Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Procedura klawiatury

PROCEDURA 'SKANOWANIA KLAWIATURY'

Ta bardzo ważna procedura jest wywoływana zarówno przez główną procedurę klawiatury jak i przez INKEY$ (w SCANNING). We wszystkich przypadkach rejestr E jest zwracany z wartością w zakresie od +00 do +27, która jest różna dla każdego z czterdziestu klawiszy na klawiaturze, lub z wartością +FF, gdy nie był naciśniety żaden klawisz. Rejestr D jest zwracany z wartością, która określa naciśnięty klawisz pomocniczy SHIFT. Jeśli oba klawisze SHIFT są wciśnięte, to rejestry D i E są zwracane z wartościami odpowiednio dla klawiszy CAPS SHIFT i SYMBOL SHIFT. Jeśli żaden klawisz nie jest naciskany, to para rejestrów DE jest zwracana z wartością +FFFF. Znacznik zera jest zwracany jako wyzerowany, jeśli naciskane jest więcej niż dwa klawisze lub w parze klawiszy żaden nie jest klawiszem SHIFT.

028E KEY-SCAN   LD  L,+2F        Początkowa wartość klawisza dla każdego
                      wiersza będzie +2F, +2E,...,+28.
                      (Osiem wierszy.)
         LD  DE,+FFFF      Inicjuj DE na 'brak klawisza'.
         LD  BC,+FEFE      C = adres portu, B = licznik.

Teraz następuje wejście do pętli. Wykonywane jest osiem obiegów, a w każdym z nich jest inna początkowa wartość klawisza i skanuje się inny wiersz pięciu klawiszy. (Pierwszym wierszem są klawisze CAPS SHIFT, Z, X, C, V.)

0296 KEY-LINE   IN  A,(C)        Czytaj z określonego portu.
         CPL            Naciśnięty klawisz w tym wierszu ustawi
         AND  +1F         swój odpowiedni bit (od bitu 0 - zewnętrzny
                      klawisz, do bitu 4 - wewnętrzny klawisz).
         JR  Z,02AB,KEY-DONE   Skocz naprzód, jeśli żaden z tych
                      pięciu klawiszy nie jest naciskany
         LD  H,A         Bity klawiszy przechodzą do rejestru H
         LD  A,L         podczas gdy zostaje pobrana
                      początkowa wartość klawisza.
029F KEY-3KEYS  INC  D          Jeśli trzy klawisze są naciskane
         RET  NZ         na klawiaturze, to rejestr D
                      nie będzie już zawierał +FF
                      - jeśli tak się stanie, powróć.
02A1 KEY-BITS   SUB  +08         Powtarzaj odejmowanie '8' od
         SRL  H          bieżącej wartości klawisza, aż
         JR  NC,02A1,KEY-BITS  zostanie znaleziony bit klawisza.
         LD  D,E         Skopiuj każdą wcześniejszą wartość klawisza do
                      rejestru D.
         LD  E,A         Przenieś nową wartość klawisza do
                      rejestru E.
         JR  NZ,029F,KEY-3KEYS  Jeśli istnieje drugi lub być może
                      trzeci naciśnięty klawisz w tym wierszu,
                      to skocz wstecz.
02AB KEY-DONE   DEC  L          Wiersz został przeskanowany, zatem
                      początkowa wartość klawisza zostaje zmniejszona
                      dla kolejnego obiegu.
         RLC  B          Licznik jest przesuwany i
         JR  C,0296,KEY-LINE   zostaje wykonany skok, jeśli wciąż są wiersze
                      do przeskanowania.

Teraz wykonywane są cztery testy.

         LD  A,D         Akceptuj każdą wartość klawisza, dla której
         INC  A          rejestr D wciąż ma zawartość +FF.
         RET  Z          tj. naciśnieto pojedynczy klawisz lub żaden.
         CP  +28         Akceptuj wartość pary klawiszy,
         RET  Z          jeśli klawisz 'D' oznacza CAPS SHIFT.
         CP  +19         Akceptuj wartość klawisza dla pary klawiszy,
         RET  Z          jeśli klawiszem 'D' jest SYMBOL SHIFT.
         LD  A,E         Jednakże możliwe jest, że klawisz 'E'
         LD  E,D         pary będzie klawiszem SYMBOL
         LD  D,A         SHIFT - więc należy to rozważyć.
         CP  +18
         RET            Wróć ze znacznikiem zera ustawionym, jeśli
                      był to SYMBOL SHIFT i inny klawisz;
                      inaczej wróć z wyzerowanym znacznikiem zera.

PROCEDURA 'KLAWIATURY'

Ta procedura jest wywoływana przy każdym przerwaniu maskowanym. Zwykle będzie się to zdarzało co 20 ms. Celem tej procedury jest przeszukanie klawiatury i zdekodowanie wartości klawisza. Otrzymany kod zostanie, jeśli pozwala na to stan 'powtarzania', przesłany do zmiennej systemowej LAST-K. Gdy kod jest wstawiany do tej zmiennej, to zostaje ustawiony bit 5 FLAGS w celu pokazania, że został naciśniety 'nowy' klawisz.

02BF KEYBOARD   CALL 028E,KEY-SCAN    Pobierz wartość klawisza
         RET  NZ         w parze rejestrów DE, lecz wróć natychmiast,
                      jeśli znacznik zera jest ustawiony.

Od tej chwili jest używany podwójny system zmiennych systemowych KSTATE (KSTATE0 - KSTATE 3 i KSTATE4 - KSTATE7).

Dwa zestawy pozwalają wykryć naciśnięcie nowego klawisza (za pomocą jednego zestawu) lub przebywanie wewnątrz okresu powtarzania poprzedniego klawisza (szczegóły w drugim zestawie).

Dany zestaw będzie mógł zająć się nowym klawiszem, jeśli zostanie on przytrzymany przez około 1/10 sekundy, tj. pięć wywołań KEYBOARD.

         LD  HL,KSTATE0     Rozpocznij z KSTATE0.
02C6 K-ST-LOOP  BIT  7,(HL)       Skocz naprzód, jeśli 'zestaw jest wolny';
         JR  NZ,02D1,K-CH-SET  tj. KSTATE0/4 zawiera +FF.
         INC  HL         Jeśli jednak zestaw nie jest wolny,
         DEC  (HL)        to zmniejsz jego 'licznik 5-ciu wywołań',
         DEC  HL         a gdy osiągnie zero, zasygnalizuj
         JR  NZ,02D1,K-CH-SET  ten zestaw jako wolny.
         LD  (HL),+FF

Po rozważeniu pierwszego zestawu zmień wskaźnik i rozważ drugi zestaw.

02D1 K-CH-SET   LD  A,L         Pobierz dolny bajt
         LD  HL,KSTATE4     adresu i skocz wstecz, jeśli
         CP  L          drugi zestaw trzeba wciąż
         JR  NZ,02C6,K-ST-LOOP  rozważyć.

Powróć teraz, jeśli wartość klawisza oznacza 'brak klawisza' lub tylko jeden z klawiszy SHIFT.

         CALL 031E,K-TEST     Wykonaj konieczne testy
         RET  NC         i w razie potrzeby powróć. Również zmień
                      wartość klawisza na 'główny kod'.

Powtarzane naciśnięcie klawisza (przytrzymanego) jest teraz rozdzielane od naciśnięcia nowego klawisza

         LD  HL,KSTATE0     Najpierw zobacz na KSTATE0.
         CP  (HL)        Skocz naprzód, jeśli kody
         JR  Z,0310,K-REPEAT   są zgodne - powtarzanie.
         EX  DE,HL        Zachowaj adres KSTATE0.
         LD  HL,KSTATE4     Teraz popatrz na KSTATE4.
         CP  (HL)        Skocz naprzód, jeśli kody
         JR  Z,0310,K-REPEAT   są zgodne - oznacza to powtarzanie.

Lecz nowy klawisz nie będzie zaakceptowany, o ile nie będzie wolny jeden z zestawów zmiennych systemowych KSTATE .

         BIT  7,(HL)       Rozważ drugi zestaw.
         JR  NZ,02F1,K-NEW    Skocz naprzód, jeśli jest 'wolny'.
         EX  DE,HL        Teraz rozważ pierwszy zestaw.
         BIT  7,(HL)       Kontynuuj, jeśli ten zestaw jest 'wolny', lecz
         RET  Z          wyjdź z procedury KEYBOARD, jeśli nie jest

Nowy klawisz ma być zaakceptowany. lecz zanim zmienna systemowa LAST-K będzie mogła zostać wypełniona, zmienna KSTATE używanego zestawu musi zostać zainicjowana w celu obsługi powtórzeń, a kod klawisza musi zostać zdekodowany.

02F1 K-NEW    LD  E,A         Kod jest przesyłany do
         LD  (HL),A       rejestru E i doKSTATE0/4.
         INC  HL         'Licznik 5-ciu wywołań' dla tego zestawu
         LD  (HL),+05      jest ustawiany na '5'.
         INC  HL         Trzecia zmienna systemowa w
         LD  A,(REPDEL)     tym zestawie przechowuje wartość REPDEL
         LD  (HL),A       (zwykle 0.7 sek.).
         INC  HL         Wskaż na KSTATE3/7.

Dekodowanie na 'główny kod' zależy od bieżącego stanu MODE, bitu 3 w FLAGS oraz 'bajtu SHIFT'.

         LD  C,(MODE)      Pobierz MODE.
         LD  D,(FLAGS)      Pobierz FLAGS.
         PUSH HL         Zachowaj wskaźnik w czasie, gdy
         CALL 0333,K-DECODE    dekodowany jest 'główny kod'.
         POP  HL
         LD  (HL),A       Ostateczna wartość kodu jest zapisywana
                      w KSTATE3/7; skąd jest pobierana
                      w przypadku powtarzania.

Kolejne trzy wiersze instrukcji są wspólne dla obsługi zarówno 'nowych klawiszy' jak i 'powtarzanych klawiszy'.

0308 K-END    LD  (LAST-K),A     Wstaw ostateczna wartość kodu do
         SET  5,(FLAGS)      LAST-K i sygnalizuj 'nowy klawisz'.
         RET            Na koniec powróć.

PROCEDURA 'POWTARZANEGO KLAWISZA'

Klawisz zacznie 'powtarzać' za pierwszym razem po upływie okresu - REPDEL (zwykle 0.7 sek.) a następnie po upływie okresu - REPPER (zwykle 0.1 sek.).

0310 K-REPEAT   INC  HL         Wskaż na 'licznik 5-ciu wywołań'
         LD  (HL),+05      używanego zestawu i ustaw go na '5'.
         INC  HL         Wskaż na trzecią zmienną systemową przechowującą
         DEC  (HL)        wartość REPDEL/REPPER i zmniejsz ją.
         RET  NZ         Wyjdź z procedury KEYBOARD,
                      jeśli dany okres opóźnienia jeszcze nie minął.
         LD  A,(REPPER)     Jednakże, gdy minie, to
         LD  (HL),A       okresem opóźnienia następnego powtarzania
                      ma być REPPER.
         INC  HL         Powtarzanie zostało zaakceptowane,
         LD  A,(HL)       zatem jest pobierana ostateczna wartość kodu
                      z KSTATE3/7 i przekazywana
         JR  0308,K-END     do K-END.

PROCEDURA 'K-TEST'

Wartość klawisza jest testowana i następuje powrót, jeśli 'brak klawisza' lub 'jedynie SHIFT'; w przeciwnym razie znajdowany jest 'główny kod' dla tego klawisza.

031E K-TEST    LD  B,D         Kopiuj bajt SHIFT.
         LD  D,+00        Wyzeruj na później rejestr D.
         LD  A,E         Przenieś numer klawisza.
         CP  +27         Wróć teraz, jeśli klawiszem był
         RET  NC         tylko 'CAPS SHIFT' lub 'brak-klawisza'.
         CP  +18         Skocz naprzód, chyba że klawiszem 'E'
         JR  NZ,032C,K-MAIN   był SYMBOL SHIFT.
         BIT  7,B         Jednakże zaakceptuj SYMBOL SHIFT
         RET  NZ         z innym klawiszem; powróć przy samym SYMBOL SHIFT.

'Główny kod' jest znajdowany przez indeksowanie w tablicy głównych klawiszy.

032C K-MAIN    LD  HL,+0205      Adres bazowy tablicy.
         ADD  HL,DE        Indeksuj w tablicy i pobierz
         LD  A,(HL)       'główny kod'.
         SCF            Sygnalizuj 'ważne naciśnięcie klawisza'
         RET            zanim nastąpi powrót.

PROCEDURA 'DEKODOWANIA KLAWIATURY'

Do tej procedury wchodzi się z 'głównym kodem' w rejestrze E, wartością FLAGS w rejestrze D, wartością MODE w rejestrze C i 'bajtem SHIFT' w rejestrze B.

Przez rozpatrzenie tych czterech wartości i odwołanie się w razie konieczności do sześciu tablic klawiszy zostaje utworzony 'kod końcowy'. Jest on zwracany w rejestrze A.

0333 K-DECODE   LD  A,E         Skopiuj 'główny kod'.
         CP  +3A         Skocz naprzód, jeśli jest rozpatrywany
         JR  C,0367,K-DIGIT   klawisz cyfrowy, SPACJA,
                      ENTER i oba klawisze shift.
         DEC  C          Zmniejsz wartość MODE.
         JP  M,034F,K-KLC-LET  Skocz naprzód w razie potrzeby dla
         JR  Z,0341,K-E-LET   trybów 'K', 'L', 'C' i 'E'.

Pozostaje jedynie tryb 'graficzny' i 'kod końcowy' dla znaków w trybie graficznym jest wyliczany z 'kodu głównego'..

         ADD  A,+4F        Dodaj przesunięcie.
         RET            Wróć z 'kodem końcowym'.

Następnie są rozpatrywane litery w trybie rozszerzonym.

0341 K-E-LET   LD  HL,+01EB      Adres bazowy tablicy 'b'.
         INC  B          Skocz naprzód, aby użyć tej tablicy,
         JR  Z,034A,K-LOOK-UP  jeśli żaden z klawiszy shift nie jest
                      naciskany.
         LD  HL,+0205      W przeciwnym razie użyj tego adresu bazowego
                      dla tablicy 'c'.

Wszystkie tablice 'b-f' są obsługiwane przez następującą procedurę wyszukującą. We wszystkich przypadkach znajdowany jest 'kod końcowy' i zwracany.

034A K-LOOK-UP  LD  D,+00        Wyczyść rejestr F.
         ADD  HL,DE        Indeksuj wymaganą tablicę
         LD  A,(HL)       i pobierz 'kod końcowy'.
         RET            Następnie powróć.

Teraz są rozpatrywane klawisze literowe w trybach 'K', 'L' lub 'C'. Lecz najpierw należy się zająć ze specjalnymi kodami z SYMBOL SHIFT.

034F K-KLC-LET  LD  HL,+0229      Adres bazowy tablicy 'e'
         BIT  0,B         Skocz wstecz, jeśli jest w użyciu klawisz
         JR  Z,034A,K-LOOK-UP  SYMBOL SHIFT z literą.
         BIT  3,D         Skocz naprzód, jeśli trwa
         JR  Z,0364,K-TOKENS   tryb 'K'.
         BIT  3,(FLAGS2)     Jeśli CAPS LOCK jest ustawione, to
         RET  NZ         powróć z 'głównym kodem'.
         INC  B          Również powróć w ten sam sposób
         RET  NZ         jeśli CAPS SHIFT jest naciskany.
         ADD  A,+20        Jednakże gdy są potrzebne kody małych liter,
         RET            to musi być dodane +20 do 'głównego kodu',
                      aby otrzymać poprawny 'kod końcowy'.

Wartości 'końcowego kodu' dla symboli są znajdowane przez dodanie +A5 do 'głównego kodu'.

0364 K-TOKENS   ADD  A,+A5        Dodaj wymagane przesunięcie i
         RET            powróć.

Następnie są rozpatrywane klawisze cyfr; SPACE, ENTER i oba klawisze SHIFT.

0367 K-DIGIT   CP  +30         Kontynuuj tylko dla klawiszy cyfr.
         RET  C          Powróć ze SPACE (+20),
                      ENTER (+0D) i oboma shift (+0E).
         DEC  C          Teraz rozdziel klawisze cyfr na 
                      trzy grupy - zgodnie z trybem.
         JP  M,039D,K-KLC-DGT  Skocz przy trybach 'K', 'L' i 'C';
         JR  NZ,0389,K-GRA-DGT  również przy trybie 'G'.
                      Kontynuuj przy trybie 'E'.
         LD  HL,+0254      Adres bazowy tablicy 'f'.
         BIT  5,B         Użyj tej tablicy dla SYMBOL
         JR  Z,034A,K-LOOK-UP  SHIFT i klawisza cyfry
                      w trybie rozszerzonym.
         CP  +38         Skocz naprzód przy klawiszach cyfr
         JR  NC,0382,K-8-&-9   '8' i '9'.

Klawisze cyfr '0' do '7' w trybie rozszerzonym mają dawać albo 'kod koloru tła', albo 'kod koloru tuszu' w zależności od użycia CAPS SHIFT.

         SUB  +20         Zmniejsz zakres od +30 do +37 na +10 do +17.
         INC  B          Wróć z tym 'kodem koloru tła',
         RET  Z          jeśli CAPS SHIFT nie jest używany.
         ADD  A,+08        Ale gdy jest, to zakres musi się zmienić
         RET            na +18 do +1F - oznaczając 'kod koloru tuszu'.

Klawisze cyfr '8' i '9' mają dać kody 'BRIGHT' i 'FLASH'.

0382 K-8-&-9   SUB  +36         +38 i +39 zmienia się na +02 i +03.
         INC  B          Wróć z tymi kodami, jeśli CAPS
         RET  Z          SHIFT nie jest używany. (Są to kody 'BRIGHT'.)
         ADD  A,+FE        Odejmij '2', jeśli CAPS SHIFT jest
         RET            używany; co da +00 i +01 (jako kody 'FLASH').

Klawisze cyfr w trybie graficznym mają dawać znaki grafiki blokowej (+80 do +8F), kod GRAPHICS (+0F) i kod DELETE (+0C).

0389 K-GRA-DGT  LD  HL,+0230      Adres bazowy tablicy 'd'.
         CP  +39         Użyj tej tablicy bezpośrednio dla
         JR  Z,034A,K-LOOK-UP  zarówno klawisza '9', który ma dać
         CP  +30         GRAPHICS oraz klawisza '0',
         JR  Z,034A,K-LOOK-UP  który ma dać DELETE.
         AND  +07         Dla klawiszy od '1' do '8' ustaw
         ADD  A,+80        zakres +80 do +87.
         INC  B          Wróć z wartością z tego
         RET  Z          zakresu, jeśli żaden z klawiszy SHIFT
                      nie jest naciskany.
         XOR  +0F         Lecz gdy jest, to ustaw zakres
         RET            od +88 do +8F.

Na koniec rozpatrz klawisze cyfr w trybach 'K', 'L' i 'C'.

039D K-KLC-DGT  INC  B          Wróć bezpośrednio, jeśli żaden z klawiszy
         RET  Z          SHIFT nie jest używany. (Kody końcowe +30 to +39.)
         BIT  5,B         Użyj tablicy 'd', jeśli również został naciśnięty
         LD  HL,+0230      klawisz CAPS SHIFT.
         JR  NZ,034A,K-LOOK-UP

Teraz można znaleźć kody dla różnych klawiszy cyfrowych z SYMBOL SHIFT.

         SUB  +10         Zredukuj zakres, aby otrzymać +20 do +29.
         CP  +22         Odseparuj znak '@'
         JR  Z,03B2,K-@-CHAR   od innych.
         CP  +20         Znak '_' również musi zostać odseparowany.
         RET  NZ         Teraz powróć z 'końcowymi kodami' +21, +23 do +29.
         LD  A,+5F        Nadaj znakowi '-' kod +5F.
         RET
03B2 K-@-CHAR   LD  A,+40        Nadaj znakowi '@' kod +40.
         RET
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.