Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Potęgowanie macierzy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy obliczyć k-tą potęgę macierzy An×n.

Rozwiązanie nr 1

Zdefiniujmy następujące operacje:

A0 = I (macierz jednostkowa)
A1 = A
A2 = A×A
A3 = A×A×A
Ak = A×A×…×A (k-1 mnożeń)

Pierwszy algorytm będzie algorytmem naiwnym, który wykonuje k-1 mnożeń macierzy A.

Algorytm potęgowania macierzy – wersja naiwna

Wejście:

n : stopień macierzy; n ∈ N, n > 0
A
 : potęgowana macierz; A ∈ R.
k
 : wykładnik potęgowy; k ∈ N, k ≥ 0.

Wyjście:

A : zawiera k-tą potęgę wejściowej macierzy A.

Elementy pomocnicze:

W : macierz pomocnicza, przechowuje wyniki częściowe mnożenia; W ∈ R.
P
 : macierz pomocnicza, przechowuje macierz A; P ∈ R.
i : do sterowania pętlą; i ∈ N.

Lista kroków:

K01: Jeśli k > 0,
   to idź do kroku K04
K02: Ustaw macierz jednostkową w A ; A0 = I
K03: Zakończ
K04: Jeśli k = 1, ; A1 = A
   to zakończ
K05: PA ; zapamiętaj oryginalną macierz A
K06: Dla i = 2,3,…,k:
   wykonuj kroki K07…K08
K07:  WP×A ; wykonaj mnożenie
K08:  AW ; w A wynik mnożenia (i potęgowania)
K09: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje wykładnik potęgowy k, stopień macierzy n oraz elementy macierzy w postaci n2 liczb (elementy wczytywane są wierszami). Następnie oblicza k-tą potęgę macierzy i wyświetla wynik.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2
Pascal
// Potęgowanie macierzy
// Data: 9.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program mpow;

// definiujemy typy dla macierzy
// dynamicznych

type
 NReal = array of double; // typ wierszy
 MReal = array of NReal; // typ macierzy

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
procedure mnoz(n : integer; A,B,C : MReal);
var
 i,j,k : integer;
 s   : double;
begin

 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to n-1 do s := s + A[i][k]*B[k][j];
   C[i][j] := s;
  end;
end;

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
procedure przepisz(n : integer; A,B : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do B[i][j] := A[i][j];
end;

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
procedure jednostkowa(n : integer; A : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n-1 do
 begin
  for j := 0 to n-1 do A[i][j] := 0;
  A[i][i] := 1;
 end;
end;

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
procedure potega(k,n : integer; A : MReal);
var
 P,W : MReal;
 i  : integer;
begin
 if k = 0 then jednostkowa(n,A)
 else if k > 1 then
 begin

  // tworzymy macierze pomocnicze P i W

  SetLength(P,n);
  SetLength(W,n);
  for i := 0 to n-1 do
  begin
   SetLength(P[i],n);
   SetLength(W[i],n);
  end;

  // macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz(n,A,P);

  // w pętli wykonujemy kolejne mnożenia,
  // wynik zawsze w A

  for i := 2 to k do
  begin
   mnoz(n,P,A,W);  // W <- P x A
   przepisz(n,W,A); // A <- P x A
  end;

  // usuwamy macierze P i W

  for i := 0 to n-1 do
  begin
   SetLength(P[i],0);
   SetLength(W[i],0);
  end;
  SetLength(P,0);
  SetLength(W,0);
 end;
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var
 A : MReal;
 n,i,j,k : integer;

begin

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 read(k,n);

 // tworzymy macierz dynamiczną
 // i wczytujemy dane wierszami

 SetLength(A,n);
 for i := 0 to n-1 do
 begin
  SetLength(A[i],n);
  for j := 0 to n-1 do read(A[i][j]);
 end;

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  for j := 0 to n-1 do write(A[i][j]:10:2,' ');
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz A

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
C++
// Potęgowanie macierzy
// Data: 9.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
void mnoz(int n,
     double ** A,
     double ** B,
     double ** C)
{
 int i,j,k;
 double s;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
  {
   s = 0;
   for(k = 0; k < n; k++)
    s += A[i][k]*B[k][j];
   C[i][j] = s;
  }
}

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
void przepisz(int n,
       double ** A,
       double ** B)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   B[i][j] = A[i][j];
}

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
void jednostkowa(int n,
         double ** A)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   A[i][j] = 0;
  A[i][i] = 1;
 }
}

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
void potega(int k,
      int n,
      double ** A)
{
 double ** P,** W;
 int i;

 if(!k) jednostkowa(n, A);
 else if(k > 1)
 {
  // tworzymy macierze pomocnicze P i W

  P = new double * [n];
  W = new double * [n];
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   P[i] = new double[n];
   W[i] = new double[n];
  }

  // macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz(n,A,P);

  // w pętli wykonujemy kolejne mnożenia,
  // wynik zawsze w A

  for(i = 2; i <= k; i++)
  {
   mnoz(n,P,A,W);  // W <- P x A
   przepisz(n,W,A); // A <- P x A
  }

  // usuwamy macierze P i W

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   delete [] P[i];
   delete [] W[i];
  }
  delete [] P;
  delete [] W;
 }
}

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

int main()
{
 double ** A;
 int n,i,j,k;

 cout << fixed << setprecision(2);

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 cin >> k >> n;

 // tworzymy macierz dynamiczną
 // i wczytujemy dane wierszami

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A[i] = new double[n];
  for(j = 0; j < n; j++)
   cin >> A[i][j];
 }

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   cout << setw(10) << A[i][j] << " ";
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz A

 for(i = 0; i < n; i++)
  delete [] A[i];
 delete [] A;

 return 0;
}
Basic
' Potęgowanie macierzy
' Data: 9.02.2011
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

' procedura mnożenia macierzy
' C = A x B
'----------------------------
Sub mnoz(n As Integer,_
     A As Double Ptr Ptr,_
     B As Double Ptr Ptr,_
     C As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j,k
 Dim As Double s

 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   s = 0
   For k = 0 To n-1
    s += A[i][k]*B[k][j]
   Next
   C[i][j] = s
  Next
 Next
End Sub

' procedura przepisuje macierz A do macierzy B
'---------------------------------------------
Sub przepisz(n As Integer,_
       A As Double Ptr Ptr,_
       B As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   B[i][j] = A[i][j]
  Next
 Next
End Sub

' procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
'---------------------------------------------------
Sub jednostkowa(n As Integer,_
        A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   A[i][j] = 0
  Next
  A[i][i] = 1
 Next
End Sub

' procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
'-----------------------------------------
Sub potega(k As Integer,_
      n As Integer,_
      A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Double Ptr Ptr P,W
 Dim As Integer i

 If k = 0 Then
  jednostkowa(n,A)
 ElseIf k > 1 Then

  ' tworzymy macierze pomocnicze P i W

  P = New Double Ptr[n]
  W = New Double Ptr[n]
  For i = 0 To n-1
   P[i] = New Double[n]
   W[i] = New Double[n]
  Next

  ' macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz(n,A,P)

  ' w pętli wykonujemy kolejne mnożenia,
  ' wynik zawsze w A

  For i = 2 To k
   mnoz(n,P,A,W)  ' W <- P x A
   przepisz(n,W,A) ' A <- P x A
  Next

  ' usuwamy macierze P i W

  For i = 0 To n-1
   Delete [] P[i]
   Delete W[i]
  Next
  Delete [] P
  Delete [] W

 End If
End Sub

Dim As Double Ptr Ptr A
Dim As Integer n,i,j,k

Open Cons For Input As #1

' wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

Input #1,k,n

' tworzymy macierz dynamiczną
' i wczytujemy dane wierszami

A = New Double Ptr[n]
For i = 0 To n-1
 A[i] = New Double[n]
 For j = 0 To n-1
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

' obliczamy k-tą potęgę A

potega(k,n,A)

' wyświetlamy wyniki

For i = 0 To n-1
 For j = 0 To n-1
  Print Using "#######.## ";A[i][j];
 Next
 Print
Next

' usuwamy macierz A

For i = 0 To n-1
 Delete [] A[i]
Next
Delete [] A

End
Python (dodatek)
# Potęgowanie macierzy
# Data: 12.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

# procedura mnożenia macierzy
# C = A x B
#----------------------------
def mnoz(A,B,C):
  n = len(A)
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      s = 0.0
      for k in range(n):
        s += A[i][k]*B[k][j]
      C[i][j] = s

# procedura przepisuje macierz A
# do macierzy B
#-------------------------------
def przepisz(A,B):
  n = len(A)
  for i in range(n):
    B[i] = A[i].copy()

# procedura ustawia w macierzy A
# macierz jednostkową
#-------------------------------
def jednostkowa(A):
  n = len(A)
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      A[i][j] = 0.0
    A[i][i] = 1.0

# procedura wylicza k-tą
# potęgę macierzy A
#-----------------------
def potega(k,A):
  if k == 0: jednostkowa(A)
  elif k > 1:

    # macierze P i W

    n = len(A)
    P = []
    W = []
    for i in range(n):
      a = []
      for j in range(n):
        a.append(0)
      P.append(a.copy())
      W.append(a.copy())

    # macierz A zapamiętujemy w P

    przepisz(A,P)

    # w pętli wykonujemy
    # kolejne mnożenia,
    # wynik zawsze w A

    for i in range(k-1):
      mnoz(P,A,W)  # W <- P x A
      przepisz(W,A) # A <- P x A

    # usuwamy macierze P i W

    del P,W,a

#*** PROGRAM GŁÓWNY ***
#----------------------

# wczytujemy wykładnik k
# oraz stopień macierzy n

k = int(input())
n = int(input())

# tworzymy macierz dynamiczną
# i wczytujemy dane wierszami

A = []
for i in range(n):
  a = input().split()
  for j in range(n):
    a[j] = float(a[j])
  A.append(a)

# obliczamy k-tą potęgę A

potega(k,A)

# wyświetlamy wyniki

print()

for i in range(n):
  for j in range(n):
    print("%10.2f " % A[i][j],end="")
  print()

# usuwamy macierz A

del A,a
Wynik:
5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2

 412928.00 413184.00 413440.00 413696.00 
1052928.00 1053184.00 1053440.00 1053696.00 
1187072.00 1186816.00 1186560.00 1186304.00 
 547072.00 546816.00 546560.00 546304.00

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Zauważmy następującą własność mnożenia macierzy:

An+m = An×Am

Dalej:

A2 = A×A
A4 = A2×A2
A8 = A4×A4

Jak widzimy, potęgi o wykładnikach będących potęgami liczby 2 możemy łatwo otrzymywać mnożąc macierz przez siebie. Idea nowego algorytmu potęgowania przedstawię na prostym przykładzie. Załóżmy, iż chcemy obliczyć A13. Zatem k = 13. Możemy zapisać:

A13 = A8+4+1 = A8×A4×A

Zwróć uwagę, iż mnożymy przez siebie macierze, które są potęgami pierwotnej macierzy A o wykładnikach równych 8, 4 i 1. Na takie liczby rozkłada się liczba 13. Potęgi te bardzo łatwo otrzymać.

Potrzebujemy 3 mnożeń do wyliczenia wszystkich niezbędnych potęg macierzy A. Aby ostatecznie otrzymać A13 potrzebne są jeszcze dwa dodatkowe mnożenia, czyli w sumie 5 mnożeń. Poprzedni algorytm doszedłby do tego samego wyniku po wykonaniu aż 12 mnożeń. Przy większych potęgach zysk jest jeszcze większy.

Wykładnika k wcale nie musimy rozbijać na potęgi liczby 2. W pamięci komputera k jest przechowywane w postaci binarnej. Wystarczy testować stan odpowiednich bitów k:

kolejne potęgi liczby 2 =
24
23
22
21
20
bity k =
0
1
1
0
1
numery pozycji bitów kolejnych =
4
3
2
1
0

Zasada pracy algorytmu jest następująca:

W macierzy wyniku W ustawiamy macierz jednostkową. Dopóki k jest większe od zera, testujemy najmłodszy bit k i jeśli ma on wartość 1, to wykonujemy mnożenie W = W×A. Bity k przesuwamy o 1 w prawo, aby pozbyć się testowanego bitu. Jeśli po tej operacji k ma wartość 0, to potęgowanie jest zakończone i przerywamy pętlę. W przeciwnym razie macierz A podnosimy do kwadratu: A = A×A i pętlę kontynuujemy. Gdy pętla się zakończy, przepisujemy macierz W do A.

Algorytm potęgowania macierzy – wersja ulepszona

Wejście:

n : stopień macierzy; n ∈ N, n > 0.
A
 : potęgowana macierz; A ∈ R.
k : wykładnik potęgowy; k ∈ N, k ≥ 0.

Wyjście:

A : zawiera k-tą potęgę wejściowej macierzy A.

Elementy pomocnicze:

W : macierz pomocnicza, tworzony jest w niej wynik potęgowania; W ∈ R.
P
 : macierz pomocnicza; P ∈ R.

Lista kroków:

K01: Ustaw macierz jednostkową w W
K02: Dopóki k > 0, ; w pętli obliczamy k-tą potęgę A
   wykonuj kroki K03…K09
K03:  Jeśli (k and 1) = 0, ; testujemy kolejne bity k
    to idź do kroku K06
K04  PW×A ; jeśli bit jest ustawiony, to do W dołączamy A
K05:  WP
K06:  kk shr 1 ; przesuwamy w prawo bity k
K07:  Jeśli k = 0,
    to idź do kroku K10
K08:  PA×A ; wyznaczamy kolejny kwadrat A
K09  AP
K10: AW ; wynik do A
K11: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje wykładnik potęgowy k, stopień macierzy n oraz elementy macierzy w postaci n2 liczb (elementy wczytywane są wierszami). Następnie oblicza k-tą potęgę macierzy i wyświetla wynik.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2
Pascal
// Szybkie potęgowanie macierzy
// Data: 19.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program mpow;

// definiujemy typy dla macierzy dynamicznych

type
 NReal = array of double; // typ wierszy
 MReal = array of NReal; // typ macierzy

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
procedure mnoz(n : integer; A,B,C : MReal);
var
 i,j,k : integer;
 s   : double;
begin

 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to n-1 do s := s+A[i][k]*B[k][j];
   C[i][j] := s;
  end;
end;

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
procedure przepisz(n : integer; A,B : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do B[i][j] := A[i][j];
end;

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
procedure jednostkowa(n : integer; A : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n-1 do
 begin
  for j := 0 to n-1 do A[i][j] := 0;
  A[i][i] := 1;
 end;
end;

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
procedure potega(k,n : integer; A : MReal);
var
 P,W : MReal;
 i  : integer;
begin
 // tworzymy macierze W i P

 SetLength(W,n);
 SetLength(P,n);

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  SetLength(W[i],n);
  SetLength(P[i],n);
 end;

 // w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa(n,W);

 // w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 while k > 0 do
 begin
  if k and 1 = 1 then // testujemy najmłodszy bit k
  begin
   mnoz(n,W,A,P); // jeśli ustawiony, to
   przepisz(n,P,W); // W = W x A
  end;
  k := k shr 1; // przesuwamy bity k w prawo
  if k = 0 then break; // jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz(n,A,A,P); // A = A x A
  przepisz(n,P,A);
 end;

 // wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz(n,W,A);

 // usuwamy macierze W i P

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  SetLength(W[i],0);
  SetLength(P[i],0);
 end;
 SetLength(W,0);
 SetLength(P,0);
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var
 A : MReal;
 n,i,j,k : integer;

begin

 // wczytujemy wykładnik k
 // oraz stopień macierzy n

 read(k,n);

 // tworzymy macierz dynamiczną
 // i wczytujemy dane wierszami

 SetLength(A,n);
 for i := 0 to n-1 do
 begin
  SetLength(A[i],n);
  for j := 0 to n-1 do read(A[i][j]);
 end;

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  for j := 0 to n-1 do write(A[i][j]:10:2,' ');
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz A

 for i := 0 to n-1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
C++
// Szybkie potęgowanie macierzy
// Data: 19.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
void mnoz(int n,
     double ** A,
     double ** B,
     double ** C)
{
 int i,j,k;
 double s;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
  {
   s = 0;
   for(k = 0; k < n; k++)
    s += A[i][k]*B[k][j];
   C[i][j] = s;
  }
}

// procedura przepisuje
// macierz A do macierzy B
//------------------------
void przepisz(int n,
       double ** A,
       double ** B)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   B[i][j] = A[i][j];
}

// procedura ustawia w macierzy A
// macierz jednostkową
//-------------------------------
void jednostkowa(int n,
         double ** A)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   A[i][j] = 0;
  A[i][i] = 1;
 }
}

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
void potega(int k,
      int n,
      double ** A)
{
 double ** P,** W;
 int i;

 // tworzymy macierze W i P

 W = new double * [n];
 P = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  W[i] = new double[n];
  P[i] = new double[n];
 }

 // w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa(n,W);

 // w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 while(k)
 {
  if(k&1) // testujemy najmłodszy bit k
  {
   mnoz(n,W,A,P); // jeśli ustawiony, to
   przepisz(n,P,W); // W = W x A
  }
  k >>= 1; // przesuwamy bity k w prawo
  if(!k) break; // jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz(n,A,A,P); // A = A x A
  przepisz(n,P,A);
 }

 // wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz(n,W,A);

 // usuwamy macierze W i P

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  delete [] W[i];
  delete [] P[i];
 }
 delete [] W;
 delete [] P;
}

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------
int main()
{
 double ** A;
 int n,i,j,k;

 cout << fixed << setprecision(2);

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 cin >> k >> n;

 // tworzymy macierz dynamiczną
 // i wczytujemy dane wierszami

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A[i] = new double[n];
  for(j = 0; j < n; j++) cin >> A[i][j];
 }

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++)
   cout << setw(10) << A[i][j] << " ";
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz A

 for(i = 0; i < n; i++)
  delete [] A[i];
 delete [] A;

 return 0;
}
Basic
' Szybkie potęgowanie macierzy
' Data: 9.02.2011
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

' procedura mnożenia macierzy
' C = A x B
'----------------------------
Sub mnoz(n As Integer,_
     A As Double Ptr Ptr,_
     B As Double Ptr Ptr,_
     C As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j,k
 Dim As Double s

 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   s = 0
   For k = 0 To n-1
    s += A[i][k]*B[k][j]
   Next
   C[i][j] = s
  Next
 Next
End Sub

' procedura przepisuje macierz A do macierzy B
'---------------------------------------------
Sub przepisz(n As Integer,_
       A As Double Ptr Ptr,_
       B As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   B[i][j] = A[i][j]
  Next
 Next
End Sub

' procedura ustawia w macierzy A
' macierz jednostkową
'-------------------------------
Sub jednostkowa(n As Integer,_
        A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   A[i][j] = 0
  Next
  A[i][i] = 1
 Next
End Sub

' procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
'-----------------------------------------
Sub potega(k As Integer,_
      n As Integer,_
      A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Double Ptr Ptr P,W
 Dim i As Integer

 ' tworzymy macierze W i P

 W = New Double Ptr[n]
 P = New Double Ptr[n]
 For i = 0 To n-1
  W[i] = New Double[n]
  P[i] = New Double[n]
 Next

 ' w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa(n,W)

 ' w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 While k > 0
  if(k And 1) = 1 Then ' najmłodszy bit
   mnoz(n,W,A,P)  ' jeśli ustawiony, to
   przepisz(n,P,W) ' W = W x A
  End If
  k Shr= 1     ' przesuwamy bity k w prawo
  If k = 0 Then Exit While ' jeśli brak bitów 1,
           ' przerywamy
  mnoz(n,A,A,P)   ' A = A x A
  przepisz(n,P,A)
 Wend

 ' wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz(n,W,A)

 ' usuwamy macierze W i P

 For i = 0 To n-1
  Delete [] W[i]
  Delete [] P[i]
 Next
 Delete [] W
 Delete [] P
 
End Sub

Dim As Double Ptr Ptr A
Dim As Integer n,i,j,k

Open Cons For Input As #1

' wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

Input #1,k,n

' tworzymy macierz dynamiczną
' i wczytujemy dane wierszami

A = New Double Ptr [n]
For i = 0 To n-1
 A[i] = New Double[n]
 For j = 0 To n-1
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

' obliczamy k-tą potęgę A

potega(k,n,A)

' wyświetlamy wyniki

For i = 0 To n-1
 For j = 0 To n-1
  Print Using "#######.## ";A[i][j];: Next
 Print
Next

' usuwamy macierz A

For i = 0 To n-1
 Delete [] A[i]
Next
Delete [] A

End
Python (dodatek)
# Szybkie potęgowanie macierzy
# Data: 13.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------

# procedura mnożenia macierzy
# C = A x B
#----------------------------
def mnoz(A,B,C):
  n = len(A)
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      s = 0.0
      for k in range(n):
        s += A[i][k]*B[k][j]
      C[i][j] = s

# procedura przepisuje
# macierz A do macierzy B
#------------------------
def przepisz(A,B):
  n = len(A)
  for i in range(n):
    B[i] = A[i].copy()

# procedura ustawia w macierzy A
# macierz jednostkową
#-------------------------------
def jednostkowa(A):
  n = len(A)
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      A[i][j] = 0.0
    A[i][i] = 1.0

# procedura wylicza
# k-tą potęgę macierzy A
#-----------------------
def potega(k,A):

  # tworzymy macierze W i P
  n = len(A)
  W = []
  P = []
  for i in range(n):
    a = []
    for j in range(n):
      a.append(0.0)
    W.append(a.copy())
    P.append(a.copy())

  # w macierzy W ustawiamy
  # macierz jednostkową

  jednostkowa(W)

  # w pętli obliczamy potęgę
  # macierzy A w W

  while k:
    if k&1: # testujemy najmłodszy bit k
      mnoz(W,A,P) # jeśli ustawiony, to
      przepisz(P,W) # W = W x A
    k >>= 1 # przesuwamy bity k w prawo
    if not k: break # jeśli brak bitów 1, przerywamy
    mnoz(A,A,P) # A = A x A
    przepisz(P,A)

  # wynik potęgowania wraca do macierzy A

  przepisz(W,A)

  # usuwamy macierze W i P

  del W,P

#*** PROGRAM GŁÓWNY ***
#----------------------

# wczytujemy wykładnik k
# oraz stopień macierzy n

k = int(input())
n = int(input())

# tworzymy macierz dynamiczną
# i wczytujemy dane wierszami

A = []
for i in range(n):
  a = input().split()
  for j in range(n):
    a[j] = float(a[j])
  A.append(a)

# obliczamy k-tą potęgę A

potega(k,A)

# wyświetlamy wyniki

print()

for i in range(n):
  for j in range(n):
    print("%10.2f " % A[i][j],end="")
  print()

# usuwamy macierz A

del A,a

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.