Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Szybkie wyszukiwanie k-tego największego elementu

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

W zbiorze Z należy wyszukać element, od którego w tym zbiorze jest dokładnie k - 1 elementów większych.


Jeśli nie musimy zachowywać oryginalnej kolejności elementów w zbiorze Z , to istnieje szybki algorytm znajdowania k-tego największego elementu, który posiada oczekiwaną klasę złożoności obliczeniowej równą O(n log n) (liniowo logarytmiczna). Algorytm ten nosi nazwę Szybkiego Wyszukiwania (ang. Quick Select) i został opracowany przez profesora Tony Hoare'a, twórcę jednego z najszybszych algorytmów sortujących –  Sortowania Szybkiego (ang. Quick Sort).

Działanie algorytmu Szybkiego Wyszukiwania oparte jest na zasadzie Dziel i Zwyciężaj (ang. Divide and Conquer). Polega ona na rekurencyjnym podziale pierwotnego problemu na problemy prostsze tego samego typu. Podział wykonywany jest dotąd, aż rozwiązanie stanie się oczywiste. Następnie z rozwiązań podproblemów tworzymy rozwiązania na wyższych poziomach aż dojdziemy do rozwiązania problemu pierwotnego

W przypadku Szybkiego Wyszukiwania postępujemy w sposób następujący:

W zbiorze Z wybieramy dowolny element. Oznaczmy go  przez v i nazwijmy elementem zwrotnym (ang. pivot). Następnie dokonujemy podziału zbioru Z na dwa podzbiory ZLZP (lewy i prawy). W podzbiorze ZP powinny znaleźć się elementy o wartościach nie większych od v. Z kolei w podzbiorze ZP powinny być elementy o wartościach nie mniejszych od v. Sam element v musi być pierwszym elementem podzbioru ZP. Po takim podziale sprawdzamy, czy v jest (n-k)-tym elementem zbioru Z. Jeśli tak, to v jest k-tym największym elementem w tym zbiorze. Jeśli nie, to za nowy zbiór do podziału przyjmujemy ten z podzbiorów ZL lub ZP, w którym występuje pozycja (n-k)-ta i całą procedurę powtarzamy aż do znalezienia k-tego największego elementu.

Podział zbioru na dwie partycje

Podstawowym problemem w algorytmie Szybkiego Wyszukiwania jest podział zbioru na dwa podzbiory, partycje, o wymaganych własnościach. Ponieważ zbiór Z będziemy odwzorowywali w tablicy n-elementowej Z, to zdefiniujmy dwie zmienne, które będą przechowywały indeksy pierwszego i końcowego elementu podzbioru:

ip – przechowuje indeks pierwszego elementu podzbioru – początek
ik – przechowuje indeks ostatniego elementu podzbioru – koniec

Początkowo podzbiór obejmuje cały zbiór Z, zatem zmienne te przyjmują odpowiednio wartości:

ip = 0
ik = n-1,
gdzie n jest liczbą elementów tablicy Z
Odwzorowanie zbioru Z w tablicy Z
Z[0] Z[1]  Z[2]  Z [3]   Z[n-3] Z[n-2] Z[n-1]
ip   ik

Element zwrotny można wybierać na różne sposoby.

 1. Jako pierwszy element partycji, v ← Z[ip].
 2. Jako ostatni element partycji, v ← Z[ik].
 3. Jako element środkowy partycji, v ← Z[(ip + ik) shr 1].
 4. Jako element o losowym indeksie,
  v ← Z[ip+losowe(ik-ip+1)].

Poniżej podajemy algorytm partycjonowania zbioru wg pierwszego elementu partycji głównej. Jeśli zechcemy partycjonować wg innego elementu zwrotnego, to po prostu wymieniamy wybrany element zwrotny z pierwszym elementem partycji i dalej wykorzystujemy podany poniżej algorytm.

Algorytm partycjonowania zbioru wg pierwszego elementu

Wejście:

Z : tablica, której podzbiór partycjonujemy. Za ostatnim elementem partycji należy umieścić wartownika o wartości większej od każdego elementu partycji.
ip : indeks pierwszego elementu partycji, ip ∈ C.
ik : indeks końcowego elementu partycji, ik ∈ C.

Wyjście:

j : pozycja elementu zwrotnego w Z. Element ten dzieli partycję wejściową na dwie partycje:
{Z[ip]… Z[j-1]} : elementy mniejsze lub równe v – podzbiór ZL
{Z[j]… Z[ik]} : elementy większe lub równe v – podzbiór ZP

Zmienne pomocnicze:

v : wartość elementu zwrotnego.
i, j : indeksy w tablicy Z. ij ∈ C.
Lista kroków funkcji Dziel_na_partycje(Z, ip, ik):
K01: vZ[ip]       ; zapamiętujemy wartość elementu zwrotnego
K02: i ← ip         ; indeksem i będziemy szukali elementów ≥ v
K03: jik + 1      ; indeksem j będziemy szukali elementów ≤ v
K04: Dopóki i < j:     ; w pętli elementy większe umieszczamy w ZP,
   wykonuj kroki K05…K09 ; a mniejsze w ZL
K05:  ii + 1      ; przesuwamy się na następną pozycję w ZL
K06:  Jeśli Z[i] < v,   ; szukamy elementu, który nie należy do ZL
    to idź do kroku K05
K07:  jj - 1      ; przesuwamy się na poprzednią pozycję w ZP
K08:  Jeśli Z[j] > v,   ; szukamy elementu, który nie należy do ZP
    to idź do kroku K07
K09:  Jeśli i < j,    ; znalezione elementy zamieniamy miejscami
    to Z[i] ↔ Z[j]
K10: Z[ip] ← Z[j]     ; zwalniamy pozycję elementu zwrotnego
K11: Z[j] ← v       ; na zwolnionej pozycji umieszczamy element zwrotny
K12: Zakończ z wynikiem j ; kończymy zwracając pozycję elementu zwrotnego

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 20 elementową Z liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 999. Następnie dokonuje partycjonowania tablicy wg pierwszego elementu. Wyświetla zawartość tablicy Z z zaznaczeniem punktu podziałowego.
Pascal
// Podział zbioru na dwie partycje
// Data:  17.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

program prg;

const N = 20;

var
 Z : array [0..N] of integer;
 i, j, v, x : integer;

begin
 randomize;

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(1000);

 // Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

 Z[N] := 1000;

 // Wyświetlamy Z[] przed podziałem

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);

 writeln;

 // Dzielimy Z[] na dwie partycje

 v := Z[0]; i := 0; j := N;

 while i < j do
 begin
  repeat inc(i); until Z[i] >= v;

  repeat dec(j); until Z[j] <= v;

  if i < j then
  begin
   x := Z[i]; Z[i] := Z[j]; Z[j] := x;
  end;
 end;
 Z[0] := Z[j]; Z[j] := v;

 // Wyświetlamy Z[] po podziale

 for i := 0 to N-1 do
  if i = j then write('|---') else write('----');

 for i := 0 to N-1 do
  if i = j then write('|',Z[i]:3) else write(Z[i]:4);

 for i := 0 to N-1 do
  if i = j then write('|---') else write('----');

 writeln;
 writeln;
end.
C++
// Podział zbioru na dwie partycje
// Data:  17.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 20;

int main()
{
 int Z[N+1], i, j, v;

 srand(time(NULL));

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++)
  Z[i] = rand() % 1000;

 // Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

 Z[N] = 1000;

 // Wyświetlamy Z[] przed podziałem

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl;

 // Dzielimy Z[] na dwie partycje

 v = Z[0]; i = 0; j = N;
 while(i < j)
 {
  while(Z[++i] < v);
  while(Z[--j] > v);
  if(i < j) swap(Z[i], Z[j]);
 }
 Z[0] = Z[j]; Z[j] = v;

 // Wyświetlamy Z[] po podziale

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << (i == j ? "|---": "----");

 for(i = 0; i < N; i++)
  if(i == j) cout << "|" << setw(3) << Z[i];
  else    cout << setw(4) << Z[i];

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << (i == j ? "|---": "----");

 cout << endl << endl;

 return 0;
}
Basic
' Podział zbioru na dwie partycje
' Data:  17.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------

Const N = 20

Dim As Integer Z(N), i, j, v

Randomize

' Przygotowujemy tablicę Z[]

For i = 0 To N-1
 Z(i) = Cint(Rnd * 999)
Next

' Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

 Z(N) = 1000

' Wyświetlamy Z[] przed podziałem

For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i);
Next
Print

' Dzielimy Z[] na dwie partycje

v = Z(0): i = 0: j = N
While i < j
 Do: i += 1: Loop Until Z(i) >= v
 Do: j -= 1: Loop Until Z(j) <= v
 If i < j Then Swap Z(i), Z(j)
Wend
Z(0) = Z(j): Z(j) = v

' Wyświetlamy Z[] po podziale

For i = 0 To N-1
 If i = j Then
  Print "|---";
 Else
  Print "----";
 End If
Next
For i = 0 To N-1
 If i = j Then
  Print Using "|###";Z(i);
 Else
  Print Using "####";Z(i);
 End If
Next
For i = 0 To N-1
 If i = j Then
  Print "|---";
 Else
  Print "----";
 End If
Next
Print
Print
End
Python (dodatek)
# Podział zbioru na dwie partycje
# Data: 29.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#--------------------------------

import random

N = 20 # Ilość liczb
Z = [] # Tablica

# Przygotowujemy tablicę Z[]

for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(1000))

# Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

Z.append(1000)

# Wyświetlamy Z[] przed podziałem

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

# Dzielimy Z[] na dwie partycje

v,i,j = Z[0],0,N
while i < j:
  while True:
    i += 1
    if Z[i] >= v: break
  while True:
    j -= 1
    if Z[j] <= v: break
  if i < j: Z[i],Z[j] = Z[j],Z[i]
Z[0],Z[j] = Z[j],v

# Wyświetlamy Z[] po podziale

for i in range(N):
  if i == j:
    print("|---", end="")
  else:
    print("----", end="")
for i in range(N):
  if i == j:
    print("|%3d" % Z[i], end="")
  else:
    print("%4d" % Z[i], end="")
for i in range(N):
  if i == j:
    print("|---", end="")
  else:
    print("----", end="")
print()
print()
Wynik:
 382 983  4 321 701 483 706 214 816 904 310 366 408 372 896 583 808 308 774 212

--------------------------------|-----------------------------------------------
 310 212  4 321 308 372 366 214|382 904 816 706 408 483 896 583 808 701 774 983
--------------------------------|-----------------------------------------------

Podział zbioru Z na dwie partycje wg pierwszego elementu
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyszukiwanie szybkie

Algorytm szybkiego wyszukiwania k-tego największego elementu

Wejście:

n : liczba elementów w zbiorze Z.
Z : tablica (n+1)-elementowa odwzorowująca zbiór Z, w którym poszukujemy k-tego największego elementu. Na pozycji Z[n] należy umieścić wartownika o wartości większej od każdego elementu zbioru.
k : określa numer porządkowy największego elementu do  znalezienia w Z, k > 0, k ∈ N.

Wyjście:

Wartość k-tego największego elementu zbioru Z.

Zmienne pomocnicze:

ip : indeks początku partycji, ip ∈ C.
ik : indeks końca partycji, ik ∈ C.
pv : zawiera pozycję elementu zwrotnego.
Dziel_na_partycje(Z, ip, ik) : funkcja dzieląca na dwie partycje wg elementu zwrotnego. Funkcja opisana powyżej.

Lista kroków:

K01: ip ← 0 ; startowa partycja obejmuje cały zbiór Z
K02: ik n - 1
K03: pv ← Dziel_na_partycje(Z,ip,ik) ; dokonujemy podziału
                   ; na dwie partycje ZL i ZP
K04: Jeśli pv = n - k,        ; sprawdzamy, czy znaleźliśmy
   to zakończ z wynikiem Z[pv]   ; poszukiwany element
K05: Jeśli n - k < pv,        ; jeśli nie, to w zależności
   idź do kroku K08        ; od pozycji elementu zwrotnego
K06: ippv + 1           ; elementu będziemy szukać w ZP
K07: Idź do kroku K03        ; lub
K08: ikpv - 1           ; elementu będziemy szukać w ZL
K09: Idź do kroku K03

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 20 elementową Z liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 999, losuje liczbę k z zakresu od 1 do 20, wyszukuje k-ty największy element i na koniec wyświetla k, wyszukany element oraz zawartość tablicy Z zaznaczoną pozycją elementu.
Pascal
// Szybkie wyszukiwanie
// Data:  18.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

program prg;

const N = 20;

// Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
// ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
// ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
// Zwraca pozycję elementu zwrotnego
//------------------------------------------------

function Dziel_na_partycje(var Z : array of integer;
                ip, ik : integer) : integer;
var i, v, x : integer;
begin
 v := Z[ip]; i := ip; inc(ik);
 while i < ik do
 begin
  repeat inc(i); until Z[i] >= v;
  repeat dec(ik); until Z[ik] <= v;
  if i < ik then
  begin
   x := Z[i]; Z[i] := Z[ik]; Z[ik] := x;
  end;
 end;
 Z[ip] := Z[ik]; Z[ik] := v;
 Dziel_na_partycje := ik;
end;

var
 Z : array [0..N] of integer;
 i, ip, ik, k, pv : integer;

begin
 randomize;

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(1000);

 // Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

 Z[N] := 1000;

 // Wyświetlamy Z[] przed podziałem

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);
 writeln;

 // Losujemy k

 k := random(20) + 1;

 // Szukamy k-tego największego elementu

 ip := 0; ik := N - 1;
 while true do
 begin
  pv := Dziel_na_partycje(Z, ip, ik);
  if pv = N - k then break
  else if N - k < pv then ik := pv - 1
  else          ip := pv + 1;
 end;

 // Wyświetlamy k i Z[N - k]

 writeln('k = ', k,
     ', k-ty max element = ', Z[N - k]);
 writeln;

 // Wyświetlamy Z[] po podziale

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);

 for i := 0 to pv - 1 do write('  ');
 writeln(' ---');
 writeln;
 writeln;
end.
C++
// Szybkie wyszukiwanie
// Data:  18.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 20;

// Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
// ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
// ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
// Zwraca pozycję elementu zwrotnego
//------------------------------------------------

int Dziel_na_partycje(int * Z, int ip, int ik)
{
 int i, v;

 v = Z[ip]; i = ip; ik++;
 while(i < ik)
 {
  while(Z[++i] < v);
  while(Z[--ik] > v);
  if(i < ik) swap(Z[i], Z[ik]);
 }
 Z[ip] = Z[ik]; Z[ik] = v;
 return ik;
}

int main()
{
 int Z[N+1], i, ip, ik, k, pv;

 srand(time(NULL));

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++) Z[i] = rand() % 1000;

 // Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

 Z[N] = 1000;

 // Wyświetlamy Z[] przed podziałem

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl;

 // Losujemy k

 k = 1 + (rand() % 20);

 // Szukamy k-tego największego elementu

 ip = 0; ik = N - 1;
 while(true)
 {
  pv = Dziel_na_partycje(Z, ip, ik);
  if(pv == N - k) break;
  else if(N - k < pv) ik = pv - 1;
  else        ip = pv + 1;
 }

 // Wyświetlamy k i Z[N-k]

 cout << "k = " << k
    << ", k-ty max element = " << Z[N-k]
    << endl << endl;

 // Wyświetlamy Z[] po podziale

 for(i = 0; i < N; i++) cout << setw(4) << Z[i];
 for(i = 0; i < pv; i++) cout << "  ";
 cout << " ---\n\n";
 return 0;
}
Basic
' Szybkie wyszukiwanie
' Data:  18.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------

Const N = 20

' Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
' ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
' ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
' Zwraca pozycję elementu zwrotnego
'------------------------------------------------

Function Dziel_na_partycje (Z() As Integer,_
              Byval ip As Integer,_
              Byval ik As Integer)_
              As Integer
 
 Dim As Integer i, v

 v = Z(ip): i = ip: ik += 1
 While i < ik
  Do: i += 1: Loop Until Z(i) >= v
  Do: ik -= 1: Loop Until Z(ik) <= v
  If i < ik Then Swap Z(i), Z(ik)
 Wend
 Z(ip) = Z(ik): Z(ik) = v
 Dziel_na_partycje = ik
End Function

Dim As Integer Z(N), i, ip, ik, k, pv

Randomize

' Przygotowujemy tablicę Z()

For i = 0 To N - 1
 Z(i) = Cint(Rnd * 999)
Next

' Na końcu Z() umieszczamy wartownika

Z(N) = 1000

' Wyświetlamy Z() przed podziałem

For i = 0 To N - 1
 Print Using "####";Z(i);
Next

' Losujemy k

k = Cint(Rnd * 19) + 1

' Szukamy k-tego największego elementu

ip = 0: ik = N - 1
Do
 pv = Dziel_na_partycje(Z(), ip, ik)
 If pv = N - k Then Exit Do
 If N - k < pv Then
  ik = pv - 1
 Else
  ip = pv + 1
 End If
Loop

' Wyświetlamy k i Z(N-k)

Print
Print "k =";k;", k-ty max element =";Z(N - k)
Print

' Wyświetlamy Z() po podziale

For i = 0 To N - 1
 Print Using "####";Z(i);
Next
For i = 0 To pv - 1
 Print "  ";
Next
Print " ---"
Print
End
Python (dodatek)
# Szybkie wyszukiwanie
# Data:  18.05.2008
# (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
#--------------------------------

import random

N = 20

# Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
# ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
# ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
# Zwraca pozycję elementu zwrotnego
#------------------------------------------------

def Dziel_na_partycje(Z, ip, ik):
 
  v = Z[ip]
  i = ip
  ik += 1
  while i < ik:
    while True:
      i += 1
      if Z[i] >= v: break
    while True:
      ik -= 1
      if Z[ik] <= v: break
    if i < ik: Z[i],Z[ik] = Z[ik],Z[i]
  Z[ip],Z[ik] = Z[ik],v
  return ik

# Przygotowujemy tablicę Z[]

Z = []
for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(1000))

# Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

Z.append(1000)

# Wyświetlamy Z[] przed podziałem

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()

# Losujemy k

k = random.randrange(1,21)

# Szukamy k-tego największego elementu

ip,ik = 0,N - 1
while True:
  pv = Dziel_na_partycje(Z,ip,ik)
  if pv == N - k: break
  if N - k < pv:
    ik = pv - 1
  else:
    ip = pv + 1

# Wyświetlamy k i Z[N-k]

print()
print("k =",k,", k-ty max element =",Z[N-k])
print()

# Wyświetlamy Z[] po podziale

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
for i in range(pv):
  print("  ",end="")
print(" ---")
print()
Wynik:
 332 996 106 811 623 676 710 856 424 828 61 541 862 736 38 851 453 687 378 114

k = 10, k-ty max element = 851

 106 996 332 676 623 811 424 856 710 828 851 541 862 736 38 687 453 378 61 114
                     ---

Szybkie wyszukiwanie k-tego największego elementu
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.