Rozkład LU – wyznacznik macierzy


Tematy pokrewne
Macierze
Podstawowe pojęcia dotyczące macierzy
Reprezentacja macierzy w pamięci komputera
Mnożenie macierzy przez skalar
Dodawanie macierzy
Transponowanie macierzy
Mnożenie macierzy
Potęgowanie macierzy
Eliminacja Gaussa
Eliminacja Gaussa-Crouta
Wyznacznik macierzy
Rozkład LU
Rozkład LU – rozwiązywanie układu równań liniowych
Rozkład LU – macierz odwrotna
Rozkład LU – wyznacznik macierzy

Problem

Obliczyć wyznacznik macierzy kwadratowej An×n za pomocą rozkładu LU.

 

 

Pamiętamy, iż algorytm z poprzedniego rozdziału, dotyczący obliczania wyznacznika metodą rozwinięcia Laplace'a, miał klasą złożoności obliczeniowej O(n!), czyli bardzo niekorzystną. Na szczęście istnieją dużo szybsze algorytmy, realizujące to zadanie.  Po pierwsze zauważmy, iż wyznacznik macierzy trójkątnej jest równy iloczynowi elementów leżących na głównej przekątnej. Można to bardzo prosto wyprowadzić z rozwinięcia Laplace'a. Pomiędzy macierzami A, L i U zachodzą odpowiednie zależności:

 

A = L × U
det A = det( L × U )
det A = det L × det U

det L = 1, ponieważ jest macierzą trójkątną, a wszystkie elementy przekątnej są równe 1

det A = 1 × det U

det A = det U

 

Zatem w celu obliczenia wyznacznika macierzy A wystarczy dokonać jej rozkładu LU i obliczyć iloczyn elementów leżących na przekątnej macierzy U.

 

Algorytm obliczania wyznacznika za pomocą rozkładu LU

Wejście
n    stopień macierzy, n N
A  – macierz kwadratowa stopnia n . Elementy A R
Wyjście:

Wartość wyznacznika w det lub informacja o błędzie, det R.

Elementy pomocnicze:
i,  –  indeks i N
Lista kroków:
K01: Wyznacz rozkład LU macierzy A, wynik w A  
K02: Jeśli się powiodło, idź do K05  
K03: Pisz "DZIELNIK ZERO"  
K04: Zakończ  
K05: detA[1,1] ; liczymy wyznacznik
K06: Dla i = 2,3,...n wykonuj detdet × A[i,i] ; kolejne iloczyny wyrazów na przekątnej głównej
K07: Pisz det  
K08: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje ze standardowego wejścia macierz A (najpierw liczba n określająca stopień macierzy, a następnie n2 liczb dla kolejnych elementów),  wyznacza jej rozkład LU za pomocą algorytmu Doolitle'a i jeśli się powiódł, oblicza i wyświetla wyznacznik macierzy A.

 

Dane dla programu:

 

3
1 2 3
6 5 4
3 7 2

Lazarus
// Wyznacznik przez rozkład LU
// Data: 10.02.2011
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program ludet;

type
 NReal = array of double; // typ tablicy wierszy
 MReal = array of NReal;  // typ tablicy wskaźników

const

 eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
function lu(n : integer; A : MReal) : boolean;

var
 i,j,k : integer;

begin

 for k := 0 to n - 2 do
 begin
  if abs(A[k][k]) < eps then Exit(false);
  for i := k + 1 to n - 1 do
   A[i][k] := A[i][k] / A[k][k];
  for i := k + 1 to n - 1 do
   for j := k + 1 to n - 1 do
    A[i][j] := A[i][j] - A[i][k] * A[k][j];
 end;
 lu := true;
end;


// Program główny

var
 A   : MReal;
 n,i,j : integer;
 det  : double;

begin

 // odczytujemy stopień macierzy A

 read(n);

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 SetLength(A,n);

 for i := 0 to n - 1 do SetLength(A[i],n);

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do read(A[i][j]);

 // obliczamy wyznacznik

 if lu(n,A) then
 begin
  det := A[0][0];
  for i := 1 to n - 1 do det := det * A[i][i];
  writeln(det:0:4);
 end
 else
  writeln('DZIELNIK ZERO');

 // usuwamy macierz z pamięci

 for i := 0 to n - 1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
Code::Blocks
// Wyznacznik przez rozkład LU
// Data: 10.02.2011
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
//---------------------------------------
bool lu(int n, double ** A)
{
 int i,j,k;

 for(k = 0; k < n - 1; k++)
 {
  if(fabs(A[k][k]) < eps) return false;
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   A[i][k] /= A[k][k];
  for(i = k + 1; i < n; i++)
   for(j = k + 1; j < n; j++)
    A[i][j] -= A[i][k] * A[k][j];
 }
 return true;
}

// Program główny

int main()
{
 double ** A,det;
 int n,i,j;
 
 cout << setprecision(4) << fixed;
 
// odczytujemy stopień macierzy A

 cin >> n;

 // tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++) A[i] = new double [n];

 // odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) cin >> A[i][j];

 // obliczamy wyznacznik

 if(lu(n,A))
 {
  det = A[0][0];
  for(i = 1; i < n; i++) det *= A[i][i];
  cout << det << endl;
 }
 else
  cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // usuwamy macierz z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;
 return 0;
}
Free Basic
' Wyznacznik przez rozkład LU
' Data: 10.02.2011
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja realizuje algorytm rozkładu LU
'---------------------------------------
Function lu(n As Integer, A As Double Ptr Ptr) As Integer

 Dim As Integer i,j,k
 
 For k = 0 To n - 2
  If Abs(A[k][k]) < eps Then Return 0
  For i = k + 1 To n - 1
   A[i][k] /= A[k][k]
  Next
  For i = k + 1 To n - 1
   For j = k + 1 To n - 1
    A[i][j] -= A[i][k] * A[k][j]
   Next
  Next
 Next

 lu = 1

End Function

Dim As Integer i,j,n
Dim A As Double Ptr Ptr
Dim det As Double

Open Cons For Input As #1

' odczytujemy stopień macierzy A

Input #1,n

' tworzymy macierz A o odpowiednich rozmiarach

A = New Double Ptr [n]
For i = 0 To n - 1
 A[i] = New Double [n]
Next

' odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

' obliczamy wyznacznik

If lu(n,A) Then
 det = A[0][0]
 For i = 1 To n - 1
  det *= A[i][i]
 Next
 Print det
Else
 Print "DZIELNIK ZERO"
End If

' usuwamy macierz z pamięci

For i = 0 To n - 1
 Delete [] A[i]
Next
Delete [] A

End
Wynik
3
1 2 3
6 5 4
3 7 2
63.0000

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe