Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Instrukcje AVR

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Instrukcje maszynowe mikrokontrolerów AVR

obrazek

 1. Stosowane oznaczenia
 2. Rejestry I/O
 3. Tryby adresowania programu i danych
 4. Tabela skoków warunkowych
 5. Podsumowanie pełnej listy rozkazów
 6. ADC – Add with Carry – Dodawanie z przeniesieniem
 7. ADD – Add without Carry – Dodawanie bez przeniesienia
 8. ADIW – Add Immediate to Word – Dodawanie stałej do słowa
 9. AND – Logical AND – Koniunkcja logiczna
 10. ANDI – Logical AND with Immediate – Koniunkcja logiczna ze stałą
 11. ASR – Arithmetic Shift Right – Arytmetyczne przesunięcie w prawo
 12. BCLR – Bit Clear in SREG – Zerowanie bitu w SREG
 13. BLD – Bit Load from the T Flag in SREG to a Bit in Register – Ładowanie bitu ze znacznika T w SREG do bitu w rejestrze
 14. BRBC – Branch if Bit in SREG is Cleared – Skok warunkowy przy wyzerowanym bicie w SREG
 15. BRBS – Branch if Bit in SREG is Set – Skok warunkowy przy ustawionym bicie w SREG
 16. BRCC – Branch if Carry Cleared – Skok warunkowy przy braku przeniesienia
 17. BRCS – Branch if Carry Set – Skok warunkowy przy przeniesieniu
 18. BREAK – Break – Przerwa
 19. BREQ – Branch if Equal – Skok warunkowy, gdy równe
 20. BRGE – Branch if Greater or Equal (Signed) – Skok warunkowy, gdy większe lub równe (liczby ze znakiem)
 21. BRHC – Branch if Half Carry Flag is Cleared – Skok warunkowy przy wyzerowanym znaczniku przeniesienia połówkowego
 22. BRHS – Branch if Half Carry Flag is Set – Skok warunkowy przy ustawionym znaczniku przeniesienia połówkowego
 23. BRID – Branch if Global Interrupt is Disabled – Skok warunkowy przy wyłączonych przerwaniach
 24. BRIE – Branch if Global Interrupt is Enables – Skok warunkowy przy włączonych przerwaniach
 25. BRLO – Branch if Lower (Unsigned) – Skok warunkowy, gdy poniżej (liczby bez znaku)
 26. BRLT – Branch if Less Than (Signed) – Skok warunkowy, gdy mniejsze niż (liczby ze znakiem)
 27. BRMI – Branch if Minus – Skok warunkowy przy minusie
 28. BRNE – Branch if Not Equal – Skok warunkowy, jeśli różne
 29. BRPL – Branch if Plus – Skok warunkowy przy plusie
 30. BRSH – Branch if Same or Higher (Unsigned) – Skok względny, gdy większe lub równe (liczby bez znaku)
 31. BRTC – Branch if the T Flag is Cleared – Skok warunkowy, jeśli T jest wyzerowane
 32. BRTS – Branch if the T Flag is Set – Skok warunkowy, jeśli T ustawione
 33. BRVC – Branch if Overflow Cleared – Skok warunkowy przy braku nadmiaru
 34. BRVS – Branch if Overflow Set – Skok warunkowy przy nadmiarze
 35. BSET – Bit Set in SREG – Ustawianie bitu w SREG
 36. BST – Bit Store from Bit in Register to T Flag in SREG – Zapisanie bitu z rejestru w znaczniku T
 37. CALL – Long Call to a Subroutine – Długie wywołanie podprogramu
 38. CBI – Clear Bit in I/O Register – Zerowanie bitu w rejestrze we/wy
 39. CBR – Clear Bits in Register – Zerowanie bitu w rejestrze
 40. CLC – Clear Carry Flag – Zerowanie znacznika przeniesienia
 41. CLH – Clear Half Carry Flag – Zerowanie znacznika przeniesienia połówkowego
 42. CLI – Clear Global Interrupt Flag – Zerowanie globalnego znacznika przerwań
 43. CLN – Clear Negative Flag – Zerowanie znacznika N
 44. CLR – Clear Register – Zerowanie rejestru
 45. CLS – Clear Signed Flag – Zerowanie znacznika znakowego
 46. CLT – Clear T Flag – Zerowanie znacznika T
 47. CLV – Clear Overflow Flag – Zerowanie znacznika nadmiaru
 48. CLZ – Clear Zero Flag – Zerowanie znacznika zera
 49. COM – One’s Complement – Negacja U1
 50. CP – Compare – Porównanie
 51. CPC – Compare with Carry – Porównanie z przeniesieniem
 52. CPI – Compare with Immediate – Porównanie ze stałą
 53. CPSE – Compare Skip if Equal – Porównanie z pominięciem przy równości
 54. DEC – Decrement – Zmniejszenie o 1
 55. EICALL – Extended Indirect Call to Subroutine – Rozszerzone wywołanie pośrednie podprogramu
 56. EIJMP – Extended Indirect Jump – Rozszerzony skok pośredni
 57. ELPM – Extended Load Program Memory – Rozszerzone pobranie z pamięci programu
 58. EOR – Exclusive OR – Różnica symetryczna
 59. FMUL – Fractional Multiply Unsigned – Ułamkowe mnożenie liczb bez znaku
 60. FMULS – Fractional Multiply Signed – Ułamkowe mnożenie liczb ze znakiem
 61. FMULSU – Fractional Multiply Signed with Unsigned – Ułamkowe mnożenie liczby ze znakiem przez liczbę bez znaku
 62. ICALL – Indirect Call to Subroutine – Pośrednie wywołanie podprogramu
 63. IJMP – Indirect Jump – Skok pośredni
 64. IN – Load an I/O Location to Register – Ładowanie komórki we/we do rejestru
 65. INC – Increment – Zwiększanie o 1
 66. JMP – Jump – Skok
 67. LD – Load Indirect from Data Space to Register using Index X – Ładowanie pośrednie danych z użyciem indeksu X
 68. LD(LDD) – Load Indirect from Data Space to Register using Index Y – Ładowanie pośrednie danych z użyciem indeksu Y
 69. LD(LDD) – Load Indirect from Data Space to Register using Index Z – Ładowanie pośrednie danych z użyciem indeksu Z
 70. LDI – Load Immediate – Ładowanie stałej
 71. LDS – Load Direct from Data Space – Ładowanie bezpośrednie z przestrzeni danych
 72. LPM – Load Program Memory – Ładowanie z pamięci programu
 73. LSL – Logical Shift Left – Logiczne przesunięcie w lewo
 74. LSR – Logical Shift Right – Logiczne przesunięcie w prawo
 75. MOV – Copy Register – Kopiowanie rejestru (8 bitów)
 76. MOVW – Copy Register Word – Kopiowanie pary rejestrów (16 bitów)
 77. MUL – Multiply Unsigned – Mnożenie bezznakowe
 78. MULS – Multiply Signed – Mnożenie znakowe
 79. MULSU – Multiply Signed with Unsigned – Mnożenie liczby ze znakiem przez liczbę bez znaku
 80. NEG – Two’s Complement – Negacja arytmetyczna U2
 81. NOP – No Operation – Brak operacji
 82. OR – Logical OR – Alternatywa logiczna
 83. ORI – Logical OR with Immediate – Alternatywa logiczna ze stałą
 84. OUT – Store Register to I/O Location – Zapis rejestru do komórki we/wy
 85. POP – Pop Register from Stack – Pobranie rejestru ze stosu
 86. PUSH – Push Register on Stack – Zapis rejestru na stos
 87. RCALL – Relative Call to Subroutine – Względne wywołanie podprogramu
 88. RET – Return from Subroutine – Powrót z podprogramu
 89. RETI – Return from Interrupt – Powrót z przerwania
 90. RJMP – Relative Jump – Skok względny
 91. ROL – Rotate Left trough Carry – Obrót w lewo poprzez przeniesienie
 92. ROR – Rotate Right through Carry – Obrót w prawo poprzez przeniesienie
 93. SBC – Subtract with Carry – Odejmowanie z przeniesieniem
 94. SBCI – Subtract Immediate with Carry – Odejmowanie stałej z przeniesieniem
 95. SBI – Set Bit in I/O Register – Ustawianie bitu w rejestrze we/wy
 96. SBIC – Skip if Bit in I/O Register is Cleared – Pominięcie przy wyzerowanym bicie w rejestrze we/wy
 97. SBIS – Skip if Bit in I/O Register is Set – Pominięcie przy ustawionym bicie w rejestrze we/wy
 98. SBIW – Subtract Immediate from Word – Odejmowanie stałej od słowa
 99. SBR – Set Bits in Register – Ustawianie bitów w rejestrze
 100. SBRC – Skip if Bit in Register is Cleared – Pominięcie przy wyzerowanym bicie w rejestrze
 101. SBRS – Skip if Bit in Register is Set – Pominięcie przy ustawionym bicie w rejestrze
 102. SEC – Set Carry Flag – Ustawienie znacznika przeniesienia
 103. SEH – Set Half Carry Flag – Ustawienie znacznika przeniesienia połówkowego
 104. SEI – Set Global Interrupt Flag – Ustawienie globalnego znacznika przerwań
 105. SEN – Set Negative Flag – Ustawienie znacznika ujemnego wyniku
 106. SER – Set all Bits in Register – Ustawienie wszystkich bitów w rejestrze
 107. SES – Set Signed Flag – Ustawienie znacznika znaku
 108. SET – Set T Flag – Ustawienie znacznika T
 109. SEV – Set Overflow Flag – Ustawienie znacznika nadmiaru U2
 110. SEZ – Set Zero Flag – Ustawienie znacznika zera
 111. SLEEP – Uśpienie
 112. SPM – Store Program Memory – Zapis w pamięci programu
 113. ST – Store Indirect From Register to Data Space using Index X – Zapis pośredni rejestru w pamięci danych przy użyciu indeksu X
 114. ST(STD) – Store Indirect From Register to Data Space using Index Y – Zapis pośredni rejestru w pamięci danych przy użyciu indeksu Y
 115. ST(STD) – Store Indirect From Register to Data Space using Index Z – Zapis pośredni rejestru w pamięci danych przy użyciu indeksu Z
 116. STS – Store Direct to Data Space – Zapis bezpośrednio do przestrzeni danych
 117. SUB – Subtract without Carry – Odejmowanie bez przeniesienia
 118. SUBI – Subtract Immediate – Odejmowanie stałej
 119. SWAP – Swap Nibbles – Wymiana 4 górnych bitów z 4 dolnymi
 120. TST – Test for Zero or Minus – Test na zero lub minus
 121. WDR – Watchdog Reset – Reset licznika zegarowego

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.