Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Potęgowanie macierzy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Należy obliczyć k-tą potęgę macierzy A n  × n.

Rozwiązanie nr 1

Zdefiniujmy następujące operacje:

A 0 = I ( macierz jednostkowa )

A 1 = A

A 2 = A × A

A 3 = A × A × A

A k = A × A × ... × A ( k  - 1 mnożeń )

Pierwszy algorytm będzie algorytmem naiwnym, który wykonuje k -1 mnożeń macierzy A.

Algorytm potęgowania macierzy – wersja naiwna

Wejście:

n  – stopień macierzy, nN, n  > 0
A  –  potęgowana macierz, A  ∈ R
k  – wykładnik potęgowy, kN, k  ≥ 0

Wyjście:

A  –  zawiera k-tą potęgę wejściowej macierzy A

Zmienne pomocnicze:

W  –  macierz pomocnicza, przechowuje wyniki częściowe mnożenia, W  ∈ R
P  –  macierz pomocnicza, przechowuje macierz A, P  ∈ R
i  – do sterowania pętlą, iN

Lista kroków:

K01: Jeśli k  > 0,
to idź do kroku K04
 
K02: Ustaw macierz jednostkową w A A 0 = I
K03: Zakończ  
K04: Jeśli k  = 1,
to zakończ
A 1 = A
K05: P  ← A zapamiętaj oryginalną macierz A
K06: Dla i  = 2, 3, ..., k :
wykonuj kroki K07...K08
 
K07:     W  ← P  × A wykonaj mnożenie
K08:     A  ← W w A wynik mnożenia ( i potęgowania )
K09: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje wykładnik potęgowy k, stopień macierzy n  oraz elementy macierzy w postaci n 2 liczb ( elementy wczytywane są wierszami ). Następnie oblicza k-tą potęgę macierzy i wyświetla wynik.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2
Pascal
// Potęgowanie macierzy
// Data: 9.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program mpow;

// definiujemy typy dla macierzy dynamicznych

type
 NReal = array of double; // typ wierszy
 MReal = array of NReal; // typ macierzy

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
procedure mnoz ( n : integer; A, B, C : MReal );
var
 i, j, k : integer;
 s   : double;
begin

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to n - 1 do s := s = A [ i ][ k ] * B [ k ][ j ];
   C [ i ][ j ] := s;
  end;
end;

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
procedure przepisz ( n : integer; A, B : MReal );
var
 i, j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do B [ i ][ j ] := A [ i ][ j ];
end;

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
procedure jednostkowa ( n : integer; A : MReal );
var
 i, j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do A [ i ][ j ] := 0;
  A [ i ][ i ] := 1;
 end;
end;

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
procedure potega ( k, n : integer; A : MReal );
var
 P, W : MReal;
 i  : integer;
begin
 if k = 0 then jednostkowa ( n, A )
 else if k > 1 then
 begin

  // tworzymy macierze pomocnicze P i W

  SetLength ( P, n );
  SetLength ( W, n );
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   SetLength ( P [ i ], n );
   SetLength ( W [ i ], n );
  end;

  // macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz ( n, A, P );

  // w pętli wykonujemy kolejne mnożenia - wynik zawsze w A

  for i := 2 to k do
  begin
   mnoz ( n, P, A, W );   // W <- P x A
   przepisz ( n, W, A );  // A <- P x A
  end;

  // usuwamy macierze P i W

  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   SetLength ( P [ i ], 0 );
   SetLength ( W [ i ], 0 );
  end;
  SetLength ( P, 0 );
  SetLength ( W, 0 );
 end;
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var
 A : MReal;
 n, i, j, k : integer;

begin

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 read ( k, n );

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 SetLength ( A, n );
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ i ], n );
  for j := 0 to n - 1 do read ( A [ i ][ j ] );
 end;

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega ( k, n, A );

 // wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do write ( A [ i ][ j ] :10:2, ' ' );
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz A

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );
 SetLength ( A, 0 );

end.
C++
// Potęgowanie macierzy
// Data: 9.02.2011
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
void mnoz ( int n, double ** A, double ** B, double ** C )
{
 int i, j, k;
 double s;

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ )
  {
   s = 0;
   for( k = 0; k < n; k++ ) s += A [ i ][ k ] * B [ k ][ j ];
   C [ i ][ j ] = s;
  }
}

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
void przepisz ( int n, double ** A, double ** B )
{
 int i, j;

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ ) B [ i ][ j ] = A [ i ][ j ];
}

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
void jednostkowa ( int n, double ** A )
{
 int i, j;

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  for( j = 0; j < n; j++ ) A [ i ][ j ] = 0;
  A [ i ][ i ] = 1;
 }
}

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
void potega ( int k, int n, double ** A )
{
 double ** P, ** W;
 int i;

 if( !k ) jednostkowa ( n, A );
 else if( k > 1 )
 {
  // tworzymy macierze pomocnicze P i W

  P = new double * [ n ];
  W = new double * [ n ];
  for( i = 0; i < n; i++ )
  {
   P [ i ] = new double [ n ];
   W [ i ] = new double [ n ];
  }

  // macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz ( n, A, P );

  // w pętli wykonujemy kolejne mnożenia - wynik zawsze w A

  for( i = 2; i <= k; i++ )
  {
   mnoz ( n, P, A, W );   // W <- P x A
   przepisz ( n, W, A );  // A <- P x A
  }

  // usuwamy macierze P i W

  for( i = 0; i < n; i++ )
  {
   delete [ ] P [ i ];
   delete [ ] W [ i ];
  }
  delete [ ] P;
  delete [ ] W;
 }
}

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

int main( )
{
 double ** A;
 int n, i, j, k;

 cout << fixed << setprecision ( 2 );

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 cin >> k >> n;

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 A = new double * [ n ];
 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  A [ i ] = new double [ n ];
  for( j = 0; j < n; j++ ) cin >> A [ i ][ j ];
 }

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega ( k, n, A );

 // wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  for( j = 0; j < n; j++ ) cout << setw ( 10 ) << A [ i ][ j ] << " ";
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz A

 for( i = 0; i < n; i++ ) delete [ ] A [ i ];
 delete [ ] A;

 return 0;
}
Basic
' Potęgowanie macierzy
' Data: 9.02.2011
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek'-----------------------------

' procedura mnożenia macierzy
' C = A x B
'----------------------------
Sub mnoz ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr, C As Double Ptr Ptr )

 Dim As Integer i, j, k
 Dim As Double s

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1
   s = 0
   For k = 0 To n - 1: s += A [ i ][ k ] * B [ k ][ j ] : Next
   C [ i ][ j ] = s
  Next
 Next
End Sub

' procedura przepisuje macierz A do macierzy B
'---------------------------------------------
Sub przepisz ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr )

 Dim As Integer i, j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: B [ i ][ j ] = A [ i ][ j ] : Next
 Next
End Sub

' procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
'---------------------------------------------------
Sub jednostkowa ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr )

 Dim As Integer i, j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: A [ i ][ j ] = 0: Next
  A [ i ][ i ] = 1
 Next
End Sub

' procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
'-----------------------------------------
Sub potega ( k As Integer, n As Integer, A As Double Ptr Ptr )

 Dim As Double Ptr Ptr P, W
 Dim As Integer i

 If k = 0 Then
  jednostkowa ( n, A )
 ElseIf k > 1 Then

  ' tworzymy macierze pomocnicze P i W

  P = New Double Ptr [ n ] 
  W = New Double Ptr [ n ] 
  For i = 0 To n - 1
   P [ i ] = New Double [ n ] 
   W [ i ] = New Double [ n ] 
  Next

  ' macierz A zapamiętujemy w P

  przepisz ( n, A, P )

  ' w pętli wykonujemy kolejne mnożenia - wynik zawsze w A

  For i = 2 To k
   mnoz ( n, P, A, W )   ' W <- P x A
   przepisz ( n, W, A )  ' A <- P x A
  Next

  ' usuwamy macierze P i W

  For i = 0 To n - 1
   Delete [ ] P [ i ] 
   Delete W [ i ] 
  Next
  Delete [ ] P
  Delete [ ] W

 End If
End Sub

Dim As Double Ptr Ptr A
Dim As Integer n, i, j, k

Open Cons For Input As #1

' wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

Input #1, k, n

' tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

A = New Double Ptr [ n ] 
For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Double [ n ] 
 For j = 0 To n - 1: Input #1, A [ i ][ j ] : Next
Next

Close #1

' obliczamy k-tą potęgę A

potega ( k, n, A )

' wyświetlamy wyniki

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1: Print Using "#######.## ";A [ i ][ j ];: Next
 Print
Next

' usuwamy macierz A

For i = 0 To n - 1: Delete [ ] A [ i ] : Next
Delete [ ] A

End
Wynik:
5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2

 412928.00  413184.00  413440.00  413696.00
1052928.00 1053184.00 1053440.00 1053696.00
1187072.00 1186816.00 1186560.00 1186304.00
 547072.00  546816.00  546560.00  546304.00
Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Zauważmy następującą własność mnożenia macierzy:

A n+m = A n  × A m

Dalej:

A 2 = A  × A
A 4 = A 2 × A 2
A 8 = A 4 × A 4
...

Jak widzimy, potęgi o wykładnikach będących potęgami liczby 2 możemy łatwo otrzymywać mnożąc macierz przez siebie. Idea nowego algorytmu potęgowania przedstawię na prostym przykładzie. Załóżmy, iż chcemy obliczyć A 13. Zatem k  = 13. Możemy zapisać:

A 13 = A 8+4+1 = A 8 × A 4 × A

Zwróć uwagę, iż mnożymy przez siebie macierze, które są potęgami pierwotnej macierzy A  o wykładnikach równych 8, 4 i 1. Na takie liczby rozkłada się liczba 13. Takie potęgi bardzo łatwo otrzymać.

Potrzebujemy 3 mnożeń do wyliczenia wszystkich niezbędnych potęg macierzy A. Aby ostatecznie otrzymać A 13, potrzebne są jeszcze dwa dodatkowe mnożenia, czyli w sumie 5 mnożeń. Poprzedni algorytm doszedłby do tego samego wyniku po wykonaniu aż 12 mnożeń. Przy większych potęgach zysk jest jeszcze większy.

Wykładnika k  wcale nie musimy rozbijać na potęgi liczby 2. W pamięci komputera k  jest przechowywane w postaci binarnej. Wystarczy testować stan odpowiednich bitów k:

kolejne potęgi liczby 2 = 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0
bity k = 0 1 1 0 1
numery pozycji bitów kolejnych = 4 3 2 1 0

Zasada pracy algorytmu jest następująca:

W macierzy wyniku W  ustawiamy macierz jednostkową. Dopóki k  jest większe od zera, testujemy najmłodszy bit k  i jeśli ma on wartość 1, to wykonujemy mnożenie W  = W  × A. Bity k  przesuwamy o 1 w prawo, aby pozbyć się testowanego bitu. Jeśli po tej operacji k  ma wartość 0, to potęgowanie jest zakończone i przerywamy pętlę. W przeciwnym razie macierz A  podnosimy do kwadratu: A  = A  × A i pętlę kontynuujemy. Gdy pętla się zakończy, przepisujemy macierz W  do A.

Algorytm potęgowania macierzy – wersja ulepszona

Wejście:

n  – stopień macierzy, nN, n  > 0
A  –  potęgowana macierz, A  ∈ R
k  – wykładnik potęgowy, kN, k  ≥ 0

Wyjście:

A  – zawiera k-tą potęgę wejściowej macierzy A.

Zmienne pomocnicze:

W  –  macierz pomocnicza, tworzony jest w niej wynik potęgowania, W  ∈ R
P  –  macierz pomocnicza, P  ∈ R

Lista kroków:

K01: Ustaw macierz jednostkową w W  
K02: Dopóki k  > 0,
wykonuj kroki K03...K09
w pętli obliczamy k-tą potęgę A
K03:     Jeśli ( k  and 1 ) = 0,
    to idź do kroku K06
testujemy kolejne bity k
K04     P  ← W  × A jeśli bit jest ustawiony, to do W dołączamy A
K05:     W  ← P  
K06:     k  ← k  shr 1 przesuwamy w prawo bity k
K07:     Jeśli k  = 0,
    to idź do kroku K10
 
K08:     P  ← A × A wyznaczamy kolejny kwadrat A
K09     AP  
K10: A  ← W wynik do A
K11: Zakończ  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje wykładnik potęgowy k, stopień macierzy n  oraz elementy macierzy w postaci n 2 liczb ( elementy wczytywane są wierszami ). Następnie oblicza k-tą potęgę macierzy i wyświetla wynik.
Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

5
4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 8 7 6
5 4 3 2
Pascal
// Szybkie potęgowanie macierzy
// Data: 19.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program mpow;

// definiujemy typy dla macierzy dynamicznych

type
 NReal = array of double; // typ wierszy
 MReal = array of NReal; // typ macierzy

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
procedure mnoz ( n : integer; A, B, C : MReal );
var
 i, j, k : integer;
 s   : double;
begin

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   s := 0;
   for k := 0 to n - 1 do s := s = A [ i ][ k ] * B [ k ][ j ];
   C [ i ][ j ] := s;
  end;
end;

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
procedure przepisz ( n : integer; A, B : MReal );
var
 i, j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do B [ i ][ j ] := A [ i ][ j ];
end;

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
procedure jednostkowa ( n : integer; A : MReal );
var
 i, j : integer;
begin
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do A [ i ][ j ] := 0;
  A [ i ][ i ] := 1;
 end;
end;

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
procedure potega ( k, n : integer; A : MReal );
var
 P, W : MReal;
 i  : integer;
begin
 // tworzymy macierze W i P

 SetLength ( W, n );
 SetLength ( P, n );

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( W [ i ], n );
  SetLength ( P [ i ], n );
 end;

 // w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa ( n, W );

 // w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 while k > 0 do
 begin
  if k and 1 = 1 then   // testujemy najmłodszy bit k
  begin
   mnoz ( n, W, A, P ); // jeśli ustawiony, to
   przepisz ( n, P, W ); // W = W x A
  end;
  k := k shr 1;      // przesuwamy bity k w prawo
  if k = 0 then break;  // jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz ( n, A, A, P );  // A = A x A
  przepisz ( n, P, A );
 end;

 // wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz ( n, W, A );

 // usuwamy macierze W i P

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( W [ i ], 0 );
  SetLength ( P [ i ], 0 );
 end;
 SetLength ( W, 0 );
 SetLength ( P, 0 );
end;

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------

var
 A : MReal;
 n, i, j, k : integer;

begin

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 read ( k, n );

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 SetLength ( A, n );
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ i ], n );
  for j := 0 to n - 1 do read ( A [ i ][ j ] );
 end;

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega ( k, n, A );

 // wyświetlamy wyniki

 writeln;

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  for j := 0 to n - 1 do write ( A [ i ][ j ] :10:2, ' ' );
  writeln;
 end;

 // usuwamy macierz A

 for i := 0 to n - 1 do SetLength ( A [ i ], 0 );
 SetLength ( A, 0 );

end.
C++
// Szybkie potęgowanie macierzy
// Data: 19.02.2012
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// procedura mnożenia macierzy
// C = A x B
//----------------------------
void mnoz ( int n, double ** A, double ** B, double ** C )
{
 int i, j, k;
 double s;

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ )
  {
   s = 0;
   for( k = 0; k < n; k++ ) s += A [ i ][ k ] * B [ k ][ j ];
   C [ i ][ j ] = s;
  }
}

// procedura przepisuje macierz A do macierzy B
//---------------------------------------------
void przepisz ( int n, double ** A, double ** B )
{
 int i, j;

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ ) B [ i ][ j ] = A [ i ][ j ];
}

// procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
//---------------------------------------------------
void jednostkowa ( int n, double ** A )
{
 int i, j;

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  for( j = 0; j < n; j++ ) A [ i ][ j ] = 0;
  A [ i ][ i ] = 1;
 }
}

// procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
//-----------------------------------------
void potega ( int k, int n, double ** A )
{
 double ** P, ** W;
 int i;

 // tworzymy macierze W i P

 W = new double * [ n ];
 P = new double * [ n ];
 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  W [ i ] = new double [ n ];
  P [ i ] = new double [ n ];
 }

 // w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa ( n, W );

 // w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 while( k )
 {
  if( k & 1 )       // testujemy najmłodszy bit k
  {
   mnoz ( n, W, A, P ); // jeśli ustawiony, to
   przepisz ( n, P, W ); // W = W x A
  }
  k >>= 1;        // przesuwamy bity k w prawo
  if( !k ) break;     // jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz ( n, A, A, P );  // A = A x A
  przepisz ( n, P, A );
 }

 // wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz ( n, W, A );

 // usuwamy macierze W i P

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  delete [ ] W [ i ];
  delete [ ] P [ i ];
 }
 delete [ ] W;
 delete [ ] P;
}

//*** PROGRAM GŁÓWNY ***
//----------------------
int main( )
{
 double ** A;
 int n, i, j, k;

 cout << fixed << setprecision ( 2 );

 // wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

 cin >> k >> n;

 // tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

 A = new double * [ n ];
 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  A [ i ] = new double [ n ];
  for( j = 0; j < n; j++ ) cin >> A [ i ][ j ];
 }

 // obliczamy k-tą potęgę A

 potega ( k, n, A );

 // wyświetlamy wyniki

 cout << endl;

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  for( j = 0; j < n; j++ ) cout << setw ( 10 ) << A [ i ][ j ] << " ";
  cout << endl;
 }

 // usuwamy macierz A

 for( i = 0; i < n; i++ ) delete [ ] A [ i ];
 delete [ ] A;

 return 0;
}
Basic
' Potęgowanie macierzy
' Data: 9.02.2011
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek'-----------------------------

' procedura mnożenia macierzy
' C = A x B
'----------------------------
Sub mnoz ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr, C As Double Ptr Ptr )

 Dim As Integer i, j, k
 Dim As Double s

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1
   s = 0
   For k = 0 To n - 1: s += A [ i ][ k ] * B [ k ][ j ] : Next
   C [ i ][ j ] = s
  Next
 Next
End Sub

' procedura przepisuje macierz A do macierzy B
'---------------------------------------------
Sub przepisz ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr, B As Double Ptr Ptr )

 Dim As Integer i, j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: B [ i ][ j ] = A [ i ][ j ] : Next
 Next
End Sub

' procedura ustawia w macierzy A macierz jednostkową
'---------------------------------------------------
Sub jednostkowa ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr )

 Dim As Integer i, j

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: A [ i ][ j ] = 0: Next
  A [ i ][ i ] = 1
 Next
End Sub

' procedura wylicza potęgę k-tą macierzy A
'-----------------------------------------
Sub potega ( k As Integer, n As Integer, A As Double Ptr Ptr )

 Dim As Double Ptr Ptr P, W
 Dim i As Integer

 ' tworzymy macierze W i P

 W = New Double Ptr [ n ] 
 P = New Double Ptr [ n ] 
 For i = 0 To n - 1
  W [ i ] = New Double [ n ] 
  P [ i ] = New Double [ n ] 
 Next

 ' w macierzy W ustawiamy macierz jednostkową

 jednostkowa ( n, W )

 ' w pętli obliczamy potęgę macierzy A w W

 While k > 0
  if( k And 1 ) = 1 Then  ' testujemy najmłodszy bit k
   mnoz ( n, W, A, P )  ' jeśli ustawiony, to
   przepisz ( n, P, W )  ' W = W x A
  End If
  k Shr= 1         ' przesuwamy bity k w prawo
  If k = 0 Then Exit While ' jeśli brak bitów 1, przerywamy
  mnoz ( n, A, A, P )   ' A = A x A
  przepisz ( n, P, A )
 Wend

 ' wynik potęgowania wraca do macierzy A

 przepisz ( n, W, A )

 ' usuwamy macierze W i P

 For i = 0 To n - 1
  Delete [ ] W [ i ] 
  Delete [ ] P [ i ] 
 Next
 Delete [ ] W
 Delete [ ] P
 
End Sub

Dim As Double Ptr Ptr A
Dim As Integer n, i, j, k

Open Cons For Input As #1

' wczytujemy wykładnik k oraz stopień macierzy n

Input #1, k, n

' tworzymy macierz dynamiczną i wczytujemy dane wierszami

A = New Double Ptr [ n ] 
For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Double [ n ] 
 For j = 0 To n - 1: Input #1, A [ i ][ j ] : Next
Next

Close #1

' obliczamy k-tą potęgę A

potega ( k, n, A )

' wyświetlamy wyniki

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1: Print Using "#######.## ";A [ i ][ j ];: Next
 Print
Next

' usuwamy macierz A

For i = 0 To n - 1: Delete [ ] A [ i ] : Next
Delete [ ] A

End
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.