Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autorzy: dr Ian Logan i dr Frank O'Hara
Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SPIS TREŚCI

Procedury dla głośnika

Dwoma procedurami w tym rozdziale są procedura BEEPER, która faktycznie steruje głośnikiem, oraz procedura polecenia BEEP.

Głośnik jest włączany przez ustawienie na 0 linii D4 podczas instrukcji OUT odnoszącej się do portu '254'. Gdy w podobnej sytuacji linia D4 zostaje ustawiona w stan wysoki, to głośnik jest wyłączany. Stąd 'pisk' może być wytworzony przez regularne zmienianie poziomu linii D4.

Rozważmy teraz dźwięk 'środkowe C', który posiada częstotliwość 261.63 Hz. Aby otrzymać ten dźwięk, głośnik musi być naprzemiennie włączany i wyłączany co 1/523.26 część sekundy. W SPECTRUM zegar systemowy jest ustawiony do pracy przy 3,5 MHz i dźwięk 'środkowe C' będzie wymagał instrukcji OUT wykonywanej z najwyższą dokładnością co 6.689 taktów zegarowych. Ta ostatnia wartość, zmniejszona nieco ze względu na czas niezbędny do wykonania różnych rozkazów, reprezentuje 'długość pętli czasowej' w procedurze BEEPER.
 

PROCEDURA 'BEEPER'

Wejście do tej procedury następuje z parą rejestrów DE zawierającą wartość 'f*t', gdzie dźwięk o danej częstotliwości 'f' ma posiadać czas trwania 't' sekund, i z parą rejestrów HL zawierającą wartość równą liczbie taktów zegara w 'pętli czasu' podzielonej przez '4'.

Np. Dla nuty 'środkowe C' mającej być odtwarzaną przez jedną sekundę DE zawiera +0105 (INT(261.3 * 1)) a HL zawiera +066A (otrzymane z 6,689/4 - 30.125).

03B5 BEEPER    DI            Wyłącz przerwania na okres trwania 'pisku'.
         LD  A,L         Chwilowo zachowaj L.
         SRL  L          Każde '1' w rejestrze L ma odpowiadać
         SRL  L          '4' taktom zegara, lecz wykonaj
                      INT (L/4) i zamiast tego zliczaj '16' taktów.
         CPL            Wróć do pierwotnej wartości
         AND  +03         w L i sprawdź, ile zostało stracone
         LD  C,A         przez obliczenie INT (L/4).
         LD  B,+00
         LD  IX,+03D1      Adres bazowy pętli czasowej.
         ADD  IX,BC        Zmień długość pętli czasowej.
                      Użyj wcześniejszego punktu 
                      dla każdego '1' utraconego przez wyznaczenie INT (L/4).
         LD  A,(BORDCR)     Pobierz kolor bieżącego brzegu
         AND  +38         i przenieś go do bitów
         RRCA           2, 1 1 0 rejestru A.
         RRCA
         RRCA
         OR  +08         Upewnij się, że wyjście MIC jest wyłączone.

Teraz wejdź to pętli drugiej generacji. Wykonywane jest 'DE' obiegów, tj. obiegów dla każdego okresu dźwięku.

Para rejestrów HL zawiera 'długość pętli czasowej' przy 16 taktach zegara używanych dla każdego '1' w rejestrze L i  1.024 taktach zegara dla każdego '1' w rejestrze H..

03D1 BE-IX+3   NOP            Dodaj '4' takty zegara dla każdego
03D2 BE-IX+2   NOP            wcześniejszego punktu wejścia,
03D3 BE-IX+1   NOP            który jest używany.
03D4 BE-IX+0   INC  B          Wartości w rejestrach B i C
         INC  C          będą pochodziły z rejestrów H i L
                      - patrz niżej.
03D6 BE-H&L-LP  DEC  C          'Pętla czasowa'.
         JR  NZ,03D6,BE-H&L-LP  'BC' * '4' cykle zegara.
         LD  C,+3F        (Lecz zauważ, że w punkcie połowy okresu
         DEC  B          C będzie równe 'L+1'.)
         JP  NZ,03D6,BE-H&L-LP

Teraz głośnik jest naprzemian włączany i wyłączany.

         XOR  +10         Zmień na przeciwny bit 4.
         OUT  (+FE),A       Wykonaj operację OUT;
                      pozostawiając brzeg bez zmiany koloru.
         LD  B,H         Resetuj rejestr B.
         LD  C,A         Zachowaj rejestr A.
         BIT  4,A         Skocz, jeśli jest to punkt połowy okresu.
         JR  NZ,03F2,BE-AGAIN

Po pełnym cyklu para rejestrów DE jest testowana.

         LD  A,D         Skocz naprzód, jeśli ostatni
         OR  E          pełny okres został
         JR  Z,03D6,BE-END    już wykonany.
         LD  A,C         Pobierz zachowaną wartość.
         LD  C,L         Resetuj rejestr C.
         DEC  DE         Zmniejsz licznik obiegów.
         JP  (IX)        Skocz wstecz do wymaganego
                      punktu startowego pętli.

Ustawiane są parametry dla drugiej połowy cyklu.

03F2 BE-AGAIN   LD  C,L         Resetuj rejestr C.
         INC  C          Dodaj '16' cykli, ponieważ ta ścieżka 
                      jest krótsza.
         JP  (IX)        Skocz do tyłu.

Po zakończeniu generacji dźwięku muszą zostać włączone przerwania.

03F6 BE-END    EI            Włącz przerwania.
         RET            Powróć ostatecznie.

PROCEDURA ROZKAZU 'BEEP'

Wejście do tej procedury następuje z dwoma liczbami na stosie kalkulatora. Liczba na szczycie stosu przedstawia 'wysokość' nuty P, a liczba leżąca pod spodem przedstawia jej 'długość' t.

03F8 BEEP     RST  0028,FP-CALC    Użyty zostaje kalkulator zmiennoprzecinkowy 
                      do manipulacji tymi wartościami - t i P.
         DEFB +31,duplicate    t,P,P
         DEFB +27,int       t,P,i (gdzie i = INT P)
         DEFB +C0,st-mem-0    t,P,i (mem-0 zawiera i)
         DEFB +03,subtract    t,P (gdzie p jest częścią ułamkową P)
         DEFB +34,stk-data    Umieść na stosie liczbę 'K'.
         DEFB +EC,exponent+7C   0.0577622606 (co jest
         DEFB +6C,+98,+1F,+F5   nieco poniżej 12*(2^0.5)-1)
         DEFB +04,multiply    t,p*K
         DEFB +A1,stk-one     t,p*K,1
         DEFB +0F,addition    t,p*K+1
         DEFB +38,end-calc

Teraz wykonaj kilka testów na i, części całkowitej z 'wysokości' nuty.

         LD  HL,+5C92      Adres 'mem-0-1st' (MEMBOT).
         LD  A,(HL)       Pobierz wykładnik i.
         AND  A          Zgłoś błąd B, jeśli i nie jest 
         JR  NZ,046C,REPORT-B  w krótkiej postaci całkowitej.
         INC  HL         Skopiuj bit znaku do
         LD  C,(HL)       rejestru C.
         INC  HL         Skopiuj młodszy bajt do
         LD  B,(HL)       rejestru B i do
         LD  A,B         rejestru A.
         RLA            Znów zgłoś błąd B, jeśli nie
         SBC  A,A         spełnia warunku:
         CP  C          -128<=i<=+127
         JR  NZ,046C,REPORT-B
         INC  HL
         CP  (HL)
         JR  NZ,046C,REPORT-B
         LD  A,B         Pobierz młodszy bajt i
                      przetestuj go dalej.
         ADD  A,+3C
         JP  P,0425,BE-i-OK   Zaakceptuj -60<=i<=67.
         JP  PO,046C,REPORT-B  Odrzuć -128 do -61.

Uwaga: Zakres od +70 do +127 zostanie odrzucony w dalszej części procedury.

Teraz dla każdej 'wysokości' można znaleźć prawidłową częstotliwość.

0425 BE-i-OK   LD  B,+FA        Rozpocznij '6' oktaw poniżej środkowego C.
0427 BE-OCTAVE  INC  B          Cyklicznie redukuj i w celu znalezienia
         SUB  +0C         właściwej oktawy.
         JR  NC,0427,BE-OCTAVE
         ADD  A,+0C        Anuluj ostatnie odejmowanie.
         PUSH BC         Zachowaj numer oktawy.
         LD  HL,+046E      Adres bazowy 'tablicy półtonów'.
         CALL 3406,LOC-MEM    Rozpatrz tę tablicę i przekaż
         CALL 33B4,STACK-NUM   'A-tą' wartość na stos kalkulatora (nazwijmy ją C).

Teraz pod uwagę można wziąć część ułamkową 'wysokości'.

         RST  0028,FP-CALC    t, p*K+1, C
         DEFB +04,multiply    t, C*(p*K+1)
         DEFB +38,end-calc

Ostateczna częstotliwość f jest znajdowana przez modyfikację 'ostatniej wartości' zgodnie z numerem oktawy.

         POP  AF         Pobierz numer oktawy.
         ADD  A,(HL)       Pomnóż 'ostatnią wartość' przez
         LD  (HL),A       '2 do potęgi numeru oktawy.
         RST  0028,FP-CALC    t, f
         DEFB +C0,st-mem-0    Chwilowo częstotliwość jest odkładana na bok
         DEFB +02,delete     do mem-0.

Teraz uwaga jest kierowana na 'długość'.

         DEFB +31,duplicate    t, t
         DEFB +38,end-calc
         CALL 1E94,FIND-INT1   Wartość 'INT t' musi być
         CP  +0B         w zakresie od +00 do +0A.
         JR  NC,046C,REPORT-B

Liczba pełnych okresów w 'pisku' jest dana przez 'f*t', więc teraz ta wartość zostaje obliczona

         RST  0028,FP-CALC    t
         DEFB +E0,get-mem-0    t, f
         DEFB +04,multiply    f*t

Wynik jest pozostawiany na stosie kalkulatora, natomiast obliczona zostaje wymagana długość 'pętli czasowej' dla 'pisku';

         DEFB +E0,get-mem-0    f*t, f
         DEFB +34,stk-data    Wartość '3.5 * 10^6/8'
         DEFB +80,four bytes   jest tworzona na szczycie
         DEFB +43,exponent +93  stosu kalkulatora.
         DEFB +55,+9F,+80,(+00)  f*t, f, 437,500 (dziesiętnie)
         DEFB +01,exchange    f*t, 437,500, f
         DEFB +05,division    f*t, 437,500/f
         DEFB +34,stk-data
         DEFB +35,exponent +85
         DEFB +71,(+00,+00,+00)  f*t, 437,500/f, 30.125 (dziesiętnie)
         DEFB +03,subtract    f*t, 437,500/f - 30.125
         DEFB +38,end-calc

Uwaga: Wartość '437,500/f' daje długość 'połowy okresu' nuty skróconej o 30.125' dla '120.5' taktów, w czasie których dźwięk jest tworzony oraz są obsługiwane liczniki.
Wartości te mogą teraz zostać przeniesione do odpowiednich rejestrów.

         CALL 1E99,FIND-INT2   Wartość 'pętli czasowej' zostaje
         PUSH BC         umieszczona w parze rejestrów BC i zachowana.

Uwaga: Jeśli wartość dla pętli czasowej jest zbyt duża, to powstanie błąd (powrót poprzez ERROR-1); w ten sposób unika się 'wysokości' od '+70 do +127'.

         CALL 1E99,FIND-INT2   Wartość 'f*t' trafia do pary rejestrów BC.
         POP  HL         Przenieś ją do pary rejestrów HL.
         LD  D,B         Przenieś wartość 'f*t'
         LD  E,C         do pary rejestrów DE.

Jednakże przed wykonaniem 'pisku' sprawdź wartość 'f*t'.

         LD  A,D         Wróć, jeśli 'f*t' dało
         OR  E          wymagany wynik
         RET  Z          'brak taktów'.
         DEC  DE         Zmniejsz liczbę taktów
         JP  03B5,BEEPER     i skocz do procedury BEEPER
                      (wykonując co najmniej jeden obieg).

Raport B - liczba całkowita poza zakresem

046C REPORT-B   RST  0008,ERROR-1    Wywołaj procedurę obsługi
         DEFB +0A         błędów.

TABLICA 'PÓŁTONÓW'

Ta tablica przechowuje częstotliwości dwunastu półtonów w oktawie.

         częstotliwość w Hz.    nuta
046E DEFB     +89,+02,+D0,+12,+86    261.63 C
   DEFB     +89,+0A,+97,+60,+75    277.18 C#
   DEFB     +89,+12,+D5,+17,+1F    293.66 D
   DEFB     +89,+1B,+90,+41,+02    311.12 D#
   DEFB     +89,+24,+D0,+53,+CA    329.63 E
   DEFB     +89,+2E,+9D,+36,+B1    349.23 F
   DEFB     +89,+38,+FF,+49,+3E    369.99 F#
   DEFB     +89,+43,+FF,+6A,+73    392 G
   DEFB     +89,+4F,+A7,+00,+54    415.30 G#
   DEFB     +89,+5C,+00,+00,+00    440 A
   DEFB     +89,+69,+14,+F6,+24    466.16 A#
   DEFB     +89,+76,+F1,+10,+05    493.88 H

PROCEDURA 'NAZWA PROGRAMU' Z ZX81

Poniższa procedura odnosi się do ZX81 i nie została usunięta, gdy program został przepisany dla SPECTRUM.

04AA DEFB     +CD,+FB,+24,+3A
   DEFB     +3B,+5C,+87,+FA
   DEFB     +8A,+1C,+E1,+D0
   DEFB     +E5,+CD,+F1,+2B
   DEFB     +62,+6B,+0D,+F8
   DEFB     +09,+CB,+FE,+C9
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.