Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Procedury obsługi magnetofonu

16-kilobajtowy program monitora posiada duży zestaw procedur do obsługi interfejsu magnetofonu kasetowego. Procedury te są podstawą dla poleceń SAVE, LOAD, VERIFY i MERGE języka BASIC.
Punkt wejścia do tych procedur znajduje się pod adresem SAVE-ETC (0605). Jednakże przed tym punktem usytuowane są procedury, które obsługują zapis, ładowanie lub weryfikowanie bajtów. We wszystkich przypadkach bajty mające zostać obsłużone wewnątrz tych procedur są opisane przez parę rejestrów DE zawierającą 'długość' bloku, rejestr indeksowy IX zawierający 'adres bazowy' oraz rejestr A zawierający +00 dla bloku nagłówka lub +FF dla bloku programu/danych.

PROCEDURA 'SA-BYTES'

Procedura ta jest wywoływana w celu zapisu informacji nagłówkowej (z +09BA), a później właściwego bloku programu/danych (z 099E).

04C2 SA-BYTES   LD  HL,+053F      Załaduj wstępnie na stos maszynowy
         PUSH HL         adres - SA/LD-RET.
         LD  HL,+1F80      Ta stała da rozbiegówkę o długości
                      około 5 sek. na 'nagłówek'.
         BIT  7,A         Skocz naprzód, jeśli jest zapisywany
         JR  Z,04D0,SA-FLAG   nagłówek.
         LD  HL,+0C98      Ta stała da rozbiegówkę o długości
                      około 2 sek. dla bloku programu/danych.
04D0 SA-FLAG   EX  AF,A'F'       Zostaje zachowany znacznik.
         INC  DE         ;Długość' zostaje zwiększona
         DEC  IX         a 'adres bazowy' zmniejszony, aby zrobić
                      miejsce na znacznik.
         DI            Podczas zapisu wyłączane są przerwania maskowane.
         LD  A,+02        Ustaw 'MIC wysoki' i brzeg czerwony.
         LD  B,A         Wpisz tą wartość do rejestru B.

Następuje teraz wejście do pętli w celu wygenerowania impulsów rozbiegówki. Oba impulsy 'MIC włączone' i 'MIC wyłączone' mają długość po 2.168 taktów T. Przy każdym zboczu sygnału brzeg zmienia się z czerwonego na jasnoniebieski i na odwrót.

Uwaga:             'Zbocze' jest przejściem albo ze stanu wysokiego w niski, albo na odwrót.

04D8 SA-LEADER  DJNZ 04D8,SA-LEADER   Główny okres odmierzania czasu.
         OUT  (+FE),A       MIC wł./wy., brzeg czerwony/jasnoniebieski,
         XOR  +0F         przy każdym przejściu.
         LD  B,+A4        Główna stała odmierzania czasu.
         DEC  L          Zmniejsz dolny licznik.
         JR  NZ,04D8,SA-LEADER  Skocz wstecz dla kolejnego impulsu.
         DEC  B          Wyrównaj dłuższą ścieżkę
                      (-zredukuj o 13 taktów T).
         DEC  H          Zmniejsz górny licznik.
         JP  P,04D8,SA-LEADER  Skocz wstecz dla kolejnego impulsu
                      aż do zakończenia rozbiegówki.

Teraz zostaje wysłany impuls synchronizacji.

         LD  B,+2F
04EA SA-SYNC-1  DJNZ 04EA,SA-SYNC-1   MIC wył. przez 667 taktów T
                      pomiędzy 'OUT i OUT'.
         OUT  (+FE),A       MIC wł. i brzeg czerwony.
         LD  A,+0D        Ustaw 'MIC niski i brzeg jasnoniebieski.
         LD  B,+37        MIC wł. przez 735 taktów T
04F2 SA-SYNC-2  DJNZ 04F2,SA-SYNC-2   pomiędzy 'OUT i OUT'.
         OUT  (+FE),A       Teraz MIC wył. i brzeg jasnoniebieski.

Pierwszym zapisanym bajtem będzie znacznik nagłówka programu/danych.

         LD  BC,+3B0E      +3B jest stałą czasową; +0E to
                      ustaw 'MIC niski i żółty brzeg'.
         EX  AF,A'F'       Pobierz znacznik i przekaż go do
         LD  L,A         rejestru L do 'wysłania'.
         JP  0507,SA-START    Skocz naprzód do pętli zapisującej.

Teraz następuje wejście do pętli zapisującej. Pierwszym bajtem do zapisania jest znacznik, za którym następują właściwy bajt danych, a ostatnim przesyłanym bajtem jest bajt parzystości, który jest tworzony na podstawie wartości wszystkich poprzedzających go bajtów.

04FE SA-LOOP   LD  A,D         Testowany jest licznik 'długości'
         OR  E          i zostaje wykonany skok, gdy
         JR  Z,050E,SA-PARITY  osiągnie on zero.
         LD  L,(IX+00)      Pobierz kolejny bajt do zapisania.
0505 SA-LOOP-P  LD  A,H         Pobierz bieżącą 'parzystość'.
         XOR  L          Dołącz do niej obecny bajt.
0507 SA-START   LD  H,A         Uaktualnij 'parzystość'. Zauważ, że
                      przy wejściu tutaj wartość 'znacznika'
                      inicjuje 'parzystość'.
         LD  A,+01        Ustaw 'MIC wysoki i brzeg niebieski'.
         SCF            Ustaw znacznik przeniesienia. Będzie on pełnił
                      rolę 'markera' 8 bitów w bajcie.
         JP  0525,SA-8-BITS   Skocz naprzód.

Gdy nadejdzie czas przesłania bajtu 'parzystości', to zostaje on przeniesiony do rejestru L w celu zapisu.

050E SA-PARITY  LD  L,H         Pobierz końcową wartość 'parzystości'.
         JR  0505,SA-LOOP-P   Skocz wstecz.

Kolejna pętla wewnętrzna tworzy właściwe impulsy. Wejście do pętli znajduje się pod adresem SA-BIT-1 z typem bitu do zapisu oznaczanym za pomocą znacznika przeniesienia. Dla każdego bitu pętla jest wykonywana dwukrotnie, co daje zbocze opadające i rosnące impulsu. Impulsy dla bitu zero są krótsze o 855 taktów T.

0511 SA-BIT-2   LD  A,C         Przyjdź tutaj przy drugim obiegu
                      i pobierz 'MIC wyłączony i żółty brzeg'.
         BIT  7,B         Ustaw znacznik zera, aby oznaczyć
                      'drugi obieg'.
0514 SA-BIT-1   DJNZ 0514,SA-BIT-1    Główna pętla czasowa; zawsze
                      801 taktów T przy drugim obiegu.
         JR  NC,051C,SA-OUT   Skocz, biorąc krótszą ścieżkę, jeśli
                      zapisujesz '0'.
         LD  B,+42        Jednakże przy zapisie '1'
051A SA-SET    DJNZ 051A,SA-SET     dodaj 855 taktów T.
051C SA-OUT    OUT  (+FE),A       Przy pierwszym obiegu 'MIC włączony
                      i brzeg niebieski' a przy drugim 
                      'MIC wyłączony i brzeg żółty'.
         LD  B,+3E        Ustaw stałą czasu dla drugiego
                      obiegu pętli.
         JR  NZ,0511,SA-BIT-2  Skocz wstecz na końcu
         DEC  B          pierwszego obiegu; inaczej
                      odzyskaj 13 taktów T.
         XOR  A          Wyczyść znacznik przeniesienia i ustaw
         INC  A          A na +01 (MIC włączony i brzeg niebieski}
                      zanim zaczniesz wykonywać dalej
                      'pętlę 8 bitów'.

Do 'pętli 8 bitów' następuje początkowo wejście z całym bajtem w rejestrze L i z ustawionym znacznikiem przeniesienia. Jednakże następują do niej kolejne wejścia po każdym przesłanym bajcie aż do momentu, gdy 'marker' przejdzie do znacznika przeniesienia, pozostawiając pustym rejestr L.

0525 SA-8-BITS  RL  L          Przesuń bit 7 do przeniesienia a
                      'marker' w lewo.
         JP  NZ,0514,SA-BIT-1  zapisz ten bit o ile nie skończono
                      zapisu całego bajtu.
         DEC  DE         Zmniejsz 'licznik'.
         INC  IX         Przesuń do przodu 'adres bazowy'.
         LD  B,+31        Ustaw stałą czasu dla pierwszego bitu
                      następnego bajtu.
         LD  A,+7F        Wróć do SA/LD-RET, jeśli
         IN  A,(+FE)       naciśnięto klawisz BREAK.
         RRA
         RET  NC
         LD  A,D         Inaczej testuj 'licznik'
         INC  A          i skocz wstecz, nawet gdy
         JP  NZ,04FE,SA-LOOP   osiągnął zero (aby przesłać
                      bajt 'parzystości').
         LD  B,+3B        Wyjdź, gdy 'licznik'
053C SA-DELAY   DJNZ 053C,SA-DELAY    osiągnie +FFFF. Lecz najpierw
         RET            stwórz małe opóźnienie.

Uwaga: Bit 0 da impuls 'MIC wyłączony' przez 855 taktów T, po którym nastąpi impuls 'MIC włączony' przez kolejne 855 taktów T. Natomiast bit 1 da impulsy dokładnie dwa razy dłuższe. Zwróć również uwagę, że nie ma przerw ani pomiędzy impulsem synchronizacji i pierwszym bitem znacznika, ani pomiędzy bajtami.

PROCEDURA 'SA/LD-RET'

Ta procedura jest wspólna dla zapisu i odczytu,

Brzeg zostaje ustawiony na pierwotny kolor i po raz ostatni jest testowany klawisz BREAK.

053F SA/LD-RET  PUSH AF         Zachowaj znacznik przeniesienia. (Jest on wyzerowany
                      po błędzie ładowania.)
         LD  A,(BORDCR)     Pobierz oryginalny kolor brzegu
         AND  +38         ze zmiennej systemowej.
         RRCA           Przesuń kolor brzegu
         RRCA           na bity 2, 1 i 0.
         OUT  (+FE),A       Ustaw brzeg na jego oryginalny kolor.
         LD  A.+7F        Po raz ostatni odczytaj klawisz
         IN  A,(+FE)       BREAK.
         RRA
         EI            Włącz przerwania maskowane.
         JR  C,0554,SA/LD-END  Skocz, chyba że należy zrobić przerwę.

Raport D - BREAK-CONT powtarza

0552 REPORT-D   RST  0008,ERROR-l    Wywołaj procedurę obsługującą
         DEFB +0C         błędy.

Kontynuuj tutaj.

0554 SA/LD-END  POP  AF         Odzyskaj znacznik przeniesienia.
         RET            Wróć do procedury wywołującej.

PROCEDURA 'LD-BYTES'

Ta procedura jest wywoływana do załadowania informacji nagłówkowej (z 07BE), a później do załadowania lub weryfikacji właściwego bloku danych (z 0802).

0556 LD-BYTES   INC  D          To zeruje znacznik zera.
                      (D nie może zawierać +FF.)
         EX  AF,A'F'       Rejestr A przechowuje +00 przy nagłówku
                      i +FF przy bloku danych.
                      Znacznik przeniesienia jest wyzerowany
                      przy weryfikacji i ustawiony przy ładowaniu.
         DEC  D          Przywróć w D jego pierwotną zawartość.
         DI            Teraz wyłącz przerwania maskowane.
         LD  A,+0F        Brzeg na biało.
         OUT  (+FE),A
         LD  HL,+053F      Załaduj wstępnie na stos maszynowy
         PUSH HL         adres - SA/LD-RET.
         IN  A,(+FE)       Wykonaj początkowy odczyt portu '254'
         RRA            Obróć odczytany bajt, lecz
         AND  +20         zachowaj tylko bit EAR,
         OR  +02         Ustaw czerwony brzeg.
         LD  C,A         Umieść tę wartość w rejestrze C. -
                      (+22 przy 'wyłączonym' i +02 przy 'włączonym'
                      - bieżący stan EAR.)
         CP  A          Ustaw znacznik zera.

Pierwszy etap odczytu taśmy wymaga stwierdzenia, czy faktycznie istnieje pulsujący sygnał (tj. zbocza narastające i opadające.)

056B LD-BREAK   RET  NZ         Wróć, jeśli jest naciśnięty klawisz BREAK.
056C LD-START   CALL 05E7,LD-EDGE-1   Wróć z wyzerowanym znacznikiem przeniesienia,
         JR  NC,056B,LD-BREAK  jeśli nie ma krawędzi w ciągu
                      około 14.000 taktów T. Lecz jeśli
                      jakaś krawędź zostanie stwierdzona, to brzeg
                      przyjmie kolor jasnoniebieski.

W następnym etapie komputer czeka chwilę i sprawdza, czy sygnał wciąż pulsuje.

         LD  HL,+0415      Długość tego okresu oczekiwania
0574 LD-WAIT   DJNZ 0574,LD-WAIT    wyniesie prawie jedną sekundę.
         DEC  HL
         LD  A,H
         OR  L
         JR  NZ,0574,LD-WAIT
         CALL 05E3,LD-EDGE-2   Kontynuuj tylko wtedy, jeśli dwa zbocza
         JR  NC,056B,LD-BREAK  zostaną znalezione w dozwolonym okresie czasu.

Teraz zaakceptuj tylko sygnał rozbiegówki.

0580 LD-LEADER  LD  B,+9C        Stała czasu.
         CALL 05E3,LD-EDGE-2   Kontynuuj tylko wtedy, jeśli dwa zbocza
         JR  NC,056B,LD-BREAK  zostaną znalezione w dozwolonym okresie czasu.
         LD  A,+C6        Jednakże te zbocza musiały być znalezione
         CP  B          w okresie około
         JR  NC,056C,LD-START  3.000 taktów T każde.
         INC  H          Zliczaj pary zboczy w rejestrze H
         JR  NZ,0580,LD-LEADER  aż zostanie znalezione 256 par.

Po rozbiegówce nadchodzi zbocze opadające i rosnące impulsu synchronizacji.

058F LD-SYNC   LD  B,+C9        Stała czasu.
         CALL 05E7,LD-EDGE-1   Rozpatrywane jest każde zbocze, aż
         JR  NC,056B,LD-BREAK  zostaną znalezione dwa zbocza blisko
         LD  A,B         siebie - będzie to zbocze startowe
         CP  +D4         i zbocze końcowe
         JR  NC,058F,LD-SYNC   impulsu synchronizacji.
         CALL 05E7,LD-EDGE-1   Końcowe zbocze impulsu
         RET  NC         'włączony' musi istnieć.
                      (Wróć przy wyzerowanym znaczniku przeniesienia.)

Bajty nagłówka bloku programy/danych mogą teraz zostać załadowane lub zweryfikowane. Lecz pierwszym bajtem jest znacznik typu.

         LD  A,C         Od teraz kolor brzegu
         XOR  +03         będzie niebieski lub żółty.
         LD  C,A
         LD  H,+00        Inicjuj bajt 'sprawdzania parzystości'
                      na zero.
         LD  B,+B0        Ustaw stałą czasu dla
                      bajtu znacznika.
         JR  05C8,LD-MARKER   Skocz naprzód do pętli ładującej bajty.

Pętla ładująca bajty jest wykorzystywana do odczytywania bajtów jeden po drugim. Pierwszym jest bajt znacznika. Za nim podążają bajty danych, a ostatnim jest bajt parzystości.

05A9 LD-LOOP   EX  AF,A'F'       Pobierz znaczniki.
         JR  NZ,05B3,LD-FLAG   Skocz do przodu tylko wtedy,
                      gdy obsługiwany jest pierwszy bajt.
         JR  NC,05BD,LD-VERIFY  Skocz naprzód przy weryfikacji taśmy.
         LD  (IX+00),L      Jeśli wymagane, dokonaj rzeczywistego
                      odczytu.
         JR  05C2,LD-NEXT    Skocz naprzód, aby załadować kolejny bajt.
05B3 LD-FLAG   RL  C          Przechowaj tymczasowo w bezpiecznym miejscu
                      znacznik przeniesienia.
         XOR  L          Wróć teraz, jeśli znacznik typu
         RET  NZ         nie zgadza się z pierwszym bajtem
                      na taśmie. (Znacznik przeniesienia wyzerowany.)
         LD  A,C         Teraz przywróć znacznik przeniesienia.
         RRA
         LD  C,A
         INC  DE         Zwiększ licznik, aby skompensować
         JR  05CA,LD-DEC     jego 'zmniejszenie' po skoku.

Jeśli blok danych jest weryfikowany, to świeżo załadowany bajt jest testowany z bajtem oryginalnym.

05BD LD-VERlFY  LD  A,(IX+00)      Pobierz oryginalny bajt.
         XOR  L          Porównaj go z nowym bajtem.
         RET  NZ         Wróć, jeśli nie są takie same. (Znacznik
                      przeniesienia wyzerowany.)

Nowy bajt może teraz być odczytany z taśmy.

05C2 LD-NEXT   INC  IX         Zwiększ adres docelowy.
05C4 LD-DEC    DEC  DE         Zmniejsz licznik.
         EX  AF,A'F'       Zachowaj znaczniki.
         LD  B,+B2        Ustaw stałą czasu.
05C8 LD-MARKER  LD  L,+01        Wyzeruj rejestr odbiorczy z wyjątkiem
                      bitu 'markera'.

Zostaje użyta pętla 'LD-8-BITS' do zebrania bajtu w rejestrze L.

05CA LD-8-BITS  CALL 05E3,LD-EDGE-2   Znajdź długość impulsów 'wyłączony' i
                      'włączony' dla kolejnego bitu.
         RET  NC         Wróć, jeśli zostanie przekroczony zadany
                      okres czasu. (Znacznik przeniesienia wyzerowany.)
         LD  A,+CB        Porównaj tę długość z
                      2.400 taktami T; zerując znacznik przeniesienia
         CP  B          dla '0' i ustawiając go dla '1'.
         RL  L          Dołącz nowy bit do rejestru L.
         LD  B,+B0        Ustaw stałą czasu dla następnego bitu.
         JP  NC,05CA,LD-8-BITS  Skocz wstecz, jeśli wciąż są bity do pobrania.

Bajt 'parzystości' musi być uaktualniany przy każdym nowym bajcie.

         LD  A,H         Pobierz bajt 'parzystości'
         XOR  L          i dołącz do niego nowy bajt.
         LD  H,A         Zachowaj go z powrotem.

Przez pętlę są wykonywane obiegi aż 'licznik' osiągnie zero. W tym punkcie bajt 'parzystości' powinien zawierać zero.

         LD  A,D         Wykonaj kolejny obieg, jeśli para rejestrów DE
         OR  E          nie zawiera zera.
         JR  NZ,05A9,LD-LOOP
         LD  A,H         Pobierz bajt 'parzystości'.
         CP  +01         Wróć z ustawionym znacznikiem przeniesienia,
         RET            jeśli jego wartość wynosi zero.
                      (Znacznik przeniesienia wyzerowany przy błędzie.)

PROCEDURY 'LD-EDGE-2' I 'LD-EDGE-1'

Te dwie procedury tworzą najważniejszą część operacji odczytywania i weryfikacji.

Do procedur wchodzi się ze stałą czasu w rejestrze B oraz z poprzednim kolorem brzegu i 'typem-zbocza' w rejestrze C.

Procedury wracają z ustawionym znacznikiem przeniesienia, jeśli została znaleziona wymagana liczba 'zbocz' w dozwolonym czasie, a zmiana w rejestrze B pokazuje, ile dokładnie zajęło czasu znalezienie tych 'zbocz' sygnału.

Jeśli pojawi się błąd, to znacznik przeniesienia zostanie wyzerowany. W takim przypadku wyzerowany znacznik zera sygnalizuje naciśnięcie klawisza BREAK, a ustawiony upłynięcie zadanego czasu.

Punkt wejścia LD-EDGE-2 jest używany, gdy jest wymagana długość pełnego impulsu, a LD-EDGE-1 jest używany do znalezienia czasu przed następnym 'zboczem'.

05E3 LD-EDGE-2  CALL 05E7,LD-EDGE-1   W rezultacie wywołaj LD-EDGE-1 dwukrotnie;
         RET  NC         wracając z pomiędzy wywołań przy błędzie.
05E7 LD-EDGE-1  LD  A,+16        Czekaj 358 taktów T przed
05E9 LD-DELAY   DEC  A          wejściem do pętli próbkującej.
         JR  NZ,05E9,LD-DELAY
         AND  A

Teraz następuje wejście do pętli próbkującej. Wartość w rejestrze B jest zwiększana przy każdym przebiegu; 'przekroczenie czasu' następuje, gdy B osiągnie zero.

05ED LD-SAMPLE  INC  B          Zliczaj każdy przebieg.
         RET  Z          Wróć z wyzerowanym przeniesieniem i ustawionym
                      znacznikiem zera przy 'przekroczeniu czasu'.
         LD  A,+7F        Czytaj z portu +7FFE.
         IN  A,(+FE)       tj. BREAK i EAR.
         RRA            Przesuń bajt.
         RET  NC         Wróć z wyzerowanym przeniesieniem i znacznikiem zera,
                      jeśli został naciśnięty klawisz BREAK.
         XOR  C          Teraz sprawdź ten bajt na
         AND  +20         'ostatni typ zbocza'; skocz wstecz,
         JR  Z,05ED,LD-SAMPLE  chyba że się zmieniło to zbocze.

Znaleziono nowe 'zbocze' w dozwolonym czasie poszukiwań. Zatem zmień kolor brzegu i ustaw znacznik przeniesienia.

         LD  A,C         Zmień 'typ ostatniego zbocza'
         CPL            i kolor brzegu.
         LD  C,A
         AND  +07         Zachowaj jedynie kolor brzegu.
         OR  +08         Ustaw 'MIC wyłączony'.
         OUT  (+FE),A       Zmień kolor brzegu (czerwony/jasnoniebieski
                      lub niebieski/żółty).
         SCF            ustaw informację o powodzeniu poszukiwań
         RET            przed wykonaniem powrotu.

Uwaga: Procedura LD-EDGE-1 zajmuje 465 taktów T, plus dodatkowe 58 taktów T dla każdego przebiegu bez powodzenia w pętli próbkującej.

Na przykład, dlatego przy oczekiwaniu na impuls synchronizacji (zobacz na LD-SYNC pod adresem 058F) zezwala się na dodatkowe dziesięć obiegów przez pętlę próbkującą. Skutkiem tego poszukiwanie następnego zbocza dokonywane jest z grubsza w przeciągu  1.100 taktów T (465 + 10 x 58 + narzut). Powiedzie się to dla niskiego impulsy synchronizacji, który następuje po długich impulsach rozbiegówki.

PROCEDURY POLECEŃ 'SAVE, LOAD, VERIFY I MERGE'

Punkt wejścia SAVE-ETC jest używany dla wszystkich czterech rozkazów. Jednakże wartość przechowywana w T-ADDR umożliwia rozróżnienie pomiędzy nimi. Pierwsza część poniższej procedury zajmuje się konstruowaniem 'informacji nagłówkowej' w obszarze roboczym.

0605 SAVE-ETC   POP  AF         Porzuć adres - SCAN-LOOP.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Zmniejsz młodszy bajt T-ADDR o +E0;
         SUB  +E0         dając +00 przy SAVE, +01 przy LOAD,
         LD  (T-ADDR-lo),A    +02 przy VERIFY +03 przy MERGE.
         CALL 1C8C,EXPT-EXP    Przenieś parametry 'nazwy' na stos kalkulatora.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Jeśli sprawdza się składnię,
         JR  Z,0652,SA-DATA   to skocz naprzód.
         LD  BC,+0011      Zezwól na siedemnaście bajtów
         LD  A,(T-ADDR-lo)    na nagłówek dla SAVE, lecz na
         AND  A          trzydzieści cztery dla pozostałych
         JR  Z,0621,SA-SPACE   rozkazów.
         LD  C,+22
0621 SA-SPACE   RST  0030,BC-SPACES   W przestrzeni roboczej zarezerwuj
                      wymaganą ilość bajtów.
         PUSH DE         Skopiuj adres startowy do
         POP  IX         pary rejestrów IX.
         LD  B,+0B        Nazwa programu może zawierać
         LD  A,+20        do dziesięciu znaków, lecz
0629 SA-BLANK   LD  (DE),A       najpierw wprowadź jedenaście spacji
         INC  DE         do przygotowanego obszaru.
         DJNZ 0629,SA-BLANK
         LD  (IX+01),+FF     Pusta nazwa składa się tylko z +FF.
         CALL 2BF1,STK-FETCH   Parametry nazwy są pobierane i testowana
                      jest jej długość.
         LD  HL,+FFF6      To jest '-10'.
         DEC  BC         W wyniku skocz naprzód, jeśli
         ADD  HL,BC        długość nazwy nie jest
         INC  BC         zbyt duża. (tj. nie więcej niż
         JR  NC,064B,SA-NAME   dziesięć znaków.)
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Lecz pozwól na ładowanie,
         AND  A          weryfikację i łączenie
         JR  NZ,0644,SA-NULL   programów z 'zerowymi' nazwami lub
                      nazwami dodatkowo długimi.

Raport F - Zła nazwa pliku

0642 REPORT-F   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługującą
         DEFB +0E         błędy.

Kontynuuj obsługę nazwy programu.

0644 SA-NULL   LD  A,B         Skocz naprzód, jeśli nazwa
         OR  C          posiada 'zerową' długość.
         JR  Z,0652,SA-DATA
         LD  BC,+000A      lecz obetnij dłuższe nazwy.

Teraz nazwa zostaje przeniesiona do obszaru roboczego (od drugiej pozycji naprzód).

064B SA-NAME   PUSH IX         Kopiuj adres startu do
         POP  HL         pary rejestrów HL.
         INC  HL         Przejdź do drugiej pozycji.
         EX  DE,HL        Zamień ze sobą wskaźniki i
         LDIR           przenieś nazwę.

Teraz zostają rozpatrzone liczne parametry, które mogą występować w danym rozkazie. Rozpocznij od obsługi 'xxx "nazwa" DATA'.

0652 SA-DATA   RST  0018,GET-CHAR    Czy bieżącym kodem jest
         CP  +E4         symbol 'DATA'?
         JR  NZ,06A0,SA-SCR$   Skocz, jeśli nie.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Jednakże nie może być
         CP  +03         'MERGE nazwa DATA'.
         JP  Z,1C8A,REPORT-C
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 28B2,LOOK-VARS   Poszukaj w obszarze zmiennych tej tablicy.
         SET  7,C         Ustaw bit 7 nazwy tablicy.
         JR  NC,0672,SA-V-OLD  Skocz, jeśli obsługujemy istniejącą
                      tablicę.
         LD  HL,+0000      Ustaw 'użycie nowej tablicy'.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Rozpatrz wartość w T-ADDR
         DEC  A          i zgłoś błąd, jeśli jest próba
         JR  Z,0685,SA-V-NEW   zapisu lub weryfikacji nowej tablicy.

Raport 2 - Zmienna nieznaleziona

0670 REPORT-2   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +01

Kontynuuj obsługę istniejącej tablicy.

0672 SA-V-OLD   JP  NZ,1C8A,REPORT-C  Uwaga: To nie potrafi odrzucać
                      prostych łańcuchów.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Skocz do przodu, jeśli jest 
         JR  Z,0692,SA-DATA-1  sprawdzana składnia.
         INC  HL         Wskaż młodszy bajt długości zmiennej.
         LD  A,(HL)       Młodszy bajt długości idzie do
         LD  (IX+0B),A      obszaru roboczego; a za nim
         INC  HL         starszy bajt długości.
         LD  A,(HL)
         LD  (IX+0C),A
         INC  HL         Przeskocz bajty długości.

Następna część jest wspólna zarówno dla 'starych' jak i 'nowych' tablic. Uwaga: błąd ścieżki składni.

0685 SA-V-NEW   LD  (IX+0E),C      Kopiuj nazwę tablicy.
         LD  A,+01        Załóż tablicę liczbową.
         BIT  6,C         Jeśli tak jest, to skocz.
         JR  Z,068F,SA-V-TYPE
         INC  A          Jest to tablica znaków.
068F SA-V-TYPE  LD  (IX+00),A      Zachowaj 'typ' w pierwszym bajcie
                      obszaru nagłówka.

Ostatnia część polecenia jest sprawdzana przed połączeniem z innymi ścieżkami przetwarzania.

0692 SA-DATA-1  EX  DE,HL        Zachowaj wskaźnik w DE.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Czy następnym znakiem jest
         CP  +29         ')' ?
         JR  NZ,0672,SA-V-OLD  Zgłoś błąd C, jeśli tak nie jest.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Jeśli jest sprawdzana składnia, przejdź do
                      następnego polecenia.
         EX  DE,HL        Wróć ze wskaźnikiem do pary rejestrów HL
         JP  075A,SA-ALL     przed skokiem naprzód. (Wskaźnik adresuje
                      początek istniejącej zawartości tablicy.)

Teraz rozpatrz SCREEN$.

06A0 SA-SCR$   CP  +AA         Czy bieżącym kodem jest symbol SCREEN$'?
         JR  NZ,06C3,SA-CODE   Skocz, jeśli nie.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Jednakże nie może być
         CP  +03         'MERGE nazwa SCREEN$'.
         JP  Z,1C8A,REPORT-C
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Jeśli jest sprawdzana składnia,
                      to przejdź do następnego rozkazu.
         LD  (IX+0B),+00     Obszar wyświetlania z atrybutami
         LD  (IX+0C),+1B     zajmuje +1800 bajtów od adresu
         LD  HL,+4000      +4000; szczegóły te zostają
         LD  (IX+0D),L      umieszczone w nagłówku
         LD  (IX+0E),H      w obszarze roboczym.
         JR  0710,SA-TYPE-3   Skocz naprzód.

Teraz rozpatrz CODE.

06C3 SA-CODE   CP  +AF         Czy bieżącym kodem jest symbol 'CODE'?
         JR  NZ,0716,SA-LINE   Skocz, jeśli nie.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Jednakże nie może być
         CP  +03         'MERGE nazwa CODE'.
         JP  Z,1C8A,REPORT-C
         RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 2048,PR-ST-END   Skocz naprzód, jeśli ten rozkaz
         JR  NZ,06E1,SA-CODE-1  jeszcze się nie zakończył.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Jednakże nie może być samo
         AND  A          'SAVE nazwa CODE'.
         JP  Z,1C8A,REPORT-C
         CALL 1CE6,USE-ZERO    Umieść zero na stosie kalkulatora
                      - jako 'początek'.
         JR  06F0,SA-CODE-2   Skocz naprzód.

Poszukaj 'adresu początku'.

06E1 SA-CODE-1  CALL 1C82,EXPT-1NUM   Pobierz pierwszą liczbę.
         RST  0018,GET-CHAR    Czy bieżącym znakiem jest
         CP  +2C         ',' ?
         JR  Z,06F5,SA-CODE-3  Skocz, jeśli jest - liczba była
                      'adresem początku'.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Jednakże odmów 'SAVE nazwa CODE'
         AND  A          które nie posiada
         JP  Z,1C8A,REPORT-C   'początku' i jakiejś 'długości'.
06F0 SA-CODE-2  CALL 1CE6,USE-ZERO    Umieść zera na stosie kalkulatora
                      - jako 'długość'.
         JR  06F9,SA-CODE-4   Skocz naprzód.

Ponieważ określono długość, pobierz ją.

06F5 SA-CODE-3  RST  0020,NEXT-CHAR   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   Pobierz 'długość'.

Parametry są teraz umieszczane w obszarze nagłówka w przestrzeni roboczej.

06F9 SA-CODE-4  CALL 1BEE,CHECK-END   Lecz przy sprawdzaniu składni, przejdź teraz
                      do następnego polecenia.
         CALL 1E99,FIND-INT2   Skompresuj 'długość' w
         LD  (IX+0B),C      parze rejestrów BC
         LD  (IX+0C),B      i zapisz ją.
         CALL 1E99,FIND-INT2   Skompresuj 'adres początku'
         LD  (IX+0D),C      w parze rejestrów BC
         LD  (IX+0E),B      i zapisz ją.
         LD  H,B         Jak zwykle przenieś 'wskaźnik'
         LD  L,C         do pary rejestrów HL.

SCREEN$ i CODE mają typ 3.

0710 SA-TYPE-3  LD  (IX+00),+03     Wprowadź numer 'typu'.
         JR  075A,SA-ALL     Dołącz do innych ścieżek.

Teraz rozpatrz LINE; to koniec parametrów.

0716 SA-LINE   CP  +CA         Czy bieżącym kodem jest
                      symbol 'LINE'?
         JR  Z,0723,SA-LINE-1  Skocz, jeśli tak.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź do następnego polecenia przy
                      sprawdzaniu składni.
         LD  (IX+0E),+80     Gdy nie ma dalszych parametrów,
                      zostaje wprowadzone +80.
         JR  073A,SA-TYPE-0   Skocz naprzód.

Pobierz 'numer wiersza', który musi następować za LINE.

0723 SA-LINE-1  LD  A,(T-ADDR-lo)    Jednakże zezwól jedynie na
         AND  A          'SAVE nazwa LINE liczba'.
         JP  NZ,1C8A,REPORT-C
         RST  0020,NEXT-Char   Zwiększ CH-ADD.
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   Przekaż tę liczbę na stos kalkulatora.
         CALL 1BEE,CHECK-END   Przejdź do następnego polecenia przy
                      sprawdzaniu składni.
         CALL 1E99,FIND-INT2   Kompresuj 'numer wiersza'
         LD  (IX+0D),C      w parze rejestrów BC
         LD  (IX+0E),B      i zapisz go.

LINE bez dalszych parametrów posiada typ 0.

073A SA-TYPE-0  LD  (IX+00),+00     Wprowadź numer 'typu'.

Parametry opisujące program wraz z jego zmiennymi są znajdowane i umieszczane w obszarze nagłówka w przestrzeni roboczej.

         LD  HL,(E-LINE)     Wskaźnik końca obszaru zmiennych.
         LD  DE,(PROG)      Wskaźnik początku programu BASIC.
         SCF            Teraz wykonaj odejmowanie,
         SBC  HL,DE        aby znaleźć długość
         LD  (IX+0B),L      'programu + zmienne'; zapisz wynik.
         LD  (IX+0C),H
         LD  HL,(VARS)      Powtórz operację, lecz teraz
         SBC  HL,DE        zapisz jedynie długość 'programu'.
         LD  (IX+0F),L
         LD  (IX+10),H
         EX  DE,HL        Jak zwykle, przenieś ten wskaźnik do
                      pary rejestrów HL.

We wszystkich przypadkach informacja nagłówka została teraz przygotowana.

Komórka 'IX+00' zawiera numer typu.
Komórki od 'IX+01 do IX+0A' zawierają nazwę (+FF w 'IX+01', jeśli jest pusta).
Komórki 'IX+0B i IX+0C' zawierają liczbę bajtów w 'bloku danych'.
Komórki od 'IX+0D do IX+10' zawierają różne parametry, których dokładne znaczenie zależy od 'typu'.

Procedura jest wykonywana dalej, a jej pierwszym zadaniem jest rozdzielenie SAVE od LOAD, VERIFY i MERGE.

075A SA-ALL    LD  A,(T-ADDR-lo)    Skocz naprzód, jeśli obsługiwany jest
         AND  A          rozkaz SAVE.
         JP  Z,0970,SA-CONTRL

W przypadku rozkazu LOAD, VERIFY lub MERGE pierwsze siedemnaście bajtów 'obszaru nagłówka' w przestrzeni roboczej zawiera przygotowaną informację zgodnie z wyszczególnieniem powyżej; a nadszedł czas, aby pobrać nagłówek z taśmy.

         PUSH HL         Zachowaj wskaźnik 'przeznaczenia'.
         LD  BC,+0011      Utwórz w parze rejestrów IX adres bazowy
         ADD  IX,BC        drugiego 'obszaru nagłówka'.

Teraz wejdź do pętli, która zostanie opuszczona dopiero po odczycie 'nagłówka'.

0767 LD-LOOK-H  PUSH IX         Utwórz kopię adresu bazowego.
         LD  DE,+0011      Załaduj siedemnaście bajtów.
         XOR  A          Sygnalizuj 'nagłówek'.
         SCF            Sygnalizuj 'odczyt'.
         CALL 0556,LD-BYTES    Teraz poszukaj nagłówka.
         POP  IX         Odtwórz adres bazowy.
         JR  NC,0767,LD-LOOK-H  Wykonuj pętlę aż do odczytu z sukcesem.

Nowy 'nagłówek' zostaje teraz wyświetlony na ekranie, lecz procedura będzie kontynuowała jedynie wtedy, gdy nowy nagłówek pasuje do starego.

         LD  A,+FE        Upewnij się, że kanał 'S'
         CALL 1601,CHAN-OPEN   jest otwarty.
         LD  (SCR-CT),+03    Ustaw licznik przewinięć.
         LD  C,+80        Sygnalizuj 'nazwy się nie zgadzają'.
         LD  A,(IX+00)      Porównaj 'nowy' typ
         CP  (IX-11)       ze 'starym' typem.
         JR  NZ,078A,LD-TYPE   Skocz, jeśli te 'typy' są różne.
         LD  C,+F6        Lecz jeśli są takie same, to sygnalizuj
                      'dziesięć znaków do porównania'.
078A LD-TYPE   CP  +04         Oczywiście nagłówek zawiera śmieci,
         JR  NC,0767,LD-LOOK-H  jeśli ma typ równy 4 lub więcej.

Zostaje wydrukowana odpowiednia wiadomość - 'Program:', 'Number array:', 'Character array:' lub 'Bytes:'.

         LD  DE,+09C0      Adres bazowy bloku z wiadomościami.
         PUSH BC         Zachowaj rejestr C podczas
         CALL 0C0A,PO-MSG     wyświetlania odpowiedniej
         POP  BC         wiadomości.

Zostaje wyświetlona 'nowa nazwa' a następnie obie nazwy, stara i nowa, są porównywane.

         PUSH IX         Ustaw parę rejestrów DE
         POP  DE         na adres 'nowego typu', a
         LD  HL,+FFF0      parę rejestrów HL na
         ADD  HL,DE        'starą nazwę'.
         LD  B,+0A        Do rozpatrzenia jest dziesięć znaków.
         LD  A,(HL)       Skocz naprzód, jeśli porównanie ma być z
         INC  A          rzeczywistą nazwą.
         JR  NZ,07A6,LD-NAME
         LD  A,C         Lecz, jeśli 'stara nazwa' jest 'pusta'
         ADD  A,B         to sygnalizuj 'dziesięć znaków już się zgadza'.
         LD  C,A

W petli są wyświetlane znaki 'nowej nazwy'. Nazwa zostanie zaakceptowana, jeśli licznik zliczy przynajmniej do zera.

07A6 LD-NAME   INC  DE         Po kolei rozpatrz znaki 'nowej nazwy'.
         LD  A,(DE)
         CP  (HL)        Porównuj je z odpowiednimi znakami
         INC  HL         'starej nazwy'.
         JR  NZ,07AD,LD-CH-PR  Nie zliczaj ich, jeśli nie są
         INC  C          takie same.
07AD LD-CH-PR   RST  0010,PRINT-A-1   Wyświetl 'nowy' znak.
         DJNZ 07A6,LD-NAME    W pętli przetwórz dziesięć znaków.
         BIT  7,C         Zaakceptuj nazwę tylko wtedy, gdy
         JR  NZ,0767,LD-LOOK-H  licznik osiągnął zero.
         LD  A,+0D        Za 'nową nazwą' wyświetl
         RST  0010,PRINT-A-1   'końca wiersza'.

Znaleziony został właściwy nagłówek i nadszedł czas na osobne rozpatrzenie trzech rozkazów LOAD, VERIFY i MERGE.

         POP  HL         Pobierz wskaźnik.
         LD  A,(IX+00)      'SCREEN$ i CODE' są obsługiwane
         CP  +03         przez VERIFY.
         JR  Z,07CB,VR-CONTRL
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Skocz naprzód, jeśli użyty został
         DEC  A          rozkaz LOAD.
         JP  Z,0808,LD-CONTRL
         CP  +02         Skocz naprzód, jeśli użyty został
         JP  Z,08B6,ME-CONTRL  rozkaz MERGE; kontynuuj przy rozkazie VERIFY.

PROCEDURA STERUJĄCA 'WERYFIKACJĄ'

Proces weryfikacji wymaga załadowania bloku danych po jednym bajcie, lecz bajty te nie są zapisywane - jedynie sprawdzane. Ta procedura jest również wykorzystywana do odczytu bloków danych, które opisano za pomocą SCREEN$ i CODE.

07CB VR-CONTRL  PUSH HL         Zachowaj 'wskaźnik'.
         LD  L,(IX-06)      Pobierz 'liczbę bajtów'
         LD  H,(IX-05)      opisaną w 'starym' nagłówku.
         LD  E,(IX+0B)      Pobierz również tę liczbę z
         LD  D,(IX+0C)      'nowego' nagłówka.
         LD  A,H         Skocz naprzód, jeśli 'długość'
         OR  L          nie jest określona.
         JR  Z,07E9,VR-CONT-1  tj. jedynie 'LOAD nazwa CODE'.
         SBC  HL,DE        Zgłoś błąd R, jeśli jest próba
         JR  C,0806,REPORT-R   odczytu większego bloku niż zażądano.
         JR  Z,07E9,VR-CONT-1  Zaakceptuj równe 'długości'.
         LD  A,(IX+00)      Również zgłoś błąd R przy próbie
         CP  +03         weryfikacji bloków o różnym
         JR  NZ,0806,REPORT-R  rozmiarze. ('Stara długość'
                      większa niż 'nowa długość'.)

Procedura wykonuje się dalej, rozpatrując 'wskaźnik przeznaczenia'.

07E9 VR-CONT-1  POP  HL         Pobierz ten 'wskaźnik', tj. adres 'początku'.
         LD  A,H         Zostanie on użyty o ile nie
         OR  L          wynosi zero, w którym to przypadku
         JR  NZ,07F4,VR-CONT-2  zamiast niego zostanie użyty 'początek'
         LD  L,(IX+0D)      z 'nowego' nagłówka.
         LD  H,(IX+0E)

Teraz rozpatrzony zostaje znacznik weryfikacji/odczytu i procedura wykona właściwe ładowanie.

07F4 VR-CONT-2  PUSH HL         Przenieś 'wskaźnik' do
         POP  IX         pary rejestrów IX.
         LD  A,(T-ADDR-lo)    Skocz naprzód, chyba że używany jest
         CP  +02         rozkaz VERIFY; ze znacznikiem
         SCF            przeniesienia sygnalizującym
         JR  NZ,0800,VR-CONT-3  'odczyt'
         AND  A          Sygnalizuj 'weryfikację'.
0800 VR-CONT-3  LD  A,+FF        Sygnalizuj 'tylko akceptuj blok danych'
                      przed załadowaniem tego bloku.

PROCEDURA 'ODCZYTU BLOKU DANYCH'

Ta procedura jest wspólna dla wszystkich procedur 'odczytujących'. W przypadku rozkazów LOAD i VERIFY wykonuje ona pełny powrót z procedur obsługi magnetofonu, lecz przy rozkazie MERGE blok danych musi jeszcze zostać scalony z programem.

0802 LD-BLOCK   CALL 0556,LD-BYTES    ładuj/weryfikuj blok danych.
         RET  C          Wróć, chyba że był błąd

Raport R - Błąd odczytu z taśmy.

0806 REPORT-R   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędu.
         DEFB +1A

PROCEDURA STERUJĄCA 'ODCZYTEM'

Ta procedura steruje odczytem programu w języku BASIC wraz z jego zmiennymi lub odczytem tablicy.

0808 LD-CONTRL  LD  E,(IX+0B)      Pobierz 'liczbę bajtów'
         LD  D,(IX+0C)      podaną w 'nowym nagłówku'.
         PUSH HL         Zachowaj 'wskaźnik docelowy'.
         LD  A,H         Skocz naprzód, chyba że jest próba
         OR  L          załadowania wcześniej
         JR  NZ,0819,LD-CONT-1  niezadeklarowanej tablicy.
         INC  DE         Dodaj trzy bajty do
         INC  DE         długości - na nazwę,
         INC  DE         młodszy i starszy bajt długości
         EX  DE,HL        nowej zmiennej.
         JR  0825,LD-CONT-2   Skocz naprzód.

Sprawdź teraz, czy w pamięci jest wystarczająco dużo miejsca na nowy blok danych.

0819 LD-CONT-1  LD  L,(IX-06)      Pobierz rozmiar istniejącego
         LD  H,(IX-05)      'programu ze zmiennymi lub tablicy'.
         EX  DE,HL
         SCF            Skocz naprzód, jeśli nie będzie potrzebne
         SBC  HL,DE        żadne dodatkowe miejsce; biorąc
         JR  C,082E,LD-DATA   pod uwagę odzyskanie poprzednio
                      używanej pamięci.

Wykonaj właściwy test na miejsce w pamięci.

0825 LD-CONT-2  LD  DE,+0005      Zezwól na nadmiar 5 bajtów.
         ADD  HL,DE
         LD  B,H         Przenieś wynik do
         LD  C,L         pary rejestrów BC i wykonaj
         CALL 1F05,TEST-ROOM   ten test.

Teraz zajmij się odczytem tablic.

082E LD-DATA   POP  HL         Pobierz od nowa 'wskaźnik'.
         LD  A,(IX+00)      Skocz naprzód przy odczycie
         AND  A          programu w języku BASIC.
         JR  Z,0873,LD-PROG
         LD  A,H         Skocz naprzód, jeśli odczytywana jest
         OR  L          nowa tablica.
         JR  Z,084C,LD-DATA-1
         DEC  HL         Pobierz 'długość'
         LD  B,(HL)       istniejącej tablicy przez zebranie
         DEC  HL         bajtów długości z
         LD  C,(HL)       obszaru zmiennych.
         DEC  HL         Wskaż na jej starą nazwę.
         INC  BC         Dodaj trzy bajty do tej
         INC  BC         długości - jeden na nazwę
         INC  BC         i dwa na 'długość'.
         LD  (X-PTR),IX     Przechowaj chwilowo parę rejestrów IX,
         CALL 19E8,RECLAIM-2   gdy jest odzyskiwana stara tablica.
         LD  IX,(X-PTR)

teraz jest dostępne miejsce dla nowej tablicy - na końcu obecnego obszaru zmiennych.

084C LD-DATA-1  LD  HL,(E-LINE)     Znajdź wskaźnik znacznika
         DEC  HL         końca obszaru zmiennych - 'bajt 80'.
         LD  C,(IX+0B)      Pobierz 'długość' nowej tablicy
         LD  B,(IX+0C)
         PUSH BC         Zachowaj tę 'długość'.
         INC  BC         Dodaj trzy bajty - jeden na nazwę
         INC  BC         i dwa na 'długość'.
         INC  BC
         LD  A,(IX-03)      'IX+0E' w starym nagłówku
                      daje nazwę tablicy.
         PUSH AF         Nazwa jest zachowywana w czasie
         CALL 1655,MAKE-ROOM   uzyskiwania odpowiedniej ilości
         INC  HL         miejsca. W rezultacie otrzymujemy 
         POP  AF         BC bajtów przed 'nowym bajtem 80'.
         LD  (HL),A       Zostaje wprowadzona nazwa.
         POP  DE         'Długość' jest pobierana i jej
         INC  HL         dwa bajty również są wprowadzane.
         LD  (HL),E
         INC  HL
         LD  (HL),D
         INC  HL         HL teraz wskazuje na pierwszą komórkę
                      w pamięci, od której ma się rozpocząć
                      wypełnianie danymi z taśmy.
         PUSH HL         Adres ten zostaje przeniesiony do
         POP  IX         pary rejestrów IX; znacznik przeniesienia
         SCF            jest ustawiany; sygnalizowany jest
         LD  A,+FF        'blok danych', który następnie zostaje
         JP  0802,LD-BLOCK    załadowany.

Teraz zajmij się załadowaniem programu w języku BASIC wraz z jego zmiennymi.

0873 LD-PROG   EX  DE,HL        Zachowaj 'wskaźnik docelowy'.
         LD  HL,(E-LINE)     Znajdź adres znacznika
         DEC  HL         końca bieżącego obszaru zmiennych - 'bajt 80'.
         LD  (X-PTR),IX     Chwilowo przechowaj IX.
         LD  C,(IX+0B)      Pobierz 'długość'
         LD  B,(IX+0C)      nowego bloku danych.
         PUSH BC         Trzymaj kopię tej 'długości'
         CALL 19E5,RECLAIM-1   podczas odzyskiwania bieżącego obszaru
         POP  BC         programu ze zmiennymi.
         PUSH HL         Zachowaj wskaźnik obszaru programu
         PUSH BC         oraz długość nowego bloku danych.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Zrób odpowiednią ilość miejsca
                      na nowy program i jego zmienne.
         LD  IX,(X-PTR)     Odtwórz parę rejestrów IX.
         INC  HL         Zmienna systemowa VARS
         LD  C,(IX+0F)      również musi być ustawiona
         LD  B,(IX+10)      dla nowego programu.
         ADD  HL,BC
         LD  (VARS),HL
         LD  H,(IX+0E)      Jeśli został określony
         LD  A,H         numer wiersza, to on również musi być
         AND  +C0         rozpatrzony.
         JR  NZ,08AD,LD-PROG-1  Skocz, jeśli 'brak numeru', inaczej
         LD  L,(IX+0D)      ustaw zmienne systemowe NEWPPC i NSPPC.
         LD  (NEWPPC),HL
         LD  (NSPPC),+00

Teraz blok danych może być załadowany.

08AD LD-PROG-1  POP  DE         Pobierz 'długość'.
         POP  IX         Pobierz 'start'.
         SCF            Sygnalizuj 'odczyt'.
         LD  A,+FF        Sygnalizuj tylko 'blok danych'.
         JP  0802,LD-BLOCK    Załaduj go.

PROCEDURA STERUJĄCA 'ŁĄCZENIEM'

W tej procedurze występują trzy główne części.

i. Załadowanie bloku danych do przestrzeni roboczej.
ii. Połączenie wierszy nowego programu z wierszami starego.
iii. Połączenie nowych zmiennych ze starymi.

Dlatego rozpocznij od załadowania tego bloku danych.

08B6 ME-CONTRL  LD  C,(IX+0B)      Pobierz 'długość'
         LD  B,(IX+0C)      bloku danych.
         PUSH BC         Zachowaj kopię tej 'długości'.
         INC  BC         Teraz przydziel 'length+1' komórek
         RST  0030,BC-SPACES   pamięci w obszarze roboczym.
         LD  (HL),+80      W dodatkowej komórce umieść marker końca.
         EX  DE,HL        Przenieś wskaźnik 'początku' do
                      pary rejestrów HL.
         POP  DE         Pobierz oryginalną 'długość'.
         PUSH HL         Zachowaj kopię 'początku'.
         PUSH HL         Teraz ustaw parę rejestrów IX
         POP  IX         do właściwego odczytu.
         SCF            Sygnalizuj 'odczyt'.
         LD  A,+FF        Sygnalizuj 'tylko blok danych'.
         CALL 0802,LD-BLOCK    Załaduj ten blok danych.

Wiersze nowego programu zostają połączone z wierszami starego.

         POP  HL         Pobierz 'początek' nowego programu.
         LD  DE,(PROG)      Ustaw DE na 'początek' starego programu.

Wejdź do pętli, aby zająć się wierszami nowego programu.

08D2 ME-NEW-LP  LD  A,(HL)       Pobierz numer wiersza i sprawdź go.
         JR  NZ,08F0,ME-VAR-LP  Skocz, gdy skończyły się wszystkie wiersze.

Teraz wejdź do wewnetrznej pętli, aby zająć się wierszami starego programu.

08D7 ME-OLD-LP  LD  A,(DE)       Pobierz starszy bajt numeru wiersza
         INC  DE         i porównaj go.
         CP  (HL)        Skocz naprzód, jeśli nie pasuje,
         INC  HL         lecz w każdym przypadku zwiększ
         JR  NZ,08DF,ME-OLD-L1  oba wskaźniki.
         LD  A,(DE)       Powtórz porównywanie dla
         CP  (HL)        młodszych bajtów numeru wiersza.
08DF ME-OLD-L1  DEC  DE         Teraz cofnij wskaźniki.
         DEC  HL
         JR  NC,08EB,ME-NEW-L2  Skocz naprzód, jeśli zostało znalezione
                      właściwe miejsce dla wiersza nowego programu.
         PUSH HL         Inaczej znajdź adres
         EX  DE,HL        początku następnego starego wiersza.
         CALL 19B8,NEXT-ONE
         POP  HL
         JR  08D7,ME-OLD-LP   Wróć na początek pętli dla każdego ze
                      'starych wierszy'.
08EB ME-NEW-L2  CALL 092C,ME-ENTER    Wprowadź 'nowy wiersz' i wróć
         JR  08D2,ME-NEW-LP   ponownie do początku pętli zewnętrznej.

W podobny sposób są łączone zmienne nowego programu ze zmiennymi starego.

Następuje wejście do pętli, która zajmuje się po kolei każdą nową zmienną.

08F0 ME-VAR-LP  LD  A,(HL)       Pobierz kolejno nazwę każdej zmiennej
         LD  C,A         i sprawdź ją.
         CP  +80         Wróć, gdy wszystkie zmienne zostały
         RET  Z          przetworzone.
         PUSH HL         Zachowaj bieżący nowy wskaźnik.
         LD  HL,(VARS)      Pobierz VARS (dla starego programu).

Teraz wejdź do wewnętrznej pętli, aby przeszukać obszar istniejących zmiennych.

08F9 ME-OLD-VP  LD  A,(HL)       Pobierz nazwę każdej zmiennej
         CP  +80         i sprawdź ją.
         JR  Z,0923,ME-VAR-L2  Skocz naprzód po znalezieniu
                      markera końca. (Wykonaj 'dodawanie'.)
         CP  C          Porównaj nazwy (ich pierwsze bajty).
         JR  Z,0909,ME-OLD-V2  Skocz naprzód, aby dalej rozpatrzyć je;
                      wracając tutaj, jeśli nazwy nie będą
                      w pełni zgodne.
0901 ME-OLD-V1  PUSH BC         Zachowaj nazwę zmiennej w czasie szukania
         CALL 19B8,NEXT-ONE    'starej zmiennej'.
         POP  BC
         EX  DE,HL        Przywróć wskaźnik w parze rejestrów DE
         JR  08F9,ME-OLD-VP   i wykonaj ponownie obieg pętli.

Stare i nowe zmienne pasują do siebie wedle swoich pierwszych bajtów, lecz zmienne o długich nazwach muszą się zgadzać w całości.

0909 ME-OLD-V2  AND  +E0         Rozpatrz jedynie bity 7, 6 i 5.
         CP  +A0         Akceptuj wszystkie typy zmiennych
         JR  NZ,0921,ME-VAR-L1  z wyjątkiem 'zmiennych o długich nazwach'.
         POP  DE         Ustaw DE na pierwszy znak
         PUSH DE         'nowej nazwy'.
         PUSH HL         Zachowaj wskaźnik 'starej nazwy'.

Teraz wejdź do petli porównującej litery długich nazw.

0912 ME-OLD-V3  INC  HL         Uaktualnij oba wskaźniki: stary i nowy.
         INC  DE
         LD  A,(DE)       Porównaj dwie litery
         CP  (HL)
         JR  NZ,091E,ME-OLD-V4  Skocz naprzód, jeśli są one różne.
         RLA            Wróć na początek pętli aż do
         JR  NC,0912,ME-OLD-V3  znalezienia 'ostatniego znaku'.
         POP  HL         Pobierz wskaźnik do początku
                      'starej' nazwy
         JR  0921,ME-VAR-L1   i skocz naprzód - sukces.
091E ME-OLD-V4  POP  HL         Pobierz wskaźnik i skocz
         JR  0901,ME-OLD-V1   wstecz - porażka.

Dotarcie do tego miejsca oznacza, że nazwy są zgodne.

0921 ME-VAR-L1  LD  A,+FF        Sygnalizuj 'zamianę' zmiennej.

A dotarcie tutaj oznacza, że nie są. (A zawiera +80 - zmienną do 'dodania'.)

0923 ME-VAR-L2  POP  DE         Pobierz wskaźnik do 'nowej' nazwy.
         EX  DE,HL        Wymień ze sobą zawartość rejestrów.
         INC  A          Znacznik zera ma być ustawiony przy 'zamianie',
                      a wyzerowany przy 'dodawaniu'.
         SCF            Sygnalizuj 'obsługę zmiennych'.
         CALL 092C,ME-ENTER    Teraz wprowadź zmienną.
         JR  08F0,ME-VAR-LP   Wróć na początek pętli, aby rozpatrzyć
                      następną nową zmienną.

PROCEDURA 'ŁĄCZENIA WIERSZA LUB ZMIENNEJ'

Wejście do tej procedury jest wykonywane z następującymi parametrami:

Znacznik przeniesienia  wyzerowany  -  łączenie wiersza BASIC.
   ustawiony  - łączenie zmiennej.
Znacznik zera  wyzerowany  - będzie to 'dodanie'.
   ustawiony  - będzie to 'zamiana'.
Para rejestrów HL    - wskazuje początek nowej zmiennej
Para rejestrów DE    - wskazuje miejsce łączenia
092C ME-ENTER   JR  NZ,093E,ME-ENT-1  Skocz przy 'dodawaniu'.
         EX  AF,A'F'       Zachowaj znaczniki.
         LD  (X-PTR),HL     Zachowaj 'nowy' wskaźnik podczas
         EX  DE,HL        odzyskiwania pamięci ze 'starego'
         CALL 19B8,NEXT-ONE    wiersza lub zmiennej.
         CALL 19E8,RECLAIM-2
         EX  DE,HL
         LD  HL,(X-PTR)
         EX  AF,A'F'       Odtwórz znaczniki.

Teraz można dokonać wstawienia nowego elementu.

093E ME-ENT-1   EX  AF,A'F'       Zachowaj znaczniki.
         PUSH DE         Zrób kopię wskaźnika 'przeznaczenia'.
         CALL 19B8,NEXT-ONE    Znajdź długość 'nowej' zmiennej/wiersza.
         LD  (X-PTR),HL     Zachowaj wskaźnik do 'nowej'
                      zmiennej/wiersza.
         LD  HL,(PROG)      Pobierz PROG - aby zapobiec przekłamaniu.
         EX  (SP),HL       Zachowaj PROG na stosie
                      i pobierz 'nowy' wskaźnik.
         PUSH BC         Zachowaj długość.
         EX  AF,A'F'       Odtwórz znaczniki.
         JR  C,0955,ME-ENT-2   Skocz naprzód, jeśli dodawana jest
                      nowa zmienna.
         DEC  HL         Nowy wiersz dodawany jest przed
                      adresem 'przeznaczenia'.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Zrób miejsce na nowy wiersz.
         INC  HL
         JR  0958,ME-ENT-3    Skocz naprzód.
0955 ME-ENT-2   CALL 1655,MAKE-ROOM   Zrób miejsce na nową zmienną.
0958 ME-ENT-3   INC  HL         Wskaż na pierwszą komórkę nowego elementu.
         POP  BC         Odtwórz długość.
         POP  DE         Odtwórz PROG i zapisz
         LD  (PROG),DE      we właściwym miejscu.
         LD  DE,(X-PTR)     Również pobierz 'nowy' wskaźnik.
         PUSH BC         Jeszcze raz zachowaj długość
         PUSH DE         i ten 'nowy' wskaźnik.
         EX  DE,HL        Zamień miejscami wskaźniki i skopiuj
         LDIR           'nową' zmienną/wiersz do przygotowanego
                      obszaru.

Teraz 'nowa' zmienna/wiersz musi zostać usunięta z obszaru roboczego.

         POP  HL         Pobierz 'nowy' wskaźnik.
         POP  BC         Pobierz długość.
         PUSH DE         Zachowaj 'stary' wskaźnik. (Wskazuje
                      komórkę za 'wstawioną' zmienną/wierszem.)
         CALL 19E8,RECLAIM-2   Usuń zmienną/wiersz z przestrzeni roboczej.
         POP  DE         Wróć ze 'starym' wskaźnikiem 
         RET            w parze rejestrów DE.

PROCEDURA STERUJĄCA 'ZAPISEM'

Operacja zapisu programu lub bloku danych jest bardzo bezpośrednia.

0970 SA-CONTRL  PUSH HL         Zachowaj 'wskaźnik'.
         LD  A,+FD        Upewnij się, że jest otwarty kanał 'K'.
         CALL 1601,CHAN-OPEN
         XOR  A          Ustaw 'pierwszą wiadomość'.
         LD  DE,+09A1      Wypisz wiadomość - 'Start tape,
         CALL 0C0A,PO-MSG     then press any key.'.
         SET  5,(TV-FLAG)     Sygnalizuj potrzebę wyczyszczenia ekranu.
         CALL 15D4,WAIT-KEY    Czekaj na naciśnięcie klawisza.

Po naciśnięciu klawisza zostaje zapisany 'nagłówek'.

         PUSH IX         Zachowaj adres bazowy 'nagłówka' na stosie.
         LD  DE,+0011      Do zapisu jest 17 bajtów.
         XOR  A          Sygnalizuj 'to jest nagłówek'.
         CALL 04C2,SA-BYTES    Wyślij 'nagłówek' z prowadzącym bajtem typu
                      i zamykającym bajtem parzystości.

Przed zapisem programu/bloku danych występuje krótka przerwa.

         POP  IX         Odtwórz wskaźnik 'nagłówka'.
         LD  B,+32        Opóźnienie wynosi 50 przerwań,
0991 SA-1-SEC   HALT           tj. jedną sekundę.
         DJNZ 0991,SA-1-SEC
         LD  E,(IX+0B)      Pobierz długość
         LD  D,(IX+0C)      bloku danych do zapisu.
         LD  A,+FF        Sygnalizuj 'blok danych'.
         POP  IX         Pobierz wskaźnik 'początku bloku'
         JP  04C2,SA-BYTES    i zapisz ten blok.

TEKSTY WIADOMOŚCI PRZY OPERACJACH Z MAGNETOFONEM

Każda wiadomość posiada ostatni znak w negatywie (+80 szesnastkowo.).

09A1 DEFB +80   - Początkowy bajt, który się pomija.
09A2 DEFM     - Start tape, then press any key.
09C1 DEFM     - 'nowy wiersz' - Program:
09CB DEFM     - 'nowy wiersz' - Number array:
09DA DEFM     - 'nowy wiersz' - Character array:
09EC DEFM     - 'nowy wiersz' - Bytes:
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.