Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Uwagi o małych liczbach całkowitych

 1. Przez małą liczbę całkowitą n rozumiemy liczbę całkowitą z zakresu od -65535 do 65535. Sposób przechowywania tych liczb jest opisany w procedurze 'STACK-BC'. Zwróć uwagę na to, że instrukcja dołączana do komputera zawiera błąd w twierdzeniu, iż bajty trzeci i czwarty zawierają wartość n plus 131072, jeśli n jest ujemne. Ponieważ n jest wtedy w zakresie od -1 do -65535, to te dwa bajty mogą jedynie zawierać n plus 131072, jeśli będzie ono wzięte modulo 65536, tj. zawierają one n plus 65536. Instrukcja plecie bzdury. Prawdą jest to, że nie jest to prawdziwa postać uzupełnienia do dwóch (jak w innych okolicznościach mogłoby nią być n plus 131072). Tutaj ta sama liczba może odnosić się do dwóch różnych liczb w zależności od bajtu znaku: np. 00 01 odpowiada 1, jeśli bajtem znakowym jest 00, a dla bajtu znakowego FF będzie to liczba -65535; Podobnie FF FF odpowiada wartości 65535 przy bajcie znakowym równym 00 i -1 dla bajtu znakowego FF.
 2. Przyjęcie, że liczby ujemne mają nadaną specjalną postać 'uzupełnienia do dwóch', powoduje, że główną zaletą tej metody przechowywania liczb jest to, że są one gotowe do 'krótkiego dodawania' bez dalszych konwersji na postać uzupełnieniową do dwóch. Zostają one po prostu pobrane i przekazane bezpośrednio procedurze dodawania.  Lecz przy mnożeniu muszą być pobierane przez INT-FETCH, a następnie zapisywane przez INT-STORE.  Procedury te dokonują konwersji na postać uzupełnienia do dwóch przy pobieraniu i zapisie tych liczb. Wywołania INT-STORE są wykonywane z 'mnożenia' (po 'krótkim mnożeniu'), z 'obcinania' (po utworzeniu małej liczby całkowitej z zakresu -65535 do 65535 włącznie), ze 'zmiany znaku'/'abs' dla 'przypadku całkowitego' oraz z 'sgn' do zapisania 1 lub -1. Wywołania INT-FETCH następują z PRINT-FP do pobrania części całkowitej liczby, gdy jest ona 'mała', dwukrotnie z 'mnożenia' do pobrania dwóch 'małych liczb całkowitych', z RE-STACK do pobrania 'małej liczby całkowitej' do ponownego umieszczenia na stosie, ze 'zmiany znaku'/'abs' do pobrania liczby w celu jej przetworzenia oraz z FP-TO-BC w celu pobrania liczby całkowitej do umieszczenia w parze rejestrów BC.

Liczba -65536

 1. Liczba -65536 może zmieścić się w formacie 'małych liczb całkowitych' jako 00 FF 00 00 00. Jest ona wtedy 'liczbą graniczną', która pojawia się, gdy konwersja na postać uzupełnieniową przepełnia się (porównaj wartość szesnastkową 80 w prostym systemie jednobajtowym lub 7-mio bitowym, tj. -128 dziesiętnie, które przy zamianie na postać uzupełnienia do dwóch wciąż daje 80 szesnastkowo, czyli -128 dziesiętnie, ponieważ liczba dodatnia 128 nie mieści się w tym systemie).
 2. Pewna świadomość tych faktów mogła zainspirować poronioną próbę tworzenia 00 FF 00 00 00 w 'obcinaniu'. Jest ona poroniona, ponieważ nie potrafi nawet przetrwać procedury INT, której częścią jest 'obcinanie'. Po prostu prowadzi do błędu objawiającego się tym, że INT (-65536) daje wartość równą -1.
 3. Lecz głównym błędem jest to, iż pozwolono, aby liczba ta powstała z 'krótkiego dodawania' dwóch mniejszych ujemnych liczb całkowitych, a następnie umieszczona na stosie jako 00 FF 00 00 00. System nie potrafi poradzić sobie z taką liczbą. Rozwiązaniem zaproponowanym w 'dodawaniu' jest natychmiastowe utworzenie pełnej, pięciobajtowej postaci zmiennoprzecinkowej; tj. najpierw wykonanie testu na tą wartość gdzieś w okolicy bajtu 3032 w sposób następujący:
3032      PUSH AF         Zapamiętaj bajt znaku w A.
3033      INC A          Zmień FF w A na 00.
3034      OR  E          Sprawdź teraz wszystkie trzy bajty na zero.
3035      OR  D
3036      JR  NZ,3040,ADD-STORE  Skocz, jeśli nie -65536.
3038      POP AF         Wyczyść stos.
3039      LD  (HL),+80      Wprowadź szesnastkowo 80 do drugiego bajtu.
303B      DEC HL         Wskaż na pierwszy bajt.
303C      LD  (HL),+91      Umieść szesnastkowo 91 w pierwszym bajcie.
303E      JR  3049,ADD-RSTOR   Skocz, aby ustawić wskaźnik i wyjść.
3040 ADD-STORE POP AF         Odtwórz bajt znaku w A.
3041      LD  (HL),A       Umieść go na stosie.
3042      INC HL         Wskaż następną komórkę.
3043      LD  (HL),E       Zapisz młodszy bajt wyniku.
3044      INC HL         Wskaż następną komórkę.
3045      LD  (HL),D       Zapisz starszy bajt wyniku.
3046      DEC HL         Przesuń wskaźnik do tyłu, aby
3047      DEC HL         adresował pierwszy bajt wyniku.
3048      DEC HL
3049 ADD-RSTOR POP DE         Odtwórz STKEND w DE.
304A      RET           Skończone.
 1. Powyższa poprawka (tj. 15 dodatkowych bajtów) z pominięciem bajtów od 3223 do 323E włącznie w 'obcinaniu' powinna rozwiązać te problemy. Byłoby miło najpierw ją przetestować. Wywołania INT-STORE nie powinny prowadzić do umieszczania na stosie 00 FF 00 00 00. W 'mnożeniu' liczba ta doprowadzi do przepełnienia, jeśli się pojawi, ponieważ 65536 spowoduje ustawienie znacznika przeniesienia; zatem będzie użyte 'długie mnożenie'. Jak wskazano przy adresie 30E5, te 5 bajtów, które tam się rozpoczyna, mogłoby zostać usunięte, jeśli by zastosowano powyższą poprawkę. 'Zmiana znaku' unika umieszczania na stosie 00 FF 00 00 00 przez odrębne zajęcie się zerem i zwrócenie go bez zmiany. Obcinanie zajmuje się oddzielnie -65536, jak zanotowano powyżej. SGN zapisuje na stos tylko 1 lub -1.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.