Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega8

Przerwania

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Wektory przerwań

Numer wektora Adres programu(2) Źródło Definicja przerwania
1 0x000(1) RESET Końcówka zewnętrzna, reset przy włączaniu, reset przy spadku VCC i reset od licznika zegarowego.
2 0x001 INT0 Żądanie przerwania zewnętrznego 0
3 0x002 INT1 Żądanie przerwania zewnętrznego 1
4 0x003 TIMER2_COMP Zgodność porównania w timerze/liczniku 2
5 0x004 TIMER2_OVF Przepełnienie timera/licznika 2
6 0x005 TIMER1_CAPT Zdarzenie Capture timera/licznika 1
7 0x006 TIMER1_COMPA Zgodność porównania A w timerze/liczniku 1
8 0x007 TIMER1_COMPB Zgodność porównania B w timerze/liczniku 1
9 0x008 TIMER1_OVF Przepełnienie timera/licznika 1
10 0x009 TIMER0_OVF Przepełnienie timera/licznika 0
11 0x00A SPI_STC Zakończenie transmisji szeregowej
12 0x00B USART_RXC Zakończenie odczytu USART
13 0x00C USART_UDRE Pusty rejestr danych USART
14 0x00D USART, TXC Zakończenie transmisji USART
15 0x00E ADC Zakończenie przetwarzania w przetworniku A/C
16 0x00F EE_RDY Gotowość EEPROM
17 0x010 ANA_COMP Komparator analogowy
18 0x011 TWI 2-przewodowy interfejs szeregowy
19 0x012 SPM_RDY Gotowość zapisu w pamięci programu
Uwagi: 1. Gdy został zaprogramowany bit bezpiecznikowy BOOTRST, mikrokontroler skoczy przy resecie do adresu programu ładującego, zobacz do rozdziału "Obsługa boot-loadera, samoprogramowanie".
  2. Gdy zostanie ustawiony bit IVSEL w rejestrze GICR, to wektory przerwań bęsą przesunięte na początek sekcji programu lądującego w pamięci FLASH. Adres każdego wektora przerwań będzie równy zatem adresowi w tej tabeli dodanemu do adresu początku sekcji boot w pamięci FLASH.

Tabelka poniżej pokazuje położenie wektora resetu oraz wektorów przerwań przy różnych kombinacjach ustawień BOOTRST i IVSEL. Jeśli program nigdy nie włącza żadnego źródła przerwań, to wektory przerwań nie są używane i można w ich miejscu umieścić normalny kod programu. Tak jest również w przypadku, jeśli wektor Reset został umieszczony w sekcji aplikacji, natomiast wektory przerwań są w sekcji boot lub na odwrót.

BOOTRST IVSEL Adres reset Adres startowy wektorów przerwań
0 0 0x000 0x001
0 1 0x000 Adres reset boot + 0x001
1 0 Adres reset boot 0x001
1 1 Adres reset boot Adres reset boot + 0x001
Uwagi: 1. Dla bitu bezpiecznikowego BOOTRST “1” oznacza stan niezaprogramowany, a "0" oznacza stan zaprogramowany

Najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów resetu i wektorów przerwań w ATmega8 jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod       Komentarze
$000      rjmp RESET   ; Obsługa resetu
$001      rjmp EXT_INT0  ; Obsługa IRQ0
$002      rjmp EXT_INT1  ; Obsługa IRQ1
$003      rjmp TIM2_COMP ; Obsługa porównania w timerze 2
$004      rjmp TIM2_OVF  ; Obsługa przepełnienia timera 2
$005      rjmp TIM1_CAPT ; Obsługa zdarzenia Capture w timerze 1
$006      rjmp TIM1_COMPA ; Obsługa porównania A w timerze 1
$007      rjmp TIM1_COMPB ; Obsługa porównania B w timerze 1
$008      rjmp TIM1_OVF  ; Obsługa przepełnienia timera 1
$009      rjmp TIM0_OVF  ; Obsługa przepełnienia timera 0
$00a      rjmp SPI_STC  ; Obsługa zakończenia transmisji SPI
$00b      rjmp USART_RXC ; Obsługa zakończenia odczytu USART
$00c      rjmp USART_UDRE ; Obsługa pustego rejestru danych UDR
$00d      rjmp USART_TXC ; Obsługa zakończenia przesyłu USART
$00e      rjmp ADC    ; Obsługa zakończenia przetwarzania w przetworniku A/C
$00f      rjmp EE_RDY   ; Obsługa gotowości EEPROM
$010      rjmp ANA_COMP  ; Obsługa komparatora analogowego
$011      rjmp TWI    ; Obsługa 2-przewodowego interfejsu szeregowego
$012      rjmp SPM_RDY  ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu
;
$013 RESET:  ldi r16,high(RAMEND); Początek programu głównego
$014      out SPH,r16   ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
$015      ldi r16,low(RAMEND)
$016      out SPL,r16
$017      sei       ; Włącz przerwania
$018 <instr>  xxx
... ... ...

Gdy bit bezpiecznikowy BOOTRST nie jest zaprogramowany, rozmiar sekcji boot został ustawiony na 2 KB, a bit IVSEL w rejestrze GICR został ustawiony przed włączeniem jakiegokolwiek przerwania, to najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów wektora resetu i wektorów przerwań jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod     Komentarze
$000      rjmp RESET ; Obsługa Reset
;
$001 RESET:  ldi r16,high(RAMEND); Start programu głównego
$002      out SPH,r16 ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
$003      ldi r16,low(RAMEND)
$004      out SPL,r16
$005      sei     ; Włącz przerwania
$006 <instr>  xxx
;
.org $c01
$c01      rjmp EXT_INT0 ; Obsługa IRQ0
$c02      rjmp EXT_INT1 ; Obsługa IRQ1
... ... ... ;
$c12      rjmp SPM_RDY ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu

Gdy bit bezpiecznikowy BOOTRST jest zaprogramowany i rozmiar sekcji boot został ustawiony na 2 KB, to najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów wektora resetu i wektorów przerwań jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod      Komentarze
.org $001
$001      rjmp EXT_INT0 ; Obsługa IRQ0
$002      rjmp EXT_INT1 ; Obsługa IRQ1
... ... ... ;
$012      rjmp SPM_RDY ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu
;
.org $c00
$c00      rjmp RESET  ; Obsługa Reset
;
$c01 RESET:  ldi r16,high(RAMEND); Start programu głównego
$c02      out SPH,r16  ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
$c03      ldi r16,low(RAMEND)
$c04      out SPL,r16
$c05      sei      ; Włącz przerwania
$c06 <instr>  xxx

Gdy bit bezpiecznikowy BOOTRST jest zaprogramowany, rozmiar sekcji boot został ustawiony na 2 KB, a bit IVSEL w rejestrze GICR został ustawiony przed włączeniem jakiegokolwiek przerwania, to najbardziej typowe i ogólne ustawienie programu dla adresów wektora resetu i wektorów przerwań jest następujące:

Przykład w kodzie maszynowym
Adres Etykiety Kod      Komentarze
;
.org $c00
$c00      rjmp RESET  ; Obsługa Reset
$c01      rjmp EXT_INT0 ; Obsługa IRQ0
$c02      rjmp EXT_INT1 ; Obsługa IRQ1
... ... ... ;
$c12      rjmp SPM_RDY ; Obsługa gotowości zapisu do pamięci programu
$c13 RESET:  ldi r16,high(RAMEND); Start programu głównego
$c14      out SPH,r16  ; Ustaw wskaźnik stosu na szczyt RAM
$c15      ldi r16,low(RAMEND)
$c16      out SPL,r16
$c17      sei      ; Włącz przerwania
$c18 <instr>  xxx
Na początek:  podrozdziału   strony 

Przesuwanie wektorów przerwań pomiędzy sekcjami aplikacji i programu ładującego

Ogólny rejestr sterujący przerwaniami (ang. General Interrupt Control Register) określa położenie tablicy wektorów przerwań.

GICR – General Interrupt Control Register – Ogólny rejestr sterujący przerwaniami

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x3B (0x5B) INT1 INT0 IVSEL IVCE GICR
Zapis/Odczyt Z/O Z/O O O O O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bit 1 – IVSEL: Interrupt Vector Select – Wybór wektorów przerwań

Gdy bit IVSEL zostanie wyzerowany, wektory przerwań są umieszczane na początku pamięci FLASH. Gdy bit ten jest ustawiony na jeden, wektory przerwań zostają przesunięte na początek sekcji programu ładującego w FLASH. Rzeczywisty adres początku sekcji boot w FLASH jest określany przez bity bezpiecznikowe BOOTSZ. Szczegóły znajdziesz w rozdziale "Obsługa boot-loadera, samoprogramowanie". Aby uniknąć niezamierzonych zmian tablic wektorów przerwań, należy wykonać specjalną procedurę zapisu, aby zmienić bit IVSEL bit:

 1. Ustaw bit włączenia zmian wektorów przerwań (IVCE) na jeden.
 2. W ciągu czterech cykli wpisz pożądaną wartość do IVSEL, jednocześnie wpisując zero do IVCE.

Gdy ta sekwencja jest wykonywana, przerwania zostają automatycznie wyłączone. Są one wyłączane w takcie ustawienia bitu IVCE i pozostają wyłączone aż do następnej instrukcji za tą, która wpisuje do IVSEL. Jeśli wpis do IVSEL nie nastąpi, to przerwania pozostają wyłączone przez cztery cykle. Bit I w rejestrze stanu SREG nie jest zmieniany przez to automatyczne wyłączenie.

Uwaga: Jeśli wektory przerwań są umieszczone w sekcji programu ładującego i bit blokujący BLB02 jest zaprogramowany, to przerwania są wyłączone podczas wykonywania kodu w sekcji aplikacji. Jeśli wektory przerwań są umieszczone w sekcji aplikacji i bit blokujący BLB12 jest zaprogramowany, to przerwaniai są wyłączone podczas wykonywania kodu w sekcji programu ładującego. Szczegóły na temat tych bitów blokujących znajdziesz w rozdziale "Obsługa boot-loadera, samoprogramowanie".

Bit 0 – IVCE: Interrupt Vector Change Enable – Włączenie zmiany wektorów przerwań

Bit IVCE musi być zapisany logiczną jedynką, aby włączyć zmianę bitu IVSEL. IVCE jest zerowany sprzętowo po czterech taktach następujących po zapisie lub gdy zostanie zapisany bit IVSEL. Ustawienie bitu IVCE wyłączy przerwania, co wyjaśniono w opisie IVSEL powyżej. Zobacz na przykładowy kod:

Przykład w kodzie maszynowym
Move_interrupts:
  ; Włącz zmianę wektorów przerwań
  ldi r16, (1<<IVCE)
  out GICR, r16
  ; Przesuń przerwania do sekcji boot we FLASH
  ldi r16, (1<<IVSEL)
  out GICR, r16
  ret
Przykład w języku C
void Move_interrupts(void)
{
  /* Włącz zmianę wektorów przerwań */
  GICR = (1<<IVCE);
  /* Przesuń przerwania do sekcji boot we FLASH */
  GICR = (1<<IVSEL);
}
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.