Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dodawanie macierzy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy dodać macierz B m × n do macierzy A m × n i wynik umieścić w macierzy C m × n.

Rozwiązanie

Operacja dodawania dwóch macierzy polega na dodawaniu ich elementów leżących w tych samych wierszach i kolumnach. Wynika z tego oczywisty wniosek, iż dodawane macierze muszą posiadać takie same wymiary.

Algorytm dodawania macierzy

Wejście:

m  –  liczba wierszy macierzy, m  ∈ N
n  – liczba kolumn macierzy, n  ∈ N
A, B  – dodawane macierze o m  wierszach i n  kolumnach, A, B  ∈ R
C  – macierz wynikowa o m  wierszach i n  kolumnach, C  ∈ R

Wyjście:

Macierz C = A + B

Zmienne pomocnicze:

i w  –  indeks wierszowy macierzy, i w  ∈ N
i k  – indeks kolumnowy macierzy, i k  ∈ N

Lista kroków:

K01: Dla i w  = 1, 2, ..., m :
wykonuj krok K02
K02:     Dla i k  = 1, 2, ..., n :
    wykonuj:
        C [ i w, i k  ] ← A [ i w, i k  ] + B [ i w, i k  ]
K04: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program generuje trzy macierze o losowej lecz równej liczbie wierszy ( od 2 do 5 ) i losowej lecz równej liczbie kolumn ( od 2 do 5 ). Dwie pierwsze macierze zostają wypełnione losowymi wartościami od 0 do 99 i wyświetlone. Następnie program oblicza w trzeciej macierzy ich sumę i wyświetla wynik.
Pascal
// Dodawanie macierzy
// Data: 7.01.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program madd;

type
 NInt = array of integer; // typ tablic wierszy
 MInt = array of NInt;  // typ tablicy wskaźników

var
 A, B, C : MInt;
 n, m, iw, ik : integer;

begin

 Randomize;

 // losujemy wymiary macierzy

 m := random ( 5 ) + 2;
 n := random ( 5 ) + 2;

 // tworzymy tablicę wskaźników

 SetLength ( A, m );
 SetLength ( B, m );
 SetLength ( C, m );

 // tworzymy tablice wierszy

 for iw := 0 to m - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ iw ], n );
  SetLength ( B [ iw ], n );
  SetLength ( C [ iw ], n );
 end;

 // wypełniamy macierze A i B losowymi liczbami

 for iw := 0 to m - 1 do
  for ik := 0 to n - 1 do
  begin
   A [ iw ][ ik ] := random ( 100 );
   B [ iw ][ ik ] := random ( 100 );
  end;

 // wyświetlamy macierze A i B

 writeln ( 'm = ', m );
 writeln ( 'n = ', n );
 writeln;
 writeln ( 'Matrix A:' );

 for iw := 0 to m - 1 do
 begin
  for ik := 0 to n - 1 do write ( A [ iw ][ ik ] :5 );
  writeln;
 end;

 writeln;
 writeln ( 'Matrix B:' );

 for iw := 0 to m - 1 do
 begin
  for ik := 0 to n - 1 do write ( B [ iw ][ ik ] :5 );
  writeln;
 end;


 // sumujemy macierz A i B w C

 for iw := 0 to m - 1 do
  for ik := 0 to n - 1 do
   C [ iw ][ ik ] := A [ iw ][ ik ] + B [ iw ][ ik ];

 // wyświetlamy macierz wynikową

 writeln;
 writeln ( 'Matrix C = A + B:' );

 for iw := 0 to m - 1 do
 begin
  for ik := 0 to n - 1 do write ( C [ iw ][ ik ] :5 );
  writeln;
 end;

 // koniec, zwalniamy pamięć zajętą przez macierze

 for iw := 0 to m - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ iw ], 0 );
  SetLength ( B [ iw ], 0 );
  SetLength ( C [ iw ], 0 );
 end;
 SetLength ( A, 0 );
 SetLength ( B, 0 );
 SetLength ( C, 0 ); 

end.
C++
// Dodawanie macierzy
// Data: 7.01.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

int main( )
{
 int **A, **B, **C, n, m, iw, ik;

 srand ( ( unsigned )time ( NULL ) );

 // losujemy wymiary macierzy

 m = rand( ) % 5 + 2;
 n = rand( ) % 5 + 2;

 // tworzymy tablicę wskaźników

  A = new int * [ m ];
  B = new int * [ m ];
  C = new int * [ m ];

 // tworzymy tablice wierszy

 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
 {
  A [ iw ] = new int [ n ];
  B [ iw ] = new int [ n ];
  C [ iw ] = new int [ n ];
 }

 // wypełniamy macierze A i B losowymi liczbami

 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
  for( ik = 0; ik < n; ik++ )
  {
   A [ iw ][ ik ] = rand( ) % 100;
   B [ iw ][ ik ] = rand( ) % 100;
  }

 // wyświetlamy macierze A i B

 cout << "m = " << m << endl
    << "n = " << n << endl << endl
    << "Matrix A:" << endl;

 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
 {
  for( ik = 0; ik < n; ik++ )
   cout << setw ( 5 ) << A [ iw ][ ik ];
  cout << endl;
 }
 
 cout << endl << "Matrix B:" << endl;

 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
 {
  for( ik = 0; ik < n; ik++ )
   cout << setw ( 5 ) << B [ iw ][ ik ];
  cout << endl;
 }

 // sumujemy macierz A i B w C
 
 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
  for( ik = 0; ik < n; ik++ )
   C [ iw ][ ik ] = A [ iw ][ ik ] + B [ iw ][ ik ];

 // wyświetlamy macierz wynikową

 cout << endl << "Matrix C = A + B:" << endl;
 
 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
 {
  for( ik = 0; ik < n; ik++ )
   cout << setw ( 5 ) << C [ iw ][ ik ];
  cout << endl;
 }

 // koniec, zwalniamy pamięć zajętą przez macierze

 for( iw = 0; iw < m; iw++ )
 {
  delete [ ] A [ iw ];
  delete [ ] B [ iw ];
  delete [ ] C [ iw ];
 }
 delete [ ] A;
 delete [ ] B;
 delete [ ] C;

 return 0;
}
Basic
' Dodawanie macierzy
' Data: 7.01.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Dim As Integer n, m, iw, ik

Randomize

' losujemy wymiary macierzy

m = Int ( Rnd ( 1 ) * 5 ) + 2
n = Int ( Rnd ( 1 ) * 5 ) + 2

' tworzymy macierze

Dim As Integer A ( 1 To m, 1 To n ), B ( 1 To m, 1 To n ), C ( 1 To m, 1 To n )

' wypełniamy macierze A i B losowymi liczbami

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  A ( iw, ik ) = Int ( Rnd ( 1 ) * 100 )
  B ( iw, ik ) = Int ( Rnd ( 1 ) * 100 )
 Next
Next

' wyświetlamy macierze A i B

Print "m = ";m
Print "n = ";n
Print
Print "Matrix A:"

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  Print Using "#####";A ( iw, ik );
 Next
 Print
Next

Print
Print "Matrix B:"

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  Print Using "#####";B ( iw, ik );
 Next
 Print
Next

' sumujemy macierz A i B w C

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  C ( iw, ik ) = A ( iw, ik ) + B ( iw, ik )
 Next
Next

' wyświetlamy macierz wynikową

Print
Print "Matrix C = A + B:"

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  Print Using "#####";C ( iw, ik );
 Next
 Print
Next

End
Wynik:
m = 3
n = 6

Matrix A:
   73   41   18    3   15   60
   34   34   34   15   20   95
   88   31   83   80   88    0

Matrix B:
    5   83   26   32   75   23
   86   17   85   79   99   85
   58   31   70   93   32   78

Matrix C = A + B:
   78  124   44   35   90   83
  120   51  119   94  119  180
  146   62  153  173  120   78
Dodawanie macierzy
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

 

.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.