Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2020 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Rozkład LU – macierz odwrotna

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Dla danej macierzy A n × n należy znaleźć macierz odwrotną wykorzystując rozkład LU macierzy A.

Rozwiązanie

Macierz odwrotna ( ang. the inverse of a matrix ) ( A -1 ) do macierzy A  spełnia równanie:

A  × A -1 = I  = A -1 × A
gdzie I  oznacza macierz jednostkową.

Oznaczmy X  = A -1. Wtedy powyższe równanie możemy zapisać jako:

A  × X = I

Niech:

Weźmy następnie pierwszą kolumnę macierzy X:

Zgodnie z regułami mnożenia macierzy mamy:

W wyniku otrzymujemy pierwszą kolumnę macierzy jednostkowej, gdyż z założenia X  = A -1. Wyrazy kolumny X 1 możemy potraktować jako niewiadome, a cały iloczyn jako układ n  równań liniowych względem tych niewiadomych. Układ ten rozwiązujemy metodą LU, którą opisaliśmy w poprzednim rozdziale. Następnie tak samo postępujemy z drugą kolumną X 2 ( rozkład LU wykonujemy tylko jeden raz na początku obliczeń – później wykorzystujemy go do rozwiązania kolejnych układów równań ).

Postępując podobnie dla pozostałych kolumn X 3, X 4 ... X n, wyznaczymy całą macierz X, która jest odwrotnością macierzy A. W algorytmie macierz X  może jednocześnie być macierzą jednostkową, której kolejne kolumny przekształcamy w kolumny X i. Macierz jednostkowa na końcu zostanie więc zastąpiona macierzą odwrotną do A.

Algorytm obliczania macierzy odwrotnej przy pomocy rozkładu LU

Wejście:

n  –  stopień macierzy, nN
A  – macierz kwadratowa stopnia n. Elementy A  ∈ R

Wyjście:

r = true, macierz kwadratowa stopnia n  X zawiera macierz odwrotną do A. Elementy X ∈ R
r  = false, błąd dzielenia przez zero

Zmienne pomocnicze:

i   –  indeks, iN

Lista kroków:

K01:  r  ← false zakładamy porażkę
K02: Wykonaj rozkład LU
dla macierzy A
 
K03: Jeśli rozkład się nie powiódł,
to zakończ
 
K04: Ustaw w X  macierz jednostkową  
K05: Dla i  = 1, 2, ...n:
wykonuj kroki K06...K07
obliczamy kolejne kolumny
K06:     Przyjmij za wyrazy wolne i-tą kolumnę macierzy X.
    Rozwiąż układ równań metodą LU.
    Zapisz wektor niewiadomych w i-tej kolumnie X
macierzy odwrotnej
K07:     Jeśli rozwiązanie się nie powiodło,
    to zakończ
 
K08:  r  ← true zaznaczamy sukces
K09: Zakończ  

Powyższy algorytm nie jest nowym algorytmem, wykorzystuje on dwa poprzednio opisane algorytmy rozkładu LU oraz rozwiązywania układu równań liniowych z wykorzystaniem macierzy L i U  otrzymanych w rozkładzie LU. Jedyną różnicą będzie odpowiednie potraktowanie kolumn macierzy X  jako wektora wyrazów wolnych B  oraz na wyjściu jako wektora niewiadomych. Zadanie to prosto zrealizujemy, modyfikując funkcję lusolve( ) tak, aby przyjmowała jako parametr numer kolumny macierzy X.


Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wczytuje dane definiujące macierz A  i wylicza macierz do niej odwrotną. Jeśli obliczenie nie może zostać wykonane, program wypisuje komunikat "DZIELNIK ZERO".

Dane dla macierzy A  są zdefiniowane następująco:

Pierwsza liczba określa stopień n.
Następne n  × n  liczb określa zawartość macierzy A  wierszami.

Dane przykładowe ( przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli ):

3
25 5 1
64 8 1
144 12 1
Pascal
// Rozkład LU - macierz odwrotna
// Data: 20.10.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program luinv;

type
 NReal = array of double; // typ tablic wierszy
 MReal = array of NReal; // typ tablicy wskaźników

const
 eps = 1e-12;

// Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
//----------------------------------------
function ludist ( n : integer; A : MReal ) : boolean;
var
 i, j, k : integer;
begin
 for k := 0 to n - 2 do
 begin
  if abs ( A [ k ][ k ] ) < eps then Exit ( false );

  for i := k + 1 to n - 1 do
   A [ i ][ k ] := A [ i ][ k ] / A [ k ][ k ];

  for i := k + 1 to n - 1 do
   for j := k + 1 to n - 1 do
    A [ i ][ j ] := A [ i ][ j ] - A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
 end;

 ludist := true;

end;

// Funkcja wyznacza wektor X na podstawie A i B
//---------------------------------------------
function lusolve ( k, n : integer; A, X : MReal ) : boolean;
var
 i, j : integer;
 s  : double;
begin
 for i := 1 to n - 1 do
 begin
  s := 0;

  for j := 0 to i - 1 do s := s + A [ i ][ j ] * X [ j ][ k ];

  X [ i ][ k ] := X [ i ][ k ] - s;
 end;

 if abs ( A [ n-1 ][ n-1 ] ) < eps then Exit ( false );

 X [ n-1 ][ k ] := X [ n-1 ][ k ] / A [ n-1 ][ n-1 ];

 for i := n - 2 downto 0 do
 begin
  s := 0;

  for j := i + 1 to n - 1 do s := s + A [ i ][ j ] * X [ j ][ k ];

  if abs ( A [ i ][ i ] ) < eps then Exit ( false );

  X [ i ][ k ] := ( X [ i ][ k ] - s ) / A [ i ][ i ];
 end;

 lusolve := true;

end;

// Program główny

var
 A, X : MReal;
 n, i, j : integer;
 ok  : boolean;

begin

 // Odczytujemy wymiar macierzy A

 read ( n );

 // Tworzymy macierze A i X

 SetLength ( A, n );
 SetLength ( X, n );

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ i ], n );
  SetLength ( X [ i ], n );
 end;  

 // Odczytujemy dane dla macierzy A

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do read ( A [ i ][ j ] );

 // Wykonujemy rozkład LU macierzy A

 if ludist ( n, A ) then
 begin
 
 // Tworzymy macierz jednostkową w X  

  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   for j := 0 to n - 1 do X [ i ][ j ] := 0;
   X [ i ][ i ] := 1;
  end;

 // Wyznaczamy kolejne kolumny macierzy odwrotnej w X

  ok := true;
  for i := 0 to n - 1 do
   if not lusolve ( i, n, A, X ) then
   begin
    ok := false;
    break;
   end;
 end
 else ok := false;

 // Jeśli obliczenia się powiodły, wyświetlamy X

 if ok then
 begin
  for i := 0 to n - 1 do
  begin
   for j := 0 to n - 1 do write ( X [ i ][ j ] :10:5, ' ' );
   writeln;
  end;   
 end
 else writeln ( 'DZIELNIK ZERO' );

 // Usuwamy macierze z pamięci

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength ( A [ i ], 0 );
  SetLength ( X [ i ], 0 );
 end;
 SetLength ( A, 0 );
 SetLength ( X, 0 );
end.
C++
// Rozkład LU - macierz odwrotna
// Data: 20.10.2010
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

const double eps = 1e-12;

// Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
//----------------------------------------
bool ludist ( int n, double ** A )
{
 int i, j, k;

 for( k = 0; k < n - 1; k++ )
 {
  if( fabs ( A [ k ][ k ] ) < eps ) return false;

  for( i = k + 1; i < n; i++ )
   A [ i ][ k ] /= A [ k ][ k ];

  for( i = k + 1; i < n; i++ )
   for( j = k + 1; j < n; j++ )
    A [ i ][ j ] -= A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ];
 }

 return true;
}

// Funkcja wyznacza wektor X na podstawie A i X [ i ] 
//---------------------------------------------------
bool lusolve ( int k, int n, double ** A, double ** X )
{
 int  i, j;
 double s;

 for( i = 1; i < n; i++ )
 {
  s = 0;

  for( j = 0; j < i; j++ ) s += A [ i ][ j ] * X [ j ][ k ];

  X [ i ][ k ] -= s;
 }

 if( fabs ( A [ n-1 ][ n-1 ] ) < eps ) return false;

 X [ n-1 ][ k ] /= A [ n-1 ][ n-1 ];

 for( i = n - 2; i >= 0; i-- )
 {
  s = 0;

  for( j = i + 1; j < n; j++ ) s += A [ i ][ j ] * X [ j ][ k ];

  if( fabs ( A [ i ][ i ] ) < eps ) return false;

  X [ i ][ k ] = ( X [ i ][ k ] - s ) / A [ i ][ i ];
 }

 return true;
}

// Program główny

int main( )
{
 double **A, **X;
 int n, i, j;
 bool ok;

 cout << setprecision ( 5 ) << fixed;

 // Odczytujemy wymiar macierzy A

 cin >> n;

 // Tworzymy macierze A i X

 A = new double * [ n ];
 X = new double * [ n ];

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  A [ i ] = new double [ n ];
  X [ i ] = new double [ n ];
 }

 // Odczytujemy dane dla macierzy A

 for( i = 0; i < n; i++ )
  for( j = 0; j < n; j++ ) cin >> A [ i ][ j ];

 // Wykonujemy rozkład LU macierzy A

 if( ludist ( n, A ) )
 {
 
 // Tworzymy macierz jednostkową w X  

  for( i = 0; i < n; i++ )
  {
   for( j = 0; j < n; j++ ) X [ i ][ j ] = 0;
   X [ i ][ i ] = 1;
  }

 // Wyznaczamy kolejne kolumny macierzy odwrotnej w X

  ok = true;
  for( i = 0; i < n; i++ )
   if( ! lusolve ( i, n, A, X ) )
   {
    ok = false;
    break;
   }
 }
 else ok = false;

 // Jeśli obliczenia się powiodły, wyświetlamy X

 if( ok )
 {
  for( i = 0; i < n; i++ )
  {
   for( j = 0; j < n; j++ )
    cout << setw ( 10 ) << X [ i ][ j ] << " ";
   cout << endl;
  }   
 }
 else cout << "DZIELNIK ZERO\n";

 // Usuwamy macierze z pamięci

 for( i = 0; i < n; i++ )
 {
  delete [ ] A [ i ];
  delete [ ] X [ i ];
 }
 delete [ ] A;
 delete [ ] X;

 return 0;
}
Basic
' Rozkład LU - macierz odwrotna
' Data: 20.10.2010
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const eps As Double = 1e-12

' Funkcja dokonuje rozkładu LU macierzy A
'----------------------------------------
Function ludist ( n As Integer, A As Double Ptr Ptr ) As Integer

 Dim As Integer i, j, k
 
 For k = 0 To n - 2
  If Abs ( A [ k ][ k ] ) < eps Then Return 0
  For i = k + 1 To n - 1: A [ i ][ k ] /= A [ k ][ k ] : Next
  For i = k + 1 To n - 1
   For j = k + 1 To n - 1: A [ i ][ j ] -= A [ i ][ k ] * A [ k ][ j ] : Next
  Next
 Next

 ludist = 1

End Function

' Funkcja wyznacza wektor X na podstawie A i X [ i ] 
'---------------------------------------------------
Function lusolve ( k As Integer, n As Integer, A As Double Ptr Ptr, X As Double Ptr Ptr ) As Integer

 Dim As Integer i, j 
 Dim As Double s

 For i = 1 To n - 1
  s = 0
  For j = 0 To i - 1: s += A [ i ][ j ] * X [ j ][ k ] : Next
  X [ i ][ k ] -= s
 Next

 If Abs ( A [ n - 1 ][ n - 1 ] ) < eps Then Return 0

 X [ n - 1 ][ k ] /= A [ n - 1 ][ n - 1 ] 

 For i = n - 2 To 0 Step -1
  s = 0
  For j = i + 1 To n - 1: s += A [ i ][ j ] * X [ j ][ k ] : Next
  If Abs ( A [ i ][ i ] ) < eps Then Return 0
  X [ i ][ k ] = ( X [ i ][ k ] - s ) / A [ i ][ i ] 
 Next

 lusolve = 1

End Function

Dim As Double Ptr Ptr A, X
Dim As Integer i, j, ok, n

Open Cons For Input As #1

' Odczytujemy wymiar macierzy A

Input #1, n

' Tworzymy macierze A i X

A = New Double Ptr [ n ] 
X = New Double Ptr [ n ] 
For i = 0 To n - 1
 A [ i ] = New Double [ n ] 
 X [ i ] = New Double [ n ] 
Next

' Odczytujemy dane dla macierzy A

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
  Input #1, A [ i ][ j ] 
 Next
Next

Close #1

' Wykonujemy rozkład LU macierzy A

If ludist ( n, A ) = 1 Then
 
' Tworzymy macierz jednostkową w X  

 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: X [ i ][ j ] = 0: Next
  X [ i ][ i ] = 1
 Next

' Wyznaczamy kolejne kolumny macierzy odwrotnej w X

 ok = 1
 For i = 0 To n - 1 
  If lusolve ( i, n, A, X ) = 0 Then
    ok = 0
    Exit For
  End If
 Next
Else
 ok = 0
End If

' Jeśli obliczenia się powiodły, wyświetlamy X

If ok = 1 Then
 For i = 0 To n - 1
  For j = 0 To n - 1: Print Using "####.##### ";X [ i ][ j ];: Next
  Print
 Next
Else
 Print "DZIELNIK ZERO"
End If 

' Usuwamy macierze dynamiczne

For i = 0 To n - 1
 Delete [ ] A [ i ] 
 Delete [ ] X [ i ] 
Next
Delete [ ] A
Delete [ ] X

End
Wynik:
3
25 5 1
64 8 1
144 12 1

   0.04762   -0.08333    0.03571
  -0.95238    1.41667   -0.46429
   4.57143   -5.00000    1.42857
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.