Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Obliczanie wyrażeń

PROCEDURA 'SKANOWANIA'

Procedura ta jest używana do obliczania wartości 'następnego wyrażenia'.

Wynik jest zwracany jako 'ostatnia wartość' na stosie kalkulatora.  Dla wyniku liczbowego będzie to liczba zmiennoprzecinkowa. Jednakże przy wyniku łańcuchowym ostatnia wartość będzie złożona z zestawu parametrów. Pierwszy z pięciu bajtów jest nieokreślony, drugi i trzeci zawierają adres początku tego łańcucha, a czwarty i piąty jego długość.

Bit 6 zmiennej systemowej FLAGS jest ustawiony na 1 przy wyniku liczbowym, a wyzerowany przy wyniku łańcuchowym.

Gdy następne wyrażenie składa się tylko z pojedynczego argumentu, np. ... A ..., ... RND ..., ... A$ (4, 3 TO 7) ... , to ostatnią wartością jest po prostu wartość otrzymana z obliczenia tego argumentu.

Jednakże, gdy następne wyrażenie zawiera funkcję i jej argument, np. ...  CHR$ A..., ... NOT A ... , SIN 1 ..., to kod operacyjny tej funkcji jest przechowywany na stosie maszynowym aż do obliczenia ostatniej wartości argumentu. Wtedy ta ostatnia wartość jest wykorzystywana do wykonania odpowiedniej operacji, aby otrzymać nową ostatnią wartość.

W przypadku wykonywania operacji arytmetycznej lub logicznej, np. ...  A+B ... , A*B ..., ... A=B ... , zarówno ostatnia wartość pierwszego argumentu jak i kod operacji są pamiętane aż do momentu, gdy zostanie obliczony drugi argument. W rzeczywistości wyliczanie ostatniej wartości drugiego argumentu może również wymagać zapamiętania ostatnich wartości oraz kodów operacji na czas rachunków.

Można w ten sposób pokazać, że w trakcie wyliczania złożonego wyrażenia, np. ... CHR$ (T+A - 26*INT ((T+A)/26)+65)..., budowana jest hierarchia operacji, które należy jeszcze wykonać aż do momentu, gdy hierarchia ta zostanie rozłożona w celu otrzymania ostatecznej ostatniej wartości.

Każdy kod operacji posiada powiązany z sobą odpowiedni priorytet i operacje o wyższym priorytecie są zawsze wykonywane przed tymi, których priorytet jest niższy.

Procedura rozpoczyna się od pobrania do rejestru A pierwszego znaku wyrażenia i od umieszczenia na stosie maszynowym znacznika początkowego priorytetu – zero.

24FB SCANNING   RST  0018,GET-CHAR    Pierwszy znak zostaje pobrany.
         LD  B,+00        Znacznik początkowego priorytetu.
         PUSH BC         jest umieszczany na stosie.
24FF S-LOOP-1   LD  C,A         Główny punkt ponownego wejścia.
         LD  HL,+2596      Indeks do tablicy funkcji skanowania
         CALL 16DC,INDEXER    z kodem w C.
         LD  A,C         Odtwórz kod w A.
         JP  NC,2684,S-ALPHNUM  Skocz, jeśli kodu nie ma w tablicy.
         LD  B,+00        Użyj pozycji znalezionej w tablicy
         LD  C,(HL)       do utworzenia wymaganego adresu
         ADD  HL,BC        w parze rejestrów HL.
         JP  (HL)        i skocz pod ten adres

Następnie pojawiają się cztery procedury; są one wywoływane przez procedury umieszczone w tablicy skanowania funkcji. Pierwsza z nich, 'procedura skanowania cudzysłowów', jest wykorzystywana przez S-QUOTE do sprawdzenia, czy każdy cudzysłów łańcucha posiada swój odpowiednik.

250F S-QUOTE-S  CALL 0074,CH-ADD+1    Wskaż na następny znak.
         INC  BC         Zwiększ licznik długości o jeden.
         CP  +0D         Czy to powrót karetki?
         JP  Z,1C8A,REPORT-C   Jeśli tak, zgłoś błąd.
         CP  +22         Czy to kolejny '"'?
         JR  NZ,250F,S-QUOTE-S  Jeśli nie, wróć na początek pętli.
         CALL 0074,CH-ADD+1    Wskaż następny znak; ustaw
         CP  +22         znacznik zera, jeśli jest to kolejny '"'.
         RET            Skończone.

Następna procedura, 'przeglądanie dwóch współrzędnych', wywoływana jest przez S-SCREEN$, S-ATTR i S-POINT w celu upewnienia się, że wymagane dwie współrzędne są podane we właściwej postaci.

2522 S-2-COORD  RST  0020, NEXT-CHAR   Pobierz następny znak..
         CP  +28         Czy jest to '('?
         JR  NZ,252D,S-RPORT-C  Jeśli nie, zgłoś błąd.
         CALL 1C79,NEXT-2NUM   Współrzędne na stos kalkulatora.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
252D S-RPORT-C  JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Jeśli nie, zgłoś błąd.

PROCEDURA 'SYNTAX-Z'

Procedura ta jest wywoływana 32 razy, dając oszczędność 1 bajtu na każde z wywołań. Wykonywany jest prosty test bitu 7 zmiennej FLAGS, który zeruje znacznik zera w trakcie wykonywania programu, a ustawia go w czasie sprawdzania składni.

2530 SYNTAX-Z   BIT  7,(FLAGS)      Test bitu 7 zmiennej FLAGS.
         RET            Skończone.

Następna procedura rozpoznaje znaki na ekranie i jest używany przez S-SCREENS$ do identyfikacji znaku, który pojawia się w wierszu x i kolumnie y ekranu. Przeszukiwany jest tylko zestaw znaków 'wskazywanych przez' zmienną CHARS.

Uwaga: Są to normalnie znaki od +20 (spacja) do +7F (©), chociaż użytkownik może zmienić zawartość CHARS, aby przeszukiwać również inne zestawy znaków, łącznie z grafiką definiowaną przez użytkownika.

2535 S-SCRN$-S  CALL 2307,STK-TO-BC   x do C, y do B; 0<=x<=23 dziesiętnie;
         LD  HL,(CHARS)     O<=y<=31 dziesiętnie.
         LD  DE,+0100      CHARS plus 256 dziesiętnie daje
         ADD  HL,DE        HL wskazujące na zestaw znaków.
         LD  A,C         x jest zapisywane w A.
         RRCA           Liczba 32 (dziesietnie) * (x mod 8) + y
         RRCA           jest tworzona w A i zapisywana w E.
         RRCA           Jest to młodszy bajt pożądanego
         AND  +E0         adresu na ekranie.
         XOR  B
         LD  E,A
         LD  A,C         x jest ponownie zapisywane w A.
         AND  +18         Teraz liczba 64 (dziesiętnie) + 8*INT (x/8)
         XOR  +40         jest wstawiana do D.
         LD  D,A         DE teraz zawiera adres ekranu.
         LD  B,+60        B zlicza 96 znaków.
254F S-SCRN-LP  PUSH BC         Zapamiętaj licznik.
         PUSH DE         Oraz wskaźnik ekranu.
         PUSH HL         I wskaźnik zestawu znaków.
         LD  A,(DE)       Pobierz pierwszy wiersz znaku ekranowego.
         XOR  (HL)        Porównaj go z wierszem z zestawu znaków.
         JR  Z,255A,S-SC-MTCH  Skocz, jeśli znaleziono bezpośrednią zgodność.
         INC  A          Teraz testuj zgodność z negatywem znaku
                      (ustaw +00 w A z +FF).
         JR  NZ,2573,S-SCR-NXT  Skocz, jeśli nie było żadnej z tych dwóch zgodności.
         DEC  A          Przywróć +FF w A.
255A S-SC-MTCH  LD  C,A         Stan negatywowy (+00 lub +FF) do C.
         LD  B,+07        B zlicza przez kolejne 7 wierszy.
255D S-SC-ROWS  INC  D          Przesuń DE na następny wiersz (dodaj 256 dziesiętnie).
         INC  HL         Przesuń HL na następny wiersz (tj. na następny bajt).
         LD  A,(DE)       Pobierz wiersz ekranowy.
         XOR  (HL)        Porównaj go z wierszem z ROM.
         XOR  C          Uwzględniaj stan negatywowy.
         JR  NZ,2573,S-SCR-NXT  Skocz, jeśli nie ma zgodności.
         DJNZ 255D,S-SC-ROWS   Skocz wstecz, aż wszystkie wiersze będą porównane.
         POP  BC         Usuń ze stosu wskaźnik zestawu znaków.
         POP  BC         Oraz wskaźnik ekranu.
         POP  BC         Na koniec licznik do BC.
         LD  A,+80        Kod ostatniego znaku w zestawie plus jeden.
         SUB  B          A zawiera teraz pożądany kod.
         LD  BC,+0001      Jedno miejsce jest teraz potrzebne w obszarze roboczym.
         RST  0030,BC-SPACES   Zrób to miejsce.
         LD  (DE),A       Wstaw w nie ten znak.
         JR  257D,S-SCR-STO   Skocz, aby umieścić znak na stosie.
2573 S-SCR-NXT  POP  HL         Odtwórz wskaźnik zestawu znaków.
         LD  DE,+0008      Przesuń go o 8 bajtów na następny znak w zestawie.
         ADD  HL,DE
         POP  DE         Odtwórz wskaźnik ekranu.
         POP  BC         Oraz licznik.
         DJNZ 254F,S-SCRN-LP   Skocz na początek pętli dla 96 znaków.
         LD  C,B         Umieść na stosie pusty łańcuch (długość zero).
257D S-SCR-STO  JP 2AB2,STK-STO-$     Skocz, aby umieścić na stosie znaleziony znak
                      lub pusty łańcuch, jeśli znak nie został rozpoznany.

Uwaga: To wyjście poprzez STK-STO-$ jest pomyłką, ponieważ prowadzi ono do podwojonego zapisywania wyniku łańcuchowego (zobacz na S-STRING, 25DB). Powinien tutaj znaleźć się rozkaz RET.

Ostatnim z tych czterech procedur jest skanowanie atrybutów. Zostaje ono wywoływane przez S-ATTR, aby zwrócić wartość ATTR (x,y), co koduje atrybuty wiersza x i kolumny y na ekranie telewizyjnym.

2580 S-ATTR-S   CALL 2307,STK-TO-BC   x do C, y do B. znów, 0<=x<=23 dziesiętnie;
         LD  A,C         0<=y<=31 dziesiętnie.
         RRCA           x jest zapisywane do A, a liczba
         RRCA           32 (dziesiętnie)*x (mod 8)+y jest
         RRCA           tworzona w A i zapisywana do L.
         LD  C,A         32*x(mod 8)+INT (x/8) zostaje również
         AND  +E0         zapisane do C.
         XOR  B
         LD  L,A         L zawiera młodszy bajt adresu atrybutu.
         LD  A,C         32*x(mod 8)+INT (x/8) jest zapisywane w A.
         AND  +03         88 (dziesiętnie)+INT (x/8) jest
         XOR  +58         tworzone w A i zapisywane do H.
         LD  H,A         H zawiera starszy bajt adresu atrybutu.
         LD  A,(HL)       Bajt atrybutu zostaje pobrany do A.
         JP  2D28,STACK-A    Wyjście z umieszczeniem wyniku na stosie.

TABLICA FUNKCJI SKANOWANIA

Tablica ta zawiera 8 funkcji i 4 operatory. Wprowadza ona zatem 5 nowych funkcji Spectrum i udostępnia zgrabną metodę dostępu do niektórych funkcji i operatorów, które już istniały na komputerze ZX81.

położenie kod odstęp nazwa         adres procedury obsługującej
2596   22 1C   S-QUOTE        25B3
2598   28 4F   S-BRACKET       25E8
259A   2E F2   S-DECIMAL       268D
259C   2B 12   S-U-PLUS        25AF
259E   A8 56   S-FN          25F5
25A0   A5 57   S-AND         25F8
25A2   A7 84   S-PI          2627
25A4   A6 8F   S-INKEY$        2634
25A6   C4 E6   S-BIN (EQU. S-DECIMAL) 268D
25A8   AA BF   S-SCREEN$       2668
25AA   AB C7   S-ATTR         2672
25AC   A9 CE   S-POINT        267B
25AE   00 znacznik końca

PROCEDURY FUNKCJI SKANOWANIA

25AF S-U-PLUS   RST  0020,NEXTCHAR    Przy plusie po prostu przejdź
         JP  24FF,S-LOOP-1    do następnego znaku i skocz wstecz
                      do głównego wejścia do SCANNING.

Procedura 'szukania CUDZYSŁOWU' zajmuje się cudzysłowami łańcuchów tekstowych, czy to prostymi w stylu "nazwa", czy bardziej złożonymi jak "taki ""zielony"" domek", czy też na pozur nadmiarowymi VAL$ """a""".

25B3 S-QUOTE   RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         INC  HL         Wskaż na początek łańcucha.
         PUSH HL         Zapamiętaj adres początku.
         LD  BC,+0000      Ustaw długość na zero.
         CALL 250F,S-QUOTE-S   Wywołaj procedurę "porównania".
         JR  NZ,25D9,S-Q-PRMS  Skocz przy skasowanym znaczniku zera - brak dalszych cudzysłowów.
25BE S-Q-AGAIN  CALL 250F,S-QUOTE-S   Wywołaj go ponownie dla trzeciego cudzysłowu.
         JR  Z,25BE,S-Q-AGAIN  I ponownie dla piątego, siódmego, itd.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Przy sprawdzaniu składni skocz, aby wyzerować
         JR  Z,25D9,S-Q-PRMS   bit 6 zmiennej FLAGS i aby kontynuować skanowanie.
         RST  0030,BC-SPACES   Zrób miejsce w obszarze roboczym
                      na łańcuch oraz zamykający cudzysłów.
         POP  HL         Pobierz wskaźnik początku.
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźnik pierwszego miejsca.
25CB S-Q-COPY   LD  A,(HL)       Pobierz znak z łańcucha.
         INC  HL         Wskaż na następny.
         LD  (DE),A       Skopiuj ostatni do obszaru roboczego.
         INC  DE         Wskaż na następne miejsce.
         CP  +22         Czy ostatnim znakiem jest '"'?
         JR  NZ,25CB,S-Q-COPY  Jeśli nie, skocz, aby skopiować następny.
         LD  A,(HL)       Lecz jeśli tak, nie kopiuj następnego;
         INC  HL         jeśli następnym jest '"', skocz,
         CP  +22         aby skopiować znak umieszczony za nim;
         JR  Z,25CB,S-Q-COPY   inaczej zakończ kopiowanie.
25D9 S-Q-PRMS   DEC  BC         Wstaw prawdziwą długość do BC.

Zwróć uwagę, że pierwszy cudzysłów nie został wliczony w długość; ostatni został i jest teraz pomijany. Wewnątrz łańcucha pierwszy, trzeci, piaty, itd. cudzysłów został wliczony, lecz drugi, czwarty, itd. nie został.

         POP  DE         Odtwórz początek kopiowanego łańcucha.
25DB S-STRING   LD  HL,+5C3B      To jest FLAGS; ten punkt wejścia
         RES  6,(HL)       jest używany, gdy ma zostać skasowany bit 6
         BIT  7,(HL)       a łańcuch zapisany w pamięci, jeśli
         CALL NZ,2AB2,STK-STO-S  przetwarza się wiersz. Teraz jest to wykonywane.
         JP  2712,S-CONT-2    Skocz, aby kontynuować skanowanie wiersza.

Zwróć uwagę, że przy kopiowaniu łańcucha do obszaru roboczego każde dwa cudzysłowy wewnątrz tego łańcucha ("") zostały zredukowane do jednego cudzysłowu (").

25E8 S-BRACKET  RST 0020,NEXT-CHAR    Procedura 'szukania NAWIASU'
         CALL 24FB,SCANNING    po prostu pobiera znak
         CP  +29         i wywołuje rekurencyjnie SCANNING.
         JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Zgłoś błąd, jeśli nie ma pasującego nawiasu;
         RST  0020,NEXT-CHAR   Kontynuuj skanowanie.
         JP  2712,S-CONT-2
Ta procedura dla funkcji zdefiniowanych przez użytkownika po prostu skacze do 'procedury skanowania FN'.
25F5 S-FN     JP  27BD,S-FN-SBRN   'Procedura skanowania FN'.
25F8 S-RND    CALL 2530,SYNTAX-Z    Jeśli nie sprawdzana jest składnia,
         JR  Z,2626,S-RND-END  skocz, aby obliczyć liczbę pseudolosową.
         LD  BC,(SEED)      Pobierz bieżącą wartość zmiennej SEED.
         CALL 2D2B,STACK-BC    Umieść ją na stosie kalkulatora.
         RST  0028,FP-CALC    Teraz użyj kalkulatora.
         DEFB +A1,stk-one     Ostatnią wartością jest teraz
         DEFB +0F,addition    SEED+1.
         DEFB +34,stk-data    Umieść na stosie liczbę dziesiętną 75.
         DEFB +37,exponent+87
         DEFB +16,(+00,+00,+00)
         DEFB +04,multiply    (SEED+1)*75.
         DEFB +34,stk-data    Zobacz na UMIESZCZANIE LITERAŁÓW, aby zobaczyć,
         DEFB +80,(four bytes)  jak bajty są rozwijane w celu umieszczenia
         DEFB +41,exponent +91  liczby dziesiętnej 65537
         DEFB +00,+00,+80,(+00)  na stosie kalkulatora.
         DEFB +32,n-mod-m     Podziel (SEED+1)*75 przez 65537,
                      aby dostać 'resztę' i 'odpowiedź'.
         DEFB +02,delete     Usuń 'odpowiedź'.
         DEFB +A1,stk-one     Teraz ostatnią wartością jest
         DEFB +03,subtract    'reszta' - 1.
         DEFB +31,duplicate    Zrób kopię z 'ostatniej wartości'.
         DEFB +38,end-calc    Rachunki zakończone.
         CALL 2DA2,FP-TO-BC    Użyj 'ostatniej wartości', aby nadać
         LD  (SEED),BC      nową wartość zmiennej SEED.
         LD  A,(HL)       Pobierz wykładnik 'ostatniej wartości'.
         AND  A          Skocz naprzód, jeśli wykładnik jest
         JR  Z,2625,S-RND-END  równy zero.
         SUB  +10         Zmniejsz wykładni, tj. podziel
         LD  (HL),A       'ostatnią wartość' przez 65536, aby dostać
                      wymaganą 'ostatnią wartość'.
2625 S-RND-END  JR  2630,S-PI-END    Przeskocz przez procedurę 'PI'.

'Procedura skanowania-PI': jeśli nie jest sprawdzana składnia, to wartość 'PI' zostaje obliczona i tworzy 'ostatnią wartość' na stosie kalkulatora.

2627 S-PI     CALL 2530,SYNTAX-Z    Testuj sprawdzanie składni.
         JR  Z,2630,S-PI-END   Skocz, jeśli trzeba.
         RST  0028,FP-CALC    Teraz użyj kalkulatora.
         DEFB +A3,stk-pi/2    Na stos kalkulatora trafia PI/2 jako
         DEFB +3B,end-calc    'ostatnia wartość'.
         INC  (HL)        Wykładnik jest zwiększany, co odpowiada
                      podwojeniu 'ostatniej wartości', dając PI.
2630 S-PI-END   RST  0020,NEXT-CHAR   Przesuń się na następny znak.
         JP  26C3,S-NUMERIC   Skocz naprzód.
2634 S-INKEY$   LD  BC,+105A      Priorytet +10 szesnastkowo, kod operacji
         RST  0020,NEXT-CHAR   +5A dla procedury 'wczytania'.
         CP  +23         Jeśli następnym znakiem jest '#', skocz.
         JP  Z,270D,S-PUSH-PO  Będzie argument liczbowy.
         LD  HL,+5C3B      To jest zmienna FLAGS.
         RES  6,(HL)       Resetuj bit 6 dla wyniku łańcuchowego.
         BIT  7,(HL)       Testuj sprawdzanie składni.
         JR  Z,2665,S-INK$-EN  Skocz, jeśli trzeba.
         CALL 028E,KEY-SCAN    Pobierz wartość klawisza do DE.
         LD  C,+00        Przygotuj pusty łańcuch; umieść go na stosie,
         JR  NZ,2660,S-IK$-STK  jeśli naciśnięto zbyt wiele klawiszy.
         CALL 031E,K-TEST     Testuj wartość klawisza; jeśli jest zła,
         JR  NC,2660,S-IK$-STK  umieść na stosie pusty łańcuch.
         DEC  D          +FF do D dla przygotowanego L (bit 3 ustawiony).
         LD  E,A         Wartość klawisza do E w celu dekodowania.
         CALL 0333,K-DECODE    Dekoduj wartość klawisza.
         PUSH AF         Zachowaj krótko wartość ASCII.
         LD  BC,+0001      W obszarze roboczym potrzeba jednego miejsca.
         RST  0030,BC-SPACES   Zrób je teraz.
         POP  AF         Odtwórz wartość ASCII.
         LD  (DE),A       Przygotuj się do zapisania go na stosie jako łańcucha.
         LD  C,+01        Jego długość wynosi jeden.
2660 S-IK$-STK  LD  B,+00        Skompletuj parametr długości.
         CALL 2AB2,STK-STO-$   Umieść na stosie pożądany łańcuch.
2665 S-INK$-EN  JP  2712,S-CONT-2    Skocz naprzód.
2668 S-SCREEN$  CALL 2522,S-2-COORD   Sprawdź, czy są podane dwie współrzędne.
         CALL NZ,2535,S-SCRN$-S  Wywołaj tą procedurę, o ile nie jest
         RST  0020,NEXT-CHAR   sprawdzana składnia; następnie pobierz
         JP  25DB,S-STRING    kolejny znak i skocz wstecz.
2672 S-ATTR    CALL 2522,5-2-COORD   Sprawdź, czy są podane dwie współrzędne.
         CALL NZ,2580,S-ATTR-S  Wywołaj tą procedurę, o ile nie jest
         RST  0020,NEXT-CHAR   sprawdzana składnia; następnie pobierz
         JR  26C3,S-NUMERIC   kolejny znak i skocz naprzód.
267B S-POINT   CALL 2522,S-2-COORD   Sprawdź, czy są podane dwie współrzędne.
         CALL NZ,22CB,POINT-SUB  Wywołaj tą procedurę, o ile nie jest
         RST  0020,NEXT-CHAR   sprawdzana składnia; następnie pobierz
         JR  26C3,S-NUMERIC   kolejny znak i skocz naprzód.
2684 S-ALPHNUM  CALL 2C88,ALPHANUM    Czy znak jest alfanumeryczny?
         JR  NC,26DF,S-NEGATE  Skocz, jeśli nie jest to litera lub cyfra.
         CP  +41         Teraz skocz, jeśli jest to litera;
         JR  NC,26C9,S-LETTER  inaczej kontynuuj w S-DECIMAL.

Procedura 'skanowania liczby dziesiętnej', która znajduje się tutaj, zajmuje się kropką dziesiętną lub liczbą rozpoczynającą się od cyfry. Troszczy się ona również o wyrażenie 'BIN', które jest obsługiwane w procedurze zamiany 'liczby dziesiętnej na zmiennoprzecinkową'.

268D S-DECIMAL  CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód, jeśli wiersz
   (EQU. S-BIN) JR  NZ,2685,S-STK-DEC  jest wykonywany.

Podejmowane działanie różni się teraz istotnie przy sprawdzaniu składni i przy wykonywaniu wiersza. Jeśli jest sprawdzana składnia, to postać zmiennoprzecinkowa musi być obliczona i wstawiona do bieżącego wiersza języka BASIC. Jednakże przy wykonywaniu wiersza postać zmiennoprzecinkowa zawsze będzie dostępna, zatem jest kopiowana na stos kalkulatora, aby utworzyć 'ostatnią wartość'.

Podczas sprawdzania składni:

         CALL 2C9B,DEC-TO-FP   Zostaje znaleziona postać zmiennoprzecinkowa.
         RST  0018,GET-CHAR    Ustaw HL na adres o jeden większy od adresu ostatniej cyfry.
         LD  BC,+0006      Potrzebne jest sześć miejsc.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Zrób miejsce w wierszu języka BASIC.
         INC  HL         Wskaż pierwsze wolne miejsce.
         LD  (HL),+0E      Wprowadź kod znacznika liczby.
         INC  HL         Wskaż na drugie miejsce.
         EX  DE,HL        Ten wskaźnik jest potrzebny w DE.
         LD  HL,(STKEND)     Pobierz 'stare' STKEND.
         LD  C,+05        Pięć bajtów do przesłania.
         AND  A          Wyczyść znacznik przeniesienia.
         SBC  HL,BC        'nowe' STKEND='stare' STKEND-5.
         LD  (STKEND),HL     Przenieś liczbę zmiennoprzecinkową
         LDIR           ze stosu kalkulatora do wiersza.
         EX  DE,HL        Wstaw wskaźnik wiersza do HL.
         DEC  HL         Wskaż ostatni dodany bajt.
         CALL 0077,TEMP-PTR1   To ustawia CH-ADD.
         JR  26C3,S-NUMERIC   Skocz naprzód.

Podczas wykonania:

26B5 S-STK-DEC  RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
26B6 S-SD-SKIP  INC  HL         Teraz przesuwaj się po znakach, aż
         LD  A,(HL)       do znalezienia kodu znacznika liczby.
         CP  +0E
         JR  NZ,26B6,S-SD-SKIP
         INC  HL         Wskaż pierwszy bajt tej liczby.
         CALL 33B4,STACK-NUM   Przenieś liczbę zmiennoprzecinkową.
         LD  (CH-ADD),HL     Ustaw CH-ADD.

Wynik liczbowy został właśnie zidentyfikowany, pochodzący z RND, PI, ATTR, POINT lub z liczby dziesiętnej, dlatego należy ustawić bit 6 zmiennej FLAGS.

26C3 S-NUMERIC  SET  6,(FLAGS)      Ustaw znacznik wyniku liczbowego.
         JR  26DD,S-CONT-1    Skocz naprzód.

PROCEDURA SKANOWANIA ZMIENNEJ

Gdy zostaje rozpoznana nazwa zmiennej jest wykonywane wywołanie procedury LOOK-VARS, która przeszukuje zmienne już istniejące w obszarze zmiennych (lub w obszarze programu przy poleceniach DEF FN dla funkcji FN definiowanej przez użytkownika). Jeśli zostanie znaleziona odpowiednia wartość liczbowa, to jest ona umieszczana na stosie kalkulatora za pomocą STACK-NUM. Jednakże łańcuch lub tablica łańcuchów wymaga przekazania odpowiednich parametrów na stos kalkulatora przez procedurę STK-VAR (lub w przypadku funkcji definiowanej przez użytkownika przez procedurę STK-F-ARG wywoływaną z LOOK-VARS).

26C9 S-LETTER   CALL 28B2,LOOK-VARS   Szukaj wśród istniejących zmiennych
                      pasującego elementu.
         JP  C,1C2E,REPORT-2   Zgłaszany jest błąd, jeśli taki
                      element nie istnieje.
         CALL Z,2996,STK-VARS   Umieść na stosie parametry
                      łańcucha/zwróć adres bazowy elementu
                      liczbowego.
         LD  A,(FLAGS)      Pobierz FLAGS.
         CP  +C0         Testuj razem bity 6 i 7.
         JR  C,26DD,S-CONT-1   jeden lub oba bity są zerowe.
         INC  HL         Należy pobrać wartość liczbową.
         CALL 33B4,STACK-NUM   Przenieś tę liczbę.
26DD S-CONT-1   JR  2712,S-CONT-2    Skocz naprzód.

Znak sprawdza się z '-', aby w ten sposób zidentyfikować operację 'pojedynczego minusa'.

Przed wykonaniem testu rejestr B jest ustawiany na priorytet +09 a rejestr C na kod operacji +D8, co jest wymagane przez procedurę.

26DF S-NEGATE   LD  BC,+09DB      Priorytet +09, kod operacji +D8.
         CP  +2D         Czy jest to '-'?
         JR  Z,270D,S-PUSH-PO  Skocz naprzód przy 'pojedynczym minusie'.

Następnie znak sprawdza się na zgodność z kodem 'VAL$', z priorytetem 16 i kodem operacji 18 szesnastkowo.

         LD  BC,+1018      Priorytet 16 dziesiętnie, kod operacji +18 szesnastkowo.
         CP  +AE         Czy to jest 'VAL$'?
         JR  Z,270D,S-PUSH-PO  Skocz naprzód, jeśli to 'VAL$'.

Bieżący znak musi teraz reprezentować jedną z funkcji od CODE do NOT o kodach od +AF do +C3.

         SUB  +AF         Zakres funkcji jest zmieniany
                      z +AF do +C3 na zakres od +00 do +14 szesnastkowo.
         JP  C,1C8A,REPORT-C   Zgłoś błąd, jeśli poza zakresem.

Funkcja 'NOT' jest identyfikowana i obsługiwana osobno od pozostałych.

         LD  BC,+04F0      Priorytet +04, kod operacji +F0.
         CP  +14         Czy to funkcja 'NOT'?
         JR  Z,270D,S-PUSH-PO  Skocz, jeśli tak.
         JP  NC,1C8A,REPORT-C  Sprawdź ponownie zakres.

Pozostałe funkcje posiadają priorytet 16 dziesiętnie. teraz zostają obliczone kody operacyjne dla tych funkcji. Funkcje operujące na łańcuchach muszą w swoim kodzie operacyjnym posiadać ustawiony na zero bit 6, funkcje dające wynik w postaci łańcucha muszą w kodzie operacyjnym posiadać bit 7 ustawiony na 0.

         LD  B,+10        Priorytet 16 dziesiętnie.
         ADD  A,+DC        teraz zakres funkcji wynosi od +DC do +EF.
         LD  C,A         Przenieś kod operacyjny.
         CP  +DF         Oddziel CODE, VAL i LEN, które
         JR  NC,2707,S-NO-TO-$  operują na łańcuchach i dają
         RES  6,C         wyniki liczbowe.
2707 S-NO-TO-$  CP  +EE         Oddziel STR$ i CHR$,
         JR  C,2700,S-PUSH-PO  które operują na liczbach
                      i dają wyniki łańcuchowe.
         RES  7,C         Zaznacz kody operacyjne.
                      Pozostałe kody operacyjne
                      mają oba bity 6 i 7 ustawione na 1.

Kody priorytetu i operacyjny dla przetwarzanej funkcji są teraz umieszczane na stosie maszynowym. W ten sposób jest budowana hierarchia operacji.

270D S-PUSH-PO  PUSH BC         Umieść na stosie kody priorytetu oraz
         RST  0020,NEXT-CHAR   operacyjny przed przejściem do przetwarzania
         JP  24FF,S-LOOP-1    następnej części wyrażenia.

Kontynuowane jest przeglądanie wiersza. Za obecnym argumentem mogą wystąpić '(', operator podwójny lub po osiągnięciu końca wyrażenia znak powrotu karetki, przecinek, separator lub 'THEN'.

2712 S-CONT-2   RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
2713 S-CONT-3   CP  +28         Skocz naprzód, jeśli nie jest to '(',
         JR  NZ,2723,S-OPERTR  co oznacza wyrażenie w nawiasach.

Jeśli 'ostatnia wartość' jest liczbą, to wyrażenie w nawiasach jest prawdziwym podwyrażeniem i samo musi zostać obliczone. Jednakże, jeśli 'ostatnia wartość' jest łańcuchem, to wyrażenie w nawiasach oznacza element tablicy lub podłańcuch. Wymagane jest wywołanie procedury SLICING modyfikującej wg potrzeb parametry łańcucha.

         BIT  6,(FLAGS)      Skocz naprzód, jeśli mamy do czynienia
         JR  NZ,2734,S-LOOP   wyrażeniem liczbowym w nawiasach.
         CALL 2A52,SLICING    Zmodyfikuj parametry 'ostatniej wartości'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Idź dalej, aby przetworzyć kolejny
         JR  2713,S-CONT-3    znak.

Jeśli bieżący znak jest faktycznie operatorem podwójnym, to zostanie mu nadany kod w zakresie od +C3 do +CF szesnastkowo, oraz odpowiedni kod priorytetu.

2723 S-OPERTR   LD  B,+00        Oryginalny kod do BC, aby indeksować nim
         LD  C,A         w tablicy operatorów.
         LD  HL,+2795      Wskaźnik tej tablicy.
         CALL 16DC,INDEXER    Indeksuj tablicę.
         JR  NC,2734,SLOOP    Skocz naprzód, jeśli nie znaleziono operacji.
         LD  C,(HL)       Pobierz wymagany kod z tablicy.
         LD  HL,+26ED      Wskaźnik tablicy priorytetów:
                      tj. 26ED +C3 daje 27B0 jako pierwszy adres.
         ADD  HL,BC        Indeksuj tablicę.
         LD  B,(HL)       Pobierz odpowiedni priorytet.

Teraz następuje wejście do głównej pętli tej procedury. Na tym etapie mamy:

i. 'Ostatnią wartość' na stosie kalkulatora.
ii. Początkowy priorytet na stosie maszynowym pod hierarchią, niewiadomego rozmiaru, funkcji i kodów binarnych. Hierarchia ta może być pusta.
iii. Para rejestrów BC zawiera 'obecną' operację i priorytet, który po osiągnięciu końca wyrażenia stanie się priorytetem zero.

Na początku 'ostatnia' operacja i priorytet są pobierane ze stosu maszynowego i porównywane z 'bieżącą' operacją i priorytetem.

Jeśli 'bieżący' priorytet jest wyższy od 'ostatniego', to wykonywane jest opuszczenie tej pętli, ponieważ 'bieżący' priorytet mocniej wiąże od 'ostatniego'.

Jednakże jeśli bieżący priorytet jest mniej wiążący, to operacja określona jako 'ostatnia' zostaje wykonana. 'Bieżąca' operacja i priorytet wracają na stos maszynowy, aby trafić z powrotem do pętli w następnym jej obiegu. W ten sposób hierarchia funkcji i operacji dwuargumentowych, które zostały ustawione w kolejkę, jest przetwarzana we właściwej kolejności.

2734 S-LOOP    POP  DE         Pobierz 'ostatnią' operację i priorytet.
         LD  A,D         Priorytet idzie do rejestru A.
         CP  B          Porównaj 'ostatni' z 'bieżącym'.
         JR  C,2773,S-TIGHTER  Wyjdź, aby zaczekać na argument.
         AND  A          Czy oba priorytety są zerami?
         JP  Z,0018,GET-CHAR   Wyjdź poprzez GET-CHAR, czyniąc w ten sposób
                      'ostatnią' wartość pożądanym wynikiem.

Zanim zostanie wykonana 'ostatnia' operacja, funkcja 'USR' zostaje podzielona na 'USR liczba' i 'USR łańcuch', zgodnie z ustawieniem bądź wyzerowaniem bitu 6 zmiennej FLAGS, gdy argument funkcji był umieszczany na stosie jako 'ostatnia wartość'.

         PUSH BC         Umieść na stosie 'bieżące' wartości.
         LO  HL,+5C3B      To jest zmienna FLAGS.
         LD  A,E         'Ostatnia' operacja jest porównywana
         CP  +ED         z kodem USR, co da wynik
         JR  NZ,274C,S-STK-LST  'USR liczba', jeśli nie zostanie zmienione;
                      skocz, jeśli kod nie jest kodem 'USR'.
         BIT  6,(HL)       Testuj bit 6 zmiennej FLAGS.
         JR  NZ,274C,S-STK-LST  Skocz, jeśli jest ustawiony ('USR liczba').
         LD  E,+99        Zmień kod 'ostatniej' operacji:
                      'przesunięcie' 19, +80 dla danych łańcuchowych
                      z wynikiem liczbowym ('USR string').
274C S-STK-LST  PUSH DE         Przechowaj krótko na stosie 'ostatnie' wartości.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Nie wykonuj operacji przy sprawdzaniu składni.
         JR  Z,275B,S-SYNTEST
         LD  A,E         Kod 'ostatniej' operacji.
         AND  +3F         Usuń bity 6 i 7, aby zamienić kod operacji
         LD  B,A         na offset kalkulatora.
         RST  0028,FP-CALC    Teraz użyj kalkulatora.
         DEFB +3B,fp-calc-2    Wykonaj właściwą operację.
         DEFB +38,end-calc    Zrobione.
         JR  2764,S-RUNTEST   Skocz naprzód.

Ważną częścią sprawdzania składni jest przetestowanie operacji, aby upewnić się, że natura 'ostatniej wartości' jest poprawnego typu dla danej operacji.

275B S-SYNTEST  LD  A,E         Pobierz kod 'ostatniej' operacji.
         XOR  (FLAGS)       To ustawia naturę 'ostatniej wartości'
         AND  +40         względem wymagań operacji. Aby składnia była poprawna,
                      muszą być takie same.
2761 S-RPORT-C  JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Skocz, jeśli składnia jest zła.

Przed wykonaniem skoku wstecz, aby ponownie wejść w pętlę, natura 'ostatniej' wartości musi zostać odnotowana w zmiennej FLAGS.

2764 S-RUNTEST  POP  DE         Pobierz kod 'ostatniej' operacji.
         LD  HL,+5C3B      To jest zmienna FLAGS.
         SET  6,(HL)       Załóż wynik liczbowy.
         BIT  7,E         Skocz naprzód, jeśli natura
         JR  NZ,2770,S-LOOPEND  'ostatniej wartości' jest liczbowa.
         RES  6,(HL)       To jest łańcuch.
2770 S-LOOPEND  POP  BC         Pobierz 'bieżące' wartości do BC.
         JR  2734,S-LOOP     Skocz wstecz.

Whenever the 'present' operation binds tighter, the 'last' and the 'present' values go back on the machine stack. However if the 'present' operation requires a string as its operand then the operation code is modified to indicate this requirement.

2773 S-TIGHTER  PUSH DE         'Ostatnie' wartości idą na stos.
         LD  A,C         Pobierz 'bieżący' kod operacji.
         BIT  6,(FLAGS)      Nie zmieniaj kodu operacji, jeśli mamy do czynienia
         JR  NZ,2790,S-NEXT   z liczbowym argumentem.
         AND  +3F         Wyczyść bity 6 i 7.
         ADD  A,+08        Zwiększ kod o +08.
         LD  C,A         Zwróć kod de rejestru C.
         CP  +10         Czy operacją jest 'AND'?
         JR  NZ,2788,S-NOT-AND  Skocz, jeśli tak nie jest.
         SET  6,C         'AND' wymaga argumentu liczbowego.
         JR  2790,S-NEXT     Skocz naprzód.
2788 S-NOT-AND  JR  C,2761,S-RPORT-C  Operacje -, *, /, ^ i OR nie są
                      możliwe na łańcuchach.
         CP  +17         Czy operacją jest '+'?
         JR  Z,2790,S-NEXT    Skocz, jeśli tak jest.
         SET  7,C         Pozostałe operacje dają wynik liczbowy.
2790 S-NEXT    PUSH BC         'Bieżące' wartości idą na stos maszynowy.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Przetwarzaj następny znak.
         JP  24FF,S-LOOP-1    Wróć do pętli.

TABLICA OPERATORÓW

adres kod kod operator  adres kod kod operator
2795 2B CF +     27A3 3C CD <
2797 2D C3 -     27A5 C7 C9 <=
2799 2A C4 *     27A7 C8 CA >=
279B 2F C5 /     27A9 C9 CB <>
279D 5E C6 ^     27AB C5 C7 OR
279F 3D CE =     27AD C6 C8 AND
27A1 3E CC >     27AF 00 Znacznik końca

TABLICA PRIORYTETÓW (tablica poprzedzania)

adres priorytet operator adres priorytet operator
27B0 06    -     27B7 05    >=
27B1 08    *     27B8 05    <>
27B2 08    /     27B9 05    >
27B3 0A    ^     27BA 05    <
27B4 02    OR    27BB 05    =
27B5 03    AND    27BC 06    +
27B6 05    <=

PROCEDURA 'SKANOWANIA FUNKCJI'

Procedura ta wywoływana jest przez 'procedurę skanowania funkcji FN' w celu obliczenia wartości funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w wierszu programu w języku BASIC. Procedurę można rozważyć w czterech etapach:

i. Składnia polecenia FN jest sprawdzana podczas fazy sprawdzania składni.

ii. Podczas wykonywania wiersza dokonuje się przeszukania obszaru programu w celu znalezienia rozkazu DEF FN, a następnie porównuje się nazwy funkcji, aż będą takie same – lub zostanie zgłoszony błąd.

iii. Argumenty FN są obliczane przez wywołania do SCANNING.

iv. Sama funkcja również jest wyliczana przez wywołanie SCANNING, które z kolei wywołuje procedury LOOK-VARS oraz 'UMIESZCZENIE NA STOSIE ARGUMENTU FUNKCJI'.

27BD S-FN-SBRN  CALL 2530,SYNTAX-Z    O ile nie jest sprawdzana składnia,
         JR  NZ,27F7,SF-RUN   wykonaj skok do SF-RUN.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz pierwszy znak nazwy.
         CALL 2C8D,ALPHA     Jeśli nie jest to litera alfabetu,
         JP  NC,1C8A,REPORT-C  to zgłoś błąd.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CP  +24         Czy jest to '$'?
         PUSH AF         Zapamiętaj znacznik zera na stosie.
         JR  NZ,27D0,SF-BRKT-1  Skocz, jeśli to nie był znak '$'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Lecz jeśli był, to pobierz następny znak.
27D0 SF-BRKT-1  CP  +28         Jeśli znakiem nie jest '(',
         JR  NZ,27E6,SF-RPRT-C  to zgłoś błąd.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  Z,27E9,SF-FLAG-6  Skocz, jeśli tak; nie ma argumentów.
27D9 SF-ARGMTS  CALL 24FB,SCANNING    Wewnątrz pętli wywołaj SCANNING,
                      aby sprawdzić składnię każdego
                      argumentu i wstawić liczby zmiennoprzecinkowe.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz znak, który jest za argumentem.
         CP  +2C         Jeśli nie jest nim ',',
         JR  NZ,27E4,SF-BRKT-2  to skocz - nie ma więcej argumentów.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz pierwszy znak w następnym argumencie.
         JR  27D9,SF-ARGMTS   Wróć na początek pętli, aby przetworzyć ten argument.
27E4 SF-BRKT-2  CP  +29         Czy bieżący znak to ')'?
27E6 SF-RPRT-C  JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Jeśli nie, zgłoś błąd.
27E9 SF-FLAG-6  RST  0020,NEXT-CHAR   Wskaż następny znak w wierszu BASIC.
         LD  HL.+5C3B      To zmienna FLAGS; załóż funkcję łańcuchową
         RES  6,(HL)       i wyzeruj bit 6 zmiennej FLAGS.
         POP  AF         Odtwórz znacznik zera, skocz, jeśli
         JR  Z,27F4,SF-SYN-EN  FN jest faktycznie funkcją łańcuchową.
         SET  6,(HL)       Inaczej ustaw bit 6 zmiennej FLAGS
27F4 SF-SYN-EN  JP  2712,S-CONT-2    Skocz wstecz, aby kontynuować skanowanie wiersza.

ii. Podczas wykonywania wiersza należy wyszukać polecenie DEF FN.

27F7 SF-RUN    RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz pierwszy znak nazwy.
         AND  +DF         Zresetuj bit 5, aby otrzymać duże litery.
         LD  B,A         Skopiuj nazwę do B.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         SUB  +24         Odejmij 24 szesnastkowo, kod znaku '$'.
         LD  C,A         Skopiuj wynik do C (zero dla łańcucha,
                      różne od zera dla funkcji liczbowej).
         JR  NZ,2802,SF-ARGMT1  Skocz przy wartości różnej od zera: funkcja liczbowa.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak, '('.
2802 SF-ARGMT1  RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz pierwszy znak pierwszego argumentu.
         PUSH HL         Zapamiętaj na stosie wskaźnik do niego.
         LD  HL,(PROG)      Wskaż początek programu.
         DEC  HL         Cofnij się o jedną komórkę.
2808 SF-FND-DF  LD  DE,+00CE      Szukane będzie 'DEF FN'.
         PUSH BC         Zapamiętaj nazwę oraz 'stan łańcuchowy'.
         CALL 1D86,LOOK-PROG   Teraz przeszukaj program.
         POP  BC         Odtwórz nazwę i stan.
         JR  NC,2814,SF-CP-DEF  Skocz przy znalezionym rozkazie DEF FN.

RAPORT P - FN bez DEF.

2812 REPORT-P   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +18

Gdy zostanie znaleziony rozkaz DEF FN, będzie porównana nazwa oraz stan tych dwóch funkcji: jeśli nie będą do siebie pasować, poszukiwanie zostanie wznowione.

2814 SF-CP-DEF  PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik znaku DEF FN
                      na wypadek potrzeby wznowienia poszukiwań.
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   Pobierz nazwę funkcji DEF FN.
         AND  +DF         Wyzeruj bit 5, aby otrzymać duą literę.
         CP  B          Czy pasuje do nazwy funkcji FN?
         JR  NZ,2825,SF-NOT-FD  Skocz, jeśli nie pasuje.
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   Pobierz następny znak w DEF FN.
         SUB  +24         Odejmij 24 szesnastkowo, kod znaku '$'.
         CP  C          Porównaj stan ze stanem FN.
         JR  Z,2831,SF-VALUES  Skocz, jeśli znaleziono teraz pełną zgodność.
2825 SF-NOT-FD  POP  HL         Odtwórz wskaźnik do 'DEF FN'.
         DEC  HL         Cofnij się o jedną komórkę.
         LD  DE,+0200      Użyj procedury poszukującej, aby znaleźć koniec
         PUSH BC         polecenia DEF FN,
         CALL 198B,EACH-STMT   przygotowując się na następne poszukiwanie;
         POP  BC         w międzyczasie zapamiętaj nazwę oraz stan.
         JR  2808,SF-FND-DF   Skocz wstecz, aby szukać dalej.

ii. Teraz znalezione zostało poprawne polecenie DEF FN. Argumenty polecenia FN zostaną obliczone przez powtarzające się wywołania SCANNING, a ich 5-cio bajtowe wartości (lub parametry dla łańcuchów) zostaną wstawione w polecenie DEF FN w miejscach zarezerwowanych tam podczas sprawdzania składni. HL będzie wykorzystywane do wskazywania pozycji wzdłuż polecenia DEF FN (przez wywoływanie w razie konieczności FN-SKPOVR), podczas gdy CH-ADD wskazuje wzdłuż polecenia FN (przez wywoływanie wg potrzeb RST 0020, NEXT-CHAR).

2831 SF-VALUES  AND  A          Jeśli HL teraz wskazuje '$',
         CALL Z,28AB,FN-SKPOVR  przesuń się do '('.
         POP  DE         Usuń wskaźnik do 'DEF FN'.
         POP  DE         Pobierz wskaźnik do pierwszego
         LD  (CH-ADD),DE     argumentu FN i skopiuj go do CH-ADD.
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   Teraz przejdź za znak '('.
         PUSH HL         Zapamiętaj ten wskaźnik na stosie.
         CP  +29         Czy wskazuje na ')'?
         JR  Z,2885,SF-R-BR-2  Jeśli tak, skocz: FN nie ma argumentów.
2843 SF-ARG-LP  INC  HL         Wskaż następny kod.
         LD  A,(HL)       Umieść ten kod w A.
         CP  +0E         Czy jest to kod 'znacznika liczby', 0E szesnastkowo?
         LD  D,+40        Ustaw bit 6 rejestru D przy argumencie liczbowym.
         JR  Z,2852,SF-ARG-VL  Skocz przy zerze: argument liczbowy.
         DEC  HL         Teraz upewnij się, że HL wskazuje na
                      znak '$' (a nie, przykładowo, na kod sterujący)
         CALL 28AB,FN-SKPOVR
         INC  HL         Teraz HL wskazuje na 'znacznik liczby'.
         LD  D,+00        Bit 6 rejestru D jest zerowany: argument łańcuchowy.
2852 SF-ARG-VL  INC  HL         Wskaż pierwszy z pięciu bajtów w DEF FN.
         PUSH HL         Zapamiętaj ten wskaźnik na stosie.
         PUSH DE         Zapamiętaj 'status łańcuchowy' argumentu.
         CALL 24FB,SCANNING    Teraz oblicz ten argument.
         POP  AF         Pobierz znacznik liczba/łańcuch do A.
         XOR  (FLAGS)       Testuj jego bit 6 względem wyniku
         AND  +40         zwróconego przez SCANNING.
         JR  NZ,288B,REPORT-Q  Jeśli się nie zgadzają, zgłoś raport Q.
         POP  HL         Pobierz do DE wskaźnik pierwszego bajtu z 5 pustych
         EX  DE,HL        w DEF FN.
         LD  HL,(STKEND)     Ustaw HL na STKEND.
         LD  BC,+0005      BC będzie zliczało 5 bajtów do przesunięcia.
         SBC  HL,BC        Najpierw zmniejsz STKEND o 5,
         LD  (STKEND),HL     usuwając w ten sposób 'ostatnią wartość' ze stosu.
         LDIR           Skopiuj te 5 bajtów do pustego miejsca w DEF FN.
         EX  DE,HL        Ustaw HL na następny kod.
         DEC  HL         Upewnij się, że HL wskazuje na znak
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   po tych 5 bajtach.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  Z,2885,SF-R-BR-2  Jeśli tak, skocz: nie ma więcej argumentów w DEF FN.
         PUSH HL         To jest ',': zapamiętaj wskaźnik do tego znaku.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz znak za ostatnim argumentem,
                      który był obliczany z FN.
         CP  +2C         Jeśli nie jest to ',' skocz: argumenty
         JR  NZ,288B,REPORT-Q  FN i DEF FN nie są zgodne ze sobą.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Ustaw CH-ADD na następny argument w FN.
         POP  HL         Ustaw HL ponownie na ',' w DEF FN.
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   Przesuń HL na następny argument w DEF FN.
         JR  2843,SF-ARG-LP   Skocz wstecz, aby przetworzyć ten argument.
2885 SF-R-BR-2  PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik do znaku ')' w DEF FN.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz znak za ostatnim argumentem w FN.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  Z,288D,SF-VALUE   Jeśli tak, skocz, aby obliczyć funkcję;
                      lecz jeśli nie, zgłoś błąd Q.

RAPORT Q - Błąd parametru.

288B REPORT-Q   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +19

iv. Na koniec sama funkcja jest obliczana przez wywołanie SCANNING, po wcześniejszym ustawieniu w DEFADD adresu argumentów tak, jak występują one w poleceniu DEF FN. Zagwarantuje to, że procedura LOOK-VARS po wywołaniu z wnętrza SCANNING najpierw przeszuka te argumenty dla potrzebnych wartości przed wykonaniem poszukiwań w obszarze zmiennych.

288D SF-VALUE   POP  DE         Odtwórz wskaźnik do znaku ')' w DEF FN.
         EX  DE,HL        Umieść ten wskaźnik w HL.
         LD  (CH-ADD),HL     Wstaw go w CH-ADD.
         LD  HL,(DEFADD)     Pobierz starą wartość DEFADD.
         EX  (SP),HL       Umieść ją na stosie i wstaw do DEFADD adres startowy
         LD  (DEFADD),HL     obszaru argumentów z DEF FN.
         PUSH DE         Zapamietaj adres znaku ')' w FN.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Przesuń CH-ADD za znaki ')' i
         RST  0020,NEXT-CHAR   '=' na początek wyrażenia dla funkcji w DEF FN.
         CALL 24FB,SCANNING    Teraz oblicz tę funkcję.
         POP  HL         Odtwórz adres znaku ')' w FN.
         LD  (CH-ADD),HL     Umieść go w CH-ADD.
         POP  HL         Odtwórz pierwotną wartość DEFADD.
         LD  (DEFADD),HL     Umieść ją z powrotem w DEFADD.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak w wierszu programu.
         JP  2712,S-CONT-2    Skocz wstecz, aby kontynuować przeszukiwanie.

PROCEDURA 'POMINIĘCIA FUNKCJI'

Procedura ta jest wykorzystywana przez FN i STK-F-ARG w celu przesunięcia HL wzdłuż polecenia DEF FN bez niszczenia CH-ADD, ponieważ wskazuje ona na zawartość polecenia FN.

28AB FN-SKPOVR  INC  HL         Wskaż na następny kod w poleceniu.
         LD  A,(HL)       Skopiuj ten kod do A.
         CP  +21         Skocz wstecz, aby go ominąć, jeśli jest to
         JR  C,28AB,FN-SKPOVR  kod sterujący lub spacja.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'LOOK-VARS'

Tę procedurę wywołuje się zawsze przy potrzebie przeszukania obszaru zmiennych lub obszaru argumentów polecenia DEF FN. Wejście do procedury następuje ze zmienną systemową CH-ADD wskazującą na pierwszą literę nazwy zmiennej, której położenie jest poszukiwane. Nazwa ta będzie się znajdowała w obszarze programu lub w przestrzeni roboczej. Procedura początkowo tworzy bajt dyskryminatora w rejestrze C, który opiera się na pierwszej literze nazwy zmiennej. Bity 5 i 6 tego bajtu wskazują rodzaj obsługiwanej zmiennej.

Rejestr B jest uzywany jako rejestr bitowy do przechowywania znaczników.

28B2 LOOK-VARS  SET  6,(FLAGS)      Załóż zmienną liczbową.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz pierwszy znak do A.
         CALL 2C8D,ALPHA     Czy jest to litera?
         JP  NC,1C8A,REPORT-C  Zgłoś błąd, jeśli nie.
         PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik do pierwszej litery.
         AND  +1F         Przenieś bity od 0 do 4 litery
         LD  C,A         do rejestru C; bity 5 i 7 są zawsze wyzerowane.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz drugi znak do A.
         PUSH HL         Ten wskaźnik również zapamiętaj.
         CP  +28         Czy drugim znakiem jest '('?
         JR  Z,28EF,V-RUN/SYN  Tablice liczb potraktuj osobno.
         SET  6,C         Teraz ustaw bit 6.
         CP  +24         Czy drugim znakiem jest '$'?
         JR  Z,28DE,V-STR-VAR  Wszystkie łańcuchy potraktuj osobno.
         SET  5,C         Teraz ustaw bit 5.
         CALL 2C88,ALPHANUM    Jeśli nazwa zmiennej składa się tylko
         JR  NC,28E3,V-TEST-FN  z jednej litery, to skocz naprzód.

Teraz znajdź końcowy znak nazwy zbudowanej z więcej niż jednego znaku.

28D4 V-CHAR    CALL 2C88,ALPHANUM    Czy znak jest literą lub cyfrą?
         JR  NC,28EF,V-RUN/SYN  Wyskocz z pętli po znalezieniu końca nazwy.
         RES  6,C         Oznacz bajt dyskryminatora.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         JR  28D4,V-CHAR     Wróć, aby go przetestować.

Proste łańcuchy oraz tablice łańcuchów wymagają wyzerowania bitu 6 zmiennej systemowej FLAGS.

28DE V-STR-VAR  RST  0020,NEXT-CHAR   Ustaw CH-ADD za znakiem '$'.
         RES  6,(FLAGS)      Zeruj bit 6, aby oznaczyć łańcuch.

Jeśli starszy bajt DEFADD ma wartość różną od zera, co oznacza obliczanie 'funkcji' (FN), oraz jeśli jest czas wykonania programu, to zostanie wykonane przeszukanie argumentów w poleceniu DEF FN.

28E3 V-TEST-FN  LD  A,(DEFADD-hi)    Czy starszy bajt DEFADD wynosi zero?
         AND  A
         JR  Z,28EF,V-RUN/SYN  Jeśli tak, skocz naprzód.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Czy 'czas wykonania'?
         JP  NZ,2951,STK-F-ARG  Jeśli tak, skocz naprzód, aby przeszukać polecenie DEF FN.

W przeciwnym razie (lub gdy zmienna nie została znaleziona wewnątrz polecenia DEF FN) zostanie wykonane przeszukanie obszaru zmiennych, o ile nie jest właśnie sprawdzana składnia.

28EF V-RUN/SYN  LD  B,C         Skopiuj bajt dyskryminatora do rejestru B.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód przy wykonywaniu programu.
         JR  NZ,28FD,V-RUN
         LD  A,C         Przenieś dyskryminator do A.
         AND  +E0         Usuń część związaną ze znakiem.
         SET  7,A         Zaznacz sprawdzanie składni przez ustawienie bitu 7.
         LD  C,A         Odtwórz dyskryminator.
         JR  2934,V-SYNTAX    Skocz naprzód, aby kontynuować.

Wiersz języka BASIC jest wykonywany, zatem przeszukaj obszar zmiennych.

28FD V-RUN    LD  HL,(VARS)      Pobierz wskaźnik VARS.

Teraz wejdź do pętli, aby zająć się nazwami istniejących zmiennych.

2900 V-EACH    LD  A,(HL)       Pierwsza litera każdej istniejącej zmiennej.
         AND  +7F         Usuń najstarszy bit.
         JR  Z,2932,V-80-BYTE  Jeśli otrzymasz zero, to osiągnięty został bit znacznika końca.
         CP  C          Właściwe porównanie.
         JR  NZ,292A,V-NEXT   Skocz naprzód, jeśli pierwsze znaki są różne.
         RLA            Obróć A w lewo, a następnie podwój je,
         ADD  A,A         aby sprawdzić bity 5 i 6.
         JP  P,293F,V-FOUND-2  Zmienne łańcuchów i tablic łańcuchów.
         JR  C,293F,V-FOUND-2  Proste zmienne liczbowe oraz zmienne FOR-NEXT.

Długie nazwy należy sprawdzić do końca.

         POP  DE         Skopiuj znacznik do drugiego znaku
         PUSH DE
         PUSH HL         Zapamiętaj znacznik pierwszej litery.
2912 V-MATCHES  INC  HL         Przetwórz następny znak.
2913 V-SPACES   LD  A,(DE)       Pobieraj kolejno każdy znak.
         INC  DE         Wskaż na następny znak.
         CP  +20         Czy znak jest 'spacją'?
         JR  Z,2913,V-SPACES   Spacje ignoruj.
         OR  +20         Ustaw bit 5, aby zrównać duże i małe litery.
         CP  (HL)        zrób porównanie.
         JR  Z,2912,V-MATCHES  Jeśli jest zgodność, wróć dla kolejnego znaku.
         OR  +80         Czy będzie zgodność z ustawionym bitem 7?
         CP  (HL)        Sprawdź.
         JR  NZ,2929,V-GET-PTR  Skocz naprzód, jeśli 'ostatnie znaki' są różne.
         LD  A,(DE)       Sprawdź, czy osiągnięto koniec nazwy
         CALL 2C88,ALPHANUM    przed skokiem naprzód.
         JR  NC,293E,V-FOUND-1

W każdym przypadku, gdy nazwy są różne, para rejestrów HL musi zostać ustawiona na początek nazwy kolejnej zmiennej w obszarze zmiennych.

2929 V-GET-PTR  POP  HL         Pobierz wskaźnik.
292A V-NEXT    PUSH BC         Na krótko zapamiętaj B i C.
         CALL 19B8,NEXT-ONE    DE zostanie ustawione na adres następnej zmiennej.
         EX  DE,HL        Zamień ze sobą te dwa wskaźniki.
         POP  BC         Odtwórz z powrotem B i C.
         JR  2900,V-EACH     Wróć ponownie na początek pętli.

Tutaj trafia się, gdy żadna ze zmiennych nie posiadała pożądanej nazwy.

2932 V-80-BYTE  SET  7,B         Sygnalizuj 'zmienna nieznaleziona'.

Tutaj trafia się przy sprawdzaniu składni.

2934 V-SYNTAX   POP  DE         Usuń wskaźnik do drugiego znaku.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +28         Czy jest to '('?
         JR  Z,2943,V-PASS    Jeśli tak, skocz naprzód.
         SET  5,B         Zaznacz, że nie mamy do czynienia
         JR  294B,V-END     z tablicą i skocz naprzód.

Tutaj trafia się po znalezieniu właściwej nazwy.

293E V-FOUND-1  POP  DE         Usuń zapamiętany wskaźnik zmiennej.
293F V-FOUND-2  POP  DE         Usuń wskaźnik drugiego znaku.
         POP  DE         Usuń wskaźnik pierwszej litery.
         PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik 'ostatniej' litery.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.

Jeśli znaleziona nazwa zmiennej składa się z więcej niż jednej litery, to pozostałe znaki należy przeskoczyć.

Uwaga: wygląda na to, że zostało to już zrobione w V-CHAR.

2943 V-PASS    CALL 2C88,ALPHANUM    Czy jest to znak alfanumeryczny?
         JR  NC,294B,V-END    Skocz, jeśli znaleziono koniec nazwy.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         JR  2943,V-PASS     Wróć i sprawdź go.

Teraz są ustawiane parametry wyjściowe.

294B V-END    POP  HL         HL zawiera wskaźnik litery krótkiej nazwy
                      lub 'ostatniego' znaku nazwy długiej.
         RL  B          Obróć cały rejestr.
         BIT  6,B         Określ stan bitu 6.
         RET            Skończone.

Parametry wyjściowe tej procedury można podsumować następująco: Zmienna systemowa CH-ADD wskazuje na pierwszą komórkę za nazwą zmiennej, jak występuje w wierszu języka BASIC.

Gdy 'zmienna nie została znaleziona':

i. Znacznik przeniesienia jest ustawiony.
ii. Znacznik zera jest ustawiony tylko przy poszukiwaniu zmiennej tablicowej.
iii. Para rejestrów HL wskazuje na pierwszy znak nazwy zmiennej, jak występuje w wierszu języka BASIC.

Gdy 'zmienna została znaleziona':

i. Znacznik przeniesienia jest wyzerowany.
ii. Znacznik zera jest ustawiony zarówno dla zmiennych łańcuchowych jak i wszystkich zmiennych tablicowych.
iii. Para rejestrów HL wskazuje na literę 'krótkiej' nazwy lub na ostatnią literę 'długiej' nazwy zmiennej znalezionej w obszarze zmiennych.

We wszystkich przypadkach bity 5 i 6 rejestru C wskazują rodzaj przetwarzanej zmiennej. Bit 7 jest zaprzeczeniem znacznika SYNTAX/RUN. Lecz jedynie przy korzystaniu z tej procedury w czasie wykonania programu bity od 0 do 4 będą zawierały kod pierwszej litery nazwy zmiennej.

W czasie sprawdzania składni powrót zawsze następuje z wyzerowanym znacznikiem przeniesienia. Znacznik zera jest ustawiony dla tablic, a wyzerowany dla wszystkich innych zmiennych, z wyjątkiem tego, że nazwa prostej zmiennej łańcuchowej niepoprawnie zakończona znakiem '$' ustawia znacznik zera, w tym przypadku SAVE "nazwa" DATA a$() również przechodzi etap sprawdzania składni.

PROCEDURA 'UMIESZCZANIA NA STOSIE ARGUMENTU FUNKCJI'

Procedura ta jest wywoływana przez LOOK-VARS przy DEFADD-hi różnym od zera w celu przeszukania obszaru argumentów polecenia DEF FN przed przeszukaniem obszaru zmiennych. Jeśli dana zmienna zostanie znaleziona w poleceniu DEF FN, to parametry zmiennej łańcuchowej są umieszczane na stosie i sygnalizowany jest brak konieczności wywołania STK/VAR. Lecz umieszczanie na stosie wartości zmiennych liczbowych jest pozostawianie procedurze SCANNING pod adresem 26DA w sposób standardowy.

2951 STK-F-ARG  LD  HL,(DEFADD)     Wskaż pierwszy znak w obszarze
         LD  A,(HL)       argumentów i umieść go w A.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JP  Z,28EF,V-RUN/SYN  Skocz, aby przeszukać obszar zmiennych.
295A SFA-LOOP   LD  A,(HL)       W pętli pobieraj kolejny argument.
         OR  +60         Ustaw bity 5 i 6, zakładając prostą
         LD  B,A         zmienną liczbową; skopiuj ją do B.
         INC  HL         Wskaż następny kod.
         LD  A,(HL)       Umieść go w rejestrze A. Czy jest to
         CP  +0E         kod 0E szesnastkowo 'znacznika liczby'?
         JR  Z,296B,SFA-CP-VR  Jeśli tak, to skocz: zmienna liczbowa.
         DEC  HL         Upewnij się, że HL wskazuje znak, a nie
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   spację lub kod sterujący.
         INC  HL         Teraz HL wskazuje na 'znacznik liczby'.
         RES  5,B         Wyzeruj bit 5 rejestru B: zmienna łańcuchowa.
296B SFA-CP-VR  LD  A,B         Pobierz nazwę zmiennej do A.
         CP  C          Czy jest to ta poszukiwana?
         JR  Z,2981,SFA-MATCH  Skocz przy zgodności.
         INC  HL         Teraz pomiń 5 bajtów
         INC  HL         liczby zmiennoprzecinkowej lub
         INC  HL         parametrów łańcucha, aby przejść
         INC  HL         do następnego argumentu.
         INC  HL
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   Przejdź do następnego znaku.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JP  Z,28EF,V-RUN/SYN  Jeśli tak, skocz, aby przeszukać obszar zmiennych.
         CALL 28AB,FN-SKPOVR   Wskaż następny argument.
         JR  295A,SFA-LOOP    Skocz wstecz, aby go rozważyć.

Znaleziono zgodność. Parametry zmiennej łańcuchowej zostają umieszczone na stosie, unikając potrzeby wywołania procedury STK-VAR.

2981 SFA-MATCH  BIT  5,C         Sprawdź, czy zmienna jest liczbowa.
         JR  NZ,2991,SFA-END   Skocz, jeśli tak; SCANNING umieści ją na stosie.
         INC  HL         Wskaż pierwszy z pięciu bajtów do umieszczenia na stosie.
         LD  DE,(STKEND)     Wskaż DE na STKEND.
         CALL 33C0,MOVE-FP    Umieść na stosie 5 bajtów.
         EX  DE,HL        Wskaż HL na nową pozycję STKEND
         LD  (STKEND),HL     i uaktualnij zmienną systemową.
2991 SFA-END   POP  DE         Pozbądź się wskaźników LOOK-VARS
         POP  DE         (wskaźniki pierwszego i drugiego znaku).
         XOR  A          Powróć z poszukiwania z wyzerowanymi oboma
         INC  A          znacznikami przeniesienia i zera – sygnalizując, że
                      wywołanie STK-VAR nie jest wymagane.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'STK-VAR'

Procedura ta jest zwykle używana albo do znalezienia parametrów definiujących istniejącą zmienną w obszarze zmiennych, albo do zwrócenia w parze rejestrów HL adresu bazowego określonego elementu lub ciągu liczb. Gdy zostanie wywołana z DIM, to procedura sprawdza jedynie składnię polecenia języka BASIC.

Zwróć uwagę, że parametry definiujące pewien łańcuch mogą zostać zmienione przez wywołanie procedury SLICING.

Początkowo rejestry A i B zostają wyzerowane, a bit 7 rejestru C jest sprawdzany w celu określenia, czy jest sprawdzana składnia.

2996 STK-VAR   XOR  A          Wyzeruj znacznik ciągu.
         LD  B,A         Wyzeruj rejestr B na później.
         BIT  7,C         Skocz naprzód, jeśli właśnie jest
         JR  NZ,29E7,SV-COUNT  sprawdzana składnia.

Następnie proste łańcuchy są oddzielane od zmiennych tablicowych.

         BIT  7,(HL)       Skocz naprzód, jeśli mamy do czynienia
         JR  NZ,29AE,SV-ARRAYS  z jakąś zmienną tablicową.

Znajdowane są gotowe parametry prostego łańcucha.

         INC  A          Sygnalizuj 'prosty łańcuch'.
29A1 SV-SIMPLE$  INC  HL         Przesuń się wzdłuż elementu.
         LD  C,(HL)       Pobierz młodszy bajt licznika długości.
         INC  HL         Przesuń do przodu wskaźnik.
         LD  B,(HL)       Pobierz starszy bajt licznika długości.
         INC  HL         Przesuń wskaźnik.
         EX  DE,HL        Przekaż wskaźnik do właściwego łańcucha.
         CALL 2AB2,STK-STORE   Przekaż te parametry na stos kalkulatora.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak i skocz naprzód, aby
         JP  2A49,SV-SLICE?   sprawdzić, czy jest potrzebne dzielenie łańcucha.

Teraz zostaje znaleziony adres bazowy elementu w ciągu. Początkowo pobrana zostaje 'liczba wymiarów'.

29AE SV-ARRAYS  INC  HL         Przejdź poza bajty długości.
         INC  HL
         INC  HL
         LD  B,(HL)       Zbierz 'liczbę wymiarów'.
         BIT  6,C         Skocz naprzód, jeśli obsługujemy
         JR  Z,29C0,SV-PTR    ciąg liczb.

Jeśli ciąg łańcuchów posiada swoją 'liczbę wymiarów' równą '1', to taki ciąg można obsłużyć jak prosty łańcuch.

         DEC  B          Zmniejsz 'liczbę wymiarów'
         JR  Z,29A1,SV-SIMPLE$  i skocz, jeśli jest teraz równa zero.

Teraz sprawdza się, czy faktycznie w wierszu języka BASIC po tej zmiennej występuje indeks.

         EX  DE,HL        Zapamiętaj wskaźnik w DE.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         CP  +28         Czy jest to '('?
         JR  NZ,2A20,REPORT-3  Jeśli nie, zgłoś błąd.
         EX  DE,HL        Odtwórz wskaźnik.

Zarówno dla ciągów liczbowych jak i dla ciągów łańcuchów wskaźnik zmiennej jest przekazywany do pary rejestrów DE przed wyliczeniem indeksu.

29C0 SV-PTR    EX  DE,HL        Przekaż wskaźnik do DE.
         JR  29E7,SV-COUNT    Skocz naprzód.

Poniższa pętla jest używana do znalezienia parametrów określonego elementu wewnątrz ciągu. Wejście do pętli następuje w punkcie środkowym - SV-COUNT -, gdzie licznik elementów jest ustawiany na zero.
Pętla jest używana 'B' razy, co dla ciągu liczbowego odpowiada liczbie używanych wymiarów, lecz dla ciągu łańcuchów 'B' ma wartość o jeden mniejszą od liczby używanych wymiarów, ponieważ ostatni indeks jest wykorzystywany do określenia podziału łańcucha.

29C3 SV-COMMA   PUSH HL         Zapamiętaj licznik.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         POP  HL         Odtwórz znak.
         CP  +2C         Czy bieżący znak to','?
         JR  Z,29EA,SV-LOOP   Jeśli tak, to skocz naprzód, aby przetworzyć kolejny indeks.
         BIT  7,C         Jeśli wiersz jest wykonywany,
         JR  Z,2A20,REPORT-3   to powstaje błąd.
         BIT  6,C         Skocz naprzód, jeśli mamy do czynienia
         JR  NZ,29D8,SV-CLOSE  z ciągiem łańcuchów.
         CP  +29         Czy bieżący znak to ')'?
         JR  NZ,2A12,SV-RPT-C  Jeśli nie, zgłoś błąd.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         RET            Wróć, skoro składnia jest poprawna.

Dla ciągu łańcuchów obecny indeks może przedstawiać 'podział' albo indeks z 'podziałem' może wciąż występować w wierszu języka BASIC.

29D8 SV-CLOSE   CP  +29         Czy obecny znak to ')'?
         JR  Z,2A48,SV-DIM    Skocz naprzód i sprawdź, czy jest kolejny indeks.
         CP  +CC         Czy obecny znak to 'TO'?
         JR  NZ,2A12,SV-RPT-C  Nie powinno być inaczej.
29E0 SV-CH-ADD  RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         DEC  HL         Wskaż na poprzedzający znak
         LD  (CH-ADD),HL     i ustaw CH-ADD.
         JR  2A45,SV-SLICE    Oblicz ten 'podział'.

Tutaj jest wejście do pętli.

29E7 SV-COUNT   LD  HL,+0000      Wyzeruj licznik.
29EA SV-LOOP   PUSH HL         Zapamiętaj na krótko licznik.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         POP  HL         Odtwórz licznik.
         LD  A,C         Pobierz bajt dyskryminatora.
         CP  +C0         Skocz o ile nie jest sprawdzana
         JR  NZ,29FB,SV-MULT   składnia ciągu łańcuchów.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  Z,2A48,SV-DIM    Skocz naprzód, skoro zliczanie elementów jest skończone.
         CP  +CC         Czy jest to 'TO'?
         JR  Z,29E0,SV-CH-ADD  Skocz wstecz, jeśli mamy do czynienia z 'podziałem'.
29FB SV-MULT   PUSH BC         Zachowaj licznik liczby wymiarów oraz bajt dyskryminatora.
         PUSH HL         Zachowaj licznik elementów.
         CALL 2AEE,DE,(DE+1)   Pobierz rozmiar wymiaru do DE.
         EX  (SP),HL       Licznik idzie do HL, a wskaźnik zmiennej na stos.
         EX  DE,HL        Licznik idzie do DE a rozmiar wymiaru do HL.
         CALL 2ACC,INT-EXP1    Oblicz następny indeks.
         JR  C,2A20,REPORT-3   Jeśli poza zakresem, zgłoś błąd.
         DEC  BC         Wynik obliczenia jest zmniejszany o 1, ponieważ
                      licznik ma zliczać elementy występujące przed
                      określonym elementem.
         CALL 2AF4,GET-HL*DE   Pomnóż licznik przez rozmiar wymiaru.
         ADD  HL,BC        Dodaj wynik 'INT-EXP1' do obecnego licznika.
         POP  DE         Pobierz wskaźnik zmiennej.
         POP  BC         Pobierz liczbę wymiarów oraz bajt dyskryminatora.
         DJNZ 29C3,SV-COMMA    Wykonuj pętlę aż do wyzerowania rejestru 'B'.

Znacznik składnia/uruchomienie jest sprawdzany przed rozdzieleniem ciągów łańcuchów od ciągów liczb.

         BIT  7,C         Jeśli jest sprawdzana składnia, to w tym miejscu
2A12 SV-RPT-C   JR  NZ,2A7A,SL-RPT-C  zgłoś błąd.
         PUSH HL         Zachowaj licznik.
         BIT  6,C        Skocz naprzód, jeśli mamy do czynienia
         JR  NZ,2A2C,SV-ELEM$  z ciągiem łańcuchów.

Jeśli mamy do czynienia z ciagiem liczb, to bieżącym znakiem musi być ')'.

         LD  B,D         Przenieś wskaźnik zmiennej
         LD  C,E         pary rejestrów BC.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz bieżący znak.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  Z,2A22,SV-NUMBER  Przeskocz zgłoszenie błędu, chyba że jest potrzebne.

Raport 3 - Indeks poza zakresem

2A20 REPORT-3   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +02

Teraz może zostać obliczony adres przed właściwą postacią zmiennoprzecinkową.

2A22 SV-NUMBER  RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         POP  HL         Pobierz licznik.
         LD  DE,+0005      Każdy element ciagu liczbowego ma 5 bajtów.
         CALL 2AF4,GET-HL*DE   Oblicz całkowitą liczbę bajtów przed wymaganym elementem.
         ADD  HL,BC        Ustaw HL na wskazywanie miejsca przed elementem.
         RET            Wróć z tym adresem.

Gdy mamy do czynienia z ciągiem łańcuchów, to długość elementu jest podana jako ostatni 'rozmiar wymiaru'. Odpowiednie parametry są obliczane i umieszczane na stosie kalkulatora.

2A2C SV-ELEM$   CALL 2AEE,DE,(DE+1)   Pobierz rozmiar ostatniego wymiaru.
         EX  (SP),HL       Wskaźnik zmiennej idzie na stos, a licznik do HL.
         CALL 2AF4,GET-HL*DE   Pomnóż 'licznik' przez 'rozmiar wymiaru'.
         POP  BC         Pobierz wskaźnik zmiennej.
         ADD  HL,BC        To spowoduje, że HL wskaże komórkę przed łańcuchem.
         INC  HL         Ustaw HL na faktyczny 'początek'.
         LD  B,D         Przekaż ostatni rozmiar wymiaru do BD
         LD  C,E         aby utworzyć 'długość'.
         EX  DE,HL        Przenieś 'początek' do DE.
         CALL 2AB1,STK-ST-0    Przekaż te parametry na stos kalkulatora.
                      Uwaga: pierwszy parametr ma wartość zero oznaczającą,
                      łańcuch z 'ciągu łańcuchów', a stąd istniejący element
                      nie będzie zwracany do puli pamięci systemu.

Istnieją trzy możliwe postacie ostatniego indeksu. Pierwsza to - A$(2,4 TO 8) -, druga - A$(2)(4 TO 8) - i trzecia - A$(2) - co jest standardową postacią i oznacza, że wymagany jest cały łańcuch.

         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  Z,2A48,SV-DIM    Skocz, jeśli tak jest.
         CP  +2C         Czy jest to ','?
         JR  NZ,2A20,REPORT-3  Zgłoś błąd, jeśli tak nie jest.
2A45 SV-SLICE   CALL 2A52,SLICING    Użyj SLICING do zmiany zestawu parametrów.
2A48 SV-DIM    RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak..
2A49 SV-SLICE?  CP  +28         Czy to '('?
         JR  Z,2A45,SV-SLICE   Skocz wstecz, jeśli jest 'podział' do obsłużenia.

Po obsłużeniu ostatniego indeksu można wykonać powrót.

         RES  6,(FLAGS)      Sygnalizuj - wynik łańcuchowy.
         RET            Wróć z parametrami łańcucha jako 'ostatnia wartość'
                      na stosie kalkulatora.

PROCEDURA 'SLICING'

Łańcuch znakowy może być poddawany podziałowi za pomocą tej procedury. Wejście następuje z parametrami łańcucha obecnymi na szczycie stosu kalkulatora oraz w rejestrach A, B, C, D i E. Na początku testowany jest znacznik składnia/uruchomienie, a parametry łańcucha są pobierane tylko w czasie wykonywania się programu.

2A52 SLICING   CALL 2530,SYNTAX-Z    Sprawdź znacznik.
         CALL NZ,2BF1,STK-FETCH  W 'czasie wykonania' pobierz parametry ze stosu.

Sprawdza się możliwość wystąpienia pustego podziału '()'.

         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  Z,2AAD,SL-STORE   Skocz naprzód, jeśli tak jest.

Przed rozpoczęciem operacji w rejestrach są umieszczane następujące dane:

         PUSH DE         'początek' idzie na stos maszynowy.
         XOR  A          Rejestr A zostaje wyzerowany i zapamiętany.
         PUSH AF
         PUSH BC         Chwilowo zapamiętana zostaje 'długość'.
         LD  DE,+0001      Zakładamy, że 'podział' rozpocznie się od pierwszego znaku.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz ten pierwszy znak.
         POP  HL         Przekaż 'długość' do HL.

Teraz zostaje wyliczony pierwszy parametr podziału.

         CP  +CC         Czy obecny znak to 'TO'?
         JR  Z,2A81,SL-SECOND  Jeśli zostanie wykonany skok, to pierwszy parametr
                      standardowo przyjmie wartość '1'.
         POP  AF         Na tym etapie A ma wartość zero.
         CALL 2ACD,INT-EXP2    Pierwszy parametr trafi do BC. Jeśli wystąpił błąd
                      wyjścia poza zakres, to A będzie zawierać +FF.
         PUSH AF         W każdym wypadku zachowujemy tę wartość.
         LD  D,B         Przenieś pierwszy parametr do DE.
         LD  E,C
         PUSH HL         Chwilowo zapamiętaj 'długość'.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         POP  HL         Odtwórz 'długość'.
         CP  +CC         Czy bieżącym znakiem jest 'TO'?
         JR  Z,2A81,SL-SECOND  Jeśli tak, to skocz naprzód, aby obsłużyć
                      drugi parametr;
         CP +29          inaczej upewnij się, że istnieje nawias
2A7A SL-RPT-C   JP  NZ,1C8A,REPORT-C  zamykający.

W tym miejscu został zidentyfikowany podział dotyczący pojedynczego znaku łańcucha, np. – A$(4).

         LD  H,D         Ostatni znak 'podziału' jest
         LD  L,E         również pierwszym znakiem.
         JR  2A94,SL-DEFINE   Skocz naprzód.

Tutaj zostaje wyznaczony drugi parametr 'podziału'.

2A81 SL-SECOND  PUSH HL         Chwilowo zapamiętaj 'długość'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         POP  HL         Odtwórz 'długość'.
         CP  +29         Czy obecny znak to ')'?
         JR  Z,2A94,SL-DEFINE  Skocz, jeśli brak drugiego parametru.
         POP  AF         jeśli pierwszy parametr był w zakresie,
                      rejestr A będzie zawierał zero; inaczej +FF.
         CALL 2ACD,INT-EXP2    Wstaw drugi parametr do BC.
         PUSH AF         Zapamiętaj 'rejestr błędu'.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         LD  H,B         Przekaż wynik otrzymany w
         LD  L,C         INT-EXP2 do pary rejestrów HL.
         CP  +29         Sprawdź, czy teraz jest nawias zamykający.
         JR  NZ,2A7A,SL-RPT-C

Teraz 'nowe' parametry są zdefiniowane.

2A94 SL-DEFINE  POP  AF         Pobierz 'rejestr błędu'.
         EX  (SP),HL       Drugi parametr idzie na stos, a 'początek do HL.
         ADD  HL,DE        Pierwszy parametr jest dodawany do 'początku'.
         DEC  HL         Cofnij się o komórkę, aby otrzymać poprawny adres.
         EX  (SP),HL       'Nowy początek' idzie na stos, a drugi parametr do HL.
         AND  A          Odejmij pierwszy parametr od drugiego, aby otrzymać
         SBC  HL,DE        długość fragmentu łańcucha.
         LD  BC,+0000      Ustaw 'nową długość'.
         JR  C,2AA8,SL-OVER   Ujemny 'podział' daje pusty łańcuch.
         INC  HL         Zezwól na dodatkowy bajt.
         AND  A          Tylko teraz testuj 'rejestr błędu'.
         JP  M,2A20,REPORT-3   Skocz, jeśli dowolny z parametrów był poza zakresem dla łańcucha.
         LD  B,H         Prześlij 'nową długość' do BC.
         LD  C,L
2AA8 SL-OVER   POP  DE         Pobierz 'nowy start'.
         RES  6,(FLAGS)      Upewnij się, że łańcuch jest wciąż oznaczony.
2AAD SL-STORE   CALL 2530,SYNTAX-Z    Wróć w tym punkcie, jeśli sprawdzana jest składnia;
         RET  Z          inaczej przejdź do procedury STK-STORE.

PROCEDURA 'STK-STORE'

Ta procedura umieszcza wartości przechowywane w rejestrach A, B, C, D i E na stos kalkulatora. Dlatego stos ten rośnie o 5 bajtów przy każdym wywołaniu tej procedury.

Procedura jest zwykle wykorzystywana do przekazywania parametrów łańcuchów, lecz używają jej również procedury STACK-BC i LOG (2^A) do przesyłania 'małych liczb całkowitych' na stos.

Zwróć uwagę, że przy zapisywaniu parametrów łańcucha pierwszą zapamiętaną wartością (pochodzącą z rejestru A) będzie zero, jeśli łańcuch pochodzi z tablicy łańcuchów lub jest łańcuchem poddanym 'podziałowi'. Wartość ta będzie równa 1 przy kompletnym łańcuchu. 'Znacznik' ten jest używany w procedurze rozkazu 'LET', gdzie '1' sygnalizuje potrzebę usunięcia z pamięci starej kopii łańcucha.

2AB1 STK-ST-0   XOR  A          Sygnalizuj - łańcuch z tablicy lub łańcuch 'podzielony'.
2AB2 STK-STO-$  RES  6,(FLAGS)      Upewnij się, że znacznik oznacza wynik łańcuchowy.
2AB6 STK-STORE  PUSH BC         Zapamiętaj na krótko B i C.
         CALL 33A9,TEST-5-SP   Czy jest miejsce na 5 bajtów?
                      Nie wracaj, jeśli brak miejsca.
         POP  BC         Odtwórz B i C.
         LD  HL,(STKEND)     Pobierz adres pierwszej komórki ponad obecnym stosem.
         LD  (HL),A       Prześlij pierwszy bajt.
         INC  HL         Przejdź dalej.
         LD  (HL),E       Prześlij drugi i trzeci bajt;
         INC  HL         dla łańcucha będzie to jego 'początek'.
         LD  (HL),D
         INC  HL         Przejdź dalej.
         LD  (HL),C       Prześlij czwarty i piaty bajt;
         INC  HL         dla łańcucha będzie to jego 'długość'.
         LD  (HL),B
         INC  HL         Przejdź dalej, aby wskazać komórkę ponad stosem.
         LD  (STKEND),HL     Adres ten zapamiętaj w STKEND
         RET            i powróć.

PROCEDURA 'INT-EXP'

Ta procedura zwraca wynik obliczenia 'następnego wyrażenia' jako wartości całkowitej przechowywanej przez parę rejestrów BC.  Procedura również sprawdza, czy wynik ten nie przekroczył wartości granicznej dostarczonej w parze rejestrów HL. Znacznik przeniesienia jest ustawiany, jeśli jest błąd 'przekroczenia zakresu'.

Rejestr A jest używany jako 'rejestr błędu' i przechowuje +00, jeśli nie ma 'poprzedniego błędu' lub +FF, jeśli taki błąd wystąpił.

2ACC INT-EXP1   XOR  A          Wyzeruj 'rejestr błędu'.
2ACD INT-EXP2   PUSH DE         Zapamiętaj pary rejestrów DE i HL
         PUSH HL         na czas wykonywania procedury.
         PUSH AF         Zapamiętaj tymczasowo 'rejestr błędu'.
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   'Następne wyrażenie' zostaje obliczone w celu utworzenia
                      'ostatniej wartości' na stosie kalkulatora.
         POP  AF         Odtwórz 'rejestr błędu'.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód przy sprawdzaniu składni.
         JR  Z,2AEB,I-RESTORE
         PUSH AF         Ponownie zapamiętaj 'rejestr błędu'.
         CALL 1E99,FIND-INT2   'Ostatnia wartość' jest kompresowana do BC.
         POP  DE         Rejestr błędu do D.
         LD  A,B         'Następne wyrażenie' o wartości zero
         OR  C          jest zawsze w zakresie, zatem skocz do przodu,
         SCF            jeśli tak jest.
         JR  Z,2AE8,I-CARRY
         POP  HL         Pobierz kopię wartości granicznej.
         PUSH HL         Będzie to 'rozmiar wymiaru', 'granica DIM'
                      lub 'długość łańcucha'.
         AND  A          Teraz porównaj wynik obliczenia wyrażenia
         SBC  HL,BC        z wartością graniczną.

Stan znacznika przeniesienia oraz wartość przechowywana w rejestrze D są teraz przetwarzane, aby otrzymać odpowiednią wartość dla 'rejestru błędu'.

2AE8 I-CARRY   LD  A,D         Pobierz 'starą wartość błędu'.
         SBC  A,+00        Utwórz 'nową wartość błędu';
                      +00, jeśli nie było wcześniej błędu
                      +FF lub mniej, jeśli w tym lub poprzednim
                      przebiegu pojawił się błąd przekroczenia zakresu.

Przed powrotem odtwórz rejestry.

2AEB I-RESTORE  POP  HL         Odtwórz HL i DE.
         POP  DE
         RET            Wróć, 'rejestr błędu' w A.

PROCEDURA 'DE,(DE+1)'

Procedura wykonuje operację – LD DE,(DE+1) – i zwraca HL wskazujące na 'DE+2'.

2AEE DE,(DE+1)  EX  DE,HL        Użyj HL do operacji.
         INC  HL         Wskaż na 'DE+1'.
         LD  E,(HL)       W wyniku - LD E,(DE+1).
         INC  HL         Wskaż na 'DE+2'.
         LD  D,(HL)       W wyniku - LD D,(DE+2).
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'GET-HL*DE'

O ile nie jest sprawdzana składnia, procedura wywołuje procedurę 'HL=HL*DE', która wykonuje wymagane mnożenie.

Nadmiar poza 16 bitów dostępnych w parze rejestrów HL daje raport błędu 'brak pamięci'. Nie jest to dokładnie ta sytuacja, lecz implikuje ona, że pamięć jest zbyt mała do przeprowadzenia zadania zamierzonego przez programistę.

2AF4 GET-HL*DE  CALL 2530,SYNTAX-Z    Jeśli jest sprawdzana składnia,
         RET  Z          wróć bezpośrednio.
         CALL 30A9,HL=HL*DE    Wykonaj mnożenie.
         JP  C,1F15,REPORT-4   Raport 'brak pamięci'.
         RET            Skończone.

PROCEDURA ROZKAZU 'LET'

Jest to rzeczywista procedura przypisująca dla rozkazów LET, READ i INPUT.

Jeśli docelowa zmienna jest 'nowo zadeklarowaną zmienną', to DEST będzie wskazywało pierwszą literę jej nazwy w wierszu języka BASIC. Bit 1 zmiennej systemowej FLAGX zostanie ustawiony na 1.

Jednakże, jeśli zmienna docelowa 'już istnieje', to bit 1 FLAGX zostanie wyzerowany, a DEST będzie wskazywało pozycję przed pięcioma bajtami 'starej wartości', a dla zmiennej łańcuchowej będzie wskazywało na pierwszy znak 'starego łańcucha'. Używanie DEST w ten sposób odnosi się do prostych zmiennych oraz do elementów tablic.

Bit 0 FLAGX jest ustawiany, jeśli docelowa zmienna jest 'pełną' zmienną łańcuchową (sygnalizując potrzebę usunięcia starej kopii).

Początkowo pobrana zostaje bieżąca wartość DEST i testowany jest bit 1 zmiennej systemowej FLAGS.

2AFF LET     LD  HL,(DEST)      Pobierz bieżący adres w DEST.
         BIT  1,(FLAGX)      Skocz, jeśli jest obsługiwana
         JR  Z,2B66,L-EXISTS   'istniejąca już zmienna'.

Jest używana 'nowo zadeklarowana zmienna'. Zatem najpierw zostaje znaleziona długość jej nazwy.

         LD  BC,+0005      Załóż zmienną liczbową - 5 bajtów.

Wejdź do pętli zajmującej się znakami długiej nazwy. Spacje oraz kody kolorów w nazwie są ignorowane.

2B0B L-EACH-CH  INC  BC         Dodaj '1' do licznika przy każdym znaku nazwy.
2B0C L-NO-SP   INC  HL         Idź wzdłuż nazwy zmiennej.
         LD  A,(HL)       Pobierz 'obecny kod'.
         CP  +20         Skocz wstecz, jeśli jest nim 'spacja';
         JR  Z,2B0C,L-NO-SP   co w efekcie spowoduje jej zignorowanie.
         JR  NC,2B1F,L-TEST-CH  Skocz naprzód, jeśli kod jest w zakresie od +21 do +FF.
         CP  +10         Zaakceptuj jako końcowy kod kody
         JR  C,2B29,L-SPACES   w zakresie od +00 do +0F.
         CP  +16         Również zaakceptuj zakres
         JR  NC,2B29,L-SPACES  od +16 do +1F.
         INC  HL         Przejdź poza kod sterujący po kodach od INK do OVER.
         JR  2B0C,L-NO-SP    Skocz wstecz, ponieważ kody te są traktowane jak spacje.

Rozdziel nazwy zmiennych 'liczbowych' od 'łańcuchowych'.

2B1F L-TEST-CH  CALL 2C88,ALPHANUM    Czy kod jest alfanumeryczny?
         JR  C,2B0B,L-EACH-CH  Jeśli tak, to zaakceptuj go jako znak 'długiej nazwy'.
         CP  +24         Czy obecny kod to '$'?
         JP  Z,2BC0,L-NEWS    Skocz naprzód przy obsłudze 'nowo zadeklarowanego'
                      prostego łańcucha.

'Nowo zadeklarowana zmienna liczbowa' obecnie obsługiwana będzie wymagała 'BC bajtów' w obszarze zmiennych na swoją nazwę oraz wartość. Tworzone jest to miejsce i nazwa zmiennej zostaje skopiowana wraz ze znakami 'oznaczanymi' jako wymagane.

2B29 L-SPACES   LD  A,C         Skopiuj 'długość' do A.
         LD  HL,(E-LlNE)     Ustaw HL na adres 'bajtu 80' na końcu obszaru zmiennych.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Teraz zrób miejsce w obszarze zmiennych.
                      Uwaga: 'BC' bajtów zostaje udostępnionych
                      przed przesuniętym 'bajtem 80'.
         INC  HL         Wskaż pierwszy z 'nowych' bajtów.
         INC  HL         DE ustaw na drugi z 'nowych bajtów.
         EX  DE,HL
         PUSH DE         Zapamiętaj ten wskaźnik.
         LD  HL,(DEST)      Pobierz wskaźnik początku nazwy.
         DEC  DE         Ustaw DE na adres pierwszego 'nowego' bajtu.
         SUB  +06         Ustaw w B 'liczbę dodatkowych znaków', które
         LD  B,A         znajdują się w 'długiej nazwie'.
         JR  Z,2B4F,L-SINGLE   Skocz naprzód przy zmiennej o 'krótkiej nazwie'.

'Dodatkowe' znaki długiej nazwy są przekazywane do obszaru zmiennych.

2B3E L-CHAR    INC  HL         Wskaż każdy z 'dodatkowych' znaków.
         LD  A,(HL)       Pobierz znak.
         CP  +21         Akceptuj kody od +21 do +FF;
         JR  C,2B3E,L-CHAR    ignoruj kody od +00 do +20.
         OR  +20         Ustaw bit 5 dla małych liter.
         INC  DE         Umieszczaj po kolei te kody
         LD  (DE),A       od drugiego 'nowego' bajtu dalej.
         DJNZ 2B3E,L-CHAR     Wróć na początek pętli, aby przesłać wszystkie
                      'dodatkowe' kody.

Ostatni znak 'długiej' nazwy musi być poddany operacji LUB z +80.

         OR  +80         Oznacz ten kod jako wymagany
         LD  (DE),A       i nadpisz ostatni kod.

Teraz zostanie obsłużona pierwsza litera nazwy zmiennej.

         LD  A,+C0        Przygotuj się do oznaczenia znaku 'długiej' nazwy.
2B4F L-SINGLE   LD  HL,(DEST)      Pobierz wskaźnik znaku.
         XOR  (HL)        A zawiera +00 dla nazwy 'krótkiej' lub +C0 dla 'długiej'.
         OR  +20         Ustaw bit 5 dla małych liter.
         POP  HL         Teraz usuń wskaźnik.

Procedura L-FIRST jest teraz wywoływany, aby wprowadzić tę 'literę' na jej właściwe miejsce.

         CALL 2BEA,L-FIRST    Wstaw literę i wróć z HL wskazującym 'nowy bajt 80'.

Teraz 'ostatnia wartość' może zostać przeniesiona do obszaru zmiennych. Zwróć uwagę, że w tym miejscu HL zawsze wskazuje na adres za pięcioma bajtami przydzielonymi liczbie..

Instrukcja 'RST 0028' jest wykorzystywana do wywołania KALKULATORA i ostatnia wartość zostaje usunięta. Jednakże nie jest ona nadpisana..

2B59 L-NUMERIC  PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik 'docelowy'.
         RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora.
         DEFB +02,delete     To przesunie STKEND wstecz o pięć bajtów.
         DEFB +38,end-calc
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik.
         LD  BC,+0005      Na liczbę potrzebne jest pięć bajtów.
         AND  A          Ustaw HL na adres pierwszego z nich
         SBC  HL,BC
         JR  2BA6,L-ENTER    i skocz naprzód, aby przesłać liczbę.

W to miejsce przychodzi się, jeśli zmienna 'już istnieje'. Najpierw testowany jest bit 6 zmiennej systemowej FLAGS, aby rozdzielić zmienne liczbowe od łańcuchowych lub od tablic łańcuchów.

2B66 L-EXISTS   BIT 6,(FLAGS)      Skocz naprzód, jeśli mamy do czynienia z
         JR  Z,2B72,L-DELETES  jakąkolwiek zmienną łańcuchową.

Przy zmiennych liczbowych 'nowa' liczba nadpisuje 'starą'. Zatem najpierw należy ustawić HL na adres za pięcioma bajtami istniejącej wartości. Obecnie HL wskazuje adres przed tymi pięcioma bajtami.

         LD  DE,+0006      Pięć bajtów liczby + '1'.
         ADD  HL,DE        Teraz HL wskazuje 'za'.
         JR  2B59,L-NUMERIC   Skocz wstecz, aby dokonać właściwego przesyłu.

Parametry zmiennej łańcuchowej są pobierane, a pełne proste łańcuchy zostają odseparowane od łańcuchów 'dzielonych' lub od tablic łańcuchów.

2B72 L-DELETE$  LD  HL,(DEST)      Pobierz 'początek'. Uwaga: ten rozkaz jest nadmiarowy.
         LD  BC,(STRLEN)     Pobierz 'długość'.
         BIT  0,(FLAGX)      Skocz, jeśli mamy do czynienia z pełnym, prostym łańcuchem;
         JR  NZ,2BAF,L-ADD$   stary łańcuch będzie musiał zostać 'usunięty' tylko
                      w tym przypadku.

Jeśli mamy do czynienia z 'podziałem' istniejącego łańcucha prostego, z 'podziałem' łańcucha z tablicy łańcuchów lub pełnym łańcuchem z tablicy łańcuchów, to potrzebne są dwa różne etapy. W pierwszym zostaje utworzony 'nowy' łańcuch w obszarze roboczym, skrócony lub wydłużony wg potrzeb. W drugim etapie 'nowy' łańcuch zostaje skopiowany do przeznaczonego mu miejsca w obszarze zmiennych.

Jednakże nic nie robimy w przypadku łańcucha o zerowej długości.

         LD  A,B         Wróć, jeśli łańcuch jest pusty
         OR  C
         RET  Z

Następnie utwórz w obszarze roboczym odpowiednie miejsce.

         PUSH HL         Zapamiętaj 'początek' (DEST).
         RST  0030,BC-SPACES   Utwórz potrzebne miejsce w obszarze roboczym.
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźnik do pierwszej komórki.
         PUSH BC         Zapamiętaj 'długość' do późniejszego użytku.
         LD  D,H         Ustaw DE na adres ostatniej komórki.
         LD  E,L
         INC  HL         Ustaw HL na adres 'o jeden większy' od nowego obszaru.
         LD  (HL),+20      Wstaw znak 'spacji'.
         LDDR           Skopiuj ten znak na wszystkie komórki.
                      Zakończ z HL wskazującym pierwszą nową komórkę.

Teraz zostają pobrane ze stosu kalkulatora parametry obsługiwanego łańcucha.

         PUSH HL         Zapamiętaj tymczasowo wskaźnik.
         CALL 2BF1,STK-FETCH   Pobierz 'nowe' parametry.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik.

Uwaga: W tym miejscu wymagana ilość miejsca została udostępniona w przestrzeni roboczej dla 'przypisywanej zmiennej', np. dla polecenia LET A$(4 to 8)="abcdefg" - utworzono obszar pięciu bajtów.

Parametry pobrane wyżej jako 'ostatnia wartość' reprezentują łańcuch, który ma zostać skopiowany do nowego miejsca z wydłużeniem lub skróceniem wg potrzeb.

Długość 'nowego' łańcucha jest porównywana z długością udostępnionego mu miejsca.

         EX  (SP),HL       'Długość' nowego obszaru do HL.
                      'Wskaźnik' nowego obszaru na stos.
         AND  A          Porównaj te dwie 'długości'
         SBC  HL,BC        i skocz naprzód, jeśli 'nowy'
         ADD  HL,BC        łańcuch zmieści się w przydzielony obszar.
         JR  NC,2B9B,L-LENGTH  tj. nie potrzeba go skracać.
         LD  B,H         Jednakże zmodyfikuj 'nową'
         LD  C,L         długość, jeśli jest zbyt długi.
2B9B L-LENGTH   EX  (SP),HL       'Długość' nowego obszaru na stos.
                      'Wskaźnik' nowego obszaru do HL.

Nowy łańcuch zostaje skopiowany do obszaru roboczego, jeśli nie jest pusty. Wydłużenie jest osiągane automatycznie, jeżeli 'nowy' łańcuch jest krótszy od udostępnionego mu miejsca.

         EX  DE,HL        'Początek' nowego łańcucha do HL.
                      'Wskaźnik' nowego obszaru do DE.
         LD  A,B         Skocz naprzód, jeśli 
         OR  C          'nowy' łańcuch jest
         JR  Z,2BA3,L-IN-W/S   łańcuchem pustym.
         LDIR           Inaczej przenieś 'nowy' łańcuch do przestrzeni roboczej.

Wartości umieszczone na stosie są odtwarzane.

2BA3 L-IN-W/S   POP  BC         'Długość' nowego obszaru.
         POP  DE         'Wskaźnik' nowego obszaru.
         POP  HL         Początek - wskaźnik 'przypisywanej zmiennej', który
                      pierwotnie znajdował się w DEST.
                      L-ENTER jest teraz wykorzystywane do przekazania
                      'nowego' łańcucha do obszaru zmiennych.

PROCEDURA 'L-ENTER'

Ta krótka procedura jest używana do przekazania albo wartości liczbowej ze stosu kalkulatora lub łańcucha z przestrzeni roboczej do odpowiedniego miejsca w obszarze zmiennych.

Stąd procedury tej używa się do wszystkich przypadków z wyjątkiem 'nowo zadeklarowanych' oraz 'pełnych i istniejących' łańcuchów prostych.

2BA6 L-ENTER   EX  DE,HL        Wymień wskaźniki.
         LD  A,B         Jeszcze raz sprawdź, że długość jest niezerowa.
         OR  C
         RET  Z
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźnik przeznaczenia.
         LDIR           Przenieś wartość liczbową lub łańcuch.
         POP  HL         Wróć z parą rejestrów HL wskazującą na pierwszy bajt
         RET            tej wartości liczbowej lub tego łańcucha.

PROCEDURA LET JEST KONTYNUOWANA TUTAJ

Gdy jest obsługiwany 'pełny i istniejący' łańcuch prosty, to nowy łańcuch zostaje wprowadzony tak, jakby był 'nowo zadeklarowanym' łańcuchem prostym, zanim istniejąca wersja będzie 'usunieta' z pamięci.

2BAF L-ADD$    DEC  HL         Ustaw HL na adres litery
         DEC  HL         nazwy zmiennej.
         DEC  HL         tj. DEST - 3.
         LD  A,(HL)       Pobierz tę literę.
         PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik do 'istniejącej wersji'.
         PUSH BC         Zapamiętaj 'długość' 'istniejącego łańcucha'.
         CALL 2BC6,L-STRING    Użyj L-STRING do dodania nowego łańcucha do obszaru zmiennych.
         POP  BC         Odtwórz 'długość'.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik.
         INC  BC         Do długości dodaj 3 na bajt litery oraz dwa bajty długości.
         INC  BC
         INC  BC
         JP  19E8,RECLAIM-2   Wyjdź przez skok do RECLAIM-2, które usunie całość istniejącej wersji.

'Nowo zadeklarowane' łańcuchy są obsługiwane w sposób następujący:

2BC0 L-NEW$    LD  A,+DF        Przygotuj się na oznaczenie litery zmiennej.
         LD  HL,(DEST)      Pobierz wskaźnik do litery.
         AND  (HL)        Oznacz literę wg potrzeb.
                      L-STRING zostanie teraz użyte do dodania nowego łańcucha
                      do obszaru zmiennych.

PROCEDURA 'L-STRING'

Parametry 'nowego' łańcucha zostają pobrane, tworzy się wystarczające miejsce dla niego, a następnie kopiuje.

2BC6 L-STRING   PUSH AF         Zapamiętaj literę zmiennej
         CALL 2BF1,STK-FETCH   Pobierz 'początek' i 'długość' 'nowego' łańcucha.
         EX  DE,HL        Umieść 'początek' w HL.
         ADD  HL,BC        Ustaw HL na adres o 1 większy od końca łańcucha.
         PUSH BC         Zapamiętaj 'długość'.
         DEC  HL         Ustaw HL na adres końca łańcucha.
         LD  (DEST),HL      Zapamiętaj wskaźnik na krótko.
         INC  BC         Do długości dodaj 3 na literę zmiennej
         INC  BC         oraz na dwa bajty długości łańcucha.
         INC  BC
         LD  HL,(E-LINE)     Ustaw HL na adres 'bajtu 80' na końcu obszaru zmiennych.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Zrób miejsce w obszarze zmiennych.
                      Uwaga: W rezultacie 'BC' bajtów zostaje zarezerwowanych
                      przed przemieszczonym 'bajtem 80'.
         LD  HL,(DEST)      Odtwórz wskaźnik końca 'nowego' łańcucha.
         POP  BC         Utwórz kopię długości
         PUSH BC         'nowego' łańcucha.
         INC  BC         Dodaj jeden do długości w przypadku, gdyby
                      'nowy' łańcuch był pusty.
         LDDR           Skopiuj 'nowy' łańcuch + jeden bajt.
         EX  DE,HL        Ustaw HL na adres starszego bajtu długości łańcucha.
         INC  HL
         POP  BC         Pobierz 'długość'.
         LD  (HL),B       Wprowadź starszy bajt.
         DEC  HL         Do tyłu o jeden.
         LD  (HL),C       Wprowadź młodszy bajt.
         POP  AF         Pobierz znak zmiennej.

PROCEDURA 'L-FIRST'

Wejście do tej procedury następuje z literą nazwy zmiennej, odpowiednio oznaczoną, w rejestrze A. Litera nadpisuje 'stary bajt 80' w obszarze zmiennych. Powrót jest wykonywany z parą rejestrów HL wskazującą 'nowy bajt 80'.

2BEA L-FIRST   DEC  HL         Ustaw HL na adres 'starego bajtu 80'.
         LD  (HL),A       Zostaje on nadpisany przez literę zmiennej.
         LD  HL,(E-LINE)     Ustaw HL na adres 'nowego bajtu 80'.
         DEC  HL         Zakończone ze wszystkimi
         RET            'nowo zadeklarowanymi zmiennymi'.

PROCEDURA 'STK-FETCH'

Ta ważna procedura pobiera 'ostatnią wartość' ze stosu kalkulatora. Pięć bajtów może reprezentować albo liczbę zmiennoprzecinkową w postaci 'długiej' lub 'krótkiej', albo zestaw parametrów definiujących łańcuch.

2BF1 STK-FETCH  LD  HL,(STKEND)     Pobierz STKEND.
         DEC  HL         O jeden adres do tyłu;
         LD  B,(HL)       Piąta wartość.
         DEC  HL         Wstecz o jeden.
         LD  C,(HL)       Czwarta wartość.
         DEC  HL         Wstecz o jeden.
         LD  D,(HL)       Trzecia wartość.
         DEC  HL         Wstecz o jeden.
         LD  E,(HL)       Druga wartość.
         DEC  HL         Wstecz o jeden.
         LD  A,(HL)       Pierwsza wartość.
         LD  (STKEND),HL     Ustaw STKEND na nowy adres.
         RET            Skończone.

PROCEDURA ROZKAZU 'DIM'

Ta procedura tworzy nową tablicę w obszarze zmiennych. Zaczyna od przeszukania istniejących zmiennych w celu określenia, czy istnieje wśród nich tablica o takiej samej nazwie. Jeśli taka tablica zostanie znaleziona, to procedura usuwa ją przed utworzeniem nowej.

Nowa tablica będzie zawierała wszystkie elementy wyzerowane, jeśli jest tablicą liczbową, lub z wpisanymi spacjami, jeśli jest tablicą łańcuchów.

2C02 DIM     CALL 28B2,LOOK-VARS   Przeszukaj obszar zmiennych.
2C05 D-RPORT-C  JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Zgłoś raport C, ponieważ wystąpił błąd.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz naprzód, jeśli trwa wykonywanie programu.
         JR  NZ,2C15,D-RUN
         RES  6,C         Sprawdź składnię tablic łańcuchów, jakby były tablicami liczbowymi.
         CALL 2996,STK-VAR    Sprawdź składnię wyrażenia w nawiasach.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź do następnego rozkazu w wierszu, skoro składnia była dobra.

'Istniejąca tablica' jest usuwana z pamięci.

2C15 D-RUN    JR  C,2C1F,D-LETTER   Skocz naprzód, jeśli nie ma 'istniejącej tablicy'.
         PUSH BC         Zapamiętaj bajt dyskryminatora.
         CALL 19B8,NEXT-ONE    Znajdź początek następnej zmiennej.
         CALL 19E8,RECLAIM-2   Usuń 'istniejącą tablicę'.
         POP  BC         Odtwórz bajt dyskryminatora.

Znajdowane są początkowe parametry nowej tablicy.

2C1F D-LETTER   SET  7,C         Ustaw bit 7 w bajcie dyskryminatora.
         LD  B,+00        Wyzeruj licznik wymiarów.
         PUSH BC         Zapamiętaj licznik i bajt dyskryminatora.
         LD  HL,+0001      Para rejestrów HL będzie przechowywała
         BIT  6,C         rozmiar elementów w tablicy,
         JR  NZ,2C2D,D-SIZE   '1' dla tablicy łańcuchów/'5' dla tablicy liczbowej.
         LD  L,+05
2C2D D-SIZE    EX  DE,HL        Rozmiar elementu do DE.

Poniższa pętla jest wykonywana dla każdego wymiaru wyszczególnionego w wyrażeniu objętym nawiasami w rozkazie DIM. Całkowita liczba bajtów potrzebnych dla elementów tablicy jest tworzona w parze rejestrów DE.

2C2E D-NO-LOOP  RST  0020,NEXT-CHAR   Przesuwaj do przodu CH-ADD przy każdym obiegu.
         LD  H,+FF        Ustaw 'wartość graniczną'.
         CALL 2ACC,INT-EXP1    Oblicz parametr.
         JP  C,2A20,REPORT-3   Zgłoś błąd, jeśli 'jest poza zakresem'.
         POP  HL         Pobierz licznik wymiarów i bajt dyskryminatora.
         PUSH BC         Zapamiętaj parametr przy każdym obiegu pętli.
         INC  H          Również zwiększ przy każdym obiegu licznik wymiarów.
         PUSH HL         Ponownie umieść na stosie licznik wymiarów i bajt dyskryminatora.
         LD  H,B         Parametr jest przenoszony do
         LD  L,C         pary rejestrów HL.
         CALL 2AF4,GET-HL*DE   Całkowita liczba bajtów jest tworzona w HL
         EX  DE,HL        i zostaje przeniesiona do DE.
         RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak
         CP  +2C         i wróć na początek pętli, jeśli
         JR  Z,2C2E,D-NO-LOOP  jest kolejny wymiar.

Uwaga: W tym punkcie para rejestrów DE wskazuje liczbę bajtów potrzebnych na elementy nowej tablicy, a rozmiar każdego wymiaru jest umieszczany na stosie maszynowym.

Teraz sprawdź, czy rzeczywiście jest nawias zamykający wyrażenie w nawiasach.

         CP  +29         Czy jest to ')'?
         JR  NZ,2C05,D-REPORT-C Jeśli nie, to skocz wstecz.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD, aby go minąć.

Teraz sprawdzane są podane wymiary nowej tablicy.

         POP  BC         Pobierz licznik wymiarów oraz bajt dyskryminatora.
         LD  A,C         Przekaż bajt dyskryminatora do rejestru A na później.
         LD  L,B         Licznik przenieś do L.
         LD  H,+00        Wyzeruj rejestr H.
         INC  HL         Zwiększ liczbę wymiarów o 2
         INC  HL
         ADD  HL,HL        i podwój wynik, a następnie utwórz całkowitą
         ADD  HL,DE        długość zmiennej, dodając całkowitą liczbę bajtów.
         JP  C,1F15,REPORT-4   Jeśli trzeba, zgłoś błąd 'Brak pamięci'.
         PUSH DE         Zapamiętaj całkowitą liczbę bajtów dla elementów.
         PUSH BC         Zapamiętaj licznik wymiarów i bajt dyskryminatora.
         PUSH HL         Również zapamiętaj całkowitą długość.
         LD  B,H         Przenieś całkowitą długość do BC.
         LD  C,L

Na końcu obszaru zmiennych zostaje utworzone miejsce na nową tablicę.

         LD  HL,(E-LINE)     Ustaw parę rejestrów HL
         DEC  HL         na adres 'bajtu 80'.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Udostępnij to miejsce.
         INC  HL         HL zostaje ustawione na adres pierwszej komórki w nowym obszarze.

Teraz zostają wstawione parametry.

         LD  (HL),A       Najpierw jest wstawiana litera, odpowiednio oznaczona.
         POP  BC         Całkowita długość zostaje pobrana
         DEC  BC         i zmniejszona o '3'.
         DEC  BC
         DEC  BC
         INC  HL         Przesuń do przodu adres w HL.
         LD  (HL),C       Wstaw młodszy bajt długości.
         INC  HL         Przesuń HL.
         LD  (HL),B       Wstaw starszy bajt długości.
         POP  BC         Pobierz licznik wymiarów.
         LD  A,B         Przenieś go do rejestru A.
         INC  HL         Przesuń HL.
         LD  (HL),A       Wprowadź licznik wymiarów.

Elementy nowej tablicy są teraz 'czyszczone'.

         LD  H,D         HL jest ustawiane na
         LD  L,E         adres końca tablicy,
         DEC  DE         a DE na adres o jedną komórkę niższy.
         LD  (HL),+00      Wstaw zero na ostatnią pozycję,
         BIT  6,C         lecz nadpisz je spacją,
         JR  Z,2C7C,DIM-CLEAR  jeśli mamy do czynienia
         LD  (HL),+20      z tablicą łańcuchów.
2C7C DIM-CLEAR  POP  BC         Pobierz całkowitą liczbę bajtów dla elementów tablicy.
         LDDR           Wyczyść tablicę + jedną dodatkową komórkę.

Teraz zostają wstawione 'rozmiary-wymiarów'.

2C7F DIM-SIZES  POP  BC         Pobierz rozmiar wymiaru.
         LD  (HL),B       Wstaw starszy bajt.
         DEC  HL         Do tyłu o jeden.
         LD  (HL),C       Wstaw młodszy bajt.
         DEC  HL         Do tyłu o jeden.
         DEC  A          Zmniejsz licznik wymiarów.
         JR  NZ,2C7F,DIM-SIZES  Powtarzaj tę operację dla wszystkich wymiarów;
         RET            po czym powróć.

PROCEDURA 'ALPHANUM'

Ta procedura wraca z ustawionym znacznikiem przeniesienia, jeśli obecna zawartość rejestru A reprezentuje kod cyfry lub litery.

2C88 ALPHANUM   CALL 2D1B,NUMERIC    Sprawdź, czy mamy cyfrę; przy cyfrze przeniesienie będzie wyzerowane.
         CCF            Neguj przeniesienie.
         RET  C          Wróć przy cyfrze, inaczej kontynuuj w 'ALPHA'.

PROCEDURA 'ALPHA'

Ta procedura wraca z ustawionym znacznikiem przeniesienia, jeśli obecna wartość w rejestrze A reprezentuje literę alfabetu.

2C8D ALPHA    CP  +41         Sprawdź z kodem litery 'A'.
         CCF            Neguj znacznik przeniesienia.
         RET  NC         Jeśli zły kod, wróć.
         CP  +5B         Sprawdź z kodem litery 'Z'.
         RET  C          Jeśli duża litera, wróć.
         CP  +61         Sprawdź z kodem litery 'a'.
         CCF            Neguj znacznik przeniesienia.
         RET  NC         Wróć przy złym kodzie znaku.
         CP  +7B         Sprawdź z kodem o 1 większym od kodu 'z'.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'LICZBA DZIESIĘTNA NA ZMIENNOPRZECINKOWĄ'

Jako część procesu sprawdzania składni liczby dziesiętne pojawiające się w wierszach języka BASIC są zamieniane na odpowiadające im liczby zmiennoprzecinkowe. Ta procedura czyta liczbę dziesiętną cyfra po cyfrze i daje jej wartość jako 'ostatnią wartość' na stosie kalkulatora. Lecz najpierw zajmuje się alternatywnym zapisem BIN, który wprowadza ciąg zer i jedynek, dając dwójkową reprezentację pożądanej liczby.

2C9B DEC-TO-FP  CP  +C4         Czy znak to 'BIN'?
         JR  NZ,2CB8,NOT-BIN   Skocz, jeśli to nie 'BIN'.
         LD  DE,+0000      Ustaw wynik zero w DE.
2CA2 BIN-DIGIT  RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         SUB  +31         Odejmij kod cyfry '1'.
         ADC  A,+00        0 teraz da 0 z ustawionym znacznikiem przeniesienia;
                      1 daje 0 z wyzerowanym przeniesieniem.
         JR  NZ,2CB3,BIN-END   Każdy inny znak powoduje skok do BIN-END,
                      gdzie jest sprawdzana składnia w czasie lub po przeglądnięciu wiersza.
         EX  DE,HL        Obecny wynik teraz do HL.
         CCF            Neguj znacznik przeniesienia.
         ADC  HL,HL        Przesuń wynik w lewo z przeniesieniem wskakującym na bit 0.
         JP  C,31AD,REPORT-6   Zgłoś błąd przy wyniku większym od 65535.
         EX  DE,HL        Zwróć dotychczasowy wynik do DE.
         JR  2CA2,BIN-DIGIT   Skocz wstecz dla następnego 0 lub 1.
2CB3 BIN-END   LD  B,D         Skopiuj wynik do BC dla umieszczenia na stosie.
         LD  C,E         
         JP  2D2B,STACK-BC    Skocz naprzód, aby umieścić wynik na stosie.

Dla pozostałych liczb najpierw zamieniana jest część całkowita; jeśli następnym znakiem jest kropka dziesiętna, to przetworzona zostanie część ułamkowa.

2CB8 NOT-BIN   CP  +2E         Czy pierwszym znakiem jest '.'?
         JR  Z,2CCB,DECIMAL   Jeśli tak, to skocz naprzód.
         CALL 2D3B,INT-TO-FP   Inaczej utwórz 'ostatnią wartość' części całkowitej.
         CP  +2E         Czy następnym znakiem jest '.'?
         JR  NZ,2CEB,E-FORMAT  Skocz naprzód, aby sprawdzić, czy jest to 'E'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CALL 2D1B,NUMERIC    Czy to cyfra?
         JR  C,2CEB,E-FORMAT   Skocz, jeśli nie (np. 1.E4 jest dozwolone).
         JR  2CD5,DEC-STO-1   Skocz naprzód, aby zająć się cyframi po kropce dziesiętnej.
2CCB DECIMAL   RST  0020,NEXT-CHAR   Jeśli liczba rozpoczęła się od kropki dziesiętnej,
         CALL 2D1B,NUMERIC    to sprawdź, czy następnym znakiem jest cyfra.
2CCF DEC-RPT-C  JP  C,1C8A,REPORT-C   Jeśli nie, zgłoś błąd.
         RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora, aby umieścić na stosie zero
         DEFB +A0,stk-zero    jako część całkowitą takich liczb.
         DEFB +38,end-calc
2CD5 DEC-STO-1  RST  0028,FP-CALC    Ponownie użyj kalkulatora.
         DEFB +A1,stk-one     Znajdź postać zmiennoprzecinkową
         DEFB +C0,st-mem-0    liczby dziesiętnej '1'
         DEFB +02,delete      i zapamiętaj ją w obszarze pamięci.
         DEFB +38,end-calc
2CDA NXT-DGT-1  RST  0018,GET-CHAR    Pobierz obecny znak.
         CALL 2D22,STK-DIGIT   Jeśli to cyfra, to umieść ją na stosie.
         JR  C,2CEB,E-FORMAT   Jeśli nie, skocz naprzód.
         RST  0028,FP-CALC    Teraz użyj kalkulatora.
         DEFB +E0,get-mem-0    Przy każdym obiegu pętli
         DEFB +A4,stk-ten     liczba zapamiętana w obszarze pamięci
         DEFB +05,division    jest pobierana, dzielona przez 10
         DEFB +C0,st-mem-0    i zapamiętywana ponownie: tj. idzie od .1
                      do .01 do .001 itd.
         DEFN +04,multiply    Obecna cyfra jest mnożona
         DEFB +0F,addition    przez 'zapamiętaną liczbę'
         DEFB +38,end-calc    i dodawana do 'ostatniej wartości'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         JR  2CDA,NXT-DGT-1   Skocz wstecz (o jeden bajt za dużo), aby go przetworzyć.

Następnie zajmij się 'zapisem E', tj. postacią xEm lub xem, gdzie m jest liczbą całkowitą.

2CEB E-FORMAT   CP  +45         Czy obecny znak to 'E'?
         JR  Z,2CF2,SIGN-FLAG  Skocz naprzód, jeśli tak.
         CP  +65         Czy to jest 'e'?
         RET  NZ         Zakończ, jeśli nie.
2CF2 SIGN-FLAG  LD  B,+FF        Użyj B jako znacznika znaku, FF dla '+'.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz następny znak.
         CP  +2B         Czy jest to '+'?
         JR  Z,2CFE,SIGN-DONE  Skocz naprzód.
         CP  +2D         Czy jest to '-'?
         JR  NZ,2CFF,ST-E-PART  Skocz, jeśli ani '+', ani '-'.
         INC  B          Zmień znak znacznika.
2CFE SIGN-DONE  RST  0020,NEXT-CHAR   Wskaż pierwszą cyfrę.
2CFF ST-E-PART  CALL 2D1B,NUMERIC    Czy faktycznie to cyfra?
         JR  C,2CCF,DEC-RPT-C  Jeśli nie, zgłoś błąd.
         PUSH BC         Tymczasowo zapamiętaj znacznik w B.
         CALL 2D3B,INT-TO-FP   Umieść na stosie ABS m, gdzie m jest wykładnikiem.
         CALL 2DD5,FP-TO-A    Przenieś ABS m do A.
         POP  BC         Odtwórz znacznik znaku w B.
         JP  C,31AD,REPORT-6   Zgłoś teraz przepełnienie, jeśli
         AND  A          ABS m jest większe od 255 lub większe od 127
         JP  M,31AD,REPORT-6   (inne wartości większe od 39 zostaną rozpoznane później).
         INC  B          Testuj znak w B; '+' (tj. +FF) ustawi teraz znacznik zera.
         JR  Z,2D18,E-FP-JUMP  Skocz, jeśli znakiem m jest '+'.
         NEG            Neguj m, jeśli znakiem jest '-'.
2D18 E-FP-JUMP  JP  2D4F,E-TOO-FP    Skocz, aby przypisać 'ostatniej wartości' wynik x*10^m.

PROCEDURA 'NUMERIC'

Ta procedura wraca z wyzerowanym znacznikiem przeniesienia, jeśli wartość w rejestrze A oznacza poprawną cyfrę.

2D1B NUMERIC   CP  +30         Sprawdź na kod cyfry '0'.
         RET  C          Wróć, jeśli niepoprawny znak.
         CP  +3A         Sprawdź ponownie z górną granicą.
         CCF            Neguj znacznik przeniesienia.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'STK DIGIT'

Ta procedura po prostu wraca, jeśli bieżąca wartość przechowywana w rejestrze A nie przedstawia cyfry, jednakże jeśli jest to cyfra, to jej wartość zmiennoprzecinkowa staje się 'ostatnią wartością' na stosie kalkulatora.

2D22 STK-DIGIT  CALL 2D1B,NUMERIC    Czy znak jest cyfrą?
         RET  C          Wróć, jeśli poza zakresem.
         SUB  +30         Zastąp kod przez wartość cyfry.

PROCEDURA 'STACK-A'

Ta procedura umieszcza na stosie kalkulatora zawartość akumulatora traktowaną jako liczbę dodatnią.

2D28 STACK-A   LD  C,A         Przenieś wartość do rejestru C.
         LD  B,+00        Wyzeruj rejestr B.

PROCEDURA 'STACK-BC'

Ta procedura umieszcza na stosie kalkulatora liczbę zmiennoprzecinkową odpowiadającą zawartości pary rejestrów BC traktowanej jako dodatnia liczba całkowita.

Postać zmiennoprzecinkowa używana w tym oraz również w dwóch poprzednich procedurach jest postacią zarezerwowaną w Spectrum dla małych liczb całkowitych n, gdzie -65535 <= n <= 65535. Pierwszy i piaty bajt mają wartość zero; trzeci i czwarty to bajty mniej i bardziej znaczący 16 bitowej liczby całkowitej w kodzie uzupełnień do dwóch (jeśli n jest ujemne, to te dwa bajty przechowują 65536+n); a drugi bajt jest bajtem znaku, 00 dla '+' i FF dla  '-'.

2D2B STACK-BC   LD  IY,+5C3A      Ponownie ustaw IY na ERR-NR.
         XOR  A          Wyzeruj rejestr A
         LD  E,A         oraz rejestr E, aby oznaczyć '+'.
         LD  D,C         Skopiuj mniej znaczący bajt do D.
         LD  C,B         A bardziej znaczący bajt do C.
         LD  B,A         Wyzeruj rejestr B.
         CALL 2AB6,STK-STORE   Teraz umieść liczbę na stosie.
         RST  0028,FP-CALC    Ustaw HL na wskazywanie
         DEFB +38,end-calc    STKEND-5.
         AND  A          Wyzeruj znacznik przeniesienia.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'LICZBA CAŁKOWITA NA ZMIENNOPRZECINKOWĄ'

Ta procedura zwraca 'ostatnią wartość' na stosie kalkulatora, która jest wynikiem przekształcenia liczby całkowitej w wierszu języka BASIC, tj. części całkowitej liczby dziesiętnej lub numeru wiersza na jej odpowiednik zmiennoprzecinkowy.

Wywołania do CH-ADD+1 pobierają kolejne cyfry liczby. Wyjście następuje po pobraniu kodu, który nie jest cyfrą.

2D3B INT-TO-FP  PUSH AF         Zapamiętaj pierwszą cyfrę przechowywaną w A.
         RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora.
         DEFB +A0,stk-zero    Teraz 'ostatnia wartość' jest zerem.
         DEFB +38,end-calc
         POP  AF         Odtwórz pierwszą cyfrę.

Teraz tworzona jest pętla. Dopóki kod przedstawia cyfrę, znajdowana jest jej postać zmiennoprzecinkowa i umieszczana na stosie jako 'ostatnia wartość', którą następnie mnoży się przez 10 i dodaje do 'liczby', otrzymując 'ostatnią wartość, która z kolei jest przenoszona na początek pętli.

2D40 NXT-DGT-2  CALL 2D22,STK-DIGIT   Jeśli kod przedstawia cyfrę, to umieść na stosie jej postać zmiennoprzecinkową.
         RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora.
         DEFB +01,exchange    'Cyfra' idzie pod 'ostatnią wartość'.
         DEFB +A4,stk-ten     Umieść na stosie 10.
         DEFB +04,multiply    'Ostatnia wartość' = 'ostatnia wartość' *10.
         DEFB +0F,addition    'Ostatnia wartość' = 'ostatnia wartość' + 'cyfra'.
         DEFB  +38,end-calc
         CALL 0074,CH-ADD+1    Następny kod idzie do A.
         JR  2D40,NXT-DGT-2   Kontynuuj pętlę z tym kodem.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.