służyć jako zewnętrzne wyjście dla modułu Output Compare B timera/licznika 1. Końcówka musi zostać skonfigurowana jako wyjście (ustawiony bit DDB6), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC1B jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

OC1A, Bit 5

OC1A, Wyjście zgodności porównania A: Końcówka PB5 może służyć jako zewnętrzne wyjście dla modułu Output Compare A timera/licznika 1. Końcówka musi zostać skonfigurowana jako wyjście (ustawiony bit DDB5), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC1A jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

OC0, Bit 4

OC0, Wyjście zgodności porównania A: Końcówka PB4 może służyć jako zewnętrzne wyjście dla modułu Output Compare timera/licznika 0. Końcówka musi zostać skonfigurowana jako wyjście (ustawiony bit DDB4), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC0 jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

MISO – Port B, Bit 3

MISO: Końcówka wejścia danych Master/wyjście danych Slave dla kanału SPI. Gdy SPI jest skonfigurowane jako Master, to końcówka ta pracuje jako wejście niezależnie od ustawień bitu DDB3. Gdy SPI zostało włączone jako Slave, to kierunek danych na tej końcówce kontrolowany jest bitem DDB3. Gdy końcówka zostaje zmuszona do pracy jako wejście, to opornik podciągający wciąż może być kontrolowany bitem PORTB3.

MOSI – Port B, Bit 2

MOSI: Wyjście danych Master/wejście danych Slave dla kanału SPI. Gdy SPI zostało włączone jako Slave, końcówka pracuje jako wejście niezależnie od stanu bitu DDB2. Gdy SPI zostało włączone jako Master, kierunek danych ma tej końcówce kontroluje bit DDB2. Gdy końcówka zostaje zmuszona do pracy jako wejście, to opornik podciągający wciąż może być kontrolowany bitem PORTB2.

SCK – Port B, Bit 1

SCK: Wyjście zegara Master/wejście zegara Slave dla kanału SPI. Gdy SPI zostało włączone w trybie Slave, to końcówka ta jest skonfigurowana jako wejście niezależnie od stanu bitu DDB1. Gdy SPI zostało włączone jako Master, kierunek danych ma tej końcówce kontroluje bit DDB1. Gdy końcówka zostaje zmuszona do pracy jako wejście, to opornik podciągający wciąż może być kontrolowany bitem PORTB1.

SS – Port B, Bit 0

SS: Wejście wyboru portu Slave. Gdy SPI zostało włączone jako Slave, to końcówka ta jest skonfigurowana jako wejście niezależnie od stanu bitu DDB0. W trybie Slave moduł SPI zostaje uaktywniony, gdy ta końcówka jest wysterowana stanem niskim. Gdy SPI jest włączone jako Master, kierunek danych na tej końcówce kontroluje bit DDB0. Gdy końcówka zostaje zmuszona do pracy jako wejście, to opornik podciągający wciąż może być kontrolowany bitem PORTB0.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu B w zależności od sygnałów sterujących. Wejście SPI MSTR i Wyjście SPI SLAVE tworzą sygnał MISO, natomiast MOSI jest podzielone na Wyjście SPI
MSTR i Wejście SPI SLAVE.

Nazwa sygnału PB7/OC2/OC1C PB6/OC1B PB5/OC1A PB4/OC0
PUOE 0 0 0 0
PUOV 0 0 0 0
DDOE 0 0 0 0
DDOV 0 0 0 0
PVOE Włączenie OC2/OC1C(1) Włączenie OC1B Włączenie OC1A Włączenie OC0
PVOV OC2/OC1C(1) OC1B OC1A OC0
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI
AIO
Uwaga: 1. Zobacz do rozdziału "Modulator Output Compare (OCM1C2)". Sygnału OC1C nie ma w trybie kompatybilności z ATmega103.
Nazwa sygnału PB3/MISO PB2/MOSI PB1/SCK PB0/SS
PUOE SPE • MSTR SPE • MSTR SPE • MSTR SPE • MSTR
PUOV PORTB3 • PUD PORTB2 • PUD PORTB1 • PUD PORTB0 • PUD
DDOE SPE • MSTR SPE • MSTR SPE • MSTR SPE • MSTR
DDOV 0 0 0 0
PVOE SPE • MSTR SPE • MSTR SPE • MSTR 0
PVOV Wyjście SPI SLAVE Wyjście SPI MSTR Wyjście SCK 0
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI Wejście SPI MSTR Wejście SPI SLAVE Wejście SCK SPI SS
AIO

Alternatywne funkcje portu C

W trybie kompatybilności z ATmega103 port C jest tylko wejściem. Port C posiada funkcję alternatywną jako górny bajt adresu dla interfejsu pamięci zewnętrznej.

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PC7 A15
PC6 A14
PC5 A13
PC4 A12
PC3 A11
PC2 A10
PC1 A9
PC0 A8

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu C w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa sygnału PC7/A15 PC6/A14 PC5/A13 PC4/A12
PUOE SRE • (XMM(1)<1) SRE • (XMM<2) SRE • (XMM<3) SRE • (XMM<4)
PUOV 0 0 0 0
DDOE SRE • (XMM<1) SRE • (XMM<2) SRE • (XMM<3) SRE • (XMM<4)
DDOV 1 1 1 1
PVOE SRE • (XMM<1) SRE • (XMM<2) SRE • (XMM<3) SRE • (XMM<4)
PVOV A15 A14 A13 A12
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI
AIO
Nazwa sygnału PC3/A11 PC2/A10 PC1/A9 PC0/A8
PUOE SRE • (XMM<5) SRE • (XMM<6) SRE • (XMM<7) SRE • (XMM<7)
PUOV 0 0 0 0
DDOE SRE • (XMM<5) SRE • (XMM<6) SRE • (XMM<7) SRE • (XMM<7)
DDOV 1 1 1 1
PVOE SRE • (XMM<5) SRE • (XMM<6) SRE • (XMM<7) SRE • (XMM<7)
PVOV A11 A10 A9 A8
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI
AIO
Uwaga: 1. XMM = 0 w trybie kompatybilności z ATmega103

Alternatywne funkcje portu D

Końcówki portu D z alternatywnymi funkcjami pokazuje poniższa tabelka.

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PD7 T2 (Wejście zegarowe timera/licznika 2)
PD6 T1 (Wejście zegarowe timera/licznika 1)
PD5 XCK1(1) (Wejście/wyjście zewnętrznego zegara modułu USART1)
PD4 ICP1 (Końcówka Input Capture dla timera/licznika 1)
PD3 INT3/TXD1(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 3 lub końcówka nadawcza USART1)
PD2 INT2/RXD1(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 2 lub końcówka odbiorcza USART1)
PD1 INT1/SDA(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 1 lub dane szeregowe TWI)
PD0 INT0/SCL(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 0 lub zegar szeregowy TWI)
Uwaga: 1. Sygnały XCK1, TXD1, RXD1, SDA i SCL są nieobecne w trybie kompatybilności z ATmega103.

Alternatywna konfiguracja końcówek portu D jest następująca:

T2 – Port D, Bit 7

T2, źródło zegarowe timera/licznika 2.

T1 – Port D, Bit 6

T1, źródło zegarowe timera/licznika 1.

XCK1 – Port D, Bit 5

XCK1, zegar zewnętrzny USART1. Bit DDD5 rejestru kierunku danych (ang. Data Direction Register, DDRD) określa, czy końcówka zegarowa jest wyjściem (bit DDD5 ustawiony), czy wejściem (bit DDD5 wyzerowany). Końcówka XCK1 jest aktywna tylko wtedy, gdy moduł USART1 pracuje w trybie synchronicznym.

ICP1 – Port D, Bit 4

ICP1 – Końcówka Input Capture 1: Końcówka PD4 może pracować jako końcówka Input Capture dla timera/licznika 1.

INT3/TXD1 – Port D, Bit 3

INT3, Źródło przerwania zewnętrznego 3: Końcówka PD3 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego dla mikrokontrolera.
TXD1, Dane wysyłane (końcówka wyjścia danych dla modułu USART1). Gdy zostanie włączony nadajnik modułu USART1, końcówka ta jest skonfigurowana jako wyjście bez względu na wartość bitu DDD3.

INT2/RXD1 – Port D, Bit 2

INT2, Źródło przerwania zewnętrznego 2: Końcówka PD2 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego dla mikrokontrolera.
RXD1, Dane odbierane (końcówka wejśĉia danych dla modułu USART1). Gdy odbiornik modułu USART1 zostanie włączony, to ta końcówka jest konfigurowana jako wejście bez względu na wartość bitu DDD2. Gdy  USART wymusza pracę tej końcówki jako wejście, opornik podciągający wciąż może być kontrolowany bitem PORTD2.

INT1/SDA – Port D, Bit 1

INT1, Źródło przerwania zewnętrznego 1: Końcówka PD1 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego dla mikrokontrolera.
SDA, Dane 2-przewodowego interfejsu szeregowego : Gdy zostanie ustawiony bit TWEN w rejestrze TWCR w celu włączenia 2-przewodowego interfejsu szeregowego, to końcówka PD1jest odłączana od portu i staje się końcówką we/wy danych dla 2-przewodowego interfejsu szeregowego. W tym trybie końcówka posiada filtr zakłóceń do tłumienia impulsów szpilkowych krótszych od 50 ns w sygnale wejściowym, a końcówka sterowana jest przez drajwer z otwartym drenem z ograniczeniem stromości zbocza.

INT0/SCL – Port D, Bit 0

INT0, Źródło przerwania zewnętrznego 0: Końcówka PD0 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego dla mikrokontrolera.
SCL, Zegar 2-przewodowego interfejsu szeregowego: Gdy zostanie ustawiony bit TWEN w rejestrze TWCR w celu włączenia 2-przewodowego interfejsu szeregowego, to końcówka PD0 jest odłączana od portu i staje się końcówką we/wy zegara szeregowego dla 2-przewodowego interfejsu szeregowego. W tym trybie końcówka posiada filtr zakłóceń do tłumienia impulsów szpilkowych krótszych od 50 ns w sygnale wejściowym, a końcówka sterowana jest przez drajwer z otwartym drenem z ograniczeniem stromości zbocza.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu D w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa sygnału PD7/T2 PD6/T1 PD5/XCK1 PD4/ICP1
PUOE 0 0 0 0
PUOV 0 0 0 0
DDOE 0 0 0 0
DDOV 0 0 0 0
PVOE 0 0 UMSEL1 0
PVOV 0 0 Wyjście XCK1 0
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI Wejście T2 Wejście T1 Wejście XCK1 Wejście ICP1
AIO
Nazwa sygnału PD3/INT3/TXD1 PD2/INT2/RXD1 PD1/INT1/SDA PD0/INT0/SCL
PUOE TXEN1 RXEN1 TWEN TWEN
PUOV 0 PORTD2 • PUD PORTD1 • PUD PORTD0 • PUD
DDOE TXEN1 RXEN1 TWEN TWEN
DDOV 1 0 SDA_OUT SCL_OUT
PVOE TXEN1 0 TWEN TWEN
PVOV TXD1 0 0 0
DIEOE Włączenie INT3 Włączenie INT2 Włączenie INT1 Włączenie INT0
DIEOV 1 1 1 1
DI Wejście INT3 Wejście INT2 Wejście INT1 Wejście INT0
AIO Wejście SDA Wejście SCL
Uwaga: 1. Po włączeniu 2-przewodowy interfejs szeregowy (ang. Two-wire Serial Interface, TWI) uaktywnia kontrolę stromości zboczy na końcówkach wyjściowych PD0 i PD1. Nie pokazano tego na rysunku. Dodatkowo filtry zakłóceń szpilkowych zostają wpięte pomiędzy wyjścia AIO pokazane na rysunku a cyfrową sieć logiczną modułu TWI.

Alternatywne funkcje portu E

Końcówki portu E z alternatywnymi funkcjami pokazuje poniższa tabelka.

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PE7 INT7/ICP3(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 7 lub końcówka Input Capture timera/licznika 3)
PE6 INT6/T3(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 6 lub wejście zegarowe timera/licznika 3)
PE5 INT5/OC3C(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 5 lub wyjście Output Compare C i wyjście PWM C timera/licznika 3)
PE4 INT4/OC3B(1) (Wejście przerwania zewnętrznego 4 lub wyjście Output Compare B i wyjście PWM B timera/licznika 3)
PE3 AIN1/OC3A(1) (Wejście odwracające komparatora analogowego lub wyjście Output Compare A i wyjście PWM A timera/licznika 3)
PE2 AIN0/XCK0(1) (Wejście nieodwracające komparatora analogowego lub wyjście/wyjście zegara zewnętrznego modułu USART0)
PE1 PDO/TXD0 (Wyjście danych programowania lub końcówka nadawcza modułu USART0)
PE0 PDI/RXD0 (Wejście danych programowania lub końcówka odbiorcza modułu USART0)
Uwaga: 1. Sygnały ICP3, T3, OC3C, OC3B, OC3B, OC3A i XCK0 są nieobecne w trybie kompatybilności z ATmega103.

INT7/ICP3 – Port E, Bit 7

INT7, Źródło przerwania zewnętrznego 7: Końcówka PE7 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego.
ICP3 – Końcówka 3 Input Capture: Końcówka PE7 może służyć jako końcówka Input Capture dla timera/licznika 3.

INT6/T3 – Port E, Bit 6

INT6, Źródło przerwania zewnętrznego 6: Końcówka PE6 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego.
T3, Źródło zegarowe timera/licznika 3.

INT5/OC3C – Port E, Bit 5

INT5, Źródło przerwania zewnętrznego 5: Końcówka PE5 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego.
OC3C, Wyjście zgodności porównania C (ang. Output Compare Match C): Końcówka PE5 może służyć jako wyjście Output Compare C timera/licznika 3.Końcówkę należy skonfigurować jako wyjście (bit DDE5 ustawiony na 1), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC3C jest również końcówką wyjściową funkcji trybu PWM timera.

INT4/OC3B – Port E, Bit 4

INT4, Źródło przerwania zewnętrznego 4: Końcówka PE4 może służyć jako źródło przerwania zewnętrznego.
OC3B, Wyjście zgodności porównania B (ang. Output Compare Match B): Końcówka PE4 może służyć jako wyjście Output Compare B timera/licznika 3.Końcówkę należy skonfigurować jako wyjście (bit DDE4 ustawiony na 1), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC3B jest również końcówką wyjściową funkcji trybu PWM timera.

AIN1/OC3A – Port E, Bit 3

AIN1 – Wejście odwracające komparatora analogowego. Końcówka ta jest połączona bezpośrednio z odwracającym wejściem komparatora analogowego.
OC3A, Wyjście zgodności porównania A (ang. Output Compare Match A): Końcówka PE3 może służyć jako wyjście Output Compare A timera/licznika 3.Końcówkę należy skonfigurować jako wyjście (bit DDE3 ustawiony na 1), aby służyła tej funkcji. Końcówka OC3A jest również końcówką wyjściową funkcji trybu PWM timera.

AIN0/XCK0 – Port E, Bit 2

AIN0 – Wejście nieodwracające komparatora analogowego. Końcówka ta jest połączona bezpośrednio z nieodwracającym wejściem komparatora analogowego.
XCK0, Zegar zewnętrzny modułu USART0. Bit DDE2 rejestru kierunku danych DDRE określa, czy zegar jest wyjściem (DDE2 ustawiony na jeden) lub wejściem (DDE2 wyzerowany). Końcówka XCK0 jest aktywna tylko przy pracy w trybie synchronicznym modułu USART0.

PDO/TXD0 – Port E, Bit 1

PDO, Wyjście danych szeregowego programowania SPI. Podczas ładowania w programowaniu szeregowym końcówka ta jest używana jako linia wyjścia danych dla ATmega64A.
TXD0, Końcówka nadawcza modułu USART0.

PDI/RXD0 – Port E, Bit 0

PDI, Wejście danych szeregowego programowania SPI. Podczas ładowania w programowaniu szeregowym końcówka ta jest używana jako linia wejścia danych dla ATmega64A.
RXD0, Końcówka odbiorcza modułu USART0. Dane odbierane (końcówka wejścia danych dla modułu USART0). Gdy zostaje włączony odbiornik modułu USART0, końcówka ta jest konfigurowana jako wejście niezależnie od wartości bitu DDE0 w rejestrze kierunku danych portu E DDRE. Gdy moduł USART0 wymusza na tej końcówce pracę jako wejście, wpisanie logicznej jedynki do bitu PORTE0 w rejestrze PORTE włączy wewnętrzny opornik podciągający.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu E w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa sygnału PE7/INT7/ICP3 PE6/INT6/T3 PE5/INT5/OC3C PE4/INT4/OC3B
PUOE 0 0 0 0
PUOV 0 0 0 0
DDOE 0 0 0 0
DDOV 0 0 0 0
PVOE 0 0 Włączenie OC3C Włączenie OC3B
PVOV 0 0 OC3C OC3B
DIEOE Włączenie INT7 Włączenie INT6 Włączenie INT5 Włączenie INT4
DIEOV 1 1 1 1
DI Wejście INT7/
Wejście ICP3
Wejście INT6/
Wejście T3
Wejście INT5 Wejście INT5
AIO
Nazwa sygnału PE3/AIN1/OC3A PE2/AIN0/XCK0 PE1/PDO/TXD0 PE0/PDI/RXD0
PUOE 0 0 TXEN0 RXEN0
PUOV 0 0 0 PORTE0 • PUD
DDOE 0 0 TXEN0 RXEN0
DDOV 0 0 1 0
PVOE Włączenie OC3A UMSEL0 TXEN0 0
PVOV OC3A Wyjście XCK0 TXD0 0
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI 0 Wejście XCK0 RXD0
AIO Wejście AIN1 Wejście AIN0

Alternatywne funkcje portu F

 

Alternatywnymi funkcjami portu F są wejścia analogowe dla przetwornika analogowo/cyfrowego. Jeśli niektóre końcówki portu F zostaną skonfigurowane jako wyjścia, to ważne jest, aby nie przełączały poziomów podczas trwania konwersji. To mogłoby zaburzyć jej wynik. W trybie kompatybilności z ATmega103 port F jest tylko wejściem. Jeśli zostanie włączony interfejs JTAG, oporniki podciągające na końcówkach PF7(TDI), PF5(TMS) i PF4(TCK) będą włączone nawet w przypadku wystąpienia resetu.

Końcówki portu F z alternatywnymi funkcjami pokazuje poniższa tabelka.

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PF7 ADC7/TDI (kanał wejściowy 7 przetwornika A/C lub wejście danych testu JTAG)
PF6 ADC6/TDO (kanał wejściowy 6 przetwornika A/C lub wyjście danych testu JTAG)
PF5 ADC5/TMS (kanał wejściowy 5 przetwornika A/C lub wybór trybu testu JTAG)
PF4 ADC4/TCK (kanał wejściowy 4 przetwornika A/C lub zegar testu JTAG)
PF3 ADC3 (kanał wejściowy 3 przetwornika A/C)
PF2 ADC2 (kanał wejściowy 2 przetwornika A/C)
PF1 ADC1 (kanał wejściowy 1 przetwornika A/C)
PF0 ADC0 (kanał wejściowy 0 przetwornika A/C)

TDI, ADC7 – Port F, Bit 7

ADC7, Przetwornik analogowo/cyfrowy, kanał 7.
TDI, Wejście danych testu JTAG: Szeregowe dane wejściowe, które mają być wsunięte do rejestru instrukcji lub rejestru danych (łańcuchy skanowania). Gdy zostanie włączony interfejs JTAG, końcówka ta nie może być używana jako końcówka we/wy.

TDO, ADC6 – Port F, Bit 6

ADC6, Przetwornik analogowo/cyfrowy, kanał 6.
TDO, Wyjście danych testu JTAG: Szeregowe dane wyjściowe z rejestru instrukcji lub z rejestru danych. Gdy zostanie włączony interfejs JTAG, końcówka ta nie może być używana jako końcówka we/wy. Końcówka TDO znajduje się w stanie wysokiej impedancji do momentu, gdy kontroler TAB określi, iż dane wysuwane zostały wprowadzone.

TMS, ADC5 – Port F, Bit 5

ADC5, Przetwornik analogowo/cyfrowy, kanał 5.
TMS, Wybór trybu testu JTAG: Końcówki tej używa się do nawigowania poprzez automat stanu sterownika TAP. Gdy zostanie włączony interfejs JTAG, końcówka ta nie może być używana jako końcówka we/wy.

TCK, ADC4 – Port F, Bit 4

ADC4, Przetwornik analogowo/cyfrowy, kanał 4.
TCK, Zegar testu JTAG: Praca JTAG jest synchroniczna z TCK. Gdy zostanie włączony interfejs JTAG, końcówka ta nie może być używana jako końcówka we/wy.

ADC3 - ADC0 – Port F, Bity 3:0

Przetwornik analogowo/cyfrowy, kanały 3:0.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu F w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa sygnału PF7/ADC7/TDI PF6/ADC6/TDO PF5/ADC5/TMS PF4/ADC4/TCK
PUOE JTAGEN JTAGEN JTAGEN JTAGEN
PUOV 1 0 1 1
DDOE JTAGEN JTAGEN JTAGEN JTAGEN
DDOV 0 SHIFT_IR +
SHIFT_DR
0 0
PVOE 0 JTAGEN 0 0
PVOV 0 TDO 0 0
DIEOE JTAGEN JTAGEN JTAGEN JTAGEN
DIEOV 0 0 0 0
DI
AIO TDI/Wejście ADC7 Wejście ADC6 TMS/Wejście ADC5 TCK/Wejście ADC4
Nazwa sygnału PF3/ADC3 PF2/ADC2 PF1/ADC1 PF0/ADC0
PUOE 0 0 0 0
PUOV 0 0 0 0
DDOE 0 0 0 0
DDOV 0 0 0 0
PVOE 0 0 0 0
PVOV 0 0 0 0
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI
AIO Wejście ADC3 Wejście ADC2 Wejście ADC1 Wejście ADC0

Alternatywne funkcje portu G

W trybie kompatybilności z ATmega103 tylko funkcje alternatywne są jedynymi funkcjami portu G, który nie może być używany jako ogólny port cyfrowy. Konfiguracja końcówek dla funkcji alternatywnych jest następująca:

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PG4 TOSC1 (Wejście zegarowe oscylatora timera/licznika 0)
PG3 TOSC2 (Wejście zegarowe oscylatora timera/licznika 0)
PG2 ALE (Uaktywnienie zatrzasków adresowych dla pamięci zewnętrznej)
PG1 RD (Strob odczytu dla pamięci zewnętrznej)
PG0 WR (Strob zapisu dla pamięci zewnętrznej)

TOSC1 – Port G, Bit 4

TOSC1, Końcówka 1 oscylatora timera: Gdy bit AS0 rejestru ASSR zostanie ustawiony w celu włączenia asynchronicznego taktowania timera/licznika 0, to końcówka PG4 jest odłączana od portu i staje się odwracającym wyjściem wzmacniacza oscylatora. W tym trybie do tej końcówki podłączony jest oscylator kwarcowy, a sama końcówka nie może być używana jako końcówka we/wy.

TOSC2 – Port G, Bit 3

TOSC2, Końcówka 2 oscylatora timera: Gdy bit AS0 rejestru ASSR zostanie ustawiony w celu włączenia asynchronicznego taktowania timera/licznika 0, to końcówka PG3 jest odłączana od portu i staje się odwracającym wejściem wzmacniacza oscylatora. W tym trybie do tej końcówki podłączony jest oscylator kwarcowy, a sama końcówka nie może być używana jako końcówka we/wy.

ALE – Port G, Bit 2

ALE jest sygnałem włączającym zatrzaskiwanie adresu dla pamięci zewnętrznej.

RD – Port G, Bit 1

RD jest sygnałem strobu odczytu pamięci zewnętrznej.

WR – Port G, Bit 0

WR sygnałem strobu zapisu pamięci zewnętrznej.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu F w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa sygnału PG4/TOSC1 PG3/TOSC2 PG2/ALE PG1/RD PG0/WR
PUOE AS0 AS0 SRE SRE SRE
PUOV 0 0 0 0 0
DDOE AS0 AS0 SRE SRE SRE
DDOV 0 0 1 1 1
PVOE 0 0 SRE SRE SRE
PVOV 0 0 ALE RD WR
DIEOE AS0 AS0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0 0
DI
AIO T/
Wejście osc. C0
T/
Wyjście osc. C0
Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis rejestrów

PORTA – Port A Data Register – Rejestr danych portu A

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x1B (0x3B) PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0 PORTA
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRA – Port A Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu A

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x1A (0x3A) DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0 DDRA
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PINA – Port A Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu A

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x19 (0x39) PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0 PINA
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

PORTB – Port B Data Register – Rejestr danych portu B

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x18 (0x38) PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 PORTB
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRB – Port B Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu B

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x17 (0x37) DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0 DDRB
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PINB – Port B Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu B

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x16 (0x36) PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0 PINB
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

PORTC – Port C Data Register – Rejestr danych portu C

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x15 (0x35) PORTC7 PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0 PORTC
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRC – Port C Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu C

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x14 (0x34) DDC7 DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDC0 DDRC
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PINC – Port C Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu C

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x13 (0x33) PINC7 PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0 PINC
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

W trybie kompatybilności z ATmega103 rejestry DDRC i PINC są inicjalizowane jako wyjście przeciwsobne ze stanem zero. Końcówki portu przyjmują swoje wartości początkowe, nawet gdy zegar nie pracuje. Zwróć uwagę, iż rejestry DDRC i PINC są dostępne w trybie kompatybilności z  ATmega103, lecz nie powinny być używane dla 100% kompatybilności wstecznej.


PORTD – Port D Data Register – Rejestr danych portu D

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x12 (0x32) PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0 PORTD
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRD – Port D Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu D

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x11 (0x31) DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0 DDRD
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PIND – Port D Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu D

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x10 (0x30) PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0 PIND
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

PORTE – Port E Data Register – Rejestr danych portu E

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x03 (0x23) PORTE7 PORTE6 PORTE5 PORTE4 PORTE3 PORTE2 PORTE1 PORTE0 PORTE
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRE – Port E Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu E

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x02 (0x22) DDE7 DDE6 DDE5 DDE4 DDE3 DDE2 DDE1 DDE0 DDRE
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PINE – Port E Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu E

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x01 (0x21) PINE7 PINE6 PINE5 PINE4 PINE3 PINE2 PINE1 PINE0 PINE
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

PORTF – Port F Data Register – Rejestr danych portu F

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
(0x62) PORTF7 PORTF6 PORTF5 PORTF4 PORTF3 PORTF2 PORTF1 PORTF0 PORTF
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRF – Port F Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu F

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
(0x61) DDF7 DDF6 DDF5 DDF4 DDF3 DDF2 DDF1 DDF0 DDRF
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PINF – Port F Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu F

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x00 (0x20) PINF7 PINF6 PINF5 PINF4 PINF3 PINF2 PINF1 PINF0 PINF
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Zauważ, iż rejestry PORTF i DDRF są niedostępne w trybie kompatybilności z ATmega103, gdzie port F służy jedynie jako wejście cyfrowe.


PORTG – Port G Data Register – Rejestr danych portu G

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
(0x65) PORTG4 PORTG3 PORTG2 PORTG1 PORTG0 PORTG
Zapis/Odczyt O O O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRG – Port G Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu G

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
(0x64) DDG4 DDG3 DDG2 DDG1 DDG0 DDRG
Zapis/Odczyt O O O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PING – Port G Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu G

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
(0x63) PING4 PING3 PING2 PING1 PING0 PING
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A  

Zauważ, iż porty PORTG, DDRG i PING są niedostępne w trybie kompatybilności z ATmega103, w którym port G służy tylko jako swoje funkcje alternatywne (TOSC1, TOSC2, WR, RD i ALE).


SFIOR – Special Function IO Register – Rejestr funkcji specjalnych

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x20 (0x40) TSM ACME PUD PSR0 PSR321 SFIOR
Zapis/Odczyt Z/O O O O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bit 2 – PUD: Pull-up Disable – Wyłączenie oporników podciągających

Gdy ten bit zostanie zapisany logiczną jedynką, oporniki podciągające w portach we/wy są wyłączone, nawet jeśli rejestry DDxn i PORTxn skonfigurowano do włączenia tych oporników ({DDxn, PORTxn} = 0b01). Zobacz do podrozdziału "Konfigurowanie końcówki".

Na początek:  podrozdziału   strony 
Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.