Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Rozkład LU – wyznacznik macierzy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy obliczyć wyznacznik macierzy kwadratowej An×n za pomocą rozkładu LU.

Rozwiązanie

Pamiętamy, iż algorytm dotyczący obliczania wyznacznika metodą rozwinięcia Laplace'a, miał klasą złożoności obliczeniowej O(n!), czyli bardzo niekorzystną. Na szczęście istnieją dużo szybsze algorytmy, realizujące to zadanie. Po pierwsze zauważmy, iż wyznacznik macierzy trójkątnej jest równy iloczynowi elementów leżących na głównej przekątnej. Można to bardzo prosto wyprowadzić z rozwinięcia Laplace'a. Pomiędzy macierzami A, LU zachodzą odpowiednie zależności:

A = L×U
det A = det (L×U)
det A = det L×det U

det L = 1, ponieważ jest macierzą trójkątną,
     a wszystkie elementy przekątnej są równe 1 
det A = 1×det U = det U

Zatem w celu obliczenia wyznacznika macierzy A wystarczy dokonać jej rozkładu LU i obliczyć iloczyn elementów leżących na przekątnej macierzy U.

Algorytm obliczania wyznacznika za pomocą rozkładu LU

Wejście:

n : stopień macierzy; n ∈ N.
A
 : macierz kwadratowa stopnia n; elementy A ∈ R.

Wyjście:

Wartość wyznacznika w zmiennej det lub informacja o błędzie; det ∈ R.

Zmienne pomocnicze:

: indeks; i ∈ N.

Lista kroków:

K01: Wyznacz rozkład LU macierzy A,
   wynik w A
K02: Jeśli się powiodło,
   to idź do kroku K05
K03: Pisz "DZIELNIK ZERO"
K04: Zakończ
K05: det ← A[1,1]       ; liczymy wyznacznik
K06: Dla i = 2,3,…,n:     ; kolejne iloczyny wyrazów
   wykonuj det ← det×A[i,i] ; na przekątnej głównej
K07: Pisz det
K08: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje ze standardowego wejścia macierz A (najpierw liczba n określająca stopień macierzy, a następnie n2 liczb dla kolejnych elementów), wyznacza jej rozkład LU za pomocą algorytmu Doolitle'a i jeśli się powiódł, oblicza i wyświetla wyznacznik macierzy A.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

3
1 2 3
6 5 4
3 7 2
Pascal
// Wyznacznik przez rozkład LU
// Data: 10.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program ludet;

type
 NReal = array of double; // typ tablicy wierszy
 MReal = array of NReal;  // typ tablicy wskaźników

const

 eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
function lu(n : integer; A : MReal) : boolean;

var
 i,j,k : integer;

begin

 for k := 0 to n-2 do
 begin
  if abs(A[k][k]) < eps then Exit(false);
  for i := k+1 to n-1 do
   A[i][k] := A[i][k]/A[k][k];
  for i := k+1 to n-1 do
   for j := k+1 to n-1 do
    A[i][j] := A[i][j]-A[i][k]*A[k][j];
 end;
 lu := true;
end;


// Program główny

var
 A   : MReal;
 n,i,j : integer;
 det  : double;

begin

 // odczytujemy stopień macierzy A

 read(n);

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 SetLength(A,n);

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],n);

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do read(A[i][j]);

 // obliczamy wyznacznik

 if lu(n,A) then
 begin
  det := A[0][0];
  for i := 1 to n-1 do det := det*A[i][i];
  writeln(det:0:4);
 end
 else
  writeln('DZIELNIK ZERO');

 // usuwamy macierz z pamięci

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
C++
// Wyznacznik przez rozkład LU
// Data: 10.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
bool lu(int n, double ** A)
{
 int i,j,k;

 for(k = 0; k < n-1; k++)
 {
  if(fabs(A[k][k]) < eps) return false;
  for(i = k+1; i < n; i++)
   A[i][k]/=A[k][k];
  for(i = k+1; i < n; i++)
   for(j = k+1; j < n; j++)
    A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j];
 }
 return true;
}

// Program główny

int main()
{
 double ** A,det;
 int n,i,j;
 
 cout << setprecision(4) << fixed;
 
// odczytujemy stopień macierzy A

 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = new double[n];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) cin >> A[i][j];

 // obliczamy wyznacznik

 if(lu(n,A))
 {
  det = A[0][0];
  for(i = 1; i < n; i++) det *= A[i][i];
  cout << det << endl;
 }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;
 return 0;
}
Basic
' Wyznacznik przez rozkład LU
' Data: 10.02.2011
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
'---------------------------------------
Function lu(n As Integer,_
      A As Double Ptr Ptr)_
      As Integer

 Dim As Integer i,j,k
 
 For k = 0 To n-2
  If Abs(A[k][k]) < eps Then Return 0
  For i = k+1 To n-1
   A[i][k] /= A[k][k]
  Next
  For i = k+1 To n-1
   For j = k+1 To n-1
    A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j]
   Next
  Next
 Next

 lu = 1

End Function

Dim As Integer i,j,n
Dim A As Double Ptr Ptr
Dim det As Double

Open Cons For Input As #1

' odczytujemy stopień macierzy A

Input #1,n

' tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

A = New Double Ptr[n]
For i = 0 To n-1
 A[i] = New Double[n]
Next

' odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n-1
 For j = 0 To n-1
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

' obliczamy wyznacznik

If lu(n,A) Then
 det = A[0][0]
 For i = 1 To n-1
  det *= A[i][i]
 Next
 Print det
Else
 Print "DZIELNIK ZERO"
End If

' usuwamy macierz z pamięci

For i = 0 To n-1
 Delete [] A[i]
Next
Delete [] A

End
Python (dodatek)
# Wyznacznik przez rozkład LU
# Data: 30.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#----------------------------

eps = 1e-12

# Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
#----------------------------------------
def lu(A):
  n = len(A)
  for k in range(n-1):
    if abs(A[k][k]) < eps: return False
    for i in range(k+1,n):
      A[i][k] /= A[k][k]
    for i in range(k+1,n):
      for j in range(k+1,n):
        A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j]
  return True

# Program główny
#===============
 
# odczytujemy stopień macierzy A

n = int(input())

# odczytujemy macierz A

A = []
for i in range(n):
  a = input().split()
  a = [float(a[j]) for j in range(n)]
  A.append(a)
  del a

# obliczamy wyznacznik

if lu(A):
  det = A[0][0]
  for i in range(1,n):
    det *= A[i][i]
  print(det)
else:
  print("DZIELNIK ZERO")

# usuwamy macierz z pamięci

del A
Wynik:
3
1 2 3
6 5 4
3 7 2
63.0000

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.