Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wyszukiwanie najdłuższego słowa w łańcuchu

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

W łańcuchu s należy znaleźć najdłuższe słowo.

Rozwiązanie

Najdłuższe słowo łańcucha (ang. the longest word of s string) s możemy znaleźć w czasie liniowym O(n) wykorzystując nieco zmodyfikowany algorytm podziału łańcucha na słowa działający zgodnie z  algorytmem znajdowania wartości maksymalnej w zbiorze. Zasada jest następująca:

Przeglądamy łańcuch s wydobywając z niego słowa. W trakcie tego procesu obliczamy liczbę znaków w każdym z wydobytych słów. Liczby te tworzą zbiór, w którym wyszukujemy element maksymalny. Zapamiętujemy pozycję pierwszego znaku słowa oraz jego długość.

Algorytm wyszukiwania najdłuższego słowa w łańcuchu

Wejście:

s – łańcuch tekstowy.

Wyjście:

Pozycja pierwszego znaku najdłuższego słowa pmax w łańcuchu s oraz liczba znaków lmax w tym słowie. Jeśli pmax jest równe -1, to łańcuch s nie zawiera żadnego słowa.

Elementy pomocnicze:

i : indeks znaków w łańcuchu s; i ∈ N.
pm : pozycja początku słowa; pm ∈ C.
lm : liczba znaków w słowie; lm ∈ C.

Lista kroków:

K01: ss+wartownik ; na końcu dołączamy wartownika
K02: pmax ← -1 ; inicjujemy zmienne
K03: lmax ← 0
K04: lm ← 0
K05: Dla i = 0,1,…,|s|-1: ; przeglądamy kolejne znaki łańcucha
   wykonuj kroki K06…K14
K06:  Jeśli s[i] = znak_słowa
    to idź do kroku K12
K07:  Jeśli lm lmax,
    to idź do kroku K10
K08:  lmaxlm ; zapamiętujemy długość słowa
K09:  pmax pm ; i jego pozycję w łańcuchu
K10:  lm ← 0 ; zerujemy licznik długości
K11:  Następny obieg pętli K05
K12:  Jeśli lm = 0, ; zapamiętujemy pozycję
    to pmi   ; początku słowa
K13:  lmlm+1 ; zwiększamy długość słowa
K14: Zakończ zwracając pmax i lmax

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje wiersz znaków i wypisuje najdłuższe, zawarte w nim słowo oraz liczbę znaków w tym słowie. Jeśli łańcuch nie zawiera żadnego słowa, pojawia się napis BRAK.
Pascal
// Wyszukiwanie najdłuższego słowa
// Data: 9.07.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

program prg;

var
 s : ansistring;
 i,pmax,lmax,pm,lm: integer;

begin
 readln(s);
 s := s+' '; // dodajemy wartownika
 pmax := -1; lmax := 0; lm := 0;
 for i := 1 to length(s) do
  if s[i] in ['0'..'9','_','-',
        'A'..'Z','a'..'z',
        'Ą','ą','Ć','ć','Ę','ę',
        'Ł','ł','Ń','ń','Ó','ó',
        'Ś','ś','Ź','ź','Ż','ż'] then
  begin
   if lm = 0 then pm := i;
   inc(lm);
  end
  else
  begin
   if lm > lmax then
   begin
    lmax := lm; pmax := pm;
   end;
   lm := 0;
  end;
 if pmax = -1 then writeln('BRAK')
 else writeln('[',copy(s,pmax,lmax),'] : ',lmax);
 writeln;
end.
C++
// Wyszukiwanie najdłuższego słowa
// Data: 9.07.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
 string s;
 int i,pmax,lmax,pm,lm,n;
 unsigned char c;

 getline(cin,s);
 s += " "; // dodajemy wartownika
 n = s.length();
 pmax = -1; lmax = lm = 0;
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  c = s[i];
  if(((c >= '0') && (c <= '9')) ||
    (c == '_') || (c == '-') ||
    ((c >= 'A') && (c <= 'Z')) ||
    ((c >= 'a') && (c <= 'z')) ||
    (c == 164) || (c == 165) ||
    (c == 143) || (c == 134) ||
    (c == 168) || (c == 169) ||
    (c == 157) || (c == 136) ||
    (c == 227) || (c == 228) ||
    (c == 224) || (c == 162) ||
    (c == 151) || (c == 152) ||
    (c == 141) || (c == 171) ||
    (c == 189) || (c == 190))
  {
   if(!lm) pm = i;
   lm++;
  }
  else
  {
   if(lm > lmax)
   {
    lmax = lm; pmax = pm;
   }
   lm = 0;
  }
 }
 if(pmax == -1) cout << "BRAK" << endl;
 else cout << "[" << s.substr(pmax,lmax) << "] : "
      << lmax << endl;
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie najdłuższego słowa
' Data: 9.07.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'--------------------------------

Dim As String s
Dim As Integer i,pmax,lmax,pm,lm,n,c

Line Input s
s += " " 'dodajemy wartownika
n = Len(s)
pmax = -1: lmax = 0: lm = 0
For i = 1 To n
 c = Asc(Mid(s,i,1))
 if(((c >= Asc ("0")) And (c <= Asc ("9"))) Or _
   (c = Asc ("_")) Or (c = Asc ("-")) Or _
   ((c >= Asc ("A")) And (c <= Asc ("Z"))) Or _
   ((c >= Asc ("a")) And (c <= Asc ("z"))) Or _
   (c = 164) Or (c = 165) Or _
   (c = 143) Or (c = 134) Or _
   (c = 168) Or (c = 169) Or _
   (c = 157) Or (c = 136) Or _
   (c = 227) Or (c = 228) Or _
   (c = 224) Or (c = 162) Or _
   (c = 151) Or (c = 152) Or _
   (c = 141) Or (c = 171) Or _
   (c = 189) Or (c = 190)) Then
  If lm = 0 Then pm = i
  lm += 1
 Else
  If lm > lmax Then
   lmax = lm: pmax = pm
  End If
  lm = 0
 End If
Next
If pmax = -1 Then
 Print "BRAK"
Else
 Print "[";Mid(s,pmax,lmax);"] : ";lmax
End If
Print
End
Python (dodatek)
# Wyszukiwanie najdłuższego słowa
# Data: 14.03.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
# -------------------------------

s = input()
s += " " # dodajemy wartownika
n = len(s)
x = "AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ"
x += x.lower()
x += "_-0123456789"
pmax,lmax,lm = -1,0,0
for i in range(n):
  if x.find(s[i]) > -1:
    if(not lm):
      pm = i;
    lm += 1
  else:
    if lm > lmax:
      lmax,pmax = lm,pm
    lm = 0
if pmax == -1:
  print("BRAK")
else:
  print("[%s] : %d" % (s[pmax:pmax+lmax],lmax))
print()
Wynik:
Wielki mały cały śmiały człowiek szybki i gibki
[człowiek] : 8

Wyszukiwanie najdłuższego słowa
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

Wprowadź tekst:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.