Wyznacznik macierzy


Tematy pokrewne
Macierze
Podstawowe pojęcia dotyczące macierzy
Reprezentacja macierzy w pamięci komputera
Mnożenie macierzy przez skalar
Dodawanie macierzy
Transponowanie macierzy
Mnożenie macierzy
Potęgowanie macierzy
Eliminacja Gaussa
Eliminacja Gaussa-Crouta
Wyznacznik macierzy
Rozkład LU
Rozkład LU – rozwiązywanie układu równań liniowych
Rozkład LU – macierz odwrotna
Rozkład LU – wyznacznik macierzy

Problem

Obliczyć wyznacznik macierzy kwadratowej An × n za pomocą rozwinięcia Laplace'a.

 

 

Wyznacznik (ang. determinant – oznaczany det) jest liczbą, która została skojarzona z daną macierzą kwadratową A. Rozwinięcie Laplace'a pozwala w sposób rekurencyjny policzyć wyznacznik dowolnej macierzy kwadratowej. Wzór jest następujący:

 


A – macierz kwadratowa o rozmiarze n, której wyznacznik liczymy
i – ustalony wiersz macierzy A, wg którego dokonujemy rozwinięcia Laplace'a
j – kolejne numery kolumn w macierzy A
ai,j – element macierzy A leżący w i-tym wierszu i j-tej kolumnie
Mi,j – minor elementu ai,j - jest to wyznacznik macierzy powstałej z A po usunięciu z niej i-tego wiersza i j-tej kolumny

 

Powyższy wzór jest rekurencyjny, ponieważ występuje w nim Minor, który sam jest wyznacznikiem, a zatem obliczamy go za pomocą tego samego wzoru. Dla przykładu obliczmy wyznacznik macierzy:

 

 

Jako wiersz rozwinięcia wybierzemy pierwszy wiersz zawierający elementy 1, 2 i 3. Dla każdego z tych elementów musimy wyznaczyć minory. Najpierw wyznaczmy macierze minorowe:

 

 

Obliczamy wyznaczniki M. Rozwijamy je wg pierwszego wiersza. Minory macierzy o rozmiarze 2 są macierzami jednoelementowymi. Wyznacznik macierzy jednoelementowej jest równy temu elementowi:

 

M1,1 = (-1)1+1 × 5 × 2 + (-1)1+2 × 4 × 7
M1,1 = (-1)2 × 10 + (-1)3 × 28
M1,1 = 10 - 28
M1,1 = -18

M1,2 = (-1)1+1 × 6 × 2 + (-1)1+2 × 4 × 3
M1,2 = (-1)2 × 12 + (-1)3 × 12
M1,2 = 12 - 12
M1,2 = 0

M1,3 = (-1)1+1 × 6 × 7 + (-1)1+2 × 5 × 3
M1,3 = (-1)2 × 42 + (-1)3 × 15
M1,3 = 42 - 15
M1,3 = 27

 

Mając policzone wartości minorów, możemy przystąpić do wyznaczenia wyznacznika macierzy A:

 

det A = (-1)1+1 × 1 × M1,1 + (-1)1+2 × 2 × M1,2 + (-1)1+3 × 3 × M1,3

det A = (-1)2 × M1,1 + (-1)3 × 2M1,2 + (-1)4 × 3M1,3

det A = M1,1 - 2M1,2 + 3M1,3

det A = -18 - 0 + 81

det A = 63


Możemy już przystąpić do wstępnego określenia algorytmu.

 

Wyznacznik macierzy An×n obliczamy następująco:


Jeśli n = 1, to wyznacznik macierzy jest równy wartości elementu tej macierzy, czyli:

 

det A1×1 = det [ a1 ] = a1

 

Dla n > 1 wybieramy dowolny wiersz lub kolumnę (najlepiej taki, w którym jest najwięcej zer). Następnie każdy wyraz tego wiersza lub kolumny przemnażamy przez wyznacznik macierzy, która powstaje przez usunięcie wiersza i kolumny z mnożonym wyrazem (wyznacznik ten obliczamy rekurencyjnie tą samą metodą). Jeśli suma numeru wiersza i kolumny mnożonego wyrazu jest nieparzysta, to otrzymany iloczyn mnożymy dodatkowo przez -1. Wyliczone iloczyny sumujemy otrzymując wartość wyznacznika.

 

Klasa złożoności obliczeniowej podanej metody jest równa O(n!). Dokonajmy prostej analizy. Wyznacznik wyliczamy mnożąc kolejne wyrazy wiersza (lub kolumny) przez wartości wyznaczników niższego poziomu i sumując otrzymane iloczyny (dochodzi jeszcze ewentualna zmiana znaku). Zatem dla wyznacznika n-tego poziomu musimy wyliczyć n wyznaczników poziomu (n-1). Czyli:

 

ilość mnożeń  = n × ilość mnożeń dla wyznacznika poziomu n - 1

ilość dodawań = n × ilość dodawań dla wyznacznika poziomu n - 1 + (n - 1) dodawań iloczynów


W poniższej tabeli wyliczyliśmy ilości mnożeń i dodawań dla kilku kolejnych wartości n.


Złożoność obliczeniowa operacji
wyliczania wyznacznika macierzy
n Ilość dodawań ilość mnożeń
1 d1 =    0 m1 =    0
2 d2 =    1  = 2d1 + 1 m2 =    2
3 d3 =    5  = 3d2 + 2 m3 =    6  = 3m2
4 d4 =   23 = 4d3 + 3 m4 =   24 = 4m3
5 d5 = 119 = 5d4 + 4 m5 = 120 = 5m4

 

Widać wyraźnie, iż od wartości n = 2 ilość mnożeń jest równa n!, a ilość dodawań jest równa n! - 1. Prowadzi to do bardzo szybkiego wzrostu czasu wykonania algorytmu.

Pozostaje drobna kwestia techniczna. W algorytmie obliczamy wyznaczniki macierzy, które powstają przez usunięcie z macierzy głównej wiersza i kolumny z elementem mnożącym. Aby uniknąć kopiowania elementów, do algorytmu wyliczającego wyznacznik będziemy przekazywali wektor numerów kolumn, w którym umieścimy kolejne numery kolumn zawarte w tej podmacierzy oraz numer pierwszego wiersza. Na przykład w poniższej macierzy chcemy wyliczyć wyznacznik wg elementu a1,3:

 
    1 2 3 4   podmacierz
    1 2 4  
2   a2,1 a2,2 a2,4  
3   a3,1 a3,2 a3,4  
4   a4,1 a4,2 a4,4  
  wektor kolumn
  1 2 4  

numer wiersza = 2

1   a1,1 a1,2 a1,3 a1,4  
2   a2,1 a2,2 a2,3 a2,4  
3   a3,1 a3,2 a3,3 a3,4  
4   a4,1 a4,2 a4,3 a4,4  

 

Dane te jednoznacznie określą podmacierz, której wyznacznik należy wyliczyć. Zwróć uwagę, iż wektor kolumn zawiera tyle elementów, ile wynosi stopień wyznacznika. Numer wiersza zawsze będzie numerem o 1 większym od wiersza zawierającego mnożony przez wyznacznik element. Do elementów podmacierzy będziemy się odwoływać zawsze poprzez wektor kolumn.

 

Algorytm obliczania wyznacznika metodą rekurencyjną metodą rozwinięcia Laplace'a

Wejście
n    określa stopień wyznacznika do obliczenia.  n N
w  – określa numer wiersza, w którym rozpoczyna się podmacierz.  w N
WK  – wektor kolumn. Zawiera numery kolumn z macierzy głównej, które zawiera podmacierz. WK zawiera tyle numerów kolumn, ile wynosi stopień wyznacznika. Elementy N i są numerowane od 0.
A  – macierz, której wyznacznik liczymy. Wiersze i kolumny są numerowane od zera. A R
Wyjście:

Wynik działania funkcji det(n,w,WK,A) jest wartością wyznacznika

Elementy pomocnicze:
i,j,k    zmienne pomocnicze dla pętli i,j,k N
m  – mnożnik iloczynu wyrazu macierzy przez wyznacznik podmacierzy. Przyjmuje na przemian wartości 1 oraz (-1), m C.
KK  – wektor kolumn umożliwiający rekurencyjne przekazywanie numerów kolumn podmacierzy, dla których liczone są wyznaczniki. Elementami wektora kolumn są liczby całkowite. Elementy C i są numerowane od zera. Wektor KK ma o jeden element mniej niż wektor WK otrzymany na wejściu.
s  – zlicza sumę iloczynów wyrazów wiersza przez wyznaczniki niższych stopni. s R
Lista kroków:

Funkcja rekurencyjna det(n,w,WK,A):

Parametrami funkcji są:
n – stopień podmacierzy – przekazywane przez wartość
w – bieżący wiersz macierzy głównej, w którym rozpoczyna się podmacierz – przekazywane przez wartość
WK – wektor kolumn o n elementach – przekazanie przez referencję
A – macierz podstawowa – przekazanie przez referencję

 

K01: Jeśli n = 1, to zakończ z wynikiem A[w][WK[0]] ; sprawdzamy zakończenie rekurencji – zwracamy wynik funkcji
K02: Utwórz wektor KK o n-1 elementach ; tworzymy tablicę dynamiczną
K03: s ← 0 ; przygotowujemy się do sumowania iloczynów wyrazów przez minory
K04: m ← 1 ; mnożnik (-1)i+j
K05: Dla i = 0,1,...,n - 1 wykonuj K06...K12 ; rozpoczynamy pętlę obliczającą rekurencyjnie rozwinięcie Laplace'a
K06:     k ← 0 ; przygotowujemy wektor kolumn dla wywołania rekurencyjnego
K07:     Dla j = 0,1,...,n - 2 wykonuj K08...K10  
K08:         Jeśli k = i, to kk + 1 ; pomijamy kolumnę z bieżącym wyrazem
K09:         KK[j] ← WK[k] ; przepisujemy kolumny z WK do KK pomijając bieżącą
K10:         kk + 1  
K11:     ss + m × A[w][WK[i]] × det(n - 1, w + 1, KK, A)    ; wywołanie rekurencyjne
K12:     m ← (- m) ; następny mnożnik (-1)i+j
K13: Usuń wektor KK ; tablica dynamiczna przestaje być potrzebna, zwalniamy pamięć
K12: Zakończ z wynikiem s ; wynik funkcji

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program wczytuje dane definiujące macierz A i oblicza jej wyznacznik. Pierwszą daną powinien być stopień n macierzy A, n > 0 – nie jest ograniczony, lecz nie powinien być zbyt duży (do 10) z uwagi na klasę złożoności O(n!). Następne n2 liczb określają kolejne elementy macierzy, wczytywane wierszami.

 

Dane dla programu:

 

3
1 2 3
6 5 4
3 7 2

 

Lazarus
// Wyznacznik wg rekurencyjnego rozwinięcia Laplace'a
// Data  : 8.02.2011
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

program prg;

// deklaracje typów dynamicznych

type

 NInt = array of integer;   // typ wektora kolumn
 NReal = array of double;    // typ wierszy
 MReal = array of NReal;    // typ typ tablicy dynamicznej

// Rekurencyjna funkcja obliczająca rozwinięcie Laplace'a
//-------------------------------------------------------
function det(n,w : integer; var WK : NInt; var A : MReal) : double;
var
 i,j,k,m : integer;
 s    : double;
 KK   : NInt;
begin
 if n = 1 then          // sprawdzamy warunek zakończenia rekurencji

  det := A[w][WK[0]]      // macierz 1 x 1, wyznacznik równy elementowi

 else

 begin

  SetLength(KK, n - 1);     // tworzymy dynamiczny wektor kolumn

  s := 0;            // zerujemy wartość rozwinięcia
  m := 1;            // początkowy mnożnik

  for i := 0 to n - 1 do    // pętla obliczająca rozwinięcie
  begin

   k := 0;           // tworzymy wektor kolumn dla rekurencji

   for j := 0 to n - 2 do   // ma on o 1 kolumnę mniej niż WK
   begin
    if k = i then inc(k);   // pomijamy bieżącą kolumnę
    KK[j] := WK[k];      // pozostałe kolumny przenosimy do KK
    inc(k);
   end;

   s := s + m * A[w][WK[i]] * det(n - 1,w + 1, KK, A);

   m := -m;          // kolejny mnożnik

  end;

  SetLength(KK, 0);       // usuwamy zbędną już tablicę dynamiczną

  det := s;           // ustalamy wartość funkcji

 end;
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var

 n,i,j : integer;        // stopień macierzy
 WK  : NInt;          // wektor kolumn
 A   : MReal;         // macierz

begin

 read(n);            // odczytujemy stopień macierzy

 SetLength(A,n);         // tworzymy macierz wskaźników

 for i := 0 to n - 1 do
 begin

  SetLength(A[i],n);      // tworzymy wiersz

  for j := 0 to n - 1 do    // czytamy wiersz macierzy
   read(A[i][j]);

 end;

 SetLength(WK,n);        // tworzymy wiersz kolumn

 for i := 0 to n - 1 do     // wypełniamy go numerami kolumn
  WK[i] := i;

 writeln;

 writeln(det(n, 0, WK, A):0:4); // obliczamy i wyświetlamy wyznacznik

 SetLength(WK, 0);        // usuwamy tablice dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do SetLength(A[i], 0);

 SetLength(A, 0);

end.
Code::Blocks
// Wyznacznik wg rekurencyjnego rozwinięcia Laplace'a
// Data  : 8.02.2011
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Rekurencyjna funkcja obliczająca rozwinięcie Laplace'a
//-------------------------------------------------------
double det(int n, int w, int * WK, double ** A)
{
 int  i,j,k,m, * KK;
 double s;

 if(n == 1)                  // sprawdzamy warunek zakończenia rekurencji

  return A[w][WK[0]];             // macierz 1 x 1, wyznacznik równy elementowi

 else
 {

  KK = new int[n - 1];            // tworzymy dynamiczny wektor kolumn

  s = 0;                   // zerujemy wartość rozwinięcia
  m = 1;                   // początkowy mnożnik

  for(i = 0; i < n; i++)           // pętla obliczająca rozwinięcie
  {

   k = 0;                  // tworzymy wektor kolumn dla rekurencji

   for(j = 0; j < n - 1; j++)        // ma on o 1 kolumnę mniej niż WK
   {
    if(k == i) k++;             // pomijamy bieżącą kolumnę
    KK[j] = WK[k++];            // pozostałe kolumny przenosimy do KK
   }

   s += m * A[w][WK[i]] * det(n - 1,w + 1, KK, A);

   m = -m;                  // kolejny mnożnik

  }

  delete [] KK;                // usuwamy zbędną już tablicę dynamiczną

  return s;                  // ustalamy wartość funkcji

 }
}

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

int main()
{
 int    n,i,j;               // stopień macierzy
 int   * WK;                 // wektor kolumn
 double ** A;                 // macierz

 cout << fixed << setprecision(4);

 cin >> n;                   // odczytujemy stopień macierzy

 A = new double * [n];             // tworzymy macierz wskaźników

 for(i = 0; i < n; i++)
 {

  A[i] = new double[n];            // tworzymy wiersz

  for(j = 0; j < n; j++) cin >> A[i][j];   // czytamy wiersz macierzy
   
 }

 WK = new int[n];               // tworzymy wiersz kolumn

 for(i = 0; i < n; i++)            // wypełniamy go numerami kolumn
  WK[i] = i;

 cout << endl;

 cout << det(n, 0, WK, A) << endl; // obliczamy i wyświetlamy wyznacznik

 delete [] WK;                 // usuwamy tablice dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];

 delete [] A;

}
Free Basic
' Wyznacznik wg rekurencyjnego rozwinięcia Laplace'a
' Data  : 8.02.2011
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------

' Rekurencyjna funkcja obliczająca rozwinięcie Laplace'a
'-------------------------------------------------------
Function det(n As Integer, w As Integer, WK As Integer Ptr, A As Double Ptr Ptr) As Double
	
 Dim As Integer i,j,k,m
 Dim As Double s
 Dim KK As Integer Ptr

 If n = 1 Then                 ' sprawdzamy warunek zakończenia rekurencji

  return A[w][WK[0]]             ' macierz 1 x 1, wyznacznik równy elementowi

 Else

  KK = New Integer [n - 1]

  s = 0                    ' zerujemy wartość rozwinięcia
  m = 1                    ' początkowy mnożnik

  For i = 0 To n - 1             ' pętla obliczająca rozwinięcie

   k = 0                   ' tworzymy wektor kolumn dla rekurencji

   For j = 0 To n - 2            ' ma on o 1 kolumnę mniej niż WK
    If k = i Then k += 1          ' pomijamy bieżącą kolumnę
    KK[j] = WK[k]              ' pozostałe kolumny przenosimy do KK
    k += 1
   Next

   s += m * A[w][WK[i]] * det(n - 1,w + 1, KK, A)

   m = -m                  ' kolejny mnożnik

  Next

  det = s                   ' ustalamy wartość funkcji

  Delete [] KK

 End If
End Function

Dim As Integer n,i,j               ' stopień macierzy
 
Open Cons For Input As #1
 
Input #1,n                    ' odczytujemy stopień macierzy

Dim A As Double Ptr Ptr             ' tworzymy macierz dynamiczną

A = New Double Ptr [n]

For i = 0 To n - 1
 A[i] = New Double [n]
 For j = 0 To n - 1               ' czytamy wiersz macierzy
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

Dim WK As Integer Ptr              ' tworzymy wiersz kolumn

WK = New Integer [n]

For i = 0 To n - 1                ' wypełniamy go numerami kolumn
 WK[i] = i
Next

Print det(n, 0, WK, A)              ' obliczamy i wyświetlamy wyznacznik

For i = 0 To n - 1                ' usuwamy tablice dynamiczne
 Delete [] A[i]
Next
Delete [] A
Delete [] WK

End
Wynik
3
1 2 3
6 5 4
3 7 2

63.0000
 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe