Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Procedury wykonawcze

PROCEDURA 'INICJALIZACJI'

Główny punkt wejścia do tej procedury znajduje się pod adresem START/NEW (11CB). Gdy wejście nastąpi z adresu START (0000), jak wtedy, gdy zostaje włączone zasilanie, to rejestr A zawiera zero a para rejestrów DE wartość +FFFF. Jednakże główny punkt wejścia może zostać osiągnięty również z poziomu procedury obsługi polecenia NEW.

PROCEDURA 'ROZKAZU NEW'

11B7 NEW     DI            Zablokuj przerwania maskowane.
         LD  A,+FF        Znacznik NEW.
         LD  DE,(RAMTOP)     Zachowana zostaje obecna wartość RAMTOP.
         EXX            Przełącz na zapasowe rejestry
         LD  BC,(P-RAMT)     z następującymi zmiennymi systemowymi.
         LD  DE,(RASP/PIP)    Wszystkie z nich zostaną również zachowane.
         LD  HL,(UDG)
         EXX
Główny punkt wejścia
11CB START/NEW  LD  B,A         Zachowaj znacznik na później.
         LD  A,+07        Ustaw biały kolor brzegu ekranu.
         OUT  (+FE),A
         LD  A,+3F        Ustaw w rejestrze I wartość +3F.
         LD  I,A
         DEFB +00,+00,+00     Poczekaj przez 24 takty procesora.
         DEFB +00,+00,+00
Teraz sprawdzana jest pamięć.
11DA RAM-CHECK  LD  H,D         Przenieś wartość z DE
         LD  L,E         (START = +FFFF, NEW = RAMTOP).
11DC RAM-FILL   LD  (HL),+02      Wstaw wartość +02 do każdej komórki
         DEC  HL         powyżej adresu +3FFF.
         CP  H
         JR  NZ,11DC,RAM-FILL
11E2 RAM-READ   AND  A          Przygotuj się na prawdziwe odejmowanie.
         SBC  HL,DE        Znacznik przeniesienia zostanie wyzerowany,
         ADD  HL,DE        gdy będzie osiągnięty szczyt.
         INC  HL         Uaktualnij wskaźnik.
         JR  NC,11EF,RAM-DONE  Skocz, gdy osiągnięty jest szczyt.
         DEC  (HL)        +02 zmienia się na +01.
         JR  Z,11EF,RAM-DONE   Lecz gdy wynik zerowy, to RAM jest wadliwa.
                      Użyj bieżącego HL jako szczyt.
         DEC  (HL)        +01 zmienia się na +00.
         JR  Z,11E2,RAM-READ   Przejdź do następnego testu, o ile ten nie zawiódł.
11EF RAM-DONE   DEC  HL         HL wskazuje na ostatni adres rzeczywistej pamięci RAM.
Teraz odtwórz 'zachowane' zmienne systemowe. (Bez znaczenia, jeśli wejście nastąpiło z adresu START.)
         EXX            Przełącz rejestry.
         LD  (P-RAMT),BC     Odtwórz P-RAMT,RASP/PIP
         LD  (RASP/PIP),DE    i UDG
         LD  (UDG),HL
         EXX
         INC  B          Testuj znacznik START/NEW.
         JR  Z,1219,RAM-SET   Skocz naprzód, jeśli wejście nastąpiło
                      z procedury polecenia NEW.
Nadpisz zmienne systemowe, gdy wejście nastąpiło od START oraz ustaw obszar grafik użytkownika.
         LD  (P-RAMT),HL     Szczyt fizyczny RAM.
         LD  DE,+3EAF      Ostatni bajt 'U' w zestawie znaków.
         LD  BC,+00A8      W 28 znakach jest tyle bajtów.
         EX  DE,HL        Zamień wskaźniki.
         LDDR           Teraz skopiuj kształty znaków
                      liter od 'A' do 'U'.
         EX  DE,HL        Zamień wskaźniki z powrotem.
         INC  HL         Wskaż pierwszy bajt.
         LD  (UDG),HL      Teraz ustaw UDG.
         DEC  HL         W dół o jedną komórkę.
         LD  BC,+0040      Ustaw zmienne systemowe
         LD  (RASP/PIP),BC    RASP i PIP.
Pozostała część procedury jest wspólna zarówno dla operacji START jak i dla NEW.
1219 RAM-SET   LD  (RAMTOP),HL     Ustaw RAMTOP.
         LD  HL,+3C00      Zainicjuj zmienną systemową
         LD  (CHARS),HL     CHARS.
Teraz jest ustawiany stos maszynowy.
         LD  HL,(RAMTOP)     Na szczycie pamięci
         LD  (HL),+3E      jest umieszczane +3E.
         DEC  HL         Następna komórka jest pozostawiana
                      z wartością zero.
         LD  SP,HL        Te dwie komórki reprezentują
                      'ostatni wpis'.
         DEC  HL         Zejdź w dół o dwie komórki,
         DEC  HL         aby znaleźć właściwą wartość dla
         LD  (ERR-SP),HL     ERR-SP.
Procedura inicjalizacji wykonuje się dalej następująco:
         IM  1          Używany jest tryb przerwań nr 1.
         LD  IY,+5C3A      IY zawsze przechowuje +ERR-NR.
         EI            Teraz mogą być włączone przerwania maskowane.
                      Co 1/50 sekundy będzie uaktualniany zegar
                      czasu rzeczywistego oraz przeszukiwana klawiatura.
         LD  HL,+5CB6      Adres bazowy obszaru informacyjnego kanałów.
         LD  (CHANS),HL
         LD  DE,15AF       Początkowe dane dla kanału
         LD  BC,+0015      są przenoszone z tablicy
         EX  DE,HL        (15AF) do obszaru informacyjnego kanałów.
         LDIR
         EX  DE,HL        Zmienna systemowa DATADD
         DEC  HL         jest ustawiana na ostatni adres
         LD  (DATADD),HL     danych kanału.
         INC  HL         A PROG i VARS na następny
         LD  (PROG),HL      adres.
         LD  (VARS),HL
         LD  (HL),+80      Znacznik końca obszaru zmiennych.
         INC  HL         Przesuń się o jedną komórkę, aby znaleźć
         LD  (E-LINE),HL     wartość dla E-LINE.
         LF  (HL),+0D      Wiersz edycji będzie się składał z
         INC  HL         pojedynczego znaku 'powrotu karetki'.
         LD  (HL),+80      Teraz wprowadź znacznik końca.
         INC  HL         Przesuń się o jedną komórkę, aby znaleźć
         LD  (WORKSP),HL     wartość dla WORKSP, STKBOT
         LD  (STKBOT),HL     i STKEND.
         LD  (STKEND),HL
         LD  A,+38        Inicjuj zmienne kolorów systemowych
         LD  (ATTR-P),A     na: FLASH 0,
         LD  (ATTR-T),A     BRIGHT 0, PAPER 7 i INK 0.
         LD  (BORDCR),A
         LD  HL,+0523      Inicjuj zmienne systemowe
         LD  (REPDEL),HL     REPDEL i REPPER.
         DEC  (KSTATE-0)     Ustaw KSTATE-0 na +FF
         DEC  (KSTATE-4)     Ustaw KSTATE-4 na +FF
         LD  HL,+15C6      Następnie przenieś początkowe
         LD  DE,+5C10      dane strumienia z jego tablicy do
         LD  BC,+000E      obszaru strumieni.
         LDIR
         SET  1,(FLAGS)      Sygnalizuj 'drukarka w użyciu'
         CALL 0EDF,CLEAR-PRB   i wyczyść bufor drukarki.
         LD  (DF-SZ),+02     Ustaw rozmiar dolnej części
         CALL 0D6B,CLS      ekranu i wyczyść cały ekran.
         XOR  A          Teraz wypisz wiadomość
         LD  DE,+1538      '(c) 1982 Sinclair Research Ltd'
         CALL 0C0A,PO-MSG     w dolnym wierszu.
         SET  5,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'dolna część ekranu musi
                      zostać wyczyszczona'.
         JR  12A9,MAIN-1     Skocz naprzód do głównej pętli wykonawczej.

GŁÓWNA PĘTLA WYKONAWCZA

Główna pętla zajmuje obszar od adresu 12A2 do 15AE i kontroluje 'tryb edycji', wykonywanie rozkazów oraz tworzenie raportów.
12A2 MAIN-EXEC  LD  (DF-SZ),+02     Dolna część ekranu ma zajmować dwa wiersze.
         CALL 1795,AUTO-LIST   Utwórz automatyczny listing.
12A9 MAIN-1    CALL 16B0,SET-MIN    Wszystkie obszary od E-LINE
                      w górę otrzymują swoje
                      minimalne konfiguracje.
12AC MAIN-2    LD  A,+00        Kanał 'K' zostaje otwarty przed
         CALL 1601,CHAN-OPEN   wywołaniem procedury EDITOR.
         CALL 0F2C,EDITOR     Wywoływana jest procedura EDITOR, aby umożliwić
                      użytkownikowi stworzenie wiersza w języku BASIC.
         CALL 1B17,LINE-SCAN   Bieżący wiersz jest sprawdzany składniowo.
         BIT  7,(ERR-NR)     Jeśli składnia jest poprawna,
         JR  NZ,12CF,MAIN-3   skocz naprzód.
         BIT  4,(FLAGS2)     Skocz naprzód, jeśli jest używany inny
         JR  Z,1303,MAIN-4    kanał od 'K'.
         LD  HL,(E-LINE)     Wskaż początek wiersza z błędem.
         CALL 11A7,REMOVE-FP   Usuń formy zmiennoprzecinkowe z tego wiersza.
         LD  (ERR-NR),+FF    Zresetuj ERR-NR i skocz wstecz
         JR  12AC,MAIN-2     do MAIN-2, pozostawiając listing bez zmian.
'Wiersz edycji' przeszedł badanie składni, a teraz należy rozróżnić trzy dozwolone rodzaje wierszy.
12CF MAIN-3    LD  HL,(E-LINE)     Wskaż początek wiersza.
         LD  (CH-ADD),HL     Ustaw CH-ADD również na ten początek.
         CALL 19FB,E-LINE-NO   Pobierz dowolny numer wiersza do BC.
         LD  A,B         Czy numer jest poprawny?
         OR  C
         JR  NZ,155D,MAIN-ADD  Jeśli tak, skocz i dodaj ten nowy wiersz
                      do istniejącego programu.
         RST  0018        Pobierz pierwszy znak wiersza
         CP  +0D         i sprawdź, czy wiersz składa się jedynie
                      ze znaku 'powrotu karetki'.
         JR  Z,12A2,MAIN-EXEC  Jeśli tak, skocz wstecz.
'Wiersz edycji' musi zatem rozpoczynać się od bezpośredniego rozkazu w języku BASIC, zatem będzie on pierwszym wierszem do zinterpretowania.
         BIT  0,(FLAGS2)     Wyczyść cały ekran, chyba że ten znacznik
         CALL NZ,0DAF,CL-ALL   informuje nas, iż nie jest to konieczne.
         CALL 0D6E,CLS-LOWER   Dolną część wyczyść zawsze.
         LD  A,+19        Ustaw właściwą wartość
         SUB  (S-POSN-hi)     dla licznika przewinięć ekranu.
         LD  (SCR-CT),A
         SET  7,(FLAGS)      Sygnalizuj 'wykonanie wiersza'.
         LD  (ERR-NR),+FF    Upewnij się, że ERR-NR jest poprawne.
         LD  (NSPPC),+01     Zajmij się pierwszym rozkazem w tym wierszu.
         CALL 1B8A,PROG-RUN    Teraz wiersz jest interpretowany.
                      Uwaga: Adres 1303 idzie na stos maszynowy
                      i jest adresowany przez ERR-SP.
Po interpretacji wiersza i po zakończeniu wszystkich związanych z tym działań zostaje wykonany powrót do MAIN-4, aby można było utworzyć raport.
1303 MAIN-4    HALT           Przerwania maskowane muszą zostać włączone.
         RES  5,(FLAGS)      Sygnalizuj 'gotowy na kolejny klawisz'.
         BIT  1,(FLAGS2)     Opróżnij bufor drukarki, jeśli
         CALL NZ,0ECD,COPY-BUFF  był używany.
         LD  A,(ERR-NR)     Pobierz numer błędu
         INC  A          i zwiększ go o 1.
1313 MAIN-G    PUSH AF         Zachowaj nową wartość.
         LD  HL,+0000      Zmienne systemowe
         LD  (FLAGX),H      FLAGX, X-PTR-hi i
         LD  (X-PTR-hi),H    DEFADD są zerowane.
         LD  (DEFADD),HL
         LD  HL,+0001      Upewnij się, że strumień +00
         LD  (STRMS-6),HL    wskazuje na kanał 'K'
         CALL 16B0,SET-MIN    Wyczyść obszary robocze i stos kalkulatora.
         RES  5,(FLAGX)      Sygnalizuj 'tryb edycji'.
         CALL 0D6E,CLS-LOWER   Wyczyść spód ekranu.
         SET  5,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'spód ekranu będzie wymagał czyszczenia'.
         POP  AF         Pobierz wartość raportu.
         LD  B,A         Zrób kopię w B.
         CP  +0A         Skocz naprzód z numerami raportów
         JR  C,133C,MAIN-5    od '0 do 9'.
         ADD  A,+07        Dodaj wartość przesunięcia dla litery ASCII.
133C MAIN-5    CALL 15EF,OUT-CODE    Wydrukuj kod raportu
         LD  A,+20        i umieść za nim 'spację'.
         RST  0010,PRINT-A-1
         LD  A,B         Pobierz wartość raportu
         LD  DE,+1391      i użyj jej do identyfikacji
         CALL 0C0A,PO-MSG     wymaganego komunikatu raportu.
         XOR  A          Wyświetl komunikat i umieść
         LD  DE,+1536      za nim 'przecinek' oraz 'spację'.
         CALL 0C0A,PO-MSG
         LD  BC,(PPC)      Teraz pobierz numer bieżącego wiersza
         CALL 1A1B,OUT-NUM1    i również go wydrukuj.
         LD  A,+3A        Dodaj za nim znak ':'
         RST  0010,PRINT-A-1
         LD  C,(SUBPPC)     Pobierz numer bieżącego rozkazu
         LD  B,+00        do pary rejestrów BC
         CALL 1A1B,OUT-NUM1    i wyświetl go.
         CALL 1097,CLEAR-SP    Wyczyść obszar edycyjny.
         LD  A,(ERR-NR)     Pobierz ponownie numer błędu.
         INC  A          Zwiększ go o 1 jak zwykle.
         JR  Z,1386,MAIN-9    Jeśli program zakończył się
                      z sukcesem, to nie może wystąpić
                      żaden napis 'CONT', zatem skocz.
         CP  +09         Jeśli program zatrzymał się
         JR  Z,1373,MAIN-6    z komunikatem 'STOP statement' lub
         CP  +15         'BREAK into program', to kontynuacja
         JR  NZ,1376,MAIN-7   rozpocznie się od następnego rozkazu;
1373 MAIN-6    INC  (SUBPPC)      w przeciwnym razie SUBPPC nie jest zmieniane.
1376 MAIN-7    LD  BC,+0003      W zmiennych systemowych OLDPPC
         LD  DE,+5C70      i OSPCC mają się teraz znaleźć numery
                      wiersza i rozkazu w wierszu, od których
                      rozpocznie się kontynuacja.
         LD  HL,+5C44      Używane będą wartości z
         BIT  7,(NSPPC)      PPC i SUBPPC, chyba że NSPPC
         JR  Z,1384,MAIN-8    wskazuje wystąpienie przerwy
         ADD  HL,BC        przed wykonaniem skoku.
1384 MAIN-8    LDDR           (tj. po rozkazie GO TO, itp.)
1386 MAIN-9    LD  (NSPPC),+FF     NSPPC jest resetowane, aby wskazywać 'nie było skoku'.
         RES  3,(FLAGS)      Zostaje wybrany 'tryb K'.
         JP  12AC,MAIN-2     I na koniec robiony jest skok wstecz,
                      lecz nie pojawi się listing programu
                      aż do momentu, gdy się go zażąda.

KOMUNIKATY RAPORTÓW

W każdym komunikacie ostatni znak ma zanegowany najstarszy bit (+80 szesnastkowo).
1391 DEFB +80   - pierwszy bajt jest przeskakiwany.
1392 Report 0   - 'OK'          Wszystko w porządku
1394 Report 1   - 'NEXT without FOR'   Rozkaz NEXT bez FOR
13A4 Report 2   - 'Variable not found'  Zmienna nie znaleziona
13B6 Report 3   - 'Subscript wrong'    Zły indeks
13C6 Report 4   - 'Out of memory'     Brak pamięci
13D2 Report 5   - 'Out of screen'     Poza ekranem
13DF Report 6   - 'Number too big'    Liczba za duża
13ED Report 7   - 'RETURN without GOSUB' Rozkaz RETURN bez GOSUB
1401 Report 8   - 'End of file'      Koniec pliku
140C Report 9   - 'STOP statement'    Rozkaz STOP
141A Report A   - 'Invalid argument'   Zły argument
142A Report B   - 'Integer out of range' Liczba całkowita poza zakresem
143E Report C   - 'Nonsense in BASIC'   Nonsens w języku BASIC
144F Report D   - 'BREAK - CONT repeats' Klawisz BREAK - CONT powtarza
1463 Report E   - 'Out of DATA'      Koniec listy DATA
146E Report F   - 'Invalid file name'   Zła nazwa pliku
147F Report G   - 'No room for line'   Brak miejsca na wiersz
148F Report H   - 'STOP in INPUT'     Rozkaz STOP w rozkazie INPUT
149C Report I   - 'FOR without NEXT'   Rozkaz FOR bez NEXT
14AC Report J   - 'Invalid I/O device'  Złe urządzenie we/wy
14BE Report K   - 'Invalid colour'    Zły kolor
14CC Report L   - 'BREAK into program'  Zatrzymanie programu klawiszem BREAK
14DE Report M   - 'RAMTOP no good'    Zły RAMTOP
14EC Report N   - 'Statement lost'    Rozkaz utracony
14FA Report O   - 'Invalid stream'    Nieprawidłowy strumień
1508 Report P   - 'FN without DEF'    Rozkaz FN bez DEF
1516 Report Q   - 'Parameter error'    Błąd w parametrze
1525 Report R   - 'Tape loading error'  Błąd ładowania z taśmy
Są jeszcze następujące dwa komunikaty.
1537       ', '           - 'przecinek' i 'spacja'
1539       '(c) 1982 Sinclair Research Ltd'
Raport G - Brak miejsca na wiersz
1555 REPORT-G   LD  A,+10        'G' ma kod '10+07+30'
         LD  BC,+0000      Wyczyść BC.
         JP  1313,MAIN-G     Skocz wstecz, aby wyświetlić ten raport.

PROCEDURA 'MAIN-ADD'

Procedura ta umożliwia dodanie do istniejącego programu nowego wiersza w języku BASIC. Jeśli ten wiersz posiada już swoją starą wersję w programie, to zostanie ona z niego usunięta. Wiersz składający się tylko z numeru nie jest wstawiany do obszaru programu.
155D MAIN-ADD   LD  (E-PPC),BC     Uczyń nowy numer wiersza 'wierszem bieżącym'.
         LD  HL,(CH-ADD)     Pobierz CH-ADD i zachowaj
         EX  DE,HL        adres w DE.
         LD  HL,+1555      Umieść na stosie adres REPORT-G.
         PUSH HL
                      ERR-SP będzie teraz wskazywał na REPORT-G.
         LD  HL,(WORKSP)     Pobierz WORKSP.
         SCF            Znajdź długość wiersza
         SBC, HL,DE        od miejsca z numerem wiersza do znaku 'powrotu karetki' włącznie.
         PUSH HL         Zapamiętaj tę długość.
         LD  H,B         Przenieś numer wiersza do
         LD  L,C         pary rejestrów HL.
         CALL 196E,LINE-ADDR   Czy istnieje wiersz o takim numerze?
         JR  NZ,157D,MAIN-ADD1  Skocz, jeśli nie.
         CALL 19B8,NEXT-ONE    Znajdź długość 'starego'
         CALL 19E8,RECLAIM-2   wiersza i usuń go.
157D MAIN-ADD1  POP  BC         Pobierz długość
         LD  A,C         'nowego' wiersza i skocz do przodu,
         DEC  A          jeśli jest to tylko sam numer
         OR  B          i znak powrotu karetki.
         JR  15AB,MAIN-ADD2
         PUSH BC         Zapamiętaj długość.
         INC  BC         Będą potrzebne dodatkowe 4 bajty.
         INC  BC
         INC  BC         tj. dwa na numer i
         INC  BC         dwa na długość.
         DEC  HL         Ustaw HL na adres przed 'adresem docelowym'.
         LD  DE,(PROG)      Zapamiętaj bieżącą wartość zmiennej
         PUSH DE         PROG, aby zapobiec jej zniszczeniu przy
                      dodawaniu pierwszego wiersza.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Tworzone jest miejsce na nowy wiersz.
         POP  HL         Stara wartość zmiennej PROG zostaje
         LD  (PROG),HL      pobrana i odtworzona.
         POP  BC         Zostaje pobrana kopia długości wiersza
         PUSH BC         (bez parametrów).
         INC  DE         Ustaw DE na adres końca nowego obszaru,
         LD  HL,(WORKSP)     a HL na adres znaku 'powrotu karetki'
         DEC  HL         nowego wiersza
         DEC  HL         w obszarze edycyjnym.
         LDDR           Teraz przekopiuj wiersz.
         LD  HL,(E-PPC)     Pobierz numer wiersza.
         EX  DE,HL        Adres przeznaczenia do HL, a numer do DE.
         POP  BC         Pobierz długość nowego wiersza.
         LD  (HL),B       Starszy bajt długości.
         DEC  HL
         LD  (HL),C       Młodszy bajt długości.
         DEC  HL
         LD  (HL),E       Młodszy bajt numeru wiersza.
         DEC  HL
         LD  (HL),D       Starszy bajt numeru wiersza.
15AB MAIN-ADD2  POP  AF         Usuń adres REPORT-G.
         JP  12A2,MAIN-EXEC   Skocz wstecz i tym razem
                      faktycznie utwórz automatyczny listing.

DANE INICJALIZACYJNE DLA KANAŁÓW

Początkowo istnieją cztery kanały – 'K', 'S', 'R' i 'P' – do komunikacji z klawiaturą (keyboard), ekranem (screen), obszarem roboczym i drukarką (printer). Dla każdego kanału adres procedury wyjścia jest umieszczony przed adresem procedury wejścia i kodem kanału.
15AF DEFB     F4 09           - PRINT-OUT
   DEFB     A8 10           - KEY-INPUT
   DEFB     4B            - 'K'
15B4 DEFB     F4 09           - PRINT-OUT
   DEFB     C4 15           - REPORT-J
   DEFB     53            - 'S'
15B9 DEFB     81 0F           - ADD-CHAR
   DEFB     C4 15           - REPORT-J
   DEFB     52            - 'R'
15BE DEFB     F4 09           - PRINT-OUT
   DEFB     C4 15           - REPORT-J
   DEFB     50            - 'P'
15C3 DEFB     80            - Znacznik końca.
Raport J - złe urządzenie we/wy
15C4 REPORT-J   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę
         DEFB +12         obsługi błędów kanału 'K'
15C8 DEFB     06 00 - stream +FE prowadzi do

DANE INICJALIZACYJNE DLA STRUMIENI

Początkowo jest siedem strumieni – od +FD do +03.

15C6 DEFB     01 00 - strumień +FD prowadzi do kanału 'S'
15CA DEFB     0B 00 - strumień +FF prowadzi do kanału 'R'
15CC DEFB     01 00 - strumień +00 prowadzi do kanału 'K'
15CE DEFB     01 00 - strumień +01 prowadzi do kanału 'K'
15D0 DEFB     06 00 - strumień +02 prowadzi do kanału 'S'
15D2 DEFB     10 00 - strumień +03 prowadzi do kanału 'P'

PROCEDURA 'CZEKANIA NA KLAWISZ'

Procedura ta jest procedurą sterującą wywołaniem bieżącej procedury wejścia.
15D4 WAIT-KEY   BIT  5,(TV-FLAG)     Skocz naprzód, jeśli ten znacznik
         JR  NZ,15DE,WAIT-KEY1  wskazuje, że dolna część ekranu nie wymaga czyszczenia.
         SET  3,(TV-FLAG)     Inaczej sygnalizuj 'uważaj ten tryb jako zmieniony'.
15DE WAIT-KEY1  CALL 15E6,INPUT-AD    Wywołaj pośrednio procedurę wejścia poprzez INPUT-AD.
         RET  C          Wróć z akceptowalnymi kodami.
         JR  Z,15DE,WAIT-KEY1  Znaczniki przeniesienia
                      i zera są resetowane, jeśli nie jest
                      naciśnięty żaden klawisz; inaczej sygnalizuj błąd.
Raport 8 - Koniec pliku
15E4 REPORT-8   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +07

PROCEDURA 'INPUT-AD'

Rejestry są zapamiętywane, a HL zostaje ustawione na adres wejścia.
15E6 INPUT-AD   EXX            Zachowaj rejestry.
         PUSH HL
         LD  HL,(CURCHL)     Pobierz adres bazowy bieżącej informacji na temat kanału.
         INC  HL         Pomiń adres wyjścia.
         INC  HL
         JR  15F7,CALL-SUB    Skocz naprzód.

GŁÓWNA PROCEDURA DRUKOWANIA

Procedura jest wywoływana albo z wartością bezwzględną, albo z właściwym kodem znaku w rejestrze A.
15EF OUT-CODE   LD  E,+30        Zwiększ wartość w
         ADD  A,E         rejestrze A o +30.
15F2 PRINT-A-2  EXX            Znów zachowaj rejestry.
         PUSH HL
         LD  HL,(CURCHL)     Pobierz adres bazowy
                      bieżącego kanału. Będzie on wskazywał
                      na adres wyjścia.
Teraz wywołaj właściwą procedurę. HL wskazuje na adres wejścia lub wyjścia.
15F7 CALL-SUB   LD  E,(HL)       Pobierz młodszy bajt.
         INC  HL
         LD  D,(HL)       Pobierz starszy bajt.
         EX  DE,HL        Umieść ten adres w parze HL.
         CALL 162C,CALL-JUMP   Wywołaj właściwą procedurę.
         POP  HL         Przywróć rejestry.
         EXX
         RET            Powrót nastąpi z tego miejsca, chyba że
                      wystąpił jakiś błąd.

PROCEDURA 'CHAN-OPEN'

Ta procedura jest wywoływana z rejestrem A zawierającym poprawny numer strumienia – zwykle od +FD do +03. Następnie w zależności od danych strumienia określony kanał stanie się kanałem bieżącym.
1601 CHAN-OPEN  ADD  A,A         Wartość w rejestrze A zostaje
         ADD  A,+16        podwojona, a następnie zwiększona o +16.
         LD  L,A         Wynik jest umieszczany w L.
         LD  H,+5C        Adres +5C16 jest adresem bazowym dla strumienia +00.
         LD  E,(HL)       Pobierz pierwszy bajt
         INC  HL         pożądanych danych strumienia; następnie
         LD  D,(HL)       drugi bajt.
         LD  A,D         Generuj błąd, jeśli oba bajty mają
         OR  E          wartość zero.
         JR  NZ,1610,CHAN-OP-1  Inaczej skocz naprzód.
Raport O - Nieprawidłowy strumień
160E REPORT-O   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +17
Używając tych danych strumienia, teraz znajdziemy adres bazowy informacji kanału związanej ze strumieniem.
1610 CHAN-OP-1  DEC  DE         Zmniejsz dane strumienia.
         LD  HL,(CHANS)     Adres bazowy obszaru z całą informacją o kanałach.
         ADD  HL,DE        Utwórz pożądany adres w tym obszarze.

PROCEDURA 'CHAN-FLAG'

Procedura ta ustawia odpowiednie znaczniki dla różnych kanałów.
1615 CHAN-FLAG  LD  (CURCHL),HL     Para rejestrów HL zawiera
                      adres bazowy określonego kanału.
         RES  4,(FLAGS2)     Sygnalizuj 'użycie kanału innego niż K'.
         INC  HL         Przeskocz przez adresy wyjścia
         INC  HL         i wejścia i ustaw
         INC  HL         HL na adres kodu kanału.
         INC  HL
         LD  C,(HL)       Pobierz ten kod.
         LD  HL,+162D      Adres bazowy tablicy 'kodów kanałów'.
         CALL 16DC,INDEXER    Indeksuj tę tablicę i znajdź
                      potrzebne przesunięcie; lecz wróć, jeśli
         RET  NC         kod kanału nie został znaleziony.
         LD  D,+00        Umieść to przesunięcie
         LD  E,(HL)       w parze rejestrów DE.
         ADD  HL,DE        Skocz naprzód do odpowiedniej
162C CALL-JUMP  JP  (HL)        procedury ustawiającej znaczniki.

TABLICA 'KODÓW KANAŁÓW'

162D DEFB     4B 06 - kanał 'K',    przesunięcie +06, adres 1634
162F DEFB     53 12 - kanał 'S',    przesunięcie +12, adres 1642
1631 DEFB     50 1B - kanał 'P',    przesunięcie +1B, adres 164D
1633 DEFB     00  - znacznik końca.

PROCEDURA 'CHAN-K'

1634 CHAN-K    SET  0,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'używanie spodu ekranu'.
         RES  5,(FLAGS)      Sygnalizuj 'gotowość na klawisz'.
         SET  4,(FLAGS2)     Sygnalizuj 'używanie kanału K'.
         JR  1646,CHAN-S-1    Skocz naprzód.

PROCEDURA 'CHAN-S'

1642 CHAN-S    RES  0,(TV-FLAG)     Sygnalizuj 'używanie głównego ekranu'.
1646 CHAN-S-1   RES  1,(FLAGS)      Sygnalizuj 'brak użycia drukarki'.
         JP  0D4D,TEMPS     Wyjdź poprzez TEMPS, aby ustawić w ten sposób
                      zmienne kolorów systemowych.

PROCEDURA 'CHAN-P'

164D CHAN-P    SET  1,(FLAGS)      Sygnalizuj 'używanie drukarki'.
         RET

PROCEDURA 'REZERWACJI MIEJSCA

Jest to bardzo ważna procedura. Wywołuje się ją przy wielu okazjach do 'powiększania' obszaru. We wszystkich przypadkach para rejestrów HL wskazuje komórkę za pozycją, gdzie wymagane jest 'miejsce', a para rejestrów BC zawiera długość tego potrzebnego 'miejsca'. Gdy potrzebna jest tylko jedna komórka pamięci, wejście do procedury następuje od adresu ONE-SPACE.
1652 ONE-SPACE  LD  BC,+0001      Potrzebna jest tylko jedna komórka pamięci.
1655 MAKE-ROOM  PUSH HL         Zachowaj wskaźnik.
         CALL 1F05,TEST-ROOM   Upewnij się, że jest dostępna wystarczająca
                      ilość pamięci dla wykonywanego zadania.
         POP  HL         Odtwórz wskaźnik.
         CALL 1664,POINTERS    Zmień wszystkie wskaźniki przed zrobieniem 'miejsca'.
         LD  HL,(STKEND)     Do HL wprowadź nowe STKEND.
         EX  DE,HL        Przełącz 'stare' z 'nowym'.
         LDDR           Teraz zrób 'miejsce'
         RET            i powróć.
Uwaga: Procedura powraca z parą rejestrów HL wskazującą na komórkę przed nowym 'miejscem' i z parą rejestrów DE wskazującą na ostatnią komórkę nowego obszaru. Stąd to nowe 'miejsce' ma opis: od (HL)+1 do (DE) włącznie. Jednakże, ponieważ 'nowe komórki' wciąż zawierają swoje 'stare wartości', to również można uważać to nowe 'miejsce' jako utworzone za pierwotnym adresem (HL) i stąd  posiadające opis od (HL)+2 do (DE)+1. W rzeczywistości programista tego kodu wydaje się preferować ten 'drugi opis', co może być nieco mylące.

PROCEDURA 'WSKAŹNIKI'

Zawsze gdy jakiś obszar ma być 'utworzony' lub 'usunięty', zmienne systemowe adresujące komórki poza 'miejscem' zmiany muszą zostać odpowiednio zmodyfikowane. Na wejściu para rejestrów BC zawiera liczbę zaangażowanych bajtów, a para rejestrów HL adresuje komórkę przed tym 'miejscem'.
1664 POINTERS   PUSH AF         Te rejestry zostają zapamiętane na stosie.
         PUSH HL         Skopiuj adres 'miejsca'.
         LD  HL,+5C4B      To jest VARS, pierwszy z
         LD  A,+0E        czternastu wskaźników systemowych.
Teraz następuje wejście do pętli, która zajmuje się kolejno każdym ze wskaźników. Tylko wskaźniki wskazujące poza 'miejsce' są zmieniane.
166B PTR-NEXT   LD  E,(HL)       Pobierz dwa bajty
         INC  HL         bieżącego wskaźnika.
         LD  D,(HL)
         EX  (SP),HL       Wymień zmienną systemową z adresem 'miejsca'.
         AND  A          Znacznik przeniesienia zostanie
         SBC  HL,DE        ustawiony, jeśli adres w zmiennej systemowej
         ADD  HL,DE        należy uaktualnić.
         EX  (SP),HL       Odtwórz 'miejsce'.
         JR  NC,167F,PTR-DONE  Skocz naprzód, jeśli dany wskaźnik ma zostać
                      zachowany; inaczej zmień go.
         PUSH DE         Zachowaj starą wartość.
         EX  DE,HL        Teraz dodaj wartość w BC
         ADD  HL,BC        do starej wartości.
         EX  DE,HL
         LD  (HL),D       Wprowadź nową wartość do
         DEC  HL         zmiennej systemowej - starszy bajt
         LD  (HL),E       przed młodszym.
         INC  HL         Wskaż ponownie na starszy bajt.
         POP  DE         Pobierz starą wartość.
167F PTR-DONE   INC  HL         Wskaż na kolejną zmienną systemową
         DEC  A          i skocz wstecz aż zostanie przetworzone
         JR  NZ,166B,PTR-NEXT  wszystkie czternaście tych zmiennych.
Teraz znajdź rozmiar bloku do przesunięcia.
         EX  DE,HL        Umieść starą wartość zmiennej STKEND
         POP  DE         w HL i przywróć pozostałe
         POP  AF         rejestry.
         AND  A          Teraz znajdź różnicę
         SBC  HL,DE        pomiędzy starą wartością
         LD  B,H         zmiennej STKEND a 'miejscem'.
         LD  C,L         Przenieś wynik do BC
         INC  BC         i dodaj '1' dla ostatniego bajtu.
         ADD  HL,DE        Zmodyfikuj starą wartość zmiennej
         EX  DE,HL        STKEND i przekaż ją do DE
         RET            przed powrotem.

PROCEDURA 'POBRANIA NUMERU WIERSZA'

Na wejściu para rejestrów HL wskazuje rozważaną pozycję. Jeśli w tym miejscu znajduje się wartość, która tworzy właściwy starszy bajt numeru wiersza, to numer ten zostaje zwrócony w DE. Jednakże jeśli tak nie jest, to następnie jest wypróbowywane miejsce wskazywane przez DE; a gdy i to się nie powiedzie, to zostaje zwrócony numer wiersza zero.
168F LINE-ZERO  DEFB +00         Numer wiersza zero.
         DEFB +00
1691 LINE-NO-A  EX  DE,HL        Rozważ inny wskaźnik.
         LD  DE,+168F      Użyj numeru wiersza zero.
Zwykłym punktem wejścia jest LINE-NO.
1695 LINE-NO   LD  A,(HL)       Pobierz starszy bajt
         AND  +C0         i sprawdź go.
         JR  NZ,1691,LINE-NO-A  Skocz wstecz, jeśli9 jest zły.
         LD  D,(HL)       Pobierz starszy bajt.
         INC  HL
         LD  E,(HL)       Pobierz młodszy bajt
         RET            i powróć.

PROCEDURA 'REZERWACJA'

Tę procedurę zwykle wywołuje się poprzez RST 0030,BC-SPACES. Tutaj na wejściu ostatnią wartością na stosie maszynowym jest WORKSP, a wartością tuż nad nią jest liczba miejsc, które należy 'zarezerwować'. Procedura ta zawsze robi 'miejsce' pomiędzy istniejącym obszarem roboczym a stosem kalkulatora.
169E RESERVE   LD  HL,(STKBOT)     Pobierz bieżącą wartość
         DEC  HL         STKBOT i zmniejsz ją o 1,
                      aby otrzymać adres ostatniej komórki obszaru roboczego.
         CALL 1655,MAKE-ROOM   Teraz zrób 'BC miejsc'.
         INC  HL         Wskaż na pierwszą komórkę nowego obszaru,
         INC  HL         a później na drugą.
         POP  BC         Pobierz starą wartość
         LD  (WORKSP),BC     WORKSP i odtwórz ją.
         POP  BC         Odtwórz BC - liczba miejsc.
         EX  DE,HL        Przełącz wskaźniki.
         INC  HL         Ustaw HL na pierwszy z przemieszczanych bajtów.
         RET            Teraz powróć.
Uwaga: Można również uważać, że procedura ta powraca z parą rejestrów DE wskazującą na 'pierwszy dodatkowy bajt' i z parą rejestrów HL wskazującą na 'ostatni dodatkowy bajt', a te dodatkowe bajty zostały dodane po pierwotnym adresie '(HL)+1'.

PROCEDURA 'SET-MIN'

Procedura ta przywraca obszar edycyjny oraz obszary leżące za nim do ich minimalnych rozmiarów. W wyniku obszary zostają 'wyczyszczone'.
16B0 SET-MIN   LD  HL,(E-LINE)     Pobierz E-LINE.
         LD  (HL),+0D      W obszarze edycyjnym umieść jedynie
         LD  (K-CUR),HL     znak 'powrotu karetki'
         INC  HL         oraz znacznik końca.
         LD  (HL),+80
         INC  HL         Przejdź dalej, aby wyczyścić obszar roboczy.
         LD  (WORKSP),HL
Wejście w tym miejscu spowoduje 'wyczyszczenie' obszaru roboczego i stosu kalkulatora.
16BF SET-WORK   LD  HL,(WORKSP)     Pobierz WORKSP.
         LD  (STKBOT),HL     To czyści obszar roboczy.
Wejście tutaj 'wyczyści' tylko stos kalkulatora.
16C5 SET-STK   LD  HL,(STKBOT)     Pobierz STKBOT.
         LD  (STKEND),HL     To czyści ten stos.
We wszystkich przypadkach w MEM umieść adres obszaru pamięci kalkulatora.
         PUSH HL         Zachowaj STKEND.
         LD  HL,+5C92      Podstawa obszaru pamięci.
         LD  (MEM),HL      Ustaw MEM na ten adres.
         POP  HL         Odtwórz STKEND w parze rejestrów HL
         RET            przed powrotem.

PROCEDURA 'ODZYSKANIA WIERSZA EDYCYJNEGO'

16D4 REC-EDIT   LD  DE,(E-LINE)     Pobierz E-LINE.
         JP  19E5,RECLAIM-1   Odzyskaj pamięć.

PROCEDURA 'INDEKSOWANIE'

Tę procedurę wykorzystuje się w kilku przypadkach do przeszukiwania tablic. Punktem wejścia jest INDEXER.
16DB INDEXER-1  INC  HL         Przejdź dalej, aby przetworzyć kolejną parę danych.
16DC INDEXER   LD  A,(HL)       Pobierz pierwszą daną z pary,
         AND  A          lecz powróć, jeśli ma ona wartość
         RET  Z          zero - znacznik końca.
         CP  C          Porównaj ją z dostarczonym kodem.
         INC  HL         Wskaż na drugą daną.
         JR  NZ,16DB,INDEXER-1  Skocz wstecz, jeśli nie znaleziono właściwej pary.
         SCF            Przy sukcesie zostaje ustawiony
         RET            znacznik przeniesienia.

PROCEDURA ROZKAZU 'CLOSE #'

Ten rozkaz pozwala użytkownikowi zamykać strumienie. Jednakże w strumieniach od +00 do +03 'wstępne' dane są odtwarzane i dlatego strumieni tych nie można zamknąć.
16E5 CLOSE    CALL 171E,STR-DATA    Zostają pobrane istniejące dane strumienia.
         CALL 1701,CLOSE-2    Sprawdź kod w tym kanale strumienia.
         LD  BC,+0000      Przygotuj się na ustawienie danych strumienia na zero.
         LD  DE,+A3E2      Przygotuj się na zidentyfikowanie
         EX  DE,HL        strumieni od +00 do +03.
         ADD  HL,DE        Znacznik przeniesienia będzie ustawiony dla strumieni od +04 do +0F.
         JR  C,16FC,CLOSE-1   Przy tych strumieniach skocz naprzód,
         LD  BC,+15D4      inaczej znajdź poprawne
         ADD  HL,BC        dane w tablicy 'wartości początkowych strumieni'.
         LD  C,(HL)       Pobierz dane początkowe
         INC  HL         dla strumieni od +00 do +03.
         LD  B,(HL)
16FC CLOSE-1   EX  DE,HL        Teraz wprowadź te dane; albo
         LD  (HL),C       zero i zero, albo wartości początkowe.
         INC  HL
         LD  (HL),B
         RET

PROCEDURA 'CLOSE-2'

Kodem kanału związanego z zamykanym strumieniem musi być 'K', 'S' lub 'P'.
1701 CLOSE-2   PUSH HL         Zachowaj adres danych strumienia.
         LD  HL,(CHANS)     Pobierz adres bazowy obszaru
         ADD  HL,BC        informacji o kanale dla zamykanego strumienia.
         INC  HL         Omiń adres procedury
         INC  HL
         INC  HL
         LD  C,(HL)       i pobierz kod dla tego kanału
         EX  DE,HL        Zachowaj wskaźnik.
         LD  HL,+1716      Adres bazowy tablicy 'zamykania kanału'
         CALL 16DC,INDEXER    Indeksuj tę tablicę i zlokalizuj pożądane przesunięcia.
         LD  C,(HL)       Przenieś te przesunięcie do
         LD  B,+00        pary rejestrów BC.
         ADD  HL,BC        Skocz naprzód do
         JP  (HL)        odpowiedniej procedury.

TABLICA 'ZAMYKANIA KANAŁU'

1716       DEFB 4B 05        - kanał 'K', przesunięcie +05, adres 171C
1718       DEFB 53 03        - kanał 'S', przesunięcie +03, adres 171C
171A       DEFB 50 01        - kanał 'P', przesunięcie +01, adres 171C
Uwaga: Na końcu tej tablicy nie ma znacznika końca.

PROCEDURA 'ZAMYKANIA STRUMIENIA'

171C CLOSE-STR  POP  HL         Pobierz wskaźnik do informacji o kanale
         RET            i powróć.

PROCEDURA 'DANYCH STRUMIENIA'

Procedura ta zwraca w parze rejestrów BC dane dla wybranego strumienia.
171E STR-DATA   CALL 1E94,STK-TO-A    Ze stosu kalkulatora zostaje zdjęty
                      numer strumienia.
         CP  +10         Jeśli jest on większy od +0F,
         JR  C,1727,STR-DATA1  sygnalizuj błąd.
Raport O – Nieprawidłowy strumień
1725 REPORT-O   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +17
Kontynuuj przy prawidłowym numerze strumienia.
1727 STR-DATA1  ADD  A,+03        Teraz zakres od +03 do +12;
         RLCA           a teraz od +06 do +24.
         LD  HL,+5C10      Adres bazowy obszaru danych strumieni.
         LD  C,A         Przenieś kod strumienia do
         LD  B,+00        pary rejestrów BC.
         ADD  HL,BC        Indeksuj w obszar danych
         LD  C,(HL)       i pobierz z niego dwa bajty
         INC  HL         do pary rejestrów BC.
         LD  B,(HL)
         DEC  HL         Ustaw wskaźnik na adres
         RET            pierwszego z tych bajtów danych przed
                      powrotem.

PROCEDURA ROZKAZU 'OPEN #'

Rozkaz ten umożliwia użytkownikowi otwieranie strumieni. Musi być dostarczony kod kanału, którym musi być 'K', 'k', 'S', 's', 'P' lub 'p'.
Zauważ,  że nie jest podejmowana żadna próba nadania strumieniom od +00 do +03 ich danych początkowych.
1736 OPEN     RST  0028,FP-CALC    Użyj KALKULATORA.
         DEFB +01,exchange    Wymień miejscami numer strumienia
         DEFB +38,end-calc    z kodem kanału.
         CALL 171E,STR-DATA    Pobierz dane dla strumienia.
         LD  A,B         Skocz naprzód, jeśli oba bajty
         OR  C          danych mają wartość zero, tj.
         JR  Z,1756,OPEN-1    strumień był w stanie zamkniętym.
         EX  DE,HL        Zachowaj DE.
         LD  HL,(CHANS)     Pobierz CHANS - adres bazowy
         ADD  HL,BC        informacji o kanale i znajdź
         INC  HL         kod kanału związanego z otwieranym
         INC  HL         strumieniem.
         INC  HL
         LD  A,(HL)
         EX  DE,HL        Odtwórz DE.
         CP  +4B         Kod pobrany z obszaru
         JR  Z,1756,OPEN-1    informacji o strumieniu musi być
         CP  +53         jedną z liter 'K', 'S' lub 'P';
         JR  Z,1756,OPEN-1    jeśli tak nie jest, sygnalizuj błąd.
         CP  +50
         JR  NZ,1725,REPORT-O
1756 OPEN-1    CALL 175D,OPEN-2     Zbierz odpowiednie dane w DE.
         LD  (HL),E       Wprowadź te dane do dwóch bajtów
         INC  HL         w obszarze informacji o strumieniu.
         LD  (HL),D
         RET            Na koniec powróć.

PROCEDURA 'OPEN-2'

Zostają znalezione odpowiednie bajty danych strumienia dla kanału związanego z otwieranym strumieniem.
175D OPEN-2    PUSH HL         Zachowaj HL
         CALL 2BF1,STK-FETCH   Pobierz parametry kodu kanału.
         LD  A,B         Sygnalizuj błąd, jeśli dostarczone
         OR  C          wyrażenie jest puste
         JR  NZ,1767,OPEN-3   np. OPEN #5,"".
Raport F - Nieprawidłowa nazwa
1765 REPORT-F   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi błędów.
         DEFB +0E
Kontynuuj, jeśli błędu nie było.
1767 OPEN-3    PUSH BC         Długość wyrażenia zostaje zapamiętana.
         LD  A,(DE)       Pobierz pierwszy znak.
         AND  +DF         Zamień małe litery na duże.
         LD  C,A         Przenieś kod do rejestru C.
         LD  HL,+177A      Adres bazowy tablicy 'danych dla otwieranego strumienia'.
         CALL 16DC,INDEXER    Indeksuj tablicę i zlokalizuj potrzebne przesunięcie.
         JR  NC,1765,REPORT-F  Skocz wstecz, jeśli go nie ma.
         LD  C,(HL)       Przenieś przesunięcie do pary rejestrów BC.
         LD  B,+00
         ADD  HL,BC        Ustaw HL na początek właściwej procedury.
         POP  BC         Pobierz długość wyrażenia
         JP  (HL)        przed wykonaniem skoku do tej procedury.

TABLICA 'DANYCH DLA OTWIERANEGO STRUMIENIA'

177A       DEFB 4B 06        - kanał 'K', przesunięcie +06, adres 1781
177C       DEFB 53 08        - kanał 'S', przesunięcie +08, adres 1785
177E       DEFB 50 0A        - kanał 'P', przesunięcie +0A, adres 1789
1780       DEFB 00         - znacznik końca;

PROCEDURA 'OTWARCIA KANAŁU K'

1781 OPEN-K    LD  E,+01        Bajty danych będą miały wartość +01 i +00.
         JR  178B,OPEN-END

PROCEDURA 'OTWARCIA KANAŁU S'

1785 OPEN-S    LD  E,+06        Bajty danych będą miały wartość +06 i +00.
         JR  178B,OPEN-END

PROCEDURA 'OTWARCIA KANAŁU P'

1789 OPEN-P    LD  E,+10        Bajty danych będą miały wartość +10 i +00.
178B OPEN-END   DEC  BC         Zmniejsz długość wyrażenia
         LD  A,B         i sygnalizuj błąd, jeśli zawierało ono
         OR  C          więcej niż jeden znak;
         JR  NZ,1765,REPORT-F
         LD  D,A         inaczej wyczyść rejestr D,
         POP  HL         pobierz HL
         RET            i powróć

PROCEDURY ROZKAZÓW 'CAT, ERASE, FORMAT I MOVE'

W standardowym systemie SPECTRUM użycie tych rozkazów prowadzi do powstania raportu O – Nieprawidłowy strumień.
1793 CAT-ETC.   JR  1725,REPORT-O    Twórz ten raport.

PROCEDURY ROZKAZÓW 'LIST I LLIST'

Procedury w tej części 16KB systemu są używane do tworzenie wydruków bieżącego programu w języku BASIC. W każdym wierszu należy przetworzyć jego numer, rozwinąć w znaki kody rozkazów oraz pozycjonowania właściwych kursorów. Punkt wejścia AUTO-LIST jest używany zarówno przez procedurę GŁÓWNEGO WYKONYWANIA jak i przez EDYTOR do tworzenia pojedynczej strony wydruku.
1795 AUTO-LIST  LD  (LIST-SP),SP    Wskaźnik stosu zostaje zapamiętany,
                      pozwalając na zresetowanie stosu maszynowego,
                      gdy zostanie ukończony listing. (zobacz na PO-SCR,0C55)
         LD  (TV-FLAG),+10    Sygnalizuj 'automatyczny listing jest na głównym ekranie'.
         CALL 0DAF,CL-ALL     Wyczyść tę część ekranu.
         SET  0,(TV-FLAG)     Przełącz się na obszar edycyjny.
         LD  B,(DF-SZ)      Teraz wyczyść również dolną część ekranu
         CALL 0E44,CL-LINE
         RES  0,(TV-FLAG)     A następnie przełącz się z powrotem.
         SET  0,(FLAGS2)     Sygnalizuj 'ekran jest wyczyszczony'.
         LD  HL,(E-PPC)     Teraz pobierz 'bieżący' numer wiersza
         LD  DE,(S-TOP)     oraz 'automatyczny' numer wiersza.
         AND  A          Jeśli 'bieżący' numer jest
         SBC  HL,DE        mniejszy od 'automatycznego',
         ADD  HL,DE        to skocz naprzód, aby uaktualnić
         JR  C,17E1,AUTO-L-2   ten numer 'automatyczny'.
'Automatyczny' numer musi być teraz zmieniony, aby utworzyć listing z wierszem 'bieżącym' u spodu ekranu.
         PUSH DE         Zapamiętaj numer 'automatyczny'.
         CALL 196E,LINE-ADDR   Znajdź adres początku
         LD  DE,+02C0      'bieżącego' wiersza
         EX  DE,HL        i utwórz adres w przybliżeniu
         SBC  HL,DE        o 'ekran przed nim' (zanegowany).
         EX  (SP),HL       Zapamiętaj ten 'wynik' na stosie maszynowym,
         CALL 196E,LINE-ADDR   podczas gdy adres 'automatycznego' wiersza jest
                      znajdowany (w HL).
         POP  BC         'Wynik' idzie do pary rejestrów BC.
Teraz następuje wejście do pętli. 'Automatyczny' numer jest zwiększany przy każdym obiegu aż do momentu, gdy stanie się prawdopodobne, że 'bieżący' wiersz pojawi się na listingu.
17CE AUTO-L-1   PUSH BC         Zapamiętaj 'wynik'.
         CALL 19B8,NEXT-ONE    Znajdź adres początku wiersza za obecnym wierszem 'automatycznym' (w DE).
         POP  BC         Odtwórz 'wynik'.
         ADD  HL,BC        Wykonaj obliczenia
         JR  C,17E4,AUTO-L-3   i skocz naprzód, jeśli są zakończone.
         EX  DE,HL        Przesuń adres następnego wiersza
         LD  D,(HL)       do pary rejestrów HL
         INC  HL         i pobierz jego numer.
         LD  E,(HL)
         DEC  HL
         LD  (S-TOP),DE     Teraz S-TOP może być uaktualnione
         JR  17CE,AUTO-L-1    a test powtórzony z nowym wierszem.
Teraz 'automatyczny' wydruk może zostać wykonany.
17E1 AUTO-L-2   LD  (S-TOP),HL     Gdy E-PPC jest mniejsze od S-TOP.
17E4 AUTO-L-3   LD  HL,(S-TOP)     Pobierz numer górnego wiersza
         CALL 196E,LINE-ADDR   wraz z jego adresem.
         JR  Z,17ED,AUTO-L-4   Jeśli wiersza nie można znaleźć,
         EX  DE,HL        użyj w zastępstwie DE.
17ED AUTO-L-4   CALL 1833,LIST-ALL    Wydruk jest tworzony.
         RES  4,(TV-FLAG)     Powrót nastąpi w to miejsce,
         RET            chyba że potrzebne było przewinięcie ekranu
                      w celu pokazania bieżącego wiersza.

PUNKT WEJŚCIA DLA ROZKAZU 'LLIST'

Należy otworzyć kanał drukarki.
17F5 LLIST    LD  A,+03        Użyj strumienia +03.
         JR  17FB,LIST-1     Skocz naprzód.

PUNKT WEJŚCIA DLA ROZKAZU 'LIST'

Należy otworzyć kanał na 'ekran główny'.
17F9 LIST     LD  A,+02        Użyj strumienia +02.
17FB LIST-1    LD  (TV-FLAG),+00    Sygnalizuj 'zwykły listing na głównej części ekranu'.
         CALL 2530,SYNTAX-Z    Otwórz kanał o ile nie jest
         CALL NZ,1601,CHAN-OPEN  właśnie sprawdzana składnia.
         RST  0018,GET-CHAR    Z bieżącym znakiem w rejestrze A
         CALL 2070,STR-ALTER   sprawdź, czy ten strumień nie musi być zmieniony.
         JR  C,181F,LIST-4    Jeśli nie, to skocz naprzód.
         RST  0018,GET-CHAR    Czy bieżącym znakiem jest
         CP  +3B         ';'?
         JR  Z,1814,LIST-2    Skocz, jeśli tak.
         CP  +2C         Czy jest to ','?
         JR  NZ,181A,LIST-3   Skocz, jeśli nie.
1814 LIST-2    RST  0020,NEXT-CHAR   Teraz musi następować wyrażenie
         CALL 1C82,EXPT-1NUM   numeryczne, np. LIST #5,20
         JR  1822,LIST-5     Przy wyrażeniu, skocz naprzód.
181A LIST-3    CALL 1CE6,USE-ZERO    Inaczej użyj zera
         JR  1822,LIST-5     i też skocz naprzód.
Przyjdź tutaj, jeśli strumień nie był zmieniany.
181F LIST-4    CALL 1CDE,FETCH-NUM   Pobierz numer wiersza lub użyj zera,
                      jeśli żadnego nie dostarczono.
1822 LIST-5    CALL 1BEE,CHECK-END   Jeśli jest sprawdzana składnia
                      wiersza edycyjnego, przejdź do następnego polecenia.
         CALL 1E99,FIND-INT    Numer wiersza do BC.
         LD  A,B         Starszy bajt do A.
         AND  +3F         Ogranicz starszy bajt do poprawnego
         LD  H,A         zakresu i przekaż cały numer wiersza
         LD  L,C         do pary rejestrów HL.
         LD  (E-PPC),HL     Ustaw E-PPC i znajdź adres
         CALL 196E,LINE-ADDR   początku tego wiersza lub
                      pierwszego wiersza za nim, jeśli bieżący
                      wiersz nie istnieje.
1833 LIST-ALL   LD  E,+01        Znacznik 'przed bieżącym wierszem'.
Teraz następuje wejście do pętli sterującej wydrukiem ciągu wierszy.
1835 LIST-ALL-1  CALL 1855,OUT-LINE    Wypisz całość wiersza języka BASIC.
         RST  0010,PRINT-A-1   To będzie znak 'powrotu karetki'.
         BIT  4,(TV-FLAG)     Skocz wstecz o ile nie jest przetwarzany
         JR  Z,1835,LIST-ALL-1  automatyczny wydruk.
         LD  A,(DF-SZ)      Również skocz wstecz, jeśli wciąż
         SUB  (S-POSN-hi)     jest część ekranu głównego,
         JR  NZ,1835,LIST-ALL-1 której można użyć.
         XOR  E          W tym miejscu można wykonać powrót, jeśli
         RET  Z          ekran jest zapełniony, a bieżący wiersz został wydrukowany (E = +00)
         PUSH HL         Jednakże, gdy bieżącego wiersza nie ma
         PUSH DE         na listingu, to
         LD  HL,+5C6C      należy uaktualnić S-TOP oraz
         CALL 190F,LN-FETCH    wydrukować kolejny wiersz
         POP  DE         (używając przewijania ekranu).
         POP  HL
         JR  1835,LIST-ALL-1

PROCEDURA 'WYDRUKU CAŁEGO WIERSZA PROGRAMU'

Para rejestrów HL wskazuje na początek wiersza – czyli na komórkę, która przechowuje starszy bajt numeru wiersza. Zanim ten numer zostanie wydrukowany, najpierw jest testowany, aby stwierdzić, czy występuje przed 'bieżącym' wierszem, czy jest 'bieżącym' wierszem, lub czy następuje po 'bieżącym' wierszu.
1855 OUT-LINE   LD  BC,(E-PPC)     Pobierz numer 'bieżącego' wiersza
         CALL 1980,CP-LINES    i porównaj go.
         LD  D,+3E        Załaduj wstępnie rejestr D bieżącym kursorem wiersza.
         JR  Z,1865,OUT-LINE1  Skocz naprzód, jeśli jest drukowany 'bieżący' wiersz.
         LD  DE,+0000      Załaduj zero do rejestru D (to nie jest kursor)
         RL  E          i ustaw E na +01, jeśli wiersz znajduje się
                      przed 'bieżącym' wierszem, a na +00,
                      jeśli jest po nim. (Znacznik przeniesienia pochodzi
                      z CP-LINES.)
1865 OUT-LINE1  LD  (BREG),E      Zapamiętaj znacznik wiersza.
         LD  A,(HL)       Pobierz starszy bajt
         CP  +40         numeru wiersza i wykonaj pełny powrót,
         POP  BC         jeśli listing został zakończony
         RET  NC
         PUSH BC
         CALL 1A28,OUT-NUM-2   Teraz numer wiersza może być wydrukowany z wiodącymi spacjami.
         INC  HL         Przesuń wskaźnik na adres
         INC  HL         kodu pierwszego rozkazu w wierszu
         INC  HL
         RES  0,(FLAGS)      Sygnalizuj 'dozwoloną spację wiodącą'
         LD  A,D         Pobierz kod kursora
         AND  A          i skocz naprzód o ile kursor
         JR  Z,1881,OUT-LINE3  nie ma być drukowany.
         RST  0010,PRINT-A-1   Więc wydrukuj kursor teraz.
187D OUT-LINE2  SET  0,(FLAGS)      Sygnalizuj 'bez spacji wiodącej teraz'.
1881 OUT-LINE3  PUSH DE         Zapamiętaj rejestry.
         EX  DE,HL        Przemieść wskaźnik do DE.
         RES  2,(FLAGS2)     Sygnalizuj 'nie wewnątrz cudzysłowu'.
         LD  HL,+5C3B      To jest adres FLAGS.
         RES  2,(HL)       Sygnalizuj 'drukuj w trybie K'.
         BIT  5,(FLAGX)      Skocz naprzód o ile nie
         JR  1894,OUT-LINE4   w trybie INPUT.
         SET  2,(HL)       Sygnalizuj 'drukuj w trybie L'.
Teraz wejdź do pętli, aby wydrukować wszystkie kody w pozostałej części wiersza języka BASIC – przeskakując w razie konieczności przez dane zmiennoprzecinkowe.
1894 OUT-LINE4  LD  HL,(X-PTR)     Pobierz wskaźnik błędu składniowego
         AND  A          i skocz naprzód
         SBC  HL,DE        o ile nie nadszedł czas wydrukowania
         JR  NZ,18A1,OUT-LINE5  znacznika błędu.
         LD  A,+3F        Wydrukuj znacznik błędu teraz.
         CALL 18C1,OUT-FLASH   Jest to mrugający znak '?'.
18A1 OUT-LINE5  CALL 18E1,OUT-CURS    Rozważ, czy wydrukować kursor.
         EX  DE,HL        Teraz przenieś wskaźnik do HL.
         LD  A,(HL)       Pobieraj po kolei każdy znak.
         CALL 18B6,NUMBER     Jeśli znak jest 'znacznikiem liczby',
                      to ukryte dane zmiennoprzecinkowe
                      nie mają być drukowane.
         INC  HL         Uaktualnij wskaźnik dla następnego obiegu.
         CP  +0D         Czy znakiem jest 'powrót karetki'?
         JR  Z,18B4,OUT-LINE6  Skocz, jeśli tak.
         EX  DE,HL        Przełącz wskaźnik na DE.
         CALL 1937,OUT-CHAR    Wydrukuj znak.
         JR  1894,OUT-LINE4   Wróć na początek pętli na co najmniej jeszcze jeden obieg.
Wiersz został teraz wydrukowany.
18B4 OUT-LINE6  POP  DE         Odtwórz parę rejestrów DE
         RET            i powróć.

PROCEDURA 'LICZBA'

Jeśli rejestr A zawiera 'znacznik liczby', to para rejestrów HL zostanie zwiększona tak, aby wskazywała adres za danymi zmiennoprzecinkowymi.
18B6 NUMBER    CP  +0E         Czy znak jest 'znacznikiem liczby'?
         RET  NZ         Jeśli nie, to powróć.
         INC  HL         Przesuń wskaźnik sześć razy,
         INC  HL         aby pominąć 'znacznik liczby'
         INC  HL         oraz pięć komórek zawierających
         INC  HL         dane zmiennoprzecinkowe
         INC  HL
         INC  HL
         LD  A,(HL)       Przed powrotem pobierz bieżący kod.
         RET

PROCEDURA 'WYDRUKOWANIA MRUGAJĄCEGO ZNAKU'

Procedura ta jest używana do wydruku 'kursora błędu' oraz 'kursorów trybu'.
18C1 OUT-FLASH  EXX            Zapamiętaj bieżące rejestry.
         LD  HL,(ATTR-T)     Zapamiętaj ATTR-T i MASK-T na
         PUSH HL         stosie procesora.
         RES  7,H         Upewnij się, że FLASH jest włączone.
         SET  7,L
         LD  (ATTR-T),HL     Użyj tych zmodyfikowanych wartości dla ATTR-T i MASK-T.
         LD  HL,+5C91      To jest P-FLAG.
         LD  D,(HL)       Zapamiętaj P-FLAG również na stosie.
         PUSH DE
         LD  (HL),+00      Upewnij się, że jest INVERSE 0, OVER 0, i nie ma PAPER 9 ani INK 9.
         CALL 09F4,PRINT-OUT   Wydrukuj znak.
         POP  HL         Odtwórz poprzednią wartość P-FLAG
         LD  (P-FLAG),H
         POP  HL         Przed powrotem odtwórz również
         LD  (ATTR-T),HL     poprzednie wartości ATTR-T i MASK-T.
         EXX
         RET

PROCEDURA 'WYDRUKU KURSORA'

Procedura powraca, jeśli bieżące miejsce nie nadaje się do druku kursora. W przeciwnym razie zostanie wydrukowany kursor  C ,  E ,  G ,  K  lub  L .
18E1 OUT-CURS   LD  HL,(K-CUR)     Pobierz adres kursora,
         AND  A          lecz powróć tylko wtedy, jeśli
         SBC  HL,DE        nie jest brane pod uwagę poprawna
         RET  NZ         pozycja.
         LD  A,(MODE)      Bieżąca wartość zmiennej MODE
         RLC  A          zostaje pobrana i podwojona.
         JR  Z,18F3,OUT-C-1   Skocz naprzód, o ile nie jest obsługiwany
                      tryb rozszerzony lub graficzny.
         ADD  A,+43        Dodaj odpowiednie przesunięcie, aby otrzymać 'E' lub 'G'.
         JR  1909,OUT-C-2    Skocz naprzód, aby to wydrukować.
18F3 OUT-C-1   LD  HL,+5C3B      To jest zmienna FLAGS.
         RES  3,(HL)       Sygnalizuj 'tryb K'.
         LD  A,+4B        Znak 'K'.
         BIT  2,(HL)       Skocz naprzód, aby wydrukować 'K'.
         JR  Z,1909,OUT-C-2   Jeśli drukowanie ma być wykonane w trybie K.
         SET  3,(HL)       Drukowanie ma być w trybie L, więc sygnalizuj 'tryb L'.
         INC  A          Utwórz znak 'L'.
         BIT  3,(FLAGS2)     Skocz naprzód, o ile tryb jest inny od
         JR  Z,1909,OUT-C-2   'trybu C'.
         LD  A,+43        Znak 'C'.
1909 OUT-C-2   PUSH DE         Zapamiętaj parę rejestrów DE,
         CALL 18C1,OUT-FLASH   gdy kursor jest drukowany z miganiem.
         POP  DE
         RET            Wróć po wykonaniu pracy.
Uwaga: To działanie rozpoznawania, którą literę kursora należy drukować, określa tryb  'K' lub 'L/C'.

PROCEDURA 'POBRANIA WIERSZA'

Do tej procedury wchodzi się z parą rejestrów HL ustawioną na adres zmiennej systemowej S-TOP lub E-PPC. Procedura wraca ze zmienną systemową przechowującą numer następnego wiersza.
190F LN-FETCH   LD  E,(HL)       Pobrany zostaje numer wiersza
         INC  HL         przechowywany w zmiennej systemowej.
         LD  D,(HL)
         PUSH HL         Wskaźnik jest zapamiętywany.
         EX  DE,HL        Numer wiersza zostaje przeniesiony
         INC  HL         do pary rejestrów HL i zwiększony o 1.
         CALL 196E,LINE-ADDR   Znaleziony zostaje adres początku
                      tego wiersza lub adres następnego wiersza,
                      jeśli właściwy numer wiersza nie jest używany.
         CALL 1695,LINE-NO    Numer tego wiersza jest pobierany.
         POP  HL         Wskaźnik zmiennej systemowej jest odtwarzany.
Punkt wejścia LN-STORE używany jest przez EDYTOR.
191C LN-STORE   BIT  5,(FLAGX)      Wróć, jeśli jest tryb INPUT;
         RET  NZ         inaczej idź dalej, aby wprowadzić
         LD  (HL),D       numer tego wiersza do
         DEC  HL         dwóch komórek zmiennej systemowej.
         LD  (HL),E
         RET            Gdy skończysz, powróć.

PROCEDURA 'DRUK ZNAKÓW W WIERSZU BASICA'

Wszystkie znaki oraz symbole w wierszu języka BASIC są wyświetlane przez cykliczne wywoływanie tej procedury. Punkt wejścia OUT-SP-NO jest używany, gdy są wyświetlane numery wierszy, które mogą wymagać spacji wiodących.
1925 OUT-SP-2   LD  A,E         Rejestr A będzie zawierał +20 dla
                      spacji lub +FF dla pozostałych znaków.
         AND  A          Sprawdź wartość i powróć, jeśli
         RET  M          nie ma być spacji.
         JR  1937,OUT-CHAR    Skocz naprzód, aby wyświetlić spację.
192A OUT-SP-NO  XOR  A          Zeruj rejestr A.
Para rejestrów HL zawiera numer wiersza a rejestry BC wartość dla 'powtarzanego odejmowania'. (BC zawiera kolejno '-1000, -100 lub -10'.)
192B OUT-SP-1   ADD  HL,BC        'Próbne odejmowanie'.
         INC  A          Zliczaj każdą 'próbę'.
         JR  C,192B,OUT-SP-1   Skacz wstecz aż do wyczerpania.
         SBC  HL,BC        Odtwórz ostatnie 'odejmowanie'
         DEC  A          i zmniejsz je.
         JR  Z,1925,OUT-SP-2   Jeśli żadne 'odejmowanie' nie było możliwe,
                      to skocz wstecz, aby sprawdzić, czy należy
                      wyświetlić spację.
         JP  15EF,OUT-CODE    Inaczej wyświetl cyfrę.
Punkt wejścia OUT-CHAR jest używany dla wszystkich znaków, symboli oraz znaków kontrolnych.
1937 OUT-CHAR   CALL 2D1B,NUMERIC    Zwróć wyzerowane przeniesienie, jeśli jest
                      przetwarzany kod cyfry.
         JR  NC,196C,OUT-CH-3  Skocz naprzód, aby wyświetlić tę cyfrę.
         CP  +21         Również wyświetlaj znaki sterujące
         JR  C,196C,OUT-CH-3   oraz 'spację'.
         RES  2,(FLAGS)      Sygnalizuj 'wyświetlanie w trybie K'.
         CP  +CB         Skocz naprzód, jeśli mamy do czynienia
         JR  Z,196C,OUT-CH-3   ze symbolem 'THEN'.
         CP  +3A         Skocz naprzód, o ile nie mamy do czynienia
         JR  NZ,195A,OUT-CH-1  ze znakiem ':'.
         BIT  5,(FLAGX)      Skocz naprzód, aby wyświetlić
         JR  NZ,1968,OUT-CH-2  ':', jeśli pracujemy w 'trybie INPUT'.
         BIT  2,(FLAGS2)     Skocz naprzód, jeśli ':'
         JR  Z,196C,OUT-CH-3   nie jest 'w cudzysłowach', to znaczy, że
                      jest to znacznik rozdzielający polecenia.
         JR  1968,OUT-CH-2    Znak ':' jest w cudzysłowach i można go teraz wyświetlić.
195A OUT-CH-1   CP  +22         Akceptuj drukowanie wszystkich
         JR  NZ,1968,OUT-CH-2  znaków z wyjątkiem '"'.
         PUSH AF         Zapamiętaj kod znaku na czas zmieniania 'trybu cudzysłowu'.
         LD  A,(FLAGS2)     Pobierz FLAGS2 i zmień
         XOR  +04         bit 2 na przeciwny.
         LD  (FLAGS2),A     Wprowadź poprawioną wartość
         POP  AF         odtwórz kod znaku.
1968 OUT-CH-2   SET  2,(FLAGS)      Sygnalizuj 'następny znak należy wyświetlić w trybie L'.
196C OUT-CH-3   RST  0010,PRINT-A-1   Bieżący znak jest wyświetlany
         RET            przed powrotem.
Uwaga: Konsekwencją testów na bieżącym znaku jest to, czy następny znak zostanie "wyświetlony" w trybie 'K' czy w trybie 'L'.  Również zwróć uwagę na to, że program nie troszczy się o ':' w poleceniach REM.

PROCEDURA 'ADRES WIERSZA'

Dla danego numeru wiersza w parze rejestrów HL procedura ta zwraca w parze rejestrów HL adres początkowy tego wiersza lub 'pierwszego wiersza za nim' oraz początek poprzedniego wiersza w parze rejestrów DE. Jeśli ten numer wiersza jest w użyciu, to zostaje ustawiony znacznik zera. Jednakże w przypadku braku następnego wiersza, znacznik zera jest zwracany w stanie wyzerowanym.
196E LINE-ADDR  PUSH HL         Zapamiętaj dany numer wiersza.
         LD  HL,(PROG)      Pobierz zmienną systemową
         LD  D,H         PROG i przenieś ten adres
         LD  E,L         do pary rejestrów DE.
Teraz wejdź do pętli, aby sprawdzać numer wiersza każdego wiersza w programie z danym numerem aż do momentu, gdy pojawi się zgodność lub przekroczenie wartości.
1974 LINE-AD-1  POP  BC         Dany numer wiersza.
         CALL 1980,CP-LINES    Porównaj go z numerem adresowanego wiersza.
         RET  NC         Wróć z wyzerowanym przeniesieniem;
         PUSH BC         inaczej zaadresuj następny
         CALL 19B8,NEXT-ONE    numer wiersza.
         EX  DE,HL        Przełącz wskaźniki
         JR  1974,LINE-AD-1   i skocz wstecz, aby przetworzyć następny
                      numer wiersza w programie.

PROCEDURA 'PORÓWNANIA NUMERÓW WIERSZY'

Dany numer wiersza w parze rejestrów BC jest porównywany z adresowanym numerem wiersza.
1980 CP-LINES   LD  A,(HL)       Pobierz starszy bajt
         CP  B          adresowanego numeru wiersza
         RET  NZ         i porównaj go. Wróć, jeśli nie jest zgodny.
         INC  HL         Następnie porównaj młodsze bajty.
         LD  A,(HL)       Wróć z ustawionym znacznikiem przeniesienia,
         DEC  HL         jeśli adresowany numer wiersza jest wciąż
         CP  C          mniejszy od danego.
         RET

PROCEDURA 'ZNAJDOWANIA ROZKAZU'

Procedura ta posiada dwie bezpośrednie funkcje.

i. Może zostać użyta do znalezienia D-tego rozkazu w wierszu języka BASIC – powracając z parą rejestrów HL zawierającą adres przed początkiem rozkazu i ustawionym znacznikiem zera.

ii. Może również być użyta do znalezienia rozkazu, jeśli istnieje, który rozpoczyna się określonym kodem symbolu (w rejestrze E).

1988       INC  HL         Nieużywane.
         INC  HL
         INC  HL
198B EACH-STMT  LD  (CH-ADD),HL     Ustaw CH-ADD na bieżący bajt.
         LD  C,+00        Ustaw znacznik 'wyłączonych cudzysłowów'.
Wejdź do pętli obsługującej każdy rozkaz w wierszu języka BASIC.
1990 EACH-S-1   DEC  D          Zmniejsz 'D' i wróć, jeśli
         RET  Z          został znaleziony pożądany rozkaz.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Pobierz kod następnego znaku
         CP  E          i skocz, jeśli nie pasuje
         JR  NZ,199A,EACH-S-3  do kodu danego symbolu.
         AND  A          Lecz jeśli pasuje, to
         RET            wróć z wyzerowanymi znacznikami
                      przeniesienia i zera.
Teraz wejdź do pętli, aby przetworzyć pojedyncze znaki w wierszu w celu znalezienia końca tego rozkazu.
1998 EACH-S-2   INC  HL         Uaktualnij wskaźnik i pobierz
         LD  A,(HL)       nowy kod.
199A EACH-S-3   CALL 18B6,NUMBER     Pomiń każdą liczbę.
         LD  (CH-ADD),HL     Uaktualnij CH-ADD.
         CP  +22         Skocz naprzód, jeśli znakiem
         JR  NZ,19A5,EACH-S-4  nie jest '"'.
         DEC  C          Inaczej ustaw 'znacznik cudzysłowów'.
19A5 EACH-S-4   CP  +3A         Skocz naprzód, jeśli
         JR  Z,19AD,EACH-S-5   znakiem jest ':'.
         CP  +CB         Skocz naprzód, o ile znak
         JR  NZ,19B1,EACH-S-6  nie jest symbolem 'THEN'.
19AD EACH-S-5   BIT  0,C         Odczytaj 'znacznik cudzysłowów'
         JR  Z,1990,EACH-S-1   i skocz wstecz na końcu każdego rozkazu (łącznie z tym za 'THEN').
19B1 EACH-S-6   CP  +0D         Skocz wstecz, o ile nie znajdujemy się
         JR  NZ,1998,EACH-S-2  na końcu wiersza języka BASIC.
         DEC  D          Zmniejsz licznik rozkazów
         SCF            i ustaw znacznik przeniesienia
         RET            przed powrotem.

PROCEDURA 'NASTĘPNY'

Procedurę tę można użyć do znalezienia 'następnego wiersza' w obszarze programu lub 'następnej zmiennej' w obszarze zmiennych. Procedura troszczy się o sześć różnych rodzajów zmiennych, które używa BASIC komputera SPECTRUM.
19B8 NEXT-ONE   PUSH HL         Zapamiętaj adres bieżącego wiersza lub zmiennej.
         LD  A,(HL)       Pobierz pierwszy bajt.
         CP  +40         Skocz naprzód, jeśli poszukiwany
         JR  C,19D5,NEXT-O-3   jest 'następny wiersz'.
         BIT  5,A         Skocz naprzód, jeśli poszukiwany 
         JR  Z,19D6,NEXT-O-4   jest następny łańcuch lub zmienna tablicowa.
         ADD  A,A         Skocz naprzód przy zmiennych
         JP  M,19C7,NEXT-O-1   prostych lub zmiennych pętli FOR-NEXT.
         CCF            Tylko dla zmiennych liczbowych o długiej nazwie.
19C7 NEXT-O-1   LD  BC,+0005      Zmienna liczbowa zajmuje
         JR  NC,19CE,NEXT-O-2  pięć komórek, lecz zmienna sterująca pętli
         LD  C,+12        FOR-NEXT potrzebuje osiemnaście komórek.
19CE NEXT-O-2   RLA            Znacznik przeniesienia przyjmuje stan zero
                      tylko dla zmiennych o długich nazwach
                      aż do momentu, gdy zostanie osiągnięty końcowy znak długiej nazwy.
         INC  HL         Zwiększ wskaźnik
         LD  A,(HL)       i pobierz nowy kod.
         JR  NC,19CE,NEXT-O-2  Skocz wstecz, o ile poprzedni kod nie był ostatnim kodem nazwy zmiennej.
         JR  19DB,NEXT-O-5    Teraz skocz naprzód (BC = +0005 lub +0012).
19D5 NEXT-O-3   INC  HL         Pomiń młodszy bajt numeru wiersza.
19D6 NEXT-O-4   INC  HL         Teraz wskaż młodszy bajt długości wiersza.
         LD  C,(HL)       Pobierz długość do pary rejestrów BC.
         INC  HL
         LD  B,(HL)
         INC  HL         Zrób miejsce na dodatkowy bajt.
We wszystkich przypadkach zostaje znaleziony adres 'następnego' wiersza lub zmiennej.
19DB NEXT-O-5   ADD  HL,BC        Wskaż pierwszy bajt 'następnego' wiersza lub zmiennej.
         POP  DE         Pobierz adres poprzedniego i przejdź dalej
                      do następnej procedury.

PROCEDURA 'RÓŻNICY'

'Długość' pomiędzy dwoma 'początkami' zostaje utworzona w parze rejestrów BC. Wskaźniki zostają odtworzone i zwrócone w stanie nienaruszonym.
19DD DIFFER    AND  A          Przygotuj się do prawdziwego odejmowania.
         SBC  HL,DE        Znajdź długość z 'początku' następnego
         LD  B,H         elementu i przekaż ją do
         LD  C,L         pary rejestrów BC.
         ADD  HL,DE        Odtwórz adres
         EX  DE,HL        i wymień go
         RET            przed powrotem.

PROCEDURA 'ODZYSKU'

Punkt wejścia RECLAIM-1 jest używany, gdy adres pierwszej komórki do odzyskania jest w parze rejestrów BC, a adres pierwszej komórki, która ma zostać pozostawiona w spokoju, jest w parze rejestrów HL. Punkt wejścia RECLAIM-2 jest używany, gdy para rejestrów HL wskazuje na pierwszą komórkę do odzyskania, a para rejestrów BC zawiera liczbę bajtów do odzysku.
19E5 RECLAIM-1  CALL 19DD,DIFFER     Użyj procedury 'różnicy' do uzyskania
                      pożądanych wartości.
19E8 RECLAIM-2  PUSH BC         Zapamiętaj liczbę bajtów do odzysku.
         LD  A,B         Wszystkie wskaźniki zmiennych systemowych
         CPL            powyżej tego obszaru muszą zostać
         LD  B,A         zredukowane o zawartość 'BC',
         LD  A,C         więc liczba ta zostaje zanegowana arytmetycznie
         CPL            przed zmianą tych wskaźników.
         LD  C,A
         INC  BC
         CALL 1664,POINTERS
         EX  DE,HL        Umieść adres 'pierwszej komórki'
         POP  HL         w parze rejestrów DE
         ADD  HL,DE        i odtwórz adres pierwszej komórki na lewo.
         PUSH DE         Zapamiętaj adres 'pierwszej komórki'
         LDIR           w czasie odzyskiwania.
         POP  HL
         RET            Teraz powróć.

PROCEDURA 'E-LINE-NO'

Procedura ta jest używana do odczytu numeru wiersza w obszarze edycyjnym. Jeśli brak numeru wiersza, tj. bezpośredni rozkaz języka BASIC, to przyjmuje się, że ma on wartość 0. We wszystkich przypadkach numer wiersza jest zwracany w parze rejestrów BC.
19FB E-LINE-NO  LD  HL,(E-LINE)     Pobierz wskaźnik edytowanego wiersza.
         DEC  HL         Ustaw CH-ADD na adres komórki
         LD  (CH-ADD),HL     przed jakimkolwiek numerem.
         RST  0020,NEXT-CHAR   Przekaż pierwszy kod do rejestru A.
         LD  HL,+5C92      Jednakże przed zbadaniem tego kodu
         LD  (STKEND),HL     ustaw obszar pamięci kalkulatora jako tymczasowy.
         CALL 2D3B,INT-TO-FP   Teraz odczytaj cyfry numeru wiersza. Jeśli brak numeru, zwróć zero.
         CALL 2DA2,FP-TO-BC    Wprowadź numer wiersza do pary rejestrów BC.
         JR  C,1A15,E-L-1    Skocz naprzód, jeśli numer przekracza 65.536.
         LD  HL,+D8F0      Inaczej testuj go względem liczby 10.000
         ADD  HL,BC
1A15 E-L-1    JP  C,1C8A,REPORT-C   Jeśli jest ponad 9.999, generuj raport C.
         JP  16C5,SET-STK    Powróć poprzez SET-STK, które
                      umieści stos kalkulatora na swoim miejscu.

PROCEDURA 'DRUKOWANIA RAPORTU I NUMERU WIERSZA'

Punkt wejścia OUT-NUM-1 prowadzi do wydruku liczby w parze rejestrów BC. Jednakże poprawnie nie zostanie wydrukowana żadna wartość powyżej 9.999. Punkt wejścia OUT-NUM-2 prowadzi do wydrukowania liczby adresowanej pośrednio przez parę rejestrów HL. Tym razem pojawią się we właściwej liczbie wszystkie niezbędne spacje wiodące. Ponownie granicą poprawności wydruku liczb jest 9.999.
1A1B OUT-NUM-1  PUSH DE         Zapamiętaj rejestry wskaźnikowe
         PUSH HL         na czas wykonywania procedury.
         XOR  A          Wyzeruj rejestr A.
         BIT  7,B         Skocz naprzód, aby wydrukować raczej zero
                      niż '-2' przy raportowaniu 
         JR  NZ,1A42,OUT-NUM-4  w wierszu edycyjnym.
         LD  H,B         Przenieś liczbę do
         LD  L,C         pary rejestrów HL.
         LD  E,+FF        Zaznacz 'bez spacji wiodących'.
         JR  1A30,OUT-NUM-3   Skocz naprzód, aby wydrukować liczbę.
1A28 OUT-NUM-2  PUSH DE         Zapamiętaj parę rejestrów DE.
         LD  D,(HL)       Pobierz liczbę do
         INC  HL         pary rejestrów DE i zapamiętaj 
         LD  E,(HL)       zmieniony wskaźnik.
         PUSH HL
         EX  DE,HL        Przenieś liczbę do pary rejestrów HL
         LD  E,+20        i oznacz 'należy drukować spacje wiodące'.
Teraz zostaje wydrukowana liczba całkowita z pary rejestrów HL.
1A30 OUT-NUM-3  LD  BC,+FC18      To jest '-1,000'.
         CALL 192A,OUT-SP-NO   Drukuj pierwszą cyfrę.
         LD  BC,+FF9C      To jest '-100'.
         CALL 192A,OUT-SP-NO   Drukuj drugą cyfrę.
         LD  C,+F6        To jest '-10'.
         CALL 192A,OUT-SP-NO   Drukuj trzecią cyfrę.
         LD  A,L         Przenieś pozostałość liczby do rejestru A.
1A42 OUT-NUM-4  CALL 15EF,OUT-CODE    Drukuj cyfrę.
         POP  HL         Przed powrotem odtwórz rejestry.
         POP  DE
         RET
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.