Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie najczęstszej wartości w zbiorze – dominanta

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

W n-elementowym zbiorze Z należy wyszukać wartość występującą najczęściej.


Zadanie o podobnej treści pojawiło się w zestawie pytań maturalnych z informatyki w 2006 roku.

Rozwiązanie 1

Problem wyszukiwania najczęstszej wartości (ang. searching for the most frequent value), czyli tzw. dominanty zbioru, możemy rozwiązać na kilka różnych sposobów. Pierwszym, najprostszym podejściem jest metoda bezpośrednia – naiwna:

Przeglądamy kolejne elementy zbioru i zliczamy liczbę wystąpień ich wartości w zbiorze. Można to robić tak – zapamiętujemy i-ty element i ustawiamy licznik wystąpień na 0. Następnie przeglądamy cały zbiór i, jeśli trafimy na element o takiej samej wartości, to licznik zwiększamy o 1. Po wykonaniu tej operacji porównujemy zawartość licznika z tymczasową maksymalną liczbą wystąpień (na początku algorytmu jest ona ustawiana na 0). Jeśli stan licznika jest większy, to zapamiętujemy go w tymczasowej maksymalnej liczbie wystąpień oraz zapamiętujemy wyszukiwaną wartość elementu. Gdy przeglądniemy w ten sposób i zliczymy wystąpienia wartości wszystkich elementów w zbiorze Z, to otrzymamy element powtarzający się najczęściej oraz ilość tych powtórzeń.

Klasa złożoności obliczeniowej tak zdefiniowanego algorytmu jest równa O(n2). Jeśli elementów jest niewiele (do około 5000) i szybkość działania nie gra istotnej roli, to rozwiązanie naiwne jest do przyjęcia – tak właśnie było w przypadku zadania maturalnego.

Algorytm wygląda następująco:

Algorytm znajdowania najczęstszej wartości – wersja nr 1

Wejście:

n :  liczba elementów w tablicy Z, n ∈ N.
Z : tablica do wyszukania najczęstszego elementu. Elementy są liczbami całkowitymi. Indeksy od 0 do n - 1.

Wyjście:

Element występujący najczęściej w Z oraz liczba jego wystąpień. Jeśli jest kilka elementów o takiej samej maksymalnej liczbie wystąpień, to algorytm zwraca pierwszy z nich, który został napotkany w zbiorze.

Zmienne pomocnicze:

i, j : przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i, j ∈ C.
L : licznik wystąpień wartości elementu, L ∈ C.
W : wartość elementu, której liczbę wystąpień w Z zliczamy.
maxW : najczęstsza wartość elementów tablicy Z.
maxL : liczba wystąpień wartości najczęstszej. maxL ∈ C.

Lista kroków:

K01: maxL ← 0 ; zerujemy maksymalną liczbę wystąpień
K02: Dla i = 0, 1, …, n-1: ; przeglądamy kolejne elementy tablicy Z
   wykonuj kroki K03…K09
K03:  W ← Z[i] ; zapamiętujemy poszukiwaną wartość elementu
K04:  L ← 0  ; zerujemy jej licznik wystąpień
K05:  Dla j = 0, 1, …, n-1: ; zliczamy wystąpienia W
    wykonuj krok K06
K06:  Jeśli Z[j] = W,
    to L ← L + 1
K07:  Jeśli LmaxL, ; sprawdzamy, czy W jest tymczasowo najczęstsze
    to następny obieg pętli K2
K08:  maxL ← L ; jeśli tak, zapamiętujemy liczbę wystąpień
K09:  maxW ← W ; oraz wartość W
K10: Pisz maxW, maxL ; wypisujemy wyniki
K11: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program umieszcza w tablicy Z 400 liczb pseudolosowych z zakresu od 0 do 99, wyznacza wartość występującą najczęściej, wyświetla zawartość tej tablicy zaznaczając wartości najczęstsze i wypisuje tę wartość oraz liczbę jej wystąpień.
Pascal
// Najczęstsza wartość
// Data:  4.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

const N = 400;

var
 Z : array [0..N-1] of integer;
 i, j, L, W, maxL, maxW : integer;

begin

// Generujemy zawartość Z[]

 randomize;
 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(100);

// Wyszukujemy najczęstszą wartość

 maxL := 0;
 for i := 0 to N-1 do
 begin
  W := Z[i]; L := 0;
  for j := 0 to N-1 do if Z[j] = W then inc(L);
  if L > maxL then
  begin
   maxL := L; maxW := W;
  end;
 end;

// Wypisujemy tablicę

 for i := 0 to N-1 do
  if Z[i] = maxW then write (' >', Z[i]:2)
  else        write (Z[i]:4);

// Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

 writeln;
 writeln(maxW, ' : ', maxL);
 writeln;

end.
C++
// Najczęstsza wartość
// Data:  4.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int main()
{
 const int N = 400;
 int Z[N], i, j, L, W, maxL, maxW;

// Generujemy zawartość Z[]

 srand (time(NULL));
 for(i = 0; i < N; i++) Z[i] = rand() % 100;

// Wyszukujemy najczęstszą wartość

 maxL = 0;
 for(i = 0; i < N; i++)
 {
  W = Z[i]; L = 0;
  for(j = 0; j < N; j++) if(Z[j] == W) L++;
  if(L > maxL)
  {
   maxL = L; maxW = W;
  }
 }

// Wypisujemy tablicę

 for(i = 0; i < N; i++)
  if(Z[i] == maxW) cout << " >" << setw(2) << Z[i];
  else       cout << setw(4) << Z[i];

// Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

 cout << endl << maxW << ": " << maxL << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Najczęstsza wartość
' Data:  4.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const N = 400

Dim As Integer Z(N-1)
Dim As Integer i, j, L, W, maxL, maxW

' Generujemy zawartość Z()

Randomize
For i = 0 To N - 1
 Z(i) = Cint(Rnd * 99)
Next

' Wyszukujemy najczęstszą wartość

maxL = 0
For i = 0 To N - 1
 W = Z(i): L = 0
 For j = 0 To N - 1
  If Z(j) = W Then L += 1
 Next
 If L > maxL Then
  maxL = L: maxW = W
 End If
Next

' Wypisujemy tablicę

For i = 0 To N - 1
 If Z(i) = maxW Then
  Print Using " >##";Z(i);
 Else
  Print Using "####";Z(i);
 End If
Next

' Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

Print
Print maxW;": ";maxL
Print
End
Python (dodatek)
# Najczęstsza wartość
# Data: 26.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 400
Z = []

# Generujemy zawartość Z()

for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(100))

# Wyszukujemy najczęstszą wartość

maxL = 0
for i in range(N):
  W, L = Z[i], 0
  for j in range(N):
    if Z[j] == W: L += 1
  if L > maxL:
    maxL, maxW = L, W

# Wypisujemy tablicę

for i in range(N):
  if Z[i] == maxW:
    print(" >%2d" % Z[i], end="")
  else:
    print("%4d" % Z[i], end="")

# Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

print()
print(maxW,":",maxL)
print()
Wynik:
 21 84 16 62 83 81  6 92 96 >85 18 72 70 96  8 37 23 91 74 99
 87 14 33 20 58 25 42 55 41  3 91 23 38 98 42 91 51 35 31 39
 65 17 46  5 89 >85 39  5 60 >85 30 36 60 80 73  9  6 90 55 51
  5 84 25 75 16 71 39 >85 70  6  6 72 30 93 55 93 67  6 35 35
 48 18 65 25 50 11 17 90 15 30 84 82 64  5 50 74 47 11 10 92
 79  0  6  1 75 79 65 11 33 22 86 24 61 96 12 46 29 82 23 62
 35 36 39 26 59 46 97 57 29 58 69 86 27 28 17 81 55 38 26 45
 76 39 16 71 78 29 49 42  6 38 24 25 45 52 89 49 52 36 92 79
 49 26 57 86 11 17 67 93 96 29 96 16 79 36 70 19 11 20 60 46
 43 >85 25 90 11 96  1 92 80 20 60  1 13 30 72 80 >85 47 87 67
 29 90 20 98 47  6 95 60 19 77 90 22 13 52 23 50 54 45 29 50
  4 21 60 56 75 59 94  5 88 >85 15 49  5 77 64 62 71 82 32 42
 59 35  8 45 44 52 71  7 12 79 58 29  9  7 90 >85 87 68 65 38
 32  0 55 12 56 76 97 58 24 91 97 62 49 34 49 96  6 18 44 15
 50  3 32 13 67 16 38 69 89 66 73 84 82 57 68 65 89 19 49 33
 34 94 13 27 19  5 49 59 82 21 25 38 49 94 >85 45 48 63 53  2
  1 70 37 13 89 51 44 20 24 46 74 89  2 11 87 28 83 30 23 81
 64 27 15 81 95 93 71 29 47 45 17 64 90 77  1 73 61 26 79 47
 91 82 17 88 26 22 57 63 12 14 43 74 31 40 50 28 36 61 77 77
 15 19 41 71 23 24  3 33 32 65 30 97 >85 38 62 87 82 65 53 24

85 : 10

Najczęstsza wartość w zbiorze
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Podany powyżej algorytm jest bardzo prymitywny i wykonuje wiele niepotrzebnych działań. Postarajmy się je wyeliminować.

 1. Ze zbioru bierzemy KAŻDY element Z[i] i zliczamy wystąpienia jego wartości W w CAŁYM zbiorze Z. W ten sposób najczęstsza wartość maxW zostanie zliczona maxL2 razy. Zatem pierwsze ulepszenie będzie polegało na tym, iż pobrany element W zbioru zliczamy tylko wtedy, gdy jest on różny od  maxW. Wynika z tego, iż na początku pracy algorytmu do  maxW musimy wpisać wartość różną od Z[0] (dlaczego?).
 2. Każdy element Z[i] zliczamy w całym zbiorze. Tymczasem, jeśli wartość i-tego elementu wystąpiła wcześniej w  zbiorze, to jest już zliczona. Jeśli nie wystąpiła wcześniej, to nie ma  sensu jej tam szukać, nieprawdaż? W obu przypadkach wystarczy, jeśli zliczanie rozpoczniemy od pozycji i + 1 do końca zbioru. Elementy zliczone po prostu zliczymy ponownie, lecz w mniejszym zakresie. Elementy nowe zliczymy poprawnie, od miejsca ich pierwszego wystąpienia.
 3. Jeśli w trakcie działania algorytmu w maxLmamy chwilową maksymalną liczbę wystąpień pewnej wartości maxW, to zliczanie nowych elementów możemy przerwać po osiągnięciu pozycji n - maxL. Jeśli nowy element występuje na tej lub dalszej pozycji w zbiorze Z, to liczba wystąpień jego wartości nie będzie już większa od maxL, gdyż braknie elementów.

Algorytm znajdowania najczęstszej wartości – wersja nr 2

Wejście:

n : liczba elementów w tablicy Z, n ∈ N.
Z : tablica do wyszukania najczęstszego elementu Elementy są liczbami całkowitymi. Indeksy od 0 do n - 1.

Wyjście:

Element występujący najczęściej w Z oraz liczba jego wystąpień. Jeśli jest kilka elementów o takiej samej maksymalnej liczbie wystąpień, to algorytm zwraca pierwszy z nich, który został napotkany w zbiorze.

Zmienne pomocnicze:

i, j : przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i, j ∈ C.
L : licznik wystąpień wartości elementu, L ∈ C.
W : wartość elementu, której liczbę wystąpień w Z zliczamy.
maxW : najczęstsza wartość elementów tablicy Z.
maxL : liczba wystąpień wartości najczęstszej. maxL ∈ C.

Lista kroków:

K01: maxL ← 0   ; licznik wystąpień najczęstszej wartości
K02: maxWZ[0]-1 ; najczęstsza wartość - musi być różna od Z[0]!
K03: i ← 0     ; rozpoczynamy zliczanie wartości elementów
K04: Dopóki i < n-maxL, ; zliczamy do n-maxL
   wykonuj kroki K05…K13
K05:  WZ[i] ; zapamiętujemy wartość bieżącego elementu
K06:  Jeśli W = maxW,   ; jeśli jest równa maxW,
    to idź do kroku K13 ; to pomijamy element Z[i]
K07:  L ← 1  ; Z[i] raz zliczony
K08:  Dla j = i+1, i+2, …, n-1: ; zliczanie rozpoczynamy
    wykonuj krok K09     ; od następnych elementów
K09:   Jeśli Z[j] = W,
     to LL + 1
K10:  Jeśli LmaxL, ; zliczyliśmy więcej niż maxL?
    to idź do kroku K13
K11:  maxLL     ; jeśli tak, zapamiętujemy L w maxL
K12:  maxWW     ; oraz W w maxW
K13:  ii + 1 ; przechodzimy do kolejnego elementu Z[i]
K14: Pisz maxW, maxL  ; wyprowadzamy wyniki
K15: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program umieszcza w tablicy Z 400 liczb pseudolosowych z zakresu od 0 do 99, wyznacza wartość występującą najczęściej, wyświetla zawartość tej tablicy zaznaczając wartości najczęstsze i wypisuje tę wartość oraz liczbę jej wystąpień.
Pascal
// Najczęstsza wartość
// Data:  4.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

const N = 400;

var
 Z : array [0..N-1] of integer;
 i, j, L, W, maxL, maxW : integer;

begin

// Generujemy zawartość Z[]

 randomize;
 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(100);

// Wyszukujemy najczęstszą wartość

 maxL := 0; maxW := Z[0]-1;
 i := 0;
 while i < N-maxL do
 begin
  W := Z[i];
  if maxW <> W then
  begin
   L := 1;
   for j := i+1 to N-1 do if Z[j] = W then inc(L);
   if L > maxL then
   begin
    maxL := L; maxW := W;
   end;
  end;
  inc(i);
 end;

// Wypisujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do
  if Z[i] = maxW then write(' >', Z[i]:2)
  else        write(Z[i]:4);

// Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

 writeln;
 writeln(maxW, ' : ', maxL);
 writeln;

end.
C++
// Najczęstsza wartość
// Data:  4.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int main()
{
 const int N = 400;
 int Z[N], i, j, L, W, maxL, maxW;

// Generujemy zawartość Z[]

 srand(time(NULL));
 for(i = 0; i < N; i++) Z[i] = rand() % 100;

// Wyszukujemy najczęstszą wartość

 maxL = 0; maxW = Z[0] - 1;
 for(i = 0; i < N - maxL; i++)
 {
  W = Z [i];
  if(maxW != W)
  {
   L = 1;
   for(j = i+1; j < N; j++) if(Z[j] == W) L++;
   if(L > maxL)
   {
    maxL = L; maxW = W;
   }
  }
 }

// Wypisujemy tablicę

 for(i = 0; i < N; i++)
  if(Z[i] == maxW) cout << " >" << setw(2) << Z[i];
  else       cout << setw(4) << Z[i];

// Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

 cout << endl
    << maxW << ": " << maxL
    << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Najczęstsza wartość
' Data:  4.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const N = 400

Dim As Integer Z(N-1)
Dim As Integer i, j, L, W, maxL, maxW

' Generujemy zawartość Z()

Randomize
For i = 0 To N-1
 Z(i) = Cint(Rnd * 99)
Next

' Wyszukujemy najczęstszą wartość

maxL = 0: maxW = Z(0)-1
i = 0
While i < N-maxL
 W = Z(i)
 If maxW <> W Then
  L = 1
  For j = i+1 To N-1
   If Z(j) = W Then L += 1
  Next
  If L > maxL Then
   maxL = L: maxW = W
  End If
 End If
 i += 1
Wend

' Wypisujemy tablicę

For i = 0 To N-1
 If Z(i) = maxW Then
  Print Using " >##";Z(i);
 Else
  Print Using "####";Z(i);
 End If
Next

' Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

Print
Print maxW;": ";maxL
Print
End
Python (dodatek)
# Najczęstsza wartość
# Data: 25.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 400 # Liczba elementów
Z = [] # Tablica

# Generujemy zawartość Z[]

for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(100))

# Wyszukujemy najczęstszą wartość

maxL = 0
maxW = Z[0] - 1
i = 0
while i < N - maxL:
  W = Z[i];
  if maxW != W:
    L = 1;
    for j in range(i+1, N):
      if Z[j] == W: L += 1
    if L > maxL:
      maxL = L
      maxW = W
  i += 1
  
# Wypisujemy tablicę

for i in range(N):
  if Z[i] == maxW:
    print(" >%2d" % Z[i], end="")
  else:
    print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

# Wypisujemy najczęstszy element oraz liczbę wystąpień

print(maxW, ":", maxL)
input()

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 3

Jeśli elementy zbioru tworzą spójny przedział wartości i przedział ten nie jest specjalnie duży, to do wyszukania wartości najczęstszej można zastosować następującą metodę.

Tworzymy tablicę L, której elementy będą pełniły rolę liczników wystąpień wartości elementów z tablicy Z. Zakres indeksów w L możemy znaleźć wyszukując w tablicy Z wartość minimalną i maksymalną (można też z góry przydzielić odpowiednią liczbę liczników, gdy znamy zakres wartości elementów w przeszukiwanej tablicy Z). Zerujemy wszystkie liczniki w L i przeglądamy tablicę Z  zwiększając o 1 liczniki w L, które odpowiadają wartościom przeglądanych elementów. W efekcie po zakończeniu przeglądania tablicy Z w L będziemy mieli informację o liczbie wystąpień każdej z wartości. Wyznaczamy w L element maksymalny. Wynikiem jest indeks, który określa wartość występującą najczęściej w Z oraz zawartość elementu L o tym indeksie, która określa, ile razy dana wartość wystąpiła w Z.

Tak określony algorytm wyszukiwania najczęstszego elementu posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O(m+n), gdzie m jest liczbą wartości elementów przeszukiwanego zbioru, a n jest liczbą jego elementów.

Algorytm znajdowania najczęstszej wartości – wersja nr 3

Wejście:

n : liczba elementów w tablicy Z, n ∈ N.
Z : tablica do wyszukania najczęstszego elementu. Elementy są liczbami całkowitymi. Indeksy od 0 do n - 1.
minZ : minimalna wartość w Z.
maxZ : maksymalna wartość w Z.

Wyjście:

Element występujący najczęściej Z oraz liczba jego wystąpień. Jeśli jest kilka elementów o takiej samej maksymalnej liczbie wystąpień, to algorytm w tej wersji zwraca najmniejszy z nich (jeśli pozostałe elementy są istotne, to można je odczytać z tablicy L  porównując liczbę wystąpień z maksymalną).

Zmienne pomocnicze:

i : przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i ∈ C.
L : tablica liczników wystąpień wartości elementów z Z.
maxL : tymczasowy element maksymalny w L.
maxp : pozycja tymczasowego elementu maksymalnego w L.

Lista kroków:

K01: Utwórz L o rozmiarze maxZ-minZ+1 ; przygotowujemy liczniki wartości
K02: Wyzeruj L ; liczniki ustawiamy na 0
K03: Dla i = 0, 1, …, n-1: ; zliczamy wystąpienia wartości elementów
   wykonuj krok K04
K04: Zwiększ o 1 L[Z[i]-minZ ; w odpowiednich licznikach
K05: maxL ← L[0] ; szukamy max w L
K06: maxp ← 0
K07: Dla i = 1, 2, …, maxZ-minZ:
   wykonuj kroki K08…K10
K08:  Jeśli L[i] ≤ maxL,
    to następny obieg pętli K07
K09:  maxL ← L[i] ; zapamiętujemy wartość maksymalną
K10:  maxp ← i  ; oraz jej pozycję
K11: Pisz maxp+minZ, maxL ; wyprowadzamy najczęstszy element
             ; oraz liczbę jego wystąpień
K12: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program umieszcza w tablicy Z 80 liczb pseudolosowych z zakresu od -9 do 9, wyświetla zawartość tej tablicy i wyznacza w niej wartość występującą najczęściej. Program wypisuje tę wartość oraz liczbę jej wystąpień w tablicy Z.
Pascal
// Najczęstsza wartość
// Data:  1.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

const N = 80;

type Tint = array of integer;

var
 Z : array [0..N-1] of integer;
 L : Tint;
 i, nL, maxZ, minZ, maxL, maxp : integer;

begin

 randomize;

// Przygotowujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do Z[i] := -9 + random(19);

// Wyświetlamy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);

// Wyszukujemy w Z[] min i max

 if Z[0] > Z[1] then
 begin
  minZ := Z[1]; maxZ := Z[0];
 end
 else
 begin
  minZ := Z[0]; maxZ := Z[1];
 end;
 i := 2;
 while i < N do
 begin
  if Z[i] > Z[i+1] then
  begin
   if Z[i]  > maxZ then maxZ := Z[i];
   if Z[i+1] < minZ then minZ := Z[i+1];
  end
  else
  begin
   if Z[i]  < minZ then minZ := Z[i];
   if Z[i+1] > maxZ then maxZ := Z[i+1];
  end;
  inc(i,2);
 end;

// Przygotowujemy liczniki

 nL := maxZ-minZ+1;
 SetLength(L, nL);
 for i := 0 to nL-1 do L[i] := 0;

// Zliczamy wystąpienia wartości z Z[]

 for i := 0 to N-1 do inc(L[Z[i]-minZ]);

// Szukamy najczęstszej wartości w L[]

 maxL := L[0]; maxp := 0;
 for i := 0 to nL-1 do
  if L[i] > maxL then
  begin
   maxL := L[i]; maxp := i;
  end;

// Wyświetlamy wyniki

 writeln;
 writeln(maxp+minZ, ' : ', maxL);
 writeln;
end.
C++
// Najczęstsza wartość
// Data:  1.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 80;

int main()
{
 int Z[N], * L, i, nL, maxZ, minZ, maxL, maxp;

 srand(time(NULL));

// Przygotowujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++) Z[i] = -9 + (rand() % 19);

// Wyświetlamy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << Z[i];

// Wyszukujemy w Z[] min i max

 if(Z[0] > Z[1])
 {
  minZ = Z[1]; maxZ = Z[0];
 }
 else
 {
  minZ = Z[0]; maxZ = Z[1];
 }
 for(i = 2; i < N; i += 2)
 {
  if(Z[i] > Z[i+1])
  {
   if(Z[i]  > maxZ) maxZ = Z[i];
   if(Z[i+1] < minZ) minZ = Z[i+1];
  }
  else
  {
   if(Z[i]  < minZ) minZ = Z[i];
   if(Z[i+1] > maxZ) maxZ = Z[i+1];
  }
 }

// Przygotowujemy liczniki

 nL = maxZ-minZ+1;
 L = new int [nL];
 for(i = 0; i < nL; i++) L[i] = 0;

// Zliczamy wystąpienia wartości z Z[]

 for(i = 0; i < N; i++) L[Z[i]-minZ]++;

// Szukamy najczęstszej wartości w L[]

 maxL = L[0]; maxp = 0;
 for(i = 0; i < nL; i++)
  if(L[i] > maxL)
  {
   maxL = L[i]; maxp = i;
  }

// Wyświetlamy wyniki

 cout << endl
    << (maxp+minZ) << " : " << maxL
    << endl << endl;
 delete [] L;
 return 0;
}
Basic
' Najczęstsza wartość
' Data:  1.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const N = 80

Dim As Integer Z(N-1), i, nL, maxZ, minZ, maxL, maxp

Randomize

' Przygotowujemy tablicę Z()

For i = 0 To N-1: Z(i) = -9 + Cint(Rnd*18): Next

' Wyświetlamy tablicę Z()

For i = 0 To N-1: Print Using "####";Z(i);: Next

' Wyszukujemy w Z() min i max

If Z(0) > Z(1) Then
 minZ = Z(1): maxZ = Z(0)
Else
 minZ = Z(0): maxZ = Z(1)
End If
i = 2
While i < N
 If Z(i) > Z(i+1) Then
  If Z(i)  > maxZ Then maxZ = Z(i)
  If Z(i+1) < minZ Then minZ = Z(i+1)
 Else
  If Z(i)  < minZ Then minZ = Z(i)
  If Z(i+1) > maxZ Then maxZ = Z(i+1)
 End If
 i += 2
Wend

' Przygotowujemy liczniki

nL = maxZ-minZ+1

Dim As Integer L(nL-1)

For i = 0 To nL-1: L(i) = 0: Next

' Zliczamy wystąpienia wartości z Z()

For i = 0 To N-1: L(Z(i)-minZ) += 1: Next

' Szukamy najczęstszej wartości w L()

maxL = L(0): maxp = 0
For i = 0 To nL-1
 If L(i) > maxL Then
  maxL = L(i): maxp = i
 End If
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print
Print maxp+minZ;" : ";maxL
Print
End
Python (dodatek)
# Najczęstsza wartość
# Data: 25.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 80 # Ilość liczb
Z = [] # Tablica

# Przygotowujemy i wyświetlamy tablicę Z[]

for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(-9,10))
  print("%4d" % Z[i], end="")

# Wyszukujemy w Z[] min i max

if Z[0] > Z[1]:
  minZ,maxZ = Z[1],Z[0]
else:
  minZ,maxZ = Z[0],Z[1]
for i in range(2,N,2):
  if Z[i] > Z[i+1]:
    if Z[i] > maxZ: maxZ = Z[i]
    if Z[i+1] < minZ: minZ = Z[i+1]
  else:
    if Z[i] < minZ: minZ = Z[i]
    if Z[i+1] > maxZ: maxZ = Z[i+1]

# Przygotowujemy liczniki

nL = maxZ-minZ+1
L = [0] * nL

# Zliczamy wystąpienia wartości z Z[]

for i in range(N):
  L[Z[i]- minZ] += 1

# Szukamy najczęstszej wartości w L[]

maxL,maxp = L[0],0
for i in range(nL):
 if L[i] > maxL:
  maxL,maxp = L[i],i

# Wyświetlamy wyniki

print()
print(maxp+minZ,":",maxL)
print()
Wynik:
 -7 -9 -1  0  4  2  7 -1 -4  9  2  1  8 -3 -6  2  0  3  2  0
  1 -7 -7 -9 -6  7 -4 -2 -2  8  2  0 -4 -3  0  4 -4  2  4  8
 -3  6 -9 -4  2 -3  2 -4 -6  7 -2  7 -4 -5 -1 -4 -5 -2  6 -7
  7  2  9  4 -4  8 -3  6 -7  3  2 -8  3 -4 -3  7  7 -7  9  3

-4 : 10

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie 4

Zbiór Z możemy posortować rosnąco. Wtedy elementy o równych wartościach znajdą się obok siebie. Teraz wystarczy przeglądnąć zbiór Z od początku do końca, zliczać powtarzające się wartości i zapamiętać tę wartość, która powtarza się najczęściej. Klasa złożoności obliczeniowej algorytmu w tej wersji zależy od zastosowanego algorytmu sortującego zbiór Z. Samo przeglądnięcie zbioru i wyłonienie najczęstszej wartości ma liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n).

Zaletą tego algorytmu jest to, iż elementy tablicy Z nie muszą być koniecznie liczbami całkowitymi. Mogą to być obiekty dowolnego typu.

Algorytm znajdowania najczęstszej wartości – wersja nr 4

Wejście:

: liczba elementów w tablicy Z, n ∈ N.
Z : tablica do wyszukania najczęstszego elementu Elementy są liczbami całkowitymi. Indeksy od 0 do n. Tablica powinna być posortowana rosnąco. Na końcu tablicy – element Z[n] – powinien być umieszczony wartownik o wartości innej niż wartość ostatniego elementu – Z[n-1].

Wyjście:

Element występujący najczęściej w Z oraz liczba jego wystąpień. Jeśli jest kilka elementów o takiej samej maksymalnej liczbie wystąpień, to algorytm w tej wersji zwraca najmniejszy z nich.

Zmienne pomocnicze:

i : przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i ∈ C.
maxL : liczba wystąpień najczęstszego elementu w Z, maxL∈ C.
maxW : wartość najczęstszego elementu w Z.
L : licznik równych elementów, L ∈ C.

Lista kroków:

K01: maxL ← 0 ; inicjujemy liczbę wystąpień na 0
K02: L ← 1  ; w L zliczamy pierwszy element
K03: Dla i = 1, 2, …, n:  ; przeglądamy kolejne elementy 
   wykonuj kroki K04…K09 ; aż do wartownika
K04:  Jeśli Z[i] = Z[i-1], ; dla równych elementów 
    to idź do kroku K09 ; zwiększamy L o 1
K05:  Jeśli LmaxL,   ; elementy nie są równe,
    to idź do kroku K08 ; sprawdzamy licznik L
K06:  maxLL ; jeśli L > maxL, to zapamiętujemy L
K07:  maxWZ[i-1] ; oraz wartość elementu
K08:  L ← 0 ; dla nowego elementu licznik L wystartuje od 1
K09:  LL + 1 ; zliczamy elementy równe
K10: Pisz maxW, maxL ; wypisujemy wyniki
K11: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program umieszcza w tablicy Z 200 liczb pseudolosowych z zakresu od 0 do 9, sortuje tablicę algorytmem sortowania przez wybór, wyświetla ją oraz wyznacza najczęstszą wartość. Program wyświetla tę wartość oraz liczbę jej wystąpień.
Pascal
// Najczęstsza wartość
// Data:  1.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

const N = 200;

var
 Z : array [0..N] of integer;
 maxL, maxW, minZ, minp, L, i, j, x : integer;

begin
 randomize;

// Inicjujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(10);

// Sortujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-2 do
 begin
  minZ := Z[i];
  minp := i;
  for j := i + 1 to N-1 do
   if Z[j] < minZ then
   begin
    minZ := Z[j];
    minp := j;
   end;
  x := Z[i];
  Z[i] := Z[minp];
  Z[minp] := x;
 end;

// Wyświetlamy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:2);
 writeln;

// Dodajemy wartownika

 Z[N] := Z[N-1]-1;

// Szukamy najczęstszej wartości

 maxL := 0; L := 1;
 for i := 1 to N do
 begin
  if Z[i] <> Z[i-1] then
  begin
   if L > maxL then
   begin
    maxL := L;
    maxW := Z[i-1];
   end;
   L := 0;
  end;
  inc(L);
 end;

// Wyświetlamy wyniki

 writeln(maxW, ' : ', maxL);
 writeln;
end.
C++
// Najczęstsza wartość
// Data:  1.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 200;

int main()
{
 int Z[N+1], maxL, maxW, minZ, minp, L, i, j;

 srand(time(NULL));

// Inicjujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++) Z[i] = rand() % 10;

// Sortujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N-1; i++)
 {
  minZ = Z[i]; minp = i;
  for(j = i+1; j < N; j++)
   if(Z[j] < minZ)
   {
    minZ = Z[j]; minp = j;
   }
  swap(Z[i], Z[minp]);
 }

// Wyświetlamy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(2) << Z[i];
 cout << endl;

// Dodajemy wartownika

 Z[N] = Z[N-1]-1;

// Szukamy najczęstszej wartości

 maxL = 0; L = 1;
 for(i = 1; i <= N; i++)
 {
  if(Z[i] != Z[i-1])
  {
   if(L > maxL)
   {
    maxL = L; maxW = Z[i-1];
   }
   L = 0;
  }
  L++;
 }

// Wyświetlamy wyniki

 cout << maxW << " : " << maxL
    << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Najczęstsza wartość
' Data:  1.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const N = 200

Dim As Integer Z(N), maxL, maxW, minZ, minp, L, i, j

Randomize

' Inicjujemy tablicę Z[]

For i = 0 To N-1: Z(i) = Cint(Rnd * 9): Next

' Sortujemy tablicę Z[]

For i = 0 To N-2
 minZ = Z(i): minp = i
 For j = i+1 To N-1
  If Z(j) < minZ Then
   minZ = Z(j): minp = j
  End If
 Next
  Swap Z(i), Z(minp)
Next

' Wyświetlamy tablicę Z[]

For i = 0 To N-1: Print Using "##";Z(i);: Next
Print

' Dodajemy wartownika

Z(N) = Z(N-1)-1

' Szukamy najczęstszej wartości

maxL = 0: L = 1
For i = 1 To N
 If Z(i) <> Z(i-1) Then
  If L > maxL Then
   maxL = L: maxW = Z(i-1)
  End If
  L = 0
 End If
 L += 1
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print maxW;" : ";maxL
Print
End
Python (dodatek)
# Najczęstsza wartość
# Data: 26.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 200
Z = []

# Inicjujemy tablicę Z[]

for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(10))

# Sortujemy tablicę Z[]

for i in range(N-1):
  minZ, minp = Z[i], i
  for j in range(i+1,N):
    if Z[j] < minZ:
      minZ, minp = Z[j], j
  Z[i], Z[minp] = Z[minp], Z[i]

# Wyświetlamy tablicę Z[]

for i in range(N):
  print("%2d" % Z[i], end="")
print()

# Dodajemy wartownika

Z.append(Z[N-1]-1)

# Szukamy najczęstszej wartości

maxL, L = 0, 1
for i in range(1, N+1):
  if Z[i] != Z[i-1]:
    if L > maxL:
      maxL, maxW = L, Z[i-1]
    L = 0
  L += 1

# Wyświetlamy wyniki

print(maxW,":",maxL)
print()
Wynik:
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 : 28

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.