Wyszukiwanie najdłuższego słowa w łańcuchu


Tematy pokrewne
Łańcuchy znakowe
Podstawowe pojęcia dotyczące przetwarzania tekstów
Podstawowe operacje na łańcuchach znakowych
Naiwne wyszukiwanie wzorca w tekście
Wyszukiwanie maksymalnego prefikso-sufiksu
Szybkie wyszukiwanie wzorca algorytmem Morrisa-Pratta
Szybkie wyszukiwanie wzorca algorytmem Knutha-Morrisa-Pratta
Szybkie wyszukiwanie wzorca uproszczonym algorytmem Boyera-Moore'a
Szybkie wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem Boyera-Moore'a
Wyszukiwanie wzorca algorytmem Karpa-Rabina
Zliczanie słów w łańcuchu
Dzielenie łańcucha na słowa
Wyszukiwanie najdłuższego słowa w łańcuchu
Wyszukiwanie najdłuższego wspólnego podłańcucha
Wyszukiwanie najdłuższego wspólnego podciągu
Wyszukiwanie najkrótszego wspólnego nadłańcucha
Wyszukiwanie słów podwójnych
Wyszukiwanie palindromów
MasterMind – komputer kontra człowiek
MasterMind – człowiek kontra komputer
Szyfr Cezara
Szyfrowanie z pseudolosowym odstępem
Szyfry przestawieniowe
Szyfr Enigmy
Szyfrowanie RSA
Dodawanie dużych liczb
Mnożenie dużych liczb
Potęgowanie dużych liczb
Duże liczby Fibonacciego
Haszowanie
Podstawowe operacje na tablicach
Wyszukiwanie liniowe
Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
Wyszukiwanie max lub min

 

Problem

W łańcuchu s znaleźć najdłuższe słowo.


Najdłuższe słowo łańcucha (ang. the longest word of s string)  s możemy znaleźć w czasie liniowym O(n) wykorzystując nieco zmodyfikowany algorytm podziału łańcucha na słowa działający zgodnie z algorytmem znajdowania wartości maksymalnej w zbiorze. Zasada jest następująca:

 

Przeglądamy łańcuch s wydobywając z niego słowa. W trakcie tego procesu obliczamy liczbę znaków w każdym z wydobytych słów. Liczby te tworzą zbiór, w którym wyszukujemy element maksymalny. Zapamiętujemy pozycję pierwszego znaku słowa raz jego długość.

 

Algorytm wyszukiwania najdłuższego słowa w łańcuchu

Wejście:
s – łańcuch tekstowy.
Wyjście:

Pozycja pierwszego znaku najdłuższego słowa pmax w łańcuchu s oraz liczba znaków lmax w tym słowie. Jeśli pmax jest równe -1, to łańcuch s nie zawiera żadnego słowa.

Elementy pomocnicze:
i    indeks znaków w łańcuchu s, i N.
pm  – pozycja początku słowa, pm C.
lm  – liczba znaków w słowie, lm C.
Lista kroków:
K01: ss + wartownik ; dołączamy wartownika
K02: pmax ← -1 ; inicjujemy zmienne
K03: lmax ← 0  
K04: lm ← 0  
K05: Dla i = 0, 1,...,|s| - 1, wykonuj K06...K14 ; przeglądamy kolejne znaki łańcucha
K06:     Jeśli s[i] = litera_lub_cyfra, to idź do K12 ; znak należący do słowa?
K07:     Jeśli lmlmax, to idź do K10 ; dłuższe słowo niż  dotychczas zapamiętane?
K08:     lmaxlm ; jeśli tak, to zapamiętujemy go
K09:     pmaxpm  
K10:     lm ← 0 ; po zapamiętaniu, zerujemy długość słowa
K11:     Następny obieg pętli K05  
K12:     Jeśli lm > 0, to idź do K15 ; początek słowa?
K13:     pm i ; jeśli tak, to zapamiętujemy pozycję pierwszego znaku
K14:     lm lm + 1 ; a długość ustawiamy na 1
K15 Zakończ z wynikiem pmax i lmax  

 

Program

Ważne:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

 

Program odczytuje wiersz znaków i wypisuje najdłuższe, zawarte w nim słowo oraz liczbę znaków w tym słowie. Jeśli łańcuch nie zawiera żadnego słowa, pojawia się napis BRAK.

 

Lazarus
// Wyszukiwanie najdłuższego słowa
// Data: 9.07.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program prg;

var
 s : ansistring;
 i,pmax,lmax,pm,lm: integer;

begin
 readln(s);
 s := s + ' '; // dodajemy wartownika
 pmax := -1; lmax := 0; lm := 0;
 for i := 1 to length(s) do
  if s[i] in ['0'..'9','_','-',
        'A'..'Z','a'..'z',
        'Ą','ą','Ć','ć','Ę','ę',
        'Ł','ł','Ń','ń','Ó','ó',
        'Ś','ś','Ź','ź','Ż','ż'] then
  begin
   if lm = 0 then pm := i;
   inc(lm);
  end
  else
  begin
   if lm > lmax then
   begin
    lmax := lm; pmax := pm;
   end;
   lm := 0;
  end;
 if pmax = -1 then writeln('BRAK')
 else       writeln('[',copy(s,pmax,lmax),'] : ',lmax);
 writeln;
end.
Code::Blocks
// Wyszukiwanie najdłuższego słowa
// Data: 9.07.2008
// (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
 string s;
 int i,pmax,lmax,pm,lm,n;
 unsigned char c;

 getline(cin,s);
 s += " "; // dodajemy wartownika
 n = s.length();
 pmax = -1; lmax = lm = 0;
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  c = s[i];
  if(((c >= '0') && (c <= '9')) ||
    (c == '_') || (c == '-') ||
    ((c >= 'A') && (c <= 'Z')) ||
    ((c >= 'a') && (c <= 'z')) ||
    (c == 164) || (c == 165) ||
    (c == 143) || (c == 134) ||
    (c == 168) || (c == 169) ||
    (c == 157) || (c == 136) ||
    (c == 227) || (c == 228) ||
    (c == 224) || (c == 162) ||
    (c == 151) || (c == 152) ||
    (c == 141) || (c == 171) ||
    (c == 189) || (c == 190))
  {
   if(!lm) pm = i;
   lm++;
  }
  else
  {
   if(lm > lmax)
   {
    lmax = lm; pmax = pm;
   }
   lm = 0;
  }
 }
 if(pmax == -1) cout << "BRAK\n";
 else cout << "[" << s.substr(pmax,lmax) << "] : " << lmax << endl;
 cout << endl;
 return 0;
}
Free Basic
' Wyszukiwanie najdłuższego słowa
' Data: 9.07.2008
' (C)2012 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Dim As String s
Dim As Integer i,pmax,lmax,pm,lm,n,c

Line Input s
s += " " 'dodajemy wartownika
n = Len(s)
pmax = -1: lmax = 0: lm = 0
For i = 1 To n
 c = Asc(Mid(s,i,1))
 If(((c >= Asc("0")) And (c <= Asc("9"))) Or (c = Asc("_")) Or (c = Asc("-"))  Or _
   ((c >= Asc("A")) And (c <= Asc("Z"))) Or((c >= Asc("a")) And (c <= Asc("z"))) Or _
   (c = 164) Or (c = 165) Or (c = 143) Or (c = 134) Or (c = 168) Or (c = 169) Or _
   (c = 157) Or (c = 136) Or (c = 227) Or (c = 228) Or (c = 224) Or (c = 162) Or _
   (c = 151) Or (c = 152) Or (c = 141) Or (c = 171) Or (c = 189) Or (c = 190)) Then
  If lm = 0 Then pm = i
  lm += 1
 Else
  If lm > lmax Then
   lmax = lm: pmax = pm
  End If
  lm = 0
 End If
Next
If pmax = -1 Then
 Print "BRAK"
Else
 Print "[";Mid(s,pmax,lmax);"] : ";lmax
End If
Print
End
Wynik
Wielki mały cały śmiały człowiek szybki i gibki
[człowiek] : 8

 

Wyszukiwanie najdłuższego słowa
(C)2012 mgr Jerzy Wałaszek

Wprowadź tekst:


...

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe