Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Rozkład LU – macierz odwrotna

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Dla danej macierzy An×n należy znaleźć macierz odwrotną wykorzystując rozkład LU macierzy A.

Rozwiązanie

Macierz odwrotna (ang. the inverse of a matrix) (A-1) do macierzy A spełnia równanie:

A×A-1 = I = A-1×A
gdzie I oznacza macierz jednostkową.

Oznaczmy X = A-1. Wtedy powyższe równanie możemy zapisać jako:

A×X = I

Niech:

Xn×n =
 
x1,1 x1,2x1,n
x2,1 x2,2 x2,n
     
xn,1 xn,2 xn,n
 
   

Weźmy następnie pierwszą kolumnę macierzy X:

X1 =
 
x1,1
x2,1
 
xn,1
 
   

Zgodnie z regułami mnożenia macierzy mamy:

A×
 
x1,1
x2,1

xn,1
 
   
=
 
1
0
…
0
 
   

W wyniku otrzymujemy pierwszą kolumnę macierzy jednostkowej, gdyż z założenia X = A-1. Wyrazy kolumny X1 możemy potraktować jako niewiadome, a cały iloczyn jako układ n równań liniowych względem tych niewiadomych. Układ ten rozwiązujemy metodą LU, którą opisaliśmy w  poprzednim rozdziale. Następnie tak samo postępujemy z drugą kolumną X2 (rozkład LU wykonujemy tylko jeden raz na początku obliczeń – później wykorzystujemy go do rozwiązania kolejnych układów równań).

A×
 
x1,2
x2,2

xn,2
 
   
=
 
0
1
…
0
 
   

Postępując podobnie dla pozostałych kolumn X3, X4Xn, wyznaczymy całą macierz X, która jest odwrotnością macierzy A. W algorytmie macierz X może jednocześnie być macierzą jednostkową, której kolejne kolumny przekształcamy w kolumny Xi. Macierz jednostkowa na końcu zostanie więc zastąpiona macierzą odwrotną do A.

Algorytm obliczania macierzy odwrotnej przy pomocy rozkładu LU

Wejście:

n : stopień macierzy; n ∈ N.
A
 : macierz kwadratowa stopnia n; Elementy A ∈ R.

Wyjście:

r = true, macierz kwadratowa stopnia n. X zawiera macierz odwrotną do A; Elementy X ∈ R.
r = false, błąd dzielenia przez zero.

Elementy pomocnicze:

i : indeks; i ∈ N.

Lista kroków:

K01: r ← false ; zakładamy porażkę
K02: Wykonaj rozkład LU dla macierzy A
K03: Jeśli rozkład się nie powiódł,
   to zakończ
K04: Utwórz w X macierz jednostkową
K05: Dla i = 1,2,…,n: ; obliczamy kolejne kolumny
   wykonuj kroki K06…K07
K06:  Przyjmij za wyrazy wolne i-tą kolumnę macierzy X.
    Rozwiąż układ równań metodą LU.
    Zapisz wektor niewiadomych w i-tej kolumnie X
    macierzy odwrotnej
K07:  Jeśli rozwiązanie się nie powiodło,
    to zakończ
K08: r ← true ; zaznaczamy sukces
K09: Zakończ

Powyższy algorytm nie jest nowym algorytmem, wykorzystuje on dwa poprzednio opisane algorytmy rozkładu LU oraz rozwiązywania układu równań liniowych z wykorzystaniem macierzy L i U otrzymanych w rozkładzie LU. Jedyną różnicą będzie odpowiednie potraktowanie kolumn macierzy X jako wektora wyrazów wolnych B oraz na wyjściu jako wektora niewiadomych. Zadanie to prosto zrealizujemy, modyfikując funkcję lusolve( ), tak aby przyjmowała jako parametr numer kolumny macierzy X.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje dane definiujące macierz A i wylicza macierz do niej odwrotną. Jeśli obliczenie nie może zostać wykonane, program wypisuje komunikat "DZIELNIK ZERO".

Dane dla macierzy A są zdefiniowane następująco:

Pierwsza liczba określa stopień n.
Następne n×n liczb określa zawartość macierzy A wierszami.

Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):

3
25 5 1
64 8 1
144 12 1
Pascal
// Rozkład LU - macierz odwrotna
// Data: 20.10.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program luinv;

type
 NReal = array of double; // typ tablic wierszy
 MReal = array of NReal; // typ tablicy wskaźników

const
 eps = 1e-12;

// Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
//----------------------------------------
function ludist(n : integer; A : MReal) : boolean;
var
 i,j,k : integer;
begin
 for k := 0 to n-2 do
 begin
  if abs(A[k][k]) < eps then Exit(false);

  for i := k+1 to n-1 do
   A[i][k] := A[i][k]/A[k][k];

  for i := k+1 to n-1 do
   for j := k+1 to n-1 do
    A[i][j] := A[i][j]-A[i][k]*A[k][j];
 end;

 ludist := true;

end;

// Funkcja wyznacza wektor X na podstawie A i B
//---------------------------------------------
function lusolve (k,n : integer; A,X : MReal) : boolean;
var
 i,j : integer;
 s  : double;
begin
 for i := 1 to n-1 do
 begin
  s := 0;

  for j := 0 to i-1 do s := s+A[i][j]*X[j][k];

  X[i][k] := X[i][k]-s;
 end;

 if abs(A[n-1][n-1]) < eps then Exit(false);

 X[n-1][k] := X[n-1][k]/A[n-1][n-1];

 for i := n-2 downto 0 do
 begin
  s := 0;

  for j := i+1 to n-1 do s := s+A[i][j]*X[j][k];

  if abs(A[i][i]) < eps then Exit(false);

  X[i][k] := (X[i][k]-s)/A[i][i];
 end;

 lusolve := true;

end;

// Program główny

var
 A,X  : MReal;
 n,i,j : integer;
 ok  : boolean;

begin

 // Odczytujemy wymiar macierzy A

 read(n);

 // Tworzymy macierze A i X

 SetLength(A,n);
 SetLength(X,n);

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  SetLength(A[i],n);
  SetLength(X[i],n);
 end; 

 // Odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n-1 do
  for j := 0 to n-1 do read(A[i][j]);

 // Wykonujemy rozkład LU macierzy A

 if ludist(n,A) then
 begin
 
 // Tworzymy macierz jednostkową w X  

  for i := 0 to n-1 do
  begin
   for j := 0 to n-1 do X[i][j] := 0;
   X[i][i] := 1;
  end;

 // Wyznaczamy kolumny macierzy odwrotnej w X

  ok := true;
  for i := 0 to n-1 do
   if not lusolve(i,n,A,X) then
   begin
    ok := false;
    break;
   end;
 end
 else ok := false;

 // Jeśli obliczenia się powiodły, wyświetlamy X

 if ok then
 begin
  for i := 0 to n-1 do
  begin
   for j := 0 to n-1 do write(X[i][j]:10:5,' ');
   writeln;
  end;   
 end
 else writeln('DZIELNIK ZERO');

 // Usuwamy macierze z pamięci

 for i := 0 to n-1 do
 begin
  SetLength(A[i],0);
  SetLength(X[i],0);
 end;
 SetLength(A,0);
 SetLength(X,0);
end.
C++
// Rozkład LU - macierz odwrotna
// Data: 20.10.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
//----------------------------------------
bool ludist(int n,
      double ** A)
{
 int i,j,k;

 for(k = 0; k < n-1; k++)
 {
  if(fabs(A[k][k]) < eps) return false;

  for(i = k+1; i < n; i++)
   A[i][k] /= A[k][k];

  for(i = k+1; i < n; i++)
   for(j = k+1; j < n; j++)
    A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j];
 }

 return true;
}

// Funkcja wyznacza wektor X na podstawie A i X[i]
//-----------------------------------------------
bool lusolve(int k,
       int n,
       double ** A,
       double ** X)
{
 int  i,j;
 double s;

 for(i = 1; i < n; i++)
 {
  s = 0;

  for(j = 0; j < i; j++)
   s += A[i][j]*X[j][k];

  X[i][k] -= s;
 }

 if(fabs(A[n-1][n-1]) < eps) return false;

 X[n-1][k] /= A[n-1][n-1];

 for(i = n-2; i >= 0; i--)
 {
  s = 0;

  for(j = i+1; j < n; j++)
   s += A[i][j]*X[j][k];

  if(fabs(A[i][i]) < eps) return false;

  X[i][k] = (X[i][k]-s)/A[i][i];
 }

 return true;
}

// Program główny

int main()
{
 double **A,**X;
 int n,i,j;
 bool ok;

 cout << setprecision(5) << fixed;

 // Odczytujemy wymiar macierzy A

 cin >> n;

 // Tworzymy macierze A i X

 A = new double * [n];
 X = new double * [n];

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  A[i] = new double[n];
  X[i] = new double[n];
 }

 // Odczytujemy dane dla macierzy A

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
   cin >> A[i][j];

 // Wykonujemy rozkład LU macierzy A

 if(ludist(n,A))
 {
 
 // Tworzymy macierz jednostkową w X  

  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   for(j = 0; j < n; j++)
    X[i][j] = 0;
   X[i][i] = 1;
  }

 // Wyznaczamy kolumny macierzy odwrotnej w X

  ok = true;
  for(i = 0; i < n; i++)
   if(!lusolve(i,n,A,X))
   {
    ok = false;
    break;
   }
 }
 else ok = false;

 // Jeśli obliczenia się powiodły, wyświetlamy X

 if(ok)
 {
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
   for(j = 0; j < n; j++)
    cout << setw(10) << X[i][j] << " ";
   cout << endl;
  }   
 }
 else cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // Usuwamy macierze z pamięci

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  delete [] A[i];
  delete [] X[i];
 }
 delete [] A;
 delete [] X;

 return 0;
}
Basic
' Rozkład LU - macierz odwrotna
' Data: 20.10.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
'----------------------------------------
Function ludist(n As Integer,_
        A As Double Ptr Ptr)_
        As Integer

 Dim As Integer i,j,k
 
 For k = 0 To n-2
  If Abs(A[k][k]) < eps Then Return 0
  For i = k+1 To n-1
   A[i][k] /= A[k][k]
  Next
  For i = k+1 To n-1
   For j = k+1 To n-1
    A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j]
   Next
  Next
 Next

 ludist = 1

End Function

' Funkcja wyznacza wektor X na podstawie A i X [i]
'------------------------------------------------
Function lusolve(k As Integer,_
         n As Integer,_
         A As Double Ptr Ptr,_
         X As Double Ptr Ptr)_
         As Integer

 Dim As Integer i,j
 Dim As Double s

 For i = 1 To n-1
  s = 0
  For j = 0 To i-1
   s += A[i][j]*X[j][k]
  Next
  X[i][k] -= s
 Next

 If Abs(A[n-1][n-1]) < eps Then Return 0

 X[n-1][k] /= A[n-1][n-1]

 For i = n-2 To 0 Step -1
  s = 0
  For j = i+1 To n-1
   s += A[i][j]*X[j][k]
  Next
  If Abs(A[i][i]) < eps Then Return 0
  X[i][k] = (X[i][k]-s)/A[i][i]
 Next

 lusolve = 1

End Function

Dim As Double Ptr Ptr A,X
Dim As Integer i,j,ok,n

Open Cons For Input As #1

' Odczytujemy wymiar macierzy A

Input #1,n

' Tworzymy macierze A i X

A = New Double Ptr[n]
X = New Double Ptr[n]
For i = 0 To n-1
 A[i] = New Double[n]
 X[i] = New Double[n]
Next

' Odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n-1
 For j = 0 To n-1
  Input #1,A[i][j]
 Next
Next

Close #1

' Wykonujemy rozkład LU macierzy A

If ludist(n,A) = 1 Then
 
 ' Tworzymy macierz jednostkową w X  

 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   X[i][j] = 0
  Next
  X[i][i] = 1
 Next

' Wyznaczamy kolumny macierzy odwrotnej w X

 ok = 1
 For i = 0 To n-1
  If lusolve(i,n,A,X) = 0 Then
    ok = 0
    Exit For
  End If
 Next
Else
 ok = 0
End If

' Jeśli obliczenia się powiodły, wyświetlamy X

If ok = 1 Then
 For i = 0 To n-1
  For j = 0 To n-1
   Print Using "####.##### ";X[i][j];
  Next
  Print
 Next
Else
 Print "DZIELNIK ZERO"
End If

' Usuwamy macierze dynamiczne

For i = 0 To n-1
 Delete [] A[i]
 Delete [] X[i]
Next
Delete [] A
Delete [] X

End
Python (dodatek)
# Rozkład LU - macierz odwrotna
# Data: 28.04.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# -----------------------------

eps = 1e-12

# Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
#----------------------------------------
def ludist(A):
  n = len(A)
  for k in range(n-1):
    if abs(A[k][k]) < eps: return False
    for i in range(k+1,n):
      A[i][k] /= A[k][k]
    for i in range(k+1,n):
      for j in range(k+1,n):
        A[i][j] -= A[i][k]*A[k][j]
  return True

# Funkcja wyznacza wektor X
# na podstawie A i X[i]
#--------------------------
def lusolve(k,A,X):
  n = len(A)
  for i in range(1,n):
    s = 0.0
    for j in range(i):
      s += A[i][j]*X[j][k]
    X[i][k] -= s
  if abs(A[n-1][n-1]) < eps: return False
  X[n-1][k] /= A[n-1][n-1]
  for i in reversed(range(n-1)):
    s = 0.0
    for j in range(i+1,n):
      s += A[i][j]*X[j][k]
    if abs(A[i][i]) < eps: return False
    X[i][k] = (X[i][k]-s)/A[i][i]
  return True

# Program główny

# Odczytujemy wymiar macierzy A

n = int(input())

# Tworzymy macierze A i X

A = []
X = []

# Odczytujemy dane dla macierzy A

for i in range(n):
  a = input().split()
  a = [float(a[j]) for j in range(n)]
  A.append(a)
  X.append([0]*n)
  del a

# Wykonujemy rozkład LU macierzy A

if ludist(A):

  # Tworzymy macierz jednostkową w X  

  for i in range(n):
    X[i][i] = 1

# Wyznaczamy kolumny macierzy odwrotnej w X

  ok = True
  for i in range(n):
    if not lusolve(i,A,X):
      ok = False
      break
else: ok = False

# Jeśli obliczenia się powiodły, wyświetlamy X

if ok:
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      print("%10.5f" % X[i][j],end="")
    print()
else: print("DZIELNIK ZERO")

# Usuwamy macierze z pamięci

del A,X
Wynik:
3
25 5 1
64 8 1
144 12 1
  0.04762 -0.08333  0.03571
 -0.95238  1.41667 -0.46429
  4.57143 -5.00000  1.42857

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.