Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Maksymalny przepływ w sieci
algorytmy Forda-Fulkersona i Edmondsa-Karpa

SPIS TREŚCI W KONSERWACJI
Tematy pomocnicze
Podrozdziały

Problem

Dla danej sieci przepływowej należy określić jej maksymalny przepływ.

Algorytm Forda-Fulkersona

Naturalnym problemem wyłaniającym się w sieciach przepływowych jest problem maksymalnego przepływu (ang. maximum flow problem). W problemie tym musimy określić maksymalną wielkość przepływu ze źródła do ujścia sieci przy ograniczeniach przepustowości nałożonych na poszczególne kanały.

Problem wyznaczania maksymalnego przepływu rozwiązuje algorytm Forda-Fulkersona. Opiera się on na idei sieci rezydualnych (ang. residual network) oraz ścieżek rozszerzających (ang. augmenting path). Sieć rezydualna powstaje z sieci przepływowej przez zastąpienie przepustowości kanałów przepustowościami rezydualnymi wyliczanymi wg poniższego wzoru:

cf (u, v) = c ( u, v) - f (u, v)

Gdzie:

cf  :  przepustowość rezydualna (ang. residual capacity).
c  :  przepustowość kanału (ang. capacity).
f  :  przepływ w kanale (ang. flow), a u i v są węzłami sieci przepływowej połączonymi kanałem, dla którego wyznaczamy przepustowość rezydualną.

Ponieważ w odwrotnym kierunku również występuje przepływ ( ujemny), w sieci rezydualnej mogą pojawiać się dodatkowe kanały skierowane przeciwnie do kanałów pierwotnych. Dla kanałów przeciwnych przepustowość rezydualna wyraża się wzorem:

cf (v, u) = f ( u, v)

czyli jest równa przepływowi w kanale pierwotnym. Uzasadnienie jest bardzo proste – ponieważ w sieci pierwotnej nie istnieje kanał łączący wierzchołki v i u (istnieje tylko kanał od u do v), to jego przepustowość c (v, u) jest równa 0, co wynika bezpośrednio z definicji przepustowości. Z kolei z własności skośnej symetryczności przepływu otrzymujemy, iż f (v, u) = -f (u, v). Zatem:

cf (v, u) = c ( v, u) – f (v, u) = 0 – (-f (u, v) = f (u, v)

Ścieżka rozszerzająca jest ścieżką w sieci rezydualnej ( to ważne – w pierwotnej sieci takiej ścieżki może nie być!!!) łączącą źródło s z ujściem t. Wszystkie kanały leżące na ścieżce rozszerzającej muszą posiadać niezerowe przepustowości rezydualne. Przepustowość rezydualna ścieżki rozszerzającej jest równa najmniejszej przepustowości rezydualnej kanałów należących do tej ścieżki. Fakt ten zapisujemy następująco:

cf (p) = min { c f (u, v): (u, v) ∈ p }

Warunek ten jest bardzo łatwy do zrozumienia – ścieżka rozszerzająca służy do powiększania przepływu wzdłuż zawartych w niej kanałów. Powiększony przepływ będzie przepływał przez każdy z kanałów na ścieżce, dlatego można go powiększyć tylko o tyle, ile wynosi najmniejsza przepustowość rezydualna kanałów ścieżki.

Podstawowy algorytm Forda-Fulkersona brzmi następująco:

Wyzeruj wszystkie przepływy w sieci

Dopóki w sieci rezydualnej istnieje ścieżka rozszerzająca p, zwiększaj przepływ o cf ( p) wzdłuż kanałów zgodnych z kierunkiem ścieżki, a zmniejszaj przepływ wzdłuż kanałów przeciwnych (wygaszanie przepływu). Przepływ sieciowy rośnie o cf (p).

Aby lepiej zrozumieć ten algorytm, oprzyjmy się na prostym przykładzie.

obrazek Oto nasza sieć przepływowa. W kanałach zaznaczyliśmy ich przepustowości. Przepływy netto są zerowe.

Również przepływ sieci

| f | = 0.
obrazek Dla zerowych przepływów sieć rezydualna jest identyczna z siecią pierwotną. Szukamy w niej ścieżki rozszerzającej, która połączy źródło s z ujściem t. Takich ścieżek może być wiele. Umówmy się, że wybieramy najkrótszą z nich (mającą najmniej krawędzi).

Na przykład może to być ścieżka: p = { s→A→B→t}
Na ścieżce p znajdują się trzy kanały sieci rezydualnej: (s, A), (A, B) i (B, t). Przepustowość rezydualna cf (p) ścieżki jest równa najmniejszej przepustowości rezydualnej jej kanałów. Najmniejszą przepustowość rezydualną posiada kanał (B-t), dla którego cf (B, t) = 6. Zatem wzdłuż krawędzi ścieżki przepływ można zwiększyć o 6 jednostek. O tyle rośnie również przepływ sieciowy, czyli

| fnowy | = | fstary | + cf (p) = 0 + 6 = 6
obrazek Zwiększenie przepływu w kanale sieci pierwotnej o cf (p) odpowiada zmniejszeniu przepustowości rezydualnej tego kanału. Jednocześnie wraz z pojawieniem się przepływu w kanale sieci pierwotnej powstaje kanał przeciwny w sieci rezydualnej o przepustowości rezydualnej równej przepływowi.

Przepustowość rezydualna kanału (s, A) wynosi 3 – oznacza to, iż kanałem tym można wciąż jeszcze przesłać trzy dodatkowe jednostki przepływu. Zwróć uwagę, iż w siei rezydualnej pojawił się kanał przeciwny (A, s) o przepustowości rezydualnej cf (A, s) = 6.

Kanał (A, B) może jeszcze przesłać 1 dodatkową jednostkę przepływu. Również tutaj pojawił się kanał przeciwny o przepustowości rezydualnej równej 6.

Kanał (B, t) przestał istnieć w sieci rezydualnej, ponieważ osiągnął już swoją maksymalną przepustowość – 6 jednostek przepływu. Nie może on być dalej wykorzystywany do powiększania przepływu. Na jego miejscu mamy jednak kanał przeciwny z przepustowością rezydualną równą 6.
obrazek W nowej sieci rezydualnej szukamy kolejnej ścieżki rozszerzającej:

p = { s→A→C→t }, cf (p) = 3
obrazek Przepływ zwiększamy:

| f | = 6 + 3 = 9

i modyfikujemy przepustowości rezydualne krawędzi ścieżki rozszerzającej otrzymując nową sieć rezydualną. Znikają z niej kanały (s, A) i (A, C) – wykorzystały już swój potencjał zwiększania przepływu.
obrazek Szukamy kolejnej ścieżki rozszerzającej:

p = { s→D→E→t }, cf (p) = 6
obrazek W nowej sieci rezydualnej zniknął kanał (D, E).
obrazek Wciąż jednakże możemy znaleźć nową ścieżkę rozszerzającą:

p = { s→D→C→t }, cf (p) = 3
obrazek Przepływ zwiększamy:

| f | = 15 + 3 = 18.

Po zmodyfikowaniu sieci rezydualnej otrzymujemy nową sieć rezydualną. W tej sieci rezydualnej nie znajdziemy już żadnej nowej ścieżki rozszerzającej – ze źródła s nie wychodzi żaden kanał.
obrazek Otrzymaliśmy maksymalny przepływ. Z sieci rezydualnej można w prosty sposób przejść do sieci przepływowej wraz z rozkładem przepływów na poszczególne kanały. Wystarczy od przepustowości kanałów odjąć otrzymane przepustowości rezydualne – dla nieistniejących kanałów ich przepustowość rezydualna wynosi 0. W efekcie otrzymamy sieć przepływową z wyznaczonym maksymalnym przepływem sieciowym.

Zwróć uwagę, iż poprzez kanały (B, C) i (C, E) przepływ nie płynie. Są to kanały zbędne, które można zlikwidować.

Jeśli sieć przepływowa nie posiada kanałów skierowanych przeciwnie (u, v) i (v, u), to przepływy można bezpośrednio odczytać z kanałów przeciwnych (czyli tych, których nie ma w pierwotnej sieci) w sieci rezydualnej (zysk jest oczywisty - nie musimy zapamiętywać przepustowości kanałów sieci przepływowej). Na przykład przepływ przez kanał (D, E) wynosi:

f (D, E) = cf (E, D) = 6

a przez kanał (C, t) mamy przepływ:

f (C, t) = cf (t, C) = 6.

Algorytm Forda-Fulkersona jest właściwie szablonem postępowania. Aby go efektywnie zaimplementować, programista musi rozwiązać kilka problemów. Pierwszym z nich jest wybór sposobu reprezentowania sieci rezydualnej. Zasadniczo mamy dwie możliwości:

 1. Zastosowanie macierzy sąsiedztwa (ang. adjacency matrix) do reprezentacji sieci, przepustowości oraz przepływów. Sposób ten upraszcza obliczenia, jednakże zwiększa złożoność pamięciową do O (n2). Jeśli sieć przepływowa jest nieduża, można go z powodzeniem stosować. Przepustowości rezydualne kanałów nie musimy pamiętać - obliczamy je jako różnicę przepustowości kanału i przepływu w tym kanale.
 2. Zastosowanie tablicy list sąsiedztwa (ang. adjacency list array), w której umieszczamy listy sąsiadów danego wierzchołka. Element takiej listy oprócz numeru wierzchołka w grafie sieci powinien zawierać informację o przepustowości kanału, przepływie oraz przynależności do sieci (kanały rezydualne mogą nie należeć do sieci przepływowej, stąd konieczność tego rozróżnienia). Sieć rezydualną można zrealizować w tym samym grafie dodając krawędzie przeciwne (o ile krawędź przeciwna już nie istnieje) i ustawiając dla nich przepustowość i przepływ 0 oraz brak przynależności do sieci pierwotnej (rezydualny kanał przeciwny). Sposób drugi pozwala zaoszczędzić na pamięci, jeśli sieć przepływowa posiada dużo węzłów o niewielkich stopniach. Okupione to zostaje jednakże wzrostem czasu przetwarzania oraz nieznaczną komplikacją algorytmu.

Drugim problemem w algorytmie Forda-Fulkersona jest sposób wyszukiwania ścieżek rozszerzających w sieci rezydualnej. Okazuje się, iż zastosowanie prostej metody DFS (ang. Deep First Search - przeszukiwanie w głąb) nie daje dobrych rezultatów, ponieważ DFS zwykle znajduje długie ścieżki. Tymczasem w algorytmie Forda-Fulkersona są preferowane ścieżki krótkie, czyli zawierające jak najmniejszą liczbę krawędzi grafu sieci przepływowej. Rozwiązaniem staje się zastosowanie metody BFS (ang. Breadth First Search - przeszukiwanie w szerz), która zawsze znajduje najkrótsze ścieżki ze względu na ilość krawędzi.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Algorytm Edmondsa-Karpa

Algorytm Forda-Fulkersona wykorzystujący metodę BFS do wyszukiwania ścieżek rozszerzających w sieci rezydualnej nosi nazwę algorytmu Edmondsa-Karpa.

Algorytm Edmondsa-Karpa wyszukujący maksymalny przepływ - wersja z macierzami sąsiedztwa

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
C  :  macierz n × n przepustowości kanałów.
s  :  numer wierzchołka będącego źródłem sieci, s ∈ C.
t  :  numer wierzchołka będącego ujściem sieci, t ∈ C.
Wyjście
F  :  macierz n × n przepływów netto.
fmax  :  wartość maksymalnego przepływu sieciowego.
Zmienne pomocnicze:
Q  :  kolejka przechowująca wierzchołki dla metody BFS.
P  :  tablica n elementowa przechowująca ścieżki (poprzedniki) wyszukiwane przez BFS.
CFP  :  tablica n elementowa przechowująca wartości cf (p) dla ścieżki kończącej się w danym węźle sieci.
cp  :  przechowuje wartość przepustowości rezydualnej.
x, y  :  przechowują numery wierzchołków połączonych krawędzią, x, y ∈ C.

Lista kroków:

K01: fmax ← 0 zerujemy wartość przepływu sieciowego
K02: Wyzeruj macierz F  
K03: Dla y = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj: P [y ] ← -1
 
K04: P [s] ← -2 to zapobiegnie wybieraniu źródła przez BFS
K05: CFP [s] ← ∞ w CFP przechowujemy przepustowość rezydualną ścieżki
K06: Dopóki Q.empty() = false,
wykonuj Q.pop()
zerujemy kolejkę
K07: Q.push (s) w kolejce umieszczamy numer źródła
K08: Dopóki Q.empty() = false,
wykonuj kroki K09…K16
 
K09: x = Q.front(); Q.pop() pobieramy numer wierzchołka z kolejki
K10: Dla y = 0, 1, …, n - 1:
wykonuj kroki K11…K16
rozpoczynamy BFS
K11: cp ← C [x][y] - F [x][y] wyznaczamy przepustowość rezydualną kanału (x, y)
K12: Jeśli (cp = 0) obrazek (P [y] ≠ -1),
to następny obieg pętli K10
omijamy przy braku krawędzi lub odwiedzonym sąsiedzie
K13: P [y] ← x zapamiętujemy poprzednik na ścieżce
K14: CPF [y] ← min (CPF [x ], cp) obliczamy przepustowość rezydualną do węzła y
K15: Jeśli y = t,
to idź do kroku K18
ścieżka rozszerzająca znaleziona!
K16: Q.push (y)  
K17: Zakończ brak ścieżki, kończymy
K18: fmax ← fmax = CFP [t] zwiększamy przepływ sieciowy
K19: Dopóki y ≠ s,
wykonuj kroki K20…K23
cofamy się po ścieżce rozszerzającej od ujścia t do źródła s
K20: x ← P [y] (x, y) jest krawędzią ścieżki rozszerzającej
K21: F [x, y] ← F [x, y ] = CFP [t] w kierunku zgodnym ze ścieżką zwiększamy przepływ
K22: F [y, x] ← F [y, x ] - CFP [t] w kierunku przeciwnym zmniejszamy przepływ
K23: y ← x przechodzimy do następnej krawędzi ścieżki
K24: Idź do kroku K03  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję sieci przepływowej o następującej postaci:

Pierwsze dwie liczby określają kolejno liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m sieci przepływowej. Dalej występuje m trójek liczb określających krawędzie sieci. Każda trójka definiuje kolejno: wierzchołek startowy, wierzchołek końcowy oraz przepustowość kanału. W naszym przykładzie przepustowości są liczbami całkowitymi. Na samym końcu danych występują dodatkowo dwie liczby, które definiują źródło i ujście sieci.

Po odczytaniu definicji sieci program wyznacza maksymalny przepływ oraz przepływy netto w poszczególnych kanałach sieci.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek  7 11
0 1 7 0 3 3
1 3 4 1 4 6
2 0 9 2 5 9
3 4 9 3 6 2
5 3 3 5 6 6
6 4 8
2 4
Pascal
// Maksymalny przepływ - algorytm Edmondsa-Karpa
// Data: 08.08.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

program maxflow;

// Definicja typu elementów listy
//-------------------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
 queue = object
  private
   head : PslistEl;
   tail : PslistEl;

  public
   constructor init;
   destructor destroy;
   function empty : boolean;
   function front : integer;
   procedure push (v : integer);
   procedure pop;
 end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
constructor queue.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 while not empty do pop;
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 if head = nil then empty := true
 else        empty := false;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function queue.front : integer;
begin
 if head = nil then front := -MAXINT
 else        front := head^.data;
end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push (v : integer);
var
 p : PslistEl;
begin
 new (p);
 p^.next := nil;
 p^.data := v;
 if tail = nil then head := p
 else tail^.next := p;
 tail := p;
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
var
 p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head;
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose (p);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 Q : queue;           // Kolejka
 C : array of array of integer; // Macierz przepustowości
 F : array of array of integer; // Macierz przepływów netto
 P : array of integer;      // Tablica poprzedników
 CFP : array of integer;     // Tablica przepustowości rezydualnych
 n, m, s, t, fmax, cp, x, y, i, j : integer; // Zmienne proste algorytmu
 esc : boolean;         // Do wychodzenia z zagnieżdżonych pętli

begin
 Q.init;             // Inicjujemy kolejkę

 // Ze standardowego wejścia odczytujemy
 // n - liczbę wierzchołków w grafie sieci
 // m - liczbę krawędzi

 read (n, m);

 // Tworzymy dynamicznie macierze:
 // C - przepustowości krawędzi
 // F - przepływy w krawędziach

 SetLength (C, n); SetLength (F, n);
 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength (C [i], n);
  SetLength (F [i], n);
 end;

 // Tworzymy dynamicznie tablice:
 // P  - poprzedniki na ścieżkach tworzonych przez BFS
 // CFP - przepustowość ścieżek

 SetLength (P, n);
 SetLength (CFP, n);

 // Zerujemy macierze przepustowości i przepływów

 for i := 0 to n - 1 do
  for j := 0 to n - 1 do
  begin
   C [i][j] := 0;
   F [i][j] := 0;
  end;

 // Ze standardowego wejścia odczytujemy definicje krawędzi.
 // Każda definicja składa się z trzech liczb
 // x, y - wierzchołki grafu połączone krawędzią
 // cp - przepustowość krawędzi
 // Odczytane dane zapamiętujemy: C [x][y] = cp

 for i := 1 to m do
 begin
  read (x, y, cp);
  C [x][y] := cp;
 end;

 // Na koniec odczytujemy numer wierzchołka źródła s
 // oraz numer wierzchołka ujścia t

 read (s, t);

 //**************************************************
 //** Tutaj rozpoczyna się algorytm Edmondsa-Karpa **
 //**************************************************

 // Rozpoczynamy od maksymalnego przepływu równego zero

 fmax := 0;

 // W pętli szukamy ścieżek rozszerzających dotąd,
 // dopóki istnieją w sieci rezydualnej. Każda znaleziona
 // ścieżka zwiększa przepływ wzdłuż zawartych w niej
 // krawędzi grafu sieci przepływowej

 while true do
 begin

  // Na początku pętli zerujemy tablicę poprzedników P

  for i := 0 to n - 1 do P [i] := -1;

  // źródło nie posiada poprzednika. Wpisujemy tutaj -2,
  // aby BFS nie wybierało źródła

  P [s] := -2;

  // Do CFP [s] wpisujemy największą liczbę całkowitą

  CFP [s] := MAXINT;

  // Zerujemy kolejkę i umieszczamy w niej źródło s

  while not Q.empty do Q.pop;
  Q.push (s);

  // Zmienna esc umożliwia odpowiednie wychodzenie z
  // dwóch zagnieżdżonych pętli - zamiast polecenie goto.

  esc := false;

  // Rozpoczynamy pętlę wyszukującą ścieżki BFS. Pętla kończy
  // się w przypadku braku dalszych wierzchołków w kolejce

  while not Q.empty do
  begin

   // Z początku kolejki pobieramy element i usuwamy go z kolejki

   x := Q.front; Q.pop;

   // Sprawdzamy wszystkich sąsiadów wierzchołka x przeglądając
   // wiersz macierzy C

   for y := 0 to n - 1 do
   begin

    // Dla sąsiada y wyznaczamy przepustowość rezydualną
    // krawędzi x->y. Jeśli krawędź nie istnieje w sieci,
    // to otrzymamy w cp wynik zero

    cp := C [x][y] - F [x][y];

    // Sprawdzamy, czy krawędź istnieje oraz czy wierzchołek
    // y nie był już wcześniej wybrany przez BFS. W takim
    // przypadku P [y] ma wartość różną od -1.

    if(cp <> 0) and (P [y] = -1) then
    begin

     // W P [y] zapamiętujemy, iż poprzednikiem y jest x

     P [y] := x;

     // Dla wierzchołka y obliczamy dotychczasową przepustowość
     // rezydualną ścieżki. Jest to mniejsza wartość z przepustowości
     // ścieżki dla poprzednika x i bieżącej przepustowości
     // rezydualnej krawędzi x->y.

     if CFP [x] > cp then CFP [y] := cp else CFP [y] := CFP [x];

     // Jeśli osiągnęliśmy ujście, to ścieżka jest kompletna

     if y = t then
     begin

      // Zwiększamy przepływ maksymalny o przepustowość rezydualną
      // ścieżki - wykorzystujemy tablicę CFP

      inc (fmax, CFP [t]);

      // Idziemy wstecz po ścieżce zwiększając przepływy
      // wzdłuż jej krawędzi w kierunku zgodnym ze ścieżką
      // oraz zmniejszając przepływy w kierunku przeciwnym

      i := y;
      while i <> s do
      begin
       x := P [i];
       inc (F [x][i], CFP [t]);
       dec (F [i][x], CFP [t]);
       i := x;
      end;

      // Ustawiamy esc na true, co spowoduje wyjście z obu pętli

      esc := true; break;

     end;

     // Jeśli wierzchołek y nie jest ujściem t, to dopisujemy
     // go na końcu kolejki Q i kontynuujemy pętlę BFS

     Q.push (y);

    end;
   end;

   // Tutaj wychodzimy z pętli while, jeśli
   // została znaleziona ścieżka rozszerzająca

    if esc then break;

  end;

  // Jeśli nie znaleziono ścieżki rozszerzającej, to esc = false
  // i w tym miejscu nastąpi wyjście z głównej pętli while

  if not esc then break;

 end;

 // Prezentujemy wyniki obliczeń. Najpierw wypisujemy
 // wartość maksymalnego przepływu

 writeln;
 writeln('fmax = ', fmax);
 writeln;

 // Następnie wypisujemy przepływy netto wzdłuż krawędzi

 for x := 0 to n - 1 do
  for y := 0 to n - 1 do
   if C [x][y] <> 0 then writeln(x, ' -> ', y, ' ', F [x][y], ':', C [x][y]);

 writeln;

 // Usuwamy zmienne dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  SetLength (C [i], 0);
  SetLength (F [i], 0);
 end;

 SetLength (C, 0);
 SetLength (F, 0);
 SetLength (P, 0);
 SetLength (CFP, 0);

 Q.destroy;

end.
C++
// Maksymalny przepływ - algorytm Edmondsa-Karpa
// Data: 08.08.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647;

// Definicja typu elementów listy
//-------------------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int data;
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  slistEl * head;
  slistEl * tail;

 public:
  queue(); // konstruktor
  ~queue(); // destruktor
  bool empty (void);
  int front (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
queue::queue()
{
 head = tail = NULL;
}

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
queue::~queue()
{
 while(head) pop();
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty (void)
{
 return !head;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int queue::front (void)
{
 if(head) return head->data;
 else   return -MAXINT;
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push (int v)
{
 slistEl * p = new slistEl;
 p->next = NULL;
 p->data = v;
 if(tail) tail->next = p;
 else    head = p;
 tail = p;
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop (void)
{
 if(head)
 {
  slistEl * p = head;
  head = head->next;
  if(!head) tail = NULL;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 queue Q;  // Kolejka
 int ** C; // Macierz przepustowości
 int ** F; // Macierz przepływów netto
 int * P;  // Tablica poprzedników
 int * CFP; // Tablica przepustowości rezydualnych
 int n, m, s, t, fmax, cp, x, y, i, j; // Zmienne proste algorytmu
 bool esc; // Do wychodzenia z zagnieżdżonych pętli

 // Ze standardowego wejścia odczytujemy
 // n - liczbę wierzchołków w grafie sieci
 // m - liczbę krawędzi

 cin >> n >> m;

 // Tworzymy dynamicznie macierze:
 // C - przepustowości krawędzi
 // F - przepływy w krawędziach

 C = new int * [n];
 F = new int * [n];
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  C [i] = new int [n];
  F [i] = new int [n];
 }

 // Tworzymy dynamicznie tablice:
 // P  - poprzedniki na ścieżkach tworzonych przez BFS
 // CFP - przepustowość ścieżek

 P = new int [n];
 CFP = new int [n];

 // Zerujemy macierze przepustowości i przepływów

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++) C [i][j] = F [i][j] = 0;

 // Ze standardowego wejścia odczytujemy definicje krawędzi.
 // Każda definicja składa się z trzech liczb
 // x, y - wierzchołki grafu połączone krawędzią
 // cp - przepustowość krawędzi
 // Odczytane dane zapamiętujemy: C [x][y] = cp

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  cin >> x >> y >> cp;
  C [x][y] = cp;
 }

 // Na koniec odczytujemy numer wierzchołka źródła s
 // oraz numer wierzchołka ujścia t

 cin >> s >> t;

 //**************************************************
 //** Tutaj rozpoczyna się algorytm Edmondsa-Karpa **
 //**************************************************

 // Rozpoczynamy od maksymalnego przepływu równego zero

 fmax = 0;

 // W pętli szukamy ścieżek rozszerzających dotąd,
 // dopóki istnieją w sieci rezydualnej. Każda znaleziona
 // ścieżka zwiększa przepływ wzdłuż zawartych w niej
 // krawędzi grafu sieci przepływowej

 while(true)
 {

  // Na początku pętli zerujemy tablicę poprzedników P

  for(i = 0; i < n; i++) P [i] = -1;

  // źródło nie posiada poprzednika. Wpisujemy tutaj -2,
  // aby BFS nie wybierało źródła

  P [s] = -2;

  // Do CFP [s] wpisujemy największą liczbę całkowitą

  CFP [s] = MAXINT;

  // Zerujemy kolejkę i umieszczamy w niej źródło s

  while(!Q.empty()) Q.pop();
  Q.push (s);

  // Zmienna esc umożliwia odpowiednie wychodzenie z
  // dwóch zagnieżdżonych pętli - zamiast polecenie goto.

  esc = false;

  // Rozpoczynamy pętlę wyszukującą ścieżki BFS. Pętla kończy
  // się w przypadku braku dalszych wierzchołków w kolejce

  while(!Q.empty())
  {

   // Z początku kolejki pobieramy element i usuwamy go z kolejki

   x = Q.front(); Q.pop();

   // Sprawdzamy wszystkich sąsiadów wierzchołka x przeglądając
   // wiersz macierzy C

   for(y = 0; y < n; y++)
   {

    // Dla sąsiada y wyznaczamy przepustowość rezydualną
    // krawędzi x->y. Jeśli krawędź nie istnieje w sieci,
    // to otrzymamy w cp wynik zero

    cp = C [x][y] - F [x][y];

    // Sprawdzamy, czy krawędź istnieje oraz czy wierzchołek
    // y nie był już wcześniej wybrany przez BFS. W takim
    // przypadku P [y] ma wartość różną od -1.

    if(cp && (P [y] == -1))
    {

     // W P [y] zapamiętujemy, iż poprzednikiem y jest x

     P [y] = x;

     // Dla wierzchołka y obliczamy dotychczasową przepustowość
     // rezydualną ścieżki. Jest to mniejsza wartość z przepustowości
     // ścieżki dla poprzednika x i bieżącej przepustowości
     // rezydualnej krawędzi x->y.

     CFP [y] = CFP [x] > cp ? cp : CFP [x];

     // Jeśli osiągnęliśmy ujście, to ścieżka jest kompletna

     if(y == t)
     {

      // Zwiększamy przepływ maksymalny o przepustowość rezydualną
      // ścieżki - wykorzystujemy tablicę CFP

      fmax += CFP [t];

      // Idziemy wstecz po ścieżce zwiększając przepływy
      // wzdłuż jej krawędzi w kierunku zgodnym ze ścieżką
      // oraz zmniejszając przepływy w kierunku przeciwnym

      i = y;
      while(i != s)
      {
       x = P [i];
       F [x][i] += CFP [t];
       F [i][x] -= CFP [t];
       i = x;
      }

      // Ustawiamy esc na true, co spowoduje wyjście z obu pętli

      esc = true; break;
     }

     // Jeśli wierzchołek y nie jest ujściem t, to dopisujemy
     // go na końcu kolejki Q i kontynuujemy pętlę BFS

     Q.push (y);
    }
   }

   // Tutaj wychodzimy z pętli while, jeśli
   // została znaleziona ścieżka rozszerzająca

    if(esc) break;
  }

  // Jeśli nie znaleziono ścieżki rozszerzającej, to esc = false
  // i w tym miejscu nastąpi wyjście z głównej pętli while

  if(!esc) break;
 }

 // Prezentujemy wyniki obliczeń. Najpierw wypisujemy
 // wartość maksymalnego przepływu

 cout << endl << "fmax = " << fmax << endl << endl;

 // Następnie wypisujemy przepływy netto wzdłuż krawędzi

 for(x = 0; x < n; x++)
  for(y = 0; y < n; y++)
   if(C [x][y]) cout << x << " -> " << y << " " << F [x][y] << ":" << C [x][y] << endl;

 cout << endl;

 // Usuwamy zmienne dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  delete [] C [i];
  delete [] F [i];
 }

 delete [] C;
 delete [] F;
 delete [] P;
 delete [] CFP;

 return 0;}
Basic
' Maksymalny przepływ - algorytm Edmondsa-Karpa
' Data: 08.08.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------

Const MAXINT = 2147483647

' Definicja typu elementów listy
'-------------------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As Integer
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------
Type queue
 Private:
  head As slistEl Ptr
  tail As slistEl Ptr

 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function front As Integer
  Declare Sub push (ByVal v As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy pustą listę
'---------------------------------
Constructor queue()
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Destruktor - usuwa listę z pamięci
'-----------------------------------
Destructor queue()
 While empty = 0: pop: Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty() As Integer
 If head = 0 Then Return 1
 Return 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function queue.front() As Integer
 If head = 0 then
  front = -MAXINT
 Else
  front = head->data
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push (ByVal v As Integer)
 Dim p As slistEl Ptr
 p = new slistEl
 p->next = 0
 p->data = v
 If tail = 0 Then
  head = p
 Else
  tail->next = p
 End If
 tail = p
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop()
 Dim p As slistEl Ptr
 If head Then
  p = head
  head = head->next
  If head = 0 Then tail = 0
  Delete p
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim As queue Q      ' Kolejka
Dim As Integer Ptr Ptr C ' Macierz przepustowości
Dim As Integer Ptr Ptr F ' Macierz przepływów netto
Dim As Integer Ptr P   ' Tablica poprzedników
Dim As Integer Ptr CFP  ' Tablica przepustowości rezydualnych
Dim As Integer n, m, s, t, fmax, cp, x, y, i, j ' Zmienne proste algorytmu
Dim As Byte esc      ' Do wychodzenia z zagnieżdżonych pętli

Open Cons For Input As #1

' Ze standardowego wejścia odczytujemy
' n - liczbę wierzchołków w grafie sieci
' m - liczbę krawędzi

Input #1, n, m

' Tworzymy dynamicznie macierze:
' C - przepustowości krawędzi
' F - przepływy w krawędziach

C = New Integer Ptr [n]
F = New Integer Ptr [n]
For i = 0 To n - 1
 C [i] = New Integer [n]
 F [i] = New Integer [n]
Next

' Tworzymy dynamicznie tablice:
' P  - poprzedniki na ścieżkach tworzonych przez BFS
' CFP - przepustowość ścieżek

P = New Integer [n]
CFP = New Integer [n]

' Zerujemy macierze przepustowości i przepływów

For i = 0 To n - 1
 For j = 0 To n - 1
 	 C [i][j] = 0
 	 F [i][j] = 0
 Next
Next

' Ze standardowego wejścia odczytujemy definicje krawędzi.
' Każda definicja składa się z trzech liczb
' x, y - wierzchołki grafu połączone krawędzią
' cp - przepustowość krawędzi
' Odczytane dane zapamiętujemy: C [x][y] = cp

For i = 1 To m
 Input #1, x, y, cp
 C [x][y] = cp
Next

' Na koniec odczytujemy numer wierzchołka źródła s
' oraz numer wierzchołka ujścia t

Input #1, s, t

Close #1

'**************************************************
'** Tutaj rozpoczyna się algorytm Edmondsa-Karpa **
'**************************************************

' Rozpoczynamy od maksymalnego przepływu równego zero

fmax = 0

' W pętli szukamy ścieżek rozszerzających dotąd,
' dopóki istnieją w sieci rezydualnej. Każda znaleziona
' ścieżka zwiększa przepływ wzdłuż zawartych w niej
' krawędzi grafu sieci przepływowej

While 1

 ' Na początku pętli zerujemy tablicę poprzedników P

 For i = 0 To n - 1
 	 P [i] = -1
 Next

 ' źródło nie posiada poprzednika. Wpisujemy tutaj -2,
 ' aby BFS nie wybierało źródła

 P [s] = -2

 ' Do CFP [s] wpisujemy największą liczbę całkowitą

 CFP [s] = MAXINT

 ' Zerujemy kolejkę i umieszczamy w niej źródło s

 While Q.empty() = 0
 	 Q.pop()
 Wend
 Q.push (s)
 
 ' Zmienna esc umożliwia odpowiednie wychodzenie z
 ' dwóch zagnieżdżonych pętli - zamiast polecenie goto.

 esc = 0

 ' Rozpoczynamy pętlę wyszukującą ścieżki BFS. Pętla kończy
 ' się w przypadku braku dalszych wierzchołków w kolejce

 While Q.empty() = 0

  ' Z początku kolejki pobieramy element i usuwamy go z kolejki

  x = Q.front()
  Q.pop()

  ' Sprawdzamy wszystkich sąsiadów wierzchołka x przeglądając
  ' wiersz macierzy C

  For y = 0 To n - 1

   ' Dla sąsiada y wyznaczamy przepustowość rezydualną
   ' krawędzi x->y. Jeśli krawędź nie istnieje w sieci,
   ' to otrzymamy w cp wynik zero

   cp = C [x][y] - F [x][y]

   ' Sprawdzamy, czy krawędź istnieje oraz czy wierzchołek
   ' y nie był już wcześniej wybrany przez BFS. W takim
   ' przypadku P [y] ma wartość różną od -1.

   If cp <> 0 AndAlso P [y] = -1 Then

    ' W P [y] zapamiętujemy, iż poprzednikiem y jest x

    P [y] = x

    ' Dla wierzchołka y obliczamy dotychczasową przepustowość
    ' rezydualną ścieżki. Jest to mniejsza wartość z przepustowości
    ' ścieżki dla poprzednika x i bieżącej przepustowości
    ' rezydualnej krawędzi x->y.

    If CFP [x] > cp Then
    	 CFP [y] = cp
    Else
    	 CFP [y] = CFP [x]
    EndIf

    ' Jeśli osiągnęliśmy ujście, to ścieżka jest kompletna

    If y = t Then

     ' Zwiększamy przepływ maksymalny o przepustowość rezydualną
     ' ścieżki - wykorzystujemy tablicę CFP

     fmax += CFP [t]

     ' Idziemy wstecz po ścieżce zwiększając przepływy
     ' wzdłuż jej krawędzi w kierunku zgodnym ze ścieżką
     ' oraz zmniejszając przepływy w kierunku przeciwnym

     i = y
     While i <> s
      x = P [i]
      F [x][i] += CFP [t]
      F [i][x] -= CFP [t]
      i = x
     Wend

     ' Ustawiamy esc na true, co spowoduje wyjście z obu pętli

     esc = 1
     Exit For
    EndIf

    ' Jeśli wierzchołek y nie jest ujściem t, to dopisujemy
    ' go na końcu kolejki Q i kontynuujemy pętlę BFS

    Q.push (y)
   EndIf
  Next

  ' Tutaj wychodzimy z pętli while, jeśli
  ' została znaleziona ścieżka rozszerzająca

  If esc = 1 Then Exit While
 Wend

 ' Jeśli nie znaleziono ścieżki rozszerzającej, to esc = false
 ' i w tym miejscu nastąpi wyjście z głównej pętli while

 If esc = 0 Then Exit While
Wend

' Prezentujemy wyniki obliczeń. Najpierw wypisujemy
' wartość maksymalnego przepływu

Print
Print "fmax =";fmax
Print

' Następnie wypisujemy przepływy netto wzdłuż krawędzi

For x = 0 To n - 1
 For y = 0 To n - 1
  If C [x][y] <> 0 Then Print Using "& -> & &:&";x;y;F [x][y];C [x][y]
 Next
Next

Print

' Usuwamy zmienne dynamiczne

for i = 0 To n - 1
 Delete [] C [i]
 Delete [] F [i]
Next

Delete [] C
Delete [] F
Delete [] P
Delete [] CFP

End
Wynik:
7 11
0 1 7 0 3 3
1 3 4 1 4 6
2 0 9 2 5 9
3 4 9 3 6 2
5 3 3 5 6 6
6 4 8
2 4

fmax = 18

0 -> 1 6:7
0 -> 3 3:3
1 -> 3 0:4
1 -> 4 6:6
2 -> 0 9:9
2 -> 5 9:9
3 -> 4 6:9
3 -> 6 0:2
5 -> 3 3:3
5 -> 6 6:6
6 -> 4 6:8
 obrazek

Algorytm Edmondsa-Karpa wyszukujący maksymalny przepływ - wersja z listami sąsiedztwa

Wejście:

n  :  liczba wierzchołków w grafie, n ∈ C.
L  :  tablica list sąsiedztwa. Każdy element listy zawiera następujące pola:
next – adres następnego elementu listy,
v – numer wierzchołka końcowego,
c – przepustowość kanału,
f – przepływ w kanale.
s  :  numer wierzchołka będącego źródłem, s  ∈ C.
t  :  numer wierzchołka będącego ujściem, t  ∈ C.
Wyjście
L  :  tablica list sąsiedztwa z obliczonymi przepływami netto.
fmax  :  wartość maksymalnego przepływu sieciowego.
Zmienne pomocnicze:
Q  :  kolejka przechowująca wierzchołki dla metody BFS.
P  :  tablica n elementowa przechowująca ścieżki (poprzedniki) wyszukiwane przez BFS.
CFP  :  tablica n elementowa przechowująca wartości cf (p) dla ścieżki kończącej się w danym węźle sieci.
cp  :  przechowuje wartość przepustowości rezydualnej.
u, v  :  numery wierzchołków, u, v ∈ C.
x, z  :  wskaźniki elementów list sąsiedztwa.

Lista kroków:

K01: fmax ← 0 zerujemy wartość przepływu sieciowego
K02: Wyzeruj wszystkie przepływy w L  
K03: Dla u = 1, 2, …, n :
wykonuj
kroki K04…K08
tworzymy strukturę sieci rezydualnej
K04: Dla każdego sąsiada x wierzchołka u :
wykonuj kroki K05…K08
w grafie sieci przepływowej
K05: Jeśli istnieje z na liście L [(x→v)]
taki, że (x→v) = u,
o następny obieg pętli K04
dodając krawędzie przeciwne tam, gdzie
K06: Utwórz nowy element listy
i przypisz jego adres do z
jest to konieczne
K07: ( z→v) ← u
(z→c) ← 0 (z→f) ← 0
 
K08: Dodaj z do listy sąsiedztwa L [(x→v)]  
K09: W elementach tablicy P
umieść wartość -1
zerujemy poprzedniki na ścieżce rozszerzającej
K10: P [s ] ← -2 to zapobiegnie wybieraniu źródła przez BFS
K11: CFP [s] ← ∞ w cfp [] przechowujemy przepustowość rezydualną ścieżki
K12: Wyczyść kolejkę Q  
K13: Q.push ( s) w kolejce umieszczamy źródło s
K14: Dopóki ¬ Q.empty():
wykonuj
kroki K15…K22
 
K15: u ← Q.front(); Q.pop() do u pobieramy początek kolejki
K16: Dla każdego sąsiada x wierzchołka u :
wykonuj kroki K17…K22
rozpoczynamy BFS
K17: cp ← (x→c) - (x→f) wyznaczamy przepustowość rezydualną kanału (x, y.v)
K18: Jeśli (cp = 0) obrazek (P [(x→v)] ≠ -1),
to wykonaj następny obieg K16
omijamy przy braku krawędzi lub odwiedzonym sąsiedzie
K19: P [(x→v)] ← u zapamiętujemy poprzednik na ścieżce
K20: CFP [(x→v)] ← min (CFP [u ], cp) obliczamy przepustowość rezydualną do węzła x->v
K21: Jeśli (x→v) = t,
to idź
do kroku K24
ścieżka rozszerzająca znaleziona!
K22: Q.push (x→v)  
K23: Zakończ brak ścieżki, kończymy algorytm
K24: fmax ←  fmax + CFP [t] zwiększamy przepływ sieciowy
K25: v ←  t  
K26: Dopóki v ≠ s:
wykonuj kroki K27…K30
cofamy się po ścieżce rozszerzającej od t do s
K27: u ← P [v] (u, v) jest krawędzią ścieżki rozszerzającej
K28: Znajdź na liście L [u]
element z taki, że (z→v) = v.
Dla tego elementu
wykonaj: (z→f) ← (z→f) + CFP [t]
w kierunku zgodnym ze ścieżką zwiększamy przepływ
K29: Znajdź na liście L [v]
element z taki, że (z→v) = u.
Dla tego elementu
wykonaj: (z→f) ← (z→f) - CFP [t]
w kierunku przeciwnym zmniejszamy przepływ
K30: v ←  u przechodzimy do następnej krawędzi ścieżki
K31: Idź do kroku K09  

Przykładowe programy

Uwaga:

Zanim uruchomisz program, przeczytaj wstęp do tego artykułu, w którym wyjaśniamy funkcje tych programów oraz sposób korzystania z nich.

Program odczytuje definicję sieci przepływowej o następującej postaci:

Pierwsze dwie liczby określają kolejno liczbę wierzchołków n oraz liczbę krawędzi m sieci przepływowej. Dalej występuje m trójek liczb określających krawędzie sieci. Każda trójka definiuje kolejno: wierzchołek startowy, wierzchołek końcowy oraz przepustowość kanału. W naszym przykładzie przepustowości są liczbami całkowitymi. Na samym końcu danych występują dodatkowo dwie liczby, które definiują źródło i ujście sieci.

Po odczytaniu definicji sieci program wyznacza maksymalny przepływ oraz przepływy netto w poszczególnych kanałach sieci.
Dane przykładowe (przekopiuj do schowka i wklej do okna konsoli):
obrazek  7 11
0 1 7 0 3 3
1 3 4 1 4 6
2 0 9 2 5 9
3 4 9 3 6 2
5 3 3 5 6 6
6 4 8
2 4
Pascal
// Maksymalny przepływ - algorytm Edmondsa-Karpa
// Data: 24.08.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

program maxflow;

// Definicja typu elementów listy
//-------------------------------
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  v, c, f : integer;
 end;

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
queue = object
 private
  head : PslistEl;
  tail : PslistEl;

 public
  constructor init;
  destructor destroy;
  function  empty : boolean;
  function  front : integer;
  procedure  push (x : integer);
  procedure  pop;
end;

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
constructor queue.init;
begin
 head := nil;
 tail := nil;
end;

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
destructor queue.destroy;
begin
 while not empty do pop;
end;

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
function queue.empty : boolean;
begin
 if head = nil then empty := true
 else        empty := false;
end;

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
function queue.front : integer;
begin
 if head = nil then front := -MAXINT
 else        front := head^.v;
end;

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
procedure queue.push (x : integer);
 var
  p : PslistEl;
begin
 new (p);
 p^.next := nil;
 p^.v  := x;
 if tail = nil then head := p
 else tail^.next := p;
 tail := p;
end;

// Usuwa z kolejki
//----------------
procedure queue.pop;
 var
  p : PslistEl;
begin
 if head <> nil then
 begin
  p := head;
  head := head^.next;
  if head = nil then tail := nil;
  dispose (p);
 end;
end;

//---------------
// Program główny
//---------------

var
 m, n : integer;      // Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
 L   : array of PslistEl; // Tablica list sąsiedztwa
 s, t : integer;      // Numer wierzchołka źródła s i ujścia t
 fmax : integer;      // Maksymalny przepływ sieciowy
 Q   : queue;       // Kolejka
 P   : array of integer; // Tablica poprzedników
 CFP  : array of integer; // Tablica przepustowości rezydualnych dla ścieżek
 i, cp, u, v : integer;   // Zmienne pomocnicze
 x, z : PslistEl;     // Wskaźniki elementów listy sąsiedztwa
 test : boolean;

begin

 Q.init;

 // Najpierw odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 read (n, m);

 // Tworzymy i inicjujemy struktury dynamiczne

 SetLength (L, n);      // Tablica wskaźników list
 for i := 0 to n - 1 do
  L [i] := nil;       // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 SetLength (P, n);
 SetLength (CFP, n);

 // Teraz wczytujemy definicje poszczególnych krawędzi grafu.
 // Każda krawędź jest zdefiniowana przez trzy liczby u, v i cp:
 // u - wierzchołek początkowy krawędzi
 // v - wierzchołek końcowy krawędzi
 // cp - przepustowość krawędzi

 for i := 1 to m do
 begin
  // Najpierw odczytujemy te trzy liczby

  read (u, v, cp);

  // Tworzymy nowy element listy

  new (x);

  // Wypełniamy jego pola danych

  x^.v := v;
  x^.c := cp;
  x^.f := 0;         // Zerujemy przepływ

  // Element dołączamy do listy sąsiadów wierzchołka u

  x^.next := L [u];
  L [u] := x;
 end;

 // Na koniec odczytujemy numery wierzchołków źródła i ujścia

 read (s, t);

 //**************************************************
 //** Tutaj rozpoczyna się algorytm Edmondsa-Karpa **
 //**************************************************

 // Zerujemy wartość maksymalnego przepływu sieciowego

 fmax := 0;

 // Tworzymy w grafie strukturę sieci rezydualnej

 for u := 0 to n - 1 do
 begin
  x := L [u];
  while x <> nil do
  begin
   // Sprawdzamy, czy na liście sąsiadów x jest wierzchołek u.
   // Jeśli tak, to krawędź zwrotna istnieje i nie ma potrzeby
   // jej tworzenia.

   test := false;      // Zakładamy brak krawędzi zwrotnej
   z := L [x^.v];
   while z <> nil do
   begin
    if z^.v = u then
    begin
     test := true; break;
    end;
    z := z^.next;
   end;

   if not test then     // Jeśli brak krawędzi, tworzymy ją
   begin
    new (z);
    z^.v := u;
    z^.c := 0;
    z^.f := 0;
    z^.next := L [x^.v];
    L [x^.v] := z;
   end;
   x := x^.next;
  end;
 end;

 // Sieć rezydualna została utworzona. Teraz zajmiemy się wyznaczeniem
 // maksymalnych przepływów w sieci.

 while true do
 begin
  for i := 0 to n - 1 do
   P [i] := -1;      // Zerujemy tablicę poprzedników

  CFP [s] := MAXINT;    // Przepustowość źródła jest nieskończona

  while not Q.empty do Q.pop; // Zerujemy kolejkę

  Q.push (s);        // W kolejce umieszczamy źródło s

  // Szukamy ścieżki w sieci rezudualnej od źródła s do ujścia t

  while not Q.empty do
  begin
   test := false;      // Zakładamy brak takiej ścieżki
   u := Q.front; Q.pop;   // Pobieramy wierzchołek z kolejki

   // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka u

   x := L [u];
   while x <> nil do
   begin
    // Wyznaczamy przepustowość rezydualną kanału

    cp := x^.c - x^.f;

    // Przetwarzamy tylko istniejące i nieodwiedzone jeszcze krawędzie

    if(cp <> 0) and (P [x^.v] = -1) then
    begin
     // Zapamiętujemy poprzednik na ścieżce

     P [x^.v] := u;

     // Obliczamy przepustowość rezydualną do węzła x^.v

     if cp < CFP [u] then CFP [x^.v] := cp else CFP [x^.v] := CFP [u];

     // Sprawdzamy, czy ścieżka sięga do ujścia

     if x^.v = t then
     begin
      test := true;    // Sygnalizujemy znalezioną ścieżkę
      break;       // Wychodzimy z pętli for
     end
     else Q.push (x^.v); // Inaczej umieszczamy w kolejce wierzchołek x^.v
    end;

    x := x^.next;
   end;

   if test then break;  // Jeśli jest ścieżka, wychodzimy z pętli while
  end;

  if not test then break; // Jeśli brak ścieżki, kończymy algorytm

  // Zwiększamy przepływ sieciowy

  inc (fmax, CFP [t]);

  // Cofamy się po ścieżce od ujścia t do źródła s

  v := t;
  while v <> s do
  begin
   u := P [v];     // u jest poprzednikiem v na ścieżce

   // Szukamy na liście sąsiadów u krawędzi prowadzącej do v.

   z := L [u];
   while z <> nil do
   begin
    if z^.v = v then
    begin
     inc (z^.f, CFP [t]); // W kierunku zgodnym ze ścieżką zwiększamy przepływ
     break;
    end;
    z := z^.next;
   end;

   // Szukamy na liście sąsiadów v krawędzi prowadzącej do u.

   z := L [v];
   while z <> nil do
   begin
    if z^.v = u then
    begin
     dec (z^.f, CFP [t]); // W kierunku przeciwnym do ścieżki zmniejszamy przepływ
     break;
    end;
    z := z^.next;
   end;

   v := u;
  end;
 end;

 // Prezentujemy wyniki obliczeń. Najpierw wypisujemy
 // wartość maksymalnego przepływu

 writeln;
 writeln('fmax = ', fmax);
 writeln;

 // Następnie wypisujemy znalezione przez algorytm przepływy w
 // kanałach pierwotnej sieci przepływowej. Kanały rozpoznajemy
 // po niezerowej wartości ich przepustowości.

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  z := L [i];
  while z <> nil do
  begin
   if z^.c <> 0 then writeln(i, ' -> ', z^.v, ' ', z^.f, ':', z^.c);
   z := z^.next;
  end;
 end;
 writeln;

 // Koniec, usuwamy struktury dynamiczne

 for i := 0 to n - 1 do
 begin
  x := L [i];
  while x <> nil do
  begin
   z := x;
   x := x^.next;
   dispose (z);
  end;
 end;

 SetLength (L, 0);
 SetLength (P, 0);
 SetLength (CFP, 0);
 Q.destroy;

end.
C++
// Maksymalny przepływ - algorytm Edmondsa-Karpa
// Data: 24.08.2014
// (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXINT = 2147483647;

// Definicja typu elementów listy
//-------------------------------
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 int v, c, f;
};

// Definicja typu obiektowego queue
//---------------------------------
class queue
{
 private:
  slistEl * head;
  slistEl * tail;

 public:
  queue();   // konstruktor
  ~queue();   // destruktor
  bool empty (void);
  int front (void);
  void push (int v);
  void pop (void);
};

//---------------------
// Metody obiektu queue
//---------------------

// Konstruktor - tworzy pustą listę
//---------------------------------
queue::queue()
{
 head = tail = NULL;
}

// Destruktor - usuwa listę z pamięci
//-----------------------------------
queue::~queue()
{
 while(head) pop();
}

// Sprawdza, czy kolejka jest pusta
//---------------------------------
bool queue::empty (void)
{
 return !head;
}

// Zwraca początek kolejki.
// Wartość specjalna to -MAXINT
//-----------------------------
int queue::front (void)
{
 if(head) return head->v;
 else   return -MAXINT;
}

// Zapisuje do kolejki
//--------------------
void queue::push (int v)
{
 slistEl * p = new slistEl;
 p->next = NULL;
 p->v = v;
 if(tail) tail->next = p;
 else head = p;
 tail = p;
}

// Usuwa z kolejki
//----------------
void queue::pop (void)
{
 if(head)
 {
  slistEl * p = head;
  head = head->next;
  if(!head) tail = NULL;
  delete p;
 }
}

//---------------
// Program główny
//---------------

int main()
{
 int m, n;          // Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
 slistEl ** L;        // Tablica list sąsiedztwa
 int s, t;          // Numer wierzchołka źródła s i ujścia t
 int fmax;          // Maksymalny przepływ sieciowy
 queue Q;           // Kolejka
 int *P;           // Tablica poprzedników
 int *CFP;          // Tablica przepustowości rezydualnych dla ścieżek
 int i, cp, u, v;       // Zmienne pomocnicze
 slistEl *x, *z;       // Wskaźniki elementów listy sąsiedztwa
 bool test;

 // Najpierw odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

 cin >> n >> m;

 // Tworzymy i inicjujemy struktury dynamiczne

 L = new slistEl * [n];   // Tablica wskaźników list
 for(i = 0; i < n; i++)
  L [i] = NULL;      // Tablicę wypełniamy pustymi listami

 P  = new int [n];
 CFP = new int [n];

 // Teraz wczytujemy definicje poszczególnych krawędzi grafu.
 // Każda krawędź jest zdefiniowana przez trzy liczby u, v i cp:
 // u - wierzchołek początkowy krawędzi
 // v - wierzchołek końcowy krawędzi
 // cp - przepustowość krawędzi

 for(i = 0; i < m; i++)
 {
  // Najpierw odczytujemy te trzy liczby

  cin >> u >> v >> cp;

  // Tworzymy nowy element listy

  x = new slistEl;

  // Wypełniamy jego pola danych

  x->v = v;
  x->c = cp;
  x->f = 0;         // Zerujemy przepływ

  // Element dołączamy do listy sąsiadów wierzchołka u

  x->next = L [u];
  L [u] = x;
 }

 // Na koniec odczytujemy numery wierzchołków źródła i ujścia

 cin >> s >> t;

 //**************************************************
 //** Tutaj rozpoczyna się algorytm Edmondsa-Karpa **
 //**************************************************

 // Zerujemy wartość maksymalnego przepływu sieciowego

 fmax = 0;

 // Tworzymy w grafie strukturę sieci rezydualnej

 for(u = 0; u < n; u++)
 {
  for(x = L [u]; x; x = x->next)
  {
   // Sprawdzamy, czy na liście sąsiadów x jest wierzchołek u.
   // Jeśli tak, to krawędź zwrotna istnieje i nie ma potrzeby
   // jej tworzenia.

   test = false;      // Zakładamy brak krawędzi zwrotnej
   for(z = L [x->v]; z; z = z->next)
    if(z->v == u)
    {
     test = true; break;
    }
   if(test) continue;   // Jeśli jest krawędź, sprawdzamy kolejnego sąsiada

   // Tworzymy krawędź zwrotną

   z = new slistEl;
   z->v = u;
   z->c = z->f = 0;
   z->next = L [x->v];
   L [x->v] = z;
  }
 }

 // Sieć rezydualna została utworzona. Teraz zajmiemy się wyznaczeniem
 // maksymalnych przepływów w sieci.

 while(1)
 {
  for(i = 0; i < n; i++)
   P [i] = -1;        // Zerujemy tablicę poprzedników

  CFP [s] = MAXINT;      // Przepustowość źródła jest nieskończona

  while(!Q.empty()) Q.pop(); // Zerujemy kolejkę

  Q.push (s);         // W kolejce umieszczamy źródło s

  // Szukamy ścieżki w sieci rezudualnej od źródła s do ujścia t

  while(!Q.empty())
  {
   test = false;       // Zakładamy brak takiej ścieżki
   u = Q.front(); Q.pop(); // Pobieramy wierzchołek z kolejki

   // Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka u

   for(x = L [u]; x; x = x->next)
   {
    // Wyznaczamy przepustowość rezydualną kanału

    cp = x->c - x->f;

    // Przetwarzamy tylko istniejące i nieodwiedzone jeszcze krawędzie

    if(cp && (P [x->v] == -1))
    {
     // Zapamiętujemy poprzednik na ścieżce

     P [x->v] = u;

     // Obliczamy przepustowość rezydualną do węzła x->v

     CFP [x->v] = cp < CFP [u] ? cp : CFP [u];

     // Sprawdzamy, czy ścieżka sięga do ujścia

     if(x->v == t)
     {
       test = true;    // Sygnalizujemy znalezioną ścieżkę
       break;       // Wychodzimy z pętli for
     }
     else Q.push (x->v); // Inaczej umieszczamy w kolejce wierzchołek x->v
    }
   }

   if(test) break;   // Jeśli jest ścieżka, wychodzimy z pętli while
  }

  if(!test) break;    // Jeśli brak ścieżki, kończymy algorytm

  // Zwiększamy przepływ sieciowy

  fmax += CFP [t];

  // Cofamy się po ścieżce od ujścia t do źródła s

  for(v = t; v != s; v = u)
  {
   u = P [v];      // u jest poprzednikiem v na ścieżce

   // Szukamy na liście sąsiadów u krawędzi prowadzącej do v.

   for(z = L [u]; z; z = z->next)
    if(z->v == v)
    {
     z->f += CFP [t]; // W kierunku zgodnym ze ścieżką zwiększamy przepływ
     break;
    }

   // Szukamy na liście sąsiadów v krawędzi prowadzącej do u.

   for(z = L [v]; z; z = z->next)
    if(z->v == u)
    {
     z->f -= CFP [t]; // W kierunku przeciwnym do ścieżki zmniejszamy przepływ
     break;
    }
  }
 }

 // Prezentujemy wyniki obliczeń. Najpierw wypisujemy
 // wartość maksymalnego przepływu

 cout << "\nfmax = " << fmax << endl << endl;

 // Następnie wypisujemy znalezione przez algorytm przepływy w
 // kanałach pierwotnej sieci przepływowej. Kanały rozpoznajemy
 // po niezerowej wartości ich przepustowości.

 for(i = 0; i < n; i++)
  for(z = L [i]; z; z = z->next)
   if(z->c)
    cout << i << " -> " << z->v << " " << z->f << ":" << z->c << endl;

 cout << endl;

 // Koniec, usuwamy struktury dynamiczne

 for(i = 0; i < n; i++)
 {
  x = L [i];
  while(x)
  {
   z = x;
   x = x->next;
   delete z;
  }
 }

 delete [] L;
 delete [] P;
 delete [] CFP;

 return 0;}
Basic
' Maksymalny przepływ - algorytm Edmondsa-Karpa
' Data: 24.08.2014
' (C)2014 mgr Jerzy Wałaszek
'----------------------------------------------

Const MAXINT = 2147483647

' Definicja typu elementów listy
'-------------------------------
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 v As Integer
 c As Integer
 f As Integer
End Type

' Definicja typu obiektowego queue
'---------------------------------
Type queue
 Private:
  head As slistEl Ptr
  tail As slistEl Ptr

 Public:
  Declare Constructor()
  Declare Destructor()
  Declare Function empty() As Integer
  Declare Function front As Integer
  Declare Sub push (ByVal x As Integer)
  Declare Sub pop()
End Type

'---------------------
' Metody obiektu queue
'---------------------

' Konstruktor - tworzy pustą listę
'---------------------------------
Constructor queue()
 head = 0
 tail = 0
End Constructor

' Destruktor - usuwa listę z pamięci
'-----------------------------------
Destructor queue()
 While empty = 0: pop: Wend
End Destructor

' Sprawdza, czy kolejka jest pusta
'---------------------------------
Function queue.empty() As Integer
 If head = 0 Then Return -1
 Return 0
End Function

' Zwraca początek kolejki.
' Wartość specjalna to -MAXINT
'-----------------------------
Function queue.front() As Integer
 If head = 0 then
  front = -MAXINT
 Else
  front = head->v
 End If
End Function

' Zapisuje do kolejki
'--------------------
Sub queue.push (ByVal v As Integer)
 Dim p As slistEl Ptr
 p = new slistEl
 p->next = 0
 p->v = v
 If tail = 0 Then
  head = p
 Else
  tail->next = p
 End If
 tail = p
End Sub

' Usuwa z kolejki
'----------------
Sub queue.pop()
 Dim p As slistEl Ptr
 If head <> 0 Then
  p = head
  head = head->next
  If head = 0 Then tail = 0
  Delete p
 End If
End Sub

'---------------
' Program główny
'---------------

Dim As Integer m, n     ' Liczba krawędzi i wierzchołków w grafie
Dim As slistEl Ptr Ptr L   ' Tablica list sąsiedztwa
Dim As Integer s, t     ' Numer wierzchołka źródła s i ujścia t
Dim As Integer fmax     ' Maksymalny przepływ sieciowy
Dim As queue Q        ' Kolejka
Dim As Integer Ptr P     ' Tablica poprzedników
Dim As Integer Ptr CFP    ' Tablica przepustowości rezydualnych dla ścieżek
Dim As Integer i, cp, u, v  ' Zmienne pomocnicze
Dim As slistEl Ptr x, z   ' Wskaźniki elementów listy sąsiedztwa
Dim As Integer test

' Najpierw odczytujemy liczbę wierzchołków i krawędzi grafu

Open Cons For Input As #1

Input #1, n, m

' Tworzymy i inicjujemy struktury dynamiczne

L = New slistEl Ptr [n]  ' Tablica wskaźników list
For i = 0 To n - 1
 L [i] = 0        ' Tablicę wypełniamy pustymi listami
Next

P = New Integer [n]
CFP = New Integer [n]

' Teraz wczytujemy definicje poszczególnych krawędzi grafu.
' Każda krawędź jest zdefiniowana przez trzy liczby u, v i cp:
' u - wierzchołek początkowy krawędzi
' v - wierzchołek końcowy krawędzi
' cp - przepustowość krawędzi

For i = 1 To m
 ' Najpierw odczytujemy te trzy liczby

 Input #1, u, v, cp

 ' Tworzymy nowy element listy

 x = New slistEl

 ' Wypełniamy jego pola danych

 x->v = v
 x->c = cp
 x->f = 0          ' Zerujemy przepływ

 ' Element dołączamy do listy sąsiadów wierzchołka u

 x->next = L [u]
 L [u] = x
Next

' Na koniec odczytujemy numery wierzchołków źródła i ujścia

Input #1, s, t

'**************************************************
'** Tutaj rozpoczyna się algorytm Edmondsa-Karpa **
'**************************************************

' Zerujemy wartość maksymalnego przepływu sieciowego

fmax = 0

' Tworzymy w grafie strukturę sieci rezydualnej

For u = 0 To n - 1
 x = L [u]
 While x
  ' Sprawdzamy, czy na liście sąsiadów x jest wierzchołek u.
  ' Jeśli tak, to krawędź zwrotna istnieje i nie ma potrzeby
  ' jej tworzenia.

  test = 0         ' Zakładamy brak krawędzi zwrotnej
  z = L [x->v]
  While z
   If z->v = u Then
    test = 1
    Exit While
   End If
   z = z->Next
  Wend

  If test = 0 Then     ' Jeśli brak krawędzi, tworzymy ją
   z = New slistEl
   z->v = u
   z->c = 0: z->f = 0
   z->next = L [x->v]
   L [x->v] = z
  End If
  
  x = x->Next
 Wend
Next

' Sieć rezydualna została utworzona. Teraz zajmiemy się wyznaczeniem
' maksymalnych przepływów w sieci.

While 1
 For i = 0 To n - 1
  P [i] = -1       ' Zerujemy tablicę poprzedników
 Next

 CFP [s] = MAXINT     ' Przepustowość źródła jest nieskończona

 While Not Q.empty()
  Q.pop()         ' Zerujemy kolejkę
 Wend

 Q.push (s)        ' W kolejce umieszczamy źródło s

 ' Szukamy ścieżki w sieci rezudualnej od źródła s do ujścia t

 While Not Q.empty()
  test = 0         ' Zakładamy brak takiej ścieżki
  u = Q.front(): Q.pop() ' Pobieramy wierzchołek z kolejki

  ' Przeglądamy listę sąsiadów wierzchołka u

  x = L [u]
  While x <> 0

   ' Wyznaczamy przepustowość rezydualną kanału

   cp = x->c - x->f

   ' Przetwarzamy tylko istniejące i nieodwiedzone jeszcze krawędzie

   if(cp <> 0) AndAlso (P [x->v] = -1) Then

    ' Zapamiętujemy poprzednik na ścieżce

    P [x->v] = u

    ' Obliczamy przepustowość rezydualną do węzła x->v

    If cp < CFP [u] Then
    	 CFP [x->v] = cp
    Else
    	 CFP [x->v] = CFP [u]
    EndIf

    ' Sprawdzamy, czy ścieżka sięga do ujścia

    If x->v = t Then
     test = 1      ' Sygnalizujemy znalezioną ścieżkę
     Exit While     ' Wychodzimy z pętli
    Else
     Q.push (x->v)   ' Inaczej umieszczamy w kolejce wierzchołek x->v
    End If
    
   End If
    
   x = x->Next
    
  Wend

  If test = 1 Then Exit While  ' Jeśli jest ścieżka, wychodzimy z pętli while
 Wend

 if test = 0 Then Exit While ' Jeśli brak ścieżki, kończymy algorytm

 ' Zwiększamy przepływ sieciowy

 fmax += CFP [t]

 ' Cofamy się po ścieżce od ujścia t do źródła s

 v = t
 While v <> s
  u = P [v]      ' u jest poprzednikiem v na ścieżce

  ' Szukamy na liście sąsiadów u krawędzi prowadzącej do v.

  z = L [u]
  While z
   If z->v = v Then
    z->f += CFP [t] ' W kierunku zgodnym ze ścieżką zwiększamy przepływ
    Exit While
   End If
   z = z->Next
  Wend

  ' Szukamy na liście sąsiadów v krawędzi prowadzącej do u.

  z = L [v]
  While z
   If z->v = u Then
    z->f -= CFP [t] ' W kierunku przeciwnym do ścieżki zmniejszamy przepływ
    Exit While
   End If
   z = z->Next
  Wend
   
  v = u
 Wend
  
Wend

' Prezentujemy wyniki obliczeń. Najpierw wypisujemy
' wartość maksymalnego przepływu

Print
Print "fmax =";fmax
Print

' Następnie wypisujemy znalezione przez algorytm przepływy w
' kanałach pierwotnej sieci przepływowej. Kanały rozpoznajemy
' po niezerowej wartości ich przepustowości.

For i = 0 To n - 1
 z = L [i]
 While z
  If z->c Then Print Using "& -> & &:&";i;z->v;z->f;z->c
  z = z->Next
 Wend
Next
Print

' Koniec, usuwamy struktury dynamiczne

For i = 0 To n - 1
 x = L [i]
 While x
  z = x
  x = x->Next
  Delete z
 Wend
Next

Delete [] L
Delete [] P
Delete [] CFP

End
Wynik:
7 11
0 1 7 0 3 3
1 3 4 1 4 6
2 0 9 2 5 9
3 4 9 3 6 2
5 3 3 5 6 6
6 4 8
2 4

fmax = 18

0 -> 3 3:3
0 -> 1 6:7
1 -> 4 6:6
1 -> 3 0:4
2 -> 5 9:9
2 -> 0 9:9
3 -> 6 0:2
3 -> 4 6:9
5 -> 6 6:6
5 -> 3 3:3
6 -> 4 6:8
 obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.