Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie k-tego największego elementu

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

W zbiorze Z  należy wyszukać element, od którego w tym zbiorze jest dokładnie k  - 1 elementów większych.

Rozwiązanie nr 1

Problem wyszukiwania k-tego największego elementu (ang. the k-th largest/greatest element search) można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Na przykład tak:

Zbiór Z  sortujemy rosnąco. Wtedy elementy ułożą się w kolejności od najmniejszego do największego. Wystarczy zatem zwrócić wartość k-tego od końca elementu.

Ponieważ znajdowanie k-tego największego elementu w zbiorze posortowanym posiada stałą klasę złożoności obliczeniowej O ( 1 ), to faktyczna klasa złożoności całego rozwiązania zależy od zastosowanego algorytmu sortującego zbiór Z. Sortowanie zbioru zmienia wzajemne położenie elementów. Zatem można je stosować tylko wtedy, gdy nie musimy zachowywać oryginalnej struktury zbioru. Jeśli zbiór jest niewielki, to sortowanie może być wykonane na jego duplikacie.

Algorytm wyszukiwania k-tego największego elementu – wersja nr 1

Wejście:

n  –  liczba elementów w tablicy Z, n  > 0, n  ∈ N.
Z  – tablica do wyszukania k-tego największego elementu. Indeksy od 0 do n  - 1.
k  – określa k-ty największy element tablicy Z, k  > 0, k  ≤ n, k  ∈ N.

Wyjście:

Wartość k-tego największego elementu w Z.

Lista kroków:

K01: Posortuj rosnąco tablicę Z ustalamy kolejność elementów
K02: Zakończ z wynikiem Z [ n  - k  ] zwracamy k-ty największy element

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 40 elementową Z  liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 999. Następnie losuje k  z zakresu od 1 do 10. Wypisuje zawartość tablicy nieposortowanej, sortuje tablicę Z  algorytmem sortowania przez wybór (może być inny, ale ten typ sortowania opisaliśmy w tym artykule ), wypisuje zawartość tablicy posortowanej, k  oraz k-ty największy element w tablicy.
Pascal
// Wyszukiwanie k-tego największego elementu
// Data:  9.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

program prg;

const N = 40;

var Z : array [ 0..N-1 ] of integer;
  i, j, k, x, minZ, minp : integer;

begin
 randomize;

 // Inicjujemy tablicę Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do Z [ i ] := random ( 1000 );

 // Losujemy k

 k := random ( 10 ) + 1;


 // Wyświetlamy zawartość Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do write ( Z [ i ] :4 );
 writeln;
 writeln;

 // Sortujemy Z [ ] 

 for i := 0 to N - 2 do
 begin
  minZ := Z [ i ];
  minp := i;
  for j := i + 1 to N - 1 do
   if Z [ j ] < minZ then
   begin
    minZ := Z [ j ]; minp := j;
   end;
  x := Z [ i ]; Z [ i ] := Z [ minp ]; Z [ minp ] := x;
 end;

 // Wyświetlamy zawartość Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do write ( Z [ i ] :4 );
 writeln;
 writeln;

 // Wyświetlamy k oraz Z [ N-k ] 

 writeln ( k, ' : ', Z [ N - k ] );
 writeln;
end.
C++
// Wyszukiwanie k-tego największego elementu
// Data:  9.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 40;

int main( )
{
 int Z [ N ], i, j, k, x, minZ, minp;

 srand ( ( unsigned )time ( NULL ) );

 // Inicjujemy tablicę Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) Z [ i ] = rand( ) % 1000;

 // Losujemy k

 k = ( rand( ) % 10 ) + 1;

 // Wyświetlamy zawartość Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) cout << setw ( 4 ) << Z [ i ];
 cout << endl << endl;

 // Sortujemy Z [ ] 

 for( i = 0; i < N - 1; i++ )
 {
  minZ = Z [ i ];
  minp = i;
  for( j = i + 1; j < N; j++ )
   if( Z [ j ] < minZ )
   {
    minZ = Z [ j ]; minp = j;
   }
  x = Z [ i ]; Z [ i ] = Z [ minp ]; Z [ minp ] = x;
 }

 // Wyświetlamy zawartość Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) cout << setw ( 4 ) << Z [ i ];
 cout << endl << endl;

 // Wyświetlamy k oraz Z [ N-k ] 

 cout << k << ": " << Z [ N - k ] << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie k-tego największego elementu
' Data:  9.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------------------

Const N = 40

Dim As Integer Z ( N-1 ), i, j, k, minZ, minp

Randomize

' Inicjujemy tablicę Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: Z ( i ) = Cint ( Rnd * 999 ): Next

' Losujemy k

k = Cint ( Rnd * 9 ) + 1


' Wyświetlamy zawartość Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: Print Using "####";Z ( i );: Next
Print
Print

' Sortujemy Z [ ] 

For i = 0 To N - 2
 minZ = Z ( i )
 minp = i
 For j = i + 1 To N - 1
  If Z ( j ) < minZ Then
   minZ = Z ( j ): minp = j
  End If
 Next
 Swap Z ( i ), Z ( minp )
Next

' Wyświetlamy zawartość Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: Print Using "####";Z ( i );: Next
Print
Print

' Wyświetlamy k oraz Z [ N-k ] 

Print k;": ";Z ( N - k )
Print
End
Wynik:
 249  47 995 892 293 567 801 212 308 539 805 516 568 204 316   8  81 347 372 345
 758 699  45 855 533 206 274 703 645  95 162 473 406 330 271 177 618 526 247 414

   8  45  47  81  95 162 177 204 206 212 247 249 271 274 293 308 316 330 345 347
 372 406 414 473 516 526 533 539 567 568 618 645 699 703 758 801 805 855 892 995

7 : 703
Wyszukiwanie k-tego największego elementu
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek


...

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Sortowanie zbioru jest kosztowne czasowo i zmienia położenie elementów w zbiorze, które czasami musimy zachować. W takim przypadku można zastosować inny algorytm wyszukiwania k-tego największego elementu:

Przygotowujemy pusty zbiór M, w którym będziemy składowali k  największych elementów. Przeglądamy zbiór Z  i kolejne elementy próbujemy wstawić do M. Element zbioru Z  trafia do M  wtedy, gdy zbiór M  nie jest jeszcze zapełniony lub gdy element zbioru Z  jest większy od pierwszego elementu zbioru M. Elementy wstawiamy, tak aby zbiór M  był uporządkowany nierosnąco. Gdy zakończymy przeglądanie zbioru Z  w pierwszym elemencie zbioru M  będzie k-ty największy element zbioru Z.

Wyjaśnienia wymaga sposób działania na zbiorze M. Odwzorujemy go w tablicy ( k  + 1 ) elementowej. Do wstawiania elementów wykorzystamy ideę wartowników, którą opisaliśmy w rozdziale o wyszukiwaniu liniowym z wartownikiem. Tablicę M  wypełnimy od M [ 0 ] do M [ k - 1 ] najmniejszą liczbą całkowitą – zagwarantuje to wstawianie najmniejszych elementu zbioru Z, jeśli w M  jest jeszcze miejsce. Na ostatniej pozycji M [ k  ] umieścimy największą liczbę całkowitą – zagwarantuje nam ona, iż wstawiane elementy nie wyjdą poza k - 1 pozycję.

Algorytm wyszukiwania k-tego największego elementu – wersja nr 2

Wejście:

n  –  liczba elementów w tablicy Z, n  > 0, n  ∈ N.
Z  – n-elementowa tablica, w której poszukujemy k-tej największej wartości.
k  – określa numer największej wartości, której szukamy w Z, k  > 0, k ≤ n, k  ∈ N.

Wyjście:

k-ta największa wartość elementu w tablicy Z. Dodatkowo M [ 0 ]...M [ k - 1 ] tworzy ciąg wartości maksymalnych z tablicy Z.

Zmienne pomocnicze:

M  –  k  + 1 elementowa tablica do przechowywania wartości maksymalnych z Z.
i, j  – indeksy w tablicach Z  i M, i, jC.

Lista kroków:

K01: Dla i  = 0, 1, ..., k  - 1:
wykonuj krok K02
inicjujemy tablicę M
K02:     M [ i  ] ← najmniejsza liczba całkowita  
K03: M [ k  ] ← największa liczba całkowita  
K04: Dla i  = 0, 1, ..., n-1:
wykonuj kroki K05...K10
przeglądamy kolejne elementy Z
K05:     x  ← Z [ i  ] zapamiętujemy i-ty element Z
K06:     j  ← -1  
K07:     Dopóki x  > M [ j + 1 ],
    wykonuj kroki K08...K09
szukamy miejsca dla x w M
K08:         j  ← j  + 1 przesuwamy się na następną pozycję w M
K09:         M [ j  ] ← M [ j + 1 ] przesuwamy elementy, aby zrobić miejsce dla x
K10:     Jeśli j  ≥ 0, to M [ j  ] ← x wstawiamy element x do M
K11: Zakończ z wynikiem M [ 0 ] w M [ 0 ] jest k-ty największy element

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 40 elementową Z  liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 999. Następnie losuje k  z zakresu od 5 do 10. Wypisuje zawartość tablicy Z, następnie wyszukuje k-ty największy element opisanym powyżej algorytmem i wypisuje k  oraz całą zawartość tablicy M  od elementu M [ 0 ] do M [ k - 1 ].
Pascal
// Wyszukiwanie k-tego największego elementu
// Data:  14.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

program prg;

const N = 40;

var Z : array [ 0..N-1 ] of integer;
  M : array [ 0..10 ] of integer;
  i, j, k, x : integer;

begin
 randomize;

 // Inicjujemy tablicę Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do Z [ i ] := random ( 1000 );

 // Losujemy k

 k := random ( 6 ) + 5;

 // Ustawiamy tablicę M

 for i := 0 to k - 1 do M [ i ] := -1;
 M [ k ] := 1000;

 // Szukamy k-tego największego elementu

 for i := 0 to N - 1 do
 begin
  x := Z [ i ];
  j := -1;
  while x > M [ j+1 ] do
  begin
   inc ( j ); M [ j ] := M [ j+1 ];
  end;
  if j >= 0 then M [ j ] := x;
 end;

 // Wypisujemy zawartość tablicy Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do write ( Z [ i ] :4 );
 writeln;

 // Wypisujemy zawartość tablicy M

 write ( 'k = ', k, ' : ' );
 for i := 0 to k - 1 do write ( M [ i ] :4 );
 writeln;
 writeln;
end.
C++
// Wyszukiwanie k-tego największego elementu
// Data:  14.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 40;

int main( )
{
 int Z [ N ], M [ 11 ], i, j, k, x;

 srand ( ( unsigned )time ( NULL ) );

 // Inicjujemy tablicę Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) Z [ i ] = rand( ) % 1000;

 // Losujemy k

 k = 5 + ( rand( ) % 6 );

 // Ustawiamy tablicę M

 for( i = 0; i < k; i++ ) M [ i ] = -1;
 M [ k ] = 1000;

 // Szukamy k-tego największego elementu

 for( i = 0; i < N; i++ )
 {
  x = Z [ i ];
  for( j = -1; x > M [ j + 1 ]; )
  {
   j++; M [ j ] = M [ j + 1 ];
  }
  if( j >= 0 ) M [ j ] = x;
 }

 // Wypisujemy zawartość tablicy Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) cout << setw ( 4 ) << Z [ i ];
 cout << endl;

 // Wypisujemy zawartość tablicy M

 cout << "k = " << k << ": ";
 for( i = 0; i < k; i++ ) cout << setw ( 4 ) << M [ i ];
 cout << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie k-tego największego elementu
' Data:  14.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------------------

Const N = 40

Dim As Integer Z ( N-1 ), M ( 10 ), i, j, k, x

Randomize

' Inicjujemy tablicę Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: Z ( i ) = Cint ( Rnd * 999 ): Next

' Losujemy k

k = Cint ( Rnd * 5 ) + 5

' Ustawiamy tablicę M

For i = 0 To k - 1: M ( i ) = -1: Next
M ( k ) = 1000

' Szukamy k-tego największego elementu

For i = 0 To N - 1
 x = Z ( i )
 j = -1
 While x > M ( j + 1 )
  j += 1: M ( j ) = M ( j + 1 )
 Wend
 If j >= 0 Then M ( j ) = x
Next

' Wypisujemy zawartość tablicy Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: Print Using "####";Z ( i );: Next
Print

' Wypisujemy zawartość tablicy M

Print "k = ";k;": ";
For i = 0 To k - 1: Print Using "####";M ( i );: Next
Print
Print
End
Wynik:
 779 147 424 546 363 390  95 226 179 440 576 347  15 271 860 362 870 290 476 453
 594 382 782 189 369 965 622  44 579 350 968 622 775 924 250 982   7 667 733 149

k = 10 : 733 775 779 782 860 870 924 965 968 982 484 665  40 452  26 296 300 379 206 173 215 696  61  34 120 255 460 332 961 740
 123 349 604 435 859 299 189 813 471 593 335 899 976 791 190 209 529 954 437 750

k = 7 : 791 813 859 899 954 961 976
Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 3

Jeśli zbiór Z  jest bardzo duży lecz wartości jego elementów tworzą względnie mały przedział liczb całkowitych, to do wyznaczenia k-tego największego elementu można wykorzystać następujące rozwiązanie:

Tworzymy tablicę L  posiadającą tyle elementów, ile liczb całkowitych zawiera przedział [ min Z, max Z ] (wartość minimalna i maksymalna elementów zbioru Z  ). Elementy L  zerujemy – będą one pełniły rolę liczników elementów zbioru Z. Teraz przeglądamy zbiór Z  od pierwszego do ostatniego elementu i odpowiednio zliczamy napotkane elementy Z  w licznikach L. Na koniec przeglądamy liczniki L  od ostatniego (odpowiada max Z ) do pierwszego (odpowiada min Z  ). Ponieważ licznik L [ i  ] zawiera informację o tym, ile razy wartość i  występuje w Z, to przy każdym kolejnym liczniku odejmujemy jego stan od k. Jeśli k  wyzeruje się lub przyjmie wartość ujemną, to poszukiwana wartość jest równa indeksowi licznika, który spowodował tę sytuację.

Klasa złożoności obliczeniowej tak zdefiniowanego algorytmu wynosi O ( n  + m  ), gdzie n  oznacza liczbę elementów w zbiorze Z, a m  liczbę ich możliwych wartości. Dodatkowo algorytm wymaga O ( m  ) komórek pamięci na przechowanie liczników. Musimy również znać zakres wartości elementów zbioru Z  – można tutaj wykorzystać algorytm jednoczesnego wyszukiwania min i max.

Algorytm wyszukiwania k-tego największego elementu – wersja nr 3

Wejście:

n  –  liczba elementów w tablicy Z, n  > 0, n  ∈ N.
Z  – n-elementowa tablica, w której poszukujemy k-tej największej wartości.
k  – określa numer największej wartości, której szukamy w Z, k  > 0, k ≤ n, k  ∈ N.
min Z  – minimalna wartość w Z.
max Z  – maksymalna wartość w Z.

Wyjście:

k-ta największa wartość elementu w tablicy Z.

Zmienne pomocnicze:

L  –  tablica liczników. Elementy są liczbami całkowitymi.
i  – indeksy w tablicach Z  i L, i C.
m  – liczba wartości elementów Z, m N.

Lista kroków:

K01: m  ← max Z  - min Z  + 1 przygotowujemy tablicę liczników
K02: Twórz tablicę L  o m elementach  
K03: Dla i  = 0, 1, ..., m - 1:
wykonuj krok K04
 
K04:     L [ i  ] ← 0 zerujemy liczniki wartości
K05: Dla i  = 0, 1, ..., n - 1:
wykonuj krok K06
zliczamy wartości elementów Z
K06:     Zwiększ o 1 element L  [ Z [ i  ] - min Z  ]  
K07: i  ← m  - 1 szukamy k-tego największego elementu
K08: Dopóki k  > 0,
wykonuj kroki K09...K10
 
K09:     k  ← k  - L [ i  ] od k odejmujemy liczbę elementów o wartości i
K10:     i  ← i  - 1 przechodzimy do niższej wartości
K11: Zakończ z wynikiem i  + 1 + min Z  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 400 elementową Z  liczbami pseudolosowymi z zakresu od -99 do 99. Następnie losuje k  z zakresu od 1 do 100. Wypisuje zawartość tablicy Z, znajduje min i max, wyszukuje k-ty największy element opisanym powyżej algorytmem i wypisuje k  oraz znaleziony element.
Pascal
// Wyszukiwanie k-tego największego elementu
// Data:  16.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

program prg;

const N = 400;

type Tint = array of integer;

var
 Z : array [ 0..N-1 ] of integer;
 L : Tint;
 i, j, k, kt, m, minZ, maxZ : integer;

begin
 randomize;

 // Generujemy zbiór Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do Z [ i ] := -99 + random ( 199 );

 // Szukamy jednocześnie min i max

 minZ := 100; maxZ := -100;
 i := 0;
 while i < N do
 begin
  if Z [ i ] > Z [ i+1 ] then
  begin
   if Z [ i ]  > maxZ then maxZ := Z [ i ];
   if Z [ i+1 ] < minZ then minZ := Z [ i+1 ];
  end
  else
  begin
   if Z [ i ]  < minZ then minZ := Z [ i ];
   if Z [ i+1 ] > maxZ then maxZ := Z [ i+1 ];
  end;
  inc ( i, 2 );
 end;

 // Przygotowujemy liczniki

 m := maxZ - minZ + 1;
 setlength ( L, m );
 for i := 0 to m - 1 do L [ i ] := 0;

 // Zliczamy wartości zbioru Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do inc ( L [ Z [ i ] - minZ ] );

 // Losujemy k

 k := 1 + random ( 100 );

 // Szukamy k-tego największego elementu

 j := m - 1; kt := k;
 while kt > 0 do
 begin
  dec ( kt, L [ j ] ); dec ( j );
 end;

 // Wypisujemy tablicę Z [ ] 

 for i := 0 to N - 1 do write ( Z [ i ] :4 );
 writeln;

 // Wypisujemy k oraz k-ty największy element

 writeln ( 'k = ', k, ' : max k-ty = ', j + 1 + minZ );
 writeln;

end.
C++
// Wyszukiwanie k-tego największego elementu
// Data:  16.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

const int N = 400;

int main( )
{
 int Z [ N ], * L, i, j, k, kt, m, minZ, maxZ;

 srand ( ( unsigned )time ( NULL ) );

 // Generujemy zbiór Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) Z [ i ] = -99 + ( rand( ) % 199 );

 // Szukamy jednocześnie min i max

 minZ = 100; maxZ = -100;
 for( i = 0; i < N; i += 2 )
  if( Z [ i ] > Z [ i+1 ] )
  {
   if( Z [ i ]  > maxZ ) maxZ = Z [ i ];
   if( Z [ i+1 ] < minZ ) minZ = Z [ i + 1 ];
  }
  else
  {
   if( Z [ i ]  < minZ ) minZ = Z [ i ];
   if( Z [ i+1 ] > maxZ ) maxZ = Z [ i + 1 ];
  }

 // Przygotowujemy liczniki

 m = maxZ - minZ + 1;
 L = new int [ m ];
 for( i = 0; i < m; i++ ) L [ i ] = 0;

 // Zliczamy wartości zbioru Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) L [ Z [ i ] - minZ ] ++;

 // Losujemy k

 k = 1 + ( rand( ) % 100 );

 // Szukamy k-tego największego elementu

 for( j = m - 1, kt = k; kt > 0; j-- ) kt -= L [ j ];

 // Wypisujemy tablicę Z [ ] 

 for( i = 0; i < N; i++ ) cout << setw ( 4 ) << Z [ i ];
 cout << endl;

 // Wypisujemy k oraz k-ty największy element

 cout << "k = " << k 
    << ": max k-ty = " << ( j + 1 + minZ )
    << endl << endl;
 delete [ ] L;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie k-tego największego elementu
' Data:  16.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'------------------------------------------

Const N = 400

Dim As Integer Z ( N - 1 ), i, j, k, kt, m, minZ, maxZ

Randomize

' Generujemy zbiór Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: Z ( i ) = -99 + Cint ( Rnd * 198 ): Next

' Szukamy jednocześnie min i max

minZ = 100: maxZ = -100
i = 0
While i < N
 If Z ( i ) > Z ( i+1 ) Then
  If Z ( i )  > maxZ Then maxZ = Z ( i )
  If Z ( i+1 ) < minZ Then minZ = Z ( i + 1 )
 Else
  If Z ( i )  < minZ Then minZ = Z ( i )
  If Z ( i+1 ) > maxZ Then maxZ = Z ( i + 1 )
 End If
 i += 2
Wend

' Przygotowujemy liczniki

m = maxZ - minZ + 1

Dim As Integer L ( m - 1 )

For i = 0 To m - 1: L ( i ) = 0: Next

' Zliczamy wartości zbioru Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: L ( Z ( i ) - minZ ) += 1: Next

' Losujemy k

k = 1 + Cint ( Rnd * 99 )

' Szukamy k-tego największego elementu

j = m - 1: kt = k
While kt > 0
 kt -= L ( j ): j -= 1
Wend

' Wypisujemy tablicę Z [ ] 

For i = 0 To N - 1: Print Using "####";Z ( i );: Next
Print

' Wypisujemy k oraz k-ty największy element

Print "k =";k;": max k-ty =";j + 1 + minZ
Print
End
Wynik:
  75  76  12 -93 -34 -80 -88  12  36 -80  92  84 -93 -46  -2 -51  44 -29  52 -77
  83  11 -97  93  12 -42  -2  66  71  38 -33  80 -40  25  44 -15 -33  39 -95 -72
 -51  87 -74  88  -8 -85 -98  10  42  36 -82   6 -12  73 -46  40  94   5  84  37
 -48  35  61  84 -16 -30  47 -91 -38 -65  53  26 -13 -72 -73  77  -4 -96 -14  54
  74 -96 -14 -29 -54  93  58  -8 -65 -26  30  27 -53  -2  67  -8  10   0 -88 -96
  18 -48  49 -72  54 -39 -41  44 -99  37  83  32 -57 -60  41 -97  55  23 -13   0
 -52  68  -5  20  80  26 -62 -40  53 -56   2  57 -88 -22 -61  50 -73   6  69  62
 -88  47 -52 -97 -13  57 -88 -72  90  92 -17  95   2 -64 -52 -59 -21 -52  -5  74
  51 -63  -9 -82 -22 -45  65  -4 -94  52  82  77 -86  86 -16  63  -4  47  24  -9
  59  48 -94  10 -79   3 -92 -39   7 -72  85 -46   1  -2 -39 -81 -44 -77 -38 -99
 -15  88 -34  70 -79  86  31 -11 -29 -57  62  46 -54 -94  -6 -91 -24  83   8 -67
  39  48 -77   3 -27 -14 -72 -86   0 -39 -50 -53 -85  87  88  20  46 -27 -69  55
 -84 -24  -9  22 -52  92  53  33 -92 -28   0  87 -52  74  76 -26  68  67 -98 -71
  49  58  90  30 -84 -42 -41  28  41 -60  89  -4 -89 -55 -59   6 -95 -59  55  42
  59   1  54 -55  41   4 -30  40  57  96 -42 -71   9  83 -74 -45  49  59  23  12
  -3  48 -50 -73 -36 -54  -9  -6  25   2  42 -12  52  13  60 -40 -31 -63  87  -8
  64 -13 -38 -82  -9  45  75 -88  54 -45  39 -14  95  30  11   6  86 -10  36  15
  39  93   9 -86 -44 -70  14 -30 -51  70  47   3 -41 -27   9 -89 -48  35  14  13
  56   2  17  16 -20 -15  62  29  25  54  86  36  30  29 -95  10  23  41  36 -46
 -73  39  32  68 -66 -84  69  80   7 -45 -68  25  29  99  49  52 -91 -38 -88 -58

k = 32 : max k-ty = 83
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.