Potęgowanie macierzy


Tematy pokrewne   Podrozdziały
Macierze
Podstawowe pojęcia dotyczące macierzy
Reprezentacja macierzy w pamięci komputera
Mnożenie macierzy przez skalar
Dodawanie macierzy
Transponowanie macierzy
Mnożenie macierzy
Potęgowanie macierzy
Eliminacja Gaussa
Eliminacja Gaussa-Crouta
Wyznacznik macierzy
Rozkład LU
Rozkład LU – rozwiązywanie układu równań liniowych
Rozkład LU – macierz odwrotna
Rozkład LU – wyznacznik macierzy
  Rozwiązanie 1
Rozwiązanie 2

Problem

Obliczyć k-tą potęgę An × n.Rozwiązanie nr 1

Zdefiniujmy następujące operacje:

 

A0 = I (macierz jednostkowa)

A1 = A

A2 = A × A

A3 = A × A × A

Ak = A × A × ... × A  (k - 1 mnożeń)

 

Pierwszy algorytm będzie algorytmem naiwnym, który wykonuje k-1 mnożeń macierzy A.

 

Algorytm potęgowania macierzy – wersja naiwna

Wejście
n  – stopień macierzy, n N, n > 0
A  –  potęgowana macierz, A R
k  – wykładnik potęgowy, k N, k ≥ 0
Wyjście:

A – zawiera k-tą potęgę wejściowej macierzy A.

Elementy pomocnicze:
W  –  macierz pomocnicza, przechowuje wyniki częściowe mnożenia, W R
P  –  macierz pomocnicza, przechowuje A, P R
i  – do sterowania pętlą, i N
Lista kroków:
K01: Jeśli k > 0, to idź do K04  
K02: Ustaw macierz jednostkową w A ;A0 = I
K03: Zakończ  
K04: Jeśli k = 1, to zakończ ; A1 = A
K05: PA ; zapamiętaj oryginalną macierz A
K06: Dla i = 2,3, ..., k wykonuj K07...K08  
K07:     WP × A ; wykonaj mnożenie
K08:     AW ; w A wynik mnożenia (i potęgowania)
K09: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program wczytuje wykładnik potęgowy k, stopień macierzy n oraz elementy macierzy w postaci n2 liczb (elementy wczytywane są wierszami). Następnie oblicza k-tą potęgę macierzy i wyświetla wynik.

Przykładowe dane:

5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2

 

Lazarus
// Potęgowanie macierzy
// Data: 9.02.2011
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program mpow;

// definiujemy typy dla macierzy dynamicznych

type
 NReal = array of double; // typ wierszy
 MReal = array of NReal; // typ macierzy

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
procedure mnoz(n : integer; A,B,C : MReal);
var
 i,j,k : integer;
 s   : double;
begin

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to n - 1 do s := s + A[i][k] * B[k][j];
   C[i][j] := s;
  end;
end;

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
procedure przepisz(n : integer; A,B : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do B[i][j] := A[i][j];
end;

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
procedure jednostkowa(n : integer; A : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do A[i][j] := 0;
  A[i][i] := 1;
 end;
end;

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
procedure potega(k,n : integer; A : MReal);
var
 P,W : MReal;
 i  : integer;
begin
 if k = 0 then jednostkowa(n,A)
 else if k > 1 then
 begin

  // tworzymy macierze pomocnicze P i W

  SetLength(P,n);
  SetLength(W,n);
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   SetLength(P[i],n);
   SetLength(W[i],n);
  end;

  // macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz(n,A,P);

  // w pętli wykonujemy kolejne mnożenia - wynik zawsze w A

  for i := 2 to k do
  begin
   mnoz(n,P,A,W);   // W <- P x A
   przepisz(n,W,A);  // A <- P x A
  end;

  // usuwamy macierze P i W

  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   SetLength(P[i],0);
   SetLength(W[i],0);
  end;
  SetLength(P,0);
  SetLength(W,0);
 end;
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var
 A : MReal;
 n,i,j,k : integer;

begin

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 read(k,n);

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 SetLength(A,n);
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength(A[i],n);
  for j := 0 to n - 1 do read(A[i][j]);
 end;

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do write(A[i][j]:10:2,' ');
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz A

 for i := 0 to n - 1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
Code::Blocks
// Potęgowanie macierzy
// Data: 9.02.2011
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
void mnoz(int n, double ** A, double ** B, double ** C)
{
 int i,j,k;
 double s;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
  {
   s = 0;
   for(k = 0; k < n; k++) s += A[i][k] * B[k][j];
   C[i][j] = s;
  }
}

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
void przepisz(int n, double ** A, double ** B)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) B[i][j] = A[i][j];
}

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
void jednostkowa(int n, double ** A)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) A[i][j] = 0;
  A[i][i] = 1;
 }
}

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
void potega(int k, int n, double ** A)
{
 double ** P, ** W;
 int i;

 if(!k) jednostkowa(n,A);
 else if(k > 1)
 {
  // tworzymy macierze pomocnicze P i W

  P = new double * [n];
  W = new double * [n];
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   P[i] = new double[n];
   W[i] = new double[n];
  }

  // macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz(n,A,P);

  // w pętli wykonujemy kolejne mnożenia - wynik zawsze w A

  for(i = 2; i <= k; i++)
  {
   mnoz(n,P,A,W);   // W <- P x A
   przepisz(n,W,A);  // A <- P x A
  }

  // usuwamy macierze P i W

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   delete [] P[i];
   delete [] W[i];
  }
  delete [] P;
  delete [] W;
 }
}

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

int main()
{
 double ** A;
 int n,i,j,k;

 cout << fixed << setprecision(2);

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 cin >> k >> n;

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A[i] = new double[n];
  for(j = 0; j < n; j++) cin >> A[i][j];
 }

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) cout << setw(10) << A[i][j] << " ";
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz A

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;

 return 0;
}
Free Basic
' Potęgowanie macierzy
' Data: 9.02.2011
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

' procedura mnożenia macierzy
' C = A x B
'----------------------------
Sub mnoz(n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr, C As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j,k
 Dim As Double s

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1
   s = 0
   For k = 0 To n - 1: s += A[i][k] * B[k][j]: Next
   C[i][j] = s
  Next
 Next
End Sub

' procedura przepisuje macierz A do macierzy B
'---------------------------------------------
Sub przepisz(n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: B[i][j] = A[i][j]: Next
 Next
End Sub

' procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
'---------------------------------------------------
Sub jednostkowa(n As Integer, A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: A[i][j] = 0: Next
  A[i][i] = 1
 Next
End Sub

' procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
'-----------------------------------------
Sub potega(k As Integer, n As Integer, A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Double Ptr Ptr P,W
 Dim As Integer i

 If k = 0 Then
  jednostkowa(n,A)
 ElseIf k > 1 Then

  ' tworzymy macierze pomocnicze P i W

  P = New Double Ptr [n]
  W = New Double Ptr [n]
  For i = 0 To n - 1
   P[i] = New Double [n]
   W[i] = New Double [n]
  Next

  ' macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz(n,A,P)

  ' w pętli wykonujemy kolejne mnożenia - wynik zawsze w A

  For i = 2 To k
   mnoz(n,P,A,W)   ' W <- P x A
   przepisz(n,W,A)  ' A <- P x A
  Next

  ' usuwamy macierze P i W

  For i = 0 To n - 1
   Delete [] P[i]
   Delete W[i]
  Next
  Delete [] P
  Delete [] W

 End If
End Sub

Dim As Double Ptr Ptr A
Dim As Integer n,i,j,k

Open Cons For Input As #1

' wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

Input #1,k,n

' tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

A = New Double Ptr [n]
For i = 0 To n - 1
 A[i] = New Double [n]
 For j = 0 To n - 1: Input #1,A[i][j]: Next
Next

Close #1

' obliczamy k-tą potęgę A

potega(k,n,A)

' wyświetlamy wyniki

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1: Print Using "#######.## ";A[i][j];: Next
 Print
Next

' usuwamy macierz A

For i = 0 To n - 1: Delete [] A[i]: Next
Delete [] A

End
Wynik
5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2

 412928.00  413184.00  413440.00  413696.00
1052928.00 1053184.00 1053440.00 1053696.00
1187072.00 1186816.00 1186560.00 1186304.00
 547072.00  546816.00  546560.00  546304.00
 

Rozwiązanie nr 2

Zauważmy następującą własność mnożenia macierzy:

 

An+m = An × Am

 

Dalej:

 

A2 = A × A
A4 = A2 × A2
A8 = A4 × A4
...

Jak widzimy, potęgi o wykładnikach będących potęgami liczby 2 możemy łatwo otrzymywać mnożąc macierz przez siebie. Idea nowego algorytmu potęgowania przedstawię na prostym przykładzie. Załóżmy, iż chcemy obliczyć A13. Zatem k = 13. Możemy zapisać:

 

A13 = A8+4+1 = A8 × A4 × A

 

Zwróć uwagę, iż mnożymy przez siebie macierze, które są potęgami pierwotnej macierzy A o wykładnikach równych 8, 4 i 1. Na takie liczby rozkłada się 13. Takie potęgi bardzo łatwo otrzymać.

Potrzebujemy 3 mnożeń do wyliczenia wszystkich niezbędnych potęg macierzy A. Aby ostatecznie otrzymać A13, potrzebne są jeszcze dwa dodatkowe mnożenia, czyli w sumie 5 mnożeń. Poprzedni algorytm doszedłby do tego samego wyniku po wykonaniu aż 12 mnożeń. Przy większych potęgach zysk jest jeszcze większy.

Wykładnika k wcale nie musimy rozbijać na potęgi liczby 2. W pamięci komputera k jest przechowywane w postaci binarnej. Wystarczy testować stan odpowiednich bitów k:

 

kolejne potęgi liczby 2 = 24 23 22 21 20
bity k = 0 1 1 0 1
numery pozycji bitów kolejnych = 4 3 2 1 0

Zasada pracy algorytmu jest następująca:

 

W macierzy wyniku W ustawiamy macierz jednostkową. Dopóki k jest większe od zera, testujemy najmłodszy bit k i jeśli ma on wartość 1, to wykonujemy mnożenie W = W × A. Bity k przesuwamy o 1 w prawo, aby pozbyć się testowanego bitu. Jeśli po tej operacji k ma wartość 0, to potęgowanie jest zakończone i przerywamy pętlę. W przeciwnym razie macierz A podnosimy do kwadratu: A = A × A i pętlę kontynuujemy. Gdy pętla się zakończy, przepisujemy macierz W do A.

 

Algorytm potęgowania macierzy – wersja ulepszona

Wejście
n  – stopień macierzy, n N, n > 0
A  –  potęgowana macierz, A R
k  – wykładnik potęgowy, k N, k ≥ 0
Wyjście:

A – zawiera k-tą potęgę wejściowej macierzy A.

Elementy pomocnicze:
W  –  macierz pomocnicza, tworzony jest w niej wynik potęgowania, W R
P  –  macierz pomocnicza, P R
Lista kroków:
K01: Ustaw macierz jednostkową w W  
K02: Dopóki k > 0, wykonuj K03...K09 ; w pętli obliczamy k-tą potęgę A
K03:     Jeśli k and 1 = 0, to idź do K06 ; testujemy kolejne bity k
K04     PW × A ; jeśli bit jest ustawiony, to do W dołączamy A
K05:     WP  
K06:     kk shr 1 ; przesuwamy w prawo bity k
K07:     Jeśli k = 0, to idź do K10  
K08:     PA × A ; wyznaczamy kolejny kwadrat A
K09     AP  
K10: AW ; wynik do A
K11: Zakończ  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program wczytuje wykładnik potęgowy k, stopień macierzy n oraz elementy macierzy w postaci n2 liczb (elementy wczytywane są wierszami). Następnie oblicza k-tą potęgę macierzy i wyświetla wynik.

Przykładowe dane:

5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2

Lazarus
// Szybkie potęgowanie macierzy
// Data: 19.02.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program mpow;

// definiujemy typy dla macierzy dynamicznych

type
 NReal = array of double; // typ wierszy
 MReal = array of NReal; // typ macierzy

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
procedure mnoz(n : integer; A,B,C : MReal);
var
 i,j,k : integer;
 s   : double;
begin

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to n - 1 do s := s + A[i][k] * B[k][j];
   C[i][j] := s;
  end;
end;

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
procedure przepisz(n : integer; A,B : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do B[i][j] := A[i][j];
end;

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
procedure jednostkowa(n : integer; A : MReal);
var
 i,j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do A[i][j] := 0;
  A[i][i] := 1;
 end;
end;

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
procedure potega(k,n : integer; A : MReal);
var
 P,W : MReal;
 i  : integer;
begin
 // tworzymy macierze W i P

 SetLength(W,n);
 SetLength(P,n);

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength(W[i],n);
  SetLength(P[i],n);
 end;

 // w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa(n,W);

 // w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 while k > 0 do
 begin
  if k and 1 = 1 then // testujemy najmłodszy bit k
  begin
   mnoz(n,W,A,P);   // jeśli ustawiony, to
   przepisz(n,P,W);  // W = W x A
  end;
  k := k shr 1;    // przesuwamy bity k w prawo
  if k = 0 then break; // jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz(n,A,A,P);    // A = A x A
  przepisz(n,P,A);
 end;

 // wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz(n,W,A);

 // usuwamy macierze W i P

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength(W[i],0);
  SetLength(P[i],0);
 end;
 SetLength(W,0);
 SetLength(P,0);
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var
 A : MReal;
 n,i,j,k : integer;

begin

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 read(k,n);

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 SetLength(A,n);
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength(A[i],n);
  for j := 0 to n - 1 do read(A[i][j]);
 end;

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do write(A[i][j]:10:2,' ');
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz A

 for i := 0 to n - 1 do SetLength(A[i],0);
 SetLength(A,0);

end.
Code::Blocks
// Szybkie potęgowanie macierzy
// Data: 19.02.2012
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
void mnoz(int n, double ** A, double ** B, double ** C)
{
 int i,j,k;
 double s;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
  {
   s = 0;
   for(k = 0; k < n; k++) s += A[i][k] * B[k][j];
   C[i][j] = s;
  }
}

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
void przepisz(int n, double ** A, double ** B)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) B[i][j] = A[i][j];
}

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
void jednostkowa(int n, double ** A)
{
 int i,j;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) A[i][j] = 0;
  A[i][i] = 1;
 }
}

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
void potega(int k, int n, double ** A)
{
 double ** P, ** W;
 int i;

 // tworzymy macierze W i P

 W = new double * [n];
 P = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  W[i] = new double[n];
  P[i] = new double[n];
 }

 // w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa(n,W);

 // w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 while(k)
 {
  if(k & 1)      // testujemy najmłodszy bit k
  {
   mnoz(n,W,A,P);   // jeśli ustawiony, to
   przepisz(n,P,W);  // W = W x A
  }
  k >>= 1;       // przesuwamy bity k w prawo
  if(!k) break;    // jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz(n,A,A,P);    // A = A x A
  przepisz(n,P,A);
 }

 // wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz(n,W,A);

 // usuwamy macierze W i P

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  delete [] W[i];
  delete [] P[i];
 }
 delete [] W;
 delete [] P;
}

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------
int main()
{
 double ** A;
 int n,i,j,k;

 cout << fixed << setprecision(2);

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 cin >> k >> n;

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 A = new double * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A[i] = new double[n];
  for(j = 0; j < n; j++) cin >> A[i][j];
 }

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega(k,n,A);

 // wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j < n; j++) cout << setw(10) << A[i][j] << " ";
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz A

 for(i = 0; i < n; i++) delete [] A[i];
 delete [] A;

 return 0;
}
Free Basic
' Potęgowanie macierzy
' Data: 9.02.2011
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

' procedura mnożenia macierzy
' C = A x B
'----------------------------
Sub mnoz(n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr, C As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j,k
 Dim As Double s

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1
   s = 0
   For k = 0 To n - 1: s += A[i][k] * B[k][j]: Next
   C[i][j] = s
  Next
 Next
End Sub

' procedura przepisuje macierz A do macierzy B
'---------------------------------------------
Sub przepisz(n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: B[i][j] = A[i][j]: Next
 Next
End Sub

' procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
'---------------------------------------------------
Sub jednostkowa(n As Integer, A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Integer i,j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: A[i][j] = 0: Next
  A[i][i] = 1
 Next
End Sub

' procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
'-----------------------------------------
Sub potega(k As Integer, n As Integer, A As Double Ptr Ptr)

 Dim As Double Ptr Ptr P,W
 Dim i As Integer

 ' tworzymy macierze W i P

 W = New Double Ptr [n]
 P = New Double Ptr [n]
 For i = 0 To n - 1
  W[i] = New Double [n]
  P[i] = New Double [n]
 Next

 ' w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa(n,W)

 ' w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 While k > 0
  If (k And 1) = 1 Then   ' testujemy najmłodszy bit k
   mnoz(n,W,A,P)     ' jeśli ustawiony, to
   przepisz(n,P,W)    ' W = W x A
  End If
  k Shr= 1         ' przesuwamy bity k w prawo
  If k = 0 Then Exit While ' jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz(n,A,A,P)      ' A = A x A
  przepisz(n,P,A)
 Wend

 ' wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz(n,W,A)

 ' usuwamy macierze W i P

 For i = 0 To n - 1
  Delete [] W[i]
  Delete [] P[i]
 Next
 Delete [] W
 Delete [] P
 
End Sub

Dim As Double Ptr Ptr A
Dim As Integer n,i,j,k

Open Cons For Input As #1

' wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

Input #1,k,n

' tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

A = New Double Ptr [n]
For i = 0 To n - 1
 A[i] = New Double [n]
 For j = 0 To n - 1: Input #1,A[i][j]: Next
Next

Close #1

' obliczamy k-tą potęgę A

potega(k,n,A)

' wyświetlamy wyniki

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1: Print Using "#######.## ";A[i][j];: Next
 Print
Next

' usuwamy macierz A

For i = 0 To n - 1: Delete [] A[i]: Next
Delete [] A

End

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe