Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Sumy prefiksowe

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Dla m par indeksów (i, j) należy wyznaczyć sumę elementów tablicy T o indeksach od i do j; ij.

Rozwiązanie

Pierwszym, narzucającym się rozwiązaniem jest proste policzenie sumy elementów tablicy od T[i] do T[j] i zwrócenie wyniku. Gdyby to był pojedynczy problem, to oczywiście tak należałoby postąpić. Tutaj jednak musimy wyznaczyć m takich sum. Aby nie powtarzać zliczania elementów tablicy, utwórzmy tablicę tzw. sum prefiksowych. Element i-ty tej tablicy jest sumą elementów elementów od T[0] do T[i-1].

Przykład:

Załóżmy, że mamy tablicę T o następującej zawartości:

T
indeks
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
zawartość
-5
3
8
12
4
-7
-2
1
0
-6

Wyliczamy dla tej tablicy tablicę sum prefiksowych. Pierwszy element tej tablicy jest zawsze równy 0. Następne elementy powstają przez dodanie do elementu poprzedniego kolejnego elementu z tablicy T. Tablica sum prefiksowych ma o 1 element więcej niż tablica T.

S
indeks
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
zawartość
0
-5
-2
6
18
22
15
13
14
14
8

Aby teraz otrzymać sumę elementów od T[i] do T[j] wystarczy wykonać odejmowanie: S[j+1] - S[i]. Dlaczego? S[j+1] jest sumą kolejnych elementów od T[0] do T[j]. S[i] jest sumą elementów od T[0] do T[i-1], mamy:

S[j+1] - S[i] =
T[0] + T[1] + … + T[j-1] + T[j] - T[0] - T[1] - … - T[i-2] - T[i-1] =
T[i] + T[i+1] + … + T[j-1] + T[j]

Widzisz zatem, że w sumie pozostają tylko elementy od T[i] do T[j].

Rozwiązanie problemu będzie dwuetapowe. W pierwszym etapie wyliczamy tablicę sum prefiksowych S. W drugim etapie odczytujemy m, po czym m razy odczytujemy indeksy i oraz j. Wyznaczamy sumę od T[i] do T[j] jako różnicę S[j+1] - S[i] i zwracamy wynik. Zaletą tego rozwiązania jest to, że sumy liczymy raz w czasie O(n).

Algorytm liczenia sum częściowych tablicy za pomocą sum prefiksowych

Wejście:

T : tablica z elementami do sumowania.
n : liczba elementów w tablicy T. n ∈ N.
m : liczba sum, m ∈ N.
i, j : indeksy w tablicy T. ij ∈ C.

Wyjście:

m sum częściowych tablicy T.

Elementy pomocnicze

S : tablica sum prefiksowych o rozmiarze n+1.
k : indeks, k ∈ C.

Lista kroków

K01: S[0] ← 0 ; pierwsza suma równa zero
K02: Dla k = 0, 1, …, n-1: ;
   wykonuj S[k+1] ← S[k] + T[k] ; suma prefiksowa
K03: Czytaj m ; liczba sum częściowych
K04: Dla k = 1, 2, …, m:
   wykonuj kroki K05…K06
K05:  Czytaj i, j ; odczytujemy indeks początku i końca sumy częściowej
K06:  Pisz S[j+1] - S[i] ; zwracamy sumę częściową od T[i] do T[j]
K07: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program tworzy tablicę T o 15 pseudolosowych elementach. Następnie wylicza dla tej tablicy sumy prefiksowe, po czym generuje 10 razy losowe indeksy i oraz j i wypisuje sumy częściowe od T[i] do T[j].
Pascal
// Sumy prefiksowe
// Data: 26.09.2015
// (C)2015 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program project1;

const N = 15; // Liczba elementów
   M = 10; // Liczba sum częściowych

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************
var
 T : array [0..N-1] of integer;
 S : array [0..N]  of integer;
 i, j, k, x : integer;
begin
 Randomize;      // Inicjujemy generator pseudolosowy
 for k := 0 to N-1 do // Ustawiamy tablicę T
  T [k] := random (N) - random (N);
 S[0] := 0;
 for k := 0 to N-1 do // Wyliczamy sumy prefiksowe
  S[k+1] := S[k] + T[k];
 write ('T = ');   // Wyświetlamy obie tablice
 for k := 0 to N-1 do write(T[k]:4);
 writeln;
 write ('S = ');
 for k := 0 to N do write(S[k]:4);
 writeln;
 writeln;
 for k := 1 to M do  // Wyliczamy sumy częściowe
 begin
  i := random(N);  // Losujemy indeksy
  j := random(N);
  if i > j then
  begin
   x := i; i := j; j := x;
  end;
  writeln('Suma od T[',i:2,'] do T[',j:2,'] wynosi ',S[j+1]-S[i]);
 end;
end.
C++
// Sumy prefiksowe
// Data: 26.09.2015
// (C)2015 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 15; // Liczba elementów
const int M = 10; // Liczba sum częściowych

// **********************
// *** PROGRAM GŁÓWNY ***
// **********************

int main()
{
 int T[N],S[N+1],i,j,k;

 srand(time(NULL)); // Inicjujemy generator pseudolosowy
 for(k = 0; k < N; k++) // Ustawiamy tablicę T
  T[k] = (rand() % N)-(rand() % N);
 S[0] = 0;
 for(k = 0; k < N; k++) // Wyliczamy sumy prefiksowe
  S[k+1] = S[k] + T[k];
 cout << "T = "; // Wyświetlamy obie tablice
 for(k = 0; k < N; k++)
  cout << setw(4) << T[k];
 cout << endl << "S = ";
 for(k = 0; k <= N; k++)
  cout << setw(4) << S[k];
 cout << endl << endl;
 for(k = 0; k < M; k++) // Wyliczamy sumy częściowe
 {
  i = rand() % N; // Losujemy indeksy
  j = rand() % N;
  if(i > j) swap(i, j);
  cout << "Suma od T[" << setw(2) << i
     << "] do T[" << setw(2) << j
     << "] wynosi " << S[j+1]-S[i] << endl;
 }
 return 0;
}
Basic
' Sumy prefiksowe
' Data: 26.09.2015
' (C)2015 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

const N = 15 ' Liczba elementów
const M = 10 ' Liczba sum częściowych

' **********************
' *** PROGRAM GŁÓWNY ***
' **********************

Dim As Integer T(0 To N-1)
Dim As Integer S(0 To N)
Dim As Integer i, j, k

Randomize ' Inicjujemy generator pseudolosowy
For k = 0 To N-1 ' Ustawiamy tablicę T
 T(k) = Int(N * (Rnd - Rnd))
Next
S(0) = 0
For k = 0 To N-1 ' Wyliczamy sumy prefiksowe
 S(k+1) = S(k) + T(k)
Next
Print "T = "; ' Wyświetlamy obie tablice
For k = 0 To N-1
 Print Using "####";T(k);
Next
Print
Print "S = ";
For k = 0 To N
 Print Using "####";S(k);
Next
Print
Print
For k = 1 To M ' Wyliczamy sumy częściowe
 i = Int(Rnd * N) ' Losujemy indeksy
 j = Int(Rnd * N) 
 If i > j Then Swap i, j
 Print Using "Suma od T[##] do T[##] wynosi &";i;j;S(j+1)-S(i)
Next
End
Python (dodatek)
# Sumy prefiksowe
# Data: 4.03.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 15 # Liczba elementów
M = 10 # Liczba sum częściowych

# **********************
# *** PROGRAM GŁÓWNY ***
# **********************

T = []
S = [0] * (N + 1)
for k in range(N): # Ustawiamy tablice T i S
  T.append(random.randrange(-N+1,N))
  S[k+1] = S[k] + T[k]
print("T = ", end="") # Wyświetlamy obie tablice
for k in range(N):
  print("%4d" % T[k], end="")
print()
print("S = ", end="")
for k in range(N+1):
  print("%4d" % S[k], end="")
print()
print()
for k in range(1,M+1): # Wyliczamy sumy częściowe
  i = random.randrange(N) # Losujemy indeksy
  j = random.randrange(N) 
  if i > j: i,j = j,i
  print("Suma od T[%2d] do T[%2d] wynosi %d" % (i,j,S[j+1]-S[i]))
Wynik:
T =  -4 -3  5 -12 -7 -7  3 -7 11  1 -10 10  5 -1 -7
S =  0 -4 -7 -2 -14 -21 -28 -25 -32 -21 -20 -30 -20 -15 -16 -23

Suma od T[ 1] do T[ 3] wynosi -10
Suma od T[ 3] do T[ 7] wynosi -30
Suma od T[ 5] do T[11] wynosi 1
Suma od T[ 4] do T[10] wynosi -16
Suma od T[ 6] do T[13] wynosi 12
Suma od T[ 8] do T[13] wynosi 16
Suma od T[ 9] do T[14] wynosi -2
Suma od T[ 0] do T[ 5] wynosi -28
Suma od T[ 2] do T[ 3] wynosi -7
Suma od T[ 5] do T[ 9] wynosi 1

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.