Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

W n-elementowym zbiorze Z  należy wyszukać element posiadający pożądane własności.

Rozwiązanie

W algorytmie wyszukiwania liniowego sprawdzamy kolejne elementy zbioru aż do napotkania jego końca lub poszukiwanego elementu. Zachodzi pytanie, czy algorytm ten można przyspieszyć. Aby na nie odpowiedzieć, zapiszmy algorytm w poniższej postaci:

Algorytm wyszukiwania liniowego

Wejście:

n  –   liczba elementów w tablicy Z, n N.
Z  – tablica zawierająca elementy do przeszukania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n-1.
k  – poszukiwana wartość, czyli tzw. klucz, wg którego wyszukujemy elementy w Z.

Wyjście:

pozycja elementu zbioru Z  o kluczu k  lub -1 w przypadku nie znalezienia elementu.

Zmienne pomocnicze:

i  –  przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i C.
Numer Operacja
1 i  ← 0
2 Jeśli i  ≥ n, to zakończ z wynikiem -1
3 Jeśli Z [ i ] = k, to zakończ z wynikiem i
4 i  ← i  + 1
5 Idź do 2

Sprawdzimy teraz ile operacji wykonuje ten algorytm w dwóch charakterystycznych przypadkach:

Przypadek pierwszy: poszukiwanej liczby nie ma w zbiorze. Poniżej przedstawiamy liczbę wykonań poszczególnych operacji w algorytmie:

Numer Operacja Liczba wykonań
1 i  ← 0 1
2 Jeśli i  ≥ n, to zakończ z wynikiem -1 n  + 1
3 Jeśli Z [ i ] = k, to zakończ z wynikiem i n
4 i  ←  i  + 1 n
5 Idź do 2 n
  RAZEM: 4n  + 2

Przypadek drugi: poszukiwana liczba statystycznie znajduje się w środku zbioru – czasem znajdziemy ją wcześniej, a czasem później, zatem średnio będzie w środku.

Numer Operacja Liczba wykonań
1 i  ← 0 1
2 Jeśli i  ≥ n, to zakończ z wynikiem -1 n/ 2 + 1
3 Jeśli Z [ i ] = k, to zakończ z wynikiem i n/ 2 + 1
4 i  ←  i  + 1 n/ 2
5 Idź do 2 n/ 2
  RAZEM: 2n  + 3

Zwróć uwagę, iż w każdym obiegu pętli nasz algorytm wykonuje dwa testy – w instrukcji numer 2 i 3. Usprawnienie pracy algorytmu będzie polegało na eliminacji testu 2. Jednakże test ten jest niezbędny, aby zakończyć przeglądanie tablicy w przypadku, gdy poszukiwanego elementu nie ma w zbiorze. Skoro tak, to wstawmy poszukiwany element na koniec zbioru, wtedy test 2 stanie się zbędny, nieprawdaż. Algorytm w zmienionej postaci wygląda następująco:

Numer Operacja
1a Z [ n ] ← k
1b i  ← 0
2 usunięta
3 Jeśli Z [ i  ] = k, to idź do 6
4 i  ← i  + 1
5 Idź do 3
6 Jeśli i  = n, to zakończ z wynikiem -1
7 Zakończ z wynikiem i

Zmiany w stosunku do pierwotnego algorytmu są następujące:

1a – instrukcja umieszcza na końcu zbioru Z  poszukiwany element o wartości k. Dzięki tej operacji dostajemy gwarancję, iż zawsze znajdziemy w zbiorze element k.

2 – test osiągnięcia końca zbioru stał się zbędny, ponieważ element o wartości k  zawsze znajdziemy w zbiorze.

3, 6, 7 – znalezienie elementu o wartości k  wymaga sprawdzenia, czy nie jest on elementem wstawionym do zbioru w operacji 1a. Jeśli tak, to zbiór faktycznie nie zawierał poszukiwanego elementu.

Przypadek pierwszy: poszukiwanej liczby nie ma w zbiorze. Poniżej przedstawiamy liczbę wykonań poszczególnych operacji w algorytmie:

Numer Operacja Liczba wykonań
1a Z  [ n  ] ← k 1
1b i  ← 0 1
2    
3 Jeśli Z [ i  ] = k, to idź do 6 n  + 1
4 i  ←  i  + 1 n
5 Idź do 3 n
6 Jeśli i  = n, to zakończ z wynikiem -1 1
7 Zakończ z wynikiem i 0
  RAZEM: 3n  + 4

Przypadek drugi: poszukiwana liczba statystycznie znajduje się w środku zbioru – czasem znajdziemy ją wcześniej, a czasem później, zatem statystycznie będzie w środku.

Numer Operacja Liczba wykonań
1a Z [ n  ]  ← k 1
1b i  ← 0 1
2    
3 Jeśli Z [ i  ] = k, to idź do 6 n/ 2 + 1
4 i  ← i  + 1 n/ 2
5 Idź do 3 n/ 2
6 Jeśli i  = n, to zakończ z wynikiem -1 1
7 Zakończ z wynikiem i 1
  RAZEM: 3/ 2n  + 5

Porównajmy teraz wyniki z pierwszej i drugiej wersji algorytmu w poniższej tabelce (wartości ułamkowe z ostatniej kolumny należy rozumieć jako wartości statystyczne ).:

n Przypadek pierwszy Przypadek drugi
Algorytm
podstawowy
Algorytm
usprawniony
Algorytm
podstawowy
Algorytm
usprawniony
4n + 2 3n + 4 2n + 3 3/2n + 5
1 6 7 5 6, 5
2 10 10 7 8
3 14 13 9 9, 5
4 18 16 11 11
5 22 19 13 12, 5
6 26 22 15 14
... ... ... ... ...
10 42 34 23 20
100 402 304 203 155
1000 4002 3004 2003 1505
10000 40002 30004 20003 15005
... ... ... ... ...

Chociaż początkowo algorytm pierwszy wygrywa w ilości operacji, to przy wzroście liczby elementów zbioru widzimy wyraźnie, iż algorytm usprawniony wykonuje mniej operacji (począwszy od n > 3 ), zatem działa szybciej.

Opisana metoda wyszukiwania nosi nazwę wyszukiwania liniowego z wartownikiem (ang. Search with Sentinel ). Wartownikiem jest dodany na końcu zbioru element równy poszukiwanemu. Dzięki niemu uzyskujemy zawsze pewność znalezienia poszukiwanego elementu w zbiorze. Jeśli jest to wartownik, to elementu poszukiwanego w zbiorze nie ma i zwracamy pozycję -1. Jeśli nie jest to wartownik, to znaleźliśmy poszukiwany element w zbiorze i zwracamy jego pozycję i.

Należy podkreślić, iż wyszukiwanie z wartownikiem można stosować tylko wtedy, gdy do zbioru da się dołączyć jeszcze jeden element.

Algorytm wyszukiwania liniowego z wartownikiem

Wejście:

n  –    liczba elementów w tablicy Z, n N.
Z  – tablica zawierająca elementy do przeszukania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n. Ostatnia pozycja Z [ n ] będzie zajęta przez wartownika, zatem nie może być używana do innych celów.
p  – indeks pierwszego elementu Z, od którego rozpoczniemy poszukiwania. pC.
k  – poszukiwana wartość, czyli tzw. klucz, wg którego wyszukujemy elementy w Z.

Wyjście:

Pozycja elementu zbioru Z  o kluczu k  lub -1 w przypadku nie znalezienia elementu.

Zmienne pomocnicze:

i  –  przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i C.

Lista kroków:

K01: Z [ n ] ← k na końcu zbioru umieszczamy wartownika
K02: i  ← p przeszukiwanie rozpoczynamy od pozycji p
K03: Jeśli Z [ i ] = k,
to idź do K06
sprawdzamy kolejne elementy zbioru
K04: i  ← i  + 1 jeśli element nie znaleziony, przechodzimy do następnego elementu w zbiorze
K05: Idź do K03  
K06: Jeśli i  = n,
to zakończ z wynikiem -1
sprawdzamy, czy znaleziony element jest wartownikiem
K07: Zakończ z wynikiem i jeśli nie, to zwracamy pozycję znalezionego elementu

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje z pierwszego wiersza liczbę n. Z następnych n  wierszy odczytywane jest n  danych całkowitych. W ostatnim wierszu odczytywana jest liczba k, którą należy wyszukać wśród podanych n  liczb. Program wypisuje numer pozycji w odczytanym ciągu liczb, na której znajduje się liczba k  lub -1, jeśli liczby nie odnaleziono.
Pascal
// Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
// Data:  27.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

type Tint = array of integer;

function Szukaj ( var T : Tint; n, k, p : integer ) : integer;
var i : integer;
begin
 T [ n ] := k;
 i := p;
 while T [ i ] <> k do inc ( i );
 if i = n then Szukaj := -1 else Szukaj := i;
end;

var
 T : Tint;
 n, k, i: integer;

begin
 readln ( n );
 SetLength ( T, n + 1 );
 for i := 0 to n - 1 do readln ( T [ i ] );
 readln ( k );
 writeln;
 writeln ( Szukaj ( T, n, k, 0 ) );
 writeln;
 SetLength ( T, 0 );
end.
C++
// Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
// Data:  26.04.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int Szukaj ( int T [ ], int n, int k, int p )
{
 int i;

 T [ n ] = k;
 for( i = p; T [ i ] != k; i++ ) ;
 if( i == n ) return -1; else return i;
}

int main( )
{
 int * Z, n, k, i;
 
 cin >> n;
 Z = new int [ n + 1 ];
 for( i = 0; i < n; i++ ) cin >> Z [ i ];
 cin >> k;
 cout << endl << Szukaj ( Z, n, k, 0 ) << endl << endl;
 delete [ ] Z;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
' Data:  27.04.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Function Szukaj ( T As Integer Ptr, n As Integer, k As Integer, p As Integer ) As Integer
 Dim i As Integer
 T [ n ] = k
 i = p
 While T [ i ] <> k: i += 1: Wend
 If i = n then Szukaj = -1 Else Szukaj = i
End Function

Dim T As Integer Ptr
Dim As Integer n, k, i

Open Cons For Input As #1

Input #1, n

T = New Integer [ n + 1 ] 

For i = 0 To n - 1
 Input #1, T [ i ] 
Next
 
Input #1, k

Close #1

Print
Print Szukaj ( T, n, k, 0 )
Print

Delete [ ] T

End
Wynik:
5
13
18
954
235
12
111

-1
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.