Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Jednoczesne wyszukiwanie max i min

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

W n-elementowym zbiorze Z należy znaleźć element maksymalny i minimalny.

Rozwiązanie

Jeśli do wyszukiwania elementu maxmin zastosujemy standardowy algorytm, to otrzymamy:

Wejście:

n : liczba elementów w tablicy Z, n ∈ N.
Z : tablica zawierająca elementy do zliczania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n - 1.

Wyjście:

Wartość najmniejszego i największego elementu w tablicy Z.

Zmienne pomocnicze:

i : przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i ∈ C.
maxZ : tymczasowy element maksymalny.
minZ : tymczasowy element minimalny.
Krok Operacja Liczba
wykonań
1
minZZ[0]
 1
2
maxZZ[0]
 1
3
i ← 1
 1
4
Jeśli i = n, to idź do kroku 9
 n
5
Jeśli Z[i] < minZ, to minZZ[i]
n - 1
6
Jeśli Z[i] > maxZ, to maxZZ[i]
n - 1
7
ii + 1
n - 1
8
Idź do 4
n - 1
9
Pisz minZ, maxZ
 1
10
Zakończ
 1

Zastanówmy się, czy można uzyskać lepszy wynik. Algorytm porównuje każdy element zbioru z minZ oraz z maxZ. Tutaj tkwi nieefektywność. Obie operacje nr 5 i 6 są  wykonywane po n - 1 razy, co daje w sumie 2n - 2 porównania w całym zbiorze.

Wyobraźmy sobie, iż ze zbioru bierzemy parę 2 elementów i porównujemy je ze sobą. Element większy nie może być minimalnym, zatem nie musimy go już porównywać z minZ. Wystarczy porównanie z maxZ. To samo dotyczy elementu mniejszego – porównujemy go tylko z minZ. Otrzymujemy zysk – poprzednio dwa elementy wymagały wykonania 4 porównań (każdy z minZmaxZ). Teraz mamy:

Jedno porównanie dwóch elementów, które rozdzieli je na element mniejszy i element większy.
Element mniejszy porównujemy z minZ.
Element większy porównujemy z maxZ.

Daje to 3 porównania zamiast 4. Ponieważ ze zbioru pobieramy po dwa kolejne elementy, to ich liczba musi być parzysta. Jeśli zbiór ma nieparzystą liczbę elementów, to po prostu dublujemy ostatni element i dostaniemy parzystą liczbę elementów.

Porównanie pary elementów dzieli zbiór na dwa podzbiory – zbiór elementów większych i mniejszych. W podzbiorze elementów większych szukamy elementu maksymalnego, a w podzbiorze elementów mniejszych szukamy minimalnego. Ponieważ ich liczebność jest o połowę mniejsza od liczebności zbioru wejściowego, to  wykonamy mniej operacji porównań.

Metoda rozwiązywania problemów przez podział na mniejsze części w informatyce nosi nazwę Dziel i Zwyciężaj (ang. Divide and Conquer). Dzięki niej często udaje się zmniejszyć złożoność obliczeniową wielu algorytmów.

Algorytm jednoczesnego wyszukiwania max i min w zbiorze

Wejście:

n : liczba elementów w tablicy Z, n ∈ N.
Z : tablica zawierająca elementy do zliczania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n - 1. Tablica musi umożliwiać dodanie elementu, jeśli n jest nieparzyste.

Wyjście:

Element minimalny i maksymalny w tablicy Z.

Zmienne pomocnicze:

i : przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i ∈ C.
maxZ : tymczasowy element maksymalny.
minZ : tymczasowy element minimalny.

Lista kroków:

K01: Jeśli n mod 2 = 1, ; jeśli nieparzysta liczba elementów,
   to Z[n] ← Z[n-1]  ; dublujemy ostatni
K02: minZ ← największa liczba całkowita ; inicjujemy minZ i maxZ
K03: maxZ ← najmniejsza liczba całkowita
K04: i ← 0
K05: Dopóki i < n:   ; wybieramy pary kolejnych elementów
   wykonuj kroki K06…K12
K06:  Jeśli Z[i] > Z[i+1], ; rozdzielamy je na element 
    to idź do K10    ; mniejszy i większy
K07:  Jeśli Z[i] < minZ,  ; Z[i] : mniejszy, Z[i+1] : większy
    to minZZ[i]
K08:  Jeśli Z[i+1] > maxZ,
    to maxZZ[i+1]
K09:  Idź do K12
K10:  Jeśli Z[i] > maxZ,  ; Z[i] - większy, Z[i+1] - mniejszy
    to maxZZ[i]
K11:  Jeśli Z[i+1] < minZ,
    to minZ Z[i+1]
K12:  ii + 2   ; przechodzimy do następnej pary elementów
K13: Pisz minZ, maxZ ; wyprowadzamy wyniki
K14: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program generuje 15 liczb pseudolosowych z zakresu od 0 do 9999. Wygenerowane liczby zapisuje w tablicy Z. Następnie wyszukuje liczbę najmniejszą i największą. Jako wynik jest jest wypisywana zawartość całej tablicy w 15 kolejnych wierszach, a w wierszu 17 podane zostają element minimalny i maksymalny.
Pascal
// Jednoczesne min i max
// Data:  30.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

const N = 15;

var Z : array [0..N] of integer;
  minZ, maxZ, i : integer;

begin
 randomize;
 for i := 0 to N - 1 do Z [i] := random (10000);
 if N mod 2 = 1 then Z[N] := Z[N-1];
 minZ := 10000; maxZ := -1;
 i := 0;
 while i < N do
 begin
  if Z[i] > Z[i+1] then
  begin
   if Z[i]  > maxZ then maxZ := Z[i];
   if Z[i+1] < minZ then minZ := Z[i+1];
  end
  else
  begin
   if Z[i]  < minZ then minZ := Z[i];
   if Z[i+1] > maxZ then maxZ := Z[i+1];
  end;
  inc(i, 2);
 end;
 for i := 0 to N-1 do writeln(Z[i]:4);
 writeln;
 writeln(minZ, ' : ', maxZ);
 writeln;
end.
C++
// Jednoczesne min i max
// Data:  30.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 15;

int main()
{
 int Z[N+1], minZ, maxZ, i;

 srand(time(NULL));
 for(i = 0; i < N; i++)
  Z[i] = rand() % 10000;
 if(N % 2) Z[N] = Z[N-1];
 minZ = 10000; maxZ = -1;
 for(i = 0; i < N; i += 2)
  if(Z[i] > Z[i+1])
  {
   if(Z[i]  > maxZ) maxZ = Z[i];
   if(Z[i+1] < minZ) minZ = Z[i+1];
  }
  else
  {
   if(Z[i]  < minZ) minZ = Z[i];
   if(Z[i+1] > maxZ) maxZ = Z[i+1];
  }
 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw (4) << Z[i] << endl;
 cout << endl
    << minZ << ": " << maxZ
    << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Jednoczesne min i max
' Data:  30.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const N = 15

Dim As Integer Z(N), minZ, maxZ, i

Randomize
For i = 0 To N-1
 Z(i) = Cint(Rnd * 9999)
Next  
If N Mod 2 = 1 Then Z(N) = Z(N-1)
minZ = 10000: maxZ = -1
i = 0
While i < N
 If Z(i) > Z(i+1) Then
  If Z(i)  > maxZ Then maxZ = Z(i)
  If Z(i+1) < minZ Then minZ = Z(i+1)
 Else
  If Z(i)  < minZ Then minZ = Z(i)
  If Z(i+1) > maxZ Then maxZ = Z(i+1)
 End If
 i += 2
Wend
For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i)
Next
Print
Print minZ;" : ";maxZ
Print
End
Python (dodatek)
# Jednoczesne min i max
# Data:  24.02.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 15 # Liczba elementów
Z = [] # Tablica
for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(10000))
if N % 2:
  Z.append(Z[N-1])
minZ, maxZ, i = 10000, -1, 0
while i < N:
  if Z[i] > Z[i+1]:
    if Z[i] > maxZ:
      maxZ = Z[i]
    if Z[i+1] < minZ:
      minZ = Z[i+1]
  else:
    if Z[i] < minZ:
      minZ = Z[i]
    if Z[i+1] > maxZ:
      maxZ = Z[i+1]
  i += 2
for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i])
print()
print(minZ,":",maxZ)
print()
Wynik:
4850
3151
2213
 272
7933
2490
1267
4923
 713
 987
3253
5533
1759
8103
9414

272 : 9414

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.