Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dodawanie macierzy

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy dodać macierz Bm×n do macierzy Am×n i wynik umieścić w macierzy Cm×n.

Rozwiązanie

Operacja dodawania dwóch macierzy polega na dodawaniu ich elementów leżących w tych samych wierszach i kolumnach. Wynika z tego oczywisty wniosek, iż dodawane macierze muszą posiadać takie same wymiary.

Algorytm dodawania macierzy

Wejście:

m : liczba wierszy macierzy; m ∈ N.
n : liczba kolumn macierzy; n ∈ N.
A
, B : dodawane macierze m wierszach n kolumnach; AB ∈ R. Indeksy rozpoczynają się od wartości 1.
C
 : macierz wynikowa m wierszach n kolumnach, C ∈ R. Indeksy rozpoczynają się od wartości 1.

Wyjście:

Macierz C = A + B

Elementy pomocnicze:

iw : indeks wierszowy macierzy; iw ∈ N. Indeks rozpoczyna się od wartości 1.
ik : indeks kolumnowy macierzy; ik ∈ N. Indeks rozpoczyna się od wartości 1.

Lista kroków:

K01: Dla iw = 1,2,…,m:
   wykonuj krok K02
K02:  Dla ik = 1,2,…,n:
    wykonuj:
     C[iw,ik]← A[iw,ik]+B[iw,ik]
K04: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program generuje trzy macierze o losowej lecz równej liczbie wierszy (od 2 do 5) i losowej lecz równej liczbie kolumn (od 2 do 5). Dwie pierwsze macierze zostają wypełnione losowymi wartościami od 0 do 99 i wyświetlone. Następnie program oblicza w trzeciej macierzy ich sumę i wyświetla wynik.
Pascal
// Dodawanie macierzy
// Data: 7.01.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program madd;

type
 NInt = array of integer; // typ tablic wierszy
 MInt = array of NInt;  // typ tablicy wskaźników

var
 A,B,C : MInt;
 n,m,iw,ik : integer;

begin

 Randomize;

 // losujemy wymiary macierzy

 m := random(5)+2;
 n := random(5)+2;

 // tworzymy tablice wskaźników

 SetLength(A,m);
 SetLength(B,m);
 SetLength(C,m);

 // tworzymy tablice wierszy

 for iw := 0 to m-1 do
 begin
  SetLength(A[iw],n);
  SetLength(B[iw],n);
  SetLength(C[iw],n);
 end;

 // wypełniamy macierze A i B losowymi liczbami

 for iw := 0 to m-1 do
  for ik := 0 to n-1 do
  begin
   A[iw][ik] := random(100);
   B[iw][ik] := random(100);
  end;

 // wyświetlamy macierze A i B

 writeln('m = ',m);
 writeln('n = ',n);
 writeln;
 writeln('Macierz A:');

 for iw := 0 to m-1 do
 begin
  for ik := 0 to n-1 do write(A[iw][ik]:5);
  writeln;
 end;

 writeln;
 writeln('Macierz B:');

 for iw := 0 to m-1 do
 begin
  for ik := 0 to n-1 do write(B[iw][ik]:5);
  writeln;
 end;

 // sumujemy macierz A i B w C

 for iw := 0 to m-1 do
  for ik := 0 to n-1 do
   C[iw][ik] := A[iw][ik]+B[iw][ik];

 // wyświetlamy macierz wynikową

 writeln;
 writeln('Macierz C = A + B:');

 for iw := 0 to m-1 do
 begin
  for ik := 0 to n-1 do write(C[iw][ik]:5);
  writeln;
 end;

 // koniec, zwalniamy pamięć zajętą przez macierze

 for iw := 0 to m-1 do
 begin
  SetLength(A[iw],0);
  SetLength(B[iw],0);
  SetLength(C[iw],0);
 end;
 SetLength(A,0);
 SetLength(B,0);
 SetLength(C,0);
end.
C++
// Dodawanie macierzy
// Data: 7.01.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int main()
{
 int **A,**B,**C,n,m,iw,ik;

 srand(time(NULL));

 // losujemy wymiary macierzy

 m = rand()%4+2;
 n = rand()%4+2;

 // tworzymy tablicę wskaźników

  A = new int * [m];
  B = new int * [m];
  C = new int * [m];

 // tworzymy tablice wierszy

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
 {
  A[iw] = new int [n];
  B[iw] = new int [n];
  C[iw] = new int [n];
 }

 // wypełniamy macierze A i B losowymi liczbami

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
  for(ik = 0; ik < n; ik++)
  {
   A[iw][ik] = rand()%100;
   B[iw][ik] = rand()%100;
  }

 // wyświetlamy macierze A i B

 cout << "m = " << m << endl
    << "n = " << n << endl << endl
    << "Macierz A:" << endl;

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
 {
  for(ik = 0; ik < n; ik++)
   cout << setw(5) << A[iw][ik];
  cout << endl;
 }
 
 cout << endl << "Macierz B:" << endl;

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
 {
  for(ik = 0; ik < n; ik++)
   cout << setw(5) << B[iw][ik];
  cout << endl;
 }

 // sumujemy macierz A i B w C
 
 for(iw = 0; iw < m; iw++)
  for(ik = 0; ik < n; ik++)
   C[iw][ik] = A[iw][ik]+B[iw][ik];

 // wyświetlamy macierz wynikową

 cout << endl << "Macierz C = A + B:" << endl;
 
 for(iw = 0; iw < m; iw++)
 {
  for(ik = 0; ik < n; ik++)
   cout << setw(5) << C[iw][ik];
  cout << endl;
 }

 // koniec, zwalniamy pamięć zajętą przez macierze

 for(iw = 0; iw < m; iw++)
 {
  delete [] A[iw];
  delete [] B[iw];
  delete [] C[iw];
 }
 delete []A;
 delete []B;
 delete []C;

 return 0;
}
Basic
' Dodawanie macierzy
' Data: 7.01.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Dim As Integer n,m,iw,ik

Randomize

' losujemy wymiary macierzy

m = Int(Rnd(1)*5)+2
n = Int(Rnd(1)*5)+2

' tworzymy macierze

Dim As Integer A(1 To m,1 To n),_
        B(1 To m,1 To n),_
        C(1 To m,1 To n)

' wypełniamy macierze A i B losowymi liczbami

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  A(iw,ik) = Int(Rnd(1)*100)
  B(iw,ik) = Int(Rnd(1)*100)
 Next
Next

' wyświetlamy macierze A i B

Print "m = ";m
Print "n = ";n
Print
Print "Macierz A:"

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  Print Using "#####";A(iw,ik);
 Next
 Print
Next

Print
Print "Macierz B:"

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  Print Using "#####";B(iw,ik);
 Next
 Print
Next

' sumujemy macierz A i B w C

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  C(iw,ik) = A(iw,ik)+B(iw,ik)
 Next
Next

' wyświetlamy macierz wynikową

Print
Print "Macierz C = A + B:"

For iw = 1 To m
 For ik = 1 To n
  Print Using "#####";C(iw,ik);
 Next
 Print
Next

End
Python (dodatek)
# Dodawanie macierzy
# Data: 9.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# --------------------------

import random

# wyświetla macierz
#------------------
def mprint(t,x):
  print(t)
  for i in x:
    for j in i:
      print("%5d" % j,end="")
    print()
  print()
  
# losujemy wymiary macierzy

m = random.randrange(2,6)
n = random.randrange(2,6)

# tworzymy macierze

A = []
B = []
C = []
for i in range(m):
  a = []
  b = []
  c = []
  for j in range(n):
    a.append(random.randrange(100))
    b.append(random.randrange(100))
    c.append(0)
  A.append(a)
  B.append(b)
  C.append(c)

# wyświetlamy macierze A i B

print("m =",m)
print("n =",n)
print()
mprint("Macierz A:",A)
mprint("Macierz B:",B)

# sumujemy macierz A i B w C
 
for iw in range(m):
  for ik in range(n):
   C[iw][ik] = A[iw][ik]+B[iw][ik]

# wyświetlamy macierz wynikową

mprint("Macierz C = A + B:",C)

# koniec, zwalniamy pamięć zajętą przez macierze

del A,B,C,a,b,c
Wynik:
m = 4
n = 5

Macierz A:
  94  49  29  37  60
  13  39  35  7  73
  2  30  15  98  3
  62  42  46  7  23

Macierz B:
  81  56  4  40  9
  13  28  67  80  63
  80  9  69  89  7
  27  17  55  5  20

Macierz C = A + B:
 175 105  33  77  69
  26  67 102  87 136
  82  39  84 187  10
  89  59 101  12  43

Dodawanie macierzy
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.