Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Procedury restartu i tablice

"START"

Maskowane przerwanie zostaje wyłączone, a do pary rejestrów DE zostaje wstawiony adres możliwego szczytu RAM.

0000 START    DI            Wyłącz "przerwanie klawiatury".
         XOR  A          +00 dla startu (lecz +FF dla 'NEW').
         LD  DE,+FFFF      Możliwy szczyt RAM.
         JP  11CB,START/NEW   Skocz naprzód.

RESTART przy błędzie

Wskaźnik błędu jest ustawiany na pozycję błędu.

0008 ERROR-1   LD  HL,(CH-ADD)     Adres osiągnięty przez
         LD  (X-PTR),HL     interpreter jest kopiowany do
         JP  0053,ERROR-2    wskaźnika błędu przed dalszym działaniem.

RESTART wyświetlania znaku w akumulatorze

Rejestr A zawiera kod znaku, który ma być wyświetlony.

0010 PRINT-A-1  JP  15F2,PRINT-A-2   Skocz natychmiast naprzód.
         DEFB +FF,+FF,+FF,+FF,+FF Niewykorzystana pamięć.

RESTART pobierania znaku

Zawartość pamięci bieżąco adresowana przez CH-ADD zostaje pobrana. Powrót następuje, jeśli A reprezentuje drukowalny znak, w przeciwnym razie CH-ADD zostaje zwiększone, a test powtórzony.

0018 GET-CHAR   LD  HL,(CH-ADD)     Pobierz wartość adresowaną
         LD  A,(HL)       przez CH-ADD.
001C TEST-CHAR  CALL 007D,SKIP-OVER   Sprawdź, czy znak jest
         RET  NC         drukowalny. Jeśli tak, powróć.

RESTART pobieranie następnego znaku

Gdy wiersz języka BASIC jest interpretowany, procedura ta jest cyklicznie wywoływana, aby przesuwać się wzdłuż wiersza.

0020 NEXT-CHAR  CALL 0074,CH-ADD+1    CH-ADD należy zwiększyć.
         JR  001C,TEST-CHAR   Skocz wstecz, aby przetestować nową wartość.
         DEFB +FF,+FF,+FF     Niewykorzystana pamięć.

RESTART uruchom KALCULATOR

Następuje wejście do kalkulatora zmiennoprzecinkowego pod adresem 335B.
0028 FP-CALC   JP  335B,CALCULATE   Skocz naprzód natychmiast.
         DEFB +FF,+FF,+FF,+FF,+FF Niewykorzystana pamięć.

RESTART tworzenia BC miejsc w pamięci

Ta procedura tworzy wolne miejsce w obszarze roboczym. Liczba komórek jest określana przez bieżącą zawartość pary rejestrów BC.

0030 BC-SPACES  PUSH BC         Zapamiętaj liczbę komórek.
         LD  HL,(WORKSP)     Pobierz bieżący adres startu
         PUSH HL         obszaru roboczego i również go zapamiętaj
         JP  169E,RESERVE    przed przejściem dalej.

PROCEDURA PRZERWAŃ MASKOWANYCH

Gdy wystąpi przerwanie maskowane, zegar czasu rzeczywistego zostaje zwiększony i klawiatura przeskanowana.

0038 MASK-INT   PUSH AF         Zapamiętaj bieżące wartości przechowywane 
         PUSH HL         w tych rejestrach.
         LD  HL,(FRAMES)     Młodsze dwa bajty licznika
         INC  HL         ramek są zwiększane
         LD  (FRAMES),HL     co każde 20ms. (Anglia) Najstarszy
         LD  A,H         bajt licznika ramek jest
         OR  L          zwiększany tylko wtedy, gdy
         JR  NZ,0048,KEY-INT   wartość dwóch młodszych bajtów
         INC  (FRAMES-3)     wynosi zero.
0048 KEY-INT   PUSH BC         Zapamiętaj bieżące wartości przechowywane
         PUSH DE         w tych rejestrach.
         CALL 02BF,KEYBOARD    Teraz przeskanuj klawiaturę.
         POP  DE         Odtwórz zapamiętane wartości.
         POP  BC
         POP  HL
         POP  AF
         EI            Przed powrotem przerwanie maskowane
         RET            zostaje włączone.

PROCEDURA "ERROR-2"

Adres powrotu do interpretera wskazuje na "DEFB" , które określa rodzaj błędu. To "DEFB" zostaje pobrane i przeniesione do ERR-NR.

Stos maszynowy zostaje wyczyszczony przed skokiem naprzód w celu wyczyszczenia skoku kalkulatora.

0053 ERROR-2   POP  HL         Adres na stosie wskazuje
         LD  L,(HL)       kod błędu
0055 ERROR-3   LD  (ERR-NR),L     Zostaje on przeniesiony do ERR-NR.
         LD  SP,(ERR-SP)     Maszyna jest czyszczona, przed
         JP  16C5,SET-STK    wyjściem poprzez SET-STK.
         DEFB +FF,+FF,+FF,+FF   Niewykorzystana pamięć.
         DEFB +FF,+FF,+FF

PROCEDURA PRZERWANIA NIEMASKOWANEGO

Ta procedura nie jest używana w standardowym Spectrum, lecz ten kod pozwala dokonać resetu systemu po aktywacji linii NMI. Zmienna systemowa pod adresem 5CB0, o nazwie NMIADD, musi posiadać wartość zero, aby doszło do resetu.

0066 RESET    PUSH AF         Zapamiętaj bieżące wartości przechowywane 
         PUSH HL         w tych rejestrach.
         LD  HL,(NMIADD)     Dwa bajty NMIADD
         LD  A,H         muszą oba być zero dla resetu
         OR  L
         JR  NZ,0070,NO-RESET  Uwaga: Tutaj powinno być 'JR Z'!
         JP  (HL)        Skocz do START.
0070 NO-RESET   POP  HL         Odtwórz zapamiętane wartości rejestrów
         POP  AF
         RETN           i powróć

PODPROGRAM "CH-ADD+1"

Adres przechowywany przez CH-ADD zostaje pobrany, zwiększony i zapamiętany. Teraz zawartość pamięci adresowanej przez CH-ADD zostaje pobrana. Punkty wejścia TEMP-PTR1 i TEMP-PTR2 są używane do chwilowego ustawienia CH-ADD.

0074 CH-ADD+1   LD  HL,(CH-ADD)     Pobierz adres.
0077 TEMP-PTR1  INC  HL         Zwiększ wskaźnik.
0078 TEMP-PTR2  LD  (CH-ADD),HL     Ustaw CH-ADD.
         LD  A,(HL)       Pobierz adresowaną wartość
         RET            i powróć.

PODPROGRAM "SKIP-OVER"

Wartość przekazana do podprogramu w rejestrze A jest sprawdzana, czy tworzy znak drukowalny. Różne kody specjalne powodują zwiększenie HL o 1 lub o 2, a CH-ADD zostaje odpowiednio poprawione.

007D SKIP-OVER  CP  +21         Powróć z wyzerowanym znacznikiem przeniesienia,
         RET  NC         jeśli jest to zwykły kod znaku.
         CP  +0D         Powróć, jeśli osiągnięto koniec wiersza
         RET  Z
         CP  +10         Powróć przy kodach od +00 do +0F,
         RET  C          lecz z przeniesieniem ustawionym.
         CP  +18         Powróć przy kodach od +18 do +20
         CCF            znów z ustawionym przeniesieniem.
         RET  C
         INC  HL         Przeskocz raz.
         CP  +16         Skocz naprzód przy kodach od +10
         JR  C,0090,SKIPS    do +15 (INK do OVER).
         INC  HL         Przeskocz jeszcze raz (AT i TAB).
0090 SKIPS    SCF            Wróć z ustawionym znacznikiem przeniesienia
         LD  (CH-ADD),HL     i CH-ADD zawierającym właściwy adres.
         RET

TABLICA SYMBOLI

Wszystkie symbole używane prze Spectrum są rozwijane przez odwołania do tej tablicy. Ostatni kod każdego symbolu jest w negatywie przez ustawienie bitu nr 7.

0095 BF 52 4E C4 49 4E 4B 45        '?' R N 'D' I N K E 
009D 59 A4 50 C9 46 CE 50 4F         Y '$' P 'I' F 'N' P O 
00A5 49 4E D4 53 43 52 45 45         I N 'T' S C R E E 
00AD 4E A4 41 54 54 D2 41 D4         N '$' A T T 'R' A 'T'
00B5 54 41 C2 56 41 4C A4 43         T A 'B' V A L '$' C 
00BD 4F 44 C5 56 41 CC 4C 45         O D 'E' V A 'L' L E 
00C5 CE 53 49 CE 43 4F D3 54        'N' S I 'N' C O 'S' T 
00CD 41 CE 41 53 CE 41 43 D3         A 'N' A S 'N' A C 'S'
00D5 41 54 CE 4C CE 45 58 D0         A T 'N' L 'N' E X 'P'
00DD 49 4E D4 53 51 D2 53 47         I N 'T' S Q 'R' S G 
00E5 CE 41 42 D3 50 45 45 CB        'N' A B 'S' P E E 'K'
00ED 49 CE 55 53 D2 53 54 52         I 'N' U S 'R' S T R 
00F5 A4 43 48 52 A4 4E 4F D4        '$' C H R '$' N O 'T'
00FD 42 49 CE 4F D2 41 4E C4         B I 'N' O 'R' A N 'D'
0105 3C BD 3E BD 3C BE 4C 49         < '=' > '=' < '>' L I 
010D 4E C5 54 48 45 CE 54 CF         N 'E' T H E 'N' T 'O'
0115 53 54 45 D0 44 45 46 20         S T E 'P' D E F  
011D 46 CE 43 41 D4 46 4F 52         F 'N' C A 'T' F O R 
0125 4D 41 D4 4D 4F 56 C5 45         M A 'T' M O V 'E' E 
012D 52 41 53 C5 4F 50 45 4E         R A S 'E' O P E N 
0135 20 A3 43 4C 4F 53 45 20          '#' C L O S E  
013D A3 4D 45 52 47 C5 56 45        '#' M E R G 'E' V E 
0145 52 49 46 D9 42 45 45 D0         R I F 'Y' B E E 'P'
014D 43 49 52 43 4C C5 49 4E         C I R C L 'E' I N 
0155 CB 50 41 50 45 D2 46 4C        'K' P A P E 'R' F L 
015D 41 53 C8 42 52 49 47 48         A S 'H' B R I G H 
0165 D4 49 4E 56 45 52 53 C5        'T' I N V E R S 'E'
016D 4F 56 45 D2 4F 55 D4 4C         O V E 'R' O U 'T' L 
0175 50 52 49 4E D4 4C 4C 49         P R I N 'T' L L I 
017D 53 D4 53 54 4F D0 52 45         S 'T' S T O 'P' R E 
0185 41 C4 44 41 54 C1 52 45         A 'D' D A T 'A' R E 
018D 53 54 4F 52 C5 4E 45 D7         S T O R 'E' N E 'W'
0195 42 4F 52 44 45 D2 43 4F         B O R D E 'R' C O 
019D 4E 54 49 4E 55 C5 44 49         N T I N U 'E' D I 
01A5 CD 52 45 CD 46 4F D2 47        'M' R E 'M' F O 'R' G 
01AD 4F 20 54 CF 47 4F 20 53         O   T 'O' G O   S 
01B5 55 C2 49 4E 50 55 D4 4C         U 'B' I N P U 'T' L 
01BD 4F 41 C4 4C 49 53 D4 4C         O A 'D' L I S 'T' L 
01C5 45 D4 50 41 55 53 C5 4E         E 'T' P A U S 'E' N 
01CD 45 58 D4 50 4F 4B C5 50         E X 'T' P O K 'E' P 
01D5 52 49 4E D4 50 4C 4F D4         R I N 'T' P L O 'T'
01DD 52 55 CE 53 41 56 C5 52         R U 'N' S A V 'E' R 
01E5 41 4E 44 4F 4D 49 5A C5         A N D O M I Z 'E'
01ED 49 C6 43 4C D3 44 52 41         I 'F' C L 'S' D R A 
01F5 D7 43 4C 45 41 D2 52 45        'W' C L E A 'R' R E 
01FD 54 55 52 CE 43 4F 50 D9         T U R 'N' C O P 'Y'

TABLICE KLAWISZY

Jest sześć oddzielnych tablic klawiszy. Ostateczny znak zależy od naciśnięcia określonego klawisza oraz używanego trybu.

(a) Główna tablica klawiszy - tryb L z CAPS SHIFT.

0205 42 48 59 36 35 54 47 56          B   H  Y 6 5 T G V
020D 4E 4A 55 37 34 52 46 43          N   J  U 7 4 R F C
0215 4D 4B 49 38 33 45 44 58          M   K  I 8 3 E D X
021D 0E 4C 4F 39 32 57 53 5A        SYMBOL  L  0 9 2 W S Z
                      SHIFT
0225 20 0D 50 30 31 51 41          SPACE  ENTER P 0 1 Q A

(b) Tryb rozszerzony. Klawisze literowe bez SHIFT

022C E3 C4 E0 E4              READ      BIN      LPRINT    DATA
0230 B4 BC BD BB              TAN      SGN      ABS     SQR
0234 AF B0 B1 C0              CODE      VAL      LEN     USR
0238 A7 A6 BE AD              PI       INKEY$    PEEK     TAB
023C B2 BA E5 A5              SIN      INT      RESTORE   RND
0240 C2 E1 B3 B9              CHR$      LLIST     COS     EXP
0244 C1 B8                 STR$      LN

(c) Tryb rozszerzony. Klawisze literowe z jednym z klawiszy SHIFT.

0246 7E DC DA 5C              ~       BRIGHT    PAPER    \
024A B7 7B 7D D8              ATN      {       }      CIRCLE
024E BF AE AA AB              IN       VAL$     SCREEN$   ATTR
0252 DD DE DF 7F              INVERSE    OVER     OUT     ©
0256 B5 D6 7C D5              ASN      VERIFY    |      MERGE
025A 5D DB B6 D9              ]       FLASH     ACS     INK
025E 5B D7 0C 07              [       BEEP

(d) Kody sterujące. Klawisze cyfrowe z CAPS SHIFT.

0260 0C 07 06 04              DELETE     EDIT     CAPS LOCK  TRUE VIDEO
0264 05 08 0A 0B              INV VIDEO   Kursor w lewo Kursor w dół Kursor w górę
0268 09 0F                 Kursor w prawo GRAPHICS

(e) Kod symboli. Klawisze literowe z SYMBOL SHIFT.

026A E2 2A 3F CD              STOP      *       ?      STEP
026E C8 CC CB 5E              >=       TO      THEN     ^
0272 AC 2D 2B 3D              AT       -       +      =
0276 2E 2C 3B 22              .       ,       ;      "
027A C7 3C C3 3E              <=       <       NOT     >
027E C5 2F C9 60              OR       /       <>      £
0282 C6 3A                 AND      :

(f) Tryb rozszerzony. Klawisze cyfrowe z SYMBOL SHIFT.

0284 D0 CE A8 CA              FORMAT     DEF FN    FN      LINE
0288 D3 D4 D1 D2              OPEN      CLOSE     MOVE     ERASE
028C A9 CF                 POINT     CAT
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.