Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Procedury obsługi ekranu i drukarki

PROCEDURA 'WYDRUKU'

Całość drukowania do głównej części ekranu, dolnej części oraz na drukarce jest obsługiwana przez ten zbiór procedur.

Do procedury PRINT-OUT następuje wejście z rejestrem A zawierającym kod znaku sterującego, znaku drukowalnego lub symbolu.

09F4 PRINT-OUT  CALL 0B03,PO-FETCH    Bieżąca pozycja druku.
         CP  +20         Jeśli kod przedstawia
         JP  NC,0AD9,PO-ABLE   drukowalny znak, to skocz.
         CP  +06         Wydrukuj pytajnik dla
         JR  C,0A69,PO-QUEST   kodów w zakresie +00 - +05.
         CP  +18         A również dla kodów +18 - +1F.
         JR  NC,0A69,PO-QUEST
         LD  HL,+0A0B      Podstawa tablicy 'znaków sterujących'.
         LD  E,A         Przenieś kod do
         LD  D,+00        pary rejestrów DE.
         ADD  HL,DE        Zaindeksuj tablicę
         LD  E,(HL)       i pobierz przesunięcie.
         ADD  HL,DE        Dodaj przesunięcie i wykonaj
         PUSH HL         pośredni skok do
         JP  0B03,PO-FETCH    odpowiedniej procedury.

TABLICA 'ZNAKÓW STERUJĄCYCH'

adres przesunięcie znak       adres przesunięcie znak
0A11    4E    przecinek     0A1A   4F    nieużywane
0A12    57    EDIT       0A1B   5F    INK
0A13    10    kursor w lewo   0A1C   5E    PAPER
0A14    29    kursor w prawo  0A1D   5D    FLASH
0A15    54    kursor w dół   0A1E   5C    BRIGHT
0A16    53    kursor w górę   0A1F   5B    INVERSE
0A17    52    DELETE      0A20   5A    OVER
0A18    37    ENTER       0A21   54    AT
0A19    50    nieużywane    0A22   53    TAB

PROCEDURA DLA ZNAKU 'KURSOR W LEWO'

Do procedury wchodzi się z rejestrem B zawierającym bieżący numer wiersza i z rejestrem C z bieżącym numerem kolumny.

0A23 PO-BACK-1  INC  C          Przesuń się w lewo o jedną kolumnę.
         LD  A,+22        Zaakceptuj tę zmianę, chyba że pozycja
         CP  C          wyszła poza lewą krawędź.
         JR  NZ,0A3A,PO-BACK-3
         BIT  1,(FLAGS)      Jeśli obsługiwana jest drukarka, to
         JR  NZ,0A38,PO-BACK-2  skocz naprzód.
         INC  B          Idź o jeden wiersz w górę.
         LD  C,+02        Ustaw wartość dla kolumny.
         LD  A,+18        Sprawdź z górnym wierszem.
         CP  B          Uwaga: To powinno być +19.
         JR  NZ,0A3A,PO-BACK-3  Zaakceptuj tę zmianę, chyba że
                      pozycja jest u samej góry ekranu.
         DEC  B          Nie do przyjęcia, więc o wiersz w dół.
0A38 PO-BACK-2  LD  C,+21        Ustaw lewą kolumnę.
0A3A PO-BACK-3  JP  0DD9,CL-SET     Wykonaj pośredni powrót przez
                      CL-SET i PO-STORE.

PROCEDURA DLA ZNAKU 'KURSOR W PRAWO'

Ta procedura wykonuje operację identyczną z poleceniem języka BASIC – PRINT OVER 1;CHR$ 32;

0A3D PO-RIGHT   LD  A,(P-FLAG)     Pobierz P-FLAG i zachowaj na stosie.
         PUSH AF
         LD  (P-FLAG),+01    Ustaw P-FLAG na OVER 1.
         LD  A,+20        'Spacja'.
         CALL 0B65,PO-CHAR    Drukuj znak.
         POP  AF         Odtwórz starą wartość
         LD  (P-FLAG),A     P-FLAG.
         RET            Skończone.
                      Uwaga: Programista zapomniał wyjść
                      poprzez PO-STORE.

PROCEDURA DLA ZNAKU 'POWRÓT KARETKI'

Jeśli obsługiwany wydruk idzie na drukarkę, to znak 'powrót karetki' prowadzi do wyczyszczenia bufora drukarki. Jeśli wydruk idzie na ekran, to przed zmniejszeniem numeru wiersza zostaje wykonany test na przesunięcie ekranu.

0A4F PO-ENTER   BIT  1,(FLAGS)      Skocz naprzód, jeśli obsługiwana jest
         JP  NZ,0ECD,COPY-BUFF  drukarka.
         LD  C,+21        Ustaw na lewą kolumnę.
         CALL 0C55,PO-SCR     Przewiń ekran w razie potrzeby.
         DEC  B          Teraz o wiersz w dół.
         JP  0DD9,CL-SET     Wykonaj pośredni powrót przez
                      CL-SET i PO-STORE.

PROCEDURA DLA ZNAKU 'PRZECINEK'

Przetworzona zostaje bieżąca wartość kolumny i rejestr A ustawiony na +00 (dla TAB 0) lub na +10 (dla TAB 16).

0A5F PO-COMMA   CALL 0B03,PO-FETCH    Po co znowu?
         LD  A,C         Bieżący numer kolumny.
         DEC  A          Przesuń się w prawo o dwie kolumny
         DEC  A          i wykonaj test.
         AND  +10         Rejestr A będzie zawierał +00 lub +10.
         JR  0AC3,PO-FILL    Wyjdź przez PO-FILL.

PROCEDURA DRUKOWANIA PYTAJNIKA

Przy każdej próbie wydruku niedrukowalnego kodu zostaje wydrukowany pytajnik.

0A69 PO-QUEST   LD  A,+3F        Znak '?'.
         JR  0AD9,PO-ABLE    A teraz wydrukuj go zamiast znaku pierwotnego.

PROCEDURA DLA 'ZNAKÓW STERUJĄCYCH Z PARAMETRAMI'

Znaki sterujące od INK do OVER wymagają pojedynczego parametru, natomiast znaki AT i TAB wymagają dwóch parametrów.

Obecna procedura prowadzi do zapisania kodu znaku sterującego w TVDATA-lo, pierwszego parametru w TVDATA-hi lub w rejestrze A, jeśli jest wymagany tylko jeden parametr, a drugiego parametru w rejestrze A.

0A6D PO-TV-2   LD  DE,+0A87      Zachowaj pierwszy parametr w
         LD  (TVDATA-hi),A    TVDATA-hi i zmień
         JR  0A80,PO-CHANGE   adres procedury 'wyprowadzania'
                      na PO-CONT (+0A87).

Tutaj jest wejście dla obsługi znaków AT i TAB.

0A75 PO-2-OPER  LD  DE,+0A6D      Kod znaku zostanie
         JR  0A7D,PO-TV-1    zachowany w TVDATA-lo, a adres
                      procedury 'wyprowadzania'
                      zmieniony na PO-TV-2 (+0A6D).

Tutaj jest wejście przy obsłudze elementów koloru – od INK do OVER.

0A7A PO-1-OPER  LD  DE,+0A87      Procedura 'wyprowadzania' musi być
                      zmieniona na PO-CONT (+0A87).
0A7D PO-TV-1   LD  (TVDATA-lo),A    Zachowaj kod znaku sterującego.

Tymczasowo zostaje zmieniony adres bieżącej procedury 'wyprowadzania'.

0A80 PO-CHANGE  LD  HL,(CURCHL)     HL będzie wskazywało na
                      adres procedury 'wyprowadzania'.
         LD  (HL),E       Zmień ten adres
         INC  HL         i w ten sposób
         LD  (HL),D       wymuś interpretację kolejnego kodu znaku
         RET            jako parametru.

Gdy zostaną zebrane parametry, procedura jest kontynuowana.

0A87 PO-CONT   LD  DE,+09F4      Przywróć pierwotny adres
         CALL 0A80,PO-CHANGE   dla PRINT-OUT (+09F4).
         LD  HL,(TVDATA)     Pobierz kod sterujący i pierwszy
                      parametr, jeśli rzeczywiście są
                      dwa parametry.
         LD  D,A         'Ostatni' parametr i
         LD  A,L         kod sterujący zostają przeniesione.
         CP  +16         Skocz naprzód, jeśli są obsługiwane
         JP  C,2211,CO-TEMPS   znaki od INK do OVER.
         JR  NZ,0AC2,PO-TAB   Skocz naprzód przy obsłudze TAB.

Teraz zajmij się znakiem sterującym AT.

         LD  B,H         Numer wiersza.
         LD  C,D         Numer kolumny.
         LD  A,+1F        Odwróć numer kolumny;
         SUB  C          tj. +00 - +1F staje się +1F - +00.
         JR  C,0AAC,PO-AT-ERR  Musi być w zakresie.
         ADD  A,+02        Dodaj przesunięcie, aby otrzymać
         LD  C,A         w C wartość +21 - +22.
         BIT  1,(FLAGS)      Skocz naprzód, jeśli obsługiwana
         JR  NZ,0ABF,PO-AT-SET  jest drukarka.
         LD  A,+16        Odwróć numer wiersza;
         SUB  B          tj. +00 - +15 staje się +16 - +01.
0AAC PO-AT-ERR  JP  C,1E9F,REPORT-B   Jeśli numer poprawny, skocz naprzód.
         INC  A          Zakres +16 - +01 przechodzi
         LD  B,A         w +17 - +02.
         INC  B          A teraz w +18 - +03.
         BIT  0,(TV-FLAG)     Jeśli wydruk dotyczy dolnej części
         JP  NZ,0C55,PO-SCR   ekranu, to rozważ konieczność
                      przewinięcia treści.
         CP  (DF-SZ)       Generuj raport 5 - Poza ekranem,
         JP  C,0C86,REPORT-5   jeśli to konieczne.
0ABF PO-AT-SET  JP  0D09,CL-SET     Powróć poprzez CL-SET i PO-STORE.

Znak sterujący TAB.

0AC2 PO-TAB    LD  A,H         Pobierz pierwszy parametr.
0AC3 PO-FILL   CALL 0B03,PO-FETCH    Bieżąca pozycja wydruku.
         ADD  A,C         Dodaj bieżący numer kolumny.
         DEC  A          Znajdź liczbę potrzebnych 'spacji'
         AND  +1F         modulo 32 i powróć,
         RET  Z          jeśli wynikiem jest zero.
         LD  D,A         Użyj wyniku jako licznika.
         SET  0,(FLAGS)      Wymuś 'wiodącą spację'.
0AD0 PO-SPACE   LD  A,+20        Drukuj 'D' spacji.
         CALL 0C3B,PO-SAVE
         DEC  D
         JR  NZ,0AD0,PO-SPACE
         RET            Teraz skończone.

KODY ZNAKÓW DRUKOWALNYCH.

Wymagany znak (lub znaki) jest drukowany przez wywołanie PO-ANY, a później PO-STORE.

0AD9 PO-ABLE   CALL 0B24,PO-ANY     Drukuj znak (znaki) i przejdź do PO-STORE.

PROCEDURA 'ZAPISU POZYCJI'

W odpowiednich zmiennych systemowych zostają zapisane wartości wiersza i kolumny dla nowej pozycji oraz adres 'pikseli'.

0ADC PO-STORE   BIT  1,(FLAGS)      Skocz naprzód przy obsłudze
         JR  NZ,0AFC,PO-ST-PR  drukarki.
         BIT  0,(TV-FLAG)     Skocz naprzód przy obsłudze
         JR  NZ,0AF0,PO-ST-E   dolnej części ekranu.
         LD  (S-POSN),BC     Zachowaj wartości odnoszące się
         LD  (DF-CC),HL     do głównej części ekranu.
         RET            Następnie powróć.
0AF0 PO-ST-E   LD  (S-POSNL),BC    Zachowaj wartości odnoszące się
         LD  (ECHO-E),BC     do dolnej części ekranu.
         LD  (DF-CCL),HL
         RET            Następnie powróć.
0AFC PO-ST-PR   LD  (P-POSN),C     Zachowaj wartości odnoszące się
         LD  (PR-CC),HL     do bufora drukarki.
         RET            I powróć.

PROCEDURA 'POBRANIA POZYCJI'

Bieżące parametry pozycji zostają pobrane z odpowiednich zmiennych systemowych.

0B03 PO-FETCH   BIT  1,(FLAGS)      Skocz naprzód przy obsłudze
         JR  NZ,0B1D,PO-F-PR   drukarki.
         LD  BC,(S-POSN)     Pobierz wartości związane
         LD  HL,(DF-CC)     z główną częścią ekranu
         BIT  0,(TV-FLAG)     i wróć, jeśli
         RET  Z          taki był zamiar.
         LD  BC,(S-POSNL)    W przeciwnym razie pobierz wartości
         LD  HL,(DF-CCL)     odnoszące się do dolnej części
         RET            ekranu i powróć.
0B1D PO-F-PR   LD  C,(P-POSN)     Pobierz wartości związane
         LD  HL,(PR-CC)     z buforem drukarki.
         RET

PROCEDURA 'WYDRUKU DOWOLNEGO ZNAKU/ZNAKÓW'

Oddzielnie są traktowane kody zwykłych znaków, kody nazw symbolicznych, kody grafik definiowanych przez użytkownika oraz kody znaków graficznych.

0B24 PO-ANY    CP  +80         Przy zwykłych kodach znaków
         JR  C,0B65,PO-CHAR   skocz do przodu.
         CP  +90         Skocz do przodu przy kodach
         JR  NC,0B52,PO-T&UDG  symboli i UDG.
         LD  B,A         Przenieś kod grafiki.
         CALL 0B38,PO-GR-1    Utwórz kształt graficzny.
         CALL 0B03,PO-FETCH    HL zostało zaburzone,
                      więc 'pobierz' ponownie.
         LD  DE,+5C92      Ustaw DE na początek
                      kształtu graficznego, tj. MEMBOT.
         JR  0B7F,PO-ALL     Skocz naprzód, aby wydrukować
                      ten znak graficzny.

Znaki graficzne są budowane w sposób prowizoryczny w obszarze pamięci kalkulatora, tj. MEM-0 i MEM-1.

0B38 PO-GR-1   LD  HL,+5C92      To jest MEMBOT.
         CALL 0B3E,PO-GR-2    W efekcie wywołaj poniższą
                      procedurę dwukrotnie.
0B3E PO-GR-2   RR  B          Określ bit 0 (a później bit 2)
         SBC  A,A         kodu grafiki.
         AND  +0F         Rejestr A będzie zawierał +00 lub
                      +0F zależnie od wartości badanego
                      bitu w kodzie.
         LD  C,A         Zapisz wynik w C.
         RR  B          Określ bit 1 (a później bit 3)
         SBC  A,A         kodu grafiki.
         AND  +F0         Rejestr A będzie zawierał +00
                      lub +F0.
         OR  C          Oba wyniki są łączone.
         LD  C,+04        Rejestr A zawiera połowę
0B4C PO-GR-3   LD  (HL),A       kształtu znaku i musi być
         INC  HL         użyty cztery razy.
         DEC  C          Robi się to dla górnej
         JR  NZ,0B4C,PO-GR-3   połówki znaku graficznego,
         RET            a potem dla dolnej.

Kody symboli i znaków grafiki użytkownika są teraz oddzielone.

0B52 PO-T&UDG   SUB  +A5         Skocz naprzód przy kodach symboli
         JR  NC,0B5F,PO-T
         ADD  A,+15        kody UDG mają teraz zakres +00 - +0F.
         PUSH BC         Zachowaj wartość bieżącej pozycji
                      na stosie maszynowym.
         LD  BC,(UDG)      Pobierz adres bazowy
         JR  0B6A,PO-CHAR-2   obszaru UDG i skocz naprzód.
0B5F PO-T     CALL 0C10,PO-TOKENS   Teraz drukuj symbol i powróć
         JP  0B03,PO-FETCH    przez PO-FETCH.

Zostaje zidentyfikowany wymagany kształt znaku.

0B65 PO-CHAR   PUSH BC         Bieżąca pozycja jest zapamiętywana.
         LD  BC,(CHARS)     Adres bazowy obszaru
                      znaków zostaje pobrany.
0B6A PO-CHAR-2  EX  DE,HL        Adres druku zostaje zapamiętany.
         LD  HL,+5C3B      To jest zmienna FLAGS.
         RES  0,(HL)       Zezwól na wiodącą spację.
         CP  +20         Skocz naprzód, jeśli ten znak
         JR  NZ,0B76,PO-CHAR-3  nie jest 'spacją'.
         SET  0,(HL)       Lecz 'zlikwiduj', jeśli jest.
0B76 PO-CHAR-3  LD  H,+00        Teraz przekaż kod znaku
         LD  L,A         do pary rejestrów HL.
         ADD  HL,HL        W efekcie kod znaku zostaje
         ADD  HL,HL        pomnożony przez 8.
         ADD  HL,HL
         ADD  HL,BC        Zostaje znaleziony adres bazowy
                      kształtu znaku.
         POP  BC         Pobrana zostaje bieżąca pozycja
         EX  DE,HL        a adres bazowy jest przekazywany
                      do pary rejestrów DE.

PROCEDURA 'WYDRUKU WSZYSTKICH ZNAKÓW'

Ta procedura jest używana do wydruku znaków 8 x 8 bitów. Na wejściu para rejestrów DE zawiera adres bazowy kształtu znaku, HL adres przeznaczenia, a para rejestrów BC bieżące wartości "wiersza i kolumny'.

0B7F PR-ALL    LD  A,C         Pobierz numer kolumny.
         DEC  A          Przesuń się o jedną kolumnę w prawo.
         LD  A,+21        Skocz naprzód, o ile nie jest
         JR  NZ,0893,PR-ALL-1  wskazywany nowy wiersz.
         DEC  B          Przejdź o jeden wiersz w dół.
         LD  C,A         Numer kolumny wynosi +21.
         BIT  1,(FLAGS)      Skocz naprzód przy obsłudze
         JR  Z,0B93,PR-ALL-1   ekranu.
         PUSH DE         Zachowaj adres bazowy podczas
         CALL 0ECD,COPY-BUFF   opróżniania bufora drukarki
         POP  DE
         LD  A,C         Kopiuj numer nowej kolumny.
0B93 PR-ALL-1   CP  C          Sprawdź, czy nowy wiersz
         PUSH DE         jest w użyciu. jeśli tak,
         CALL Z,0C55,PO-SCR    sprawdź, czy ekran nie wymaga
         POP  DE         przewinięcia.

Teraz rozważ obecny stan INVERSE i OVER

         PUSH BC         Zachowaj wartości pozycji
         PUSH HL         oraz adres przeznaczenia
                      na stosie maszynowym.
         LD  A,(P-FLAG)     Pobierz P-FLAG i odczytaj bit 0.
         LD  B,+FF        Przygotuj maskę OVER w
         RRA            rejestrze B; tj. OVER 0 = +00,
         JR  C,0BA4,PR-ALL-2   a OVER 1 = +FF.
         INC  B
0BA4 PR-ALL-2   RRA            Czytaj bit 2 z P-FLAG i
         RRA            przygotuj maskę INVERSE
         SBC  A,A         w rejestrze C; tj.
         LD  C,A         INVERSE 0 = +00, a
                      INVERSE 1 = +FF.
         LD  A,+08        Ustaw rejestr A jako 
         AND  A          licznik linii pikseli i
                      wyczyść znacznik przeniesienia.
         BIT  1,(FLAGS)      Skocz naprzód przy obsłudze
         JR  Z,0BB6,PR-ALL-3   ekranu.
         SET  1,(FLAGS2)     Sygnalizuj 'bufor drukarki już nie jest
                      pusty'.
         SCF            Ustaw znacznik przeniesienia, aby pokazać,
                      że drukarka jest w użyciu.
0BB6 PR-ALL-3   EX  DE,HL        Zamień adres przeznaczenia
                      z adresem bazowym przed wejściem do pętli.

Teraz znak może zostać wydrukowany. Jest wykonywane osiem obiegów pętli – jeden dla każdej linii pikseli.

0BB7 PR-ALL-4   EX  AF,A'F'       Znacznik przeniesienia jest ustawiony, gdy
                      używa się drukarki. Zachowaj ten znacznik w F'.
         LD  A,(DE)       Pobierz istniejącą linię pikseli.
         AND  B          Użyj maski OVER, a następnie wykonaj operację
         XOR  (HL)        XOR wyniku z linią pikseli
                      z kształtu znaku.
         XOR  C          Na koniec rozważ maskę INVERSE.
         LD  (DE),A       Wstaw wynik.
         EX  AF,A'F'       Pobierz znacznik drukarki i
         JR  C,0BD3,PR-ALL-6   w razie konieczności skocz naprzód.
         INC  D          Uaktualnij adres przeznaczenia
0BC1 PR-ALL-5   INC  HL         Uaktualnij linię pikseli
                      kształtu znaku.
         DEC  A          Zmniejsz licznik i skocz na
         JR  NZ,0BB7,PR-ALL-4  początek pętli, jeśli nie wynosi zero.

Po wydrukowaniu znaku bajt atrybutu musi zostać ustawiony wedle potrzeb.

         EX  DE,HL        Ustaw rejestr H na poprawny
         DEC  H          górny adres obszaru znaków.
         BIT  1,(FLAGS)      Ustaw bajt atrybutu tylko przy
         CALL Z,0BDB,PO-ATTR   obsługiwaniu ekranu.
         POP  HL         Przywróć oryginalny
         POP  BC         adres przeznaczenia oraz
                      wartości pozycji.
         DEC  C          Zmniejsz numer kolumny
         INC  HL         i zwiększ adres przeznaczenia
         RET            przed powrotem.

Gdy drukarka jest w użyciu, to adres przeznaczenia musi być uaktualniany skokami co +20.

0BD3 PR-ALL-6   EX  AF,A'F'       Znów zachowaj znacznik drukarki.
         LD  A,+20        Potrzebna wartość przyrostu.
         ADD  A,E         Dodaj ją i przekaż wynik
         LD  E,A         z powrotem do rejestru E.
         EX  AF,A'F'       Pobierz znacznik.
         JR  0BC1,PR-ALL-5    Skocz wstecz w pętlę.

PROCEDURA 'USTAWIANIA BAJTU ATRYBUTU'

Odpowiedni atrybut zostaje zidentyfikowany i pobrany. Nowa wartość jest tworzona przez manipulacje starą wartością, ATTR-T, MASK-T i P-FLAG. Na koniec ta nowa wartość zostaje skopiowana do obszaru atrybutów.

0BDB PO-ATTR   LD  A,H         Górny bajt adresu przeznaczenia
         RRCA           zostaje podzielony przez osiem
         RRCA           i poddany operacji AND +03
         RRCA           w celu określenia, która z 
         AND  +03         1/3 ekranu jest adresowana;
                      tj. 00, 01 lub 02.
         OR  +58         Tworzony jest następnie starszy bajt
         LD  H,A         obszaru atrybutów.
         LD  DE,(ATTR-T)     D zawiera ATTR-T, a
                      E zawiera MASK-T.
         LD  A,(HL)       Wartość starego atrybutu.
         XOR  E          Wartość MASK-T i
         AND  D          ATTR-R są brane pod 
         XOR  E          uwagę.
         BIT  6,(P-FLAG)     Skocz naprzód o ile nie
         JR  Z,0BFA,PO-ATTR-1  jest obsługiwane PAPER 9.
         AND  +C7         Stary kolor papieru zostaje zignorowany
                      i w zależności czy kolor tuszu
         BIT  2,A         jest jasny lub ciemny
         JR  NZ,0BFA,PO-ATTR-1  nowy kolor papieru będzie
         XOR  +38         czarny (000) lub biały (111).
0BFA PO-ATTR-1  BIT  4,(P-FLAG)     Skocz naprzód o ile nie jest 
         JR  Z,0C08,PO-ATTR-2  obsługiwane INK 9.
         AND  +F8         Stary kolor tuszu jest ignorowany
                      i zależnie czy kolor papieru
         BIT  5,A         jest jasny lub ciemny nowy
         JR  NZ,0C08,PO-ATTR-2  kolor tuszu będzie czarny (000)
         XOR  +07         lub biały (111).
0C08 PO-ATTR-2  LD  (HL),A       Wprowadź wartość nowego atrybutu
         RET            i powróć.

PROCEDURA 'WYDRUKU WIADOMOŚCI'

Ta procedura jest używana do drukowania wiadomości oraz nazw. Rejestr A zawiera 'numer wejścia' wiadomości lub nazwy w tablicy. Para rejestrów DE zawiera adres bazowy tej tablicy.

0C0A PO-MSG    PUSH HL         Starszy bajt ostatniej wartości
         LD  H,+00        na stosie maszynowym jest zerowany,
         EX  (SP),HL       aby usunąć wiodące spacje (patrz niżej).
         JR  0C14,PO-TABLE    Skocz naprzód.

Wejście przy rozwijaniu kodów nazw.

0C10 PO-TOKENS  LD  DE,+0095      Adres bazowy tablicy nazw.
         PUSH AF          Zachowaj kod na stosie.
                      (Zakres +00 - +5A; RND - COPY).

Tablica zostaje przeszukana i właściwa pozycja wydrukowana.

0C14 PO-TABLE   CALL 0C41,PO-SEARCH   Znajdź pożądaną pozycję.
         JR  C,0C22,PO-EACH   Drukuj wiadomość/nazwę.
         LD  A,+20        Zostanie wydrukowana spacja
         BIT  0,(FLAGS)      przed wiadomością/nazwą,
         CALL Z,0C3B,PO-SAVE   jeśli jest wymagana.

Znaki wiadomości/.nazwy są kolejno drukowane.

0C22 PO-EACH   LD  A,(DE)       Pobierz kod.
         AND  +7F         Usuń każdy 'odwrócony bit'.
         CALL 0C3B,PO-SAVE    Drukuj znak.
         LD  A,(DE)       Pobierz ponownie kod.
         INC  DE         Przesuń do przodu wskaźnik.
         ADD  A,A         'Odwrócony bit' idzie do
         JR  NC,0C22,PO-EACH   znacznika przeniesienia i sygnalizuje
                      koniec wiadomości/nazwy;
                      inaczej skocz wstecz.

Teraz rozważ, czy jest wymagana spacja końcowa.

         POP  DE         Dla wiadomości - D zawiera +00;
                      dla nazw - D zawiera +00 - +5A.
         CP  +48         Skocz naprzód, jeśli ostatnim
         JR  Z,0C35,PO-TR-SP   znakiem było '$'.
         CP  +82         Wróć, jeśli ostatnim znakiem
         RET  C          był dowolny znak przed 'A'.
0C35 PO-TRSP   LD  A,D         Zbadaj wartość w D i
         CP  +03         wróć, jeśli oznacza
         RET  C          wiadomość, RND, INKEY$ lub PI.
         LD  A,+20        Wszystkie pozostałe przypadki będą wymagały
                      spacji końcowej.

PROCEDURA 'PO-SAVE'

Ta procedura umożliwia rekurencyjne drukowanie znaków. Odpowiednie rejestry zostają zachowane przy wywołaniu 'PRINT-OUT'.

0C3B PO-SAVE   PUSH DE         Zachowaj parę rejestrów DE.
         EXX            Zachowaj HL i BC.
         RST  0010,PRINT-A-1   Drukuj pojedynczy znak.
         EXX            Odtwórz HL i BC.
         POP  DE         Odtwórz DE.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'PRZESZUKIWANIA TABLICY'

Procedura wraca z parą rejestrów DE wskazującą na początkowy znak pożądanej pozycji w tablicy oraz z wyzerowanym znacznikiem przeniesienia, jeśli należy rozważyć 'spację wiodącą'.

0C41 PO-SEARCH  PUSH AF         Zachowaj 'numer pozycji'.
         EX  DE,HL        HL teraz zawiera adres bazowy.
         INC  A          Utwórz zakres +01 - ?.
0C44 PO-STEP   BIT  7,(HL)       Czekaj na 'znak odwrócony'
         INC  HL
         JR  Z,0C44,PO-STEP
         DEC  A          Zliczaj przez pozycje
         JR  NZ,0C44,PO-STEP   aż zostanie znaleziona właściwa.
         EX  DE,HL        DE wskazuje na początkowy znak.
         POP  AF         Pobierz 'numer pozycji' i
         CP  +20         wróć z ustawionym przeniesieniem
         RET  C          dla pierwszych 32 pozycji.
         LD  A,(DE)       Jednak jeśli początkowym
         SUB  +41         znakiem jest litera, to
         RET            może być potrzebna spacja wiodąca.

PROCEDURA 'TESTU NA PRZEWIJANIE'

Ta procedura jest wywoływana zawsze wtedy, gdy może zaistnieć potrzeba przewinięcia ekranu. Zdarza się to w trzech przypadkach:

i   gdy jest obsługiwany znak 'powrotu karetki', czyli znak końca wiersza;
ii  gdy używane jest AT w wierszu INPUT;
iii gdy bieżący wiersz jest pełen i należy użyć następnego wiersza.

Na wejściu rejestr B zawiera numer testowanego wiersza.

0C55 PO-SCR    BIT  1,(FLAGS)      Powróć natychmiast, jeśli jest
         RET  NZ         używana drukarka.
         LD  DE,+0DD9      Załaduj na stos maszynowy
         PUSH DE         adres 'CL-SET'.
         LD  A,B         Przenieś numer wiersza.
         BIT  0,(TV-FLAG)     Skocz naprzód, jeśli jest rozważane
         JP  NZ,0D02,PO-SCR-4  'INPUT ... AT ..'.
         CP  (DF-SZ)       Powróć poprzez CL-SET, jeśli numer
         JR  C,0C86,REPORT-6   wiersza jest większy od wartości
         RET  NZ         w DF-SZ; daj raport 5, jeśli jest
                      mniejszy; inaczej kontynuuj.
         BIT  4,(TV-FLAG)     Skocz naprzód o ile nie jest obsługiwany
         JR  Z,0C88,PO-SCR-2   'automatyczny listing'.
         LD  E,(BREG)      Pobierz licznik wierszy.
         DEC  E          Zmniejsz ten licznik.
         JR  Z,0CD2,PO-SCR-3   Skocz naprzód, jeśli ten listing
                      jest ustawiony na przewijanie.
         LD  A,+00        Inaczej otwórz kanał 'K',
         CALL 1601,CHAN-OPEN   odtwórz wskaźnik stosu,
         LD  SP,(LIST-SP)    oznacz, że automatyczny
         RES  4,(TV-FLAG)     listing zakończył się i
         RET            wróć poprzez CL-SET.

Raport 5 - Poza ekranem

0C86 REPORT-5   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi
         DEFB +04         błędów.

Teraz rozważ, czy wymagane jest pytanie 'scroll?'.

0C88 PO-SCR-2   DEC  (SCR-CT)      Zmniejsz licznik przesunięć
         JR  NZ,0CD2,PO-SCR-3  i idź naprzód, aby wyświetlić to pytanie
                      tylko wtedy, jeśli osiągnie zero.

Kontynuuj z wyświetleniem wiadomości.

         LD  A,+18        Licznik zostaje ustawiony na nowo.
         SUB  B
         LD  (SCR-CT),A
         LD  HL,(ATTR-T)     Bieżące wartości ATTR-T oraz
         PUSH HL         MASK-T zostają zachowane.
         LD  A,(P-FLAG)     Bieżąca wartość P-FLAG
         PUSH AF         zostaje zachowana.
         LD  A,+FD        Otwarty zostaje kanał 'K'.
         CALL 1601,CHAN-OPEN
         XOR  A          Wiadomość 'scroll?' jest
         LD  DE,+0CF8      wiadomością '0'. Ta wiadomość zostaje
         CALL 0C0A,PO-MSG     teraz wypisana.
         SET  5,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'czyszczenie dolnej części ekranu
                      po naciśnięciu klawisza'.
         LD  HL,+5C3B      To jest FLAGS.
         SET  3,(HL)       Sygnalizuj 'tryb L'.
         RES  5,(HL)       Sygnalizuj 'jeszcze żaden klawisz'.
         EXX            Uwaga: DE również powinno być zachowane.
         CALL 15D4,WAIT-KEY    Pobierz kod pojedynczego klawisza.
         EXX            Przywróć rejestry.
         CP  +20         Nastąpi skok naprzód do
         JR  Z,0D00,REPORT-D   REPORT-D - 'BREAK - CONT
         CP  +E2         repeats' - jeśli klawiszem
         JR  Z,0D00,REPORT-D   było 'BREAK', 'STOP', 'N' lub
         OR  +20         'n'; inaczej zaakceptuj klawisz
         CP  +6E         jako zgodę na przewinięcie
         JR  Z,0D00,REPORT-D   treści ekranu.
         LD  A,+FE        Otwórz kanał 'S'.
         CALL 1601,CHAN-OPEN
         POP  AF         Przywróć wartość
         LD  (P-FLAG),A     P-FLAG.
         POP  HL         Przywróć wartości ATTR-T
         LD  (ATTR-T),HL     i MASK-T.

Teraz ekran jest przewijany

0CD2 PO-SCR-3   CALL 0DFE,CL-SC-ALL   Cały ekran jest przewijany.
         LD  B,(DF-SZ)      Numery wiersza i kolumny
         INC  B          początku wiersza ponad
         LD  C,+21        dolną częścią ekranu
         PUSH BC         zostają znalezione i zachowane.
         CALL 0E9B,CL-ADDR    Odpowiedni bajt atrybutu
         LD  A,H         dla tego obszaru znaków jest następnie
         RRCA           znajdowany. Para rejestrów HL
         RRCA           zawiera adres tego bajtu
         RRCA
         AND  +03
         OR  +58
         LD  H,A

Przetwarzany wiersz będzie miał wartości atrybutów z dolnej części ekranu, a nowy wiersz na spodzie ekranu może posiadać wartości 'ATTR-P', zatem atrybuty te są wymieniane.

         LD  DE,+5AE0      DE wskazuje na pierwszy bajt
                      atrybutu dolnego wiersza.
         LD  A,(DE)       Wartość ta zostaje pobrana.
         LD  C,(HL)       Wartość 'dolnej części'.
         LD  B,+20        Jest trzydzieści dwa bajty.
         EX  DE,HL        Zamień wskaźniki ze sobą.
0CF0 PO-SCR-3A  LD  (DE),A       Dokonaj pierwszej wymiany
         LD  (HL),C       i używaj tej samej wartości
         INC  DE         dla trzydziestu dwóch bajtów
         INC  HL         atrybutów tych dwóch przetwarzanych
         DJNZ 0CF0,PO-SCR-3A   wierszy.
         POP  BC         Numery wiersza i kolumny
                      dolnego wiersza 'górnej części'
         RET            zostają pobrane przed powrotem

Wiadomość 'scroll?'

0CF8       DEFB +80         Początkowy znacznik - jest pomijany.
         DEFB +73,+63,+72,+6F   s-c-r-o
         DEFB +6C,+6C,+BF     l - l - ? (zanegowany).

Report 0 - BREAK - CONT powtarza

0D00 REPORT-D   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi
         DEFB +0C         błędów.

Dolna część ekranu jest obsługiwana następująco:

0D02 PO-SCR-4   CP  +02         Błąd 'poza ekranem' powstaje,
         JR  C,0C86,REPORT-5   jeśli dolna część jest
         ADD  A,(DF-SZ)      zbyt duża, a powrót zostaje
         SUB  +19         wykonany, gdy przewijanie jest
         RET  NC         zbędne.
         NEG            Rejestr A będzie teraz zawierał
                      'liczbę przewinięć do wykonania'.
         PUSH BC         Teraz zostają zachowane numery
                      wiersza i kolumny.
         LD  B,A         Zachowane są 'liczba przewinięć', 
         LD  HL,(ATTR-T)     ATTR-T, MASK-T i P-FLAG
         PUSH HL
         LD  HL,(P-FLAG)
         PUSH HL
         CALL 0D40,TEMPS     Mają być używane kolory 'stałe'.
         LD  A,B         Pobrana zostaje 'liczba przewinięć'.

Teraz jest przewijana dolna część ekranu 'A' razy.

0D1C PO-SCR-4A  PUSH AF         Zachowaj tę 'liczbę'.
         LD  HL,+5C6B      To jest DF-SZ.
         LD  B,(HL)       Wartość w DF-SZ jest
         LD  A,B         zwiększana; rejestr B zostaje
         INC  A          ustawiony na starą wartość,
         LD  (HL),A       a rejestr A na nową wartość.
         LD  HL,+5C89      To jest starszy bajt S-POSN.
         CP  (HL)        Skok zostanie wykonany,
         JR  C,0D2D,PO-SCR-4B  gdy tylko dolna część ekranu ma być
                      przewinięta. (B = stare DF-SZ).
         INC  (HL)        Inaczej starszy bajt S-POSN
         LD  B,+18        zostaje zwiększony i przewinięty
                      cały ekran. (B = +18)
0D2D PO-SCR-4B  CALL 0E00,CL-SCROLL   Przewiń 'B' wierszy.
         POP  AF         Pobierz i zmniejsz
         DEC  A          'liczbę przewinięć'.
         JR  NZ,0D1C,PO-SCR-4A  Skocz do tyłu aż do zakończenia.
         POP  HL         Przywróć wartość
         LD  (P-FLAG),L     P-FLAG.
         POP  HL         Przywróć wartość ATTR-T
         LD  (ATTR-T),HL     i MASK-T.
         LD  BC,(S-POSN)     Jeśli S-POSN zostało zmienione,
         RES  0,(TV-FLAG)     jest wywoływane CL-SET, aby
         CALL 0DD9,CL-SET     nadać właściwą wartość zmiennej DF-CC.
         SET  0,(TV-FLAG)     Zresetuj znacznik, aby wskazać, że
         POP  BC         jest przetwarzana dolna część ekranu,
         RET            pobierz numery wiersza i kolumny, 
                      a następnie powróć.

PROCEDURA 'TYMCZASOWYCH ELEMENTÓW KOLORU'

Jest to w pewnym sensie najważniejsza procedura. Używa się jej zawsze, gdy 'stałe' elementy muszą być skopiowane do 'tymczasowych' zmiennych systemowych. Najpierw są rozważane ATTR-T i MASK-T.

0D4D TEMPS    XOR  A          A jest ustawiane na +00.
         LD  HL,(ATTR-P)     Bieżące wartości ATTR-P
         BIT  0,(TV-FLAG)     i MASK-P są pobierane.
         JR  Z,0D5B,TEMPS-1   Skocz naprzód, jeśli jest przetwarzana
                      główna część ekranu.
         LD  H,A         Inaczej użyj zamiennie +00 i wartości
         LD  L,(BORDCR)     w BORDCR.
0D5B TEMPS-1   LD  (ATTR-T),HL     Teraz ustaw ATTR-T i MASK-T.

Następnie brany pod uwagę jest P-FLAG.

         LD  HL,+5C91      To jest P-FLAG.
         JR  NZ,0D65,TEMPS-2   Skocz naprzód, jeśli jest obsługiwana
                      dolna część ekranu(A = +00).
         LD  A,(HL)       Inaczej pobierz wartość
         RRCA           P-FLAG i przesuń bity nieparzyste
                      na bity parzyste.
0D65 TEMPS-2   XOR  (HL)        Skopiuj bity parzyste
         AND  +55         rejestru A do P-FLAG.
         XOR  (HL)
         LD  (HL),A
         RET

PROCEDURA 'ROZKAZU CLS'

W pierwszym egzemplarzu 'czyszczona'  jest całość ekranu – 'piksele' są wszystkie zerowane, a bajty atrybutów ustawione na wartość z ATTR-P – potem zostaje przebudowana dolna część ekranu.

0D6B CLS     CALL 0DAF,CL-ALL     'Czyszczony' jest cały ekran.
0D6E CLS-LOWER  LD  HL,+5C3C      To jest TV-FLAG.
         RES  5,(HL)       Sygnalizuj 'nie czyść spodu
                      ekranu po naciśnięciu klawisza'.
         SET  0,(HL)       Sygnalizuj 'dolną część'.
         CALL 0D4D,TEMPS     Użyj stałej wartości, tj.
                      ATTR-T zostaje skopiowane z BORDCR.
         LD  B,(DF-SZ)      Dolna część ekranu jest teraz
         CALL 0E44,CL-LINE    'czyszczona' z tymi wartościami.

Z wyjątkiem bajtów atrybutów dla wierszy 22 i 23, bajty atrybutów dla wierszy w dolnej części ekranu będą musiały zostać wyrównane do ATTR-P.

         LD  HL,+5AC0      Bajt atrybutów na początku wiersza 22.
         LD  A,(ATTR-P)     Pobierz ATTR-P.
         DEC  B          Licznik wierszy.
         JR  0D8E,CLS-3     Skocz naprzód do pętli.
0D87 CLS-1    LD  C,+20        +20 znaków na wiersz.
0D89 CLS-2    DEC  HL         Cofaj się wzdłuż wiersza, ustawiając
         LD  (HL),A       kolejne bajty atrybutów.
         DEC  C
         JR  NZ,0D89,CLS-2
0D8E CLS-3    DJNZ 0D87,CLS-1     Skocz w pętli wstecz aż do zakończenia.

Teraz można będzie ustalić rozmiar dolnej części ekranu.

         LD  (DF-SZ),+02     Będzie miała rozmiar dwóch wierszy.

Teraz pozostaje jedynie wykonać następujące 'porządki domowe'.

0D94 CL-CHAN   LD  A,+FD        Otwórz kanał 'K'.
         CALL 1601,CHAN-OPEN
         LD  HL,(CURCHL)     Pobierz adres bieżącego
         LD  DE,+09F4      kanału i ustaw adres wyjścia
         AND  A          na +09F4 (= PRINT-OUT)
0DA0 CL-CHAN-A  LD  (HL),E       oraz adres wejścia
         INC  HL         na +10A8 (= KEY-INPUT).
         LD  (HL),D 
         INC  HL
         LD  DE,+10A8
         CCF            Najpierw adres wyjścia,
         JR  C,0DA0,CL-CHAN-A  a następnie adres wejścia.
         LD  BC,+1721      Skoro jest obsługiwana dolna część
                      ekranu, to 'dolnym wierszem wydruku'
                      będzie wiersz 23.
         JR  0DD9,CL-SET     Powróć poprzez CL-SET.

PROCEDURA 'CZYSZCZENIA CAŁEGO EKRANU'

Ta procedura jest wywoływana z: i) procedury rozkazu CLS, ii) głównej procedury wykonawczej i iii) z procedury automatycznego listingu.

0DAF CL-ALL    LD  HL,+0000      Zmienna systemowa C00RDS
         LD  (C00RDS),HL     zostaje wyzerowana.
         RES  0,(FLAGS2)     Sygnalizuj 'ekran jest wyczyszczony'.
         CALL 0D94,CL-CHAN    Wykonaj zadania porządkujące.
         LD  A,+FE        Otwórz kanał 'S'.
         CALL 1601,CHAN-OPEN
         CALL 0D4D,TEMPS     Użyj 'stałej' wartości.
         LD  B,+18        Teraz 'wyczyść' 24 wiersze
         CALL 0E44,CL-LINE    ekranu.
         LD  HL,(CURCHL)     Upewnij się, że bieżącym
         LD  DE,+09F4      adresem wyjścia jest +09F4
         LD  (HL),E       (PRINT-OUT).
         INC  HL
         LD  (HL),D
         LD  (SCR-CT),+01    Wyzeruj licznik przewinięć.
         LD  BC,+1821      Skoro jest obsługiwana górna część
                      ekranu, to 'górnym wierszem druku'
                      stanie się wiersz 0.
                      Kontynuuj w CL-SET.

PROCEDURA 'CL-SET'

Wejście do tej procedury następuje z parą rejestrów BC przechowującą numery wiersza i kolumny obszarów znaków lub z rejestrem C zawierającym numer kolumny wewnątrz bufora drukarki. Następnie zostaje znaleziony odpowiedni adres pierwszego bitu znaku. Procedura powraca poprzez PO-STORE, aby zapisać wszystkie te wartości w pożądanych zmiennych systemowych.

0DD9 CL-SET    LD  HL,+5B00      Początek bufora drukarki.
         BIT  1,(FLAGS)      Skocz naprzód, jeśli obsługiwany jest
         JR  NZ,0DF4,CL-SET-2  bufor drukarki.
         LD  A,B         Przenieś numer wiersza.
         BIT  0,(TV-FLAG)     Skocz naprzód, jeśli obsługiwana jest
         JR  Z,0DEE,CL-SET-1   główna część ekranu.
         ADD  A,(DF-SZ)      Górny wiersz dolnej części
         SUB  +18         ekranu nazywany jest
                      'wierszem +18' i jego właśnie należy
                      przetworzyć.
0DEE CL-SET-1   PUSH BC         Numery wiersza i kolumny zostają zapamiętane.
         LD  B,A         Numer wiersza zostaje przeniesiony.
         CALL 0E9B,CL-ADDR    Adres początku tego wiersza
                      zostaje uformowany w HL.
         POP  BC         Numery wiersza i kolumny zostają z powrotem pobrane
0DF4 CL-SET-2   LD  A,+21        Teraz numer kolumny jest odwrócony
         SUB  C          i przeniesiony do
         LD  E,A         pary rejestrów DE.
         LD  D,+00
         ADD  HL,DE        Teraz zostaje utworzony pożądany
         JP  0ADC,PO-STORE    adres; a adres ten oraz numery
                      wiersza i kolumny są zapisywane przez
                      wykonanie skoku do PO-STORE.

PROCEDURA 'PRZEWIJANIA'

Liczba wierszy ekranu do przewinięcia musi być umieszczona przy wejściu do głównej procedury w rejestrze B.

0DFE CL-SC-ALL  LD  B,+17        Punkt wejścia po 'scroll?'

Główny punkt wejścia – z powyżej oraz gdy wykonywane jest przewijanie dla INPUT..AT.

0E00 CL-SCROLL  CALL 0E9B,CL-ADDR    Znajdź adres początku wiersza.
         LD  C,+08        Każdy wiersz składa się z ośmiu linii pikseli.

Teraz wejdź do głównej pętli przewijania. Rejestr B przechowuje numer górnego wiersza do przewinięcia, para rejestrów HL adres początkowy tego wiersza w obszarze ekranu, a rejestr C licznik linii pikseli.

0E05 CL-SCR-1   PUSH BC         Zapamiętaj liczniki na stosie.
         PUSH HL         Zachowaj adres początkowy.
         LD  A,B         Skocz naprzód, jeśli nie jest
         AND  +07         teraz przetwarzana jakaś 'jedna trzecia'
         LD  A,B         część ekranu
         JR  NZ,0E19,CL-SCR-3

Linie pikseli górnych wierszy 'jednych trzecich' części ekranu muszą być przesunięte ponad obszarem 2KB (każda jedna 'trzecia' część = 2KB).

0E0D CL-SCR-2   EX  DE,HL        Wynikiem tej manipulacji
         LD  HL,+F8E0      jest pozostawienie bez zmian pary HL
         ADD  HL,DE        i ustawienie adresu w DE
         EX  DE,HL        na pożądane miejsce przeznaczenia.
         LD  BC,+0020      Jest +20 znaków.
         DEC  A          Zmniejsz licznik przy każdej przesłanej linii.
         LDIR           Teraz przenieś te trzydzieści dwa bajty.

Teraz mogą być przesłane linie pikseli wewnątrz 'jednych trzecich'. Rejestr A zawiera przy pierwszym obiegu +01 - +07, +09 – +0F lub +11 – +17.

0E19 CL-SCR-3   EX  DE,HL        Ponownie w DE zostaje ustawiony
         LD  HL,+FFE0      pożądany adres przeznaczenia.
         ADD  HL,DE        Tym razem jedynie 32 bajty dalej
         EX  DE,HL
         LD  B,A         Zachowaj numer wiersza w B.
         AND  +07         Teraz sprawdź, ile znaków
         RRCA           pozostaje w 'jednej trzeciej'.
         RRCA
         RRCA
         LD  C,A         Prześlij 'liczbę znaków' do
                      rejestru C.
         LD  A,B         Pobierz numer wiersza.
         LD  B,+00        BC zawiera 'liczbę znaków'
         LDIR           i zostaje przewinięta linia pikseli
                      w każdym z wierszy znakowych.
         LD  B,+07        Teraz przygotuj się do zwiększenia
                      adresu i skocz ponad granicą 'jednej trzeciej'.
         ADD  HL,BC        Zwiększ HL o +0700.
         AND  +F8         Skocz wstecz, jeśli zostały jakieś
         JR  NZ,0E0D,CL-SCR-2  'jedne trzecie' do przewinięcia.

Teraz sprawdź, czy ta pętla została wykonana osiem razy – po jednym razie dla każdej linii pikseli.

         POP  HL         Pobierz oryginalny adres.
         INC  H          Zaadresuj następną linię pikseli.
         POP  BC         Pobierz liczniki.
         DEC  C          Zmniejsz licznik linii pikseli
         JR  NZ,0E05,CL-SCR-1  i skocz wstecz o ile nie zostało przesuniętych
                      osiem linii pikseli.

Następnie przewijane są bajty atrybutów. Zauważ, że rejestr B wciąż zawiera liczbę wierszy do przewinięcia, a rejestr C zawiera zero.

         CALL 0E88,CL-ATTR    Zostają znalezione pożądany adres
                      w obszarze atrybutów oraz liczba znaków
                      w rejestrze 'B'.
         LD  HL,+FFE0      Przesunięcie dla wszystkich bajtów
         ADD  HL,DE        atrybutów wynosi trzydzieści dwa
         EX  DE,HL
         LDIR           Bajty atrybutów są przewijane.

Pozostaje teraz wyczyścić spodni wiersz ekranu.

         LD  B,+01        W rejestrze B zostaje umieszczone
                      +01 i następuje wejście do CL-LINE.

PROCEDURA 'CZYSZCZENIA WIERSZY'

Ta procedura wyczyści dolne 'B' wierszy ekranu.

0E44 CL-LINE   PUSH BC         Numer wiersza zostaje zachowany na czas
                      działania tej procedury.
         CALL 0E9B,CL-ADDR    Adres początku wiersza zostaje
                      utworzony w HL.
         LD  C,+08        Znowu należy przetworzyć
                      osiem linii pikseli.

Teraz wejdź do pętli, aby wyczyścić wszystkie linie pikseli.

0E4A CL-LINE-1  PUSH BC         Zachowaj numer wiersza i
                      licznik linii pikseli.
         PUSH HL         Zachowaj ten adres.
         LD  A,B         Zachowaj numer wiersza w A.
0E4D CL-LINE-2  AND  +07         Wylicz liczbę znaków zawartych
         RRCA           w 'B modulo 8' wierszy.
         RRCA           Przenieś wynik do
         RRCA           rejestru C. (C będzie przechowywać +00
         LD  C,A         tj. 256 dziesiętnie dla 'jednej trzeciej'.)
         LD  A,B         Pobierz numer wiersza.
         LD  B,+00        Ustaw parę rejestrów BC na
         DEC  C          o jeden mniej niż liczba znaków.
         LD  D,H         Ustaw DE na adres pierwszego znaku.
         LD  E,L
         LD  (HL),+00      Wyczyść bajt pikseli pierwszego znaku.
         INC  DE         Ustaw DE na adres drugiego znaku
         LDIR           i następnie wyzeruj linie pikseli
                      wszystkich pozostałych znaków.
         LD  DE,+0701      Dla każdej 'jednej trzeciej' części ekranu
         ADD  HL,DE        HL musi być zwiększane o +0701.
         DEC  A          Teraz zmniejsz numer wiersza.
         AND  +F8         Porzuć wszystkie dodatkowe wiersze
         LD  B,A         i przenieś liczbę 'jednych trzecich' do B.
         JR  NZ,0E4D,CL-LINE-2  Skocz wstecz, jeśli wciąż istnieją 'jedne trzecie',
                      którymi należy się zająć.

Teraz sprawdź, czy ta petla została użyta osiem razy.

         POP  HL         Uaktualnij adres dla każdej
         INC  H          linii pikseli.
         POP  BC         Pobierz liczniki.
         DEC  C          Zmniejsz licznik linii pikseli
         JR  NZ,0E4A,CL-LINE-1  i skocz wstecz, o ile nie koniec.

Następnie są ustawiane atrybuty. Wartość w ATTR-P będzie użyta przy obsłudze głównej części ekranu, a wartość z BORDER przy obsłudze dolnej części.

         CALL 0E88,CL-ATTR    Znajdowane są adres pierwszego 
                      bajtu atrybutu i liczba bajtów.
         LD  H,D         HL będzie wskazywać na pierwszy
         LD  L,E         bajt atrybutów
         INC  DE         a DE na drugi.
         LD  A,(ATTR-P)     Pobierz wartość w ATTR-P.
         BIT  0,(TV-FLAG)     Skocz naprzód, jeśli jest obsługiwana
         JR  Z,0E80,CL-LINE-3  główna część ekranu.
         LD  A,(BORDCR)     Inaczej użyj zastępczo BORDCR.
0E80 CL-LINE-3  LD  (HL),A       Ustaw ten bajt atrybutów.
         DEC  BC         Jeden bajt został ustawiony.
         LDIR           Teraz skopiuj tę wartość na wszystkie
                      bajty atrybutów.
         POP  BC         Odtwórz numer wiersza.
         LD  C,+21        Ustaw numer kolumny na pierwszą kolumnę
         RET            od lewej i powróć.

PROCEDURA 'CL-ATTR'

Ta procedura spełnia dwie oddzielne funkcje.

i.  Dla adresu danego obszaru ekranu odpowiedni adres atrybutu zostaje zwrócony w parze rejestrów DE. Zauważ, że wartość ta na wejściu wskazuje na 'dziewiątą' linię znaku.
ii. Dla danego numeru wiersza w rejestrze B liczba obszarów znakowych na ekranie od początku tego wiersza w dół zostaje zwrócona w parze rejestrów BC.

0E88 CL-ATTR   LD  A,H         Pobierz górny bajt.
         RRCA           Pomnóż go przez 32.
         RRCA
         RRCA
         DEC  A          Wróć do 'ósmej' linii.
         OR  +50         Zaadresuj obszar atrybutów.
         LD  H,A         Odtwórz górny bajt i
         EX  DE,HL        przenieś ten adres do DE.
         LD  H,C         To zawsze daje zero.
         LD  L,B         Numer wiersza.
         ADD  HL,HL        Pomnóż przez 32.
         ADD  HL,HL
         ADD  HL,HL
         ADD  HL,HL
         ADD  HL,HL
         LD  B,H         Przenieś wynik do
         LD  C,L         pary rejestrów BC przed
         RET            powrotem.

PROCEDURA 'CL-ADDR'

Dla danego numeru wiersza w rejestrze B odpowiedni adres w obszarze ekranu jest tworzony w parze rejestrów HL.

0E9B CL-ADDR   LD  A,+18        Numer wiersza musi być
         SUB  B          odwrócony.
         LD  D,A         Wynik jest zapisywany w D.
         RRCA           W efekcie '(A mod 8) * 32'.
         RRCA           W 'jednej trzeciej' części ekranu
         RRCA           dolne bajty dla:
         AND  +E0         1-go wiersza = +00,
                      2-go wiersza = +20, itd.
         LD  L,A         Dolny bajt idzie do L.
         LD  A,D         Zostaje pobrany prawdziwy numer wiersza.
         AND  +18         W efekcie '64 +8 * INT (A/8)'
         OR  +40         Dla górnej 'jednej trzeciej' części
                      ekranu starszy bajt = +40,
                      dla środkowej 'jednej trzeciej' = +48, a dla
                      dolnej 'jednej trzeciej' = +50.
         LD  H,A         Górny bajt idzie do H.
         RET            Skończone.

PROCEDURA ROZKAZU 'COPY'

Sto siedemdziesiąt sześć linii pikseli ekranu zostaje obsłużonych jedna po drugiej.

0EAC COPY     DI            Podczas COPY przerwanie maskowane
                      jest wyłączane.
         LD  B,+B0        '176' linii.
         LD  HL,+4000      Adres bazowy ekranu.

Teraz następuje wejście do poniższej pętli.

0EB2 COPY-1    PUSH HL         Zachowaj adres bazowy ekranu
         PUSH BC         oraz numer linii.
         CALL 0EF4,COPY-LINE   To jest wywoływane '176' razy.
         POP  BC         Pobierz numer linii oraz
         POP  HL         adres bazowy.
         INC  H          Adres bazowy jest zwiększany
                      o '256' dla każdej kolejnej linii pikseli.
         LD  A,H         Skocz naprzód, a w efekcie ponownie
         AND  +07         do pętli bezpośrednio dla ośmiu linii
         JR  NZ,0EC9,COPY-2   pikseli wiersza znaków.

Dla każdego nowego wiersza znaków adres bazowy musi być uaktualniony.

         LD  A,L         Pobierz dolny bajt.
         ADD  A,+20        Zwiększ go o +20 bajtów.
         LD  L,A         Znacznik przeniesienia będzie wyzerowany
                      wewnątrz 'jednej trzeciej' części ekranu.
         CCF            Zmień znacznik przeniesienia.
         SBC  A,A         Rejestr A będzie zawierał +F8
         AND  +F8         wewnątrz 'jednej trzeciej', lecz +00,
                      gdy nastąpi wejście do nowej 'jednej trzeciej'.
         ADD  A,H         Teraz zostaje uaktualniony starszy
         LD  H,A         bajt adresu.
0EC9 COPY-2    DJNZ 0EB2,COPY-1     Skocz wstecz, aż zostanie wydrukowanych
                      176 linii.
         JR  0EDA,COPY-END    Skocz naprzód na koniec procedury.

PROCEDURA 'COPY-BUFF'

Procedura ta jest wywoływana, gdy bufor drukarki wymaga przesłania danych do drukarki.

0ECD COPY-BUFF  DI            Zablokuj przerwania maskowane.
         LD  HL,+5B00      Adres bazowy bufora drukarki.
         LD  B,+08        Jest osiem linii pikseli.
0ED3 COPY-3    PUSH BC         Zachowaj numer linii.
         CALL 0EF4,COPY-LINE   To jest wywoływane '8' razy.
         POP  BC         Pobierz numer linii.
         DJNZ 0ED3,COPY-3     Skocz wstecz, aż '8' linii
                      zostanie wydrukowane.

Kontynuuj do procedury COPY-END.

0EDA COPY-END   LD  A,+04        Zatrzymaj silnik drukarki.
         OUT  (+FB),A
         EI            Odblokuj przerwania maskowane
                      i kontynuuj w CLEAR-PRB.

PROCEDURA 'CZYSZCZENIA BUFORA DRUKARKI'

Przez wywołanie tej procedury bufor drukarki zostaje wyczyszczony.

0EDF CLEAR-PRB  LD  HL,+5B00      Adres bazowy bufora drukarki.
         LD  (PR-CC-lo),L    Zresetuj 'kolumnę' drukarki.
         XOR  A          Wyczyść rejestr A.
         LD  B,A         Również wyczyść rejestr B (w rezultacie
                      B przechowuje dziesiętnie 256).
0EE7 PRB-BYTES  LD  (HL),A       '256' bajtów bufora drukarki
         INC  HL         zostaje kolejno wyczyszczone.
         DJNZ 0EE7,PRB-BYTES
         RES  1,(FLAGS2)     Sygnalizuj 'bufor drukarki jest pusty'.
         LD  C,+21        Ustaw pozycję drukarki i
         JP  0DD9,CL-SET     wróć poprzez CL-SET i P0-STORE.

PROCEDURA 'COPY-LINE'

Wejście do tej procedury następuje z parą rejestrów HL zawierającą adres bazowy trzydziestu dwóch bajtów, które tworzą linię pikseli, oraz z rejestrem B zawierającym numer linii pikseli.

0EF4 COPY-LINE  LD  A,B         Skopiuj numer linii pikseli.
         CP  +03         Rejestr A będzie zawierał
         SBC  A,A         +00 aż do ostatnich dwóch linii.
         OUT  (+FB),A       Zwolnij silnik tylko dla ostatnich
                      dwóch linii pikseli.
         LD  D,A         Rejestr D będzie przechowywał
                      albo +00, albo +02.

Należy wykonać trzy testy przed rozpoczęciem jakiegokolwiek 'drukowania'.

0EFD COPY-L-1   CALL 1F54,BREAK-KEY   Skocz naprzód, jeśli klawisz
         JR  C,0F0C,COPY-L-2   BREAK nie jest naciśnięty.
         LD  A,+04        Jeśli jest,
         OUT  (+FB),A       zatrzymaj silnik,
         EI            włącz przerwania maskowane,
         CALL 0EDF,CLEAR-PRB   wyczyść bufor drukarki i wyjdź
         RST  0008,ERROR-1    poprzez procedurę obsługi błędów
         DEFB +0C         - 'BREAK-CONT repeats'.
0F0C COPY-L-2   IN  A,(+FB)       Pobierz status drukarki.
         ADD  A,A
         RET  M          Wróć natychmiast, jeśli drukarka nieobecna.
         JR  NC,0EFD,COPY-L-1  Czekaj na rysik.
         LD  C,+20        Jest trzydzieści dwa bajty.

Teraz wejdź w pętlę obsługi tych bajtów.

0F14 COPY-L-3   LD  E,(HL)       Pobierz bajt.
         INC  HL         Uaktualnij wskaźnik.
         LD  B,+08        Osiem bitów na bajt.
0F18 COPY-L-4   RL  D          Przesuń D w lewo.
         RL  E          Przesuń każdy bit do przeniesienia.
         RR  D          Przesuń D z powrotem, pobierając
                      przeniesienie z E.
0F1E COPY-L-5   IN  A,(+FB)       Ponownie pobierz status
         RRA            drukarki i poczekaj na
         JR  NC,0F1E,COPY-L-5  sygnał z dekodera.
         LD  A,D         Teraz prześlij 'bit'
         OUT  (+FB),A       do drukarki.
                      Uwaga: bit 2 - niska wartość włącza
                      silnik, bit 1 - wysoka wartość zwalnia
                      silnik a bit 7 ma stan 1 przy 'drukowaniu'.
         DJNZ 0F18,COPY-L-4    'Drukuj' każdy bit.
         DEC  C          Zmniejsz licznik bajtów.
         JR  NZ,0F14,COPY-L-3  Skocz wstecz, jeśli są wciąż bajty,
         RET            inaczej powróć.

PROCEDURY 'EDYTORA'

Edytor jest wywoływany w dwóch przypadkach:

i.  Z głównej procedury wykonawczej, aby użytkownik mógł wprowadzić do komputera wiersza w BASIC.

ii. Z polecenia INPUT.

Najpierw zachowany zostaje wskaźnik stosu błędów i na jego miejsce dostarczany jest adres alternatywny.

0F2C EDITOR    LD  HL,(ERR-SP)     Bieżąca wartość jest zachowywana na
         PUSH HL         stosie maszynowym.
0F30 ED-AGAIN   LD  HL,+107F      To jest ED-ERROR.
         PUSH HL         Każde zdarzenie prowadzące do
         LD  (ERR-SP),SP     używanej procedury obsługi błędów
                      powróci do ED-ERROR.

Teraz następuje wejście do pętli, która obsługuje każde naciśnięcie klawisza.

0F38 ED-LOOP   CALL 15D4,WAIT-KEY    Wróć po naciśnięciu klawisza.
         PUSH AF         Zachowaj chwilowo jego kod.
         LD  D,+00        Pobierz czas trwania
         LD  E,(PIP)       kliku klawiszy.
         LD  HL,+00C8      Oraz jego wysokość.
         CALL 03B5,BEEPER     Wykonaj 'kliknięcie'.
         POP  AF         Odtwórz kod.
         LD  HL,+0F38      Załaduj wstępnie stos maszynowy
         PUSH HL         adresem ED-LOOP.

Teraz analizuj otrzymany kod.

         CP  +18         Zaakceptuj wszystkie kody klawiszy,
         JR  NC,0F81,ADD-CHAR  kody graficzne i symbole.
         CP  +07         Akceptuj również ','.
         JR  C,0F81,ADD-CHAR
         CP  +10         Skocz naprzód, jeśli ten kod
         JR  C,0F92,ED-KEYS   reprezentuje klawisz edycyjny.

Teraz są rozpatrywane klawisze sterujące – od INK do TAB.

         LD  BC,+0002      INK i PAPER będą wymagały 2 komórek.
         LD  D,A         Skopiuj kod do D.
         CP  +16         Skocz naprzód przy INK i
         JR  C,0F6C,ED-CONTR   PAPER

AT i TAB zostaną obsłużone następująco:

         INC  BC         Potrzeba trzech komórek.
         BIT  7,(FLAGX)      Skocz naprzód, o ile nie jest
         JP  Z,101E,ED-IGNORE  obsługiwane INPUT LINE... .
         CALL 15D4,WAIT-KEY    Pobierz drugi kod
         LD  E,A         i wstaw go do E.

Teraz są pobierane pozostałe bajty dla znaków sterujących.

0F6C ED-CONTR   CALL 15D4,WAIT-KEY    Pobierz kolejny kod.
         PUSH DE         Zachowaj poprzednie kody.
         LD  HL,(K-CUR)     Pobierz K-CUR.
         RES  0,(MODE)      Sygnalizuj 'tryb K'.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Utwórz miejsce na dwa lub trzy bajty.
         POP  BC         Odtwórz poprzednie kody.
         INC  HL         Wskaż pierwszą komórkę.
         LD  (HL),B       Wprowadź pierwszy kod.
         INC  HL         Następnie wprowadź drugi,
         LD  (HL),C       który zostanie nadpisany, jeśli
                      są tylko dwa kody – tj. z INK i PAPER.
         JR  0F8B,ADD-CH-1    Skocz naprzód.

PROCEDURA 'ADDCHAR'

Procedura ta faktycznie dodaje kod do bieżącego wiersza EDIT lub INPUT.

0F81 ADD-CHAR   RES  0,(MODE)      Sygnalizuj 'tryb K'.
         LD  HL,(K-CUR)     Pobierz pozycję kursora.
         CALL 1652,ONE-SPACE   Zrób jedno wolne miejsce.
0F8B ADD-CH-1   LD  (DE),A       Wprowadź ten kod w to miejsce
         INC  DE         i sygnalizuj, że kursor ma się
         LD  (K-CUR),DE     pojawić na następnej pozycji. Potem
         RET            wróć pośrednio do ED-LOOP.

Klawisze edycyjne są obsługiwane następująco:

0F92 ED-KEYS   LD  E,A         Kod zostaje przeniesiony do
         LD  C,+00        pary rejestrów DE.
         LD  HL,+0F99      Adres bazowy tablicy klawiszy edycyjnych.
         ADD  HL,DE        Pozycja zostaje zaadresowana i
         LD  E,(HL)       następnie pobrana do E.
         ADD  HL,DE        Adres procedury obsługi
         PUSH HL         zostaje umieszczony na stosie maszynowym.
         LD  HL,(K-CUR)     Zostaje ustawiona para rejestrów HL i
         RET            wykonany skok pośredni do odpowiedniej procedury.

TABLICA 'KLAWISZY EDYCYJNYCH'

adres przesunięcie znak
0FA0 09      EDIT
0FA5 70      DELETE
0FA1 66      kursor w lewo
0FA6 7E      ENTER
0FA2 6A      kursor w prawo
0FA7 CF      SYMBOL SHIFT
0FA3 50      kursor w dół
0FA8 D4      GRAPHICS
0FA4 85      kursor do góry

PROCEDURA 'KLAWISZA EDIT'

W 'trybie edycyjnym' naciśnięcie klawisza EDIT sprowadza w dół 'bieżący wiersz BASIC'. Jednakże w 'trybie INPUT' działanie klawisza EDIT sprowadza się do wyczyszczenia bieżącej odpowiedzi w celu wprowadzenia świeżej.

0FA9 ED-EDIT   LD  HL,(E-PPC)     Pobierz bieżący numer wiersza.
         BIT  5,(FLAGX)      Lecz skocz naprzód w 'trybie INPUT'.
         JP  NZ,1097,CLEAR-SP
         CALL 196E,LINE-ADDR   Znajdź adres początku
         CALL 1695,LINE-NO    bieżącego wiersza, a stąd jego numer.
         LD  A,D         Jeśli zwrócony numer ma wartość
         OR  E          zero, to po prostu wyczyść
         JP  Z,1097,CLEAR-SP   obszar edycji.
         PUSH HL         Zapamiętaj adres wiersza.
         INC  HL         Idź dalej do pobrania
         LD  C,(HL)       długości tego wiersza.
         INC  HL
         LD  B,(HL)
         LD  HL,+000A      Dodaj +0A do długości i sprawdź,
         ADD  HL,BC        czy jest wystarczające miejsce
         LD  B,H         do skopiowania tego wiersza.
         LD  C,L
         CALL 1F05,TEST-ROOM
         CALL 1097,CLEAR-SP    Teraz wyczyść obszar edycji.
         LD  HL,(CURCHL)     Pobierz adres bieżącego kanału
         EX  (SP),HL       i zamień go na adres tego wiersza.
         PUSH HL         Zachowaj go chwilowo.
         LD  A,+FF        Otwórz kanał 'R', aby wiersz został
         CALL 1601,CHAN-OPEN   skopiowany do obszaru edycji.
         POP  HL         Odtwórz adres wiersza.
         DEC  HL         Idź przed wiersz.
         DEC  (E-PPC-lo)     Zmniejsz numer bieżącego wiersza,
                      aby uniknąć drukowania kursora.
         CALL 1855,OUT-LINE    Drukuj wiersz BASIC.
         INC  (E-PPC-lo)     Zwiększ numer bieżącego wiersza.
                      Uwaga: Zmniejszenie numeru wiersza
                      nie zawsze zapobiega drukowaniu kursora.
         LD  HL,(E-LINE)     Pobierz adres początku wiersza w
         INC  HL         obszarze edycji i przeskocz ponad
         INC  HL         numerem wiersza i jego
         INC  HL         długością, aby znaleźć adres
         INC  HL         dla K-CUR.
         LD  (K-CUR),HL
         POP  HL         Odtwórz adres poprzedniego
         CALL 1615,CHAN-FLAG   kanału i ustaw odpowiednie
         RET            znaczniki przed powrotem do ED-LOOP.

PROCEDURA OBSŁUGI 'KURSORA W DÓŁ'

0FF3 ED-DOWN   BIT  5,(FLAGX)      Skocz naprzód, jeśli trybem jest
         JR  NZ,1001,ED-STOP   'tryb INPUT'.
         LD  HL,+5C49      To jest E-PPC.
         CALL 190F,LN-FETCH    Znajdowany jest numer następnego wiersza
         JR  106E,ED-LIST    i tworzony zostaje nowy automatyczny
                      listing.
1001 ED-STOP   LD  (ERR-NR),+10    raport 'STOP in INPUT'.
         JR  1024,ED-ENTER    Skocz naprzód.

PROCEDURA OBSŁUGI 'KURSORA W LEWO'

1007 ED-LEFT   CALL 1031,ED-EDGE    Kursor jest przesuwany.
         JR  1011,ED-CUR     Skocz naprzód.

PROCEDURA OBSŁUGI 'KURSORA W PRAWO'

100C ED-RIGHT   LD  A,(HL)       Sprawdzany jest bieżący znak
         CP  +0D         i jeśli jest nim 'CR',
         RET  Z          to powróć.
         INC  HL         Inaczej przesuń kursor za znak.
1011 ED-CUR    LD  (K-CUR),HL     Ustaw zmienną systemową K-CUR.
         RET

PROCEDURA OBSŁUGI 'USUWANIA'

1015 ED-DELETE  CALL 1031,ED-EDGE    Przesuń kursor w lewo.
         LD  BC,+0001      Usuń bieżący znak.
         JP  19E8,RECLAIM-2

PROCEDURA 'IGNOROWANIA'

101E ED-IGNORE  CALL 15D4,WAIT-KEY    Następne dwa kody z klawiatury
         CALL 15D4,WAIT-KEY    zostaną zignorowane.

PROCEDURA OBSŁUGI 'WEJŚCIA DO EDYCJI'

1024 ED-ENTER   POP  HL         Adresy pętli ED-LOOP oraz
         POP  HL         ED-ERROR zostają usunięte.
1026 ED-END    POP  HL         Odtwarzana jest stara wartość ERR-SP.
         LD  (ERR-SP),HL
         BIT  7,(ERR-NR)     Teraz powróć, jeśli nie było
         RET  NZ         błędów.
         LD  SP,HL        Inaczej wykonaj pośredni skok
         RET            do procedury obsługi błędów.

PROCEDURA 'ED-EDGE'

Adres kursora jest w parze rejestrów HL i zostanie zmniejszony, o ile kursor już nie znajduje się na początku wiersza. Procedura dba, aby nie umieścić kursora pomiędzy znakami sterującymi a ich parametrami.

1031 ED-EDGE   SCF            DE będzie zawierać albo E-LINE
         CALL 1195,SET-DE     (przy edycji), albo WORKSP (przy INPUT).
         SBC  HL,DE        Znacznik przeniesienia będzie ustawiony,
                      jeśli kursor już jest na początku wiersza.
         ADD  HL,DE
         INC  HL         Korekcja po odejmowaniu.
         POP  BC         Usuń adres powrotny.
         RET  C          Wróć poprzez ED-LOOP, jeśli jest
                      ustawiony znacznik przeniesienia.
         PUSH BC         Odtwórz adres powrotny.
         LD  B,H         Przenieś bieżący adres
         LD  C,L         kursora do BC.

Teraz wejdź do petli, aby sprawdzić, czy znaki sterujące nie zostały oddzielone od ich parametrów.

103E ED-EDGE-1  LD  H,D         HL będzie wskazywało
         LD  L,E         znak w wierszu za tym, który
         INC  HL         jest adresowany przez DE.
         LD  A,(DE)       Pobierz kod znaku.
         AND  +F0         Skocz naprzód, jeśli ten kod
         CP  +10         nie reprezentuje znaków
         JR  NZ,1051,ED-EDGE-2  od INK do TAB.
         INC  HL         Zezwól na jeden parametr.
         LD  A,(DE)       Pobierz kod od nowa.
         SUB  +17         Przeniesienie jest ustawione przy TAB.
         ADC  A,+00        Uwaga: To rozdziela AT i TAB, lecz
                      AT i TAB w tej postaci i tak
                      nie są zaimplementowane, więc
                      co za różnica.
         JR  NZ,1051,ED-EDGE-2  Skocz naprzód, o ile nie mamy do czynienia
         INC  HL         z AT i TAB, które mogą posiadać dwa
                      parametry, jeśli są użyte.
1051 ED-EDGE-2  AND  A          Przygotuj się na faktyczne odejmowanie.
         SBC  HL,BC        Znacznik przeniesienia będzie wyzerowany,
         ADD  HL,BC        gdy 'uaktualniony wskaźnik' osiągnie K-CUR.
         EX  DE,HL        Dla następnego obiegu wykorzystaj
         JR  C,103E,ED-EDGE-1  'uaktualniony wskaźnik', lecz przy wyjściu
         RET            użyj 'bieżącego wskaźnika' dla K-CUR.
                      Uwaga: Jest to znak sterujący, który
                      zostanie usunięty po naciśnięciu DELETE.

PROCEDURA OBSŁUGI 'KURSORA W GÓRĘ'

1059 ED-UP    BIT  5,(FLAGX)      Wróć, jeśli trybem jest 'INPUT'.
         RET  NZ
         LD  HL,(E-PPC)     Pobierz bieżący numer wiersza
         CALL 196E,LINE-ADDR   i jego adres startowy.
         EX  DE,HL        HL teraz wskazuje na poprzedni wiersz.
         CALL 1695,LINE-NO    Zostaje pobrany numer tego wiersza.
         LD  HL,+5C4A      To jest E-PPC-hi.
         CALL 1910,LN-STORE    Numer wiersza zostaje zachowany.
106E ED-LIST   CALL 1795,AUTO-LIST   Terza zostaje utworzony nowy
         LD  A,+00        automatyczny listing, a kanał 'K'
         JP  1601,CHAN-OPEN   jest ponownie otwierany przed powrotem do ED-LOOP.

PROCEDURA 'ED-SYMBOL'

Jeśli zostały użyte kody SYMBOL i GRAPHICS, to będą obsłużone następująco:

1076 ED-SYMBOL  BIT  7,(FLAGX)      Skocz wstecz o ile nie jest obsługiwane
         JR  Z,1024,ED-ENTER   INPUT LINE.
107C ED-GRAPH   JP  0F81,ADD-CHAR    Skocz wstecz.

PROCEDURA 'ED-ERROR'

Przyjdź tutaj, jesli wystąpił jakiś rodzaj błędu.

107F ED-ERROR   BIT  4,(FLAGS2)     Skocz wstecz, jeśli używany jest inny
         JR  Z,1026,ED-END    kanał od 'K'.
         LD  (ERR-NR),+FF    Usuń numer błędu i wydaj dźwięk ostrzegawczy,
         LD  D,+00        'zgrzyt', przed powrotem do edytora.
         LD  E,(RASP)
         LD  HL,+1A90
         CALL 0385,BEEPER
         JP  0F30,ED-AGAIN

PROCEDURA 'CLEAR-SP'

Obszar edycji lub przestrzeń robocza są czyszczone wg życzeń.

1097 CLEAR-SP   PUSH HL         Zachowaj wskaźnik do tego obszaru.
         CALL 1190,SET-HL     DE będzie wskazywać na pierwszy
                      znak, a HL na ostatni.
         DEC  HL         Teraz właściwa ilość jest zwracana.
         CALL 19E5,RECLAIM-1
         LD  (K-CUR),HL     Zmienne systemowe K-CUR
         LD  (MODE),+00     i MODE ('tryb K') są inicjowane
         POP  HL         przed pobraniem wskaźnika
         RET            i powrotem.

PROCEDURA 'ODCZYTU Z KLAWIATURY'

Ta ważna procedura zwraca kod ostatnio naciśniętego klawisza, lecz CAPS LOCK, zmiana trybu oraz parametry sterujące kolorem są również obsługiwane wewnątrz procedury.

10A8 KEY-INPUT  BIT  3,(TV-FLAG)     Skopiuj wiersz edycji lub wiersz INPUT
         CALL NZ,111D,ED-COPY   na ekran, jeśli zmienił się tryb.
         AND  A          Wróć z oboma znacznikami przeniesienia
         BIT  5,(FLAGS)      i zera wyzerowanymi, jeśli nie
         RET  Z          naciśnięto nowego klawisza.
         LD  A,(LAST-K)     Inaczej pobierz kod i
         RES  5,(FLAGS)      sygnalizuj, że został on pobrany.
         PUSH AF         Czasowo zachowaj ten kod.
         BIT  5,(TV-FLAG)     Jeśli trzeba, wyczyść dolną
         CALL NZ,0D6E,CLS-LOWER  część ekranu;
                      np. po napisie 'scroll?';
         POP  AF         Pobierz kod.
         CP  +20         Zaakceptuj wszystkie znaki i
         JR  NC,111B,KEY-DONE  kody symboli.
         CP  +10         Skocz naprzód przy większości
         JR  NC,10FA,KEY-CONTR  kodów znaków sterujących.
         CP  +06         Skocz naprzód przy kodach 'trybu'
         JR  NC,10DB,KEY=M&CL  i kodach CAPS LOCK.

Teraz zajmij się kodami FLASH, BRIGHT i INVERSE.

         LD  B,A         Zachowaj kod.
         AND  +01         Zatrzymaj tylko bit 0.
         LD  C,A         C zawiera +00 (= WYŁĄCZONE) lub
                      C zawiera +01 (= WŁĄCZONE).
         LD  A,B         Pobierz kod.
         RRA            Obróć go raz (tracąc bit 0).
         ADD  A,+12        Zwiększ go o +12, otrzymując dla
         JR  1105,KEY-DATA    FLASH - +12, BRIGHT - +13
                      i INVERSE - +14.

Kody CAPS LOCK i kody trybu są obsługiwane 'lokalnie'.

10DB KEY-M&CL   JR  NZ,10E6,KEY-MODE  Skocz naprzód przy kodach 'trybu'.
         LD  HL,+5C6A      To jest zmienna FLAGS2.
         LD  A,+08        Przełącz bit 3 zmiennej FLAGS2.
         XOR  (HL)        Znacznik CAPS LOCK.
         LD  (HL),A
         JR  10F4,KEY-FLAG    Skocz naprzód.
10E6 KEY-MODE   CP  +0E         Sprawdź dolną granicę.
         RET  C
         SUB  +0D         Zmniejsz zakres.
         LD  HL,+5C41      To jest zmienna MODE.
         CP  (HL)        Czy zmieniła się?
         LD  (HL),A       Wprowadź nowy kod 'trybu'.
         JR  NZ,10F4,KEY-FLAG  Skocz przy zmianie;
         LD  (HL),+00      inaczej ustaw 'tryb L'.
10F4 KEY-FLAG   SET  3,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'tryb mógł się zmienić'.
         CP  A          Wyzeruj znacznik przeniesienia
         RET            i powróć.

Tutaj obsługiwane są kody klawiszy sterujących (oprócz FLASH, BRIGHT i INVERSE).

10FA KEY-CONTR  LD  B,A         Zachowaj kod.
         AND  +07         Niech rejestr C przechowa parametr
         LD  C,A         (+00 do +07)
         LD  A,+10        A teraz zawiera kod INK.
         BIT  3,B         Lecz jeśli kod był bez klawisza
         JR  NZ,1105,KEY-DATA  SHIFT, to zmień zawartość A
         INC  A          na kod PAPER.

Parametr jest zapisywany w K-DATA, a adres kanału zostaje zmieniony z KEY-INPUT na KEY-NEXT.

1105 KEY-DATA   LD  (K-DATA),C     Zapisz parametr.
         LD  DE,+110D      To jest KEY-NEXT.
         JR  1113,KEY-CHAN    Skocz naprzód.

Uwaga: Przy wejściu w pierwszym obiegu do KEY-INPUT rejestr A zostaje zwrócony z zawartością kodu sterującego, a przy kolejnym obiegu wejście do  KEY-NEXT powoduje zwrot w A parametru.

110D KEY-NEXT   LD  A,(K-DATA)     Pobierz parametr.
         LD  DE,+10A8      To jest KEY-INPUT.

Teraz ustaw adres wejścia w obszarze pierwszego kanału.

1113 KEY-CHAN   LD  HL,(CHANS)     Pobierz adres kanału.
         INC  HL
         INC  HL
         LD  (HL),E       Teraz ustaw adres wejścia danych.
         INC  HL
         LD  (HL),D

Na koniec wróć z pożądanym kodem w rejestrze A.

111B KEY-DONE   SCF            Pokaż, że kod został znaleziony
         RET            w wróć.

PROCEDURA 'KOPIOWANIA SPODU EKRANU'

Ta procedura jest wywoływana każdorazowo, gdy wiersz w obszarze edycji lub w obszarze INPUT ma być wyświetlony w dolnej części ekranu.

111D ED-COPY   CALL 0D4D,TEMPS     Użyj stałych kolorów.
         RES  3,(TV-FLAG)     Sygnalizuj, że 'należy potraktować tryb
         RES  5,(TV-FLAG)     jako niezmieniony', a
                      'dolna część ekranu nie wymaga czyszczenia'.
         LD  HL,(S-POSNL)    Zapisz bieżącą wartość
         PUSH HL         S-POSNL.
         LD  HL,(ERR-SP)     Utrzymaj bieżącą wartość
         PUSH HL         ERR-SP.
         LD  HL,+1167      To jest ED-FULL.
         PUSH HL         Zapisz ten adres na
         LD  (ERR-SP),SP     stosie maszynowym, aby ED-FULL
                      stało się punktem wejścia przy
                      błędzie.
         LD  HL,(ECHO-E)     Zapisz na stosie wartość ECHO-E
         PUSH HL
         SCF            Ustaw w HL adres początku
         CALL 1195,SET-HL     obszaru a w DE końca.
         EX  DE,HL
         CALL 187D,OUT-LINE2   Teraz wyświetl wiersz.
         EX  DE,HL        Wymień ze sobą wskaźniki i
         CALL 18E1,OUT-CURS    wypisz kursor.
         LD  HL,(S-POSNL)    Następnie pobierz bieżącą wartość
         EX  (SP),HL       S-POSNL i wymień ją z ECHO-E.
         EX  DE,HL        Przenieś ECHO-E do DE.
         CALL 0D4D,TEMPS     Znów pobierz kolory stałe.

Reszta każdego rozpoczętego wiersza jest teraz wypełniana spacjami wypisywanymi w 'stałym' kolorze PAPER.

1150 ED-BLANK   LD  A,(S-POSNL-hi)   Pobierz numer bieżącego wiersza
         SUB  D          i odejmij numer starego wiersza.
         JR  C,117C,ED-C-DONE  Skocz naprzód, jeśli nie są
                      potrzebne puste wiersze wymazujące.
         JR  NZ,115E,ED-SPACES  Jeśli nie w tym samym wierszu, skocz naprzód.
         LD  A,E         Pobierz numer starej kolumny
         SUB  (S-POSNL-lo)    i odejmij numer nowej kolumny.
         JR  NC,117C,ED-C-DONE  Skocz, jeśli nie są potrzebne spacje.
115E ED-SPACES  LD  A,+20        'spacja'.
         PUSH DE         Zapisz stare wartości,
         CALL 09F4,PRINT-OUT   Wypisz ją.
         POP  DE         Pobierz stare wartości.
         JR  1150,ED-BLANK    Jeszcze raz wstecz.

Teraz obsłuż błędy.

1167 ED-FULL   LD  D,+00        Wydaj 'zgrzyt'.
         LD  E,(RASP)
         LD  HL,+1A90
         CALL 03B5,BEEPER
         LD  (ERR-NR),+FF    Usuń numer błędu.
         LD  DE,(S-POSNL)    Pobierz bieżącą wartość
         JR  117E,ED-C-END    S-POSNL i skocz naprzód.

Normalne wyjście po skończeniu kopiowania wiersza edytora lub wiersza INPUT.

117C ED-C-DONE  POP  DE         Wartość nowej pozycji.
         POP  HL         'Adres błędu'.

Lecz skocz tutaj po błędzie.

117E ED-C-END   POP  HL         Stara wartość ERR-SP zostaje
         LD  (ERR-SP),HL     przywrócona.
         POP  BC         Pobierz starą wartość S-POSNL.
         PUSH DE         Zapisz wartości nowej pozycji.
         CALL 0DD9,CL-SET     Ustaw zmienne systemowe.
         POP  HL         Stara wartość S-POSNL
         LD  (ECHO-E),HL     idzie do ECHO-E.
         LD  (X-PTR-hi),+00   X-PTR jest czyszczone w odpowiedni
         RET            sposób i następuje powrót.

PROCEDURY 'SET-HL' I 'SET-DE'

Te procedury wracają z HL ustawionym na adres pierwszej komórki a DE na adres ostatniej komórki w obszarze albo edycyjnym, albo roboczym.

1190 SET-HL    LD  HL,(WORKSP)     Wskaż ostatnią komórkę
         DEC  HL         obszaru edycji.
         AND  A          Zeruj znacznik przeniesienia.
1195 SET-DE    LD  DE,(E-LINE)     Wskaż początek 
         BIT  5,(FLAGX)      obszaru edycji i wróć, jeśli
         RET  Z          jest 'tryb edycji'.
         LD  DE,(WORKSP)     Inaczej zmień DE.
         RET  C          Wróć, jeśli tak miało być.
         LD  HL,(STKBOT)     Pobierz STKBOT i dopiero teraz
         RET            wróć.

PROCEDURA 'REMOVE-FP'

Ta procedura usuwa ukrytą liczbę zmiennoprzecinkową z wiersza BASIC.

11A7 REMOVE-FP  LD  A,(HL)       Sprawdzane są wszystkie znaki po kolei.
         CP  +0E         Czy jest to znacznik liczby?
         LD  BC,+0006      Będzie zajmowała sześć komórek.
         CALL Z,19E8,RECLAIM-2  Odzyskaj pamięć zajętą przez tę liczbę.
         LD  A,(HL)       Pobierz kod jeszcze raz.
         INC  HL         Uaktualnij wskaźnik.
         CP  +0D         'Koniec wiersza'?
         JR  NZ,11A7,REMOVE-FP  Wstecz, jeśli nie.
         RET            A jeśli tak, to wróć.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.