Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Procedury arytmetyczne

PODPROGRAM 'FORMAT-E NA ZMIENNOPRZECINKOWY'

(Indeks 3C - zobacz na CALCULATE)

Ten podprogram tworzy 'ostatnią wartość' na szczycie stosu kalkulatora będącą wynikiem zamiany liczby podanej w postaci xEm, gdzie m  jest liczbą całkowitą dodatnią lub ujemną. Wejście do podprogramu wykonywane jest z wartością x  na szczycie stosu kalkulatora, a m w rejestrze A.

Wykorzystywana metoda polega na znalezieniu bezwzględnej wartości m, powiedzmy p, i na pomnożeniu lub podzieleniu x  przez 10p zgodnie ze znakiem m.

Aby to osiągnąć, p  jest przesuwane w prawo aż do osiągnięcia zera, a x jest mnożone lub dzielone przez 10(2^n) przy każdym ustawionym na 1 bicie bn  w p. Ponieważ p  nigdy nie jest większe od 39, bity 6 i 7 w p zwykle nie będą ustawione.

2D4F E-TO-FP   RLCA           Zbadaj znak m przez wprowadzenie bitu 7
         RRCA           z A do znacznika przeniesienia bez zmiany A.
         JR  NC,2D55,E-SAVE   Skocz, jeśli m jest dodatnie.
         CPL            Zmień znak m w A bez
         INC  A          niszczenia znacznika przeniesienia.
2D55 E-SAVE    PUSH AF         Zapamiętaj na krótko m przechowywane w A.
         LD  HL,+5C92      To jest MEMBOT: znacznik znaku jest teraz
         CALL 350B,FP-0/1     umieszczany w pierwszym bajcie mem-0, tj. 0 dla '+' i 1 dla '-'.
         RST  0028,FP-CALC    Stos zawiera x.
         DEFB +A4,stk-ten     x,10
         DEFB +38,end-calc    x,10
         POP  AF         Odtwórz m w A.
2D60 E-LOOP    SRL  A          W pętli wysuwaj kolejny bit m, zmieniając odpowiednio
                      znaczniki przeniesienia i zera;
         JR  NC,2D71,E-TST-END  skocz przy wyzerowanym przeniesieniu.
         PUSH AF         Zapamiętaj resztę m oraz znaczniki.
         RST  0028,FP-CALC    Stos zawiera x' oraz
                      10^(2^n), gdzie x' jest pośrednim etapem mnożenia x przez 10^m,
                      a n=0,1,2,3,4 lub 5.
         DEFB +C1,st-mem-1    (10^(2^n) jest umieszczane w mem-1).
         DEFB +E0,get-mem-0    x', 10^(2^n), (1/0)
         DEFB +00,jump-true    x', 10^(2^n)
         DEFB +04,to E-DIVSN   x', 10^(2^n)
         DEFB +04,multiply    x'*10^(2^n)= x"
         DEFB +33,jump      x"
         DEFB +02,to E-FETCH   x"
2D6D E-DIVSN   DEFB +05,division    x/10^(2^n)=x" (x" to N'*10^(2^n) lub x'/10^(2^n), zgodnie z tym
                      czy m to '+' lub '-').
2D6E E-FETCH   DEFB +E1,get-mem-1    x", 10^(2^n)
         DEFB +38,end-calc    x", 10^(2^n)
         POP  AF         Odtwórz pozostałość m w A oraz znaczniki.
2D71 E-TST-END  JR  Z,2D7B,E-END    Skocz, jeśli m zostało zredukowane do zera.
         PUSH AF         Zachowaj pozostałość m w A.
         RST  0028,FP-CALC    x", 10^(2^n)
         DEFB +31,duplicate    x", 10^(2^n), 10^(2^n)
         DEFB +04,multiply    x", 10^(2^(n+1))
         DEFB +38,end-calc    x", 10^(2^(n+1))
         POP  AF         Odtwórz pozostałość m w A.
         JR  2D60,E-LOOP     Skocz wstecz dla wszystkich bitów z m.
2D7B E-END    RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora, aby wykasować osiągniętą na końcu
         DEFB +02,delete     potęgę 10, pozostawiając na stosie
         DEFB +28,end-calc    'ostatnią wartość' równą x*10^m.
         RET

PODPROGRAM 'INT-FETCH'

Ten podprogram umieszcza w DE małą liczbę całkowitą n (-65535<=n<=65535) z adresu podanego w  HL: tj. n  jest zwykle pierwszą (lub drugą) liczbą na szczycie stosu kalkulatora; lecz HL może również adresować (przez wymianę z DE) liczbę usuniętą ze stosu. Podprogram sam z siebie nie usuwa liczby ze stosu ani z pamięci; zwraca HL wskazujące na czwarty bajt liczby w jej pierwotnym miejscu.

2D7F INT-FETCH  INC  HL         Wskaż bajt znakowy liczby.
         LD  C,(HL)       Skopiuj bajt znakowy do C.

Poniższy fragment powoduje uzupełnienie do dwóch liczby, jeśli jest ujemna (C ma wartość FF),  lecz pozostawia ją bez zmiany, jeśli jest dodatnia (C równe 00).

         INC  HL         Wskaż młodszy bajt.
         LD  A,(HL)       Pobierz go do A.
         XOR  C          Jeśli ujemny, dokonaj uzupełnienia do dwóch.
         SUB  C          To dodaje 1 przy liczbach ujemnych;
                      ustawia znacznik przeniesienia, chyba że bajt miał wartość 0.
         LD  E,A         Młodszy bajt teraz do E.
         INC  HL         Wskaż starszy bajt.
         LD  A,(HL)       Pobierz go do A.
         ADC  A,C         Dokończ uzupełnienia do dwóch w przypadku liczby ujemnej;
                      zauważ, że przeniesienie jest zawsze pozostawiane wyzerowane.
         LD  D,A         Teraz starszy bajt do D.
         RET            Skończone.

PODPROGRAM 'INT-STORE'

Ten podprogram zapisuje małą liczbę całkowitą n  (-65535<=n<=65535) pod adresem wskazywanym przez HL i w czterech następnych komórkach: tj. n  zamienia pierwszą (lub drugą) liczbę na szczycie stosu kalkulatora. Powrót następuje z HL wskazującym pierwszy bajt n  na stosie.

2D8C P-INT-STO  LD  C,+00        Wejście w tym miejscu zapisze liczbę dodatnią.
2D8E INT-STORE  PUSH HL         Wskaźnik pierwszej komórki zostaje zapamiętany.
         LD  (HL),+00      Pierwszy baj jest ustawiany na zero.
         INC  HL         Wskazujemy drugą komórkę.
         LD  (HL),C       Wprowadzamy drugi bajt.

Teraz zostaje użyty ten sam sposób, co w 'INT-FETCH', aby dopełnić do 2 liczby ujemne. Jest to potrzebne np. przed lub po mnożeniu małych liczb całkowitych. Jednakże dodawanie wykonywane jest bez żadnych dopełnień do 2 ani przed, ani po.

         INC  HL         Wskaż trzecią komórkę.
         LD  A,E         Pobierz mniej znaczący bajt.
         XOR  C          Jeśli liczba jest ujemna,
         SUB  C          dokonaj uzupełnienia do 2.
         LD  (HL),A       Zapisz ten bajt.
         INC  HL         Wskaż czwartą komórkę.
         LD  A,D         Pobierz bardziej znaczący bajt.
         ADC  A,C         Wykonaj uzupełnienie do 2
         XOR  C          dla liczby ujemnej.
         LD  (HL),A       Zapisz ten bajt.
         INC  HL         Wskaż piątą komórkę.
         LD  (HL),+00      Piaty bajt jest ustawiany na zero.
         POP  HL         Wróć z HL wskazującym na
         RET            pierwszy bajt n na stosie.

PODPROGRAM  'LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA DO BC'

Ten podprogram wywoływany jest z czterech różnych miejsc dla różnych celów, aby skompresować zmiennoprzecinkową 'ostatnią wartość' do pary rejestrów BC. Jeśli wynik jest zbyt duży, tj. większy od 65535, to podprogram wraca z ustawionym znacznikiem przeniesienia. Jeśli 'ostatnia wartość' jest ujemna, to będzie wyzerowany znacznik zera. Młodszy bajt jest również umieszczany w rejestrze A.

2DA2 FP-TO-BC   RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora, aby ustawić HL
         DEFB +38,end-calc    na STKEND-5
         LD  A,(HL)       Pobierz bajt wykładnika
         AND  A          'ostatniej wartości'; skocze, jeśli jest
         JR  Z,2DAD,FP-DELETE  równy zero, co oznacza 'małą liczbę całkowitą'.
         RST  0028,FP-CALC    Teraz użyj kalkulatora, aby zaokrąglić
         DEFB +A2,stk-half    'ostatnią wartość' do najbliższej liczby
         DEFB +0F,addition    całkowitej, co również zmieni ją na
         DEFB +27,int       postać 'małej liczby całkowitej' na stosie kalkulatora,
         DEFB +38,end-calc    jeśli jest to możliwe, tj. jeśli -65535.5 <= x <65535.5
2DAD FP-DELETE  RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora, aby usunąć
         DEFB +92,delete     tę liczbę całkowitą ze stosu; DE wciąż wskazuje ją
         DEFB +38,end-calc    w pamięci (pod adresem STKEND).
         PUSH HL         Zapamiętaj oba wskaźniki stosu.
         PUSH DE         
         EX  DE,HL        HL teraz wskazuje liczbę.
         LD  B,(HL)       Skopiuj pierwszy bajt do B.
         CALL 2D7F,INT-FETCH   Skopiuj bajty 2, 3 i 4 do C, E i D.
         XOR  A          Wyczyść rejestr A.
         SUB  B          To ustawia znacznik przeniesienia, o ile b nie jest równe zero.
         BIT  7,C         To ustawia znacznik zera, jeśli liczba jest dodatnia
                      (NZ oznacza liczbę ujemną).
         LD  B,D         Skopiuj starszy bajt do B.
         LD  C,E         A młodszy bajt do C.
         LD  A,E         Również skopiuj go do A.
         POP  DE         Odtwórz wskaźniki stosu.
         POP  HL
         RET            Skończone.

PODPROGRAM  'LOG10 (2A)'

Ten podprogram jest wywoływany przez 'PRINT-FP' do wyliczania przybliżonej liczby cyfr przed kropką dziesiętną w x, czyli w liczbie mającej zostać wydrukowaną, lub, jeśli nie ma cyfr przed kropką dziesiętną, do wyliczania przybliżonej liczby zer wiodących po kropce dziesiętnej. Wejście następuje z rejestrem A zawierającym e, właściwy wykładnik liczby x, lub e'-2 i zostaje wyliczone z=log przy podstawie z (2^A). Podprogram następnie ustawia wymaganą zawartość A równą ABS INT (z + 0.5), do czego wykorzystuje FP-TO-A.

2DC1 LOG (2^A)  LD  D,A         Liczba całkowita w A jest umieszczana na stosie
         RLA            albo jako 00 00 A 00 00 (dla dodatniego A),
         SBC  A,A         albo jako 00 FF A FF 00 (dla ujemnego A).
         LD  E,A         Te bajty są najpierw umieszczane
         LD  C,A         w A, E, D, C, B, a następnie wywołane zostaje
         XOR  A          STK-STORE w celu umieszczenia liczby
         LD  B,A         na stosie kalkulatora.

         CALL 2AB6,STK-STORE
         RST  0028,FP-CALC    Używany jest kalkulator
         DEFB +34,stk-data    Teraz na stos idzie log10 2.
         DEFB +EF,exponent +7F  Teraz stos stos zawiera A, log10 2.
         DEFB +1A,+20,+9A,+85
         DEFB +04,multiply    A*log10 2, tj. log10(2A)
         DEFB +27,int       INT log10(2A)
         DEFB +38,end-calc

Podprogram przechodzi do FP-TO-A w celu dokończenia wyliczeń.

PODPROGRAM  'LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA DO A'

Ten krótki, lecz istotny podprogram jest wywoływany co najmniej 8 razy dla różnych celów. Wykorzystuje przedostatni podprogram FP-TO-BC do pobrania 'ostatniej wartości' do rejestru A, gdy jest to możliwe. Dlatego sprawdza on, czy wartość bezwzględna z liczby zaokrągla się do wartości większej od 255, a jeśli tak, to wraca z ustawionym znacznikiem przeniesienia. W przeciwnym razie wraca z wartością bezwzględną liczby zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej w rejestrze A oraz z ustawionym znacznikiem zera przy liczbie dodatniej lub z wyzerowanym przy liczbie ujemnej.

2DD5 FP-TO-A   CALL 2DA2,FP-TO-BC    Skompresuj 'ostatnią wartość' do BC.
         RET  C          Wróć, jeśli już jest poza zakresem.
         PUSH AF         Zapamiętaj wynik oraz znaczniki.
         DEC  B          Znów będzie poza zakresem, jeśli rejestr B
         INC  B          nie zawiera wartości zero.
         JR  Z,2DE1,FP-A-END   Skocz, jeśli w zakresie.
         POP  AF         Pobierz wynik oraz znaczniki.
         SCF            Sygnalizuj przekroczenie zakresu.
         RET            Skończone z porażką.
2DE1 FP-A-END   POP  AF         Pobierz wynik i znaczniki.
         RET            Skończone z sukcesem.

PODPROGRAM  'WYDRUKU LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWEJ'

Ten podprogram wywoływany jest przez procedurę rozkazu PRINT i przez STR$ pod adresem 3630, która zamienia na łańcuch tekstowy liczbę tak, jak zostałaby wydrukowana. Podprogram drukuje x jako 'ostatnia wartość' na stosie kalkulatora. Format wydruku nigdy nie zajmuje więcej niż 14 znaków.

8 najbardziej znaczących cyfr wartości x, poprawnie zaokrąglonej, jest przechowywane w prowizorycznym buforze wydruku w mem-3 i mem-4. Osobno są obsługiwane małe liczby, mniejsze od 1, oraz liczby duże, większe od 227. Te pierwsze są wymnażane przez 10n, gdzie n jest przybliżoną liczbą zer wiodących po przecinku dziesiętnym, natomiast te drugie dzieli się przez 10n-7, gdzie n jest przybliżoną liczbą cyfr przed przecinkiem dziesiętnym. Sprowadza to wszystkie te liczby do zakresu średniego, a ilość cyfr potrzebnych przed  przecinkiem jest tworzona w drugim bajcie mem-5. Na koniec wykonywane jest drukowanie przy użyciu formatu zmiennoprzecinkowego, gdy przed przecinkiem znajduje sie ponad 8 cyfr lub, dla małych liczb, po przecinku występuje więcej niż 4 zera wiodące.

Poniższy program pokazuje zakres formatów wydruku:

10 FOR a=-11 TO 12: PRINT SGN a*9↑a,: NEXT a

obrazek

i.   Najpierw zostaje wzięty pod uwagę znak liczby x:

     Jeśli x jest ujemne, to podprogram skacze do PF-NEGATIVE, za x bierze ABS x i drukuje znak minus.
     Jeśli x jest zerem, to x zostaje usunięte ze stosu kalkulatora, drukowane jest '0' i wykonany zostaje powrót z podprogramu.
     Jeśli x jest dodatnie, to podprogram po prostu wykonuje się dalej.

2DE3 PRINT-FP   RST  0028,FP-CALC    Użyj kalkulatora
         DEFB +31,duplicate    x,x
         DEFB +36,less-0     x, (1/0) logiczna wartość x.
         DEFB +00,jump-true    x
         DEFB +0B,to PF-NEGTVE  x
         DEFB +31,duplicate    x,x
         DEFB +37,greater-0    x, (1/0) logiczna wartość X.
         DEFB +00,jump-true    x
         DEFB +0D,to PF-POSTVE  x od tego miejsca x'=ABS x.
         DEFB +02,delete     -
         DEFB +38,end-calc    -
         LD  A,+30        Wprowadź kod znaku '0'.
         RST  0010,PRINT-A-1   Wypisz '0'.
         RET            Skończone, ponieważ ostatnia wartość była zerem.
2DF2 PF-NEGTVE  DEFB +2A,abs       x' x'=ABS x.
         DEFB +38,end-calc    x'
         LD  A,+2D        Wprowadź kod znaku '-'.
         RST  0010,PRINT-A-1   Wypisz '-'.
         RST  0028,FP-CALC    Użyj ponownie kalkulatora.
2DF8 PF-POSTVE  DEFB +A0,stk-zero    15 bajtów mem-3, mem-4
         DEFB +C3,st-mem-3    i mem-5 zostaje wyzerowanych i 
         DEFB +C4,st-mem-4    przeznaczonych na bufor wydruku
         DEFB +C5,st-mem-5    oraz dwa liczniki.
         DEFB +02,delete     Stos jest czyszczony z wyjątkiem x'.
         DEFB +38,end-calc    x'
         EXX            H'L', używane do przechowywania offsetów kalkulatora
         PUSH HL         (np. dla 'STR$') jest zapamiętywane na stosie maszynowym
         EXX

ii.  Tutaj jest początek pętli, która zajmuje się dużymi liczbami. Jednakże każda liczba x zostaje najpierw podzielona na jej część całkowitą i  oraz ułamkową f. Jeśli i jest małą liczbą całkowitą, tj. jeśli -65535 <= i  <= 65535, to zostaje zapamiętane w D'E' do umieszczenia w buforze drukowania.

2E01 PF-LOOP   RST  0028,FP-CALC    Użyj ponownie kalkulatora.
         DEFB +31,duplicate    x', x'
         DEFB +27,int       x', INT (x')=i
         DEFB +C2,st-mem-2    (i jest umieszczane w mem-2).
         DEFB +03,subtract    x'-i=f
         DEFB +E2,get-mem-2    f,i
         DEFB +01,exchange    i,f
         DEFB +C2,st-mem-2    (f jest umieszczane w mem-2).
         DEFB +03,delete     i
         DEFB +38,end-calc    i
         LD  A,(HL)       Czy i jest małą liczbą całkowitą (pierwszy bajt zero)
         AND  A          tj. czy ABS i <= 65535?
         JR  NZ,2E56,PF-LARGE  Skocz, jeśli nie
         CALL 2D7F,INT-FETCH   i jest kopiowane do DE (i, podobnie jak x', >=0).
         LD  B,+10        Rejestr B jest ustawiany na zliczanie 16 bitów.
         LD  A,D         D jest kopiowany do A w celu testowania:
         AND  A          Czy równy zero?
         JR  NZ,2E1E,PF-SAVE   Skocz, jeśli nie.
         OR  E          Teraz testuj E.
         JR  Z,2E24,PF-SMALL   Skocz, jeśli DE równe zero x jest czystym ułamkiem.
         LD  D,E         Przenieś E do D i ustaw B na 8 bitów:
         LD  B,+08        D było zerem, a E nie.
2E1E PF-SAVE   PUSH DE         Przenieś DE do D'E' poprzez stos maszynowy
         EXX            w celu przeniesienia do bufora wydruku
         POP  DE         pod adresem PF-BITS.
         EXX
         JR  2E78,PF-BITS    Skocz naprzód.

iii. Czyste ułamki są mnożone przez 10n, gdzie n jest przybliżoną liczbą zer znaczących po przecinku; a -n jest dodawane do drugiego bajtu mem-5, który przechowuje liczbę cyfr potrzebnych przed przecinkiem; liczba ujemna oznacza tutaj zera wiodące po przecinku.

2E24 PF-SMALL   RST  0028,FP-CALC    i (i=zero tutaj),
         DEFB +E2,get-mem-2    i,f

         DEFB +38,end-calc    i,f

Zwróć uwagę, że stos teraz nie jest w równowadze. Potrzebny jest dodatkowy bajt 'DEFB +02, delete' pod adresem 2E25, bezpośrednio za RST 0028. Teraz wyrażenie typu "2" +STR$ 0.5 zostaje niewłaściwie obliczone jako "0.5"; zero pozostawione na stosie zastępuje "2" i jest traktowane jako pusty łańcuch. Podobnie wszystkie porównania łańcuchowe mogą dawać niewłaściwe wyniki, jeśli drugi łańcuch przybiera postać STR$ x, gdzie x ma wartość liczbową mniejszą od 1; np. wyrażenie "50"<STR$ 0.1 daje wartość logiczną "true"; ponownie "" jest użyte zamiast "50".

         LD  A,(HL)       Bajt wykładnika e części ułamkowej f jest pobierany do A.
         SUB  +7E         A staje się równe e - 126,
                      tj. e'+2, gdzie e' jest rzeczywistym wykładnikiem f.
         CALL 2DC1,LOG (2^A)   Obliczane jest wyrażenie A = ABS INT(LOG (2^A)) (LOG jest logarytmem dziesiętnym);
         LD  D,A         tj. powiedzmy, że A=n: n jest kopiowane z A do D.
         LD  A,(mem-5-2nd)    Bieżący rachunek jest pobierany
         SUB  D          z drugiego bajtu zmiennej mem-5,
         LD  (mem-5-2nd),A    a n jest od niego odejmowane.
         LD  A,D         n jest kopiowane z D do A.
         CALL 2D4F,E-TO-FP    Utworzone zostaje y=f*10^n i umieszczone na stosie.
         RST  0028,FP-CALC    i, y
         DEFB +31,duplicate    i, y, y
         DEFB +27,int       i, y, (INT (y) = i2)
         DEFB +C1,st-mem-1    (i2 jest kopiowane do mem-1).
         DEFB +03,subtract    i, y - i2
         DEFB +E1,get-mem-1    i, y - i2, i2
         DEFB +38,end-calc    i, f2, i2 (f2 = y - i2)
         CALL 2DD5,FP-TO-A    i2 jest przenoszone ze stosu do A.
         PUSH HL         Wskaźnik do f2 jest zapamiętywany.
         LD  (mem-3-1st),A    i2 zostaje umieszczone w pierwszym bajcie mem-3: cyfra do wydruku.
         DEC  A          i2 nie będzie drukowane,
         RLA            jeśli ma wartość zero; A jest tak przetwarzane, że zero da zero, 
         SBC  A,A         lecz niezerowa cyfra da 1.
         INC  A
         LD  HL,+5CAB      Zero lub jeden jest wstawiane do
         LD  (HL),A       pierwszego bajtu mem-5 (liczba
         INC  HL         cyfr do wydrukowania) i dodawane
         ADD  A,(HL)       do drugiego bajtu mem-5
         LD  (HL),A       (liczba cyfr przed przecinkiem).
         POP  HL         Wskaźnik f2 jest odtwarzany.
         JP  2ECF,PF-FRACTN   Skocz, aby zapisać f2 w buforze (HL teraz wskazuje na f2, DE na i2).

iv. Liczby większe od 227 są podobnie mnożone przez 2-n+7, co zmniejsza liczbę cyfr przed przecinkiem do 8, po czym następuje ponowne wejście do pętli pod adresem PF-LOOP.

2E56 PF-LARGE   SUB  +80         e - 80 szesnastkowo = e', rzeczywisty wykładnik i.
         CP  +1C         Czy e' jest mniejsze od 28 dziesiętnie?
         JR  C,2E6F,PF-MEDIUM  Skocz, jeśli tak.
         CALL 2DC1,LOG (2^A)   n jest tworzone w A.
         SUB  +07         I pomniejszane do n - 7.
         LD  B,A         Następnie kopiowane do B.
         LD  HL,+5CAC      n - 7 zostaje dodane do drugiego
         ADD  A,(HL)       bajtu mem-5, liczba cyfr potrzebnych przed przecinkiem w x.
         LD  (HL),A
         LD  A,B         Następnie i jest mnożone przez 10-n+7
         NEG            To sprowadzi je w średni zakres przy wydruku.
         CALL 2D4F,E-TO-FP
         JR  2E01,PF-LOOP    Z powrotem na początek pętli, aby zająć się liczbą w średnim zakresie.

v.   Część całkowita z x jest teraz umieszczana w buforze wydruku w mem-3 i mem-4.

2E6F PF-MEDIUM  EX  DE,HL        DE teraz wskazuje na i, HL na f.
         CALL 2FBA,FETCH-TWO   Mantysa i jest teraz w D', E', D, E.
         EXX            Przejdź do rejestrów zapasowych.
         SET  7,D         Prawdziwy bit liczbowy do D'.
         LD  A,L         Bajt wykładnika e do A.
         EXX            Powrót do głównych rejestrów.
         SUB  +80         Prawdziwy wykładnik e'=e - 80 szesnastkowo do A.
         LD  B,A         To daje pożądaną liczbę bitów do zliczania.

Zwróć uwagę, że w przypadku, gdy i  jest małą liczbą całkowitą (mniejszą od 65536) następuje ponowne wejście w tym miejscu.

2E7B PF-BITS   SLA  E          Mantysa i jest teraz obracana
         RL  D          w lewo i w ten sposób wszystkie bity i zostają
         EXX            wsunięte do mem-4 a każdy
         RL  E          bajt z mem-4 jest poprawiany dziesiętnie przy każdym przesunięciu.
         RL  D          Wszystkie cztery bajty i.
         EXX            Powrót do głównych rejestrów.
         LD  HL,+5CAA      Adres piątego bajtu mem-4
         LD  C,+05        do HL; liczba 5 bajtów do C.
2E8A PF-BYTES   LD  A,(HL)       Pobierz bajt z mem-4.
         ADC  A,A         Przesuń go w lewo, wprowadzając nowy bit.
         DAA            Popraw dziesiętnie ten bajt.
         LD  (HL),A       I wstaw go z powrotem do mem-4.
         DEC  HL         Wskaż następny bajt w mem-4.
         DEC  C          Zmniejsz o jeden liczbę bajtów.
         JR  NZ,2E8A,PF-BYTES  Skocz dla każdego bajtu z mem-4.
         DJNZ 2E7B,PF-BITS    Skocz dla każdego bitu z INT (x).

Poprawka dziesiętna każdego bajtu z mem-4 dała dwie cyfry dziesiętne na bajt, czyli co najwyżej 9 cyfr. Teraz cyfry te zostaną przepakowane, po jednej na bajt w mem-3 i mem-4, przy wykorzystaniu instrukcji RLD.

         XOR  A          A jest czyszczone w celu otrzymywania cyfr.
         LD  HL,+5CA6      Adres źródłowy: pierwszy bajt z mem-4.
         LD  DE,+5CA1      Przeznaczenie: pierwszy bajt z mem-3.
         LD  B,+09        Jest co najwyżej 9 cyfr.
         RLD            Lewe 4 bity zostają pominięte.
         LD  C,+FF        FF w C będzie sygnalizować zero wiodące, 00 zero niewiodące.
2EA1 PF-DIGITS  RLD            Lewe 4 bity z (HL) do A, prawe 4 bity z (HL) w lewo.
         JR  NZ,2EA9,PF-INSERT  Skocz, jeśli cyfra w A nie jest zerem.
         DEC  C          Test na zero wiodące:
         INC  C
         JR  NZ,2EB3,PF-TEST-2  Skocz, jeśli to było zero wiodące.
2EA9 PF-INSERT  LD  (DE),A       Teraz wprowadź cyfrę.
         INC  DE         Wskaż następną pozycję docelową.
         INC  (mem-5-1st)     Jedna więcej cyfra do druku.
         INC  (mem-5-2nd)     Jedna więcej cyfra przed przecinkiem dziesiętnym.
         LD  C,+00        Zmień znacznik z zera wiodącego na inne zero.
2EB3 PF-TEST-2  BIT  0,B         Wskaźnik źródłowy musi być zwiększany
         JR  Z,2EB8,PF,ALL-9   co drugi obieg pętli, gdy B jest nieparzyste.
         INC  HL
2EB8 PF-ALL-9   DJNZ 2EA1,PF-DIGITS   Skocz wstecz dla wszystkich 9 cyfr.
         LD  A,(mem-5-1st)    Pobierz licznik: czy było już 9 cyfr
         SUB  +09         z pominięciem zer wiodących?
         JR  C,2ECB,PF-MORE   Jeśli nie, skocz w celu pobrania więcej cyfr.
         DEC  (mem-5-1st)     Przygotuj się na zaokrąglenie: zmniejsz liczbę do 8.
         LD  A,+04        Porównaj dziewiątą cyfrę, bajt 4 z mem-4
         CP  (mem-4-4th)     z liczbą 4, aby ustawić przeniesienie do zaokrąglenia.
         JR  2F0C,PF-ROUND    Skocz naprzód, aby zaokrąglić.
2ECB PF-MORE   RST  0028,FP-CALC    Użyj ponownie kalkulatora.
         DEFB +02,delete     - (i zostaje teraz usunięte).
         DEFB +E2,get-mem-2    f
         DEFB +38,end-calc    f

vi. Teraz w buforze będzie umieszczana część ułamkowa z x.

2ECF PF-FRACTN  EX  DE,HL        DE teraz wskazuje na f.
         CALL 2FBA,FETCH-TWO   Mantysa z f znajduje się w D',E',D,E.
         EXX            Dostań się do zapasowych rejestrów.
         LD  A,+80        Wykładnik z f jest zmniejszany do
         SUB  L          zera przez przesunięcie bitów w f
         LD  L,+00        o e miejsc w prawo, gdzie rejestr L' zawierał e.
         SET  7,D         W bicie 7 rejestru D' ustawiamy prawdziwy bit liczbowy.
         EXX            Odtwórz główne rejestry.
         CALL 2FDD,SHIFT-FP    Teraz wykonaj przesunięcie.
2EDF PF-FRN-LP  LP  A,(mem-5-1st)    Pobierz licznik cyfr.
         CP  +08         Czy jest już 8 cyfr?
         JR  C,2EEC,PR-FR-DGT  Jeśli nie, kocz naprzód.
         EXX            Jeśli jest 8 cyfr, to po prostu użyj f do zaokrąglenia
         RL  D          i w górę, obracając D' w lewo, aby ustawić przeniesienie.
         EXX            Odtwórz główne rejestry
         JR  2F0C,PF-ROUND    i skocz naprzód, aby zaokrąglić..
2EEC PF-FR-DGT  LD  BC,+0200      Początkowe zero do C, liczba 2 do B.
2EEF PF-FR-EXX  LD  A,E         D'E'DE jest mnożone przez 10 w dwóch krokach,
         CALL 2F8B,CA=10*A+C   najpierw DE, następnie D'E', każdy bajt po bajcie
         LD  E,A         w dwóch krokach, a część całkowita
         LD  A,D         wyniku zostaje otrzymana w rejestrze C
         CALL 2F8B,CA=10*A+C   do przeniesienia do buforu
         LD  D,A         wydruku.
         PUSH BC         Licznik i wynik zamieniają się pomiędzy
         EXX            parami rejestrów BC i B'C'.
         POP  BC         
         DJNZ 2EEF,PF-FR-EXX   Wróć na początek pętli po przetworzeniu rejestrów zastępczych.
         LD  HL,+5CA1      Początek - pierwszy bajt z mem-3.
         LD  A,C         Wynik do A w celu umieszczenia w pamięci.
         LD  C,(mem-5-1st)    Licznik dotychczasowych cyfr w liczbie do C.
         ADD  HL,BC        Adresuj pierwszy pusty bajt.
         LD  (HL),A       Umieść w pamięci następną cyfrę.
         INC  (mem-5-1st)     Zwiększ liczbę cyfr.
         JR  2EDF,PF-FRN-LP   Skocz na początek pętli, aż będzie 8 cyfr.

vii. Cyfry umieszczone w buforze wydruku są zaokrąglane do 8 cyfr do wydruku.

2F0C PF-ROUND   PUSH AF         Zapamiętaj znacznik przeniesienia do zaokrąglenia.
         LD  HL,+5CA1      Adres bazowy liczby: mem-3, bajt 1.
         LD  C,(mem-5-1st)    Przesunięcie (liczba cyfr w liczbie)
         LD  B,+00        do BC.
         ADD  HL,BC        Adres ostatniego bajtu liczby.
         LD  B,C         Skopiuj C do B jako licznik.
         POP  AF         Odtwórz znacznik przeniesienia.
2F18 PF-RND-LP  DEC  HL         To jest ostatni bajt liczby.
         LD  A,(HL)       Pobierz go do A.
         ADC  A,+00        Dodaj przeniesienie, czyli zaokrąglij w górę.
         LD  (HL),A       Zapamiętaj zaokrąglony bajt w buforze.
         AND  A          Jeśli bajt ma wartość 0 lub 10, B zostanie zmniejszone,
         JR  Z,2F25,PF-R-BACK  a ostatnie zero (lub 10) nie będzie
         CP  +0A         wliczane do wydruku.
         CCF            Zresetuj przeniesienie dla ważnej cyfry.
         JR  NC,2F2D,PF-COUNT  Skocz, jeśli przeniesienie jest zresetowane.
2F25 PF-R-BACK  DJNZ 2F18,PF-RND-LP   Skocz wstecz dla dalszych zaokrągleń lub kolejnych zer końcowych.
         LD  (HL),+01      Na lewo jest nadmiar;
         INC  B          potrzebna jest tutaj dodatkowa jedynka.
         INC  (mem-5-2nd)     Jest to również dodatkowa cyfra przed przecinkiem.
2F2D PF-COUNT   LD  (mem-5-1st),B    B teraz ustawia liczbę cyfr do wydruku (końcowe zera nie będą drukowane).
         RST  0028,FP-CALC    f ma zostać usunięte.
         DEFB +02,delete     -
         DEFB +38,end-calc    -
         EXX            Przesunięcie kalkulatora trafia ze stosu
         POP  HL         do pary rejestrów H'L'.
         EXX

viii. Teraz liczba może zostać wydrukowana. Najpierw w rejestrze C zostanie ustawiona liczba cyfr do wydruku, bez wliczania końcowych zer, natomiast B będzie przechowywać liczbę cyfr wymaganych przed kropką dziesiętną.

         LD  BC,(mem-5-1st)   Zostają ustawione liczniki.
         LD  HL,+5CA1      Początek cyfr.
         LD  A,B         Jeśli jest wymagane więcej niż 9 lub mniej niż minus 4 cyfry
         CP  +09         przed kropką dziesiętną, to będzie potrzebny
         JR  C,2F46,PF-NOT-E   format zmiennoprzecinkowy.
         CP  +FC         Mniej niż -4 znaczy, że za kropką dziesiętną potrzeba więcej
         JR  C,2F6C,PF-E-FRMT  niż 4 zera wiodące.
2F46 PF-NOT-E   AND  A          Czy przed kropką dziesiętną brak cyfr? Jeśli tak,
         CALL Z,15EF,OUT-CODE   wydrukuj początkowe zero.

Kolejny punkt wejścia jest również wykorzystywany do drukowania cyfr potrzebnych na wydruku formatu zmiennoprzecinkowego.

2F4A PF-E-SBRN  XOR  A          Rozpocznij przez wyzerowanie rejestru A.
         SUB  B          Odejmij B: minus będzie oznaczał, że przed kropką dziesiętną
         JR  M,2F52,PF-OUT-LP  są cyfry; skocz naprzód, aby je wydrukować.
         LD  B,A         A jest teraz potrzebne jako licznik.
         JR  2F5E,PF-DC-OUT   Skocz naprzód, aby wydrukować część dziesiętną.
2F52 PF-OUT-LP  LD  A,C         Skopiuj liczbę cyfr do wydrukowania
         AND  A          do rejestru A. Jeśli A jest równe 0, wciąż są
         JR  Z,2F59,PF-OUT-DT  końcowe zera do wydrukowania (B jest różne od 0), więc skocz.
         LD  A,(HL)       Pobierz cyfrę z bufora wydruku.
         INC  HL         Wskaż na następną cyfrę.
         DEC  C          Zmniejsz licznik o 1.
2F59 PF-OUT-DT  CALL 15EF,OUT-CODE    Drukuj odpowiednią cyfrę.
         DJNZ 2F52,PF-OUT-LP   Wróć aż B osiągnie zero.
2F5E PF-DC-OUT  LD  A,C         Teraz nadszedł czas wydrukowania kropki dziesiętnej,
         AND  A          o ile C nie jest równe zero; w tym przypadku
         RET  Z          wróć - praca skończona.
         INC  B          Dodaj 1 do B - dołącz kropkę dziesiętną.
         LD  A,+2E        Umieść kod '.' w rejestrze A.
2F64 PF-DEC-0S  RST  0010,PRINT-A-1   Drukuj znak '.'.
         LD  A,+30        Wprowadź kod znaku '0'.
         DJNZ 2F64,PF-DEC-0S   Skocz na początek pętli, aby wydrukować wszystkie potrzebne zera.
         LD  B,C         Ustaw licznik dla wszystkich pozostałych cyfr.
         JR  2F52,PF-OUT-LP   Skocz wstecz, aby je wydrukować.
2F6C PF-E-FRMT  LD  D,B         Liczba cyfr jest kopiowana do D.
         DEC  D          Zostaje ona zmniejszona, aby otrzymać wykładnik.
         LD  B,+01        W formacie zmiennoprzecinkowym jedna cyfra jest potrzebna przed kropką.
         CALL 2F4A,PF-E-SBRN   Teraz zostaje wydrukowana cała część liczby przed 'E'.
         LD  A,+45        Wprowadź kod znaku 'E'.
         RST  0010,PRINT-A-1   Drukuj 'E'.
         LD  C,D         Wykładnik do C dla druku.
         LD  A,C         Dodaj do A w celach testowych.
         AND  A          Sprawdzany jest jego znak.
         JP  P,2F83,PF-E-POS   Skocz, jeśli wykładnik jest dodatni.
         NEG            Inaczej zaneguj go w A.
         LD  C,A         A następnie skopiuj z powrotem do C dla wydruku.
         LD  A,+2D        Wprowadź kod znaku '-'.
         JR  2F85,PF-E-SIGN   Skocz, aby wydrukować znak.
2F83 PF-E-POS   LD  A,+2B        Wprowadź kod znaku '+'.
2F85 PF-E-SIGN  RST  0010,PRINT-A-1   Teraz drukuj znak: '+' lub '-'.
         LD  B,+00        BC przechowuje wykładnik do wydruku.
         JP  1A1B,OUT-NUM    Skocz wstecz, aby go wydrukować i zakończyć procedurę.

PODPROGRAM  'CA=10*A+C'

Ten podprogram jest wywoływany przez procedurę PRINT-FP, aby wymnożyć każdy bajt D'E'DE przez 10 i zwrócić część całkowitą wyniku w rejestrze C. Na wejściu rejestr A zawiera bajt do pomnożenia przez 10, a rejestr C zawiera przeniesienie z poprzedniego bajtu. Na wyjściu rejestr A zawiera wynikowy bajt, a rejestr C przeniesienie do następnego bajtu.

2F8B CA=10*A+C  PUSH DE         Zapamiętaj parę rejestrów DE.
         LD  L,A         Skopiuj mnożną z A
         LD  H,+00        do HL.
         LD  E,L         Również skopiuj ją do DE.
         LD  D,H         
         ADD  HL,HL        Podwój HL.
         ADD  HL,HL        Podwój jeszcze raz.
         ADD  HL,DE        Dodaj DE, aby otrzymać HL=5*A.
         ADD  HL,HL        Podwój jeszcze raz: teraz HL=10*A.
         LD  E,C         Skopiuj C do DE (D jest równe) do dodawania.
         ADD  HL,DE        Teraz HL=10*A+C.
         LD  C,H         H jest kopiowane do C.
         LD  A,L         L jest kopiowane do A, co kończy zadanie.
         POP  DE         Para rejestrów DE zostaje odtworzona ze stosu.
         RET            Skończone.

PODPROGRAM  'PRZYGOTOWANIA DO DODAWANIA'

Ten podprogram jest pierwszym z czterech, które są używane przez główne procedury arytmetyczne – ODEJMOWANIE, DODAWANIE, MNOŻENIE i DZIELENIE.

Ten konkretny podprogram przygotowuje liczbę zmiennoprzecinkową dodawania, głównie przez zastąpienie bitu znaku prawdziwym bitem 1 liczby oraz negacją liczby (za pomocą uzupełnienia do dwóch), jeśli jest ujemna. Wykładnik jest zwracany w rejestrze A, a pierwszy bajt zostaje ustawiony szesnastkowo na 00 dla liczby dodatniej lub FF dla ujemnej.

2F9B PREP-ADD   LD  A,(HL)       Przenieś wykładnik do A.
         LD  (HL),+00      Załóż, że liczba jest dodatnia.
         AND  A          Jeśli liczba jest zerem, to
         RET  Z          przygotowanie jest już zakończone.
         INC  HL         Teraz wskaż na bajt znaku.
         BIT  7,(HL)       Ustaw znacznik zera dla liczby dodatniej.
         SET  7,(HL)       Odtwórz prawdziwy bit liczby.
         DEC  HL         Wskaż ponownie na pierwszy bajt.
         RET  Z          Liczby dodatnie zostały przygotowane, lecz ujemne wymagają uzupełnienia do dwóch.
         PUSH BC         Zachowaj wcześniejszy wykładnik.
         LD  BC,+0005      Należy zająć się 5 bajtami.
         ADD  HL,BC        Wskaż na adres o 1 większy od ostatniego bajtu.
         LD  B,C         Przenieś 5 do B.
         LD  C,A         Zachowaj wykładnik w C.
         SCF            Ustaw znacznik przeniesienia dla negacji.
2FAF NEG-BYTE   DEC  HL         Wskazuj kolejno każdy bajt.
         LD  A,(HL)       Pobieraj każdy bajt.
         CPL            Dokonaj uzupełnienia do dwóch.
         ADC  A,+00        Dodaj przeniesienie do negacji.
         LD  (HL),A       Wstaw bajt do liczby.
         DJNZ 2FAF,NEG-BYTE    Powtarzaj w pętli 5 razy.
         LD  A,C         Odtwórz wykładnik w A.
         POP  BC         Odtwórz poprzedni wykładnik.
         RET            Skończone.

PODPROGRAM 'POBRANIA DWÓCH LICZB'

Ten podprogram jest wywoływany przez DODAWANIE, MNOŻENIE i DZIELENIE do pobrania dwóch liczb ze stosu kalkulatora i wstawienia ich do rejestrów, łącznie z rejestrami zapasowymi.

Na wejściu do podprogramu para rejestrów HL wskazuje na pierwszy bajt pierwszej liczby, a para rejestrów DE wskazuje na pierwszy bajt drugiej liczby.

Gdy podprogram jest wywoływany przez MNOŻENIE lub DZIELENIE, znak wyniku jest zachowywany w drugim bajcie pierwszej liczby.

2FBA FETCH-TWO  PUSH HL         HL zostaje zachowane.
         PUSH AF         AF zostaje zachowane.

Nazwijmy pięć bajtów pierwszej liczby jako –  M1, M2, M3, M4 i M5, a drugiej liczby jako  – N1, N2, N3, N4 i N5.

         LD  C,(HL)       M1 do C.
         INC  HL         Następny.
         LD  B,(HL)       M2 do B.
         LD  (HL),A       Skopiuj znak wyniku do (HL).
         INC  HL         Następny.
         LD  A,C         M1 do A.
         LD  C,(HL)       M3 do C.
         PUSH BC         Zapamiętaj M2 i M3 na stosie maszynowym.
         INC  HL         Następny.
         LD  C,(HL)       M4 do C.
         INC  HL         Następny.
         LD  B,(HL)       M5 do B.
         EX  DE,HL        HL teraz wskazuje na N1.
         LD  D,A         M1 do D.
         LD  E,(HL)       N1 do E.
         PUSH DE         Zapamiętaj M1 i N1 na stosie maszynowym.
         INC  HL         Następny.
         LD  D,(HL)       N2 do D.
         INC  HL         Następny.
         LD  E,(HL)       N3 do E.
         PUSH DE         Zapamiętaj N2 i N3 na stosie maszynowym.
         EXX            Przejdź do rejestrów zapasowych.
         POP  DE         N2 do D' i N3 do E'.
         POP  HL         M1 do H' i N1 do L'.
         POP  BC         M2 do B' i M3 to C'.
         EXX            Wróć do oryginalnego zestawu rejestrów.
         INC  HL         Następny.
         LD  D,(HL)       N4 do D.
         INC  HL         Następny.
         LD  E,(HL)       N5 do E.
         POP  AF         Odtwórz AF.
         POP  HL         Odtwórz HL.
         RET            Skończone.

Podsumowanie:

     M1 – M5 są w H', B', C', C, B.

     N1 – N5 są w: L', D', E', D, E.

     HL wskazuje na pierwszy bajt pierwszej liczby.

PODPROGRAM 'PRZESUNIĘCIA SKŁADNIKA SUMY'

Ten podprogram przesuwa liczbę zmiennoprzecinkową do 32 miejsc w prawo, aby ją właściwie wypozycjonować dla dodawania. Liczba z mniejszym wykładnikiem została umieszczona na pozycji składnika sumy przed wywołaniem tego podprogramu. Każdy nadmiar na prawo w znaczniku przeniesienia jest dodawany z powrotem do liczby. Jeśli różnica wykładników jest większa od 32 lub przeniesienie wróci z powrotem na początek liczby, to jest ona ustawiana na zero, aby dodawanie nie zmieniło drugiej liczby.

2FDD SHIFT-FP   AND  A          Jeśli różnica wykładników wynosi zero,
         RET  Z          to podprogram wraca natychmiast.
         CP  +21         Jeśli różnica jest większa od szesnastkowo 20,
         JR  NC,2FF9,ADDEND-0  to skocz naprzód.
         PUSH BC         Chwilowo zachowaj BC.
         LD  B,A         Przenieś różnicę wykładników do B, aby zliczać przesunięcia w prawo.
2FE5 ONE-SHIFT  EXX            Przesunięcie arytmetyczne w prawo rejestru L',
         SRA  L          z zachowaniem bitów znaku.
         RR  D          Obróć z przeniesieniem D', E',
         RR  E          D i E.
         EXX            W ten sposób przesuwając pełne pięć
         RR  D          bajtów liczby w prawo tyle razy
         RR  E          ile wynosi zawartość rejestru B.
         DJNZ 2FE5,ONE-SHIFT   Wracaj w pętli, aż B osiągnie zero.
         POP  BC         Odtwórz oryginalne BC.
         RET  NC         Skończone, jeśli nie ma przeniesienia do odzysku.
         CALL 3004,ADD-BACK    Odzyskaj przeniesienie.
         RET  NZ         Wróć o ile przeniesienie nie powróciło (wtedy nie ma nic do dodania).
2FF9 ADDEND-0   EXX            Przejdź do L', D' & E'.
         XOR  A          Wyzeruj rejestr A.
2FFB ZEROS-4/5  LD  L,+00        Ustaw składnik sumy na zero w D',E',
         LD  D,A         D i E, razem z jego bajtem znacznikowym
         LD  E,L         (znacznikiem znaku) L', który miał wartość szesnastkową 00
         EXX            przy liczbie dodatniej i FF przy ujemnej.
         LD  DE,+0000      ZEROS-4/5 tworzy tylko 4 bajty zerowe, gdy zostanie wywołane z 3160.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'DODANIA Z POWROTEM'

Ta procedura dodaje z powrotem do liczby przeniesienie, które pojawiło się na prawo. W przypadku krańcowym przeniesienie przesunie sie na lewo liczby.

Gdy procedura jest wywoływana podczas dodawania, pojawienie się takiego przeniesienia oznacza, że mantysa 0,5 została przesunięta o pełne 32 miejsca w prawo, a składnik sumy zostanie teraz ustawiony na zero; gdy wywołanie następuje z MNOŻENIA, to oznacza to, że wykładnik musi zostać zwiększony, a to może prowadzić do nadmiaru.

3004 ADD-BACK   INC  E          Dodaj przeniesienie do bajtu najbardziej na prawo.
         RET  NZ         Wróć, jeśli na lewo nie ma nadmiaru.
         INC  D          Kontynuuj z następnym bajtem.
         RET  NZ         Wróć, jeśli nie ma nadmiaru na lewo.
         EXX            Dostań się do następnego bajtu.
         INC  E          Zwiększ go również.
         JR  NZ,300D,ALL-ADDED  Skocz przy braku nadmiaru.
         INC  D          Zwiększ ostatni bajt.
300D ALL-ADDED  EXX            Odtwórz główne rejestry.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'ODEJMOWANIA'

(Indeks 03 - zobacz na CALCULATE pod 'substract')

Procedura po prostu zmienia znak odjemnika i kontynuuje w ADDITION.

Zwróć uwagę, że HL wskazuje odjemną a DE wskazuje odjemnik. (Zobacz na opis ADDITION.)

300F SUBTRACT   EX  DE,HL        Zamień miejscami wskaźniki.
         CALL 346E,NEGATE     Zmień znak odjemnika.
         EX  DE,HL        Zamień z powrotem wskaźniki i przejdź do ADDITION.

PROCEDURA 'DODAWANIA'

(Indeks 0F - zobacz na CALCULATE pod 'addition')

Jest to pierwsza z trzech głównych procedur arytmetycznych. Procedura ta przeprowadza operację dodawania zmiennoprzecinkowego dwóch liczb, każdej z 4-ro bajtową mantysą i 1-no bajtowym wykładnikiem. W tych trzech procedurach dwie liczby znajdujące się na szczycie stosu kalkulatora są dodawane/mnożone/dzielone, a wynik tych operacji trafia z powrotem na stos kalkulatora jako 'ostatnia wartość'.

HL wskazuje na drugą liczbę na szczycie, czynnik/mnożna/dzielna. DE wskazuje na liczbę na szczycie stosu kalkulatora, czynnik/mnożnik/dzielnik. Po operacji HL wskazuje na wynikową 'ostatnią wartość', której adres można również traktować jako STKEND - 5.

Lecz procedura dodawania najpierw sprawdza, czy te dwie liczby do dodania są 'małymi liczbami całkowitymi'. Jeśli są, dodaje je po prostu w HL i BC i umieszcza wynik bezpośrednio na stosie. Nie jest potrzebne uzupełnianie do podstawy 2 ani przed, ani po dodawaniu, ponieważ takie liczby są przechowywane na stosie już w postaci uzupełnieniowej, gotowe do dodawania.

3014 ADDITION   LD  A,(DE)       Sprawdź, czy pierwsze bajty
         OR  (HL)        obu liczb są zerami.
         JR  NZ,303E,FULL-ADDN  Jeśli nie, skocz do pełnego dodawania.
         PUSH DE         Zachowaj wskaźnik drugiej liczby.
         INC  HL         Wskaż drugi bajt pierwszej liczby
         PUSH HL         i zachowaj również i ten wskaźnik.
         INC  HL         Wskaż na mniej znaczący bajt.
         LD  E,(HL)       Pobierz go do E.
         INC  HL         Wskaż na bardziej znaczący bajt.
         LD  D,(HL)       Pobierz go do D.
         INC  HL         Przejdź do drugiego bajtu
         INC  HL         drugiej liczby.
         INC  HL         
         LD  A,(HL)       Pobierz go do A (to jest bajt znakowy).
         INC  HL         Wskaż mniej znaczący bajt.
         LD  C,(HL)       Pobierz go do C.
         INC  HL         Wskaż bardziej znaczący bajt.
         LD  B,(HL)       Pobierz go do B.
         POP  HL         Pobierz wskaźnik bajtu znakowego pierwszej liczby.
         EX  DE,HL        Wstaw go do DE, a liczbę do HL.
         ADD  HL,BC        Wykonaj dodawanie: wynik w HL.
         EX  DE,HL        Wynik do DE, bajt znakowy do HL.
         ADC  A,(HL)       Dodaj bajty znakowe, a przeniesienie do A;
         RRCA           to wykryje każdy nadmiar.
         ADC  A,+00        Wartość różna od zera w A teraz wskazuje nadmiar.
         JR  NZ,303C,ADDN-OFLW  Skocz, aby zresetować wskaźniki i wykonać pełne dodawanie.
         SBC  A,A         Określ poprawny bajt znakowy dla wyniku.
3032       LD  (HL),A       Umieść go na stosie.
         INC  HL         Wskaż następną komórkę.
         LD  (HL),E       Umieść w niej młodszy bajt wyniku.
         INC  HL         Wskaż następną komórkę.
         LD  (HL),D       Umieść tam starszy bajt wyniku.
         DEC  HL         Przesuń wskaźnik wstecz na pierwszy bajt wyniku.
         DEC  HL
         DEC  HL
         POP  DE         Odtwórz STKEND w DE.
         RET            Skończone.

Zwróć uwagę, że liczba dziesiętna -65536 może powstać tutaj w postaci 00 FF 00 00 00 jako wynik dodawania dwóch mniejszych liczb ujemnych, np. -65000 i -536. Zostanie ona po prostu wpisana na stos w tej postaci. To jest błąd. System komputera Spectrum nie potrafi sobie poradzić z tą liczbą. Większość funkcji traktuje ją jako zero, a jest drukowana jako -1E-38, co powstaje po potraktowaniu jej jako 'minus zero' w nieprawidłowym formacie.

Jednym z możliwych lekarstw byłby test na tą liczbę w okolicach bajtu 3032, i jeśli byłaby obecna, należałoby ustawić drugi bajt na szesnastkowe 80, a pierwszy bajt na szesnastkowe 91, tworząc w ten sposób pełną postać zmiennoprzecinkową tej liczby, tj. 91 80 00 00 00, która nie sprawiałaby żadnych dalszych kłopotów. Zobacz również na uwagi w procedurze 'truncate' poniżej, przed bajtem 3225 oraz w Dodatku.

303C ADDN-OFLW  DEC  HL         Odtwórz wskaźnik do pierwszej liczby.
         POP  DE         Odtwórz wskaźnik do drugiej liczby.
303E FULL-ADDN  CALL 3293,RE-ST-TWO   Umieść z powrotem obie liczby w pełnej postaci zmiennoprzecinkowej.

Pełna procedura dodawania najpierw wywołuje PREP-ADD dla każdej z liczb, następnie pobiera dwie liczby ze stosu kalkulatora i umieszcza tę z mniejszym wykładnikiem na pozycji liczby dodawanej. Następnie wywołuje  SHIFT-FP w celu przesunięcia tej liczby do 32 pozycji dziesiętnych w prawo, aby wyrównać ją dla dodawania. Rzeczywiste dodawanie wykonywane jest na kilku bajtach, robi się pojedyncze przesunięcie dla przeniesienia (nadmiar w lewo), jeśli jest to konieczne, a wynik otrzymywany jest jako uzupełnienie do dwóch, jeśli jest ujemny. Wszelkie przepełnienia arytmetyczne są zgłaszane; jeśli natomiast nie wystąpią, to procedura skacze do TEST-NORM w celu znormalizowania wyniku i zwraca go na stos z właściwym bitem znaku wstawionym do drugiego bajtu.

         EXX            Wymień rejestry.
         PUSH HL         Zachowaj adres następnego literału.
         EXX            Wymień rejestry.
         PUSH DE         Zachowaj wskaźnik składnika.
         PUSH HL         Zachowaj adres dodajnej.
         CALL 2F9B,PREP-ADD    Przygotuj dodajną.
         LD  B,A         Zapamiętaj jej wykładnik w B.
         EX  DE,HL        Wymień wskaźniki.
         CALL 2F9B,PREP-ADD    Przygotuj składnik.
         LD  C,A         Zapamiętaj jego wykładnik w C.
         CP  B          Jeśli pierwszy wykładnik jest mniejszy,
         JR  NC,3055,SHIFT-LEN  utrzymaj pierwszą liczbę na
         LD  A,B         pozycji składnika; inaczej
         LD  B,C         wymień wykładniki oraz
         EX  DE,HL        ponownie wykładniki.
3055 SHIFT-LEN  PUSH AF         Zachowaj większy wykładnik w A.
         SUB  B          Różnica pomiędzy wykładnikami jest liczbą
                      przesuwów w prawo.
         CALL 2FBA,FETCH-TWO   Pobierz te dwie liczby ze stosu.
         CALL 2FDD,SHIFT-FP    Przesuń składnik w prawo.
         POP  AF         Odtwórz większy wykładnik.
         POP  HL         HL ma wskazywać wynik.
         LD  (HL),A       Zapisz wykładnik wyniku.
         PUSH HL         Ponownie zachowaj wskaźnik.
         LD  L,B         M4 do H a M5 do L,
         LD  H,C         (zobacz na FETCH-TWO).
         ADD  HL,DE        Dodaj dwa prawe bajty.
         EXX            N2 do H' a N3 do L',
         EX  DE,HL        (zobacz na FETCH-TWO).
         ADC  HL,BC        Dodaj lewe bajty z przeniesieniem.
         EX  DE,HL        Wynik z powrotem do D'E'.
         LD  A,H         Dodaj H', L' i przeniesienie;
         ADC  A,L         wynikowy mechanizm zapewni, że będzie
         LD  L,A         wykonane pojedyncze przesunięcie w prawo,
         RRA            jeśli suma dwóch dodatnich liczb
         XOR  L          przepełniła się na lewo, albo suma
         EXX            2 ujemnych liczb nie przepełniła się na lewo.
         EX  DE,HL        Wynik jest teraz w DED'E'.
         POP  HL         Pobierz wskaźnik wykładnika.
         RRA            Test na przesunięcie (H', L' miały wartość 00
         JR  NC,307C,TEST-NEG  przy liczbach dodatnich i FF przy ujemnych).
         LD  A,+01        A zlicza pojedynczy przesuw w prawo.
         CALL 2FDD,SHIFT-FP    Przesuw zostaje wykonany.
         INC  (HL)        Dodaj 1 do wykładnika; to
         JR  Z,309F,ADD-REP-6  może prowadzić do nadmiaru arytmetycznego.
307C TEST-NEG   EXX            Sprawdź, czy wynik jest ujemny: pobierz
         LD  A,L         bit znaku z L' do A (to teraz poprawnie
         AND  +80         oznacza znak wyniku).
         EXX
         INC  HL         Umieść go na pozycji drugiego bajtu
         LD  (HL),A       wyniku na stosie kalkulatora.
         DEC  HL
         JR  Z,30A5,GO-NC-MLT  Jeśli ma wartość zero, to nie wykonuj
                      uzupełnienia do dwóch wyniku.
         LD  A,E         Pobierz pierwszy bajt.
         NEG            Zaneguj go.
         CCF            Zaneguj przeniesienie dla dalszej negacji,
         LD  E,A         i zapisz bajt.
         LD  A,D         Pobierz następny bajt.
         CPL            Dokonaj na nim uzupełnienia do jeden.
         ADC  A,+00        Dodaj przeniesienie dla negacji.
         LD  D,A         Zapisz ten bajt.
         EXX            Kontynuuj w celu pobrania następnego bajtu
         LD  A,E         do rejestru A.
         CPL            Uzupełnij go do jeden.
         ADC  A,+00        Dodaj przeniesienia dla negacji.
         LD  E,A         Zapisz bajt.
         LD  A,D         Pobierz następny bajt.
         CPL            Uzupełnij go do jeden.
         ADC  A,+00        Dodaj przeniesienie dla negacji.
         JR  NC,30A3,END-COMPL  Jeśli nie ma przeniesienia, to koniec.
         RRA            Inaczej wstaw .5 do mantysy
         EXX            i dodaj 1 do wykładnika; będzie to potrzebne,
         INC  (HL)        gdy dwie ujemne liczby sumują się do dokładnej potęgi 2;
                      może to prowadzić do nadmiaru arytmetycznego.
309F ADD-REP-6  JP  Z,31AD,REPORT-6   Zgłoś błąd, jeśli konieczne.
         EXX            
30A3 END-COMPL  LD  D,A         Zapisz ostatni bajt.
         EXX            
30A5 GO-NC-MLT  XOR  A          Wyczyść znacznik przeniesienia.
         JP  3155,TEST-NORM   Wyjdź poprzez TEST-NORM.

PROCEDURA 'HL=HL*DE'

Ta procedura jest wywoływana przez 'GET-HL*DE' i 'MNOŻENIE' w celu wykonania mnożenia 16-bitowego.

Przepełnienie ponad 16 bitów jest obsługiwane przy powrocie z procedury.

30A9 HL=HL*DE   PUSH BC         BC jest zachowywane.
         LD  B,+10        Ma to być mnożenie 16-bitowe.
         LD  A,H         A zawiera starszy bajt.
         LD  C,L         C zawiera młodszy bajt.
         LD  HL,+0000      Ustaw wynik na zero.
30B1 HL-LOOP   ADD  HL,HL        Podwój wynik.
         JR  C,30BE,HL-END    Skocz przy nadmiarze.
         RL  C          Obróć bit 7 rejestru C do przeniesienia.
         RLA            Obróć bit przeniesienia do bitu 0,
                      a bit 7 do znacznika przeniesienia.
         JR  NC,30BC,HL-AGAIN  Skocz, jeśli znacznik przeniesienia jest zresetowany.
         ADD  HL,DE        Inaczej dodaj raz DE.
         JR  C,30BE,HL-END    Skocz przy nadmiarze.
30BC HL-AGAIN   DJNZ 30B1,HL-LOOP    Wykonaj 16 obiegów tej pętli.
30BE HL-END    POP  BC         Odtwórz BC.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'PRZYGOTOWANIA DO MNOŻENIA LUB DZIELENIA'

Ta procedura przygotowuje liczbę zmiennoprzecinkową do mnożenia lub dzielenia, wracając z ustawionym znacznikiem przeniesienia, jeśli liczba ma wartość zero. Do rejestru A jest pobierany znak liczby, a bit znaku w liczbie zostaje zastąpiony prawdziwym bitem jej wartości, tzn. 1.

30C0 PREP-M/D   CALL 34E9,TEST-ZERO   Jeśli liczba ma wartość 0,
         RET  C          wróć z ustawionym znacznikiem przeniesienia.
         INC  HL         Wskaż na bajt znakowy.
         XOR  (HL)        Pobierz znak wyniku do A; również zresetuj przeniesienie.
         SET  7,(HL)       Ustaw prawdziwy bit liczbowy.
         DEC  HL         Wskaż ponownie wykładnik.
         RET            Wróż z wyzerowanym znacznikiem przeniesienia.

PROCEDURA 'MNOŻENIA'

(Indeks 04 - zobacz na CALCULATE pod 'multiply')

Procedura najpierw sprawdza, czy dwie liczby do pomnożenia są 'małymi liczbami całkowitymi'. Jeśli tak, to używa INT-FETCH do pobrania ich ze stosu, HL=HL*DE do pomnożenia ich i INT-STORE do zwrócenia wyniku na stos. Każdy nadmiar tego 'krótkiego mnożenia (tj. jeśli wynik sam nie jest 'małą liczbą całkowitą') powoduje skok do mnożenia w pełnej pięciobajtowej postaci zmiennoprzecinkowej (zobacz poniżej).

30CA multiply   LD  A,(DE)       Sprawdź, czy pierwsze bajty
         OR  (HL)        obu liczb są zerami.
         JR  NZ,30F0,MULT-LONG  Jeśli nie, skocz do 'długiego' mnożenia.
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźniki: do drugiej liczby.
         PUSH HL         Oraz do pierwszej.
         PUSH DE         I jeszcze raz do drugiej.
         CALL 2D7F,INT-FETCH   Pobierz znad do C, liczbę do DE.
         EX  DE,HL        Liczba teraz do HL.
         EX  (SP),HL       Liczba na stos, drugi wskaźnik do HL.
         LD  B,C         Zapamiętaj pierwszy znak w B.
         CALL 2D7F,INT-FETCH   Pobierz drugi znak do C, liczbę do DE.
         LD  A,B         Utwórz znak wyniku w A: te same znaki
         XOR  C          dają plus (00), różne dają minus (FF).
         LD  C,A         Umieść znak wyniku w C.
         POP  HL         Odtwórz pierwszą liczbę w HL.
         CALL 30A9,HL=HL*DE    Wykonaj właściwe mnożenie.
         EX  DE,HL        Zapisz wynik do DE.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik do pierwszej liczby.
         JR  C,30EF,MULT-OFLW  Przy nadmiarze skocz do 'pełnego' mnożenia.
30E5       LD  A,D         Te 5 bajtów daje pewność, że
         OR  E          00 FF 00 00 00 zostanie zastąpione
         JR  NZ,30EA,MULT-RSLT  zerem; co nie powinno być potrzebne, gdyby ta
         LD  C,A         liczba została wyłączona z systemu (zobacz na 303B).
30EA MULT-RSLT  CALL 2D8E,INT-STORE   Teraz zapisz wynik na stos.
         POP  DE         Odtwórz STKEND w DE.
         RET            Skończone.
30EF MULT-OFLW  POP  DE         Odtwórz wskaźnik do drugiej liczby.
30F0 MULT-LONG  CALL 3293,RE-ST-TWO   Ponownie umieść na stosie obie liczby
                      w pełnej pięciobajtowej postaci zmiennoprzecinkowej.

Procedura pełnego mnożenia przygotowuje pierwszą liczbę przez wywołanie PREP-M/D, powrót następuje przy zerze; inaczej zostaje przygotowana druga liczba przez ponowne wywołanie PREP-M/D, a jesli wynikiem jest zero, to procedura przechodzi so ustawienia wyniku zero. Następnie pobiera te dwie liczby ze stosu kalkulatora i mnoży ich mantysy w normalny sposób, przesuwając w koło bity pierwszej liczby (traktowanej jako mnożnik) i dodając drugą liczbę (traktowaną jako mnożną) do wyniku, jeśli bit mnożnika jest ustawiony na 1. Następnie wykładniki zostają dodane do siebie i jest wykonywany test na nadmiar lub niedomiar (co da wynik zero). Na koniec wynik podlega normalizacji i wraca na stos kalkulatora z odpowiednim bitem znaku ustawionym w drugim bajcie.

         XOR  A          A jest zerowane, aby bit znaku pierwszej liczby tu trafił.
         CALL 30C0,PREP-M/D    Przygotuj pierwszą liczbę i wróć przy zerze.
         RET  C          (Wynik już jest zerem.)
         EXX            Wymień rejestry.
         PUSH HL         Zapamiętaj adres następnego literału.
         EXX            Wymień rejestry.
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźnik mnożnej.
         EX  DE,HL        Wymień wskaźniki ze sobą.
         CALL 30C0,PREP-M/D    Przygotuj drugą liczbę.
         EX  DE,HL        Ponownie wymień wskaźniki.
         JR  C,315D,ZERO-RSLT  Skocz naprzód, jeśli druga liczba jest zerem.
         PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik wyniku.
         CALL 2FBA,FETCH-TWO   Pobierz te dwie liczby ze stosu.
         LD  A,B         M5 do A (zobacz na FETCH-TWO).
         AND  A          Przygotuj się do odejmowania.
         SBC  HL,HL        Zeruj HL w celu inicjalizacji wyniku.
         EXX            Wymień rejestry.
         PUSH HL         Zapamiętaj M1 i N1 (zobacz na FETCH-TWO).
         SBC  HL,HL        Również inicjalizuj H'L' na wynik.
         EXX            Wymień rejestry.
         LD  B,+21        B zliczy 33 przesunięcia.
         JR  3125,STRT-MLT    Skocz naprzód do pętli.

Teraz wejdź do pętli mnożnika.

3114 MLT-LOOP   JR  NC,311B,NO-ADD   Skocz naprzód do NO-ADD, jeśli brak przeniesienia,
                      tj. bit mnożnika miał stan zero.
         ADD  HL,DE        Inaczej dodaj mnożną w
         EXX            D'E'DE (zobacz na FETCH-TWO) do
         ADC  HL,DE        wyniku tworzonego
         EXX            w H'L'HL.
311B NO-ADD    EXX            Czy mnożna była dodana lub nie,
         RR  H          przesuń wynik w prawo
         RR  L          w H'L'HL, tj. przesunięcie jest wykonywane
         EXX            przez obrót każdego bajtu z przeniesieniem,
         RR  H          aby każdy bit trafiający do przeniesienia został
         RR  L          umieszczony w następnym bajcie, a przesuwanie
                      jest kontynuowane w B'C'CA.
3125 STRT-MLT   EXX            Przesuń w prawo mnożnik
         RR  B          w B'C'CA (zobacz na FETCH-TWO).
         RR  C          Ostatni bit wpadający do przeniesienia
         EXX            wyzwoli kolejne dodanie
         RR  C          mnożnej do wyniku.
         RRA
         DJNZ 3114,MLT-LOOP    Wykonaj 33 obiegi pętli dla wszystkich bitów.
         EX  DE,HL        Przenieś wynik z:
         EXX
         EX  DE,HL        H'L'HL do D'E'DE.
         EXX

Teraz dodaj do siebie wykładniki.

         POP  BC         Odtwórz wykładniki - M1 i N1.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik do bajtu wykładnika.
         LD  A,B         Sumę tych dwóch wykładników umieść
         ADD  A,C         w rejestrze A i popraw przeniesienie.
         JR  NZ,313B,MAKE-EXPT  Jeśli suma wynosi zero, to wyczyść przeniesienie;
         AND  A          inaczej pozostaw je bez zmian.
313B MAKE-EXPT  DEC  A          Przygotuj się do zwiększenia
         CCF            wykładnika o 80 szesnastkowo.

Pozostała część procedury jest wspólna dla mnożenia i dzielenia.

313D DIVN-EXPT  RLA            Te kilka bajtów bardzo sprytnie tworzą
         CCF            poprawny bajt wykładnika.
         RRA            Obrócenie w lewo, a następnie w prawo daje
                      bajt wykładnika (rzeczywisty wykładnik plus 80 szesnastkowo) w A.
         JP  P,3146,OFLW1-CLR  Jeśli znacznik znaku jest wyzerowany, to
                      nie jest potrzebny raport o przepełnieniu arytmetycznym.
         JR  NC,31AD,REPORT-6  Jeśli nie ma przeniesienia, zgłoś raport o przepełnieniu.
         AND  A          Teraz wyczyść przeniesienie.
3146 OFLW1-CLR  INC  A          Bajt wykładnika jest już kompletny;
         JR  NZ,3151,OFLW2-CLR  jeśli jednak A wynosi zero, to potrzebny jest
         JR  C,3151,OFLW2-CLR  jeszcze jeden test na przepełnienie.
         EXX            Jeśli nie ma przeniesienia i wynik
         BIT  7,D         jest już w postaci znormalizowanej
         EXX            (bit 7 D' ustawiony), to należy zgłosić raport
         JR  NZ,31AD,REPORT-6  o przepełnieniu; lecz jeśli bit 7 rejestru D'
                      jest wyzerowany, to wynik leży w zakresie.
3151 OFLW2-CLR  LD  (HL),A       Na koniec zapisz bajt wykładnika.
         EXX            Prześlij piaty bajt wyniku do A
         LD  A,B         na potrzeby normalizacji,
         EXX            tj. nadmiar z L do B'.

Pozostała część procedury zajmuje się normalizacją i jest wspólna dla wszystkich procedur arytmetycznych.

3155 TEST-NORM  JR  NC,316C,NORMALISE  Bez przeniesienia normalizuj teraz.
         LD  A,(HL)       Inaczej zajmij się niedopełnieniem
         AND  A          (wynik zero) lub prawie niedopełnieniem
3159 NEAR-ZERO  LD  A,+80        (wynik 2**-128):
         JR  Z,315E,SKIP-ZERO  zwróć wykładnik do A, sprawdź, czy A
315D ZERO-RSLT  XOR  A          zawiera zero (przypadek 2**-128), a jeśli tak,
315E SKIP-ZERO  EXX            utwórz 2**-128 przy normalnej liczbie
         AND  D          lub zero w przypadku przeciwnym.
         CALL 2FFB,ZEROS-4/5   Wykładnik musi zostać ustawiony
         RLCA           na zero (przy zerze) lub 1 (przy 2**-128).
         LD  (HL),A       Odtwórz bajt wykładnika.
         JR  C,3195,OFLOW-CLR  Skocz w przypadku 2**-128.
         INC  HL         Inaczej umieść zero w drugim
         LD  (HL),A       bajcie wyniku na stosie kalkulatora.
         DEC  HL
         JR  3195,OFLOW-CLR   Skocz naprzód, aby przekazać ten wynik.

Właściwa operacja normalizacji.

316C NORMALISE  LD  B,+20        Znormalizuj wynik przez co najwyżej 32
316E SHIFT-ONE  EXX            przesunięcia w lewo
         BIT  7,D         D'E'DE (z dołączonym A) aż
         EXX            bit 7 rejestru D' zostanie ustawiony. A zawiera zero
         JR  NZ,3186,NORML-NOW  po dodawaniu, zatem nie następuje utrata lub
         RLCA           zwiększenie precyzji; A zawiera piąty
         RL  E          bajt z B' po mnożeniu lub dzieleniu;
         RL  D          lecz ponieważ tylko około
         EXX            32 bity mogą być poprawne, precyzja
         RL  E          nie jest tracona. Zauważ, że A jest
         RL  D          obracany wokoło poprzez znacznik przeniesienia...
         EXX            co w końcu daje proces przypadkowy.
         DEC  (HL)        Wykładnik jest zwiększany przy każdym przesunięciu.
         JR  Z,3159,NEAR-ZERO  Jeśli wykładnik się wyzeruje, to liczby z okolic
                      2**-129 są zaokrąglane w górę do 2**-128.
         DJNZ 316E,SHIFT-ONE   Powtarzaj w pętli do 32 razy.
         JR  315D,ZERO-RSLT   Jeśli bit 7 nigdy nie osiąga stanu 1,
                      to cały wynik będzie ustawiony na zero.

Zakończ normalizację uwzględniając 'przeniesienie'.

3186 NORML-NOW  RLA            Po normalizacji dodaj z powrotem
         JR  NC,3195,OFLW-CLR  każde końcowe przeniesienie, które trafiło do A.
         CALL 3004,ADD-BACK    Skocz naprzód, jeśli przeniesienie nie
         JR  NZ,3195,OFLW-CLR  propaguje się bezpośrednio wstecz.
         EXX            Jeśli miałoby się propagować bezpośrednio wstecz,
         LD  D,+80        to ustaw mantysę na 0.5
         EXX            i zwiększ wykładnik o 1.
         INC  (HL)        To działanie może prowadzić do
         JR  Z,31AD,REPORT-6   nadmiaru arytmetycznego (końcowy przypadek).

Końcowa część procedury powoduje umieszczenie wyniku w bajtach zarezerwowanych dla niego na stosie kalkulatora oraz zresetowanie wskaźników.

3195 OFLOW-CLR  PUSH HL         Zachowaj wskaźnik wyniku.
         INC  HL         Wskaż bajt znakowy w wyniku.
         EXX            Wynik jest przenoszony z jego bieżących
         PUSH DE         rejestrów D'E'DE do
         EXX            BCDE; a następnie do ACDE.
         POP  BC
         LD  A,B         Bit znakowy jest przenoszony z jego tymczasowego
         RLA            miejsca na właściwą pozycję bitu 7 mantysy.
         RL  (HL)
         RRA
         LD  (HL),A       Pierwszy bajt jest umieszczany w pamięci.
         INC  HL         Następny.
         LD  (HL),C       Drugi bajt jest umieszczany w pamięci.
         INC  HL         Następny.
         LD  (HL),D       Trzeci bajt jest umieszczany w pamięci.
         INC  HL         Następny.
         LD  (HL),E       Czwarty bajt jest umieszczany w pamięci.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik do wyniku.
         POP  DE         Odtwórz wskaźnik do drugiej liczby.
         EXX            Wymień wskaźniki.
         POP  HL         Odtwórz adres następnego literału.
         EXX            Wymień wskaźniki.
         RET            Skończone.

Raport 6 - Nadmiar arytmetyczny

31AD REPORT-6   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +05

PROCEDURA 'DZIELENIA'

(Indeks 05 - zobacz na CALCULATE pod 'division')

Ta procedura najpierw przygotowuje dzielnik przez wywołanie PREP-M/D, zgłaszając przepełnienie arytmetyczne, jeśli ma wartość zero, następnie przygotowuje dzielną przez ponowne wywołanie PREP-M/D, wracając, jeśli jest równa zero. Następnie pobiera dwie liczby ze stosu kalkulatora i dzieli ich mantysy metodą zwykłego dzielenia i próbnego odejmowania dzielnika od dzielnej z odtwarzaniem, jeśli wystąpi przeniesienie, inaczej dodając 1 do ilorazu. Maksymalna precyzja jest uzyskiwana przy dzieleniu 4-bajtowym, a po odjęciu wykładników procedura kończy działanie przez przejście do dalszej części procedury MNOŻENIA.

31AF division   CALL 3293,RE-ST-TWO   Użyj pełnych form zmiennoprzecinkowych.
         EX  DE,HL        Wymień wskaźniki.
         XOR  A          A jest zerowany, aby znak pierwszej liczby trafił do A.
         CALL 30C0,PREP-M/D    Przygotuj dzielnik i zgłoś błąd
         JR  C,31AD,REPORT-6   przepełnienia arytmetycznego, jeśli jest równy zero..
         EX  DE,HL        Wymień wskaźniki.
         CALL 30C0,PREP-M/D    Przygotuj dzielną i powróć,
         RET  C          jeśli jest równa zero (wtedy wynikiem też jest zero).
         EXX            Wymień wskaźniki.
         PUSH HL         Zapamiętaj adres następnego literału.
         EXX            Wymień rejestry.
         PUSH DE         Zapamiętaj wskaźnik dzielnika.
         PUSH HL         Zapamiętaj wskaźnik dzielnej.
         CALL 2FBA,FETCH-TWO   Pobierz te dwie liczby ze stosu.
         EXX            Wymień rejestry.
         PUSH HL         Zapamiętaj M1 i N1 na stosie maszynowym.
         LD  H,B         Kopiuj te cztery bajty dzielnej
         LD  L,C         z rejestrów B'C'CB
         EXX            (tj. M2, M3, M4 i M5; zobacz na FETCH-TWO)
         LD  H,C         do rejestrów H'L'HL.
         LD  L,B
         XOR  A          Wyzeruj A i znacznik przeniesienia.
         LD  B,+DF        B będzie zliczać do przodu od -33 do -1 w kodzie U2,
                      szesnastkowo DF do FF, wykonując obieg przy minusie
                      i jeszcze raz przy zerze dla dodatkowej precyzji.
         JR  31E2,DIV-START   Skocz naprzód do pętli dzielenia dla pierwszego
                      próbnego odejmowania.

Teraz wejdź do pętli dzielenia.

31D2 DIV-LOOP   RLA            Przesuń wynik w lewo do B'C'CA,
         RL  C          przesuwając bity już tam obecne
         EXX            i dodając 1 z przeniesienia, gdy jest
         RL  C          ustawione i obracając każdy bajt
         RL  B          przez przeniesienie, aby uzyskać
         EXX            przesunięcie 32 bitowe.
31DB DIV-34TH   ADD  HL,HL        To co zostanie z dzielnej przesuń
         EXX            w lewo w H'L'HL przed następnym
         ADC  HL,HL        próbnym odejmowaniem; Jeśli bit wpadnie
         EXX            do przeniesienia, wymuś brak
                      odtworzenia i bit dla ilorazu, odzyskując
         JR  C,31F2,SUBN-ONLY  bit i pozwalając na pełny, 32-bitowy dzielnik.
31E2 DIV-START  SBC  HL,DE        Próbny dzielnik do odejmowania w D'E'DE
         EXX            od reszty dzielnej w H'L'HL;
         SBC  HL,DE        nie ma wstępnego przeniesienia
         EXX            (zobacz na poprzedni krok).
         JR  NC,31F9,NO-RSTORE  Skocz naprzód, jeśli nie ma przeniesienia.
         ADD  HL,DE        Inaczej odtwórz, tj. dodaj z powrotem
         EXX            dzielnik. Następnie wyczyść przeniesienie,
         ADC  HL,DE        aby nie było bitu dla ilorazu
         EXX            (dzielnik 'nie przeszedł').
         AND  A
         JR  31FA,COUNT-ONE   Skocz naprzód do licznika.
31F2 SUBN-ONLY  AND  A          Po prosu odejmij bez odtwarzania
         SBC  HL,DE        i idź do ustawienia znacznika przeniesienia,
         EXX            ponieważ utracony bit dzielnej ma
         SBC  HL,DE        zostać odtworzony i użyty w ilorazie.
         EXX
31F9 NO-RSTORE  SCF            Jedynka dla ilorazu w B'C'CA.
31FA COUNT-ONE  INC  B          Zwiększ licznik pętli o jeden.
         JP  M,31D2,DIV-LOOP   32 obiegi pętli dla wszystkich bitów.
         PUSH AF         Zapamiętaj każdy 33 bit dla dodatkowej precyzji
                      (obecne przeniesienie).
         JR  Z,31E2,DIV-START  Jeszcze jedno próbne odejmowanie dla 34 bitu;
                      powyższy rozkaz PUSH AF zapamiętuje również ten bit.

Uwaga: ten skok wykonywany jest w złe miejsce. Żaden 34 bit nie zostanie osiągnięty bez wcześniejszego przesunięcia bitów dzielnej. Stąd ważne wyniki, jak 1/10 i 1/1000, nie są zaokrąglane tak dobrze, jak powinny być. Zaokrąglenie nigdy nie występuje, jeśli zależy od 34 bitu. Skok powinien być do 31DB DIV-34TH: tj. do bajt o adresie 3200 w ROM powinien mieć wartość DA szesnastkowo (128 dziesiętnie) zamiast E1 szesnastkowo (225 dziesiętnie).

         LD  E,A         Teraz przenieś cztery bajty, które
         LD  D,C         tworzą mantysę wyniku z B'C'CA do D'E'DE.
         EXX
         LD  E,C
         LD  D,B
         POP  AF         Następnie wstaw bity 34 i 33
         RR  B          do B', aby zostały wybrane przy normalizacji.
         POP  AF
         RR  B
         EXX
         POP  BC         Odtwórz bajty wykładników, M1 i N1.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik do wyniku.
         LD  A,B         Oblicz w A różnicę wykładników
         SUB  C          i ustaw przeniesienie w razie potrzeby.
         JP  313D,DIVN-EXPT   Wyjdź poprzez DIVN-EXPT.

PROCEDURA 'OBCINANIA W KIERUNKU ZERA'

(Indeks 3A - zobacz na CALCULATE pod 'truncate')

Ta procedura dokonuje zaokrąglenia wartości 'ostatniej wartości' na stosie kalkulatora, powiedzmy l(x), do liczby całkowitej w kierunku zera. W ten sposób 2,4 staje się 2, a -2,4 -2.  Procedura kończy natychmiast, jeśli argument ma postać 'krótkiej liczby całkowitej'. Zwraca zero, jeśli bajt wykładnika jest mniejszy od 81 szesnastkowo (ABS x daje zero). Liczba na stosie nie jest również zmieniana, jeśli jej bajt wykładnika jest większy lub równy A0 szesnastkowo (liczba nie posiada znaczącej części ułamkowej). W przeciwnym razie właściwa ilość bajtów liczby jest ustawiana na zero i, jeśli jest to konieczne, bity w jednym z bajtów są zerowane za pomocą maski.

3214 truncate   LD  A,(HL)       Pobierz bajt wykładnika liczby X do A.
         AND  A          Jeśli A wynosi zero, wróć, ponieważ
         RET  Z          liczba jest małą liczbą całkowitą.
         CP  +81         Porównaj wykładnik z 81 szesnastkowo.
         JR  NC,3221,T-GR-ZERO  Skocz, jeśli jest większy od 80 szesnastkowo.
         LD  (HL),+00      Inaczej ustaw wykładnik na zero;
         LD  A,+20        Do A wprowadź 32 dziesiętnie, 20 szesnastkowo
         JR  3272,NIL-BYTES   i skocz do NIL-BYTES, aby wyzerować wszystkie bity x.
3221 T-GR-ZERO  CP  +91         Porównaj wykładnik z 91 szesnastkowo, 145 dziesiętnie.
3223       JR  NZ,323F,T-SMALL   Skocz, jeśli nie jest równy 91 szesnastkowo.

Kolejne 26 bajtów wydają się być zaprojektowane do sprawdzania, czy x w rzeczywistości jest równe -65536 dziesiętnie, tj. 91 80 00 00 00, a jeśli jest, do ustawienia go na 00 FF 00 00 00. To błąd. Jak już stwierdzono przy bajcie 303B powyżej, system Spectrum nie potrafi poradzić sobie z tą liczbą. Wynikiem tutaj będzie zwrócenie INT(-65536) jako wartości -1. Szkoda, ponieważ liczba byłaby zupełnie poprawna, gdyby zostawiono ją w spokoju. Lekarstwem byłoby po prostu pominąć te 28 bajtów od adresu 3223 do 323E włącznie (niektóre emulatory ZX Spectrum pozwalają na użycie poprawionej wersji ROM, jednakże wtedy spada kompatybilność z rzeczywistym komputerem).

3225       INC  HL         HL zostaje ustawione na czwarty bajt x,
         INC  HL         gdzie kończy się 17 bitowa część
         INC  HL         całkowita x po pierwszym bajcie.
         LD  A,+80        Pierwszy bajt jest otrzymywany w A,
         AND  (HL)        używając 80 szesnastkowo jako maski.
         DEC  HL         Ten bit oraz poprzednie 8 bitów
         OR  (HL)        są testowane na zero.
         DEC  HL         HL jest ustawiane na drugi bajt liczby x.
         JR  NZ,3233,T-FIRST   Jeśli już różne od zera, test może się zakończyć.
         LD  A,+80        Inaczej test na -65536 jest teraz kończony:
         XOR  (HL)        91 80 00 00 00 pozostawi ustawiony znacznik zera.
3233 T-FIRST   DEC  HL         HL jest ustawiane na pierwszy bajt x.
         JR  NZ,326C,T-EXPNENT  Jeśli znacznik zera wyzerowany, zostaje wykonany skok.
         LD  (HL),A       Pierwszy bajt jest zerowany.
         INC  HL         HL wskazuje drugi bajt.
         LD  (HL),+FF      Drugi bajt jest ustawiany na FF.
         DEC  HL         HL ponownie wskazuje pierwszy bajt.
         LD  A,+18        Końcowe 24 bity są zerowane.
         JR  3272,NIL-BYTES   Skok do NIL-BYTES kończy ustawianie liczby 00 FF 00 00 00.

Jeśli bajt wykładnika liczby x zawiera się pomiędzy 81 a 90 szesnastkowo (129 a 144 dziesiętnie) włącznie, to I(x) jest 'małą liczbą całkowitą', i zostanie skompresowane do jednego lub do dwóch bajtów. Lecz najpierw wykonywany jest test, czy x nie jest jednak duże.

323F T-SMALL   JR  NC,326D,X-LARGE   Skocz z bajtem wykładnika 92 lub więcej
                      (lepiej byłoby skoczyć również z 91).
         PUSH DE         Zapamiętaj STKEND z DE.
         CPL            Zakres 129 <= A <= 144 staje się 126 >= A >= 111.
         ADD  A,+91        Zakres teraz wynosi 15 dziesiętnie >= A >= 0.
         INC  HL         Ustaw HL na drugi bajt.
         LD  D,(HL)       Drugi bajt do D.
         INC  HL         Ustaw HL na trzeci bajt.
         LD  E,(HL)       Trzeci bajt do E.
         DEC  HL         Ponownie ustaw HL na pierwszy bajt.
         DEC  HL
         LD  C,+00        Załóż liczbę dodatnią.
         BIT  7,D         Teraz test na ujemną (ustawiony bit 7).
         JR  Z,3252,T-NUMERIC  Skocz, jeśli jest jednak dodatnia.
         DEC  C          Zmień znak.
3252 T-NUMERIC  SET  7,D         Wstaw prawdziwy bit numeryczny, 1, do D.
         LD  B,+08        Teraz sprawdź, czy A >= 8 (tylko jeden bajt)
         SUB  B          lub potrzebne dwa bajty.
         ADD  A,B         Pozostaw A niezmienione.
         JR  C,325E,T-TEST    Skocz, jeśli potrzebne są dwa bajty.
         LD  E,D         Umieść ten jeden bajt w E.
         LD  D,+00        I ustaw D na zero.
         SUB  B          Teraz 1 <= A <= 7, aby zliczyć potrzebne przesuwy.
325E T-TEST    JR  Z,3267,T-STORE   Skocz, jeśli nie są potrzebne przesuwy.
         LD  B,A         B będzie zliczać przesuwy.
3261 T-SHIFT   SRL  D          Przesuń D i E w prawo B razy,
         RR  E          aby utworzyć poprawną liczbę.
         DJNZ 3261,T-SHIFT    Powtarzaj w pętli aż B się wyzeruje.
3267 T-STORE   CALL 2D8E,INT-STORE   Umieść wynik na stosie.
         POP  DE         Odtwórz STKEND w DE.
         RET            Skończone.

Pozostały do obsłużenia duże wartości x.

326C T-EXPNENT  LD  A,(HL)       Pobierz bajt wykładnika liczby x do A.
326D X-LARGE   SUB  +A0         Odejmij od niego 160 dziesiętnie, A0 szesnastkowo.
         RET  P          Wróć przy wartości dodatniej - x nie posiada 
                      znaczącej części ułamkowej. (Gdyby
                      rzeczywisty wykładnik sprowadzić do zera, to
                      'dwójkowy przecinek' wypadłby poza końcem
                      czwartego bajtu mantysy).
         NEG            Inaczej zaneguj resztę; daje to liczbę bitów,
                      które muszą zostać wyzerowane (czyli liczbę bitów
                      po 'przecinku dwójkowym').

Teraz bity mantysy mogą zostać wyzerowane.

3272 NIL-BYTES  PUSH DE         Zapamiętaj bieżącą wartość DE (STKEND).
         EX  DE,HL        Ustaw HL na adres za piątym bajtem.
         DEC  HL         HL teraz wskazuje na piaty bajt liczby x.
         LD  B,A         Pobierz do B liczbę bitów do wyzerowania
         SRL  B          i podziel ją przez 8, aby otrzymać liczbę
         SRL  B          pełnych bajtów.
         SRL  B
         JR  Z,3283,BITS-ZERO  Skocz naprzód, jeśli wynikiem jest zero.
327E BYTE-ZERO  LD  (HL),+00      Inaczej ustaw te bajty na zero;
         DEC  HL         B je zlicza.
         DJNZ 327E,BYTE-ZERO
3283 BITS-ZERO  AND  +07         Pobierz A (mod 8); jest to liczba bitów
                      wciąż do ustawienia na zero.
         JR  Z,3290,IX-END    Skocz na koniec, jeśli nie ma nic więcej do zrobienia.
         LD  B,A         B będzie teraz zliczać te bity.
         LD  A,+FF        Przygotuj maskę.
328A LESS-MASK  SLA  A          Przy każdym obiegu do maski jest wstawiane zero
         DJNZ 328A,LESS-MASK   od strony prawej, co tworzy maskę o właściwej długości.
         AND  (HL)        Niechciane bity są zerowane po wykonaniu na nich
         LD  (HL),A       operacji z maską.
3290 IX-END    EX  DE,HL        Przywróć wskaźnik w HL.
         POP  DE         Przywróć STKEND w DE.
         RET            Skończone.

PROCEDURA 'PONOWNEGO WSTAWIANA NA STOS DWÓCH LICZB'

Ta procedura jest wykonywana do ponownego wstawienia na stos dwóch 'małych liczb całkowitych' w pełnej, pięciobajtowej postaci zmiennoprzecinkowej przy operacjach dodawania, mnożenia i dzielenia. Wykonuje to przez dwukrotne wywołanie kolejnej procedury.

3293 RE-ST-TWO  CALL 3296,RESTK-SUB   Wywołaj procedurę, a następnie przejdź do niej jako drugie wywołanie.
3296 RESTK-SUB  EX  DE,HL        Wymień wskaźniki przy każdym wywołaniu.

PROCEDURA 'PONOWNEGO WSTAWIANIA NA STOS'

(Indeks 3D - zobacz na CALCULATE pod 're-stack')

Ta procedura jest wywoływana, aby ponownie umieścić na stosie jedną liczbę (która może być 'małą liczbą całkowitą') w pełnej, pięciobajtowej postaci zmiennoprzecinkowej. Jest używana przy pojedynczej liczbie przez ARCTAN i również przez EXP, LN oraz 'get-argt'.

3297 RE-STACK   LD  A,(HL)       Jeśli pierwszy bajt nie jest zerem, powróć
         AND  A          ponieważ liczba nie może być 'małą liczbą całkowitą'.
         RET  NZ
         PUSH DE         Zachowaj 'drugi' wskaźnik z DE.
         CALL 2D7F,INT-FETCH   Pobierz znak do C, a liczbę do DE.
         XOR  A          Wyzeruj rejestr A.
         INC  HL         Wskaż piątą pozycję.
         LD  (HL),A       Ustaw piaty bajt na zero.
         DEC  HL         Wskaż czwartą pozycję.
         LD  (HL),A       Ustaw czwarty bajt na zero:
                      bajty 2 i 3 będą przechowywały mantysę.
         LD  B,+91        Ustaw B na 145 dziesiętnie dla wykładnika,
                      tj. do 16 bitów w liczbie całkowitej.
         LD  A,D         Sprawdź, czy D jest zerem, co da co najwyżej
         AND  A          8 potrzebnych bitów.
         JR  NZ,32B1,RS-NRMLSE  Skocz, jeśli potrzeba więcej niż 8 bitów.
         OR  E          Teraz sprawdź również E.
         LD  B,D         Zachowaj zero w B (da zerowy wykładnik,
                      jeśli E jest również równe zero).
         JR  Z,32BD,RS-STORE   Skocz, jeśli E jest faktycznie zerem.
         LD  D,E         Przenieś E do D (D było zerem, a E nie).
         LD  E,B         Teraz ustaw E na zero.
         LD  B,+89        Ustaw B na 137 dziesiętnie dla wykładnika
                      - teraz jest nie więcej niż 8 bitów.
32B1 RS-NRMLSE  EX  DE,HL        Wskaźnik do DE, liczba do HL.
32B2 RSTK-LOOP  DEC  B          Zmniejszaj wykładnik przy każdym przesunięciu.
         ADD  HL,HL        Przesuń liczbę o jedną pozycję w lewo.
         JR  NC,32B2,RSTK-LOOP  Aż zostanie ustawiony znacznik przeniesienia.
         RRC  C          Teraz przenieś do znacznika przeniesienia bit znaku.
         RR  H          Wstaw go na miejsce po przesunięciu liczby
         RR  L          o jedną pozycję w prawo.
         EX  DE,HL        Wskaźnik bajtu 4 z powrotem do HL.
32BD RS-STORE   DEC  HL         Wskaż trzeci bajt.
         LD  (HL),E       Zapisz trzeci bajt.
         DEC  HL         Wskaż drugi bajt.
         LD  (HL),D       Zapisz drugi bajt.
         DEC  HL         Wskaż pierwszy bajt.
         LD  (HL),B       Zapisz bajt wykładnika.
         POP  DE         Odtwórz 'drugi' wskaźnik w DE.
         RET            Skończone

 

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.