Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie lidera

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

W n-elementowym zbiorze Z należy wyszukać element, którego wartość występuje więcej niż n/2 razy.

Rozwiązanie

Element o takich własnościach nosi nazwę lidera. Lidera można znaleźć przy pomocy jednego z opisanych w poprzednim rozdziale algorytmów wyszukiwania najczęstszej wartości w zbiorze. Po znalezieniu takiej wartości sprawdzamy, czy liczba jej wystąpień jest większa od liczby połowy elementów zbioru Z. Jeśli tak, to mamy lidera. Jeśli nie, to zbiór Z nie posiada lidera.

Istnieje jednakże prostszy i szybszy algorytm, który korzysta z następującego twierdzenia:

Jeśli zbiór Z posiada lidera, to usunięcie z niego pary elementów różnych daje zbiór z tym samym liderem.

Dowód tego twierdzenia jest bardzo prosty. Oznaczmy przez nL liczbę elementów będących liderami. Zbiór Z posiada n elementów, zatem liczba pozostałych elementów wynosi n - nL. Zachodzi nierówność:

nL> n - nL

Przypadek 1

Ze zbioru Z usuwamy dwa elementy, które nie są liderami. W tym przypadku nL nie zmniejsza się, lecz zmniejsza się o 2 liczba elementów n. Otrzymamy zatem:

nL > (n - 2) - nL
nL > (n - nL) - 2

Jeśli pierwsza nierówność była prawdziwa (a była z założenia, iż nL jest liczebnością liderów), to tym bardziej będzie prawdziwa druga nierówność. Wynika z tego, iż usunięcie dwóch elementów nie będących liderami nie wpływa na występowanie lidera.

Przypadek 2

Ze zbioru Z usuwamy jeden element lidera oraz jeden element nie będący liderem. Zmniejszeniu o 1 ulega zatem liczba liderów, a liczba elementów maleje o 2. Otrzymujemy:

nL - 1 > (n - 2)  - (nL - 1)
nL - 1 > n - 2  - nL + 1
nL - 1 > (n - nL) - 1

Otrzymaliśmy nierówność wyjściową, w której od obu stron odjęto tę samą liczbę -1. Zatem nierówność jest wciąż prawdziwa, z czego wynika, iż usunięcie ze zbioru jednego lidera i jeden element nie będący liderem nie wpływa na występowanie lidera.

Innych przypadków nie ma, zatem dowiedliśmy prawdziwości twierdzenia.

Z powyższego twierdzenia bezpośrednio wynikają dwie dalsze własności:

Jeśli zbiór posiada lidera, to usunięcie z niego wszystkich par elementów różnych daje zbiór zawierający tylko elementy będące liderem.
Jeśli w wyniku takiej operacji otrzymujemy jednak zbiór pusty, to lidera w zbiorze wejściowym nie było.

Zamiast faktycznie wyrzucać ze zbioru elementy różne – co jest dosyć trudne, możemy wykonać operację odwrotną. Będziemy zliczali elementy o równych wartościach – wystarczy wtedy zapamiętać wartość elementu oraz ilość jej wystąpień. Algorytm pracuje w sposób następujący:

Licznik elementów równych L ustawiamy na zero. Rozpoczynamy przeglądanie elementów zbioru od pierwszego do ostatniego. Jeśli licznik elementów równych L jest równy 0, to kolejny element zbioru zapamiętujemy, zwiększamy licznik L o 1 i wykonujemy kolejny obieg pętli dla następnego elementu. Jeśli licznik L nie jest równy zero, to sprawdzamy, czy bieżący element jest równy zapamiętanemu. Jeśli tak, to mamy dwa elementy równe – zwiększamy licznik L o 1. W przeciwnym razie licznik L zmniejszamy o 1 – odpowiada to wyrzuceniu ze zbioru dwóch elementów różnych. W obu przypadkach wykonujemy kolejny obieg pętli.

Jeśli zbiór Z posiadał lidera, to liczba elementów równych jest większa od liczby elementów różnych. W takim przypadku zapamiętana wartość jest liderem. Aby to potwierdzić, zliczamy liczbę wystąpień tej wartości w zbiorze Z. Jeśli jest ona większa od liczby połowy elementów, to mamy lidera. W  przeciwnym razie zbiór Z nie posiada lidera.

Algorytm posiada liniową klasę złożoności obliczeniowej O(n), jest zatem bardziej efektywny od opisanych w poprzednim rozdziale algorytmów wyszukiwania najczęstszej wartości.

Algorytm wyszukiwania lidera w zbiorze

Wejście:

n : liczba elementów w tablicy Z. n ∈ N.
Z : tablica do wyszukania najczęstszego elementu. Elementy są liczbami całkowitymi. Indeksy od 0 do n - 1.

Wyjście:

Element będący liderem, liczba jego wystąpień w Z lub informacja o braku lidera.

Zmienne pomocnicze:

i : przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i ∈ C.
L : licznik wystąpień wartości równych, L ∈ C.
W : wartość lidera.

Lista kroków:

K01: L ← 0         ; licznik wartości równych
K02: Dla i = 0, 1, …, n-1: ; przeglądamy kolejne elementy
   wykonuj kroki K03…K07
K03:  Jeśli L > 0,    ; sprawdzamy, czy licznik równy 0
    to idź do kroku K07
K04:  WZ[i]      ; jeśli tak, zapamiętujemy
              ; bieżący element
K05:  L ← 1        ; zaliczamy ten element
K06:  Następny obieg pętli K02
K07:  Jeśli W = Z[i],   ; elementy równe zliczamy
    to LL + 1
    inaczej LL - 1  ; elementy różne wyrzucamy
K08: Jeśli L = 0,     ; sprawdzamy, czy jest
   to idź do kroku K15  ; kandydat na lidera
K09: L ← 0         ; jeśli tak, to sprawdzamy,
              ; czy jest liderem
K10: Dla i = 0, 1, …, n-1: ; zliczamy jego wystąpienia
   wykonuj krok K11   ; w zbiorze
K11:  Jeśli Z[i] = W,
    to LL + 1
K12: Jeśli L ≤ [n:2],   ; lider?
   to idź do kroku K15
K13: Pisz W, L       ; wyprowadzamy lidera oraz
              ; liczbę jego wystąpień
K14: Zakończ
K15: Pisz "BRAK LIDERA"
K16: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program umieszcza w tablicy Z 80 liczb pseudolosowych z zakresu od 0 do 99 w taki sposób, aby mógł się pojawić w niej lider. Następnie program wyszukuje lidera podanym powyżej algorytmem, wyświetla zawartość tablicy z zaznaczonym liderem i wypisuje jego wartość oraz liczbę wystąpień. Jeśli pomimo wszystko zdarzy się, iż w tablicy Z nie będzie lidera, program wypisze tekst BRAK LIDERA.
Pascal
// Wyszukiwanie lidera
// Data:  4.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

const N = 80;

var
 Z : array [0..N-1] of integer;
 i, L, W : integer;
 t : boolean;

begin
 randomize;

 // Wypełniamy tablicę

 W := random(100);
 for i := 0 to N - 1 do
  if random(2) = 1 then Z[i] := random(100)
  else         Z[i] := W;

 // Wyszukujemy lidera

 L := 0;
 for i := 0 to N - 1 do
  if L = 0 then
  begin
   W := Z[i]; L := 1;
  end
  else if W = Z[i] then inc(L)
     else       dec(L);

 // Sprawdzamy, czy mamy lidera

 if L = 0 then t := false
 else
 begin
  L := 0;
  for i := 0 to N-1 do if W = Z[i] then inc(L);
  t := L > N div 2;
 end;

 // Wyświetlamy tablicę

 for i := 0 to N - 1 do
  if t and (Z[i] = W) then write (' >', Z[i]:2)
  else           write (Z[i]:4);

 // Wyświetlamy wyniki

 writeln;
 if t then writeln(W, ' : ', L)
 else   writeln('BRAK LIDERA');
 writeln

end.
C++
// Wyszukiwanie lidera
// Data:  4.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 80;

int main()
{
 int Z[N], i, L, W;
 bool t;

 srand(time(NULL));

 // Wypełniamy tablicę

 W = rand() % 100;
 for(i = 0; i < N; i++)
  if(rand() % 2) Z[i] = rand() % 100;
  else      Z[i] = W;

 // Wyszukujemy lidera

 L = 0;
 for(i = 0; i < N; i++)
  if(!L)
  {
   W = Z[i]; L = 1;
  }
  else if(W == Z[i]) L++;
     else     L--;

 // Sprawdzamy, czy mamy lidera

 if(!L) t = false;
 else
 {
  L = 0;
  for(i = 0; i < N; i++) if(W == Z[i]) L++;
  t = L > N/2;
 }

 // Wyświetlamy tablicę

 for(i = 0; i < N; i++)
  if(t && (Z[i] == W)) cout << " >" << setw(2) << Z[i];
  else         cout << setw(4) << Z[i];

 // Wyświetlamy wyniki

 cout << endl;
 if(t) cout << W << " : " << L << endl;
 else cout << "BRAK LIDERA\n";
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie lidera
' Data:  4.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const N = 80

Dim As Integer Z(N-1), i, L, W, t

Randomize

' Wypełniamy tablicę

W = Cint(Rnd * 99)
For i = 0 To N-1
 If Rnd > 0.5 Then
  Z(i) = Cint(Rnd * 99)
 Else
  Z(i) = W
 End If
Next

' Wyszukujemy lidera

L = 0
For i = 0 To N-1
 If L = 0 Then
  W = Z(i): L = 1
 Elseif W = Z(i) Then
  L += 1
 Else
  L -= 1
 End If
Next

' Sprawdzamy, czy mamy lidera

If L = 0 Then
 t = 0
Else
 L = 0
 For i = 0 To N-1
  If W = Z(i) Then L += 1
 Next
 t = (L > N\2)
End If

' Wyświetlamy tablicę

For i = 0 To N-1
 If t And (Z(i) = W) Then
  Print Using " >##";Z(i);
 Else
  Print Using "####";Z(i);
 End If
Next

' Wyświetlamy wyniki

Print
If t Then
 Print W;" : ";L
Else
 Print "BRAK LIDERA"
End If
Print
End
Python (dodatek)
# Wyszukiwanie lidera
# Data: 26.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 80
Z = []

# Wypełniamy tablicę

W = random.randrange(100)
for i in range(N):
  if random.randrange(2):
    Z.append(random.randrange(100))
  else:
    Z.append(W)

# Wyszukujemy lidera

L = 0
for i in range(N):
  if L == 0:
    W, L = Z[i], 1
  elif W == Z[i]:
    L += 1
  else:
    L -= 1

# Sprawdzamy, czy mamy lidera

if L == 0:
  t = false
else:
  L = 0
  for i in range(N):
    if W == Z[i]: L += 1
  t = (L > N//2)

# Wyświetlamy tablicę

for i in range(N):
  if t and (Z[i] == W):
    print(" >%2d" % Z[i], end="")
  else:
    print("%4d" % Z[i], end="")

# Wyświetlamy wyniki

print()
if t:
  print(W,":",L)
else:
  print("BRAK LIDERA")
print()
Wynik:
 74  9 72 72 72 39 20 72 98 54 71 90 72 47 73 72 72 72 72 58
 92 36 72 23 79 36 72 72 15 90 13 72 97 72 72 76 91 87 72 62
 42 72 82 95 72 51 72 74 72 72 98 72 72 72 30 72 94 92 28 72
 72 20 74 72 43  7 72 52 85 72 38  2 72 72 72 72 72 29  5 49
BRAK LIDERA

 33 52 41 >83 20 >83 >83 >83 >83 >83 >83 17 58 11 98 >83 87 >83 >83 71
 57 >83 31 17 >83 >83 >83 >83 >83 >83 63 16 >83 46 >83 >83 >83 >83 41 61
 41 68 98 >83 47 65 >83 >83 >83 >83 59 >83 >83 >83 23 >83 >83 >83 >83 >83
 14 >83 70 10 >83 >83 >83  5 >83 >83 66 >83 >83 >83 53 91 >83 >83  2 >83
83 : 47
Wyszukiwanie lidera
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.