Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Szybkie wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem Boyera-Moore'a

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

W łańcuchu s należy wyznaczyć wszystkie wystąpienia wzorca p.


Tutaj znajdziesz oryginalny tekst R.S.Boyera oraz J.S.Moore'a z roku 1977. Dokument jest napisany w języku angielskim.

Heurystyki algorytmu Boyera-Moore'a

Uproszczony algorytm Boyera-Moore'a reaguje tylko na niezgodność znaku wykorzystując wyliczoną wcześniej tablicę Last do znalezienia przesunięcia okna wzorca p w obrębie przeszukiwanego tekstu s. Postępowanie to nazywamy heurystyką niepasującego znaku (ang. bad character heuristics). Zupełnie nie korzystamy tutaj z informacji, iż pewien sufiks b wzorca p pasował do przeszukiwanego tekstu:

obrazek

Pełna wersja algorytmu nie wyrzuca do kosza tej informacji. Rozważmy możliwe dwa przypadki:

 1. Pasujący sufiks b powtarza się wewnątrz wzorca. Dodatkowo żądamy, aby znak C bezpośrednio poprzedzający ten fragment tekstu był różny od znaku B (B jest oznaczeniem symbolicznym, a nie konkretną literą!), gdyż w  przeciwnym razie otrzymamy natychmiastową niezgodność z przeszukiwanym tekstem. Okno wzorca przesuwamy, tak aby uzyskać pokrycie pasującego fragmentu b z pasującym do niego fragmentem b przeszukiwanego tekstu.
obrazek
 1. Pasujący sufiks b nie powtarza się wewnątrz wzorca. Jednakże istnieje prefikso-sufiks bb wzorca zawarty w pasującym sufiksie b (porusz algorytm KMP). W takim przypadku okno wzorca przesuwamy, tak aby uzyskać pokrycie prefikso-sufiksów we wzorcu i w przeszukiwanym tekście:
obrazek

Jeśli prefikso-sufiks jest pusty, to okno wzorca można przesunąć o całą długość wzorca beż żadnej straty dla wyników poszukiwań. W efekcie uzyskujemy bardzo ciekawą własność algorytmu Boyera-Moore'a – im wzorzec p jest dłuższy, tym szybciej przebiega wyszukiwanie, ponieważ algorytm przeskakuje większe partie tekstu.

Opisana w tych dwóch punktach strategia postępowania nosi nazwę heurystyki pasującego sufiksu (ang. good suffix heuristics). W wyniku jej zastosowania otrzymujemy przesunięcie okna wzorca bez pomijania możliwych wystąpień w przeszukiwanym tekście.

Pełny algorytm Boyera-Moore'a wykorzystuje obie heurystyki – nie pasującego znaku (opisana w poprzednim rozdziale) oraz pasującego sufiksu, a wynikowe przesunięcie okna wzorca jest większym z tych dwóch wyliczonych przesunięć.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Wyznaczanie tablicy przesunięć BMNext

Do wyznaczenia przesunięcia w przypadku heurystyki pasującego sufiksu będzie nam potrzebna tablica BMNext zawierająca wartości przesunięć dla poszczególnych sufiksów wzorca (tablica ta jest niejako odwróceniem tablicy KMPNext obecnej w  algorytmie KMP). Wyznaczamy ją w dwóch etapach.

Etap 1

Ten etap jest bardzo podobny do przetwarzania wzorca w algorytmie KMP. Pasujący sufiks bb jest prefikso-sufiksem pewnego sufiksu b wzorca p:

obrazek

Musimy ustalić prefikso-sufiksy sufiksów wzorca, jednakże w porównaniu z algorytmem KMP będzie obowiązywało odwrotne odwzorowanie pomiędzy prefikso-sufiksem a najkrótszym sufiksem zawierającym ten prefikso-sufiks. Jednocześnie musimy zagwarantować, iż dany prefikso-sufiks nie może być rozszerzalny w lewo (patrz znaki BC we wzorcu) przez znak B, który spowodował niezgodność z przeszukiwanym tekstem. W przeciwnym razie po przesunięciu okna wzorca otrzymalibyśmy natychmiastową niezgodność, ponieważ w tym samym miejscu znów znalazłby się niezgodny znak B.

W etapie 1 obliczana jest pomocnicza tablica П o elementach indeksowanych od 0 do m (m = |p|). Element П[i] zawiera początkową pozycję maksymalnego prefikso-sufiksu sufiksu wzorca rozpoczynającego się na pozycji i-tej.

Przykład:

Dla wzorca ABBABBBA tablicę П wyznaczymy następująco:

Tworzenie tablicy П Opis
i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
p: A B B A B B B A
П: . . . . . . . . 
Na pozycji m = 8 jest sufiks pusty, Ponieważ nie posiada on prefikso-sufiksu, do П[8] wpisujemy 9.
i: 0 1 2 3 4 5 6p: A B B A B B B A 
П: . . . . . . .9 
Na pozycji 7 jest sufiks A. Posiada on prefikso-sufiks pusty rozpoczynający się na pozycji 8.
i: 0 1 2 3 4 57 8 
p: A B B A B B B A 
П: . . . . . .8 9  
Sufiks BA również posiada prefikso-sufiks pusty.
i: 0 1 2 3 46 7 8 
p: A B B A B B B A 
П: . . . . .8 8 9 
Sufiks BBA posiada prefikso-sufiks pusty.
i: 0 1 2 35 6 7 8 
p: A B B A B B B A 
П: . . . .8 8 8 9  
Sufiks BBBA posiada prefikso-sufiks pusty.
i: 0 1 24 5 6 7 8 
p: A B B A B B B A
П: . . .8 8 8 8 9 
Sufiks ABBBA posiada prefikso-sufiks A rozpoczynający się na pozycji 7.
i: 0 13 4 5 6 7 8 
p: A B B A B B B A
П: . .7 8 8 8 8 9  
Sufiks BABBBA rozszerza prefikso-sufiks poprzedniego sufiksu do prefikso-sufiksu BA rozpoczynającego się na pozycji 6.
i: 02 3 4 5 6 7 8 
p: A B B A B B B A
П: .6 7 8 8 8 8 9 
Sufiks BBABBBA znów rozszerza prefikso-sufiks poprzedniego sufiksu do prefikso-sufiksu BBA rozpoczynającego się na pozycji 5.
i:1 2 3 4 5 6 7 8 
p: A B B A B B B A
П:5 6 7 8 8 8 8 9  
Sufiks ABBABBBA redukuje prefikso-sufiks do A na pozycji 7.

Tablica П służy do wstępnej generacji właściwej tablicy BMNext. Na początku zerujemy wszystkie komórki tej tablicy. Następnie wyznaczamy kolejne wartości tablicy П. Jeśli prefikso-sufiks poprzedniego sufiksu wzorca nie może być rozszerzony w lewo na prefikso-sufiks sufiksu rozpoczynającego się na pozycji i-tej, to odnotowujemy ten fakt w elemencie:

BMNext[pozycja prefikso-sufiksu]

o ile nie zawiera on już jakiejś wartości różnej od 0 (dotyczy to prefikso-sufiksu mniejszego sufiksu, który ma preferencje). Do elementu tablicy BMNext wpisujemy różnicę pozycji nie rozszerzalnego prefikso-sufiksu oraz i, czyli:

BMNext[pozycja prefikso-sufiksu] = pozycja prefikso-sufiksu – pozycja sufiksu

W efekcie otrzymujemy wartość przesunięcie okna wzorca płańcuchu s, po którym zrównują się pozycje pasującego prefikso-sufiksu we wzorcu i w oknie. Prześledźmy teraz tworzenie obu tablic dla wzorca ABBABBBA:

Tworzenie tablic П i BMNext Opis
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 
   p: A B B A B B B A
   П: . . . . . . . .
BMNext: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicjujemy П[8] = 9, zerujemy BMNext
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7p: A B B A B B B A 
   П: . . . . . . . 8 BMNext: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Na pozycji 7 jest sufiks A. Posiada on prefikso-sufiks pusty rozpoczynający się na pozycji 8. Prefikso-sufiks tego sufiksu nie daje się rozszerzyć w lewo.
W BMNext[8] wpisujemy 8 - 7 = 1
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A 
   П: . . . . . . 8 8 9
BMNext: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sufiks BA również posiada prefikso-sufiks pusty. Prefikso-sufiks nie jest rozszerzalny, ale BMNext[8] już mamy wpis 1.
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A 
   П: . . . . . 8 8 8 9 
BMNext: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sufiks BBA posiada prefikso-sufiks pusty i nie jest rozszerzalny.
Tablicy BMNext nie modyfikujemy.
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A 
   П: . . . . 8 8 8 8 9 
BMNext: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sufiks BBBA posiada prefikso-sufiks pusty i jest rozszerzalny.
Tablicy BMNext nie modyfikujemy.
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A
   П: . . . 7 8 8 8 8 9 
BMNext: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sufiks ABBBA posiada prefikso-sufiks A, który rozpoczyna się na pozycji 7 i jest rozszerzalny.
Tablicy BMNext nie modyfikujemy.
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A
   П: . . 6 7 8 8 8 8 9 
BMNext: 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Sufiks BABBBA posiada prefikso-sufiks BA , który rozpoczyna się na pozycji 6 i jest rozszerzalny
Tablicy BMNext nie modyfikujemy.
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A
   П: . 5 6 7 8 8 8 8 9 
BMNext: 0 0 0 0 0 4 0 0 1 
Sufiks BBABBBA posiada prefikso-sufiks BBA, który rozpoczyna się na pozycji 5 i nie jest rozszerzalny
W BMNext[5] wpisujemy 5 - 1 = 4
   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A
   П:5 6 7 8 8 8 8 9 
BMNext: 0 0 0 0 0 4 0 0 1
Sufiks ABBABBBA redukuje prefikso-sufiks do A na pozycji 7.

Algorytm etapu nr 1 tworzenia tablicy BMNext dla pełnego algorytmu Boyera-Moore'a

Wejście:

p : wzorzec

Wyjście:

BMNexttablica m+1  elementowa przesunięć okna wzorca, częściowo zapełniona, elementy BMNext ∈ C.
П : pomocnicza tablica m+1 elementowa położeń prefikso-sufiksów sufiksów wzorca, П ∈ C.

Elementy pomocnicze:

i : indeksowanie elementów tablic, i ∈ N.
m : długość wzorca p; m ∈ N.
b : położenie prefikso-sufiksu aktualnego sufiksu, b ∈ N.

Lista kroków:

K01: m ← |p|  ; wyznaczamy długość wzorca
K02: Dla i = 0,1,…,m: ; zerujemy elementy tablicy BMNext
   wykonuj BMNext[i] ← 0
K03: im   ; ustawiamy indeks elementów dla tablicy П
K04: bm+1 ; wstępne położenie prefikso-sufiksu poza pustym sufiksem
K05: П[i] ← b ; inicjujemy ostatni element tablicy
K06: Dopóki i > 0: ; pętla wypełniająca komórki tablicy П
   wykonuj kroki K07…K12
K07: Dopóki (bm) obrazek (p[i-1] ≠ p[b-1]): ; pętla obsługuje sytuację,
   wykonuj kroki K08…K09  ; gdy bieżący prefikso-sufiks istnieje i nie
   ; daje się rozszerzyć w lewo.
K08:  Jeśli BMNext[b] = 0, ; odnotowujemy taki prefikso-sufiks w tablicy
    to BMNext[b] ← b-i ; BMNext o ile nie został już odnotowany przez
    ; wcześniejszy sufiks.
K09:  b ← П[b] ; w b umieszczamy położenie prefikso-sufiksu wewnętrznego
    ; i kontynuujemy pętlę K07
K10: b ← b-1 ; prefikso-sufiks jest rozszerzalny lub nie istnieje
K11: i ← i-1 ; przesuwamy się na kolejną pozycję w lewo.
K12: П[i] ← b ; położenie prefikso-sufiksu zapamiętujemy w tablicy П
K13: Zakończ

Etap 2

Po zakończeniu etapu 1 otrzymujemy wypełnioną tablicę П, zawierającą położenia prefikso-sufiksów kolejnych sufiksów wzorca oraz częściowo wypełnioną tablicę BMNext zawierającą przesunięcia okna wzorca dla kolejnych sufiksów. W etapie 2 sprawdzamy, czy istnieje największy prefikso-sufiks wzorca zawarty w całości w pasującym sufiksie. Wzorzec można wtedy przesunąć tak daleko, jak pozwoli na to pasujący prefikso-sufiks:

obrazek

Dlatego wyznaczymy teraz dla każdego sufiksu najdłuższy prefikso-sufiks wzorca, który jest zawarty w tym sufiksie. Pozycja startowa najszerszego prefikso-sufiksu wzorca jest zawarta П[0]. Dla naszego wzorca ABBABBBA jest to 7, ponieważ prefikso-sufiks A rozpoczyna się od pozycji 7:

   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A
   П: 7 5 6 7 8 8 8 8 9 
BMNext: 0 0 0 0 0 4 0 0 1

Wartość ta zostaje umieszczona w kolejnych, wolnych elementach tablicy BMNext. Jednakże gdy sufiks wzorca stanie się krótszy od prefikso-sufiksu wzorca (czyli gdy go już nie może zawierać), to kolejnym prefikso-sufiksem stanie się jego prefikso-sufiks wewnętrzny. W efekcie otrzymamy pełną tablicę BMNext:

   i: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   p: A B B A B B B A
   П: 7 5 6 7 8 8 8 8 9 
BMNext: 7 7 7 7 7 4 7 7 1

Algorytm etapu nr 2 tworzenia tablicy BMNext dla pełnego algorytmu Boyera-Moore'a

Wejście:

p : wzorzec
m : długość wzorca (z poprzedniego etapu), m ∈ N.
BMNext : tablica m+1 elementowa przesunięć okna wzorca częściowo zapełniona w etapie nr 1. BMNext ∈ C.
П : pomocnicza tablica m+1 elementowa położeń prefikso-sufiksów sufiksów wzorca, utworzona w etapie nr 1, П ∈ C.

Wyjście:

BMNext : kompletna tablica m+1 elementowa przesunięć okna wzorca

Elementy pomocnicze:

i : indeksowanie elementów tablic, i ∈ N.
b : położenie prefikso-sufiksu aktualnego sufiksu, b ∈ N.

Lista kroków:

K01: bП[0] ; najdłuższy prefikso-sufiks
K02: Dla i = 0,1,…,m: ; indeksujemy kolejne komórki tablicy BMNext
   wykonuj kroki K03…K04
K03:  Jeśli BMNext[i] = 0, ; w wolnych elementach umieszczamy
    to BMNext[i] ← b   ; położenie prefikso-sufiksu
K04:  Jeśli i = b, ; jeśli sufiks nie mieści prefikso-sufiksu,
    to bП[b] ; to bierzemy kolejny prefikso-sufiks
K05: Zakończ

Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm Boyera-Moore'a wyszukiwania wzorca

Algorytm BM składa się z etapu przetwarzania wzorca, w którym wyznacza się dwie tablice:

 1. Last zawierającą ostatnie położenia znaków alfabetu we wzorcu
 2. BMNext zawierającą przesunięcia dla pasujących sufiksów wzorca.

Po wyznaczeniu tych tablic następuje właściwy etap wyszukiwania.

Pełny algorytm Boyera-Moore'a wyszukiwania wzorca

Wejście:

s : przeszukiwany łańcuch
p : poszukiwany wzorzec
zp : kod pierwszego znaku alfabetu.
zk  : kod ostatniego znaku alfabetu

Wyjście:

Kolejne pozycje wystąpień wzorca w łańcuchu. Wartość -1 nie wskazuje żadnej pozycji wzorca i oznacza, iż wzorzec nie pojawia się w przeszukiwanym łańcuchu.

Elementy pomocnicze:

i : położenie okna wzorca p w przeszukiwanym łańcuchu s; i ∈ N.
j : położenie porównywanego znaku we wzorcu p; j ∈ N.
m : długość wzorca p – wyznaczane w trakcie wyliczania tablic LastBMNext; m ∈ N.
n : długość łańcucha s – wyznaczane w trakcie wyliczania tablic LastBMNext; n ∈ N.
Last : tablica ostatnich wystąpień znaków alfabetu we wzorcu p. Indeksy od 0 do zk-zp; Last ∈ C.
BMNext : tablica przesunięć okna wzorca dla pasujących sufiksów. Indeksy od 0 do m; BMNext ∈ C.
pp : znalezione pozycje wzorca p w łańcuchu s; pp ∈ N.
max(a, b) : zwraca większą z liczb a lub b

Lista kroków::

K01: Wyznacz tablicę Last ; wyznaczamy ostatnie położenia znaków alfabetu we wzorcu
   ; dla p, zp i zk
K02: Wyznacz tablicę BMNext ; wyznaczamy przesunięcia okna wzorca dla pasujących
   ; sufiksów dla p
K03: pp ← -1 ; ustawiamy pozycję wzorca na "nie znaleziono"
K04: i ← 0  ; okno wzorca umieszczamy na początku łańcucha s
K05: Dopóki in-m, ; dopóki okno wzorca mieści się wewnątrz łańcucha
   wykonuj kroki K06…K13
K06:  jm-1 ; porównywanie znaków wzorca z łańcuchem rozpoczynamy od końca
K07:  Dopóki (j > -1) obrazek (p[j] = s[i+j]): ; pętla wykonuje się, gdy pozycja j jest
    wykonuj jj-1 ; w obrębie wzorca oraz znak wzorca pasuje do znaku okna
    ; wzorca w łańcuchu s.
K08:  Jeśli j = -1, ; cały wzorzec pasuje do okna?
    to idź do kroku K11
K09:  i ← i+max(BMNext[j+1],j-Last[kod(s[i+j])-zp]) ; jeśli nie, to pozycję okna wzorcaa
    ; zwiększamy o większe z przesunięć pasującego sufiksu lub do ostatniej pozycji
    ; nie pasującego znaku
K10:  Następny obieg pętli K05
K11:  ppi ; tutaj jesteśmy, gdy wzorzec pasuje do okna
K12:  Pisz pp ; wyprowadzamy pozycję wzorca p w łańcuchu s
K13:  ii+BMNext[0] ; przesuwamy okno na następną możliwą pozycję i kontynuujemy
K14: Jeśli pp = -1, ; sprawdzamy, czy znaleziono pozycję wzorca. Jeśli nie, to wynik -1
   to pisz -1
K15: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program generuje 79 znakowy łańcuch zbudowany z pseudolosowych kombinacji liter A i B oraz 5 znakowy wzorzec wg tego samego schematu. Następnie program wyznacza tablicę długości maksymalnych prefikso-sufiksów kolejnych prefiksów wzorca i wykorzystuje ją do znalezienia wszystkich wystąpień wzorca w łańcuchu.
Pascal
// Wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem BM
// Data: 10.06.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------

program prg;

uses Math;

const
 N = 79; // długość łańcucha s
 M = 5; // długość wzorca p
 zp = 65; // kod pierwszego znaku alfabetu
 zk = 66; // kod ostatniego znaku alfabetu

var
 s, p : ansistring;
 Last : array [0..zk-zp] of integer;
 BMNext, Pi : array [0..M] of integer;
 b, i, j, pp : integer;

begin
 randomize;

// generujemy łańcuch s

 s := '';
 for i := 1 to N do
  s := s+chr(zp+random(zk-zp+1));

// generujemy wzorzec p

 p := '';
 for i := 1 to M do
  p := p+chr(zp+random(zk-zp+1));

// wypisujemy wzorzec

 writeln(p);

// wypisujemy łańcuch

 writeln(s);

// dla wzorca obliczamy tablicę Last

 for i := 0 to zk-zp do Last[i] := 0;
 for i := 1 to M do   Last[ord(p[i])- zp] := i;

// Etap I obliczania tablicy BMNext

 for i := 0 to M do BMNext[i] := 0;
 i := M; b := M+1; Pi[i] := b;
 while i > 0 do
 begin
  while(b <= M) and (p[i] <> p[b]) do
  begin
   if BMNext[b] = 0 then BMNext[b] := b-i;
   b := Pi[b];
  end;
  dec(b); dec(i); Pi[i] := b;
 end;

// Etap II obliczania tablicy BMNext

 b := Pi[0];
 for i := 0 to M do
 begin
  if BMNext[i] = 0 then BMNext[i] := b;
  if i = b then b := Pi[b];
 end;

// szukamy pozycji wzorca w łańcuchu

 pp := 1; i := 1;
 while i <= N-M+1 do
 begin
  j := M;
  while(j > 0) and (p[j] = s[i+j-1]) do
   dec(j);
  if j = 0 then
  begin
   while pp < i do
   begin
    write(' '); inc(pp);
   end;
   write('^'); inc(pp);
   inc(i, BMNext[0]);
  end
  else
   inc(i, max(BMNext[j],j-Last[ord(s[i+j-1])-zp]));
 end;
 writeln;
end.
C++
// Wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem BM
// Data: 10.06.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------------------

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int N = 79; // długość łańcucha s
const int M = 5; // długość wzorca p
const int zp = 65; // kod pierwszego znaku alfabetu
const int zk = 66; // kod ostatniego znaku alfabetu

int main()
{
 string s, p;
 int Last[zk-zp+1], BMNext[M+1], Pi[M+1], b, i, j, pp;

 srand(time(NULL));

// generujemy łańcuch s

 s = "";
 for(i = 0; i < N; i++)
  s += zp+rand() % (zk-zp+1);

// generujemy wzorzec p

 p = "";
 for(i = 0; i < M; i++)
  p += zp+rand() % (zk-zp+1);

// wypisujemy wzorzec

 cout << p << endl;

// wypisujemy łańcuch

 cout << s << endl;

// dla wzorca obliczamy tablicę Last

 for(i = 0; i <= zk-zp; i++)
  Last[i] = -1;
 for(i = 0; i < M; i++)
  Last[p[i]-zp] = i;

// Etap I obliczania tablicy BMNext

 for(i = 0; i <= M; i++)
  BMNext[i] = 0;
 i = M; b = M+1; Pi[i] = b;
 while(i > 0)
 {
  while((b <= M) && (p[i-1] != p[b-1]))
  {
   if(BMNext[b] == 0) BMNext[b] = b-i;
   b = Pi[b];
  }
  Pi[--i] = --b;
 }

// Etap II obliczania tablicy BMNext

 b = Pi[0];
 for(i = 0; i <= M; i++)
 {
  if(BMNext[i] == 0) BMNext[i] = b;
  if(i == b) b = Pi[b];
 }

// szukamy pozycji wzorca w łańcuchu

 pp = i = 0;
 while(i <= N-M)
 {
  j = M-1;
  while((j > -1) && (p[j] == s[i+j])) j--;
  if(j == -1)
  {
   while(pp < i)
   {
    cout << " "; pp++;
   }
   cout << "^"; pp++;
   i += BMNext[0];
  }
  else i += max(BMNext[j+1],j-Last[s[i+j]-zp]);
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
Basic
' Wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem BM
' Data: 10.06.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------------------

Const N = 79 ' długość łańcucha s
Const M = 5 ' długość wzorca p
Const zp = 65 ' kod pierwszego znaku
Const zk = 66 ' kod ostatniego znaku

' Funkcja wyznacza większą z dwóch liczb
'---------------------------------------
Function max (Byval a As Integer,_
       Byval b As Integer)_
       As Integer
 If a > b Then max = a Else max = b
End Function

Dim As String s, p
Dim As Integer Last(zk-zp), BMNext(M), Pi(M)
Dim As Integer b, i, j, pp

Randomize

' generujemy łańcuch s

s = ""
For i = 1 To N
 s += Chr(zp+Cint(Rnd*(zk-zp)))
Next

' generujemy wzorzec p

p = ""
For i = 1 To M
 p += Chr(zp+Cint(Rnd*(zk-zp)))
Next

' wypisujemy wzorzec

Print p

' wypisujemy łańcuch

Print s

' dla wzorca obliczamy tablicę Last

For i = 0 To zk-zp
 Last(i) = 0
Next
For i = 1 To M
 Last(Asc(Mid(p,i,1))- zp) = i
Next

' Etap I obliczania tablicy BMNext

For i = 0 To M: BMNext(i) = 0: Next
i = M: b = M+1: Pi(i) = b
While i > 0
 While(b <= M) And_
    (Mid(p,i,1) <> Mid(p,b,1))
  If BMNext(b) = 0 Then BMNext(b) = b-i
  b = Pi(b)
 Wend
 b -= 1: i -= 1: Pi(i) = b
Wend

' Etap II obliczania tablicy BMNext

b = Pi(0)
For i = 0 To M
 If BMNext(i) = 0 Then BMNext(i) = b
 If i = b Then b = Pi(b)
Next

' szukamy pozycji wzorca w łańcuchu

pp = 1: i = 1
While i <= N-M+1
 j = M
 While (j > 0) And_
    (Mid(p,j,1) = Mid(s,i+j-1,1))
  j -= 1
 Wend
 If j = 0 Then
  While pp < i
   Print " ";: pp += 1
  Wend
  Print "^";: pp += 1
  i += BMNext(0)
 Else
  i += max(BMNext(j),_
       j-Last(Asc(Mid(s,i+j-1,1))-zp))
 End If
Wend
Print
End
Python (dodatek)
# Wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem BM
# Data: 10.03.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------------------

import random

N = 79 # długość łańcucha s
M = 5 # długość wzorca p
zp = 65 # kod pierwszego znaku alfabetu
zk = 66 # kod ostatniego znaku alfabetu

# generujemy łańcuch s

s = ""
for i in range(N):
  s += chr(random.randrange(zp, zk+1))

# generujemy wzorzec p

p = ""
for i in range(M):
  p += chr(random.randrange(zp, zk+1))

# wypisujemy wzorzec

print(p)

# wypisujemy łańcuch

print(s)

# dla wzorca obliczamy tablicę Last

Last = [-1] * (zk-zp+1)
for i in range(M):
  Last[ord(p[i])-zp] = i

# Etap I obliczania tablicy BMNext

BMNext = [0] * (M+1)
Pi = [0] * (M+1)
i = M
b = M+1
Pi[i] = b
while i > 0:
  while (b <= M) and (p[i-1] != p[b-1]):
    if BMNext[b] == 0:
      BMNext[b] = b-i
    b = Pi[b]
  i -= 1
  b -= 1
  Pi[i] = b

# Etap II obliczania tablicy BMNext

b = Pi[0]
for i in range(M+1):
  if BMNext[i] == 0: BMNext[i] = b
  if i == b: b = Pi[b]

# szukamy pozycji wzorca w łańcuchu

pp,i = 0,0
while i <= N-M:
  j = M-1
  while (j > -1) and (p[j] == s[i+j]):
    j -= 1
  if j == -1:
    while pp < i:
      print(" ", end="")
      pp += 1
    print("^", end="")
    pp += 1
    i += BMNext[0]
  else:
    i += max(BMNext[j+1],j-Last[ord(s[i+j])-zp])
print()
print()
Wynik:
BABAA
AABBABABAAAABBBABBAABABAABBBBBAABBAAAABABAABBABBBBBABBABBBABABBBABAABBBAABBABBA
   ^       ^         ^            ^

Wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem BM
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.