Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega8

Porty wejścia/wyjścia

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Wprowadzenie

W rozdziale pojawiają się terminy angielskie Input Capture oraz Output Compare. Nie tłumaczyłem ich, ponieważ w języku polskim brak jest dobrych odpowiedników.

Termin Input Capture oznacza reakcję na zdarzenia, które mogą się pojawić w trakcie pracy mikrokontrolera. Reakcja ta polega na zapisaniu czasu wystąpienia tego zdarzenia, czyli na Rejestracji Czasu Zdarzenia Wejściowego. Odbywa się to w ten sposób, iż w momencie wykrycia zdarzenia (np. zmiany poziomu sygnału na określonej końcówce mikrokontrolera) następuje zapamiętanie w osobnym rejestrze stanu timera/licznika (stąd słowo Capture, które po angielsku oznacza "przechwycenie" lub "zarejestrowanie"). Stan ten jest znacznikiem czasu (ang. time-stamp), w którym wystąpiło zdarzenie i może być w różny sposób wykorzystywany w aplikacji.

Termin Output Compare odnosi się do zmiany stanu wybranej końcówki, jeśli wewnętrzny licznik odmierzy odpowiedni czas. Odbywa się to w ten sposób, iż stan licznika jest porównywany z rejestrem przechowującym znacznik czasu. Gdy licznik osiągnie wartość znacznika czasu, występuje zgodność porównania (ang. Compare Match) i w tym momencie mikrokontroler może wykonać różne operacje, np. zmienić stan logiczny określonej końcówki. Pozwala to generować różne przebiegi czasowe.

Wszystkie porty AVR posiadają możliwość pracy jako wejście lub wyjście danych, gdy używa się ich jako ogólne, cyfrowe porty wejścia/wyjścia. Oznacza to, iż kierunek pracy jednego portu (wejście lub wyjście) można zmieniać bez ryzyka niezamierzonej zmiany kierunku innych portów za pomocą instrukcji SBI i CBI. To samo dotyczy stanów wyjściowych (jeśli dany port pracuje jako wyjście) lub włączania/wyłączania oporników podciągających (ang. pull-up resistors). Każdy z buforów wyjściowych posiada symetryczne charakterystyki obciążenia z możliwością pochłaniania lub wyprowadzania prądu. Porty posiadają wystarczającą obciążalność do sterowania bezpośrednio wyświetlaczami LED. Wszystkie porty posiadają indywidualnie wybierane oporniki podciągające o oporności niezależnej od napięcia zasilającego. Wszystkie końcówki we/wy posiadają diody zabezpieczające zarówno do VCC jak i do masy, co zaznaczono na rysunku poniżej. Kompletną listę parametrów znajdziesz w rozdziale "Charakterystyki elektryczne: TA = -40°C do 85°C".

obrazek

Wszystkie rejestry i odwołania do bitów w tym rozdziale są zapisane w sposób ogólny. Mała litera “x” reprezentuje literową nazwę portu, a mała litera "n" reprezentuje numer bitu. Jednakże, gdy stosuje się definicje rejestru lub bitu w programie, należy stosować precyzyjną postać nazwy. Na przykład PORTB3 dla bitu nr 3 w porcie B, tutaj ogólnie zapisanego jako PORTxn. Fizyczne rejestry we/wy i pozycje ich bitów opisane są dalej w tym rozdziale.

Dla każdego portu przydzielone są trzy adresy w pamięci we/wy, po jednym dla rejestru danych – PORTx (ang. Data Register), dla rejestru kierunku danych – DDRx (ang. Data Direction Register)   i dla rejestru portu wejściowego – PINx (ang. Port Input Pins). Rejestr portu wejściowego znajduje się w komórce pamięci we/wy, której zawartość można tylko odczytywać, natomiast pozostałe komórki portów danych i można odczytywać i zapisywać. Jednakże zapis bitu o wartości 1 do bitu PINnx spowoduje odwrócenie stanu logicznego odpowiadającego mu bitu PORTxn w rejestrze danych. Dodatkowo bit wyłączania oporników podciągających (ang. Pull-up Disable, PUD w MCUCR) wyłącza funkcję podciągania dla wszystkich końcówek portów, jeśli został ustawiony.

Użycie portu we/wy jako ogólnego portu cyfrowego opisane jest w następnym podrozdziale. Większość końcówek portów jest multipleksowana z alternatywnymi funkcjami mikrokontrolera, co opisano w podrozdziale "Alternatywne funkcje Portu". Opis tych funkcji znajdziesz w dalszych rozdziałach.

Zauważ, iż włączenie alternatywnej funkcji na niektórych wyprowadzeniach portu nie wpływa na używanie innych wyprowadzeń w porcie jako ogólnego cyfrowego we/wy.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Porty jako ogólne, cyfrowe we/wy

Porty są dwukierunkowymi portami we/wy z opcjonalnymi, wewnętrznymi opornikami podciągającymi. Poniższy rysunek pokazuje funkcjonalny opis jednej z końcówek portu we/wy, tutaj ogólnie zwanej Pxn:

Uwaga: 1. WPx, WDx, RRx, RPx, i RDx są wspólne dla wszystkich końcówek w obrębie tego samego portu. clkI/O, SLEEP i PUD są wspólne dla wszystkich portów.


Konfigurowanie końcówki

Każda końcówka portu składa się z trzech bitów rejestrowych: DDxn, PORTxn i PINxn. Jak pokazano w podrozdziale "Opis rejestrów" bity DDxn są dostępne pod adresem we/wy DDRx, bity PORTxn pod adresem we/wy PORTx, a bity PINxn pod adresem we/wy PINx.

Bit DDxn w rejestrze DDRx wybiera kierunek pracy tej końcówki. Jeśli w DDxn jest zapisany stan logiczny 1, to Pxn zostaje skonfigurowane jako wyjście. Jeśli DDxn jest wyzerowane,, Pxn jest skonfigurowane jako końcówka wejścia.

Jeśli w PORTxn zostanie zapisany stan logiczny 1, gdy ta końcówka pracuje jako wejście, to uaktywniony będzie opornik podciągający. Aby wyłączyć opornik podciągający, należy wpisać do PORTxn zero lub skonfigurować tę końcówkę jako końcówkę wyjścia. Gdy warunek resetu staje się aktywny, końcówki portu przechodzą w stan wysokiej rezystancji, nawet jeśli nie pracuje żaden zegar.

Jeśli w PORTxn zostanie zapisany stan logiczny 1, gdy końcówka ta jest skonfigurowana jako końcówka wyjścia, to zostaje ona wysterowana w stan wysoki 1. Jeśli do PORTxn zostanie wpisane zero logiczne, gdy końcówka pracuje jako wyjście, to zostanie ona wysterowana w stan niski 0.

Gdy występuje przełączenie pomiędzy stanem wysokiej impedancji ({DDxn, PORTxn} = 0b00) a wyjściem w stanie wysokim 1 ({DDxn, PORTxn} = 0b11), musi pojawić się stan pośredni albo z włączonym opornikiem podciągającym ({DDxn, PORTxn} = 0b01), albo z wyjściem w stanie niskim ({DDxn, PORTxn} = 0b10). Zwykle stan z włączonym opornikiem podciągającym jest w pełni akceptowalny, ponieważ środowisko z wysoką impedancją nie zauważy różnicy pomiędzy mocnym wysterowaniem w stan wysoki a podciągnięciem za pomocą opornika. Jeśli tak nie jest, to można ustawić bit PUD w rejestrze SFIOR w celu wyłączenia oporników podciągających we wszystkich portach.

Przełączenie pomiędzy wejściem z podciąganiem oraz wyjściem w stanie niskim daje ten sam problem. Użytkownik musi użyć albo stanu wysokiej impedancji ({DDxn, PORTxn} = 0b00), albo wysokiego stanu wyjściowego ({DDxn, PORTxn} = 0b10) w kroku pośrednim. Poniższa tabela podsumowuje sygnały sterujące dla wartości sygnału na końcówce portu:

DDxn PORTxn PUD
(w MCUCR)
we/wy Podciąganie Komentarz
0 0 X Wejście Nie Stan wysokiej impedancji (Hi-Z)
0 1 0 Wejście Tak Pxn będzie wyprowadzać prąd, gdy zewnętrznie wysterowane stanem niskim
0 1 1 Wejście Nie Stan wysokiej impedancji (Hi-Z)
1 0 X Wyjście Nie Wyjście w stanie niskim (pobieranie prądu)
1 1 X Wyjście Nie Wyjście w stanie wysokim (wyprowadzanie prądu)

Odczyt wartości końcówki

Niezależnie od ustawienia bitu kierunku danych DDxn końcówka portu może być odczytywana poprzez bit rejestrowy PINxn. Jak pokazano na schemacie z początku podrozdziału bit rejestrowy PINxn i poprzedzający go przerzutnik latch tworzą synchronizator. Jest on potrzebny, aby uniknąć metastabilności, jeśli fizyczna końcówka zmienia wartość w pobliżu zbocza wewnętrznego zegar, lecz wprowadza on również pewne opóźnienie.

Poniższy rysunek pokazuje wykres czasowy synchronizacji, gdy odczytywany jest stan logiczny przykładany zewnętrznie do końcówki portu. Maksymalne i minimalne czasy opóźnień propagacyjnych są oznaczone odpowiednio jako tpd,max i tpd,min.

obrazek

Rozważmy sytuację, gdy okres zegarowy rozpoczyna się tuż za pierwszą opadającą krawędzią zegara systemowego. Przerzutnik latch jest zatrzaśnięty przy niskim poziomie sygnału zegarowego, a staje się przezroczysty (na wyjściu pojawia się sygnał z wejścia D), gdy sygnał zegara przyjmuje stan wysoki, co pokazuje na powyższym wykresie zakreskowany na czerwono obszar. Gdy sygnał zegara wróci do stanu niskiego, wartość sygnału z wejścia zostaje zatrzaśnięta w przerzutniku latch. Przy następnej krawędzi narastającej zegara stan wyjścia Q przerzutnika latch zostaje przepisany do bitu rejestru PINxn. Jak pokazują czasy tpd,max i tpd,min, przejście sygnału z końcówki do bitu portu PINxn będzie opóźnione o czas pomiędzy ½ a 1½ okresu zegara systemu.

Gdy odczytywana jest wartość końcówki portu ustawiona programowo, należy wstawić instrukcję NOP, jak pokazano na poniższym wykresie. Instrukcja OUT ustawia przerzutnik latch przy dodatniej krawędzi zegara (przejście z 0 na 1). W tym przypadku opóźnienie tpd wprowadzane przez synchronizator wynosi jeden okres zegara systemowego.

obrazek

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak ustawić końcówki portu B 0 i 1 w stan wysoki, 2 i 3 w stan niski, i zdefiniować końcówki 4...7 jako wejścia z opornikiem podciągającym podpiętym do końcówek 6 i 7. Końcówki są odczytywane z powrotem, lecz jak przedyskutowano poprzednio, została wstawiona instrukcja NOP, aby móc odczytać wartość poprzednio przypisaną do niektórych z końcówek.
Przykład w kodzie maszynowym(1)
  ...
  ; Zdefiniuj podciąganie i ustaw wyjścia w stan wysoki
  ; Zdefiniuj kierunki dla końcówek portu
  ldi r16,(1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
  ldi r17,(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)
  out PORTB,r16
  out DDRB,r17
  ; Wstaw NOP dla synchronizacji
  nop
  ; Odczytaj końcówki portu
  in r16,PINB
  ...
Przykład w języku C
unsigned char i;
  ...
  /* Zdefiniuj podciąganie i ustaw wyjścia w stan wysoki */
  /* Zdefiniuj kierunki dla końcówek portu */
  PORTB = (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
  DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
  /* Wstaw NOP dla synchronizacji */
  _NOP();
  /* Odczytaj końcówki portu */
  i = PINB;
  ...
Uwaga: 1. W programie asemblerowym używane są dwa rejestry tymczasowe w celu zminimalizowania czasu użycia oporników podciągających na końcówkach 0, 1, 6 i 7, aż zostaną właściwie ustawione bity kierunku, definiując bity 2 i 3 jako stan niski oraz redefiniując bity 0 i 1 jako mocno wysterowane w stan wysoki.

Uaktywnienienie wejścia cyfrowego a tryby uśpienia

Jak pokazano na schemacie z początku rozdziału, wejściowy sygnał cyfrowy może zostać zwarty do masy przed wejściem bramki Schmitta:

obrazek

Sygnał oznaczony na tym rysunku jako SLEEP jest ustawiany przez sterownik usypiania mikrokontrolera w trybie wyłączania napięcia oraz w trybie gotowości, aby uniknąć wysokiego poboru energii, jeśli jakieś sygnały wejściowe pozostawiono w stanie pośrednim np. w pobliżu wartości VCC/2. Sygnał SLEEP zostaje anulowany dla końcówek portu aktywowanych jako końcówki przerwań zewnętrznych. Jeśli żądanie przerwania zewnętrznego nie jest włączone, to sygnał SLEEP jest aktywny również dla tych końcówek.

Sygnał SLEEP jest również anulowany przez różne inne funkcje alternatywne, jak opisano w kolejnym podrozdziale.

Jeśli wysoki stan logiczny utrzymuje się na końcówce asynchronicznego przerwania zewnętrznego skonfigurowanej jako "przerwanie przy narastającym zboczu, opadającym zboczu lub zmianie stanu końcówki", gdy przerwanie zewnętrzne nie jest uaktywnione, to odpowiadający tej końcówce znacznik przerwania zewnętrznego zostanie ustawiony, gdy mikrokontroler wybudzi się z powyżej wspomnianego trybu uśpienia, ponieważ zwarcie do masy w tych trybach uśpienia powoduje zmianę stanu logicznego.

Niepodłączone końcówki

Jeśli niektóre końcówki są nieużywane, to zaleca się, aby te końcówki posiadały zdefiniowany poziom. Nawet jeśli większość wejść cyfrowych jest wyłączona w głębokich trybach uśpienia, jak opisano powyżej, niepodłączonych wejść należy unikać, aby zmniejszyć pobór prądu we wszystkich innych trybach, gdzie cyfrowe wejścia są włączone (reset, tryb aktywny i tryb bezczynności).

Najprostszą metodą zapewnienia zdefiniowanego poziomu nieużywanej końcówki jest włączenie wewnętrznych oporników podciągających. W tym wypadku opornik podciągający będzie wyłączony podczas resetu. Jeśli niski pobór prądu podczas resetu jest ważny, to zaleca się użycie zewnętrznych oporników podciągających w górę lub w dół (dołączonych do Vcc lub do GND). Nie jest zalecane bezpośrednie podłączanie nieużywanych końcówek do Vcc lub do GND, ponieważ może to spowodować pobór nadmiernego prądu, jeśli końcówka zostanie przypadkowo skonfigurowana jako wyjście.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Alternatywne funkcje portów

Większość końcówek portów posiada funkcje alternatywne oprócz ogólnego wejścia/wyjścia cyfrowego. Rysunek poniżej pokazuje, jak sygnały sterujące końcówkami portu z uproszczonego rysunku z poprzedniego podrozdziału mogą zostać zastąpione funkcjami alternatywnymi:

PUOExn: Pxn PULL-UP OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji opornika podciągającego dla Pxn
       PUD: PULLUP DISABLE
wyłączenie funkcji podciągania
PUOVxn: Pxn PULL-UP OVERRIDE VALUE
stan opornika podciągającego dla Pxn po anulacji
  WDx: WRITE DDRx
zapis DDRx
DDOExn: Pxn DATA DIRECTION OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji kierunku danych dla Pxn
  RDx: READ DDRx
odczyt DDRx
DDOVxn: Pxn DATA DIRECTION OVERRIDE VALUE
kierunek danych dla Pxn po anulacji
  RRx: READ PORTx REGISTER
odczyt rejestru PORTx
PVOExn: Pxn PORT VALUE OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji stanu wyjściowego portu Pxn
  WRx WRITE PORTx
zapis rejestru PORTx
PVOVxn: Pxn PORT VALUE OVERRIDE VALUE
stan wyjściowy portu Pxn po anulacji
  RPx: READ PORTx PIN
odczyt końcówki PORTx
DIEOExn: Pxn DIGITAL INPUT-ENABLE OVERRIDE ENABLE
włączenie anulacji włączenia wejścia cyfrowego dla Pxn
  WPx: WRITE PINx
zapis PINx
DIEOVxn:  Pxn DIGITAL INPUT-ENABLE OVERRIDE VALUE
stan włączenia wejścia cyfrowego Pxn po anulacji
  clkI/O:  I/O CLOCK
zegar we/wy
SLEEP sterowanie uśpieniem   DIxn: DIGITAL INPUT PIN n ON PORTx
końcówka wejścia cyfrowego w PORTx
      AIOxn: ANALOG INPUT/OUTPUT PIN n ON PORTx
końcówka n we/wy analogowego w PORTx
Uwaga: Sygnały WPx, WDx, RRx, RPx i RDx są wspólne dla wszystkich końcówek wewnątrz tego samego portu. Sygnały clkI/O i SLEEP są wspólne dla wszystkich portów. Wszystkie pozostałe sygnały są indywidualne dla każdej końcówki.

Ilustracja na powyższym obrazku służy jako ogólny opis, który odnosi się do wszystkich końcówek portów w rodzinie mikrokontrolerów AVR. Niektóre sygnały anulujące mogą nie występować we wszystkich końcówkach portów.

Poniższa tabela podsumowuje funkcje sygnałów anulujących. Indeksy końcówek i portów z obrazka powyżej nie będą pokazywane w następnych tabelach. Sygnały anulujące są generowane wewnętrznie w modułach posiadających alternatywną funkcję.

Nazwa sygnału Pełna nazwa Opis
PUOE Pull-up Override Enable
włączenie anulacji opornika podciągającego
Jeśli sygnał ten ma wysoki poziom logiczny, to sterowanie przyłączaniem opornika podciągającego jest kontrolowane przez sygnał PUOV. Jeśli sygnał ten ma niski stan logiczny, to opornik podciągający zostanie podłączony do linii portu, gdy PUExn = 0b1.
PUOV Pull-up Override Value
stan opornika podciągającego po anulacji
Jeśli PUOE jest w stanie wysokim, to opornik podciągający jest podłączany/odłączany przez stan sygnału PUOV bez względu na ustawienie bitu rejestrowego PUExn.
DDOE Data Direction  Override Enable
włączenie anulacji kierunku danych
Jeśli sygnał ten ma stan wysoki, kierunek działania portu jest kontrolowany przez sygnał DDOV. Jeśli ten sygnał ma stan niski, to kierunkiem pracy portu steruje bit rejestrowy DDxn.
DDOV Data Direction Override Value
kierunek danych po anulacji
Jeśli DDOE ma stan wysoki, to kierunkiem pracy portu steruje sygnał DDOV bez względu na ustawienie bitu rejestrowego DDxn.
PVOE Port Value Override Enable
włączenie anulacji stanu wyjściowego portu
Jeśli sygnał ten ma stan wysoki i aktywne jest wyjście portu, to stan na tym wyjściu kontroluje sygnał PVOV. Jeśli PVOE ma stan niski i wyjście portu jest aktywne, to stan na tym wyjściu określa bit rejestrowy PORTxn.
PVOV Port Value Override Value
stan wyjścia portu po anulacji
Jeśli PVOE jest w stanie wysokim, to stan wyjścia portu (jeśli port pracuje jako wyjście) określa PVOV, bez względu na ustawienie bitu rejestrowego PORTxn.
DIEOE Digital Input Enable Override Enable
włączenie anulacji włączenia wejścia cyfrowego
Jeśli sygnał ten jest ustawiony, to włączanie/wyłączanie wejścia cyfrowego jest kontrolowane stanem sygnału DIEOV. Jeśli sygnał DIEOE ma stan niski to włączanie/wyłączanie wejścia cyfrowego określa stan mikrokontrolera (tryb normalny, tryb uśpienia).
DIEOV Digital Input Enable Override Value
stan włączenia wejścia cyfrowego po anulacji
Jeśli sygnał DIEOE jest ustawiony, to wejście cyfrowe jest włączane/wyłączane stanem sygnału DIEOV, bez względu na stan mikrokontrolera (tryb normalny, tryb uśpienia).
DI Digital Input
wejście cyfrowe
Jest to wejście cyfrowe dla alternatywnych funkcji. Na rysunku powyżej jest ono połączone z wyjściem bramki Schmitta przed synchronizatorem. O ile wejście cyfrowe nie będzie używane jako źródło zegarowe, moduł z alternatywną funkcją będzie korzystał ze swojego własnego synchronizatora.
AIO Analog Input/Output
wejście/wyjście analogowe
Jest to analogowe wejście/wyjście dla alternatywnych funkcji. Sygnał jest bezpośrednio podłączony do końcówki mikrokontrolera i może być używany w obu kierunkach.

Kolejne podrozdziały krótko opisują alternatywne funkcje dla każdego portu oraz łączą sygnały anulujące z tymi funkcjami. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie funkcji alternatywnych w dalszych rozdziałach.


SFIOR – Special Function IO Register – Rejestr funkcji specjalnych

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x30 (0x50) ACME PUD PSR2 PSR10 SFIOR
Zapis/Odczyt O O O O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bit 2 – PUD: Pull-up Disable – Wyłączenie oporników podciągających

Gdy ten bit zostanie zapisany logiczną jedynką, oporniki podciągające w portach we/wy są wyłączone, nawet jeśli rejestry DDxn i PORTxn skonfigurowano do włączenia tych oporników ({DDxn, PORTxn} = 0b01). Zobacz do podrozdziału "Konfigurowanie końcówki".

Alternatywne funkcje portu B

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PB7 XTAL2 (końcówka 2 oscylatora zegarowego układu)
TOSC2 (końcówka 2 oscylatora timera)
PB6 XTAL1 (końcówka 1 oscylatora zegarowego układu lub wejście zegara zewnętrznego)
TOSC1 (końcówka 1 oscylatora timera)
PB5 SCK (wejście zegarowe Master magistrali SPI)
PB4 MISO (wejście Master magistrali SPI/wyjście Slave magistrali SPI)
PB3 MOSI (wyjście Master magistrali SPI/wejście Slave magistrali SPI)
OC2 (wyjście zgodności porównania timera/licznika 2)
PB2 SS (wybór układu Slave przez magistralę SPI)
OC1B (wyjście B zgodności porównania timera/licznika 1)
PB1 OC1A (wyjście A zgodności porównania timera/licznika 1)
PB0 ICP1 (końcówka Input Capture timera/licznika 1)

XTAL2/TOSC2 – Port B, Bit 7

XTAL2: Końcówka 2 oscylatora zegarowego układu. Używana jako końcówka zegarowa dla oscylatora kwarcowego lub oscylatora kwarcowego niskiej częstotliwości. Gdy jest używana jako końcówka zegarowa, nie może pełnić funkcji końcówki we/wy.

TOSC2: Końcówka 2 oscylatora timera. Używana tylko w przypadku wybrania wewnętrznego, kalibrowanego oscylatora RC na źródło zegarowe układu, a asynchroniczny timer został uaktywniony przez właściwe ustawienie w rejestrze ASSR. Gdy bit AS2 w ASSR zostanie ustawiony w celu włączenia asynchronicznego taktowania timera/licznika 2, końcówka PB7 jest odłączana od portu i staje się odwracającym wyjściem wzmacniacza oscylatora. W tym trybie oscylator kwarcowy jest podłączany do tej końcówki, a końcówka nie może być juz używana jako końcówka we/wy. Gdy końcówka PB7 jest używana jako końcówka zegarowa, bity DDB7, PORTB7 i PINB7 dadzą przy odczycie zero.

XTAL1/TOSC1 – Port B, Bit 6

XTAL1: Końcówka 1 oscylatora zegarowego układu. Używana dla wszystkich źródeł zegarowych układu z wyjątkiem wewnętrznego, kalibrowanego oscylatora RC. Gdy jest używana jako końcówka zegarowa, nie może pełnić funkcji końcówki we/wy.

TOSC1: Końcówka 1 oscylatora timera. Używana tylko w przypadku wybrania wewnętrznego, kalibrowanego oscylatora RC na źródło zegarowe układu, a asynchroniczny timer został uaktywniony przez właściwe ustawienie w rejestrze ASSR. Gdy bit AS2 w ASSR zostanie ustawiony w celu włączenia asynchronicznego taktowania timera/licznika 2, końcówka PB6 jest odłączana od portu i staje się odwracającym wejściem wzmacniacza oscylatora. W tym trybie oscylator kwarcowy jest podłączany do tej końcówki, a końcówka nie może być juz używana jako końcówka we/wy. Gdy końcówka PB6 jest używana jako końcówka zegarowa, bity DDB6, PORTB6 i PINB6 dadzą przy odczycie zero.

SCK – Port B, Bit 5

SCK: końcówka wyjścia zegara dla Master/wejścia zegara dla Slave dla kanału SPI. Gdy SPI pracuje w trybie Slave, to końcówka ta staje się wejściem bez względu na ustawienie bitu DDB5. Gdy SPI pracuje w trybie Master, kierunek danych tej końcówki sterowany jest bitem DDB5. Gdy SPI wymusza na tej końcówce tryb wejścia, opornik podciągający wciąż jest sterowany bitem PORTB5.

MISO – Port B, Bit 4

MISO: Końcówka wejścia danych dla trybu Master/wyjścia danych dla trybu Slave (ang. Master Data input, Slave Data output pin) dla kanału SPI. Gdy SPI pracuje w trybie Master, końcówka ta jest skonfigurowana jako wejście bez względu na ustawienie bitu DDB4. Gdy SPI pracuje jako Slave, kierunek danych tej końcówki jest kontrolowany bitem DDB4. Gdy SPI wymusza na tej końcówce tryb wejścia, opornik podciągający wciąż jest sterowany bitem PORTB4.

MOSI/OC2 – Port B, Bit 3

MOSI: Wyjście danych SPI w trybie Master/wejście danych SPI w trybie Slave dla kanału SPI (ang. SPI Master Data output, Slave Data input). Gdy SPI pracuje w trybie Slave, końcówka jest skonfigurowana jako wejście bez względu na stan bitu DDB3. Gdy SPI pracuje jako Master, kierunek danych tej końcówki jest kontrolowany bitem DDB3. Gdy SPI wymusza na tej końcówce tryb wejścia, opornik podciągający wciąż jest sterowany bitem PORTB3.

OC2, wyjście zgodności Output Compare: Końcówka PB3 może służyć jako zewnętrzne wyjście dla zgodności porównania w timerze/liczniku 2. Dla tej funkcji końcówka PB3 musi być skonfigurowana jako wyjście (bit DDB3 ustawiony na jeden). Końcówka OC2 jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

SS/OC1B – Port B, Bit 2

SS: Wejście wyboru układu (ang. Slave Select input). Gdy SPI zostaje włączone w trybie Slave, to ta końcówka pracuje jako wejście bez względu na ustawienie bitu DDB2. W trybie Slave SPI uaktywnia się, gdy ta końcówka zostanie wysterowana stanem niskim. Gdy SPI zostaje włączone w trybie Master, kierunek danych na tej końcówce kontrolowany jest bitem DDB2. Gdy SPI wymusza na tej końcówce tryb wejścia, opornik podciągający wciąż jest sterowany bitem PORTB2.

OC1B, wyjście zgodności Output Compare (ang. Output Compare Match output): Końcówka PB2 może służyć jako zewnętrzne wyjście zgodności porównania B timera licznika 1. Końcówka PB2 musi zostać skonfigurowana jako wyjście (bit DDB2 ustawiony na jeden), aby mogła służyć tej funkcji. Końcówka OC1B jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

OC1A – Port B, Bit 1

OC1A, wyjście zgodności Output Compare (ang. Output Compare Match output): Końcówka PB1 może służyć jako zewnętrzne wyjście zgodności porównania A timera licznika 1. Końcówka PB1 musi zostać skonfigurowana jako wyjście (bit DDB1 ustawiony na jeden), aby mogła służyć tej funkcji. Końcówka OC1A jest również końcówką wyjściową dla funkcji trybu PWM timera.

ICP1 – Port B, Bit 0

ICP1 – Końcówka Input Capture (ang. Input Capture Pin): Końcówka PB0 może służyć jako końcówka Input Capture dla timera/licznika 1.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu B w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa
sygnału
PB7/XTAL2/
TOSC2
(1)(2)
PB6/XTAL1/
TOSC1
(1)
PB5/SCK PB4/MISO
PUOE EXT • (INTRC + AS2) INTRC + AS2 SPE • MSTR SPE • MSTR
PUO 0 0 PORTB5 • PUD PORTB4 • PUD
DDOE EXT • (INTRC + AS2) INTRC + AS2 SPE • MSTR SPE • MSTR
DDOV 0 0 0 0
PVOE 0 0 SPE • MSTR SPE • MSTR
PVOV 0 0 WYJŚCIE SCK WYJŚCIE SPI SLAVE
DIEOE EXT • (INTRC + AS2) INTRC + AS2 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI WEJŚCIE SCK WEJŚCIE SPI MSTR
AIO Wyjście oscylatora Wejście oscylatora/zegara
Uwaga: 1. INTRC oznacza, iż wewnętrzny oscylator RC jest wybrany (przez bity bezpiecznikowe CKSEL)
  2. EXT oznacza, iż zewnętrzny oscylator RC lub zewnętrzny zegar jest wybrany (przez bity bezpiecznikowe CKSEL)
Nazwa
sygnału
PB3/MOSI/OC2 PB2/SS/OC1B PB1/OC1A PB0/ICP1
PUOE SPE • MSTR SPE • MSTR 0 0
PUO PORTB3 • PUD PORTB2 • PUD 0 0
DDOE SPE • MSTR SPE • MSTR 0 0
DDOV 0 0 0 0
PVOE SPE • MSTR + WŁĄCZENIE OC2 WŁĄCZENIE OC1B WŁĄCZENIE OC1A 0
PVOV SPI MSTR OUTPUT + OC2 OC1B OC1A 0
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI WEJŚCIE SPI SLAVE SPI SS WEJŚCIE ICP1
AIO

Alternatywne funkcje portu C

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PC6 RESET (końcówka resetu)
PC5 ADC5 (kanał wejściowy 5 przetwornika A/C)
SCL (linia zegara 2-przewodowej magistrali szeregowej)
PC4 ADC4 (kanał wejściowy 4 przetwornika A/C)
SDA (linia wejścia/wyjścia danych 2-przewodowej magistrali szeregowej)
PC3 ADC3 (kanał wejściowy 3 przetwornika A/C)
PC2 ADC2 (kanał wejściowy 2 przetwornika A/C)
PC1 ADC1 (kanał wejściowy 1 przetwornika A/C)
PC0 ADC0 (kanał wejściowy 0 przetwornika A/C)

RESET – Port C, Bit 6

RESET, końcówka resetu: Gdy zostanie zaprogramowany bit bezpiecznikowy RSTDISBL, końcówka ta pełni funkcję normalnej końcówki we/wy, a mikrokontroler będzie musiał polegać na resecie przy włączeniu i na resecie przy spadku zasilania jako swoich źródłach resetu. Gdy bit bezpiecznikowy RSTDISBL nie jest zaprogramowany, to obwód resetowania jest podłączony do tej końcówki i nie można jej używać jako końcówki we/wy. Gdy PC6 pełni funkcję końcówki resetu, bity DDC6, PORTC6 i PINC6 dają przy odczycie zero.

SCL/ADC5 – Port C, Bit 5

SCL, zegar 2-przewodowego interfejsu szeregowego: Gdy bit TWEN w rejestrze TWCR jest ustawiony na jeden w celu włączenia 2-przewodowego interfejsu szeregowego (ang. Two-wire Serial Interface), końcówka PC5 zostaje odłączona od portu i staje się końcówką we/wy zegara szeregowego dla 2-przewodowego interfejsu szeregowego. W tym trybie na końcówkę zostaje nałożony filtr zakłóceń impulsowych, który eliminuje impulsy krótsze od 50 ns w sygnale wejściowym, a końcówka jest sterowana ze źródła typu otwarty dren z ograniczeniem szybkości narastania sygnału.

Końcówka PC5 może być również używana jako kanał wejściowy 5 dla przetwornika A/C. Zwróć uwagę, iż kanał wejściowy 5 przetwornika A/C używa zasilania cyfrowego.

SDA/ADC4 – Port C, Bit 4

SDA, dane 2-przewodowego interfejsu szeregowego: Gdy bit TWEN w rejestrze TWCR jest ustawiony na jeden w celu włączenia 2-przewodowego interfejsu szeregowego, końcówka PC4 zostaje odłączona od portu i staje się końcówką we/wy danych szeregowych dla 2-przewodowego interfejsu szeregowego. W tym trybie na końcówkę zostaje nałożony filtr zakłóceń impulsowych, który eliminuje impulsy krótsze od 50 ns w sygnale wejściowym, a końcówka jest sterowana ze źródła typu otwarty dren z ograniczeniem szybkości narastania sygnału.

Końcówka PC4 może być również używana jako kanał wejściowy 4 dla przetwornika A/C. Zwróć uwagę, iż kanał wejściowy 4 przetwornika A/C używa zasilania cyfrowego.

ADC3 – Port C, Bit 3

Końcówka PC3 może być również używana jako kanał wejściowy 3 dla przetwornika A/C. Zwróć uwagę, iż kanał wejściowy 3 przetwornika A/C używa zasilania analogowego.

ADC2 – Port C, Bit 2

Końcówka PC2 może być również używana jako kanał wejściowy 2 dla przetwornika A/C. Zwróć uwagę, iż kanał wejściowy 2 przetwornika A/C używa zasilania analogowego.

ADC1 – Port C, Bit 1

Końcówka PC1 może być również używana jako kanał wejściowy 1 dla przetwornika A/C. Zwróć uwagę, iż kanał wejściowy 1 przetwornika A/C używa zasilania analogowego.

ADC0 – Port C, Bit 0

Końcówka PC0 może być również używana jako kanał wejściowy 0 dla przetwornika A/C. Zwróć uwagę, iż kanał wejściowy 0 przetwornika A/C używa zasilania analogowego.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu C w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa
sygnału
PC6/RESET PC5/SCL/ADC5 PC4/SDA/ADC4
PUOE RSTDISBL TWEN TWEN
PUOV 1 PORTC5 • PUD PORTC4 • PUD
DDOE RSTDISBL TWEN TWEN
DDOV 0 SCL_OUT SDA_OUT
PVOE 0 TWEN TWEN
PVOV 0 0 0
DIEOE RSTDISBL 0 0
DIEOV 0 0 0
DI
AIO WEJŚCIE RESET WEJŚCIE ADC5 / WEJŚCIE SCL WEJŚCIE ADC4 / WEJŚCIE SDA
Nazwa
sygnału
PC3/ADC3 PC2/ADC2 PC1/ADC1 PC0/ADC0
PUOE 0 0 0 0
PUOV 0 0 0 0
DDOE 0 0 0 0
DDOV 0 0 0 0
PVOE 0 0 0 0
PVOV 0 0 0 0
DIEOE 0 0 0 0
DIEOV 0 0 0 0
DI
AIO WEJŚCIE ADC3 WEJŚCIE ADC2 WEJŚCIE ADC1 WEJŚCIE ADC0
Uwaga: 1. Po włączeniu 2-przewodowy interfejs szeregowy uaktywnia sprawdzanie szybkości narastania sygnału na końcówkach PC4 i PC5. Nie jest to pokazane na schemacie. Dodatkowo są wstawiane filtry zakłóceń impulsowych pomiędzy wyjściami AIO pokazanymi na schemacie portu a cyfrową logiką modułu TWI.

Alternatywne funkcje portu D

Końcówka portu Funkcja alternatywna
PD7 AIN1 (wejście odwracające komparatora analogowego)
PD6 AIN0 (wejście nieodwracające komparatora analogowego)
PD5 T1 (zewnętrzne wejście taktowania timera/licznika 1)
PD4 XCK (wejście/wyjście zegara zewnętrznego USART)
T0 (zewnętrzne wejście taktowania timera/licznika 0)
PD3 INT1 (wejście przerwania zewnętrznego 1)
PD2 INT0 (wejście przerwania zewnętrznego 0)
PD1 TXD (końcówka wyjścia USART)
PD0 RXD (końcówka wejścia USART)

AIN1 – Port D, Bit 7

AIN1, wejście odwracające komparatora analogowego. Skonfiguruj końcówkę portu jako wejście z odłączonym opornikiem podciągającym, aby uniknąć interferencji cyfrowej funkcji portu z tą funkcją komparatora analogowego.

AIN0 – Port D, Bit 6

AIN0, wejście nieodwracające komparatora analogowego. Skonfiguruj końcówkę portu jako wejście z odłączonym opornikiem podciągającym, aby uniknąć interferencji cyfrowej funkcji portu z tą funkcją komparatora analogowego.

T1 – Port D, Bit 5

T1, źródło zliczania timera/licznika 1.

XCK/T0 – Port D, Bit 4

XCK, zewnętrzny zegar USART.
T0, źródło zliczania timera/licznika 0.

INT1 – Port D, Bit 3

INT1, źródło 1 przerwania zewnętrznego: końcówka PD3 może służyć jako źródło przerwań zewnętrznych.

INT0 – Port D, Bit 2

INT0, źródło 0 przerwania zewnętrznego: końcówka PD2 może służyć jako źródło przerwań zewnętrznych.

TXD – Port D, Bit 1

TXD, dane transmitowane (końcówka wyjścia danych dla USART). Gdy zostanie włączony nadajnik USART, końcówka ta będzie skonfigurowana jako wyjście bez względu na wartość bitu DDD1.

RXD – Port D, Bit 0

RXD, dane odbierane (końcówka wejścia danych dla USART). Gdy zostanie włączony odbiornik USART, końcówka ta będzie skonfigurowana jako wejście bez względu na wartość bitu DDD0. Gdy USART wymusza tryb pracy końcówki jako wejście, opornik podciągający można wciąż kontrolować bitem PORTD0.

Poniższe tabele odwzorowują funkcje alternatywne portu D w zależności od sygnałów sterujących.

Nazwa
sygnału
PD7/AIN1 PD6/AIN0 PD5/T1 PD4/XCK/T0
PUOE 0 0 0 0
PUO 0 0 0 0
OOE 0 0 0 0
OO 0 0 0 0
PVOE 0 0 0 UMSEL
PVO 0 0 0 WYJŚCIE XCK
DIEOE 0 0 0 0
DIEO 0 0 0 0
DI WEJŚCIE T1 WEJŚCIE XCK / WEJŚCIE T0
AIO WEJŚCIE AIN1 WEJŚCIE AIN0
Nazwa
sygnału
PD3/INT1 PD2/INT0 PD1/TXD PD0/RXD
PUOE 0 0 TXEN RXEN
PUO 0 0 0 PORTD0 • PUD
OOE 0 0 TXEN RXEN
OO 0 0 1 0
PVOE 0 0 TXEN 0
PVO 0 0 TXD 0
DIEOE WŁĄCZENIE INT1 WŁĄCZENIE INT0 0 0
DIEO 1 1 0 0
DI WEJŚCIE INT1 WEJŚCIE INT0 RXD
AIO
Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis rejestrów

PORTB – Port B Data Register – Rejestr danych portu B

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x18 (0x38) PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 PORTB
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRB – Port B Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu B

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x17 (0x37) DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0 DDRB
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PINB – Port B Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu B

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x16 (0x36) PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0 PINB
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

PORTC – Port C Data Register – Rejestr danych portu C

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x15 (0x35) PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0 PORTC
Zapis/Odczyt O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRC – Port C Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu C

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x14 (0x34) DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDC0 DDRC
Zapis/Odczyt O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PINC – Port C Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu C

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x13 (0x33) PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0 PINC
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

PORTD – Port D Data Register – Rejestr danych portu D

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x12 (0x32) PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0 PORTD
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

DDRD – Port D Data Direction Register – Rejestr kierunku danych portu D

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x11 (0x31) DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0 DDRD
Zapis/Odczyt Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

PIND – Port D Input Pins Address – Adres stanu końcówek wejściowych portu D

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x10 (0x30) PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0 PIND
Zapis/Odczyt O O O O O O O O  
Wartość początkowa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.