Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Elementy

Przerzutniki

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Co to jest przerzutnik

Bramka jest układem kombinacyjnym. Jej stan wyjściowy jest wyłącznie funkcją stanów sygnałów wejściowych. W technice cyfrowej oprócz układów kombinacyjnych stosowane są również układy sekwencyjne. Stan wyjściowy takiego układu zależy również od jego stanu wewnętrznego, a sygnały wejściowe mogą na ten stan wewnętrzny wpływać. Przerzutnik (ang. flip flop) jest układem sekwencyjnym.

Nazwa przerzutnik wzięła się stąd, iż sygnały wejściowe mogą "przerzucić" pamiętany w przerzutniku stan wewnętrzny na przeciwny.

Pierwszy elektroniczny przerzutnik typu flip–flop wynaleziony został w roku 1919 przez dwóch naukowców – Williama Ecclesa i F.W. Jordana. Początkowo nazywano go układem przełączającym EcclesaJordana (ang. Eccles-Jordan trigger). Układ ten zbudowany był z dwóch aktywnych elementów elektronicznych – lamp elektronowych (pierwsze tranzystory wynaleziono dopiero w roku 1949). Angielska nazwa flip flop powstała później jako efekt naśladowania dźwięku wydawanego przez głośniki podłączone do wzmacniacza akustycznego sterowanego przez wymieniony przerzutnik.

Na kursie Eagle projektowaliśmy prosty przerzutnik z tranzystorów:

obrazek

Przerzutnik ten działa w sposób następujący:

Z dwóch tranzystorów zawsze jeden będzie przewodził, a drugi będzie zablokowany. Załóżmy, że przewodzi tranzystor T1 i świeci dioda czerwona LED1.  Napięcie bazy T2 pobierane jest z kolektora T1. Ponieważ T1 przewodzi, to na jego kolektorze panuje niskie napięcie. Zatem baza T2 jest sterowana niskim napięciem, poniżej 0,65V. Powoduje to, że stan zablokowania T2 się utrzymuje. Baza T1 pobiera napięcie z kolektora T2. Skoro T2 jest zablokowany, to na jego kolektorze występuje wyższe napięcie, które powoduje wysterowanie bazy T1 i podtrzymanie przewodzenia T1. Widać z tego wyraźnie, że stan ten jest stabilny i sam się podtrzymuje.

Jeśli teraz naciśniesz przycisk W2, to zewrzesz bazę tranzystora T1 do masy. Tranzystor T1 zablokuje się i wzrośnie napięcie na jego kolektorze. To wyższe napięcie przeniesie się na bazę tranzystora T2 i odblokuje go. Dioda czerwona LED1 zgaśnie, a zaświeci się dioda zielona LED2. Gdy zwolnisz przycisk W2, to na baza tranzystora T1 będzie sterowana napięciem z kolektora tranzystora T2. Skoro tranzystor T2 przewodzi, to na jego kolektorze jest niskie napięcie. W efekcie tranzystor T1 pozostanie zablokowany, a tranzystor T2 będzie odblokowany. Przerzutnik przełączył się w drugi stabilny stan. Naciśnięcie przycisku W1 z powrotem przywróci stan pierwotny.

obrazek

Wygląda to niepozornie, ale tak właśnie działa przerzutnik: przełącza się pod wpływem sygnałów wejściowych i pamięta ten stan, dopóki inne sygnały wejściowe mu tego stanu nie zmienią.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przerzutnik S-R

Najprostszy przerzutnik można zbudować z dwóch bramek typu NAND lub NOR. Nazywa się go przerzutnikiem S-R (ang. S-R Flip Flop, S-R = Set-Reset).
Przerzutnik S-R z bramek NAND   Przerzutnik S-R z bramek NOR
S R Q Q
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 Qn-1 Qn-1
0 0 1 1
obrazek      
S R Q Q
1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0 0
obrazek

Przerzutnik S-R posiada dwa wejścia oznaczone:

S (ang. Set) – wejście ustawiające
R (ang. Reset) – wejście zerujące

oraz dwa wyjścia Q i Q. Na wyjściach tych pojawia się stan logiczny pamiętany w przerzutniku. Wyjście Q jest negacją wyjścia Q.

Dla przerzutnika z bramek NAND podanie stanu niskiego 0 na wejście S spowoduje ustawienie stanu 1 na wyjściu Q (na Q będzie negacja, czyli stan 0). Podanie stanu 0 na wejście R powoduje wyzerowanie przerzutnika, czyli ustawienie na wyjściu Q stanu 0. Gdy oba wejścia znajdą się w stanie wysokim 1, to przerzutnik utrzymuje swój poprzedni stan, co w tabelce funkcji oznaczamy jako Qn-1. Są to tzw. stany nieaktywne wejść. Jeśli oba wejścia przyjmą jednocześnie stan 0, to oba wyjścia przejdą w stan wysoki, lecz powrót wejść do stanu nieaktywnego spowoduje niezdefiniowane  zachowanie się przerzutnika (zależne od czasu propagacji bramek). Dlatego taki stan nazywa się stanem zabronionym i oznaczyliśmy go kolorem czerwonym. Należy go unikać

Przerzutnik z bramek NOR działa podobnie, tylko stanami aktywnymi są stany wysokie 1. Pobaw się apletami, które umieściliśmy powyżej.  Kolor czerwony oznacza stan wysoki , niebieski stan niski 0.

Działanie przerzutnika NAND oparte jest na sprzężeniu wyjść z wejściami. W ten sposób przerzutnik przełączony w określony stan utrzymuje go, gdy sygnały wejściowe są nieaktywne. Przeanalizujmy przerzutnik S-R z bramek NAND. Załóżmy, że na obu wejściach są stany wysokie 1, a na wyjściu Q jest stan 1. Sytuacja jest taka, jak na poniższym rysunku:

obrazek

Ponieważ jedno z wejść bramki B2 jest połączone z wyjściem bramki B1 (sprzężenie zwrotne, czyli połączenie wejścia z wyjściem układu), to na obu wejściach bramki B1panują wysokie stany logiczne 1. Zgodnie z funkcją NAND realizowana przez bramkę B2 na jej wyjściu panuje wtedy stan 0. Z kolei jedno z wejść bramki B1 jest połączone z wyjściem bramki B2, zatem trafia tam stan 0 i stany obu wejść są różne.  To da stan 1 na wyjściu bramki B1 i stan w przerzutniku jest podtrzymywany samoczynnie. Przerzutnik pamięta ten stan:

obrazek

Z uwagi na symetrię układu w sytuacji odwrotnej jest analogicznie. Jeśli na wyjściu Q panuje stan 0, to będzie on podtrzymywany przy stanach niskich na obu wejściach sterujących przerzutnika:

obrazek

Teraz załóżmy, że wejście S przyjmuje stan niski 0, a wejście R pozostaje w stanie wysokim 1.

Bez względu na poprzedni stan przerzutnika na wyjściu bramki B1 zostanie wymuszony stan 1:

obrazek

Gdy wejście S powróci do stanu nieaktywnego 1, to nowy stan przerzutnika zostanie podtrzymany,, jak pokazaliśmy wyżej. Zatem stan niski na wejściu S ustawia przerzutnik w stan 1, stąd nazwa angielska Set, czyli ustaw. Zwróć uwagę, że po ustawieniu stanu 1 na wyjściu Q, drugie wyjście Q przyjmuje stan przeciwny 0.

Ponieważ układ jest symetryczny, to podanie stanu 0 na wejście R spowoduje ustawienie wyjścia Q na 1, a Q na 0:

obrazek

Tutaj również po powrocie wejścia R do stanu nieaktywnego 1 przerzutnik utrzyma nowy stan. Stan niski na wejściu R zeruje przerzutnik, dlatego przyjęto dla niego nazwę angielską Reset, czyli zeruj.

Przeanalizuj dokładnie powyższe rysunki i wyjaśnienia aż zrozumiesz zasadę działania przerzutnika S-R. Spróbuj w podobny sposób przeanalizować pracę przerzutnika z bramek NOR.

Przerzutniki S-R często są stosowane do odczytu stanu przełączników mechanicznych. Przełączniki te mają taką własność, iż w momencie przełączenia styki często wykonują drgania sprężyste, co powoduje powstawanie serii krótkich impulsów napięciowych, które mogą być szkodliwe dla układów cyfrowych (taka seria będzie interpretowana jako kilka wciśnięć przycisku):

obrazek

Rozwiązaniem jest zastosowanie przerzutnika S-R z bramek NAND.

obrazek

Drgania styków nie przeniosą się na wyjście, ponieważ sygnał wejściowy S lub R ustawi odpowiednio stan Y i ewentualne zmiany tego sygnału nie spowodują już zmiany poziomu logicznego wyjścia Y. Oporniki wymuszają stan wysoki na wejściach przerzutnika.

Ćwiczenie

Zbudujemy poniższy układ cyfrowy z przerzutnikiem S-R na dwóch bramkach NAND z układu SN7400.

SN7400: 4 x 2NAND

obrazek

Spis elementów:

Element Ilość Opis
zasilacz 5V 1 zasilanie elementów
płytka stykowa + kable 1 montaż elementów
SN7400 1 4 bramki NAND
opornik 1kΩ/0,125W 2 –(                )–
opornik 270Ω/0,125W 2 –(                )–
Dioda LED czerwona 2 stany wyjść Q i Q
mikroprzełącznik 2 stan 0/1 na wejściu
obrazek obrazek

Gdy nie jest naciśnięty żaden z dwóch przycisków, to na wejściach obu bramek pojawia się stan logiczny 1, ponieważ są one podłączone do +5V poprzez oporniki 1kΩ. Przy takich sygnałach sterujących przerzutnik utrzymuje (pamięta) ostatni swój stan. Jeśli teraz naciśniemy przycisk S, to wejście górnej bramki zostanie zwarte do masy, a zatem otrzyma stan logiczny 0. Spowoduje to wymuszenie stanu 1 na wyjściu tej bramki i zapali się dioda Q. Wyjście górnej bramki jest połączone z wejściem bramki dolnej. Zatem na obu wejściach dolnej bramki pojawi się stan logiczny 1. Bramka dolna ustawi na swoim wyjściu stan 0 i dioda Q zgaśnie (jeśli wcześniej była zapalona). Ponieważ układ jest symetryczny, to przy naciśnięciu przycisku R na wyjściu dolnej bramki pojawi się stan 1 i wymusi on stan 0 na wyjściu bramki górnej. A zatem przerzutnik przejdzie w stan "odwrotny". Jeśli naciśniesz oba przyciski naraz, to na obu wyjściach przerzutnika pojawi się stan logiczny 1 i obie diody zapalą się. Jest to stan zabroniony (nie w sensie jakiegoś zakazu, lecz w tym stanie wyjścia Q i Q nie są w stanach przeciwnych).

obrazek  obrazek

Synchroniczny przerzutnik S-R

Przy opisie sieci logicznych wspomnieliśmy o zjawisku hazardu, czyli nieokreślonych stanach w sieciach logicznych spowodowanymi różnymi czasami propagacji bramek. Sieć logiczna ustala się, gdy sygnał o najdłuższym czasie propagacji przejdzie z wejścia na wyjście. Sposobem radzenia sobie z hazardami jest wprowadzenie synchronizacji w postaci impulsów zegarowych, które są generowane z odpowiednio dobranymi przerwami. Czas pomiędzy impulsami zegarowymi sieć wykorzystuje na ustalenie swojego stanu logicznego, czyli na wygaśnięcie hazardów.

obrazek

Przerzutnik S-R można łatwo tak zaprojektować, aby mógł zmieniać swój stan tylko w okresie, gdy sygnał zegarowy ma stan wysoki 1. Dzięki temu eliminujemy przypadkowe zmiany stanu przerzutnika spowodowane hazardami w sterującej nim sieci.

Wystarczy dodać na wejściu dwie bramki NAND dla przerzutnika S-R zbudowanego z bramek NAND lub dwie bramki AND dla przerzutnika zbudowanego z bramek NOR:

obrazek
C S R Q Q
0 X X Qn-1 Qn-1
1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 1 1 1
<    obrazek     obrazek

Przerzutnik synchroniczny S-R posiada dodatkowe wejście C (ang. Clock, zegar). Jeśli na tym wejściu panuje stan logiczny 0, to bramki wejściowe wymuszają stany nieaktywne sygnałów sterujących przerzutnikiem i przerzutnik pamięta swój poprzedni stan bez względu na zmiany wejść S i R (X w tabelce oznacza dowolny stan logiczny). Gdy na wejście C zostanie podany wysoki poziom logiczny 1, to bramki wejściowe odblokowują sygnały sterujące i przerzutnik może zmieniać swój stan.

Symbole graficzne przerzutników S-R

Na schematach ideowych przerzutniki zwykle przedstawia się w postaci prostokątów. Kółeczko na wejściu lub wyjściu oznacza negację sygnału lub aktywność przy niskim poziomie 0.

obrazek   Przerzutnik S-R.
Wejścia aktywne w stanie niskim
obrazek   Przerzutnik R-S typu Latch.
Wejścia aktywne w stanie wysokim.
obrazek   Synchroniczny przerzutnik S-R.
Wejścia aktywne w stanie wysokim przy wysokim stanie wejścia C.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przerzutnik D

Kolejny rodzaj przerzutnika to przerzutnik D (ang. D-type Flip Flop). Literka D w nazwie pochodzi od angielskiego słowa data, które oznacza dane. Przerzutnik ten posiada dwa wejścia: D i C oraz dwa wyjścia Q i Q. Na schematach przerzutnik D (oraz inne przerzutniki) oznacza się najczęściej za pomocą prostokąta z zaznaczonymi wejściami i wyjściami. Kółeczko na wyjściu Q oznacza, że jego stan jest zanegowany w stosunku do wyjścia Q. Poniżej masz również symulację sieci logicznej tego przerzutnika oraz tabelkę stanów dla wyjścia Q. Drugie wyjście Q ma zawsze stan przeciwny.
obrazek     obrazek    
D C Q
X 0 Qn-1
0 1 0
1 1 1

Wejście D jest wejściem informacyjnym. Wejście C to tzw. wejście taktujące, zegarowe (ang. C = Clock). Jeśli na tym wejściu panuje stan wysoki 1, to wyjście Q przyjmuje stan wejścia D. Gdy wejście C przejdzie w stan niski 0, to na wyjściu Q zostanie "zatrzaśnięty" stan wejścia D, który był przed tą zmianą. Z tego powodu tego typu przerzutnik nosi nazwę zatrzasku (ang. latch).

Sieć logiczna przerzutnika D typu latch składa się z dwóch bramek tworzących poznany wcześniej przerzutnik S-R oraz dodatkowych dwóch bramek sterujących. Jeśli na wejściu C panuje stan 0, to na wyjściu obu bramek sterujących pojawiają się stany wysokie 1, które podawane są na oba wejścia przerzutnika S-R. Ponieważ dla przerzutnika S-R z bramek NAND są to stany nieaktywne, pamięta on swój poprzedni stan. Jeśli teraz na wejściu C pojawi się stan wysoki, to stan wyjść bramek sterujących będzie zależał od stanu wejścia D. Dla D równego 0 na wyjściu górnej bramki sterującej będzie stan 1, a na wyjściu dolnej będzie stan 0. Spowoduje to przełączenie wyjścia Q na stan niski 0, czyli taki sam jak na wejściu D. Jeśli na wejściu D pojawi się stan 1, to wyjście górnej bramki sterującej przyjmie stan 0, a wyjście dolnej bramki stan 1. Spowoduje to przełączenie wyjścia Q w stan 1, czyli znów taki sam jak stan wejścia D.

Aby przetestować przerzutnik D latch, zbudujemy prostą sieć logiczną. Do 4 bramek NAND tworzących przerzutnik D latch dodamy dwa inwertery NOT, aby wygodnie sterować sygnałami wejściowymi – dzięki nim naciśnięcie przycisku będzie podawało stan 1 na wejścia przerzutnika D.

SN7400: 4 x 2NAND
obrazek
SN7404: 6 x NOT
obrazek
Spis elementów:
Element Ilość Opis
zasilacz 5V 1 zasilanie elementów
płytka stykowa + kable 1 montaż elementów
SN7400 1 4 bramki NAND
SN7404 1 6 bramek NOT
opornik 1kΩ/0,125W 2 –(                )–
opornik 270Ω/0,125W 4 –(                )–
Dioda LED czerwona 4 D, C, Q i Q
mikroprzełącznik 2 stan 0/1 dla D i C
obrazek
obrazek

Zasada działania układu jest następująca:

Jeśli przycisk C nie jest wciśnięty, to przerzutnik pamięta swój ostatni stan. Naciskanie przycisku D nie wpływa na stan przerzutnika. Jeśli jest wciśnięty przycisk C, to przerzutnik ustawia się zgodnie ze stanem przycisku D: przycisk D niewciśnięty, na wyjściu Q otrzymujemy stan 0, przycisk D wciśnięty, na wyjściu Q otrzymujemy stan 1. Zwolnienie przycisku C powoduje zapamiętanie aktualnego stanu przerzutnika. Naciskanie/zwalnianie przycisku D nie zmienia już zapamiętanego stanu.

obrazek

Przerzutników D zwykle nie buduje się z pojedynczych bramek. W handlu spotkasz układy scalone, które zawierają gotowe przerzutniki D-latch:

SN7475 – cztery przerzutniki D typu Latch
obrazek
SN7477 – cztery przerzutniki D typu Latch
obrazek

Przerzutnik D Latch jest wyzwalany stanem wysokim na wejściu zegarowym C. Istnieją również rozwiązania przerzutników D, gdzie zapamiętanie stanu wejścia D następuje tylko w bardzo krótkim czasie, gdy sygnał zegarowy zmienia swój poziom, np. z 1 na 0 lub z 0 na 1. Mówimy wtedy o przerzutniku wyzwalanym zboczem sygnału zegarowego. Gdy sygnał zegarowy ma stały poziom, zmiany na wejściu D nie przenoszą się na wyjście Q.

Tego typu przerzutnik można zbudować z dwóch przerzutników D Latch pracujących w tzw. trybie Master–Slave (pan–sługa). Poniżej przedstawiona jest symulacja takiego przerzutnika.

obrazek obrazek
D C Q
X X Qn-1
0 1→0 0
1 1→0 1

Przeanalizujmy ten układ.

Zwróć uwagę na sposób oznaczenia wejścia zegarowego C. Nie jest on przypadkowy i informuje nas o sposobie wyzwalania zmiany stanu przerzutnika. Stosuje się następujące oznaczenia dla wejść:

obrazek wyzwalanie poziomem 1
obrazek wyzwalanie poziomem 0
obrazek wyzwalanie zboczem dodatnim: 0 → 1
obrazek wyzwalanie zboczem ujemnym: 1 → 0

Przemysł elektroniczny produkuje gotowe układy scalone zawierające przerzutniki D wyzwalane zboczem dodatnim (przejście sygnału zegarowego z 0 na 1). Często przerzutniki te wyposaża się w dodatkowe dwa wejścia:

Dla wymienionych wejść obowiązują stany zabronione, jak dla przerzutnika S-R (po prostu człon SLAVE jest zwykle realizowany jako przerzutnik SR).

Poniżej przedstawiamy układ scalony SN7474 zawierający dwa przerzutniki D wyzwalane zboczem narastającym (dodatnim) sygnału zegarowego C. W tabelce stanów kolorem czerwonym zaznaczyliśmy stan zabroniony sygnałów wejściowych.

obrazek SN7474 – dwa przerzutniki D wyzwalane zboczem
obrazek
Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK D Q Q
0 1 X X 1 0
1 0 X X 0 1
0 0 X X 1 1
1 1 0→1 0 0 1
1 1 0→1 1 1 0
1 1 X X Qn-1 Qn-1

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przerzutnik T

Przerzutnik T (ang. Toggle = Zmiana) przy każdym dodatnim zboczu sygnału zegarowego C (przejście ze stanu 0 do stanu 1) zmienia stany swoich wyjść na przeciwne. Przerzutnik T nie jest produkowany w formie układu scalonego. Jednakże nie stanowi to żadnego problemu, gdyż można go w prosty sposób zbudować z przerzutnika D wyzwalanego zboczem (przerzutnik D Latch nie nadaje się do tego celu)..
Przerzutnik T
z przerzutnika D
obrazek
C Q
X Qn-1
0→1 Qn-1

Działanie powyższego układu opiera się na tym, iż do wejścia danych D jest zawsze doprowadzany sygnał o stanie przeciwnym niż panuje na wyjściu Q. Jeśli teraz sygnał zegarowy aktywuje przerzutnik, to na jego wyjściu Q pojawi się stan przeciwny przeniesiony z wejścia D. Zatem przy każdej aktywacji przerzutnika wejściem zegarowym C jego stan zmienia się na przeciwny.

Jako ćwiczenie zbudujemy przerzutnik T z przerzutnika D wyzwalanego zboczem dodatnim (SN7474). Na płytce stykowej zmontuj poniższy układ:

SN7474 – dwa przerzutniki D wyzwalane zboczem dodatnim
obrazek
     BC547 npn
obrazek
Spis elementów:
Element Ilość Opis
zasilacz 5V 1 zasilanie elementów
płytka stykowa + kable 1 montaż elementów
SN7474 1 2 przerzutniki D
opornik 4,7kΩ/0,125W 1 –(                )–
opornik 1kΩ/0,125W 2 –(                )–
opornik 270Ω/0,125W 1 –(                )–
opornik 100Ω/0,125W 1 –(                )–
kondensator 100nF 1 tłumienie drgań styku
tranzystor BC547 1 negacja sygnału C
dioda LED czerwona 1 stan wyjścia Q
mikroprzełącznik 1 sygnał C
obrazek obrazek

Układ działa następująco:

Gdy zostanie włączone zasilanie, kondensator 100nF będzie ładowany poprzez opornik 4,7k. Napięcie na kondensatorze będzie rosło, aż osiągnie poziom przewodzenia złącza baza-emiter tranzystora. W takim stanie tranzystor jest otwarty i przewodzi prąd na złączu kolektor-emiter. Powoduje to podawanie stanu niskiego 0 na wejście C przerzutnika.

Gdy naciśniemy przycisk, to kondensator będzie się rozładowywał poprzez opornik 100Ω i napięcie na nim spadnie poniżej 0,6V (do około 0,1V, co wymusi dzielnik z oporników 4,1k i 100Ω). Spowoduje to zablokowanie tranzystora i wzrost napięcia na złączu kolektor-emiter. W efekcie na wejście C przerzutnika zostanie podany poziom wysoki i przerzutnik przełączy się w stan przeciwny. Kondensator i oporniki na wejściu mają za zadanie zniwelować drgania styków przełącznika. Dzięki kondensatorowi krótka przerwa w zwarciu nie spowoduje nagłego wzrostu napięcia na kondensatorze, ponieważ musi się on naładować (jeśli tego nie rozumiesz, to wróć do rozdziału o kondensatorach lub o tranzystorach). Z kolei tranzystor ma za zadanie odwrócić poziom niski, który wymusi przełącznik, na poziom wysoki. Pełni on zatem funkcję prymitywnego inwertera.

Każde naciśnięcie przycisku zmienia stan wyjścia Q przerzutnika na przeciwny. Dioda zapala się, a po ponownym naciśnięciu przycisku gaśnie. Przerzutnik D zamienia się w przerzutnik T.

obrazek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przerzutnik J-K

Przerzutnik J-K (ang. J-K type Flip Flop) jest przerzutnikiem uniwersalnym, podobnie jak bramka NAND jest bramką uniwersalną. Oznacza to, że można go w prosty sposób zmienić w przerzutnik określanego typu. Dlatego przerzutniki J-K są bardzo popularne.

Przerzutnik posiada dwa wejścia sterujące J i K (litery te wybrano arbitralnie jako dwie kolejne litery alfabetu), jedno wejście zegarowe C oraz dwa komplementarne wyjścia Q i Q. Niektóre rozbudowane wersje tego przerzutnika posiadają dodatkowo dwa asynchroniczne wejścia PRESET (ustawia Q na 1) oraz CLEAR (ustawia Q na 0).

Poniżej umieściliśmy symulację sieci logicznej przerzutnika J-K zbudowanego z bramek NAND.

obrazek
J K C Q
X X 0 Qn-1
0 0 X Qn-1
1 0 1 1
0 1 1 0
1 1 obrazek Qn-1

Przerzutnik J-K jest rozbudowanym przerzutnikiem S-R, do którego dodajemy dodatkowy człon z dwóch bramek sterujący sygnałami na wejściach S i R. Zadaniem tego członu jest uniemożliwienie wysterowania końcowego przerzutnika S-R sygnałami zabronionymi. Uzyskujemy to sprzęgając wejście S z wyjściem Q oraz wejście R z wyjściem Q. Ponieważ wyjścia Q i Q są komplementarne (o stanach przeciwnych), nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której oba wejścia S i R znajdą się w stanie niskim.

Przeanalizujmy pracę przerzutnika J-K.

Aby pozbyć się kłopotów z doborem czasu trwania impulsu zegarowego (ważne tylko dla J = K = 1), często stosuje się przerzutnik J-K Master/Slave, który jest wyzwalany zboczem sygnału zegarowego, zatem nie wystąpią w nim problemy ze wzbudzaniem się układu. Poniżej przedstawiamy symulację przykładowej sieci logicznej przerzutnika J-K Master/Slave:

obrazek
J K C Q
X X 0 Qn-1
X X 1 Qn-1
0 0 X Qn-1
1 0 1→0 1
0 1 1→0 0
1 1 1→0 Qn-1

Dokonajmy analizy pracy powyższego układu.

Zwróć uwagę, iż zastosowanie układu Master/Slave spowodowało, iż sygnał zegarowy nie musi być ograniczany czasowo. Wyzwalanie przerzutnika następuje tylko w momencie przejścia tego sygnału ze stanu 1 na 0. Natomiast czas pomiędzy kolejnymi zboczami sygnału zegarowego może być dowolnie długi.

Przemysł elektroniczny produkuje cyfrowe układy scalone zawierające różne wersje przerzutników J-K. Poniżej podajemy dwa przykładowe układy scalone z przerzutnikami J-K Master/Slave.

SN7472 - przerzutnik J-K MS z ustawianiem i zerowaniem
wyzwalany ujemnym zboczem sygnału zegarowego
obrazek
SN7473 - dwa przerzutniki J-K MS z zerowaniem
wyzwalane ujemnym zboczem sygnału zegarowego
obrazek

Konwersja przerzutnika J-K na przerzutnik S-R

Zaletą przerzutnika J-K jest jego uniwersalność w prosty sposób można przekształcić go w potrzebny rodzaj przerzutnika.

Pokażemy teraz sposób dokonania konwersji przerzutnika J-K na przerzutnik innych typów. Najpierw utwórzmy tabelkę przejść przerzutnika J-K:

Wejścia Wyjścia
J K Qn Qn+1
0 X 0 0
1 X 0 1
X 1 1 0
X 0 1 1

Jak odczytujemy tę tabelkę? W pierwszych dwóch kolumnach są stany wejść przerzutnika. X oznacza stan 0 lub 1, czyli dowolny. W zależności od tych stanów zmienia się odpowiednio wyjście Q przerzutnika. Na przykład wiersz 2:

Wejścia Wyjścia
J K Qn Qn+1
0 X 0 0
1 X 0 1
X 1 1 0
X 0 1 1

Jeśli na wejściu J będzie stan wysoki 1, a na wyjściu Q będzie stan niski 0, to po przełączeniu sygnałem zegarowym na wyjściu Q ustali się stan wysoki 1. Stan wejścia K jest tu obojętny.

Teraz w podobny sposób utworzymy tabelkę przejść dla przerzutnika S-R:

Wejścia Wyjścia
S R Qn Qn+1
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 zabronione

Teraz łączymy obie tabelki przerzutników S-R i J-K, dopisując do tabelki przerzutnika S-R dwie kolumny dla sygnałów J i K:

S R Qn Qn+1 J K
0 0 0 0    
0 0 1 1    
0 1 0 0    
0 1 1 0    
1 0 0 1    
1 0 1 1    
1 1 zabronione    

Do kolumn J i K przepisujemy stany wejść przerzutnika J-K z jego tabelki, dla których wyjście Q zmienia się w ten sam sposób. Na przykład w wierszu pierwszym wyjście Q ze stanu 0 przechodzi w ten sam stan 0, zatem:

S R Qn Qn+1 J K
0 0 0 0 ? ?
0 0 1 1    
0 1 0 0    
0 1 1 0    
1 0 0 1    
1 0 1 1    
1 1 zabronione    
Wejścia Wyjścia
J K Qn Qn+1
0 X 0 0
1 X 0 1
X 1 1 0
X 0 1 1
S R Qn Qn+1 J K
0 0 0 0 0 X
0 0 1 1    
0 1 0 0    
0 1 1 0    
1 0 0 1    
1 0 1 1    
1 1 zabronione    

Postępujemy podobnie z pozostałymi wierszami, otrzymując tabelkę przejścia:

S R Qn Qn+1 J K
0 0 0 0 0 X
0 0 1 1 X 0
0 1 0 0 0 X
0 1 1 0 X 1
1 0 0 1 1 X
1 0 1 1 X 0
1 1 zabronione X X

Stanem zabronionym przerzutnika S-R nie przejmujemy się, ponieważ nie wolno mu go ustawiać.

W następnym kroku musimy ustalić funkcję przejścia z sygnałów S i R na sygnały J i K. Wykorzystamy mapy Karnaugha. Sygnałami wejściowymi będą S, R i Q, a wartością funkcji mają być sygnały J i K.

Dla J
obrazek
J = S
       Dla K
obrazek
K = R

Jak widzisz, nie musimy nic zmieniać. Przerzutnik J-K może bezpośrednio pełnić w układzie rolę przerzutnika S-R. Otrzymujemy zatem:

obrazek

Konwersja przerzutnika J-K na przerzutnik D

Postępujemy identycznie jak dla przerzutnika S-R. Tabelka przejść przerzutnika J-K:

J K Qn Qn+1
0 X 0 0
1 X 0 1
X 1 1 0
X 0 1 1

Tabelka przejść przerzutnika D:

D Qn Qn+1
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1

Łączymy tabelki, tak aby zgadzały się przejścia sygnału Q:

D Qn Qn+1 J K
0 0 0 0 X
0 1 0 X 1
1 0 1 1 X
1 1 1 X 0

Tworzymy mapy Karnaugha dla sygnałów J, K w funkcji wejść D i Q:

Dla J
obrazek
J = D
       Dla K
obrazek
K = D

I ostatecznie:

obrazek

Konwersja przerzutnika J-K na przerzutnik T

Tabelka przejść dla przerzutnika J-K:

J K Qn Qn+1
0 X 0 0
1 X 0 1
X 1 1 0
X 0 1 1

Tabelka przejść dla przerzutnika T:

T Qn Qn+1
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Oryginalny przerzutnik T posiada jedno wejście T. Gdy wejście T jest w stanie niskim, to przerzutnik nie zmienia swojego stanu. Gdy wejście T jest w stanie wysokim, to przy każdym zboczu opadającym sygnału zegarowego stan wyjściowy przerzutnika zmienia się na przeciwny.

Łączymy tabelki:

T Qn Qn+1 J K
0 0 0 0 X
0 1 1 X 0
1 0 1 1 X
1 1 0 X 1

Tworzymy mapy Karnaugha dla sygnałów J i K w funkcji T i Q:

Dla J
obrazek
J = T
       Dla K
obrazek
K = T

Otrzymujemy:

obrazek

Zwróć uwagę, że podana tutaj metoda pozwala przekształcić przerzutnik dowolnego typu na przerzutnik innego typu. Wyjściowym przerzutnikiem wcale nie musi być przerzutnik J-K. Spróbuj przekształcić za jej pomocą przerzutnik S-R w przerzutniki D i T.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Przerzutnik monostabilny

Opisane powyżej przerzutniki były układami bistabilnymi. Przedrostek bi- oznacza dwu-, czyli bistabilny to taki, który może znajdować się w jednym z dwóch stanów stabilnych, trwałych. Istnieją również przerzutniki monostabilne. Przedrostek mono- oznacza jedno-. Monostabilny to taki, który trwale może znajdować się tylko w jednym stanie. Ze stanu stabilnego przerzutnik może zostać wytrącony na pewien czas, jednak po upływie tego czasu wróci on z powrotem do swojego stanu podstawowego.

Do czego możemy potrzebować przerzutników monostabilnych? Zastosowań jest bardzo dużo. Na przykład generacja impulsu o określonym czasie trwania:

obrazek

Na wejście wyzwalające przerzutnika monostabilnego podajemy impuls. Dodatnie zbocze impulsu powoduje wytrącenie przerzutnika ze stanu równowagi (stan niski 0) i na wyjściu pojawia się stan wysoki 1. Po upływie czasu T przerzutnik powraca samoczynnie do stanu równowagi i na jego wyjściu ponownie pojawia się stan niski 0.

Przerzutnik monostabilny można zbudować z bramek NAND/NOR. Rozważmy dla przykładu działanie poniższego układu:

obrazek

Układ składa się z dwóch bramek NAND, kondensatora C i opornika R. Jeśli na wejściu We panuje stan wysoki, który jest stanem neutralnym, to układ jest w stanie stabilnym, a na wyjściu również panuje stan wysoki:

obrazek

Dlaczego tak jest, zrozumiesz za chwilę. Na razie przyjmij ten fakt do wiadomości. W stanie stabilnym kondensator C jest rozładowany.

Teraz na wejście układu podajemy stan niski. Zgodnie z tabelką dla bramki NAND jeśli jedno z wejść ma stan niski, to na wyjściu bramki panuje stan wysoki. Zatem podanie stanu niskiego na wejście układu wymusi stan wysoki bramki b1. Ponieważ kondensator jest rozładowany, to panuje na nim napięcie 0V (jeśli tego nie rozumiesz, przeczytaj rozdział o pojemności). Zgodnie z prawami elektrycznymi na wejściach bramki b2 pojawi się stan wysoki 1. Bramka b2 pełni funkcję inwertera, zatem na jej wyjściu pojawi się stan niski 0:

obrazek

Jeśli We wróci do stanu 1, to na wyjściu bramki b1 wciąż będzie panował stan 1, ponieważ jej drugie wejście jest zasilane z inwertera b2 stanem 0:

obrazek

Co się teraz dzieje wewnątrz układu? Ponieważ wyjście bramki b1 jest połączone z wejściami inwertera b2 przez kondensator C, a ten jest połączony poprzez opornik R z masą, to kondensator C zaczyna się ładować przez opornik i napięcie na nim wzrasta. Jeśli rośnie napięcie na kondensatorze, to na wejściach inwertera b2 napięcie zaczyna spadać, ponieważ kondensator "kradnie" go coraz więcej w miarę ładowania się z napięcia wyjściowego bramki b1:

obrazek

W pewnym momencie napięcie na wejściach inwertera b2 spadnie do poziomu niskiego 0. Inwerter na swoim wyjściu umieści stan 1, który przeniesie się do wejścia bramki b1, co spowoduje z kolei przełączenie jej wyjścia w stan niski 0. Kondensator rozładuje się poprzez opornik R i układ pozostanie już w tym stanie, aż ponownie zostanie wzbudzony niskim napięciem na wejściu We:

obrazek

Czas trwania impulsu wyjściowego zależy od wartości pojemności C, oporności R oraz typu zastosowanych bramek NAND (inne czasy są dla serii standardowej, a inne dla serii 74LS/74HCT...).

Przemysł elektroniczny produkuje gotowe przerzutniki monostabilne w postaci układów scalonych, np:

Układy te posiadają dobrze zdefiniowane czasy trwania impulsu wyjściowego, co pozwala uzyskiwać powtarzalne wyniki. Co więcej czas impulsu można w nich regulować przez dołączenie zewnętrznego opornika i kondensatora.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.