Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie mediany

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Dla zbioru Z należy znaleźć element, od którego w tym zbiorze jest tyle samo elementów większych lub równych co mniejszych lub równych.


Element zbioru o powyższej własności nosi nazwę mediany (ang. median). Mediana posiada wiele ważnych zastosowań praktycznych w statystyce, grafice, obróbce dźwięku i wielu innych dziedzinach.

Jeśli zbiór Z jest posortowany rosnąco, to

 • przy nieparzystej liczbie elementów n > 1 mediana jest elementem środkowym Z[n/2] (indeksy elementów rozpoczynają się od 0).
  Na przykład dla zbioru Z = {1, 3, 5, 8, 9} medianą jest element 5 – poprzedzają go dwa elementy 1 i 3 oraz wyprzedzają dwa elementy 8 i 9.
 • przy parzystej liczbie elementów n > 1 mediana jest średnią arytmetyczną dwóch środkowych elementów Z[n/2-1] Z[n/2].
  Na przykład dla zbioru Z = {1, 3, 5, 8, 9, 9} mediana jest równa (5 + 8) / 2 = 6, 5. Od tej wartości jest dokładnie tyle samo elementów mniejszych (1, 3, 5) co większych (8, 9, 9).
  Istnieją również pojęcia dolnej mediany (ang. lower median)górnej mediany (upper median), które w tym przypadku oznaczają odpowiednio element Z[n/2–1] Z[n/2] w ciągu uporządkowanym o  parzystej liczbie elementów.

Rozwiązanie nr 1

Pierwsze nasuwające się rozwiązanie jest następujące:

Posortować zbiór rosnąco. Zwrócić element na pozycji n/2 (dla n nieparzystego – mediana, dla n parzystego – mediana dolna).

Koszt czasowy zależy od zastosowanego algorytmu sortującego. Zwykle wykorzystuje się Sortowanie Szybkie (ang. Quick Sort), opracowane przez prof. Tony'ego Hoare'a. Algorytm ten sortuje w czasie liniowo logarytmicznym – O(n log n). Zaletą tego sposobu jest to, iż wiele współczesnych języków programowania posiada w swoich bibliotekach funkcję sortującą qsort(), która wykorzystuje ten właśnie algorytm. Wadą z kolei jest to, iż do otrzymania wartości jednego elementu musimy sortować cały zbiór danych.

W podanym poniżej algorytmie sortowania szybkiego wykorzystujemy funkcję Dziel_na_partycję(Z, ip, ik), którą opisaliśmy dokładnie w poprzednim rozdziale. Funkcja ta dzieli partycję zbioru Z określoną dwoma indeksami ip oraz ik na dwie mniejsze partycje. Zwraca indeks podziałowy iv. Pierwsza partycja zawiera elementy od ip do iv - 1, a druga od iv do ik. Elementy w partycji pierwszej są niewiększe od elementów w partycji drugiej.

Algorytm szybkiego sortowania i znajdowania mediany

Wejście:

n : liczba elementów w zbiorze Z, n ∈ N.
Z : tablica (n+1)-elementowa odwzorowująca zbiór Z, w który sortujemy. Na pozycji Z[n] należy umieścić wartownika o wartości większej od każdego elementu zbioru.

Wyjście:

Mediana zbioru Z.

Zmienne pomocnicze:

iv : zawiera pozycję elementu zwrotnego, iv ∈ C.
v : wartość elementu zwrotnego.
i, j : indeksy w tablicy Z; i, j ∈ C.
ip : indeks początku partycji, ip ∈ C.
ik : indeks końca partycji, ik ∈ C.
Lista kroków funkcji Dziel_na_partycje(Z, ip, ik):
K01: vZ[ip]   ; zapamiętujemy wartość elementu zwrotnego
K02: i ← ip    ; indeksem i będziemy szukali elementów ≥ v
K03: jik + 1  ; indeksem j będziemy szukali elementów ≤ v
K04: Dopóki i < j, ; w pętli elementy większe umieszczamy
   wykonuj kroki K05…K10 ; w ZP, a mniejsze w ZL
K05:  ii + 1  ; przesuwamy się na następną pozycję w ZL
K06:  Jeśli Z[i] < v, ; szukamy elementu, który nie należy do ZL
    to idź do kroku K05
K07:  jj - 1  ; przesuwamy się na poprzednią pozycję w ZP
K08:  Jeśli Z[j] > v, ; szukamy elementu, który nie należy do ZP
    to idź do kroku K07
K09:  Jeśli i < j,  ; znalezione elementy zamieniamy miejscami
    to Z[i] ↔ Z[j]
K10:  Z[ip] ← Z[j] ; zwalniamy pozycję elementu zwrotnego
K11: Z[j] ← v    ; na zwolnionej pozycji umieszczamy element zwrotny
K12: Zakończ z wynikiem j ; kończymy zwracając pozycję elementu zwrotnego
Lista kroków: funkcji rekurencyjnej Sortuj_szybko(Z, ip, ik)
K01: iv ← Dziel_na_partycje(Z, ip, ik) ; wyznaczamy punkt podziałowy
K02: Jeśli ip < iv - 1, ; sortujemy rekurencyjnie pierwszą partycję
   to Sortuj_szybko(Z, ip, iv - 1)
K03: Jeśli ik > iv + 1, ; sortujemy rekurencyjnie drugą partycję
   to Sortuj_szybko(Z, iv + 1, ik)
K04: Zakończ

Lista kroków:

K01: Z[n] ← Największa liczba ; na ostatniej pozycji umieszczamy wartownika
K02: Sortuj_szybko(Z, 0, n-1) ; sortujemy cały zbiór
K03: Jeśli n mod 2 = 1,    ; zwracamy medianę zwykłą
   to zakończ z wynikiem Z[n shr 1]
K04 Zakończ z wynikiem: (Z[(n shr 1) - 1] + Z[n shr 1]) : 2
               ; mediana średnia z dolnej i górnej

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 99 elementową Z liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 999, wyświetla ją, sortuje szybko, wyświetla posortowaną i zwraca medianę. Na wydruku zbioru posortowanego mediana znajduje się w środku trzeciego wiersza.
Pascal
// Wyszukiwanie mediany
// Data:  21.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

program prg;

const N = 99;

// Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
// ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
// ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
// Zwraca pozycję elementu zwrotnego
//------------------------------------------------

function Dziel_na_partycje(var Z : array of integer;
              ip, ik : integer) : integer;
var
 i, v, x : integer;
begin
 v := Z[ip]; i := ip; inc(ik);
 while i < ik do
 begin
  repeat inc(i); until Z[i] >= v;
  repeat dec(ik); until Z[ik] <= v;
  if i < ik then
  begin
   x := Z[i]; Z[i] := Z[ik]; Z[ik] := x;
  end;
 end;
 Z[ip] := Z[ik]; Z[ik] := v;
 Dziel_na_partycje := ik;
end;

// Procedura sortuje rosnąco podany zbiór
//---------------------------------------

procedure Sortuj_szybko(var Z : array of integer;
            ip, ik : integer);
var
 iv : integer;
begin
 iv := Dziel_na_partycje(Z, ip, ik);
 if ip < iv - 1 then Sortuj_szybko(Z, ip, iv - 1);
 if ik > iv + 1 then Sortuj_szybko(Z, iv + 1, ik);
end;

var
 Z : array [0..N] of integer;
 i, ip, ik, k, pv : integer;
begin
 randomize;

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(1000);

 // Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

 Z[N] := 1000;

 // Wyświetlamy Z[] przed sortowaniem

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);
 writeln; writeln;

 // Sortujemy szybko tablicę Z[]

 Sortuj_szybko (Z, 0, N-1);

 // Wyświetlamy Z[] po sortowaniu

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);
 writeln; writeln;

 // Wyświetlamy medianę

 writeln(Z[N shr 1]);
 writeln;
 writeln;
end.
C++
// Wyszukiwanie mediany
// Data:  21.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//---------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 99;

// Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
// ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
// ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
// Zwraca pozycję elementu zwrotnego
//------------------------------------------------

int Dziel_na_partycje(int * Z, int ip, int ik)
{
 int i, v;

 v = Z[ip]; i = ip; ik++;
 while(i < ik)
 {
  while(Z[++i] < v);
  while(Z[--ik] > v);
  if(i < ik) swap(Z[i],Z[ik]);
 }
 Z[ip] = Z[ik]; Z[ik] = v;
 return ik;
}

// Procedura sortuje rosnąco podany zbiór
//---------------------------------------

void Sortuj_szybko(int * Z, int ip, int ik)
{
 int iv = Dziel_na_partycje(Z, ip, ik);
 if(ip < iv - 1) Sortuj_szybko(Z, ip, iv - 1);
 if(ik > iv + 1) Sortuj_szybko(Z, iv + 1, ik);
}

int main()
{
 int Z[N + 1], i;

 srand(time(NULL));

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++) Z[i] = rand() % 1000;

 // Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

 Z[N] = 1000;

 // Wyświetlamy Z[] przed sortowaniem

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl << endl;

 // Sortujemy szybko tablicę Z[]

 Sortuj_szybko(Z, 0, N-1);

 // Wyświetlamy Z[] po sortowaniu

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl << endl;

 // Wyświetlamy medianę

 cout << Z[N >> 1] << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie mediany
' Data:  21.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'---------------------------

Const N = 99

' Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
' ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
' ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
' Zwraca pozycję elementu zwrotnego
'------------------------------------------------

Function Dziel_na_partycje (Z() As Integer,_
              Byval ip As Integer,_
              Byval ik As Integer)_
              As Integer
 Dim As Integer i, v

 v = Z(ip): i = ip: ik += 1
 While i < ik
  Do: i += 1: Loop Until Z(i) >= v
  Do: ik -= 1: Loop Until Z(ik) <= v
  If i < ik Then Swap Z(i), Z(ik)
 Wend
 Z(ip) = Z(ik): Z(ik) = v
 Dziel_na_partycje = ik
End Function

' Procedura sortuje rosnąco podany zbiór
'---------------------------------------

Sub Sortuj_szybko (Z() As Integer,_
          Byval ip As Integer,_
          Byval ik As Integer)

 Dim iv As Integer

 iv = Dziel_na_partycje(Z(), ip, ik)
 If ip < iv - 1 Then Sortuj_szybko(Z(), ip, iv - 1)
 If ik > iv + 1 Then Sortuj_szybko(Z(), iv + 1, ik)
End Sub

Dim As Integer Z(N), i, ip, ik, k, pv

Randomize

' Przygotowujemy tablicę Z()

For i = 0 To N-1
 Z(i) = Cint(Rnd * 999)
Next

' Na końcu Z() umieszczamy wartownika

Z(N) = 1000

' Wyświetlamy Z() przed sortowaniem

For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i);
Next
Print: Print

' Sortujemy szybko tablicę Z()

Sortuj_szybko(Z(), 0, N-1)

' Wyświetlamy Z() po sortowaniu

For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i);
Next
Print: Print

' Wyświetlamy medianę

Print Z(N Shr 1)
Print
Print
End
Python (dodatek)
# Wyszukiwanie mediany
# Data:  2.03.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#---------------------------

import random

N = 99 # Liczba elementów

# Funkcja dzieli podany zbiór Z na dwie partycje:
# ZL - elementy mniejsze od elementu zwrotnego
# ZP - elementy większe od elementu zwrotnego
# Zwraca pozycję elementu zwrotnego
#------------------------------------------------

def Dziel_na_partycje(Z, ip, ik):
 
  v = Z[ip]
  i = ip
  ik += 1
  while i < ik:
    while True:
      i += 1
      if Z[i] >= v: break
    while True:
      ik -= 1
      if Z[ik] <= v: break
    if i < ik: Z[i],Z[ik] = Z[ik],Z[i]
  Z[ip],Z[ik] = Z[ik],v
  return ik

# Procedura sortuje rosnąco podany zbiór
#---------------------------------------

def Sortuj_szybko(Z, ip, ik):
  iv = Dziel_na_partycje(Z,ip,ik)
  if ip < iv - 1: Sortuj_szybko(Z,ip,iv-1)
  if ik > iv + 1: Sortuj_szybko(Z,iv+1,ik)
  return


Z = []

# Przygotowujemy tablicę Z[]

for i in range(N):
 Z.append(random.randrange(1000))

# Na końcu Z[] umieszczamy wartownika

Z.append(1000)

# Wyświetlamy Z[] przed sortowaniem

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

# Sortujemy szybko tablicę Z[]

Sortuj_szybko(Z,0,N-1)

# Wyświetlamy Z[] po sortowaniu

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

#' Wyświetlamy medianę

print(Z[N >> 1])
print()
print()
Wynik:
 386 896 738 974 812 400 714 757 637 772 14 575 645 635 841 768 525 827 206 721
 466 929 215 716 284 300 755 128 900 203 973  9 685 75 499 124 921 813 900 297
 935 440 13 906 692 427 470 475 985 622 296 891 563 233 770 170 928 740 461 179
 104 401 740 308 506 159 984 475 690 705 283 796 79 703 291 512 561 258 698 368
 474 965 891 250 68 331 215 907 620 188 154 478 158 884 855 876 658 221 707

  9 13 14 68 75 79 104 124 128 154 158 159 170 179 188 203 206 215 215 221
 233 250 258 283 284 291 296 297 300 308 331 368 386 400 401 427 440 461 466 470
 474 475 475 478 499 506 512 525 561 563 575 620 622 635 637 645 658 685 690 692
 698 703 705 707 714 716 721 738 740 740 755 757 768 770 772 796 812 813 827 841
 855 876 884 891 891 896 900 900 906 907 921 928 929 935 965 973 974 984 985

563

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 2

Lepszym podejściem do znajdowania mediany zbioru od jego sortowania jest zastosowanie prostszego algorytmu – Szybkiego Wyszukiwania (ang. Quick Search), który opisaliśmy dokładnie w  poprzednim rozdziale. Szukanym elementem będzie oczywiście (n/2 + 1)-szy największy element zbioru. Algorytm Szybkiego Wyszukiwania jest podobny w działaniu do algorytmu Szybkiego Sortowania. Różnica polega jedynie na tym, iż Szybkie Wyszukiwanie przetwarza zawsze tylko jedną z dwóch partycji, mianowicie tę, w której występuje poszukiwany element. Druga partycja pozostaje przetworzona tylko wstępnie. Algorytm Sortowania Szybkiego przetwarza do końca cały zbiór. W efekcie, chociaż klasa złożoności obu metod jest liniowo logarytmiczna O(n log n), to jednak Wyszukiwanie Szybkie da szybciej wynik od Szybkiego Sortowania.

Algorytm szybkiego wyszukiwania mediany

Wejście:

n : liczba elementów w zbiorze Z; n ∈ N.
Z :  tablica (n+1)-elementowa odwzorowująca zbiór Z, w którym poszukujemy mediany. Na pozycji Z[n] należy umieścić wartownika o  wartości większej od każdego elementu zbioru.

Wyjście:

Wartość mediany zbioru Z. Jeśli zbiór posiada parzystą liczbę elementów, to wynikiem jest mediana górna.

Zmienne pomocnicze:

m : pozycja mediany w tablicy Z; m ∈ C.
ip : indeks początku partycji; ip ∈ C.
ik : indeks końca partycji; ik ∈ C.
i, j : indeksy w tablicy Z; ij ∈ C.
v : wartość elementu zwrotnego.

Lista kroków:

K01: mn shr 1  ; wyznaczamy docelową pozycję mediany
K02: Z[n] ← Największa liczba ; do zbioru wstawiamy wartownika
K03: ip ← 0    ; partycja startowa obejmuje cały zbiór
   ikn - 1
K04: vZ[ip]   ; wybieramy element zwrotny
K05: iip    ; indeksem i poszukujemy elementów ≥ v
K06: jik + 1  ; indeksem j poszukujemy elementów ≤ v
K07: Dopóki i < j, ; w pętli zamieniamy elementy większe z mniejszymi
   wykonuj kroki K08…K12
K08:  ii + 1  ; szukamy elementów ≥ v
K09:  Jeśli Z[i] < v,
    to idź do kroku K08
K10:  jj - 1  ; teraz szukamy elementów ≤ v
K11:  Jeśli Z[j] > v,
    to idź do kroku K10
K12:  Jeśli i < j,  ; jeśli elementy są w złych partycjach,
    to Z[i] ↔ Z[j] ; zamieniamy je
K13: Z[ip] ← Z[j] ; robimy miejsce pod v
K14: Z[j] ← v   ; v umieszczamy na początku drugiej partycji
K15: Jeśli j = m, ; sprawdzamy, czy znaleziono już medianę
   to zakończ z wynikiem Z[m]
K16: Jeśli m < j,  ; wybieramy jedną z dwóch partycji,
   to ik ← j - 1 ; w której będziemy dalej szukać mediany
   inaczej ip ← j + 1
K17: Idź do kroku K04 ; i kontynuujemy pętlę

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 99 elementową Z liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 999, wyświetla ją, szybko wyszukuje medianę, wyświetla przetworzoną tablicę i zwraca medianę. Na wydruku zbioru przetworzonego mediana znajduje się w środku trzeciego wiersza. Zwróć uwagę, iż zbiór Z przetworzony tym algorytmem nie jest posortowany. Jednakże mediana znajduje się na właściwym miejscu – elementy wcześniejsze w zbiorze są od niej mniejsze (lub równe). Elementy dalsze w zbiorze są większe od mediany (lub równe).
Pascal
// Szybkie wyszukiwanie mediany
// Data:  21.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program prg;

const N = 99;

var
 Z : array [0..N] of integer;
 m, ip, ik, i, j, v, x : integer;

begin
 randomize;

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(1000);

 // Na końcu umieszczamy wartownika

 Z[N] := 1000;

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);

 writeln; writeln;

 // Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

 m := N shr 1;

 // Szukamy mediany

 ip := 0; ik := N - 1;
 repeat
  v := Z[ip]; i := ip; j := ik + 1;
  while i < j do
  begin
   repeat inc(i); until Z[i] >= v;
   repeat dec(j); until Z[j] <= v;
   if i < j then
   begin
    x := Z[i]; Z[i] := Z[j]; Z[j] := x;
   end;
  end;
  Z[ip] := Z[j]; Z[j] := v;
  if m = j then break;
  if m < j then ik := j - 1 else ip := j + 1;
 until false;

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);
 writeln; writeln;

 // Wyświetlamy medianę

 writeln(Z[m]);
 writeln; writeln;
end.
C++
// Szybkie wyszukiwanie mediany
// Data:  21.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 99;

int main()
{
 int Z[N+1], m, ip, ik, i, j, v;

 srand(time(NULL));

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++) Z[i] = rand()% 1000;

 // Na końcu umieszczamy wartownika

 Z[N] = 1000;

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl << endl;

 // Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

 m = N >> 1;

 // Szukamy mediany

 ip = 0; ik = N - 1;
 for(;;)
 {
  v = Z[ip]; i = ip; j = ik + 1;
  while(i < j)
  {
   while(Z[++i] < v);
   while(Z[--j] > v);
   if(i < j) swap(Z[i], Z[j])
   
  }
  Z[ip] = Z[j]; Z[j] = v;
  if(m == j) break;
  if(m < j) ik = j - 1; else ip = j + 1;
 }

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl << endl;

 // Wyświetlamy medianę

 cout << Z[m] << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Szybkie wyszukiwanie mediany
' Data:  21.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const N = 99

Dim As Integer Z(N), m, ip, ik, i, j, v

Randomize

' Przygotowujemy tablicę Z()

For i = 0 To N-1
 Z(i) = Cint(Rnd * 999)
Next

' Na końcu umieszczamy wartownika

Z(N) = 1000

' Wyświetlamy tablicę Z()

For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i);
Next
Print: Print

' Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

m = N Shr 1

' Szukamy mediany

ip = 0: ik = N - 1
Do
 v = Z(ip): i = ip: j = ik + 1
 While i < j
  Do: i += 1: Loop Until Z(i) >= v
  Do: j -= 1: Loop Until Z(j) <= v
  If i < j Then Swap Z(i),Z(j)
 Wend
 Z(ip) = Z(j): Z(j) = v
 If m = j Then Exit Do
 If m < j Then
  ik = j - 1
 Else
  ip = j + 1
 End If
Loop

' Wyświetlamy tablicę Z()

For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i);
Next
Print: Print

' Wyświetlamy medianę

Print Z(m)
Print: Print
End
Python (dodatek)
# Szybkie wyszukiwanie mediany
# Data:  21.05.2008
# (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------

import random

N = 99
Z = []

# Przygotowujemy tablicę Z[]

for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(1000))

# Na końcu umieszczamy wartownika

Z.append(1000)

# Wyświetlamy tablicę Z[]

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

# Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

m = N >> 1

# Szukamy mediany

ip,ik = 0,N - 1
while True:
  v,i,j = Z[ip],ip,ik+1
  while i < j:
    while True:
      i += 1
      if Z[i] >= v: break
    while True:
      j -= 1
      if Z[j] <= v: break
    if i < j: Z[i],Z[j] = Z[j],Z[i]
  Z[ip],Z[j] = Z[j],v
  if m == j: break
  if m < j:
    ik = j - 1
  else:
    ip = j + 1

# Wyświetlamy tablicę Z[]

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

# Wyświetlamy medianę

print(Z[m])
print()
print()
Wynik:
 320 96 604 39 241 295 527 644 431 187 373 856 302 711 458 486 513 872 620 442
 550 135 672 334 925 629 522 993 829 509 95 400 653 947 838 287 140 699 215 804
 513 722 652 287 111 353 973 539 534 458 740 765 875 114 589 562 559 69 950 668
 755 596 856 443 879 216 112 411 764 212 887 816 223 292 243 873 564 840 921 569
 116 842 830 731 451 941 332 181 141 671 275 63 624 705 46 388 395 246 158

 95 96 158 39 241 295 246 46 63 187 275 141 302 181 116 243 292 223 212 112
 216 135 69 114 111 287 215 140 287 320 353 400 395 388 431 373 332 451 458 486
 411 442 443 334 458 509 513 522 513 527 740 765 875 629 589 562 559 672 950 668
 755 596 856 652 879 550 722 925 764 620 887 816 872 534 804 873 564 840 921 569
 539 842 830 731 699 941 604 711 856 671 829 838 624 705 644 947 653 973 993

527

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rozwiązanie nr 3

Profesor Niklaus Wirth (twórca języków programowania Pascal, Modula 2, Oberon) w swojej książce pt. Algorytmy + Struktury Danych = Programy przedstawia interesujący algorytm wyszukiwania mediany zbioru, który jest wariacją algorytmu Szybkiego Wyszukiwania Tony'ego Hoare'a. Pod względem funkcjonalnym i klasy złożoności obliczeniowej oba algorytmy są równoważne. Dodatkowo w zbiorze Z nie musimy umieszczać wartownika.

Algorytm Wirtha szybkiego wyszukiwania mediany

Wejście:

n : liczba elementów w zbiorze Z.
Z : tablica n-elementowa odwzorowująca zbiór Z, w którym poszukujemy mediany.

Wyjście:

Mediana zbioru Z. Jeśli zbiór posiada parzystą liczbę elementów, to wynikiem jest mediana górna.

Zmienne pomocnicze:

m : indeks mediany.
ip : indeks początku partycji, ip ∈ C.
ik : indeks końca partycji, ik ∈ C.
i, j : indeksy w tablicy Z; i, j ∈ C.
v : wartość elementu zwrotnego.

Lista kroków:

K01: mn shr 1 ; wyznaczamy docelową pozycję mediany
K02: ip ← 0   ; określamy partycję początkową
   ikn - 1
K03: Dopóki ip < ik, ; szukamy m-tego najmniejszego elementu
   wykonuj kroki K04…K12
K04:  vZ[m] ; podziału dokonujemy wg m-tego elementu zbioru
K05:  iip  ; indeksem i będziemy szukali elementów ≥ v
K06:  jik  ; indeksem j będziemy szukali elementów ≤ v
K07:  Dopóki Z[i] < v, ; szukamy elementu nie pasującego
    wykonuj ii + 1 ; do dolnej partycji
K08:  Dopóki v < Z [j], ; szukamy elementu nie pasującego
    wykonuj jj - 1 ; do górnej partycji
K09:  Jeśli ij,  ; elementy zamieniamy ze sobą,
    to Z[i] ↔ Z[j] ; aby trafiły do właściwych
     ii + 1  ; partycji. Po zamianie indeksy i, j
     jj - 1  ; muszą być zmodyfikowane
K10:  Jeśli i ≤ j,
    to idź do kroku K07
K11:  Jeśli j < m, ; wybieramy nową partycję do
    to ipi  ; poszukiwań mediany
K12:  Jeśli m < i,
    to ikj
K13: Zakończ z wynikiem Z[m] ; mediana znaleziona

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program wypełnia tablicę 99 elementową Z liczbami pseudolosowymi z zakresu od 0 do 999, wyświetla ją, wyszukuje medianę algorytmem Wirtha, wyświetla przetworzoną tablicę i zwraca medianę. Na wydruku zbioru przetworzonego mediana znajduje się w środku trzeciego wiersza.
Pascal
// Szybkie wyszukiwanie mediany
// Data:  22.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program prg;

const N = 99;

var
 Z : array [0..N-1] of integer;
 m, ip, ik, i, j, v, x : integer;

begin
 randomize;

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do Z[i] := random(1000);

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);

 writeln; writeln;

 // Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

 m := N shr 1;

 // Szukamy mediany

 ip := 0; ik := N-1;
 while ip < ik do
 begin
  v := Z[m]; i := ip; j := ik;
  repeat
   while Z[i] < v do inc(i);
   while v < Z[j] do dec(j);
   if i <= j then
   begin
    x := Z[i]; Z[i] := Z[j]; Z[j] := x;
    inc(i); dec(j);
   end;
  until i > j;
  if j < m then ip := i;
  if m < i then ik := j;
 end;

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for i := 0 to N-1 do write(Z[i]:4);
 writeln; writeln;

 // Wyświetlamy medianę

 writeln(Z[m]);
 writeln; writeln;
end.
C++
// Szybkie wyszukiwanie mediany
// Data:  22.05.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int main()
{
 const int N = 99;
 
 int Z[N-1], m, ip, ik, i, j, v, x;

 srand(time(NULL));

 // Przygotowujemy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++)
  Z[i] = rand() % 1000;

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl << endl;

 // Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

 m = N >> 1;

 // Szukamy mediany

 ip = 0; ik = N - 1;
 while(ip < ik)
 {
  v = Z[m]; i = ip; j = ik;
  do
  {
   while(Z[i] < v) i++;
   while(v < Z[j]) j--;
   if(i <= j)
   {
    swap(Z[i],Z[j]);
    i++; j--;
   }
  } while(i <= j);
  if(j < m) ip = i;
  if(m < i) ik = j;
 }

 // Wyświetlamy tablicę Z[]

 for(i = 0; i < N; i++)
  cout << setw(4) << Z[i];
 cout << endl << endl;

 // Wyświetlamy medianę

 cout << Z[m] << endl << endl << endl;
 return 0;
}
Basic
' Szybkie wyszukiwanie mediany
' Data:  22.05.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Const N = 99

Dim As Integer Z(N-1), m, ip, ik, i, j, v

Randomize

' Przygotowujemy tablicę Z()

For i = 0 To N-1
 Z[i] = Cint(Rnd * 999)
Next

' Wyświetlamy tablicę Z()

For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i);
Next
Print: Print

' Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

m = N Shr 1

' Szukamy mediany

ip = 0: ik = N - 1
While ip < ik
 v = Z(m): i = ip: j = ik
 Do
  While Z(i) < v: i += 1: Wend
  While v < Z(j): j -= 1: Wend
  If i <= j Then
   Swap Z(i),Z(j)
   i += 1: j -= 1
  End If
 Loop Until i > j
 If j < m Then ip = i
 If m < i Then ik = j
Wend

' Wyświetlamy tablicę Z()

For i = 0 To N-1
 Print Using "####";Z(i);
Next
Print: Print

' Wyświetlamy medianę

Print Z(m)
Print: Print
End
Python (dodatek)
# Szybkie wyszukiwanie mediany
# Data:  3.03.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------

import random

N = 99
Z = []

# Przygotowujemy tablicę Z[]

for i in range(N):
  Z.append(random.randrange(1000))

# Wyświetlamy tablicę Z[]

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

# Ustalamy pozycję mediany w zbiorze

m = N >> 1

# Szukamy mediany

ip,ik = 0,N-1
while ip < ik:
  v,i,j = Z[m],ip,ik
  while True:
    while Z[i] < v: i += 1
    while v < Z[j]: j -= 1
    if i <= j:
      Z[i],Z[j] = Z[j],Z[i]
      i += 1
      j -= 1
    if i > j: break
  if j < m: ip = i
  if m < i: ik = j

# Wyświetlamy tablicę Z[]

for i in range(N):
  print("%4d" % Z[i], end="")
print()
print()

# Wyświetlamy medianę

print(Z[m])
print()
print()

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.