Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

MasterMind - człowiek kontra komputer

SPIS TREŚCI
Tematy pomocnicze

Problem

Należy opracować algorytm gry  MasterMind  – człowiek kontra komputer.

Rozwiązanie

obrazek

Zasady gry  MasterMind  opisaliśmy w  poprzednim rozdziale. Tym razem zadanie jest nieco trudniejsze – kod wymyśla człowiek. Komputer komunikuje się z człowiekiem za pomocą kodów kodera, które sam tworzy oraz kodów klucza wprowadzanych przez człowieka na podstawie kodów kodera. Zadaniem algorytmu jest odgadnięcie wymyślonego przez człowieka kodu w co najwyżej 6 ruchach. Dla uproszczenia zakładamy, iż człowiek nie będzie popełniał błędów – w rzeczywistości należałoby je uwzględnić.

Zastanówmy się nad tym z jak dużym zbiorem mamy do czynienia. Kod kodera składa się z 4 liter należących do alfabetu {A, B, C, D, E, F}, z których każda może pojawić się na dowolnej pozycji kodu. Wszystkich możliwych do utworzenia słów kodowych będzie:

6 × 6 × 6 × 6 = 1296

Jeśli nie znasz kombinatoryki, to wyjaśnienie tego wzoru jest następujące:

Na pierwszej pozycji może pojawić się jedna z 6 liter – A, B, C, D, E lub F. Daje to 6 różnych możliwości:

Axxx, Bxxx, Cxxx, Dxxx, Exxx, Fxxx,
gdzie x – pozycja jeszcze nie zajęta

W każdej z tych 6 kombinacji drugą literę możemy wybrać również na 6 różnych sposobów. Na przykład dla Cxxx otrzymamy:

CAxx, CBxx, CCxx, CDxx, CExx, CFxx

Zatem ze względu na dwie pierwsze litery kodu otrzymujemy 6 × 6 = 36 kombinacji. W każdej z nich trzecią literę również możemy wybrać na 6 różnych sposobów. Na przykład dla BFxx otrzymamy:

BFAx, BFBx, BFCx, BFDx, BFEx, BFFx

Ze względu na 3 pierwsze litery kodu otrzymamy 6 × 6 × 6 = 216 kombinacji. W każdej z nich pozostała ostatnia pozycja, w której możemy znów umieścić znak na 6 różnych sposobów i ostatecznie otrzymujemy wzór wyjściowy.

Nie jest to zbiór specjalnie duży dla współczesnego komputera z procesorem Pentium –  możemy zastosować metodę naiwną, która polega na tym, iż tworzymy zbiór Z wszystkich możliwych słówek kodowych. Następnie w pętli wykonującej się maksymalnie 6 razy losujemy ze zbioru Z jedno słowo kodowe słamacz, usuwamy je ze zbioru Z i prezentujemy człowiekowi. W odpowiedzi człowiek zwraca nam kod klucza sklucz zbudowany z liter xo wg zasad gry  MasterMind  (ważne jest, aby litery x poprzedzały w kodzie litery o). Jeśli otrzymamy kod xxxx, to kończymy, gdyż słowo kodera zostało odgadnięte. W przeciwnym przeglądamy kolejno pozostałe w zbiorze Z słowa kodowe. Dla przeglądanych słów kodowych oraz dla wylosowanego wcześniej słowa słamacz obliczamy nowy kod kluczowy sklucz2 i porównujemy go z sklucz wprowadzonym przez człowieka. Jeśli kody się różnią, to dane słowo kodowe usuwamy ze zbioru, gdyż nie może ono być poszukiwanym słowem kodera. W ten sposób zbiór możliwych słów kodowych się zmniejsza. Jeśli jest niepusty, to wracamy na początek pętli i kontynuujemy losowanie kolejnego słowa. Jeśli zbiór jest pusty, to nastąpiła sprzeczność –  człowiek popełnił gdzieś pomyłkę przy wprowadzaniu kodów kluczy. Zatem kończymy. Jeśli kod człowieka nie zostanie odgadnięty w 6 ruchach, to algorytm kończy się wypisaniem wszystkich pozostałych w zbiorze słów kodowych.

Pomimo swojej prostoty algorytm ten całkiem dobrze radzi sobie z odgadywaniem kodów kodera w 6 ruchach. Oczywiście, z uwagi na losowy charakter typowania przez komputer swoich ruchów, istnieje mała szansa, iż komputer przegra wybierając nieefektywne posunięcia (tzn. takie, które eliminują ze zbioru Z małą liczbę kodów).

Zanim przystąpimy do tworzenia algorytmu, musimy rozwiązać kilka problemów. Pierwszym z nich jest reprezentacja zbioru Z, który musi posiadać właściwość usuwania elementów. Użyjemy do tego celu tablicy Z oraz dodatkowej zmiennej zn, która będzie przechowywała liczbę elementów pozostałych w tablicy. Aby system ten był efektywny, pozostałe elementy muszą być umieszczone w kolejnych komórkach od Z[0] do Z[zn-1].

Teraz musimy określić operację usuwania elementu z tej struktury danych. Z tablicy nie można tak po prostu usunąć komórki. Dlatego przez usunięcie będziemy rozumieli zmniejszenie zawartości zn oraz przesunięcie o jedną pozycję wstecz zawartości wszystkich komórek za komórką, z której usuwamy dane.

Przykład:

Z = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, zn = 10, usuwamy element 5:

Z[] przed operacją, zn = 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Usuwanie
 
 
 
 
 
X
Z[] po operacji, zn = 9
0
1
2
3
4
6
7
8
9
9

Widzimy, iż fizycznie tablica dalej posiada 10 elementów. Ponieważ jednak zn zostało zmniejszone, to pod uwagę bierzemy teraz tylko 9 pierwszych elementów tablicy. Element 5 został nadpisany i nie występuje już w tym obszarze tablicy – usunęliśmy go.

Operacja usuwania jest nam potrzebna po wylosowaniu kodu – aby nie był ponownie losowany. Ze zbioru Z musimy dodatkowo usuwać kody, które nie zgadzają się z otrzymanym kluczem. Zastosujemy tutaj nieco inną operację usuwania ze względu na liniową złożoność obliczeniową (zastosowanie zwykłej operacji usuwania prowadziłoby do złożoności kwadratowej). Polega ona na tym, iż ustawiamy dwa indeksy i1 i i2 na element Z[0]. Następnie przeglądamy indeksem i1 kolejne elementy tablicy od Z[0] do Z[zn-1]. Jeśli element Z[i1] ma pozostać w tablicy, to kopiujemy go do Z[i2], po czym i2 zwiększamy o 1. Na końcu do zn wprowadzamy i2. W efekcie ze zbioru zostaną usunięte pominięte przez i1 elementy.

Przykład:

Z = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, zn = 10, usuwamy elementy 3, 6, 7, 8:

Lp. Operacja Opis
1.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 i1
 i2 
Ustawiamy oba indeksy na pierwszy element zbioru.
Za pomocą indeksu i1 przeglądamy kolejne
elementy zbioru.
2.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 i1
 i2 
0 kopiujemy (na siebie, co nie jest szkodliwe).
Oba indeksy są zwiększane o 1.
3.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  i1
  i2 
1 kopiujemy,
zwiększamy o 1 oba indeksy.
4.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   i1
   i2 
2 kopiujemy,
zwiększamy o 1 oba indeksy.
5.
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    i1
    i2 
3 pomijamy.
Indeks i2 nie jest zwiększany.
6.
 0 1 2 4 4 5 6 7 8 9 
    ↑ i1
    i2 
4 kopiujemy na byłe miejsce 3,
zwiększamy o 1 oba indeksy.
7.
 0 1 2 4 5 5 6 7 8 9 
     ↑ i1
     i2 
5 kopiujemy na byłe miejsce 4,
zwiększamy o 1 oba indeksy.
8.
 0 1 2 4 5 5 6 7 8 9 
      ↑ i1
      i2 
6 pomijamy
9.
 0 1 2 4 5 5 6 7 8 9 
      ↑  i1
      i2
7 pomijamy
10.
 0 1 2 4 5 5 6 7 8 9 
      ↑   i1
      i2 
8 pomijamy
11.
 0 1 2 4 5 9 6 7 8 9 i1
      i2 
9 kopiujemy na byłe miejsce 5,
zwiększamy i2.
12
 0 1 2 4 5 9 6 7 8 9 
       ↑   i1
       i2 
Koniec.
W zbiorze pozostało i2 elementów, wśród których
nie ma już elementów pominiętych.

Kolejnym problemem jest sposób wygenerowania 1296 łańcuchów kodowych. Zadanie można rozwiązać na wiele sposobów. Jednym z nich jest potraktowanie każdego kodu jako 4 cyfrowej liczby szóstkowej. W systemie szóstkowym jest 6 cyfr {0,1,2,3,4,5}. Numer kodu od 0 do 1295 traktujemy jako wartość liczby. Kolejne cyfry zapisu otrzymamy biorąc reszty z dzielenia liczby przez 6. Za nową liczbę bierzemy wynik dzielenia. Operację tę powtarzamy 4 razy i otrzymujemy 4 kolejne cyfry, które następnie zamieniamy na litery alfabetu od A do  F.

Przykład:

Obliczymy wg tej metody wyraz o numerze 545:

545 : 6 = 90 i reszta 5 → F
 90 : 6 = 15 i reszta 0 → A
 15 : 6 =  2 i reszta 3 → D
 2 : 6 =  0 i reszta 2 → C

Otrzymaliśmy wyraz kodowy FADC. W podobny sposób otrzymujemy pozostałe wyrazy.

Algorytm gry  MasterMind  – człowiek kontra komputer

Wejście:

4 znakowe kody klucza.

Wyjście:

4 znakowe kody łamacza.

Zmienne pomocnicze:

Z : tablica kodów. Elementy są 4 znakowymi łańcuchami. Indeksy od 0 do 1295.
zn : przechowuje liczbę elementów zbioru Z; zn∈ N.
słamacz : kod łamacza wygenerowany przez komputer.
sklucz : kod klucza wprowadzony przez człowieka.
sklucz2 : kod klucza wygenerowany przez komputer.
i1,i2 : indeksy; i1,i2 ∈ N.
runda : numer rundy; runda ∈ N.
losowa(x) : funkcja zwracająca liczbę pseudolosową od 0 do x-1.

Lista kroków:

K01: Utwórz kody w tablicy Z ; tablicę Z wypełniamy 1296 kodami 4 znakowymi
K02: zn ← 1296 ; początkowa liczba kodów w tablicy
K03: Dla runda = 1,2,…,6: ; rozpoczynamy rozgrywkę
   wykonuj kroki K04…K18
K04:  Jeśli zn = 0, ; jeśli zbiór Z jest pusty, kończymy – błędne dane człowieka
    to idź do kroku K19
K05:  i2 ← losowa(zn) ; losujemy słówko kodowe
K06:  słamaczZ[i2] ; umieszczamy je w łańcuchu słamacz
K07:  Usuń kod Z[i2] ze zbioru Z
K08:  znzn-1 ; usuwamy wylosowane słowo i zmniejszamy zn o 1
K09:  Pisz runda,słamacz ; wyświetlamy słowo kodowe dla człowieka
K10:  Czytaj sklucz ; odczytujemy klucz
K11:  Jeśli sklucz = "xxxx", ; słowo odgadnięte? Jeśli tak, to kończymy
    to idź do kroku K19
K12:  i2 ← 0
K13:  Dla i1 = 0,1,…, zn-1: ; przeglądamy zbiór Z i usuwamy z niego elementy
    wykonuj kroki K14…K17 ; nie pasujące do otrzymanego klucza
K14:   Oblicz sklucz2 dla słamacz i Z[i1] ; algorytm obliczania klucza
     ; podaliśmy w poprzednim rozdziale
K15:   Jeśli sklucz2sklucz, ; słowa kodowe nie pasujące do klucza pomijamy
     to następny obieg pętli K13
K16:   Z[i2] ← Z[i1] ; słowa pasujące do klucza kopiujemy pod i2
K17:   i2i2+1
K18:  zni2 ; korygujemy liczbę elementów zbioru Z
K19: Jeśli sklucz = "xxxx",
   to zakończ
K20: Dla i1 = 0,1,…,zn-1: ; wypisujemy pozostałe w zbiorze Z kody
   wykonuj: pisz Z[i1]
K21: Zakończ

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program prowadzi rozgrywkę  MasterMind  z człowiekiem. Człowiek wymyśla 4-ro literowy kod zbudowany z liter od A do F. Następnie komputer w co najwyżej 6  rundach stara się ten kod odgadnąć. Prezentuje on człowiekowi swoje kody wraz z liczbą pozostałych w zbiorze Z kodów. W odpowiedzi człowiek powinien wprowadzić odpowiednie kody kluczy. Jeśli kod człowieka nie zostanie odgadnięty w ostatniej, szóstej rundzie, to  komputer wypisuje wszystkie pozostałe w zbiorze Z kody.
Pascal
// MasterMind - komputer <-> człowiek
// Data: 17.08.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

program prg;

var
 Z : array [0..1295] of string;
 skoder, slamacz, sklucz, sklucz2, sl : string;
 zn, i, i1, i2, j, runda : integer;

begin

 randomize;

// tworzymy zbiór Z

 for i := 0 to 1295 do
 begin
  Z[i] := ''; i2 := i;
  for j := 1 to 4 do
  begin
   Z[i] := Z[i] + chr(65+(i2 mod 6));
   i2 := i2 div 6;
  end;
 end;
 zn := 1296; // liczba kodów w Z

// rozgrywka

 for runda := 1 to 6 do
  if zn > 0 then
  begin
   i2 := random(zn);
   slamacz := Z[i2];

// usuwamy wylosowane słowo ze zbioru Z

   for i := i2+1 to zn-1 do Z[i-1] := Z[i];
   dec(zn);

// wylosowane słowo prezentujemy człowiekowi

   write('Runda ',runda,' : ',slamacz,zn:5,' : ');

// odczytujemy kod klucza

   readln(sklucz);

// analizujemy dane

   if sklucz = 'xxxx' then break;

// ze zbioru Z wyrzucamy nie pasujące kody

   i2 := 0;
   for i1 := 0 to zn-1 do
   begin
    skoder := Z[i1];
    sl   := slamacz;
    sklucz2 := '';
    for i := 1 to 4 do
     if skoder[i] = slamacz[i] then
     begin
      sklucz2  := sklucz2+'x';
      skoder[i] := '#'; // wartownik w1
      sl[i]   := '$'; // wartownik w2
     end;
    for i := 1 to 4 do
     if skoder[i] <> '#' then
      for j := 1 to 4 do
       if skoder[i] = sl[j] then
       begin
        sklucz2 := sklucz2+'o';
        sl[j]  := '$'; // wartownik w2
        break;
       end;
    if sklucz = sklucz2 then
    begin
     Z[i2] := Z[i1];
     inc(i2);
    end;
   end;
   zn := i2;
  end
  else break;

// wyświetlamy pozostałe kody w Z

 writeln;
 if sklucz <> 'xxxx' then
 begin
  for i := 1 to zn do write(Z[i-1],' ');
  writeln; writeln;
 end;
end.
C++
// MasterMind - komputer <-> człowiek
// Data: 17.08.2008
// (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
//-----------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int main()
{
 string Z[1296],skoder,slamacz,sklucz,sklucz2,sl;
 int zn,i,i1,i2,j,runda;

 srand(time(NULL));

// tworzymy zbiór Z

 for(i = 0; i < 1296; i++)
 {
  Z[i] = ""; i2 = i;
  for(j = 0; j < 4; j++)
  {
   Z[i] += char(65+(i2%6));
   i2 /= 6;
  }
 }
 zn = 1296; // liczba kodów w Z

// rozgrywka

 for(runda = 1; runda <= 6; runda++)
  if(zn > 0)
  {
   i2 = rand()%zn;
   slamacz = Z[i2];

// usuwamy wylosowane słowo ze zbioru Z

   for(i = i2+1; i < zn; i++)
    Z[i-1] = Z[i];
   zn--;

// wylosowane słowo prezentujemy człowiekowi

   cout << "Runda " << runda
      << ": " << slamacz
      << setw(5) << zn
      << ": ";

// odczytujemy kod klucza

   getline(cin,sklucz);

// analizujemy dane

   if(sklucz == "xxxx") break;

// ze zbioru Z wyrzucamy nie pasujące kody

   for(i2 = i1 = 0; i1 < zn; i1++)
   {
    skoder = Z[i1];
    sl   = slamacz;
    sklucz2 = "";
    for(i = 0; i < 4; i++)
     if(skoder[i] == slamacz[i])
     {
      sklucz2 += 'x';
      skoder[i] = '#'; // wartownik w1
      sl[i]   = '$'; // wartownik w2
     }
    for(i = 0; i < 4; i++)
     if(skoder[i] != '#')
      for(j = 0; j < 4; j++)
       if(skoder[i] == sl[j])
       {
        sklucz2 += 'o';
        sl[j]  = '$'; // wartownik w2
        break;
       }
    if(sklucz == sklucz2)
     Z[i2++] = Z[i1];
   }
   zn = i2;
  }
  else break;

// wyświetlamy pozostałe kody w Z

 cout << endl;
 if(sklucz != "xxxx")
 {
  for(i = 1; i <= zn; i++)
   cout << Z[i-1] << " ";
  cout << endl << endl;
 }
 return 0;
}
Basic
' MasterMind - komputer <-> człowiek
' Data: 17.08.2008
' (C)2020 mgr Jerzy Wałaszek
'-----------------------------

Dim As String Z(1295),skoder,slamacz,sklucz,sklucz2,sl
Dim As Integer zn,i,i1,i2,j,runda

Randomize

' tworzymy zbiór Z

For i = 0 To 1295
 Z(i) = "": i2 = i
 For j = 1 To 4
  Z(i) += Chr(65+(i2 Mod 6))
  i2 \= 6
 Next
Next
zn = 1296 ' liczba kodów w Z

' rozgrywka

For runda = 1 To 6
 If zn > 0 Then
  i2 = Cint(Rnd*(zn-1))
  slamacz = Z(i2)

' usuwamy wylosowane słowo ze zbioru Z

  For i = i2+1 To zn-1
   Z(i-1) = Z(i)
  Next
  zn -= 1

' wylosowane słowo prezentujemy człowiekowi

  Print Using "Runda # : &##### : ";runda;slamacz;zn;

' odczytujemy kod klucza

  Line Input sklucz

' analizujemy dane

  If sklucz = "xxxx" Then Exit For

' ze zbioru Z wyrzucamy nie pasujące kody

  i2 = 0
  For i1 = 0 To zn-1
   skoder = Z(i1)
   sl   = slamacz
   sklucz2 = ""
   For i = 1 To 4
    If Mid(skoder,i,1) = Mid(slamacz,i,1) Then
     sklucz2 += "x"
     Mid(skoder,i,1) = "#" ' wartownik w1
     Mid(sl,i,1)   = "$" ' wartownik w2
    End If
   Next
   For i = 1 To 4
    If Mid(skoder,i,1) <> "#" Then
     For j = 1 To 4
      If Mid(skoder,i,1) = Mid(sl,j,1) Then
       sklucz2  += "o"
       Mid(sl,j,1) = "$" ' wartownik w2
       Exit For
      End If
     Next
    End If
   Next
   If sklucz = sklucz2 Then
    Z(i2) = Z(i1)
    i2 += 1
   End If
   zn = i2
  Next
 Else
  Exit For
 End If
Next

' wyświetlamy pozostałe kody w Z

Print
If sklucz <> "xxxx" Then
 For i = 1 To zn
  Print Z(i-1);" ";
 Next
 Print: Print
End If
End
Python (dodatek)
# MasterMind - komputer <-> człowiek
# Data: 24.03.2024
# (C)2024 mgr Jerzy Wałaszek
#-----------------------------

import random

# tworzymy zbiór Z

Z = []
for i in range(1296):
  Z.append("")
  i2 = i;
  for j in range(4):
    Z[i] += chr(65+(i2%6))
    i2 //= 6

zn = 1296 # liczba kodów w Z

# rozgrywka

for runda in range(1,7):
  if zn > 0:
    i2 = random.randrange(zn)
    slamacz = Z[i2][:]

# usuwamy wylosowane słowo ze zbioru Z

    for i in range(i2+1,zn):
      Z[i-1] = Z[i][:]
    zn -= 1

# wylosowane słowo prezentujemy człowiekowi

    print("Runda",runda,":",slamacz,"%5d" % zn,":",end=" ")

# odczytujemy kod klucza

    sklucz = input()

# analizujemy dane

    if sklucz == "xxxx": break

# ze zbioru Z wyrzucamy nie pasujące kody

    i2 = 0
    for i1 in range(zn):
      skoder = Z[i1][:]
      sl   = slamacz[:]
      sklucz2 = ""
      for i in range(4):
        if skoder[i] == slamacz[i]:
          sklucz2 += 'x'
          skoder = skoder[:i]+'#'+skoder[i+1:]
          sl = sl[:i]+'$'+sl[i+1:]
      for i in range(4):
        if skoder[i] != '#':
          for j in range(4):
            if skoder[i] == sl[j]:
              sklucz2 += 'o'
              sl = sl[:j]+'$'+sl[j+1:]
              break
      if sklucz == sklucz2:
        Z[i2] = Z[i1][:]
        i2 += 1
    zn = i2
  else: break

# wyświetlamy pozostałe kody w Z

print()
if sklucz != "xxxx":
  for i in range(1,zn+1):
    print(Z[i-1],end=" ")
print()
print()
Wynik:
Runda 1 : CBFF 1295 : o
Runda 2 : EAAB  275 : xxo
Runda 3 : EABE  14 : xx
Runda 4 : EACA   2 : xo
Runda 5 : AABB   0 : xxxx

 MasterMind
(C)2020 mgr Jerzy Wałaszek

.
 

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.