Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega640/1280/1281/2560/2561

Skanowanie ścieżki krawędziowej IEEE 1149.1 (JTAG)

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Własności

Na początek:  podrozdziału   strony 

Przegląd

Łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej (ang. Boundary-scan Chain) posiada możliwość ustawiania i odczytywania poziomów logicznych na cyfrowych końcówkach we/wy oraz na granicy pomiędzy logiką cyfrową i analogową dla obwodów analogowych, które posiadają połączenia poza układem mikrokontrolera. Na poziomie systemu wszystkie układy scalone posiadające interfejsy JTAG są połączone szeregowo sygnałami TDI/TDO w celu utworzenia długiego rejestru przesuwającego. Zewnętrzny kontroler ustawia układy, tak aby na ich wyjściach pojawiły się pożądane wartości, a następnie obserwuje wartości wejściowe otrzymywane z innych układów. Kontroler porównuje otrzymane dane z wynikiem oczekiwanym. W ten sposób skanowanie ścieżki krawędziowej dostarcza mechanizmu testowania wzajemnych połączeń i integralności składników na płytkach drukowanych używając jedynie sygnałów TAP.

Do testowania płytek drukowanych można używać czterech obowiązkowo zdefiniowanych instrukcji JTAG standardu IEEE 1149.1: IDCODE, BYPASS, SAMPLE/PRELOAD i EXTEST, jak również specyficznej, publicznej instrukcji AVR JTAG: AVR_RESET. Początkowe skanowanie ścieżki rejestru danych pokaże kod identyfikacyjny (ID-code) mikrokontrolera, ponieważ IDCODE jest standardową instrukcją JTAG. Może być pożądane utrzymywanie mikrokontrolera AVR w stanie resetu podczas trybu Testu. Jeśli nie ma resetu, to stany wejść mikrokontrolera mogą być określone za pomocą operacji skanowania, a wewnętrzne oprogramowanie może znaleźć się w stanie nieokreślonym przy wyjściu z trybu testu. Wchodząc w reset, wyjścia każdej końcówki portu natychmiast przejdą w stan wysokiej impedancji, co czyni zbędą instrukcję HIGHZ. Jeśli zajdzie potrzeba, można wysłać instrukcję BYPASS, aby wykonać najkrótszy możliwy łańcuch skanowania poprzez mikrokontroler. Mikrokontroler można ustawić w stan resetu albo przez wymuszenie stanu niskiego na zewnętrznej końcówce RESET, albo przez wysłanie instrukcji AVR_RESET z odpowiednim ustawieniem rejestru danych resetu (ang. Reset Data Register).

Instrukcja EXTEST jest używana do próbkowania zewnętrznych końcówek i ładowania końcówek wyjścia danymi. Dane wyjściowe latch (przerzutniki zatrzaskowe) zostaną wstawione na końcówki, gdy tylko instrukcja EXTEST zostanie załadowana do rejestru JTAG IR. Z tego powodu należy również użyć SAMPLE/PRELOAD do ustawienia początkowych wartości w pierścieniu skanowania, aby zapobiec uszkodzenia płyty z mikroprocesorem przy pierwszym wydawaniu instrukcji EXTEST. SAMPLE/PRELOAD można również używać do szybkich ujęć stanu końcówek podczas normalnej pracy układu.

Bit bezpiecznikowy JTAGEN musi być zaprogramowany oraz bit JTD w rejestrze we/wy MCUCSR musi być wyzerowany, aby uaktywnić port dostępu testowego JTAG.

Gdy używany jest interfejs JTAG do skanowania ścieżki krawędziowej, możliwe jest stosowanie wyższej częstotliwości zegara JTAG TCK od wewnętrznej częstotliwości układu. Zegar układu nie musi pracować.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rejestry danych

Rejestry danych istotne dla operacji skanowania ścieżki krawędziowej to:

Rejestr pomijania (ang. Bypass Register)

Rejestr pomijania składa się z pojedynczego stopnia rejestru przesuwającego. Gdy rejestr pomijania zostanie wybrany jako ścieżka pomiędzy TDI i TDO, to jest on resetowany na 0 przy opuszczaniu stanu kontrolnego Capture-DR. Rejestru pomijania można używać do skracania łańcucha skanowania w systemie, gdy inne mikrokontrolery mają być testowane.

Rejestr identyfikacji mikrokontrolera (ang. Device Identification Register)

Poniższy rysunek przedstawia strukturę rejestru identyfikacyjnego:

Wersja

Wersja jest 4-bitowym numerem określającym odmianę modelu mikrokontrolera. Numery wersji: 0x0 dla wersji A, 0x1 dla B itd.

Numer elementu

Jest to 16-bitowy kod identyfikujący model mikrokontrolera.

Mikrokontroler Numer elementu
ATmega64 0x9608
ATmega1280 0x9703
ATmega1281 0x9704
ATmega2560 0x9801
ATmega2561 0x9802

Identyfikator producenta

Jest to 11-bitowy kod identyfikujący wytwórcę danego elementu. Dla firmy ATMEL kod ten jest równy 0x1F (szesnastkowo).

Rejestr resetowania (ang. Reset Register)

Jest to rejestr danych testu (ang. Test Data Register) używany do resetowania mikrokontrolera. Ponieważ w czasie resetu mikroprocesor AVR wprowadza końcówki portów w stan wysokiej impedancji, to rejestr resetowania może również zastąpić działanie opcjonalnej, niezaimplementowanej instrukcji JTAG HIGHZ.

Wysoka wartość w rejestrze resetowania odpowiada wymuszeniu stanu niskiego na zewnętrznej końcówce RESET. Mikrokontroler jest resetowany tak długo, jak wysoka wartość jest obecna w rejestrze resetowania. Zależnie od ustawień bitów bezpiecznikowych mikroprocesor pozostanie w stanie resetu przez okres upływu czasu resetowania (ang. Reset Time-Out Period) (zobacz do podrozdziału "Źródła zegarowe") po zwolnieniu rejestru resetowania. Wyjście z tego rejestru danych nie jest zatrzaskiwane, zatem reset będzie miał miejsce natychmiast, jak pokazano na poniższym rysunku:

Łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej (ang. Boundary-scan Chain)

Łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej posiada możliwość sterowania poziomami logicznymi i obserwowania ich na cyfrowych końcówkach we/wy jak również na granicy pomiędzy logiką cyfrową i analogową dla obwodów analogowych, które posiadają pozaukładowe połączenia.

Pełny opis znajdziesz w podrozdziale "Łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej".


Instrukcje JTAG specyficzne dla skanowania ścieżki krawędziowej

Rejestr instrukcji ma szerokość 4 bitów, wspierając 16 instrukcji. Poniżej wymienione zostały instrukcje JTAG użyteczne w operacji skanowania ścieżki krawędziowej. Zauważ, iż opcjonalna instrukcja HIGHZ nie została zaimplementowana, lecz wszystkie końcówki posiadające możliwość przejścia w stan wysokiej impedancji mogą być ustawione w ten stan przez wykorzystanie instrukcji AVR_RESET, ponieważ początkowym stanem dla wszystkich końcówek portów jest stan wysokiej impedancji.

Z definicji w tym rozdziale, najmłodszy bit LSB (ang. Least Significant Bit) jest pierwszym wsuwanym i pierwszym wysuwanym dla wszystkich rejestrów przesuwających.

Kod operacyjny każdej instrukcji jest pokazany za jej nazwą w formacie szesnastkowym. Tekst opisuje, który rejestr danych zostaje wybrany jako ścieżka pomiędzy TDI i TDO dla każdej instrukcji.

EXTEST; 0x0

Obowiązkowa instrukcja JTAG do wyboru łańcucha skanowania ścieżki krawędziowej jako rejestru danych do testowania obwodów zewnętrznych dla obudowy mikrokontrolera AVR. W łańcuchu skanowania dostępne jest dla końcówek portów wyłączanie oporników podciągających, sterowanie wyjściem, dane wyjściowe i wejściowe. Dla obwodów analogowych posiadających połączenia pozaukładowe interfejs pomiędzy logiką analogową a cyfrową znajduje się w łańcuchu skanowania. Zawartości zatrzaśniętych wyjść są wyprowadzane na zewnątrz, gdy tylko rejestr instrukcji JTAG (ang. JTAG IRregister) zostanie załadowany instrukcją EXTEST.

Aktywne stany:

IDCODE; 0x1

Opcjonalna instrukcja JTAG wybierająca 32-bitowy rejestr identyfikacji jako rejestr danych. Rejestr identyfikacji składa się z numeru wersji, numeru mikrokontrolera oraz kodu producenta wybranego przez JEDEC. Jest to standardowa instrukcja po włączeniu zasilania.

Aktywne stany:

SAMPLE_PRELOAD; 0x2

Obowiązkowa instrukcja JTAG do wstępnego załadowania zatrzasków wyjściowych oraz zrobienia ujęcia stanu końcówek we/wy bez wpływania na pracę systemu. Jednakże zatrzaski wyjściowe nie są połączone z końcówkami. Jako rejestr danych zostaje wybrany łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej.

Aktywne stany:

AVR_RESET; 0xC

Publiczna instrukcja JTAG specyficzna dla AVR wymuszająca stan resetu w mikrokontrolerze AVR lub zwalniająca źródło resetu JTAG. Kontroler TAP nie jest resetowany przez tą instrukcję. Jednobitowy rejestr resetu zostaje wybrany jako rejestr danych. Zwróć uwagę, iż reset ten będzie aktywny tak długo, jak w łańcuchu resetu znajduje się logiczna jedynka. Wyjście z tego łańcucha nie jest przepuszczane przez przerzutnik zatrzaskowy latch.

Aktywne stany:

BYPASS; 0xF

Obowiązkowa instrukcja JTAG wybierająca rejestr pomijania (ang. Bypass Register) na rejestr danych.

Aktywne stany:

Na początek:  podrozdziału   strony 

Łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej

Łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej (ang. Boundary-scan chain) posiada możliwość sterowania poziomami logicznymi i obserwowania ich na cyfrowych końcówkach we/wy, jak również na granicy logiki cyfrowej i analogowej dla analogowych obwodów posiadających pozaukładowe połączenia.

Skanowanie cyfrowych końcówek portów

Komórka skanowania ścieżki krawędziowej dla dwukierunkowej końcówki portu z opornikiem podciągającym

Powyższy rysunek pokazuje komórkę skanowania ścieżki krawędziowej dla dwukierunkowej końcówki portu z funkcją podciągania. Komórka składa się ze standardowej komórki skanowania ścieżki krawędziowej dla funkcji włączania podciągania (ang. Pull-up Enable, PUExn) oraz z komórki dwukierunkowej końcówki, która łączy trzy sygnały: Output Control – OCxn (sterowanie wyjściem), Output Data – ODxn (dane wyjściowe) i Input Data – IDxn (dane wejściowe) w dwustopniowy rejestr przesuwający. Indeksy portu i końcówki nie są używane w dalszym opisie.

Logika skanowania ścieżki krawędziowej nie jest pokazana na rysunkach w tym rozdziale. Poniższy rysunek przedstawia prostą końcówkę portu cyfrowego, jak opisano w rozdziale "Porty we/wy".

Schemat ogólnej końcówki portu z wydzieleniem obszaru skanowania ścieżki krawędziowej

PUD Wyłączanie podciągania         WDx Zapis DDRx
PUExn Włączanie podciągania dla końcówki Pxn   RDx Odczyt DDRx
OCxn Sterowanie wyjściem końcówki Pxn   WPx Zapis PORTx
ODxn Dane wyjściowe do końcówki Pxn   RRx Odczyt rejestru PORTx
IDxn Dane wejściowe z końcówki Pxn   RPx Odczyt końcówki PORTx
SLEEP     Sterowanie uśpieniem   CLKI/O     Zegar we/wy

Obwód skanowania ścieżki krawędziowej z poprzedniego rysunku zastępuje zielony obszar ograniczony kreskowaną linią. Jeśli nie jest obecna żadna alternatywna funkcja portu, to dane wejściowe ID odpowiadają wartości rejestru PINxn (lecz ID nie ma synchronizatora), dane wyjściowe OD odpowiadają rejestrowi PORT, sterowanie wyjściem OC odpowiada rejestrowi kierunku danych DD, a włączanie podciągania POExn odpowiada wyrażeniu logicznemu PUD · DDxn · PORTxn.

Cyfrowe funkcje alternatywne są podłączone poza obszarem zielonym, aby umożliwiać łańcuchowi skanowania odczyt aktualnej wartości końcówki. Przy funkcji analogowej występuje bezpośrednie połączenie od końcówki zewnętrznej do obwodu analogowego, a łańcuch skanowania jest wstawiony w interfejs pomiędzy logiką cyfrową a modułem analogowym.

Skanowanie końcówki RESET

Końcówka RESET akceptuje 5V przy aktywności w stanie niskim oraz 12V przy aktywności w stanie wysokim dla równoległego programowania wysokonapięciowego (ang. High Voltage Parallel Programming). Komórka obserwująca, pokazana na rysunku poniżej, jest wstawiona dla 5V sygnału resetu.

Komórka tylko obserwująca

Na początek:  podrozdziału   strony 

Kolejność skanowania ścieżki krawędziowej w ATmega640/1280/1281/2560/2561

Tabela poniżej pokazuje kolejność skanowania pomiędzy TDI a TDO, gdy zostaje wybrany łańcuch skanowania ścieżki krawędziowej jako ścieżka danych. Bit 0 oznacza najmłodszy bit LSB, który jest wsuwany jako pierwszy do łańcucha skanowania i wysuwany z niego jako pierwszy. Kolejność skanowania stara się zachować kolejność końcówek w obudowie mikrokontrolera. Stąd  bity portów A i K są skanowane w odwrotnej kolejności bitów w stosunku do pozostałych portów. Wyjątkami od tych reguł są łańcuchy skanowania dla obwodów analogowych, które stanowią najbardziej znaczące bity łańcucha skanowania bez względu na fizyczne końcówki, z którymi są połączone.

Na przedstawionym poprzednio rysunku komórki skanowania ścieżki krawędziowej (który umieściliśmy powyżej dla przypomnienia) PXn.Data odpowiada FF0, PXn.Control odpowiada FF1 i PXn.Pullup_Enable odpowiada FF2. Bity 2, 3, 4 i 5 portu C nie występują w łańcuchu skanowania, ponieważ końcówki te tworzą końcówki TAP, gdy JTAG zostaje uaktywniony.

PUD Wyłączanie podciągania         WDx Zapis DDRx
PUExn Włączanie podciągania dla końcówki Pxn   RDx Odczyt DDRx
OCxn Sterowanie wyjściem końcówki Pxn   WPx Zapis PORTx
ODxn Dane wyjściowe do końcówki Pxn   RRx Odczyt rejestru PORTx
IDxn Dane wejściowe z końcówki Pxn   RPx Odczyt końcówki PORTx
SLEEP     Sterowanie uśpieniem   CLKI/O     Zegar we/wy

Kolejność skanowania ścieżki krawędziowej w ATmega640/1280/2560

Numer bitu Nazwa sygnału Moduł
164 PG5.Data Port G
163 PG5.Control
162 PE0.Data Port E
161 PE0.Control
160 PE1.Data
159 PE1.Control
158 PE2.Data
157 PE2.Control
156 PE3.Data
155 PE3.Control
154 PE4.Data
153 PE4.Control
152 PE5.Data
151 PE5.Control
150 PE6.Data
149 PE6.Control
148 PE7.Data
147 PE7.Control
146 PH0.Data Port H
145 PH0.Control
144 PH1.Data
143 PH1.Control
142 PH2.Data
141 PH2.Control
140 PH3.Data
139 PH3.Control
138 PH4.Data
137 PH4.Control
136 PH5.Data
135 PH5.Control
134 PH6.Data
133 PH6.Control
132 PB0.Data Port B
131 PB0.Control
130 PB1.Data
129 PB1.Control
128 PB2.Data
127 PB2.Control
126 PB3.Data
125 PB3.Control
124 PB4.Data
123 PB4.Control
122 PB5.Data
121 PB5.Control
120 PB6.Data
119 PB6.Control
118 PB7.Data
117 PB7.Control
116 PH7.Data Port H
115 PH7.Control
114 PG3.Data Port G
113 PG3.Control
112 PG4.Data
111 PG4.Control
110 RSTT Logika Resetu (tylko do obserwacji)
109 PL0.Data Port L
108 PL0.Control
107 PL1.Data
106 PL1.Control
105 PL2.Data
104 PL2.Control
103 PL3.Data
102 PL3.Control
101 PL4.Data
100 PL4.Control
99 PL5.Data
98 PL5.Control
97 PL6.Data
96 PL6.Control
95 PL7.Data
94 PL7.Control
93 PD0.Data Port D
92 PD0.Control
91 PD1.Data
90 PD1.Control
89 PD2.Data
88 PD2.Control
87 PD3.Data
86 PD3.Control
85 PD4.Data
84 PD4.Control
83 PD5.Data
82 PD5.Control
81 PD6.Data
80 PD6.Control
79 PD7.Data
78 PD7.Control
77 PG0.Data Port G
76 PG0.Control
75 PG1.Data
74 PG1.Control
73 PC0.Data Port C
72 PC0.Control
71 PC1.Data
70 PC1.Control
69 PC2.Data
68 PC2.Control
67 PC3.Data
66 PC3.Control
65 PC4.Data
64 PC4.Control
63 PC5.Data
62 PC5.Control
61 PC6.Data
60 PC6.Control
59 PC7.Data
58 PC7.Control
57 PJ0.Data Port J
56 PJ0.Control
55 PJ1.Data
54 PJ1.Control
53 PJ2.Data
52 PJ2.Control
51 PJ3.Data
50 PJ3.Control
49 PJ4.Data
48 PJ4.Control
47 PJ5.Data
46 PJ5.Control
45 PJ6.Data
44 PJ6.Control
43 PG2.Data Port G
42 PG2.Control
41 PA7.Data Port A
40 PA7.Control
39 PA6.Data
38 PA6.Control
37 PA5.Data
36 PA5.Control
35 PA4.Data
34 PA4.Control
33 PA3.Data
32 PA3.Control
31 PA2.Data
30 PA2.Control
29 PA1.Data
28 PA1.Control
27 PA0.Data
26 PA0.Control
25 PJ7.Data Port J
24 PJ7.Control
23 PK7.Data Port K
22 PK7.Control
21 PK6.Data
20 PK6.Control
19 PK5.Data
18 PK5.Control
17 PK4.Data
16 PK4.Control
15 PK3.Data
14 PK3.Control
13 PK2.Data
12 PK2.Control
11 PK1.Data
10 PK1.Control
9 PK0.Data
8 PK0.Control
7 PF3.Data Port F
6 PF3.Control
5 PF2.Data
4 PF2.Control
3 PF1.Data
2 PF1.Control
1 PF0.Data
0 PF0.Control

Kolejność skanowania ścieżki krawędziowej w ATmega1281/2561

Numer bitu Nazwa sygnału Moduł
100 PG5.Data Port G
99 PG5.Control
98 PE0.Data
97 PE0.Control
96 PE1.Data
95 PE1.Control
94 PE2.Data
93 PE2.Control
92 PE3.Data
91 PE3.Control
90 PE4.Data
89 PE4.Control
88 PE5.Data
87 PE5.Control
86 PE6.Data
85 PE6.Control
84 PE7.Data
83 PE7.Control
82 PB0.Data Port B
81 PB0.Control
80 PB1.Data
79 PB1.Control
78 PB2.Data
77 PB2.Control
76 PB3.Data
75 PB3.Control
74 PB4.Data
73 PB4.Control
72 PB5.Data
71 PB5.Control
70 PB6.Data
69 PB6.Control
68 PB7.Data
67 PB7.Control
66 PG3.Data Port G
65 PG3.Control
64 PG4.Data
63 PG4.Control
62 RSTT Logika resetu (tylko do podglądu)
61 PD0.Data Port D
60 PD0.Control
59 PD1.Data
58 PD1.Control
57 PD2.Data
56 PD2.Control
55 PD3.Data
54 PD3.Control
53 PD4.Data
52 PD4.Control
51 PD5.Data
50 PD5.Control
49 PD6.Data
48 PD6.Control
47 PD7.Data
46 PD7.Control
45 PG0.Data Port G
44 PG0.Control
43 PG1.Data
42 PG1.Control
41 PC0.Data Port C
40 PC0.Control
39 PC1.Data
38 PC1.Control
37 PC2.Data
36 PC2.Control
35 PC3.Data
34 PC3.Control
33 PC4.Data
32 PC4.Control
31 PC5.Data
30 PC5.Control
29 PC6.Data
28 PC6.Control
27 PC7.Data
26 PC7.Control
25 PG2.Data Port G
24 PG2.Control
23 PA7.Data Port A
22 PA7.Control
21 PA6.Data
20 PA6.Control
19 PA5.Data
19 PA5.Control
17 PA4.Data
16 PA4.Control
15 PA3.Data
14 PA3.Control
13 PA2.Data
12 PA2.Control
11 PA1.Data
10 PA1.Control
9 PA0.Data
8 PA0.Control
7 PF3.Data Port F
6 PF3.Control
5 PF2.Data
4 PF2.Control
3 PF1.Data
2 PF1.Control
1 PF0.Data
0 PF0.Control
Na początek:  podrozdziału   strony 

Pliki języka opisu skanowania ścieżki krawędziowej

Oprogramowanie do automatycznego generowania testów używa standardowego formatu dla plików opisujących układy posiadające zaimplementowane skanowanie ścieżki krawędziowej. W plikach tych stosowany jest język opisu skanowania ścieżki krawędziowej (ang. Boundary-scan Description Language, BSDL). W opisie jest zawarta kolejność oraz funkcja bitów w rejestrze danych skanowania ścieżki krawędziowej (ang. Boundary-scan Data Register). Dla mikrokontrolera ATmega1281/2561 i ATmega640/1280/2560 dostępne są odpowiednie pliki BSDL.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Rejestr w pamięci we/wy związany ze skanowaniem ścieżki krawędziowej

MCUCR – MCU Control Register –  Rejestr sterujący mikrokontrolerem

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x35 (0x55) JTD PUD IVSEL IVCE MCUCSR
Zapis/Odczyt Z/O O O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 Zobacz na opis bitów  

Bit 7 – JTD: JTAG Interface Disable – Wyłączenie interfejsu JTAG

Gdy ten bit ma stan zero, to interfejs JTAG będzie włączony, jeśli zaprogramowano bit bezpiecznikowy JTAGEN. Jeśli bit ma stan 1, interfejs JTAG jest wyłączony. Aby zapobiec niezamierzonemu włączeniu lub wyłączeniu interfejsu JTAG, zmiana tego bitu wymaga użycia sekwencji czasowej. Aplikacja musi wpisać pożądaną wartość do tego bitu dwukrotnie w ciągu czterech taktów zegara. Bit JTD nie powinien być zmieniany podczas korzystania z wbudowanego systemu debugowania.


MCUSR – MCU Status Register – Rejestr stanu mikrokontrolera

Rejestr MCUSR dostarcza informacji na temat źródła, które spowodowało reset mikrokontrolera.

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x34 (0x54) JTRF WDRF BORF EXTRF PORF MCUSR
Zapis/Odczyt O O O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 Zobacz na opis bitów  

Bit 4 – JTRF: JTAG Reset Flag – Znacznik resetu od JTAG

Ten bit jest ustawiany, jeśli reset powoduje logiczne 1 w rejestrze resetu JTAG (JTAG Reset Register) wybranym przez instrukcję JTAG AVR_RESET. Bit jest zerowany przez reset przy włączaniu lub przez zapis logicznego zera do tego znacznika.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.